intTypePromotion=1
ADSENSE

Kính vạn hoa (Nguyễn Nhật Ánh) - Tập 4 Ông thầy nóng tính

Chia sẻ: Nguyễn Lê Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

97
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kính vạn hoa (nguyễn nhật ánh) - tập 4 ông thầy nóng tính', giải trí - thư giãn, truyện ngắn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kính vạn hoa (Nguyễn Nhật Ánh) - Tập 4 Ông thầy nóng tính

 1. ÖNG THÊÌY NOÁNG TÑNH 1 MUÅC LUÅC CHÛÚNG 1..................................................................................................................................... 2 CHÛÚNG 2 .................................................................................................................................. 12 CHÛÚNG 3................................................................................................................................... 19 CHÛÚNG 4................................................................................................................................... 28 CHÛÚNG 5................................................................................................................................... 37 CHÛÚNG 6................................................................................................................................... 44 CHÛÚNG 7................................................................................................................................... 51 CHÛÚNG 8................................................................................................................................... 59 CHÛÚNG 9................................................................................................................................... 65 CHÛÚNG 10................................................................................................................................. 76 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 2 CHÛÚNG 1 Tiïëng tröëng tan trûúâng àöí möåt höìi daâi khiïën caã lúáp nhêëp nhöím. Lúáp hoåc àang im phùæt böîng vang lïn nhûäng tiïëng gêëp têåp loaåt soaåt lêîn nhûäng tiïëng troâ chuyïån rêm ran. ÚÃ trïn baãng cö Diïåu Lyá cuäng àang thu xïëp söí saách cho vaâo cùåp. Trûúác khi bûúác ra khoãi lúáp, cö coân quay laåi dùån: - Caác em nhúá ön baâi cho kyä àêëy nheá! Nhêët laâ em Long, cö khöng muöën em laâm troâ cûúâi möåt lêìn nûäa! Cö vûâa khuêët sau caánh cûãa, caã lúáp lêåp tûác nhao lïn. Boån con gaái la heát chñ choeá khi bõ tuåi con trai xö lêën chen nhau ra cûãa. Möåt vaâi àûáa ngöí ngaáo nhaãy toát lïn baân phoáng vuâ qua cûãa söí, bêët chêëp thêìy giaám thõ coá àûáng úã haânh lang hay khöng. Tiïíu Long khöng buöìn chen lêën nhû caác baån. Nöîi buöìn saáng nay vêîn coân cuöën chùåt lêëy noá laâm thên hònh vaåm vúä cuãa noá böîng chöëc xuåi lú, tay chên cêët lïn khöng muöën nöíi. Khi cö Diïåu Lyá kïu noá lïn traã baâi. Cö daåy mön vêåt lyá laâ mön hoåc xûa nay noá vêîn uyá kõ. Sau mön toaán, vêåt lyá vaâ hoaá hoåc laâ 2 mön noá súå nhêët. Cö Diïåu Lyá khöng bùæt no viïët cöng thûác hoùåc tñnh naây noå löi thöi. Cö chó hoãi noá vïì sûå giaän núã cuãa vêåt chêët dûúái taác duång cuãa nhiïåt. Noái chung, àoá laâ nhûäng cêu hoãi dïî maâ bêët kò möåt hoåc sinh naâo cuäng ao ûúác. Coá leä biïët trònh àöå noá chùèng gioãi giang gò nïn cö khöng muöën gêy khoá cho noá. Têët nhiïn êëp uáng möåt höìi, Tiïíu Long àaáp cuäng tröi. Nhûng àïën khi cö Diïåu Lyá baão noá cho möåt vñ duå vïì hiïån tûúång vêåt chêët núã ra khi noáng lïn vaâ co laåi khi laånh ài thò noá tùæc tõ. http://ebooks.vdcmedia.com
