intTypePromotion=3

KỲ THI TỐT NGHIỆP BẬC CĐCN NĂM 2012 - KHÓA: 09CD - NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

Chia sẻ: Huu Duat Duat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
49
lượt xem
5
download

KỲ THI TỐT NGHIỆP BẬC CĐCN NĂM 2012 - KHÓA: 09CD - NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1. (4 điểm) Cho hàm Boole f(A,B,C,D)= ∑(1,3,5,6,7,9,11,13)+ d(4,10,15) a. Biểu diễn hàm f dưới dạng bảng sự thật. b. Rút gọn hàm f bằng bìa Karnaugh và thực hiện hàm bằng cổng logic cơ bản. Câu 2. (3 điểm): a. Nêu 3 phần tử chính để thực hiện hệ thống trong miền rời rạc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỲ THI TỐT NGHIỆP BẬC CĐCN NĂM 2012 - KHÓA: 09CD - NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG KỲ THI TỐT NGHIỆP BẬC CĐCN NĂM 2012 TRƯỜNG CĐCN HUẾ KHÓA: 09CD NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG Khóa thi ngày: 11/1/2013 Môn thi: Kiến thức cơ sở ngành ĐỀ THI SỐ: 02 Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1. (4 điểm) Cho hàm Boole f(A,B,C,D)= ∑(1,3,5,6,7,9,11,13)+ d(4,10,15) a. Biểu diễn hàm f dưới dạng bảng sự thật. b. Rút gọn hàm f bằng bìa Karnaugh và thực hiện hàm bằng cổng logic cơ bản. Câu 2. (3 điểm): a. Nêu 3 phần tử chính để thực hiện hệ thống trong miền rời rạc. b. Biểu diễn hệ thống được mô tả bằng phương trình sai phân sau đây : Câu 3. (3 điểm) Xét sơ đồ kết nối Led đơn như hình trên. Viết chương trình điều khiển Led sáng tuần tự từ trái sang phải, mỗi lần 1 Led.
  2. -------------------------------------------------Hết------------------------------------------------ Ghi chú: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm - Đề thi gồm có 2 trang Họ và tên thí sinh:....................................................................Số báo danh:.............. Trưởng tiểu ban Giảng viên phản biện Giang viên ra đề ̉ (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
  3. BỘ CÔNG THƯƠNG KỲ THI TỐT NGHIỆP BẬC CĐCN NĂM 2012 TRƯỜNG CĐCN HUẾ KHÓA: 09CD NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG Khóa thi ngày: 11/1/2013 Môn thi: Kiến thức cơ sở ngành Đề thi số: 02 ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đáp án gồm có 6 trang) Câu Ý Nội dung Điểm 1 Rút gọn và biểu diễn hàm Boole: f(A,B,C,D)= ∑(1,3,5,6,7,9,11,13)+ 4 d(4,10,15) 1a Biểu diễn hàm f dưới dạng bảng sự thật. 1 A B C D f 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0,25 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 1 4 0 1 0 0 X 5 0 1 0 1 1 6 0 1 1 0 1 7 0 1 1 1 1 0,25 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1 1 10 1 0 1 0 X 11 1 0 1 1 1 12 1 1 0 0 13 1 1 0 1 1 14 1 1 1 0 15 1 1 1 1 X 0,25 0,25
  4. 1b Rút gọn hàm f bằng bìa K. 3 Sinh viên: - Biểu diễn đúng bìa Karnaugh 16 ô 0,25 - Ký hiệu đúng các biến trong bìa Karnaugh 0,25 - Gom đúng vòng 8 ô để tối giản 0,5 - Gom đúng vòng 4 ô để tối giản 0,5 f /AB 00 01 11 10 CD 00 X 01 1 1 1 1 11 1 1 X 1 10 1 X 0,5 Viết đúng phương trình tối giản f = D + AB
  5. Thực hiện hàm f dùng các cổng logic cơ bản. Sinh viên vẽ đúng: - Các ký hiệu cổng logic cơ bản 0,5 - Kết nối các cổng logic cơ bản theo đúng phương trình đã tối giản 0,5 2 a. Nêu 3 phần tử chính để thực hiện hệ thống trong miền rời rạc. 3 b. Biểu diễn hệ thống được mô tả bằng phương trình sai phân sau đây : 2a Nêu 3 phần tử chính để thực hiện hệ thống trong miền rời rạc. 1,5 + Phần tử trễ : - Sinh viên vẽ đúng cấu trúc phần tử trễ 0,25 0,25 - Sinh viên viết đúng các ký hiệu của đầu vào và đầu ra của phần tử trễ
  6. + Phần tử cộng - Sinh viên vẽ đúng cấu trúc phần tử cộng - Sinh viên viết đúng các ký hiệu của các đầu vào và đầu ra của phần tử cộng 0,25 0,25 + Phần tử nhân - Sinh viên vẽ đúng cấu trúc phần tử nhân - Sinh viên viết đúng các ký hiệu của các đầu vào và đầu ra của phần tử nhân 0,25 0,25 2b Biểu diễn hệ thống được mô tả bằng phương trình sai phân đây : 1,5 1 2 3 Sinh viên biểu diễn được: - Các phần tử ở số hạng số 1 0,25 - Các phần tử ở số hạng số 2 0,25 - Các phần tử ở số hạng số 3 0,25 - Biểu diễn đúng các chiểu mũi tên theo đúng cấu trúc 0,25
  7. - Biểu diễn đúng ký hiệu và tên các phần tử cơ bản. - Ký hiệu đúng các đầu vào, ra có trong hệ thống. 0,25 0,25 3 Xét sơ đồ kết nối Led đơn như hình trên. Viết chương trình điều khiển 3 Led sáng tuần tự từ trái sang phải, mỗi lần 1 Led.
  8. Các Led nối với Port 0 của IC nên muốn Led sáng thì phải gửi dữ liệu 0,25 ra P0. Theo sơ đồ mạch, Led sáng khi các bit tương ứng tại P0 là 0. 0,25 Yêu cầu điều khiển Led sáng từ trái sang phải (theo thứ tự lần lượt từ 0,25 P0.0 đến P0.7) nên dữ liệu gửi ra là: - Lần 1: 1111 1110b (0FEh) – sáng 1 Led trái - Lần 2: 1111 1101b (0FDh) 0,25 - Lần 3: 1111 1011b (0FBh) - Lần 4: 1111 0111b (0F7h) - Lần 5: 1110 1111b (0EFh) 0,25 - Lần 6: 1101 1111b (0DFh) - Lần 7: 1011 1111b (0BFh) - Lần 8: 0111 1111b (7Fh) 0,25 - Lần 9: quay lại giống như lần 1 Chương trình thực hiện như sau: MOV DPTR,#MaLed ; DPTR chứa vị trí bảng mã Led 0,25 Main: MOV R7,#0 ; Phần tử đầu tiên của bảng mã 0,25 Loop: MOV A,R7 MOVC A,@A+DPTR ; Đọc bảng mã MOV P0,A ; Chuyển vào P0 để sáng Led 0,25 CALL Delay ; Chờ để mắt người có thể thấy INC R7 ; Chuyển qua trạng thái kế CJNE R7,#8,Loop ; Đã hết bảng mã thì lặp lại SJMP main 0,25 MaLed: DB 0FEh,0FDh,0FBh,0F7h,0EFh,0DFh,0BFh,7Fh Delay: MOV TMOD,#01h MOV TH0,#HIGH(-50000) ; Chờ 50 ms 0,25 MOV TL0,#LOW(-50000) SETB TR0 JNB TF0,$ CLR TF0 CLR TR0 RET END 0,25 Trưởng tiểu ban Giảng viên phản biện Giang viên ra đề ̉ (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản