intTypePromotion=1

KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Chia sẻ: Mr Chicken | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:126

0
237
lượt xem
73
download

KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Chứng khoán 2007: “ Kinh doanh chứng khoán là việc thực hiện nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán”.Với tổ chức Nhóm điều kiện về cơ sở vật chất & tài chính •Nhóm điều kiện về nhân lực.Với cá nhân: Đạo đức kinh doanh •Kiến thức, bằng cấp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

 1. KINH DOANH CHỨNG KHOÁN Tai lieu đc upload boi thành viên khoa Quan tri Thuong hieu Đai hoc Thuong Mai Hà Noi (tài lieu mang tính chat tham khao)
 2. Kết cấu môn học: • Chƣơng 1: Tổng quan về Môn học kinh doanh chứng khoán • Chƣơng 2: Phân tích và định giá chứng khoán bao gồm • Chƣơng 3: Môi giới và tự doanh chứng khoán • Chƣơng 4: Bảo lãnh và 5 phát hành chứng khoán • Chương 5: Tư vấn và quản chương: lý danh mục đầu tư
 3. Tài liệu tham khảo:  Giáo trình Kinh doanh chứng khoán, trường Đại học Thương mại năm 2009. Giáo trình Kinh doanh chứng khoán – Học viện Tài chính  Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán - Ủy ban  chứng khoán nhà nước Luật chứng khoán 2007 và các văn bản hướng dẫn luật   Trang web: http://vcbs.com.vn; www.tas.com.vn; http://CafeF.vn..... Tạp chí Chứng khoán Việt Nam, tạp chí Đầu tư chứng  khoán….
 4. Chương I: Tổng quan về Kinh doanh chứng khoán  1.1 Khái niệm và điều kiện kinh doanh chứng khoán  1.1.1 Khái niệm  Luật Chứng khoán 2007: “ Kinh doanh chứng khoán là việc thực hiện nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán”
 5. 1.1.2 Điều kiện Kinh doanh chứng khoán Với tổ • Nhóm điều kiện về cơ sở vật chất & tài chính chức • Nhóm điều kiện về nhân lực Với cá • Đạo đức kinh doanh • Kiến thức, bằng cấp nhân
 6. 1.2 Các chủ thể Kinh doanh chứng khoán Công ty chứng khoán Chủ thể khác: Công ty đầu Lƣu ký và tƣ chứng thanh toán chứng khoán; khoán và tổ chức tài công ty quản lý quỹ chính trung gian
 7. 1.2 Các chủ thể kinh doanh chứng khoán 1.2.1 Công ty chứng khoán Mô hình công ty chứng khoán đa năng: chỉ là một bộ phận cấu thành của ngân hàng, tập đoàn bảo hiểm: FPTS, VCBS... Mô hình chuyên doanh: là các công ty chứng khoán độc lập
 8. 1.2.2 Quỹ đầu tƣ chứng khoán và công ty quản lý quỹ - Quỹ đầu tư chứng khoán Quỹ đóng Quỹ đại chúng Quỹ đầu tư Quỹ mở chứng khoán Quỹ thành viên
 9. 1.2.2 Quỹ đầu tƣ chứng khoán và công ty quản lý quỹ (tiếp) - Công ty đầu tư chứng khoán: Là công ty cổ phần thành lập ra để đầu tư chứng khoán Thu nhập của công ty Ưu, nhược điểm
 10. 1.2.2 Quỹ đầu tƣ chứng khoán và công ty quản lý quỹ (tiếp) - Công ty quản lý quỹ - Là công ty thực hiện việc quản lý điều hành các quỹ - Nghiệp vụ chính là quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư - Thu nhập của công ty
 11. 1.2.3 Các chủ thể khác Công ty lưu ký • Thựcvhiện việcoán vàcấp cung dịch ụ thanh t và thanh toán lưu ký bù trừ các giao bù trừ dịch trên thị trường Ngân hàng • Tham gia cung cấp các thương mại, tổ dịch vụ trên thị trường như môi giới, tư vấn, chức trung lưu ký gian
 12. 1.3 Các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán Môi giới Tự doanh Bảo lãnh phát hành Tư vấn đầu tư Nghiệp vụ khác
 13. Các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN ????
 14. Các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN ????
 15. Lưu ký, thanh Tư vấn toán, quản lý danh Bảo lãnh mục đầu phát tư … hành
 16. 1.3.2 Các nhân tố tác động đến hoạt động KDCK Sự phát triển của Môi TTCK trường kinh tế, chính Môi trị trường pháp lý
 17. 1.4 Đạo đức nghề nghiệp trong KDCK  1.4.1 Tầm quan trọng  Khái niệm: là tập hợp các hành vi, cách ứng xử được quy định cho KDCK nhằm tăng cường vai trò, tính tin cậy , niềm tự hào của hoạt động KDCK trong xã hội.  Tạo được sự tin tưởng của KH  Là thước đo các tiêu chuẩn nghiệp vụ KDCK  Xây dựng hình ảnh tốt đẹp của nhà KDCK
 18. 1.4.2 Chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp trong KDCK  Đối với các công ty thành viên  Lợi ích khách hàng  Tính chuyên nghiệp  Đối với cá nhân tham gia thị trường  Có trình độ hiểu biết nhất định  Tuân thủ các quy định của pháp luật
 19. Chương II: Phân tích và định giá chứng khoán  2.1 Doanh lợi và rủi ro trong đầu tư CK  2.1.1 Doanh lợi trong đầu tư chứng khoán  Là phần giá trị tài sản ròng của chứng khoán trong một khoảng thời gian xác định được điều chỉnh căn cứ vào thông tin thị trường.  Doanh lợi = ? + ? + ? ……
 20. 2.1.1 Doanh lợi trong đầu tƣ CK (tiếp) Xác định doanh lợi trong đầu tư chứng khoán ???? Doanh lợi Doanh lợi tuyệt đối tương đối
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2