intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Tình hình xóa đói giảm nghèo ở xã Linh Thượng - huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
37
lượt xem
6
download

Khóa luận tốt nghiệp: Tình hình xóa đói giảm nghèo ở xã Linh Thượng - huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về vấn đề nghèo đói; đánh giá thực trạng nghèo đói của người dân ở xã Linh Thượng; tìm ra nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của các hộ nghèo ở xã Linh Thượng; đề xuất các giải pháp nhằm đưa công tác XĐGN trên địa bàn xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Tình hình xóa đói giảm nghèo ở xã Linh Thượng - huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị

Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP<br /> Đề tài:<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> TÌNH HÌNH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở XÃ<br /> LINH THƯỢNG, HUYỆN GIO LINH, TỈNH<br /> QUẢNG TRỊ<br /> <br /> HỒ THỊ VƯƠNG<br /> <br /> KHÓA HỌC: 2007 - 2011<br /> <br /> SV thực hiện: Hồ Thị Vương<br /> <br /> i<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> <br /> uế<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP<br /> <br /> H<br /> <br /> Đề Tài:<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> TÌNH HÌNH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở XÃ<br /> LINH THƯỢNG, HUYỆN GIO LINH, TỈNH<br /> QUẢNG TRỊ<br /> <br /> Sinh viên thực hiện:<br /> Hồ Thị Vương<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn:<br /> ThS. Lê Thị Hương Loan<br /> <br /> Lớp: R7<br /> Niên khóa: 2007 - 2011<br /> <br /> Huế, tháng 05 năm 2011<br /> <br /> SV thực hiện: Hồ Thị Vương<br /> <br /> ii<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> Lôøi Caûm Ôn<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Ñeå hoaøn thaønh ñeà taøi naøy, toâi ñaõ nhaän<br /> ñöôïc söï quan taâm, giuùp ñôõ taän tình veà nhieàu maët.<br /> Vôùi tình caûm chaân thaønh, cho pheùp toâi ñöôïc baøy<br /> toû loøng bieát ôn saâu saéc vôùi taát caû caùc caù nhaân,<br /> ñôn vò ñaõ taïo ñieàu kieän giuùp ñôõ toâi trong suoát quaù<br /> trình hoïc taäp vaø nghieân cöùu.<br /> Lôøi ñaàu tieân, toâi xin traân troïng caûm ôn quyù<br /> thaày, coâ giaùo ñaõ giaûng daïy toâi trong suoát 4 naêm<br /> hoïc vöøa qua. Ñaëc bieät toâi xin chaân thaønh caûm ôn<br /> coâ Leâ Thò Hhöông Loan, ngöôøi ñaõ heát söùc nhieät<br /> tình chæ baûo höôùng daãn tröïc tieáp vaø giuùp ñôõ toâi<br /> trong suoát quaù trình nghieân cöùu vaø hoaøn thaønh ñeà<br /> taøi naøy.<br /> Xin caûm ôn söï giuùp ñôõ cuûa caùc quyù coâ<br /> chuù, caùc anh chò coâng taùc taïi cô quan uûy ban nhaân<br /> daân xaõ Linh thöôïng vaø baø con noâng daân xaõ Linh<br /> Thöôïng ñaõ nhieät tình höôùng daãn, taïo kieän cho toâi<br /> trong suoát quaù trình thöïc taäp, thu thaäp soá lieäu vaø<br /> ñieàu tra thöïc teá.<br /> Xin caûm ôn taát caû nhöõng ngöôøi thaân, baïn beø<br /> ñaõ nhieät tình ñoäng vieân vaø giuùp ñôõ toâi trong suoát<br /> thôøi gian qua.<br /> Maëc duø ñaõ coù nhieàu coá gaéng, song do kieán<br /> thöùc vaø naêng löïc baûn thaân coù haïn, kinh nghieäm<br /> thöïc tieãn chöa nhieàu neân khoâng theå traùnh khoûi<br /> nhöõng sai soùt. Kính mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp<br /> yù kieán cuûa quyù thaày, coâ giaùo vaø baïn beø ñeå<br /> chuyeân ñeà ñöôïc hoaøn thieän hôn.<br /> Xin chaân thaønh caûm ôn !<br /> Hueá, ngaøy thaùng naêm 2011<br /> Sinh vieân thöïc hieän:<br /> Hoà Thò Vöông<br /> <br /> SV thực hiện: Hồ Thị Vương<br /> <br /> iii<br /> i<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> PHẦN I................................................................................................................... i<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ....................................................................................................... 1<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài ..................................................................................... 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu đề tài ............................................................................... 3<br /> 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu ..................................................................... 3<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu................................................................................... 3<br /> PHẦN II ................................................................................................................ 4<br /> NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU........................................................ 4<br /> CHƯƠNG I. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.................... 4<br /> 1.1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu ............................................................. 4<br /> 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của nghèo đói ......................................................... 4<br /> 1.1.1.2 Đặc điểm của hộ nghèo đói...................................................................... 6<br /> 1.1.2 Tiêu chí phân định nghèo đói....................................................................... 7<br /> 1.1.2.1 Quan điểm thế giới về nghèo đói .............................................................. 7<br /> 1.1.2.1 Quan điểm Việt Nam về nghèo đói........................................................... 7<br /> 1.1.2.3 Quan điểm của Đảng và Nhà Nước ta về xóa đói giảm nghèo.............. 8<br /> 1.2 Cơ sở thực tiễn về “Xóa đói giảm nghèo” ................................................... 