 3. ÖNG THÊÌY NOÁNG TÑNH 3 - Sao, em nghô ra chûa? - Thêëy noá àûáng "ùn vaå" lêu lùæc, cö söët ruöåt hoãi. - Daå, chûa aå! - Tiïíu Long mùåt maây nhùn nhuám. Cö goä goä caán viïët xuöëng baân, gúåi yá: - Em cöë nhúá xem trong nhûäng vêåt em nhòn thêëy hoùåc tiïëp xuác haâng ngaây coá vêåt naâo diïîn ra hiïån tûúång naây khöng? Tiïíu Long laåi nhñu maây. Nhûng duâ cöë moi oác, noá vêîn chùèng nhúá ra vêåt naâo giöëng nhû vêåy. Coá thïí luác bònh thûúâng noá chùèng khoá khùn gò àïí tòm ra möåt vaâi vñ duå nhûng nhûäng luác cùng thùèng nhû thïë naây, àêìu oác noá böîng xú cûáng, khöng laâm sao àaâo ra möåt yá nghô ra höìn. Tiïíu Long àöíi chên lia lõa, möi mñm chùåt, hai tay nùæm laåi nhû àang phaãi àaánh nhau vúái möåt àöëi thuã vö hònh. Mêëy chuåc cùåp mùæt ngöìi dûúái àang chong vaâo noá khiïën möì höi trïn traán noá khöng ngûâng vaä ra. Veã khöí súã cuãa noá laâm cö Diïåu Lyá àöång loâng. Cö nhòn noá, dõu daâng: - Nïëu khöng nghô ra thò thöi! Em vïì chöî ài! Àûúåc cö tuyïn böë "tha böíng", Tiïíu Long mûâng rún. Noá bûúác laåi baân, ruåt reâ cêìm lêëy cuöën têåp chuêín bõ trúã vïì chöî ngöìi nhûng àuáng vaâo luác dúåm quay ngûúâi ài khög hiïíu ma xui quó khiïën thïë naâo noá chúåt nhúá ra möåt àiïìu liïìn hên hoan ngûúác nhòn cö giaáo: - Thûa cö, em nghô ra röìi aå! - ÖÌ, hay quaá! - Cö Diïåu Lyá vui veã kïu lïn - Thïë vêåt gò núã ra khi noáng lïn vaâ co laåi khi laånh ài vêåy? Tiïíu Long hñ hûãng: - Thûa cö, thúâi gian aå! - Thúâi gian? - Möi cö Diïåu Lyá veä thaânh hònh chûä O. Khöng chó cö múái ngaåc nhiïn trûúác cêu traã lúâi kyâ dõ cuãa Tiïíu Long. Tuåi baån ngöìi dûúái, kïí caã Quyá roâm vaâ nhoã Haånh, àïìu haá höëc miïång. http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 4 Thaái àöå cuãa moåi ngûúâi khiïën Tiïíu Long caãm thêëy chöåt daå. Noá chûa kõp hiïíu ra chuyïån gò thò cö Diïåu Lyá àaä hoãi tiïëp, gioång chûa hïët sûãng söët: - Taåi sao laåi laâ thúâi gian? Linh caãm coá chuyïån gò àoá khöng öín nhûng khöng àuã thò giúâ àïí suy nghô, Tiïíu Long àaânh bêëm buång àaáp theo nhûäng gò vûâa xêíy ra trong àêìu: - Thûa cö, búãi vò nhûäng ngaây heâ noáng nûåc thûúâng daâi ra, coân nhûäng ngaây muâa àöng laånh leäo thûúâng thun ngùæn laåi aå! Tiïíu Long vûâa dûát lúâi, lúáp hoåc àang yïn lùång böîng nöí ra möåt trêån cûúâi ngùåt ngheäo. Coá àûáa gêåp ngûúâi trïn baân, cûúâi nghiïng ngaã, buát thûúác têåp vúã rúi vaäi tung toeá. Tiïíu Long mùåt taái xanh. Noá lêëm leát nhòn cö, thêëy cö àang giûä veã mùåt nghiïm nghõ möåt caách khoá khùn. Dûúâng nhû cö àang cöë nñn cûúâi. - Thöi, cho em vïì chöî! - Maäi möåt luác cö múái lïn tiïëng - Cö nghô em cêìn phaãi hoåc caách phên biïåt mön vêåt lyá vúái mön kïí chuyïån cûúâi! Röìi cö quay xuöëng lúáp, àêåp àêåp cêy thûúác keã lïn baân: - Caác em öín àõnh laåi trêåt tûå ài naâo! Cö phaãi lùåp ài lùåp laåi hai, ba lêìn, lúáp hoåc múái dêìn dêìn búát huyïn naáo. Nhûng sûå im ùæng keáo daâi chùèng àûúåc bao lêu. Khi Tiïíu Long luãi thuãi öm têåp ài xuöëng, nhûäng êm thanh "hñ hñ" laåi thi nhau nöíi lïn nhû chuöåt ruác doåc theo caác daäy baân noá ài qua. Cho àïën khi ngöìi vaâo baân, Tiïíu Long vêîn chûa hïët hoang mang. Mùåt maây ngú ngú ngaác ngaác, nom noá luác naây giöëng hïåt nhû ngûúâi vûâa tûâ trïn cung trùng rúát xuöëng. Tiïíu Long chó sûåc tónh khi Quyá roâm huyách khuyãu tay vaâo höng noá, tùåc lûúäi hoãi: - Böå khuâng haã maây? http://ebooks.vdcmedia.com
 5. ÖNG THÊÌY NOÁNG TÑNH 5 - Tao coá laâm gò àêu! - Tiïíu Long êëp uáng. Quyá roâm nheo mùæt: - Cêu vñ duå vûâa röìi maây hoåc àûúåc úã àêu vêåy? - Tao quïn röìi! - Tiïíu Long liïëm möi - Nhûng tao thïì vúái maây laâ tao khöng bõa ra! Tao nhúá laâ tao àaä tûâng àoåc àûúåc úã àêu àoá! - Thò tao àêu coá baão maây bõa! - Quyá roâm nhuán vai - Nhûng maây coá biïët laâ maây àoåc àûúåc úã àêu khöng? Tiïíu Long lùæc àêìu: - Tao àaä noái röìi! Tao khöng nhúá! - Nhûng maâ tao nhúá! - Quyá roâm khõt muäi - Maây àoåc àûúåc cêu àoá úã trong caác mêíu chuyïån tiïëu lêm! Àoá laâ möåt vñ duå böë laáo, duâng àïí chïë giïîu nhûäng ngûúâi nhû... maây vêåy! Tiïët löå cuãa Quyá roâm khiïën mùåt Tiïíu Long mïëu xïåch. Bêy giúâ thò noá hiïíu taåi sao caã lúáp cûúâi êìm vïì cêu traã lúâi cuãa noá, coân cö Diïåu Lyá thò baão noá phaãi hoåc caách phên biïåt mön vêåt lyá vúái mön kïí chuyïån cûúâi. Nhoã Haånh ngöìi úã àêìu baân, bïn tay traái Quyá roâm. Noá khöng noái gò, chó nhòn Tiïíu Long cûúâi cûúâi. Nhûng chó chûâng àoá thöi àuã khiïën Tiïíu Long thêëy hai tai noáng bûâng. Tiïíu Long hoåc yïëu nhiïìu mön, nhêët laâ toaán vaâ lyá hoaá. Vaâ caái chuyïån hoåc keám cuãa noá khöng phaãi laâ àiïìu gò bñ mêåt. Trong lúáp ai chùèng biïët noá laâ hoåc sinh trung bònh yïëu. Thêìy Hiïëu daåy Toaán, cö Diïåu Lyá daåy Vêåt lyá, cö Kim Anh daåy Hoaá hoåc, ba ngûúâi naây khöng kïu Tiïíu Long lïn baãng thò thöi, coân hïî àöång túái noá, bao giúâ noá cuäng chûáng minh cho caác thêìy caác cö thêëy laâ khöng coá ai trïn àúâi hoåc döët hún mònh. Noái chung, Tiïíu Long khöng súå bõ àiïím keám. Noá àaä quen vúái viïåc lïn trûúác baãng àoáng vai öng phöîng àaá cho baån beâ "chiïm ngûúäng". Thoaåt àêìu, àûáng phúi mònh ra trûúác haâng chuåc cùåp mùæt luác naâo cuäng thö löë, Tiïíu Long caãm thêëy nhöåt nhaåt túån. Nhûng chuyïån gò cuäng vêåy, cûá lùåp ài lùåp laåi maäi thaânh quen. Vïì sau naây, Tiïíu Long cûá lò ra. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 6 Tiïíu Long khöng súå khöng traã baâi àûúåc. Nhûng chuyïån saáng nay khaác hùèn. Khöng nhûäng khöng traã baâi àûúåc, noá coân biïën thaânh troâ cûúâi cho caã lúáp. Chung qui chó taåi cêu chuyïån tiïëu lêm chïët tiïåt noá tûâng àoåc àûúåc úã àêu àoá. Nhûng khöí nöîi luác àoá noá àêu coá biïët cêu traã lúâi ngúá ngêín cuãa noá àûúåc "trñch dêîn" tûâ truyïån tiïëu lêm. Noá cûá àinh ninh noá àoåc nhûäng àieâu àoá tûâ saách giaáo khoa. Thïë múái khöí! Àïën khi nghe Quyá roâm kïí ra nguöìn göëc xuêët xûá, noá múái bêåt ngûãa. Tûâ luác àoá, ngûåc Tiïíu Long nùång trõch nhû àeo àaá. Cuäng may, tuåi baån cuâng lúáp chó cûúâi röå lïn möåt luác röìi thöi, chûá nïëu tuåi noá cûá nhùæc chùçm chùåp vïì caái sûå giaän núã cuãa thúâi gian àïí trïu noá, Tiïíu Long chó coá nûúác àöån thöí. Nöîi buöìn àeo àuöíi Tiïíu Long trïn suöët àûúâng vïì. Ngay caã khi nhoã Haånh reä sang àûúâng khaác, chó coân laåi noá vúái Quyá roâm lïëch thïëch bïn nhau, Tiïíu Long vêîn möåt mûåc laâm thinh raão bûúác: - Böå maây aá khêíu röìi haã? Ài möåt höìi, khöng chõu àûång nöíi khöng khñ nùång nïì, Quyá roâm hùæng gioång gùæt. Tiïíu Long vêîn khöng noái gò, möi noá mñm laåi. - Buöìn laâm quaái gò! - Quyá roâm nhuán vai - Vêën àïì laâ phaãi cöë! Maây laâm biïëng boã xûâ! - Tao cöë hoaâi maâ chùèng thêëy ùn thua! - Gioång Tiïíu Long àau khöí. - Cöë caái möëc xò! - Quyá roâm bôu möi. Hïî thêëy toaán, lyá, hoaá laâ maây boã chaåy daâi! Tiïíu Long gên cöí: - Tao chaåy höìi naâo! Tao... Cêu noái chûa kõp thoaát ra khoãi miïång Tiïíu Long böîng tùæt ngang. Mùæt noá vûâa thoaáng thêëy thêìy Hiïëu àang lûäng thûäng tûâ xa ài laåi. Thêìy vûâa ài vûâa nhòn ra giûäa àûúâng, khöng tröng thêëy tuåi noá nhûng tröëng ngûåc Tiïíu Long vêîn àêåp loaån. http://ebooks.vdcmedia.com
 7. ÖNG THÊÌY NOÁNG TÑNH 7 Quyá roâm cuäng vûâa kõp tröng thêëy thêìy. Noá liïìn àûáng laåi àúåi. Nhûng ngay khi àaä àïën gêìn, thêìy vêîn khöng nhòn thêëy caác hoåc troâ cuãa mònh. Dûúâng nhû thêìy àang bêån nghô ngúåi chuyïån gò, mùæt lú àaäng nhòn ài àêu. Chùèng biïët laâm sao, Quyá roâm àaânh nhñch ngang möåt bûúác, hùæng gioång: - Chaâo thêìy aå! Thêìy Hiïëu húi giêåt mònh. Thêìy ngoaãnh laåi: - AÂ, Quyá haã? Em ài àêu àêëy? - Daå tuåi em ài hoåc vïì aå! Thêìy Hiïëu toã veã ngaåc nhiïn: - Tuåi em aâ? Tuåi em laâ ai? Cêu hoãi cuãa thêìy khiïën Quyá roâm sûãng söët. Noá khöng hiïíu taåi sao höm nay thaái àöå cuãa thêìy laåi kyâ dõ nhû vêåy. Tuy vêåy, Quyá roâm vêîn lïî pheáp thûa: - Daå, tuåi em laâ... hai àûáa em! Tûác laâ em vaâ... Vûâa noái Quyá roâm vûâa quay sang bïn caånh àõnh troã vaâo Tiïíu Long nhûng mùåt noá bêët giaác thöån ra. Tiïíu Long biïën àêu mêët. Quyá roâm quay thïm möåt voâng àuáng 360°, vêîn cöng cöëc. Thùçng baån múái