intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp Tài chính ngân hàng: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thẻ của khách hàng cá nhân đến giao dịch tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

76
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài đƣợc thực hiện hướng đến mục tiêu là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thẻ của KH, làm cơ sở để xác định đúng giá trị mà KH tìm kiếm cũng nhƣ các yếu tố chi phối, kìm hãm việc sử dụng thẻ của KH. Từ đó có thể có các giải pháp phù hợp đóng góp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong mảng kinh doanh thẻ của KHCN tại Sacombank – Chi nhánh Huế (Sacombank Huế).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Tài chính ngân hàng: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thẻ của khách hàng cá nhân đến giao dịch tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Huế

i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> --*--<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG<br /> <br /> inh<br /> <br /> DỊCH VỤ THẺ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐẾN GIAO DỊCH TẠI<br /> NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN THƢƠNG TÍN (SACOMBANK) –<br /> CHI NHÁNH HUẾ<br /> <br /> tế<br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> PHẠM THỊ CẨM HIỀN<br /> <br /> ọc<br /> Hu<br /> ế<br /> <br /> Khóa học: 2012 - 2016<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> --*--<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC<br /> PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG<br /> <br /> inh<br /> <br /> DỊCH VỤ THẺ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐẾN GIAO DỊCH TẠI<br /> NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN THƢƠNG TÍN (SACOMBANK) –<br /> CHI NHÁNH HUẾ<br /> <br /> tế<br /> Đạ<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn:<br /> TS. Hoàng Văn Liêm<br /> <br /> ih<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Phạm Thị Cẩm Hiền<br /> Lớp: K46 Ngân hàng<br /> Niên khóa: 2012-2016<br /> <br /> Hu<br /> ế<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2016<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lời Cám Ơn<br /> <br /> inh<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> Để hoàn thành bài Khóa luên này. Trước hết, tôi xin chân thành gởi lời<br /> cám ơn đến Ban lãnh đäo Ngån hàng TMCP Sài Gñn Thương Tín –<br /> Chi nhánh Huế đã täo điều kiện cho tôi cò được cơ hội thực têp ở đåy, câm ơn các<br /> anh chð nhân viên PGD An Cựu đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trì têp.<br /> nh thực<br /> Tôi xin bày tó lò ơn såu sắc đến Quý thæy cô giáo Khoa Tài chính<br /> ng biết<br /> - Ngån hàng, cũng như các thæy cô giáo khác đã truyền đät kiến thức vô cùng quý<br /> giá trong suốt những nëm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Cám ơn các thæy cô đã không<br /> ngừng nghiên cứu và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm để tôi có thể tự tin bước vào một<br /> môi trường học têp và rèn luyện mới, làm hành trang cho tương lai sau này.<br /> Đặc biệt tôi xin gởi lời câm ơn såu sắc đến Thæy giáo Tiến sï Hoàng<br /> Vën Liêm đã nhiệt tì tåm hướng dén, giúp đỡ tôi thực hiện và hoàn thành<br /> nh, tên<br /> bài khóa luên này.<br /> Sau cùng, tôi xin gởi lời cám ơn chån thành đến gia đình, bän bè những<br /> người luôn ở bên giúp đỡ, động viên tôi, làm động lực giúp tôi đät được những kết quâ<br /> tốt hơn.<br /> Trong bài luên vën này mặc dù bân thån đã cố gắng nỗ lực hết mì<br /> nh để<br /> giâi quyết các yêu cæu và mục đích đặt ra. Tuy nhiên, do kiến thức và kinh nghiệm<br /> thực tế còchế nên không thể tránh khói những thiếu xót.