10<br /> 1.2.1 Tình hình nghèo đói ở Việt Nam ............................................................... 10<br /> 1.2.2. Thực trạng nghèo đói ở Việt Nam ............................................................ 11<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI Ở XÃ LINH THƯỢNG.............. 14<br /> 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA XÃ LINH THƯỢNG ..................................... 14<br /> 2.1.1 Điều kiện tự nhiên ...................................................................................... 14<br /> 2.1.1.1 Vị trí địa lý .............................................................................................. 14<br /> 2.1.1.2 Khí hậu, thời tiết...................................................................................... 14<br /> 2.1.1.3 Địa hình, đất đai của xã........................................................................... 16<br /> 2.1.1.4 Điều kiện thủy ......................................................................................... 16<br /> 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội ............................................................................. 16<br /> 2.2.2.1 Tình hình dân số và lao động .................................................................. 16<br /> 2.1.2.2 Tình hình sử dụng đất đai của xã qua 3 năm(2008 – 2010).................... 21<br /> 2.1.2.3 Tình hình cơ sở hạ tầng của xã Linh Thượng ......................................... 23<br /> 2.1.3 Đánh giá chung tình hình cơ bản của xã Linh Thượng............................. 23<br /> 2.2 Thực trạng nghèo đói của các hộ điều tra ở xã Linh Thượng....................... 24<br /> 2.2.1 Thực trạng nghèo đói chung của xã qua 3 năm (2008- 2010) ................... 24<br /> 2.2.2. Thực trạng nghèo đói của các hộ điều tra ở xã Linh Thượng................... 26<br /> 2.2.2.1.Giới thiệu phương pháp điều tra. ............................................................ 26<br /> 2.2.2.2. Năng lực sản xuất của các hộ điều tra.................................................... 27<br /> 2.2.2.3 Nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra năm 2010............................ 27<br /> 2.2.2.4. Tình hình đất đai của các hộ điều tra năm 2010 .................................... 29<br /> 2.2.2.5.Tình hình trang bị tư liệu sản xuất của các nhóm hộ điều tra năm 2010....... 31<br /> 2.2.2.6.Vốn đầu tư cho sản xuất.......................................................................... 32<br /> <br /> SV thực hiện: Hồ Thị Vương<br /> <br /> iv<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.2.2.7.Tình hình nhà ở và trang bị tiện nghi sinh hoạt cảu các hộ nghèo điều tra<br /> năm 2010. ............................................................................................................ 33<br /> 2.2.3. Tình hình thu nhập và chi tiêu của nhóm hộ điều tra năm 2010............... 35<br /> 2.2.3.1. Tình hình thu nhập của các hộ điều tra .................................................. 35<br /> 2.2.3.2 Tình hình chi tiêu của các hộ nghèo điều tra năm 2010. ........................ 36<br /> 2.2.3.3 Cân đối thu chi của các hộ điều tra năm 2010. ....................................... 38<br /> 2.3 Nguyên nhân dãn đến đói nghèo của các hộ nông dân ở xã Linh Thượng... 38<br /> 2.3.1 Nguyên nhân khách quan ........................................................................... 38<br /> 2.3.2 Nguyên nhân chủ quan............................................................................... 39<br /> CHƯƠNG III: ..................................................................................................... 41<br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở XÃ<br /> LINH THƯỢNG – HUYỆN GIO LINH – TỈNH QUẢNG TRỊ........................ 41<br /> 3.1 Phương hướng, mục tiêu của xã Linh Thượng ............................................. 41<br /> 3.1.1 Phương hướng chung ................................................................................. 41<br /> 3.1.2. Mục tiêu chung......................................................................................... 42<br /> 3.1.3 Mục tiêu cụ thể phải phấn đấu thực hiện trong năm năm 2011 như sau: .. 42<br /> 3.2. Một số giải pháp cụ thể nhằm XĐGN cho xã Linh Thượng........................ 43<br /> 3.2.1. Giải pháp về vốn ....................................................................................... 43<br /> 3.2.2 Giải pháp về đất đai và tư liệu sản xuất cho hộ nghèo .............................. 45<br /> 3.2.3. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi....................................................... 45<br /> 3.2.4. Đầu tư về nâng cấp, xây dựng mới cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã . .......... 47<br /> 3.2.5. Giải pháp về giáo dục đào tạo . ................................................................. 48<br /> 3.2.6. Giải pháp về văn hóa, y tế, kế hoạch hóa gia đình ................................... 48<br /> 3.2.7. Đoàn, Hội trong công tác “xóa đói giảm nghèo”...................................... 49<br /> 3.2.8 Giải pháp về quản lý kinh tế trong từng hộ gia đình. ................................ 50<br /> PHẦN III ............................................................................................................. 52<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................................. 52<br /> I. Kết luận: ....................................................................................................... 52<br /> II.<br /> Kiến nghị:.................................................................................................. 53<br /> <br /> SV thực hiện: Hồ Thị Vương<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản