Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Khuyến nông chăn nuôi bò sữa - Phần 5: Chuồng trại bò sữa

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

179
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nền chuồng nuôi bò sữa phải nh- thế nào? Nền chuồng phải cao hơn mặt đất bên ngoài khoảng 40-50cm để n-ớc m-a không thể tràn vào chuồng. Nền chuồng có thể đ-ợc lát bằng gạch hoặc láng bê tông. Mặt nền chuồng không gồ ghề, nh-ng cũng không trơn tr-ợt, có độ dốc hợp lý (1-2%), thoai thoải h-ớng về rãnh thoát n-ớc để bảo đảm thoát n-ớc dễ dàng khi dội rửa. Tốt nhất là trải nên chuồng bằng thảm cao su. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khuyến nông chăn nuôi bò sữa - Phần 5: Chuồng trại bò sữa

  1. PhÇn 5: Chuång tr¹i bß s÷a NÒn chuång nu«i bß s÷a ph¶i nh- thÕ nµo? DiÖn tÝch nÒn chuång (chç ®øng) ph¶i theo ®óng tiªu chuÈn cho tõng lo¹i bß, cô thÓ nh- sau: Lo¹i bß ChiÒu dµi (m) ChiÒu réng (m) DiÖn tÝch (m2) Bß tr-ëng thµnh 1,5-1,7 1,0-1,2 1,90-2,04 Bß 7-18 th¸ng 1,2-1,4 0,9-1,0 1,30-1,40 Bª 4-6 th¸ng 1,0-1,2 0,8-0,9 0,90-1,08 Bª 15 ngµy-3 th¸ng 0,9-1,0 0,7-0,8 0,70-0,80 NÒn chuång ph¶i cao h¬n mÆt ®Êt bªn ngoµi kho¶ng 40-50cm ®Ó n-íc m-a kh«ng thÓ trµn vµo chuång. NÒn chuång cã thÓ ®-îc l¸t b»ng g¹ch hoÆc l¸ng bª t«ng. MÆt nÒn chuång kh«ng gå ghÒ, nh-ng còng kh«ng tr¬n tr-ît, cã ®é dèc hîp lý (1-2%), thoai tho¶i h-íng vÒ r·nh tho¸t n-íc ®Ó b¶o ®¶m tho¸t n-íc dÔ dµng khi déi röa. Tèt nhÊt lµ tr¶i nªn chuång b»ng th¶m cao su.
  2. T-êng vµ m¸i chuång nªn lµm nh- thÕ nµo? §èi víi bß s÷a ®iÒu quan träng nhÊt khi thiÕt kÕ chuång tr¹i lµ chèng nãng. §èi víi bª con cÇn chó ý ®Õn chèng l¹nh vµ giã lïa vÒ mïa ®«ng, cßn ®èi víi bß v¾t s÷a th× kh«ng cÇn quan t©m ®Õn chèng l¹nh v× nã lu«n lu«n ph¶i th¶i ra khái c¬ thÓ mét l-îng nhiÖt lín. T-êng chuång bao quanh cã thÓ cÇn ph¶i cã ®Ó tr¸nh m-a h¾t. T-êng nªn më h-íng ®«ng-nam ®Ó høng giã m¸t vµ che t©y-b¾c ®Ó ch¾n giã l¹nh (®Æc biÖt n¬i bß ®Î vµ nu«i bª). §èi víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu cña miÒn Nam, cã thÓ kh«ng cÇn x©y t-êng xung quanh chuång. CÇn cã m¸i che chuång víi ®é cao vµ ®é dèc võa ph¶i ®Ó dÔ tho¸t n-íc, th«ng tho¸ng vµ tr¸nh n-íc m-a h¾t vµo chuång. M¸i che cã thÓ lîp ngãi hay tranh ®Ó gi÷ m¸t. M¸i t«n hay fibroxim¨ng rÊt nãng. S©n vµ ®-êng ®i nªn nh- thÕ nµo th× tèt? - CÇn