intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

ktra

Chia sẻ: Tran Vu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

152
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra toán Đại số chương III

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ktra

  1. ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III Đại số 11 Câu 1: Tổng của : 1-2+3-4+...-2n+(2n+1) là (A) 2n (B) n+1 (C) 3n2 (D) 4n+1 Câu 2: Xét các câu sau : (1): Dãy số u1,u2,u3 ,...được gọi là cấp số cộng với công sai d ≠ 0 nếu: un= un-1+d ; với mọi n=2,3,.. (2): Dãy số u1, u2, u3 ,...được gọi là cấp số cộng với công sai d ≠ 0 nếu: un=u1+(n+1)d; với mọi n=2,3,.. Trong hai câu trên : (A) Chỉ có (1) đúng (B) Chỉ có (2) đúng (C) Cả hai câu trên đều đúng (D) Cả hai câu trên đều sai Câu 3: Xét các câu sau : (1): Nếu dãy số u1,u2,u3 ,...được gọi là cấp số cộng với công sai d ≠ 0 thì: uk = (uk-1 - uk+1 ):2 với mọi k=1,2,3... (2) Nếu dãy số u1,u2,u3 ,...,un là cấp số cộng thì u1+un = uk + un-k với mọi k = 2,3,...r-1 Trong hai câu trên : (A) Chỉ có câu một đúng ; (B) Chỉ có câu hai đúng (C) Cả hai câu trên đều đúng ; (D) Cả hai câu trên đều sai Câu 4: Dãy số u1 ,u2 , u3 ,...,được gọi là cấp số nhân với công bội q nếu : (A) q là số tuỳ ý và un = un-1q với mọi n=2,3,... (B) q ≠ 0 , q ≠ 1 và un = un-1q +un-2q với mọi n= 3,4 (C) q ≠ 0 , q ≠ 1 và un = un-1q với mọi n= 2,3,... (D) q ≠ 0 ; un = un-1q với mọi n= 2,3... Câu 5: Cho dãy 729;428;324;216;144;96;64;... là cấp số nhân với (A) Công bội q=3 và u1=725 (B) Công bội q=2 và u1 =64 (C) Công bội q=2/3 và u1=729 (D) Công bội q= 1/2 và u1=729 Câu 6 : Cho cấp số nhân u1,u2 , u3,...với công bội q (q ≠ 0, q ≠ 1) . Đ ặt Sn= u1 +u2 +u3 +....+un . Khi đó ta có : (A) Sn = [ u1(qn +1)]:(q+1) ; (B) Sn = [ un(qn -1)]:(q-1) (C) Sn = [ u1(qn-1 -1)]:(q+1) ; (D) Sn = [u1(qn -1)]:(q-1)
  2. Câu 7: Cho một dãy số sao cho ∀n tổng của n số hạng đầu tiên: Sn=5n2 +6n . Thì số hạng tổng quát là : (A) an= 10n+1 (B) an = n2+1 (C) an = n2+4 (D)an = n2-1 Câu 8: Cho một cấp số cộng có số hạng đầu tiên là -3; tích của số hạng thứ ba và số hạng thứ bảy bằng 24. Tổng của 12 số hạng này là : (A) 144 (B) 148 (C) 129 (D) 176 Câu 9: Cho một dãy số sao cho ∀n, tổng của n số hạng đầu tiên Sn= 3n -1. Dãy số này là : (A) Cấp số cộng với công sai d=4 (B) Cấp số nhân với công bội q=3 (C) Cấp số nhân với công bội q = 3 và số hạng đầu tiên là 2 (D) Không phải cấp số nhân cũng không phải cấp số cộng Câu10: Cho dãy số 1+Sina; Sin2a; 1+Sin3a. Dãy số này lập thành cấp số cộng : 2 (A) Khi Sina =0 ; (B) khi Sina = 2 0 (C) Khi a=30 ; (D) Khi a=900 Câu 11: Số hạng tổng quát của dãy số cho bởi : u1=3 và u2 = 2un ( n ≥ 1) là: (A)2.3n-1 ;(B) 3.2n-1 (C) 2.3n (D) 3.2n Câu 12: Cho cấp số cộng un có u2= 2001 ,u5= 1995 .Khi đó u1001 là: (A) 4005 (B) 4003 (C) 3 (D) 1 Câu 13: Cấp số cộng có u5 =1 và u9 =35 thì u1 và d là: (A) u1= -33 ; d = 17:2 (B) u1=33 ; d=17:2 (C) u1= -33 ; d = -17:2 (D) u1=33 ; d= -17:2 Câu 14 : Cấp số cộng có : un=4n+3 thì u1 và d là: (A) u1=7 ; d= 4 (B)u1=3 ; d= 2 (C)u1= -7 ; d= 2 (D)u1=7 ; d= -4 Câu 15: Cấp số cộng có: Sn = 5n + 3n thì u1 và d là: 2 (A) u1= 8 ; d=-10 (B) u1= -8 ; d=-10 (C) u1=8 ; d=10 (D) u1= -8 ; d=10 Câu 16: Cấp số cộng có: S4 = 9 ; S6 = 45 thì u1 và d là: (A) u1= -45:8 ; d=42:8B) u1= -45:8 ; d= -42:8 (C) u1= 45:8 ; d= 42:8 (D) u1= 45:8 ; d= 45:8 Câu17: Một cấp số nhân có : u3 = 12 ; u5 = 48 thì u1 và q bằng : (A) u1 =3 ;q =4 (B) u1 =3 ;q =± 2
  3. (C) u1 =-3 ;q =2 (D) u1 =-3 ;q =-2 Câu 18 : Một cấp số cộng có:un = 2.3n thì u1 và q bằng: (A) u1=6 ; q=3 (B) u1= -6 ; q=-3 (C) u1= -6 ; q=3 (D) u1= 6 ; q=-3 Câu 19: Cho dãy số (un) xác định bởi u1=150 un= un-1-3 ;∀n≥ 2 , n∈N Tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy số đó bằng : (A) 59700 (B) 300 (C) 29850 (D)150 Câu 20 : Cho cấp số nhân (un) có u2 = -2 và u5 = 54. Tổng của 1000 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó bằng : 1 − 31000 1 − 31000 (A) (B) - 4 2 1 − 31000 1 − 31000 (C) - (D) 6 6 ĐÁP ÁN : 1.B 6.D 11.B 16.A 2.A 7.A 12.C 17.B 3.D 8.C 13.A 18.A 4.C 9.C 14.A 19.D 5.C 10.D 15.C 20.D Nguồn maths.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2