troâ chuyïån vúái noá àêy dûúâng nhû àaä böëc húi khoãi mùåt àêët. Bêy giúâ thò noá hiïíu taåi sao thêìy Hiïëu laåi löå veã lah luâng khi noá duâng chûä "tuåi em" àïí xûng hö vúái thêìy. Veã luáng tuáng cuãa Quyá roâm khiïën thêìy àöång loâng. Thêìy vöî vai noá, móm cûúâi: - Coá leä em cêìn phaãi chúi möåt mön thïí thao naâo àoá cho àêìu oác àûúåc thû giaän! Khöng nïn hoåc haânh cùng thùèng quaá! Noái xong, khöng àïí Quyá roâm kõp phaãn ûáng, thêìy vöåi vaâng raão bûúác. Quyá roâm àûáng àûåc giûäa trúâi nhòn theo thêìy, buång tûác Tiïíu Long anh aách. Chñnh taåi thùçng baån nhaát caáy naây maâ thêìy tûúãng thêìn kinh Quyá roâm bõ "truåc trùåc". http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 8 Thêåt oan coân hún oan Thõ Kñnh! - Tiïíu Long! Quyá roâm bùæt tay lïn miïång heát toaáng. Khöng thêëy àöång tônh gò, noá caâng caáu: - Maây chu nhuãi úã xoá xónh naâo thïë? Coá mau bûúác ra hay khöng? Quyá roâm goåi àïën lêìn thûá hai thò buåi cêy thêëp àùçng trûúác cùn nhaâ coá cöíng raâo hoa giêëy kheä lay àöång vaâ maái toác huái cua cuãa Tiïíu Long tûâ tûâ nhö lïn giûäa caác caânh laá. Quyá roâm gêìm gûâ: - Maây laâm caái troâ gò vêåy? - Tao tröën! Tiïíu Long bûúác ra, noá vûâa àaáp vûâa ruåt cöí. - Tröën ai? - Quyá roâm troân xoe mùæt - Sao laåi phaãi tröën? - Thò tröën thêìy Hiïëu! Tao ngaåi giaáp mùåt thêìy! - ÖËi trúâi! - Quyá roâm vûâa la trúâi vûâa àûa hai tay lïn - ÚÃ ngoaâi àûúâng chûá àêu phaãi úã trong lúáp maâ maây súå! Thêìy coá bùæt maây giaãi baâi têåp ngay taåi àêy àêu! Tiïíu Long àûa tay queåt muäi: - Ai chùèng biïët vêåy! Nhûng tao vêîn cûá thêëy súâ súå thïë naâo! Töët nhêët laâ chuöìn quaách vaâo buåi! Caái löëi lêåp luêån cuãa Tiïíu Long khiïën Quyá roâm chó biïët lùæc àêìu. Noá tùåc lûúäi: - Thïë trûúác nay maâ àaä àaánh baâi chuöìn nhû thïë naây bao nhiïu lêìn röìi? - Öi, nhiïìu lêìn lùæm! - Tiïíu Long thaãn nhiïn àaáp - Hïî nhaác thêëy thêìy Hiïëu, cö Kim Anh hay cö Diïåu Lyá thêëp thoaáng àùçng xa laâ tao lónh! - ÖËi trúâi úi! http://ebooks.vdcmedia.com
 9. ÖNG THÊÌY NOÁNG TÑNH 9 Lúâi tûå thuá cuãa Tiïíu Long khiïën Quyá roâm öm buång cûúâi gêåp caã ngûúâi. Nhòn baån, Tiïíu Long vûâa theån vûâa giêån. Nhûng noá khöng noái gò, chó lùång leä boã ài möåt maåch. - Naây, naây, maây ài àêu àêëy? Àúåi tao vúái! - Quyá roâm vûâa quïåt nûúác mùæt vûâa goåi vúái theo. Mùåc cho baån goåi, Tiïíu Long vêîn cùæm cuái raão bûúác. Thaái àöå cuãa Tiïíu Long khiïën Quyá roâm höët hoaãng. Noá lêåt àêåt chaåy theo: - Gûúåm àaä! Àûáng laåi tao noái caái naây cho nghe neâ! - Àûáng laåi cho maây cûúâi nûäa chûá gò? Gioång Tiïíu Long àûúåm giêån döîi. Tuy vêåy, noá vêîn chêåm bûúác laåi. - Tao chùèng theâm cûúâi maây nûäa àêu! Tao chó muöën chó cho maây caách khoãi súå thêìy cö thöi! - Quyá roâm trúâ túái ài song song vúái baån. Tiïíu Long liïëm möi: - Caách gò? Quyá roâm ûúän ngûåc: - Tao seä "phuå àaåo" thïm cho maây! - Maây keâm tao hoåc? - ÛÂ! - Quyá roâm haâo hûáng - Tao keâm cho maây möåt thúâi gian, maây seä chùèng coân súå caác mön toaán, lyá, hoaá nûäa! Ra àûúâng gùåp thêìy cö, maây seä ài àûáng hiïn ngang, chùèng coân caãnh tröën tröën nêëp nêëp nhû vûâa röìi! Viïîn caãnh Quyá roâm veä ra saáng suãa àïën mûác Tiïíu Long nuöët nûúác boåt ûâng ûåc. Àûúåc möåt "siïu hoåc sinh" nhû Quyá roâm têån tònh hûúáng dêîn thò àïën lûâa cuäng coá thïí laâm àûúåc toaán chûá chùèng phaãi chúi! http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 10 Nhûng mùæt Tiïíu Long múái vûâa saáng lïn àaä vöåi cuåp ngay xuöëng. Noá lùæc àêìu: - Thöi, tao khöng hoåc vúái maây àêu! Lúâi tûâ chöëi cuãa Tiïíu Long hoaân toaân bêët ngúâ àöëi vúái Quyá roâm. - Maây coá noái löån khöng àêëy? - Quyá roâm ngú ngaác hoãi, noá nhû khöng tin vaâo tai mònh. - Tao noái thêåt! - Tiïíu Long thúã daâi. - Nhûng taåi sao? - Quyá roâm nhòn chùm chùm vaâo mùåt baån. Tiïíu Long ngoá lú chöî khaác, àaáp lêëp lûãng: - Tao hoåc vúái maây