intTypePromotion=1

Khuyến nông chăn nuôi bò sữa - Phần 5: Chuồng trại bò sữa

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
156
lượt xem
37
download

Khuyến nông chăn nuôi bò sữa - Phần 5: Chuồng trại bò sữa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nền chuồng nuôi bò sữa phải nh- thế nào? Nền chuồng phải cao hơn mặt đất bên ngoài khoảng 40-50cm để n-ớc m-a không thể tràn vào chuồng. Nền chuồng có thể đ-ợc lát bằng gạch hoặc láng bê tông. Mặt nền chuồng không gồ ghề, nh-ng cũng không trơn tr-ợt, có độ dốc hợp lý (1-2%), thoai thoải h-ớng về rãnh thoát n-ớc để bảo đảm thoát n-ớc dễ dàng khi dội rửa. Tốt nhất là trải nên chuồng bằng thảm cao su. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khuyến nông chăn nuôi bò sữa - Phần 5: Chuồng trại bò sữa

  1. PhÇn 5: Chuång tr¹i bß s÷a NÒn chuång nu«i bß s÷a ph¶i nh- thÕ nµo? DiÖn tÝch nÒn chuång (chç ®øng) ph¶i theo ®óng tiªu chuÈn cho tõng lo¹i bß, cô thÓ nh- sau: Lo¹i bß ChiÒu dµi (m) ChiÒu réng (m) DiÖn tÝch (m2) Bß tr-ëng thµnh 1,5-1,7 1,0-1,2 1,90-2,04 Bß 7-18 th¸ng 1,2-1,4 0,9-1,0 1,30-1,40 Bª 4-6 th¸ng 1,0-1,2 0,8-0,9 0,90-1,08 Bª 15 ngµy-3 th¸ng 0,9-1,0 0,7-0,8 0,70-0,80 NÒn chuång ph¶i cao h¬n mÆt ®Êt bªn ngoµi kho¶ng 40-50cm ®Ó n-íc m-a kh«ng thÓ trµn vµo chuång. NÒn chuång cã thÓ ®-îc l¸t b»ng g¹ch hoÆc l¸ng bª t«ng. MÆt nÒn chuång kh«ng gå ghÒ, nh-ng còng kh«ng tr¬n tr-ît, cã ®é dèc hîp lý (1-2%), thoai tho¶i h-íng vÒ r·nh tho¸t n-íc ®Ó b¶o ®¶m tho¸t n-íc dÔ dµng khi déi röa. Tèt nhÊt lµ tr¶i nªn chuång b»ng th¶m cao su.
  2. T-êng vµ m¸i chuång nªn lµm nh- thÕ nµo? §èi víi bß s÷a ®iÒu quan träng nhÊt khi thiÕt kÕ chuång tr¹i lµ chèng nãng. §èi víi bª con cÇn chó ý ®Õn chèng l¹nh vµ giã lïa vÒ mïa ®«ng, cßn ®èi víi bß v¾t s÷a th× kh«ng cÇn quan t©m ®Õn chèng l¹nh v× nã lu«n lu«n ph¶i th¶i ra khái c¬ thÓ mét l-îng nhiÖt lín. T-êng chuång bao quanh cã thÓ cÇn ph¶i cã ®Ó tr¸nh m-a h¾t. T-êng nªn më h-íng ®«ng-nam ®Ó høng giã m¸t vµ che t©y-b¾c ®Ó ch¾n giã l¹nh (®Æc biÖt n¬i bß ®Î vµ nu«i bª). §èi víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu cña miÒn Nam, cã thÓ kh«ng cÇn x©y t-êng xung quanh chuång. CÇn cã m¸i che chuång víi ®é cao vµ ®é dèc võa ph¶i ®Ó dÔ tho¸t n-íc, th«ng tho¸ng vµ tr¸nh n-íc m-a h¾t vµo chuång. M¸i che cã thÓ lîp ngãi hay tranh ®Ó gi÷ m¸t. M¸i t«n hay fibroxim¨ng rÊt nãng. S©n vµ ®-êng ®i nªn nh- thÕ nµo th× tèt? - CÇn cã s©n ch¬i vµ hµng rµo ®Ó bß cã thÓ vËn ®éng tù do. S©n l¸t b»ng g¹ch hoÆc ®æ bª t«ng. Cã thÓ trång c©y bãng m¸t trong khu vùc s©n ch¬i. Trong s©n ch¬i còng bè trÝ m¸ng ¨n vµ m¸ng uèng. - Cã ®-êng ®i cho ¨n trong chuång, ®-îc bè trÝ tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn chuång tr¹i (vÞ trÝ, kiÓu chuång...), ph-¬ng thøc ch¨n nu«i, ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn thøc ¨n. - Cã r·nh tho¸t n-íc, ph©n, n-íc tiÓu vµ bÓ chøa, ®-îc bè trÝ phÝa sau chuång. NÕu cã ®iÒu kiÖn, tèt nhÊt lµ x©y bÓ biogas ®Ó s¶n xuÊt khÝ mªtan cho ®un nÊu, kÕt hîp tiÖt trïng, n©ng cao chÊt l-îng ph©n vµ vÖ sinh m«i tr-êng. NÕu quy m« ch¨n nu«i kh¸ lín cÇn ph¶i x©y dùng thªm kho chøa thøc ¨n tinh, kho chøa cá kh«, bÓ ñ thøc ¨n xanh...
  3. CÇn chó ý g× khi x©y dùng m¸ng ¨n? CÇn ph¶i cã m¸ng ¨n trong chuång vµ c¶ ngoµi s©n. M¸ng ¨n x©y b»ng g¹ch l¸ng bª t«ng. C¸c gãc cña m¸ng ¨n ph¶i l-în trßn vµ tr¬n nh½n. §¸y m¸ng cã lç tho¸t n-íc ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc röa m¸ng. Thµnh m¸ng phÝa trong (phÝa bß ¨n) b¾t buéc ph¶i thÊp h¬n thµnh m¸ng ngoµi. M¸ng uèng nªn x©y dùng nh- thÕ nµo? Tèt nhÊt lµ dïng m¸ng uèng tù ®éng. NÕu kh«ng cã m¸ng uèng tù ®éng th× cã thÓ lµm m¸ng uèng b¸n tù ®éng nh- sau: n-íc tõ th¸p chøa ®-îc dÉn tíi mét bÓ nhá x©y ë ®Çu chuång nu«i, ®Çu èng dÉn cã l¾p mét phao tù ®ãng më n-íc. Tõ bÓ nµy cã hÖ thèng èng dÉn tíi c¸c m¸ng uèng ë c¸c « chuång. Khi bß uèng n-íc, mùc n-íc trong m¸ng h¹ xuèng nªn phao më ra, n-íc tõ th¸p ch¶y vµo bÓ cho ®Õn khi ®Çy th× phao tù ®ãng l¹i. M¸ng uèng nªn cè ®Þnh ë ®é cao 0,8m tõ mÆt ®Êt vµ gi÷ cho chóng cã cïng mùc n-íc víi bÓ chøa n-íc (theo kiÓu b×nh th«ng nhau).
  4. C¸c kiÓu chuång nu«i bß s÷a th«ng dông? Cã ba kiÓu chuång bß s÷a th«ng dông: - KiÓu chuång hai d·y: cã thÓ lµ chuång hai d·y ®èi ®Çu (®-êng ®i cho ¨n ë gi÷a, m¸ng ¨n vµ m¸ng uèng bè trÝ däc theo lèi ®i), hoÆc chuång hai d·y ®èi ®u«i (lèi vµo thu dän ph©n ë gi÷a hai d·y). - KiÓu chuång mét d·y: thÝch hîp cho ch¨n nu«i bß s÷a n«ng hé, quy m« nhá. -u ®iÓm lµ cã thÓ tËn dông, tiÕt kiÖm ®-îc nguyªn vËt liÖu, dÔ ®Æt vÞ trÝ. - KiÓu chuång nhiÖt ®íi: lµ kiÓu chØ cã m¸i che m-a n¾ng mµ kh«ng cã t-êng bao quanh. KiÓu nµy thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn cña miÒn Nam n-íc ta.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2