cã s©n ch¬i vµ hµng rµo ®Ó bß cã thÓ vËn ®éng tù do. S©n l¸t b»ng g¹ch hoÆc ®æ bª t«ng. Cã thÓ trång c©y bãng m¸t trong khu vùc s©n ch¬i. Trong s©n ch¬i còng bè trÝ m¸ng ¨n vµ m¸ng uèng. - Cã ®-êng ®i cho ¨n trong chuång, ®-îc bè trÝ tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn chuång tr¹i (vÞ trÝ, kiÓu chuång...), ph-¬ng thøc ch¨n nu«i, ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn thøc ¨n. - Cã r·nh tho¸t n-íc, ph©n, n-íc tiÓu vµ bÓ chøa, ®-îc bè trÝ phÝa sau chuång. NÕu cã ®iÒu kiÖn, tèt nhÊt lµ x©y bÓ biogas ®Ó s¶n xuÊt khÝ mªtan cho ®un nÊu, kÕt hîp tiÖt trïng, n©ng cao chÊt l-îng ph©n vµ vÖ sinh m«i tr-êng. NÕu quy m« ch¨n nu«i kh¸ lín cÇn ph¶i x©y dùng thªm kho chøa thøc ¨n tinh, kho chøa cá kh«, bÓ ñ thøc ¨n xanh...
  3. CÇn chó ý g× khi x©y dùng m¸ng ¨n? CÇn ph¶i cã m¸ng ¨n trong chuång vµ c¶ ngoµi s©n. M¸ng ¨n x©y b»ng g¹ch l¸ng bª t«ng. C¸c gãc cña m¸ng ¨n ph¶i l-în trßn vµ tr¬n nh½n. §¸y m¸ng cã lç tho¸t n-íc ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc röa m¸ng. Thµnh m¸ng phÝa trong (phÝa bß ¨n) b¾t buéc ph¶i thÊp h¬n thµnh m¸ng ngoµi. M¸ng uèng nªn x©y dùng nh- thÕ nµo? Tèt nhÊt lµ dïng m¸ng uèng tù ®éng. NÕu kh«ng cã m¸ng uèng tù ®éng th× cã thÓ lµm m¸ng uèng b¸n tù ®éng nh- sau: n-íc tõ th¸p chøa ®-îc dÉn tíi mét bÓ nhá x©y ë ®Çu chuång nu«i, ®Çu èng dÉn cã l¾p mét phao tù ®ãng më n-íc. Tõ bÓ nµy cã hÖ thèng èng dÉn tíi c¸c m¸ng uèng ë c¸c « chuång. Khi bß uèng n-íc, mùc n-íc trong m¸ng h¹ xuèng nªn phao më ra, n-íc tõ th¸p ch¶y vµo bÓ cho ®Õn khi ®Çy th× phao tù ®ãng l¹i. M¸ng uèng nªn cè ®Þnh ë ®é cao 0,8m tõ mÆt ®Êt vµ gi÷ cho chóng cã cïng mùc n-íc víi bÓ chøa n-íc (theo kiÓu b×nh th«ng nhau).
  4. C¸c kiÓu chuång nu«i bß s÷a th«ng dông? Cã ba kiÓu chuång bß s÷a th«ng dông: - KiÓu chuång hai d·y: cã thÓ lµ chuång hai d·y ®èi ®Çu (®-êng ®i cho ¨n ë gi÷a, m¸ng ¨n vµ m¸ng uèng bè trÝ däc theo lèi ®i), hoÆc chuång hai d·y ®èi ®u«i (lèi vµo thu dän ph©n ë gi÷a hai d·y). - KiÓu chuång mét d·y: thÝch hîp cho ch¨n nu«i bß s÷a n«ng hé, quy m« nhá. -u ®iÓm lµ cã thÓ tËn dông, tiÕt kiÖm ®-îc nguyªn vËt liÖu, dÔ ®Æt vÞ trÝ. - KiÓu chuång nhiÖt ®íi: lµ kiÓu chØ cã m¸i che m-a n¾ng mµ kh«ng cã t-êng bao quanh. KiÓu nµy thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn cña miÒn Nam n-íc ta.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2