cuäng chùèng ùn thua gò àêu! - Sao laåi chùèng ùn thua? - Quyá roâm caáu sûúân - Chùèng leä maây khöng tin tao àuã sûác keâm maây? - Khöng phaãi tao khöng tin! - Tiïíu Long khõt khõt muäi - Nhûng hoåc vúái maây noá sao sao êëy! - Sao sao êëy laâ sao? - Quyá roâm söët ruöåt - Coá gò thò noái àaåi ra, maây cûá baây àùåt voâng vo! Hay yá maây muöën tao noái giaãng baâi khoá hiïíu? - Khöng phaãi laâ khoá hiïíu, nhûng... Noái túái àoá, Tiïíu Long ngûâng laåi vaâ àûa tay lïn gaäi àêìu. Quyá roâm nuöët nûúác boåt: - Nhûng sao? - Nhûng... maây quaát thaáo ghï quaá! - Tiïíu Long chúáp chúáp mùæt - Nghe maây hoâ heát möåt höìi, bao nhiïu chûä nghôa trong àêìu tao biïën saåch saânh sanh! Hoåc thïë cuäng bùçng nûúác àöí laá khoai! Quyá roâm giûúng mùæt ïëch: - Tao quaát thaáo maây höìi naâo? Ai cuäng baão tao hiïìn khö maâ! Tiïíu Long nhïëch meáp: - Chó nhûäng ai chûa àûúåc maây keâm múái baão maây hiïìn thöi! http://ebooks.vdcmedia.com
 11. ÖNG THÊÌY NOÁNG TÑNH 11 - Thöi, àûúåc röi! - Quyá roâm toeát miïång cûúâi - Nïëu vêåy thò tao seä khöng quaát thaáo nûäa! Keâm cho maây hoåc, tao chó viïåc ngêåm miïång suöët buöíi laâ xong! Tiïíu Long hûâ muäi: - Nïëu maây ngêåm miïång suöët buöíi thò tao chaã cêìn hoåc vúái maây laâm gò! Tao hoåc vúái taãng àaá cuäng àûúåc! Quyá roâm liïìn baá vai baån: - Thöi maâ, voä sô gò múái àuâa tñ teåo àaä giêån! Röìi noá chòa ngoán troã ra: - Ngoeáo tay naâo! Tiïíu Long ngú ngaác: - Ngoeáo tay chuyïån gò? - Chuyïån hoåc chung chûá chuyïån gò! - Quyá roâm lêëy gioång nghiïm trang - Àuáng ba giúâ chiïìu möët, maây gheá nhaâ tao, buát thûúác têåp vúã àêìy àuã, khöng àûúåc trïî möåt giêy, roä chûa? Tiïíu Long móm cûúâi: - Roä! Vaâ noá chòa tay ra moác ngoeáo vúái Quyá roâm, buång vêîn phêåp phöìng khöng biïët coá nïn tin nhûäng lúâi hûáa heån cuãa öng thêìy coâm nhoãm coâm nhom naây hay khöng. http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 12 CHÛÚNG 2 Quyá roâm vûâa ài vûâa huyát saáo miïång. Sau khi chia tay vúái Tiïíu Long úã ngaä ba Cêy Àiïåp, Quyá roâm ra vïì vúái möåt têm traång thú thúái, hên hoan. Nhû vêåy laâ röët cuöåc Tiïíu Long àaä chõu túái hoåc chung vúái noá. Àaä lêu, Quyá roâm vêîn thûúâng day dûát vïì tònh hònh hoåc têåp cuãa baån mònh. Laâ möåt àûáa treã vö têm, nhûäng khi raãnh röîi laåi chuái muäi vaâo caác thûá maáy moác vaâ caác àöëng chai loå lónh kónh vúái nhûäng troâ "thñ nghiïåm khoa hoåc" keáo daâi bêët têån, Quyá roâm chùèng coá àêìu oác vaâ thò giúâ àêu àïí nghô nhiïìu àïën ngûúâi khaác. Vúái Tiïíu Long cuäng vêåy, chùèng phaãi luác naâo Quyá roâm cuäng nhúá túái nöîi khöí têm cuãa baån mònh. Nhûng nhûäng khi túái lúáp, thêëy Tiïíu Long bõ kïu lïn baãng vaâ àûáng ngoå nguêåy haâng buöíi trûúác mùåt thêìy cö àïí cuöëi cuâng êëp uáng buöng ra möåt cêu traã lúâi huá hoåa vaâ dô nhiïn sai beát, Quyá roâm laåi caãm thêëy vö cuâng aáy naáy. Nhòn caái caãnh Tiïíu Long luãi thuãi öm têåp trúã vïì trúã ngöìi sau khi xúi möåt con dï - rö to tûúáng, bêët giaác Quyá roâm tûúãng nhû mònh coá löîi vúái baån. Nhûäng luác àoá Quyá roâm khöng sao chõu àûång nöíi yá nghô mònh laâ möåt hoåc sinh xuêët sùæc, àûúåc nhaâ trûúâng cûã ài dûå hïët cuöåc thi naây àïën cuöåc thi noå trong khi thùçng baån thên nhêët cuãa mònh cûá maäi leåt àeåt sau lûng thiïn haå, möîi lêìn bõ thêìy cö hoãi baâi chó biïët giúã möîi möåt chiïu "im lùång vaâng" ra veã ta àêy laâ voä sô gan lò, "hoãi" mêëy cuäng khöng "khai". Nhûng khöí nöîi, Tiïíu Long khöng phaãi laâ àûáa ham hoåc. Noá chó "húåp" möîi mön thïí duåc cuãa thêìy Àoaân, coân ngoaâi ra noá "chaåy mùåt" têët. Thónh thoaãng coá baâi têåp kiïím tra cho vïì nhaâ, sùæp àïën ngaây nöåp maâ hyá hoaáy maäi khöng xong, noá múái dêîn xaác àïën nhaâ Quyá roâm nhúâ "cûáu böì", coân ngaây thûúâng àöë maâ kïu noá hoåc àûúåc. http://ebooks.vdcmedia.com