<br /> n hän<br /> Rçt mong nhên được sự chî bâo, bổ sung ý kiến đòng gòp của quý thæy cô<br /> giáo, để bài báo cáo của tôi được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> tế<br /> <br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> Tôi xin chån thành cám ơn!<br /> <br /> ọc<br /> <br /> Huế, tháng 05, nëm 2016<br /> Sinh viên<br /> Phäm Thð Cèm Hiền<br /> <br /> Hu<br /> ế<br /> i<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> TÓM TẮT NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Nghiên cứu này tập trung vào việc xác định các nhân tố tác động đến ý định sử<br /> <br /> dụng thẻ của đối tƣợng khách hàng cá nhân đang giao dịch tại Ngân hàng TMCP Sài<br /> Gòn Thƣơng Tín – Chi nhánh Huế.<br /> Dựa trên mô hình chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT) và những biến<br /> <br /> mở rộng, đề tài đã tiến hành khảo sát những nhân tố cũng nhƣ mức độ tác động của<br /> từng nhân tố trong mô hình UTAUT mở rộng trên đối tƣợng KHCN tại Sacombank<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> kể trên.<br /> <br /> Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc tiến hành qua các bƣớc nghiên cứu định tính<br /> rồi đến nghiên cứu định lƣợng. Bƣớc phân tích định lƣợng đƣợc tiến hành theo trình<br /> tự (1) Đánh giá độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach‟s Alpha; (2) Phân<br /> tích nhân tố khám phá (EFA); (3) Phân tích tƣơng quan; (4) Phân tích mô hình hồi<br /> <br /> inh<br /> <br /> quy tuyến tính bội.<br /> <br /> Nghiên cứu còn tiến hành xem xét những nhóm đối tƣợng khác nhau về giới<br /> tính, độ tuổi, nghề nghiệp, thu nhập và những dịch vụ hẻ thƣờng dùng, để từ đó kết<br /> luận liệu có tồn tại sự khác nhau nào về nhận thức các yếu tố ảnh hƣởng đến thẻ giữa<br /> <br /> tế<br /> <br /> những đối tƣợng trên.<br /> <br /> Ngoài ra, đề tài cũng mô tả nhóm đối tƣợng biết đến thẻ cũng nhƣ sử dụng thẻ<br /> <br /> Đạ<br /> <br /> để có thể xác định những đặc điểm của những nhóm này.<br /> Kết quả thu được<br /> <br /> ih<br /> <br /> Ý định sử dụng thẻ chịu ảnh hƣởng bởi những nhân tố: hiệu quả mong đợi, nỗ<br /> lực mong đợi, điều kiện thuận lợi, ảnh hƣởng xã hội, cảm nhận an toàn, cảm nhận về<br /> chi phí. Từ kết quả của mô hình hồi quy thì khi không có sự tác động của 6 yếu tố<br /> <br /> ọc<br /> <br /> trên thì KH hình nhƣ không có thái độ quan tâm đến thẻ. Trong đó, nhân tố Điều kiện<br /> thuận lợi đƣợc xem là có ảnh hƣởng nhiều nhất đến ý định sử dụng thẻ của khách<br /> <br /> Hu<br /> <br /> hàng cá nhân. Cả 6 nhân tố đều có tác động dƣơng lên ý định sử dung thẻ STB, điều<br /> đó có nghĩa là KH sẽ gia tăng ý định sử dụng thẻ khi thấy các nhân tố trên là phù hợp.<br /> <br /> ế<br /> ii<br /> <br /> i<br /> Đạ<br /> ng<br /> ườ<br /> Tr<br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> Từ những kết quả thu đƣợc, nghiên cứu đƣa ra một số gợi ý cho Sacombank<br /> <br /> khi triển khai dịch vụ thẻ đối với KHCN trên địa bàn nhƣ sau:<br /> - Sacombank nên nhắm đên đối tƣợng có tỷ lệ sử dụng thẻ cao nhƣ đã nói ở<br /> <br /> trên để triển khai giới thiệu, quảng bá dịch vụ thẻ đầu tiên, đồng thời triển khai<br /> nghiên cứu những nhóm đối tƣợng có những cảm nhận khác nhau về các nhân tố ảnh<br /> hƣởng đến thẻ.<br /> <br /> - Sacombank cần phải nắm rõ cũng nhƣ vai trò của từng nhân tố ảnh hƣởng<br /> <br /> đến ý định sử dụng dịch vụ thẻ của khách hàng để từ đó triển khai phát triển dịch vụ<br /> <br /> cK<br /> họ<br /> <br /> này trên địa bàn một cách hiệu quả.<br /> <br /> Cuối cùng, hi vọng rằng nghiên cứu này sẽ có những đóng góp tích cực cho<br /> công tác triển khai và phát triển dịch vụ thẻ STB trên địa bàn trong thời gian tới.<br /> <br /> inh<br /> tế<br /> ih<br /> <br /> Đạ<br /> ọc<br /> Hu<br /> ế<br /> iii<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2