 13. ÖNG THÊÌY NOÁNG TÑNH 13 Chaã roä Tiïíu Long nghe àûúåc úã àêu maâ lyá leä noá àûa ra àïí biïån minh cho viïåc hoåc keám rêët û laâ "triïët hoåc". Noá baão Quyá roâm "Àêìu oác tao àún giaãn, khöng húåp vúái nhûäng mön hoåc rùæc röëi, phûác taåp, vò vêåy coá cöë àïën mêëy cuäng bùçng thûâa". "Triïët lyá" cuãa Tiïíu Long khiïën Quyá roâm tûác anh aách: - Noái nhû maây chùèng leä coá nhûäng ngûúâi múái sinh ra àaä... ngu sùén hay sao? Quyá roâm àõnh duâng àoân khñch tûúáng àïí àaánh vaâo loâng tûå aái cuãa Tiïíu Long, naâo ngúâ thùçng naây tónh bú: - Thò vêåy chûá sao! Mùåt Quyá roâm meáo xïåch: - Nhû vêåy maây tûå nhêån maây laâ thùçng ngu? Tiïíu Long gaäi tai: - Tao chó döët mön toaán vaâ mön lyá hoáa thöi! Coân nhûäng mön khaác nhû mön... voä thuêåt chùèng haån, tao àêu coá thua ai! Khi nhùæc àïën hai chûä "voä thuêåt", mùåt maây Tiïíu Long raång lïn, rêët àöîi tûå haâo. Coân Quyá roâm lêåp tûác im bùåt. Noá buöìn rêìu nhòn xuöëng àöi caánh tay gêìy khùèng gêìy kheo cuãa mònh, biïët rùçng nïëu tiïëp tuåc ài sêu vaâo àïì taâi naây, ùæt hùèn noá seä nhanh choáng rúi vaâo thïë haå phong. Baâ noá chaã baão "Chaáu phaãi bùæt chûúác thùçng Tiïíu Long têåp thïí duåc cho khoãe khoùæn" laâ gò! Chñnh vò nhûäng ngoùæc ngoeáo bïn trong àoá maâ chûa bao giúâ Quyá roâm thuyïët phuåc àûúåc Tiïíu Long ngöìi vaâo baân àïí noá "phuå àaåo". Cûá möîi lêìn noá múã miïång àõnh ruã rï, Tiïíu Long laáu lónh laái cêu chuyïån sang àïì taâi voä thuêåt laâ noá xuöi xõ. Sau nhûäng lêìn vêån àöång bêët thaânh nhû vêåy, Quyá roâm chùèng biïët laâm sao hún laâ laâu baâu tûác töëi "Mùåc xaác noá! Noái chuyïån vúái noá thaâ noái vúái caái àêìu göëi coân hún!". Thûåc ra Tiïíu Long khöng phaãi laâ àûáa biïëng hoåc nhû Quyá roâm tûúãng. Mùåc duâ khöng tin mònh coá thïí hoåc khaá lïn àûúåc vaâ möîi lêìn thêëy nhûäng daäy söë chùçng chõt cuãa mön toaán laâ noá "hïët muöën söëng", trong thêm têm Tiïíu Long vêîn chùèng thñch thuá gò caái caãnh vaâo lúáp http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 14 thò ngoång nghõu àûáng trú thên cuå trïn baãng, trûúác bao cùåp mùæt soi moái cuãa luä baån, ra phöë thò luác naâo cuäng núm núáp chúâ lêín mùåt thêìy cö, hïåt nhû möåt tïn töåi phaåm neá cöng an. Möìm luön luön biïån höå cho caái sûå hoåc bïët baát cuãa mònh, nhûng cuäng nhû moåi hoåc sinh bònh thûúâng khaác, Tiïíu Long vêîn êm thêìm ao ûúác àûúåc hoåc gioãi nïëu khöng ngang haâng Quyá roâm vaâ nhoã Haånh thò chñ ñt cuäng bùçng phên nûãa trònh àöå cuãa caác baån mònh. Têët nhiïn Quyá roâm vaâ nhoã Haånh sùén saâng giuáp noá. Nhûng cho àïën nay, Tiïíu Long vêîn chûa chñnh thûác "thuå giaáo" möåt ai. Têët nhiïn Tiïíu Long khöng coá yá àõnh nhúâ vaã nhoã Haånh. Nhoã Haånh gioãi thò gioãi thêåt, thêåm chñ coân trïn taâi Quyá roâm, ùn noái laåi dõu daâng nhoã nheå, nhûng dêîu sao noá cuäng laâ möåt àûáa con gaái. Tön möåt àûáa con gaái laâm "sû phuå" quaã laâ chùèng ra sao, nhêët laâ àöëi vúái möåt àûáa anh huâng maä thûúång nhû Tiïíu Long. Nhû vêåy chó coân Quyá roâm laâ xûáng mùåt laâm thêìy. Nhûng "öng thêìy" naây thên hònh thò coâm nhom maâ caái miïång laåi röång quaá mang tai. Tiïíu Long chûa theo hoåc vúái Quyá roâm ngaây naâo nhûng qua nhûäng lêìn nhúâ Quyá roâm giaãi giuâm caác baâi têåp thêìy Hiïëu cho vïì nhaâ, Tiïíu Long chùèng laå gò tñnh nïët thùçng roâm naây. Quyá roâm giaãng baâi chó möåt, maâ quaát thaáo laåi àïën mûúâi. Noá hoãi Tiïíu Long möåt cêu, Tiïíu Long loáng ngoáng chûa kõp àaáp, noá àaä hoãi sang cêu thûá hai khiïën Tiïíu Long chó biïët thöån mùåt ra, doãng tai nghe noá hoâ heát. Ngöìi vúái Quyá roâm caã buöíi, àêìu oác Tiïíu Long chùèng nhûäng khöng saáng àûúåc teåo naâo maâ tai laåi uâ àùåc, möì höi traán vaä ra nhû tùæm, ngûúâi cûá gêy gêy söët nhû muöën àöí bïånh. Quyá roâm khöng bao giúâ ngúâ rùçng àoá múái laâ nguyïn do thûåc sûå khiïën Tiïíu Long tòm moåi caách thoaái thaác lúâi múâi moåc hoåc chung cuãa Quyá roâm tûâ trûúác àïën nay. Nïëu khöng bõ möåt vöë àau àiïëng trong giúâ vêåt lyá saáng nay, hùèn Tiïíu Long seä khöng dïî daâng chêëp nhêån lúâi àïì nghõ keâm cùåp cuãa Quyá roâm. Hún nûäa, traâng cûúâi diïîu cúåt cuãa Quyá roâm khi phaát hiïån lêu nay noá vêîn lêín nhû chaåch möîi khi giaáp mùåt thêìy cö khiïën noá buâng lïn quyïët têm phaãi phaá vúä caái thöng lïå chùèng lêëy gò laâm http://ebooks.vdcmedia.com
 15. ÖNG THÊÌY NOÁNG TÑNH 15 àeåp àeä àoá. Noá nghô lêìn naây noá seä cöë hoåc, bùçng moåi caách noá phaãi cöë, nhêët laâ möåt khi Quyá roâm àaä hûáa seä tûâ boã caái thoái hoâ heát oãm toãi cuãa mònh. Têët nhiïn Quyá roâm chùèng hay biïët gò vïì bêìu têm sûå ngöín ngang cuãa baån mònh. Hïî Tiïíu Long àöìng yá hoåc chung vúái noá laâ noá khoaái röìi! Coá thïë chûá! Chùèng leä hai àûáa baån thên nhû ruöåt raâ maâ àûáa tiïën cûá tiïën, àûáa luâi cûá luâi, àûúâng ai nêëy ài, coi sao àûúåc! Nöîi hên hoan cuãa Quyá roâm khöng qua mùæt àûúåc nhoã Diïåp. Buöíi trûa, ùn cúm xong luác chui vaâo phoâng nguã, nhoã Diïåp nhaáy mùæt vúái öng anh: - Neâ, anh noái thêåt ài! Coá chuyïån gò maâ höm nay tröng anh tûúi tónh thïë? Quyá roâm laâm böå nghiïm trang: - Chuyïån ngûúâi lúán maây hoãi laâm chi! - Xò! Hún ngûúâi ta coá mêëy tuöíi maâ laâm böå! - Nhoã Diïåp dêíu möi. - Mêëy tuöíi cuäng laâ ngûúâi lúán vêåy! - Quyá roâm nheo mùæt - Tao vúái maây caách nhau caã möåt... thïë hïå chûá àêu coá ñt! Thêëy Quyá roâm giúã gioång "chúi tröåi", nhoã Diïåp liïìn quay lûng vïì phña öng anh, gioång giêån döîi: - Àaä vêåy thò "thïë hïå" naây chaã theâm noái chuyïån vúái "thïë hïå" kia nûäa! Quyá roâm khöng noái gò. Noá chó móm cûúâi vaâ lùång leä ngaã àêìu lïn göëi. Nhûng nhoã Diïåp khöng laâm thinh àûúåc lêu. Sûå toâ moâ khiïën noá quïn beáng caã giêån döîi. - Naây anh! - Möåt laát, noá quay laåi thò thêìm hoãi - Chuyïån ngûúâi lúán laâ chuyïån gò vêåy? Khöng núä haânh haå cö em, lêìn naây Quyá roâm khöng giêëu giïëm nûäa, nhûng gioång noá àêìy veã quan troång: - Tao sùæp laâm thêìy. http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 16 Miïång nhoã Diïåp haá höëc: - Laâm thêìy? - ÛÂ. - Anh ài daåy hoåc haã? - ÛÂ. Nhoã Diïåp chúáp mùæt: - Daåy úã trûúâng naâo vêåy? Quyá roâm gaäi muäi: - Chaã úã trûúâng naâo caã! Tao daåy úã... ngay nhaâ mònh! Cêu traã lúâi cuãa öng anh khiïën cö em cuåt hûáng. Nhûng nhoã Diïåp vêîn cöë vúát vaát: - Anh daåy mêëy chuåc ngûúâi vêåy? - Àêu maâ mêëy chuåc ngûúâi! - Lêìn naây Quyá roâm gaäi tai - Tao chó daåy coá... möåt ngûúâi thöi! Túái àêy thò nhoã Diïåp hoaân toaân thêët voång. Noá xuöi xõ: - Vêåy maâ em tûúãng anh ài laâm thêìy thêåt chûá! Veã mùåt coi thûúâng cuãa nhoã em laâm Quyá roâm nöíi àoáa. Noá quùæc mùæt: - Ai baão maây daåy möåt ngûúâi khöng phaãi laâ thêìy? - Thò laâ thêìy! - Thêëy öng anh àoã mùåt tña tai, nhoã Diïåp haå gioång - Nhûng daåy möîi möåt hoåc troâ thò chùèng oai tñ naâo! - Tao cêìn coác gò oai! - Quyá roâm hûâ muäi - Chùèng oai thò cuäng laâ thêìy! Súå öng anh phaát khuâng cöëc mònh u àêìu, nhoã Diïåp kheáo leáo chuyïín àïì taâi: - Hoåc troâ cuãa anh laâ ai vêåy? Quyá roâm hêët mùåt: - Laâ Tiïíu Long! http://ebooks.vdcmedia.com
 17. ÖNG THÊÌY NOÁNG TÑNH 17 Nhoã Diïåp reo lïn: - Tûúãng ai, hoáa ra laâ anh Tiïíu Long! - Röìi noá kheä liïëc Quyá roâm, gioång ngêåp ngûâng - Nhûng nhû vêåy thò anh àêu phaãi laâ thêìy! Anh chó keâm cho baån mònh hoåc thöi! - Caái con ngöëc naây! - Quyá roâm vung tay lïn - Böå maây chûa bao giúâ nghe mêëy tiïëng "thêìy daåy keâm" haã? Nhoã Diïåp höët hoaãng öm àêìu: - Nghe! Nghe! Àûúåc trúán, Quyá roâm lêën túái: - Vêåy tao coá phaãi laâ thêìy khöng? Nhoã Diïåp gêåt àêìu lia lõa: - Laâ thêìy! Àuáng laâ thêìy! Àang liïën thoaáng, nhoã Diïåp chúåt nhúá ra möåt àiïìu liïìn khûång laåi, "aâ" lïn möåt tiïëng vaâ nhòn lom lom vaâo mùåt Quyá roâm: - Anh tûå nhêån anh laâ thêìy phaãi khöng? Quyá roâm ûúän ngûåc: - Chûá coân gò nûäa! Chó àúåi coá vêåy, nhoã Diïåp cûúâi toe: - Vêåy chiïìu nay anh giaãng toaán giuâm em ài! Coá möåt baâi khoá lùæm! Biïët bõ sêåp bêîy, Quyá roâm sêìm mùåt: - Maây àûâng coá thûâa nûúác àuåc thaã cêu! Toaán lúáp nùm maâ khoá gò! Nhoã Diïåp "hûá" möåt tiïëng: - Khoá chûá sao khöng! Taåi anh hoåc lúáp taám nïn anh thêëy dïî thöi! Röìi khöng àïí Quyá roâm kõp nghô ra kïë tûâ chöëi, nhoã Diïåp chöìm ngûúâi qua lay vai anh: - Sao, anh seä giaãng baâi cho em chûá? http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 18 Quyá roâm êåm ûâ: - Àïí tao coi laåi àaä! - Coân coi laåi coi ài gò nûäa - Nhoã Diïåp phuång phõu - Anh laâ thêìy maâ laåi! Àoân cuãa nhoã Diïåp àiïím truáng ngay yïëu huyïåt cuãa öng anh, Quyá roâm hïët àûúâng chöëng àúä, àaânh uáp göëi lïn mùåt, laâu baâu: - Nhûng duâ sao maây cuäng phaãi àïí cho tao nguã möåt giêëc àaä chûá! http://ebooks.vdcmedia.com
 19. ÖNG THÊÌY NOÁNG TÑNH 19 CHÛÚNG 3 Ba giúâ chiïìu, Quyá roâm múái löìm cöìm boâ ra khoãi giûúâng, chaåy ài rûãa mùåt. Luác di ngang qua phoâng khaách, Quyá roâm àaä thêëy nhoã Diïåp ngöìi sùén úã àoá, têåp vúã buát thûúác baây la liïåt trûúác mùåt. - Sao khöng ngöìi trong phoâng hoåc laåi chaåy ra àêy? - Quyá roâm hoãi. - Baâ baão ngöìi àêy cho maát! - Nhoã Diïåp lùæc maái toác, röìi noá söët ruöåt giuåc - Anh rûãa mùåt leå leå lïn ài! Em àúåi anh caã nûãa tiïëng àöìng höì röìi! - Con nhoã naây! Laâm toaán maâ noá cûá laâm nhû ài chaåy giùåc! - Quyá roâm vûâa bûúác ra nhaâ sau vûâa caâu nhaâu. Khi noá mùåt muäi tûúm têët quay trúã lïn, chûa kõp ngöìi vaâo baân, nhoã Diïåp àaä àêíy cuöën saách toaán múã sùén àïën trûúác mùåt noá. - Baâi naâo àêu? - Quyá roâm nhòn vaâo trang saách. - Baâi söë 7 êëy! Quyá roâm khïånh khaång ngöìi vaâo ghïë vaâ keáo cuöën saách saát vïì phña mònh. Nhûng noá chûa vöåi àoåc àïì ngay, maâ hêët mùåt ra lïånh: - Roát cho tao ly nûúác! - Trúâi àêët! - Nhoã Diïåp nhùn nhoá - Chûa chó àûúåc chûä naâo, àaä sai vùåt röìi! Quyá roâm quùæc mùæt: - Kïå tao! Maây coá roát nûúác khöng? - Roát. Nhoã Diïåp lñu rñu gêåt àêìu vaâ vöåi vaä chaåy ài. Quyá roâm khoaái chñ. Noá rung àuâi nhòn vaâo àïì toaán, nhêím àoåc: http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Nguyïîn Nhêåt AÁnh 20 "Möåt ngûúâi baán trûáng, baán lêìn thûá nhêët nûãa söë trûáng ngûúâi àoá coá vaâ 0,5 quaã trûáng. Lêìn thûá hai baán nûãa söë trûáng coân laåi vaâ 0,5 quaã trûáng. Lêìn thûá ba baán nûãa söë trûáng coân laåi vaâ 0,5 quaã trûáng thò vûâa hïët. Hoãi ngûúâi àoá àaä baán möîi lêìn bao nhiïu quaã trûáng?" Quyá roâm àoåc xong àïì toaán cuäng vûâa luác nhoã Diïåp bûng ly nûúác laåi. Nhoã Diïåp àùåt ly nûúác xuöëng baân vaâ roán reán nhòn öng anh: - Àïì toaán cho sai phaãi khöng anh? - Sao laåi sai? - Quyá roâm ngaåc nhiïn. Nhoã Diïåp liïëm möi: - Chûá trûáng ai laåi baán nûãa quaã bao giúâ? - Trúâi àêët, caái con ngöëc tûã naây! - Quyá roâm kïu lïn - Ai baão maây laâ ngûúâi ta baán nûãa quaã trûáng? Bõ mùæng laâ ngöëc, nhoã Diïåp húi noáng mùåt nhûng noá cöë nhõn, ruåt reâ chó tay vaâo trang saách: - Thò trong àïì toaán ngûúâi ta ghi súâ súâ nûãa quaã àêy neâ! - Röìi nhû khaám phaá ra àiïìu gò thuá võ, noá böîng reo lïn - A, em hiïíu ra röìi! Coá nghôa nhûäng quaã trûáng naây laâ nhûäng quaã trûáng luöåc! Coá nhû vêåy ngûúâi ta múái cùæt àöi ra àûúåc! Nhûng nhoã Diïåp chûa kõp vui vúái yá tûúãng múái meã cuãa mònh thò öng anh ngöìi trûúác mùåt àaä laâm noá cuåt hûáng, Quyá roâm phaán möåt cêu xanh dúân: - Trûáng luöåc àêu maâ trûáng luöåc! Coá boã caái àêìu ngöëc nghïëch cuãa maây vaâo nöìi nûúác luöåc söi lïn thò coá! Lêìn thûá hai bõ mùæng laâ ngöëc, coân bõ doåa cùæt àêìu thaãy vaâo nöìi nûúác söi, nhoã Diïåp bùæt àêìu rúm rúám nûúác mùæt. Thêëy vêåy, Quyá roâm caâng caáu: - Khoác gò maâ khoác! Hoåc haânh kiïíu gò maâ coá baâi toaán dïî úåt nhû thïë naây cuäng khöng hiïíu! - Thò khöng hiïíu em múái nhúâ anh giaãng chûá böå! - Nhoã Diïåp àaáp bùçng gioång suåt sõt. http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2