intTypePromotion=1

Liên kết giữa kinh tế và môi trường

Chia sẻ: Lanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
50
lượt xem
7
download

Liên kết giữa kinh tế và môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'liên kết giữa kinh tế và môi trường', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Liên kết giữa kinh tế và môi trường

  1. Kinh teá Moâi tröôøng Baøi giaûng 1 GIÔÙI THIEÄU KINH TEÁ MOÂI TRÖÔØNG Chuû ñeà 2: Lieân keát giöõa kinh teá vaø moâi tröôøng © PHUØNG THANH BÌNH 2006 Ñeà cöông ñeà nghò: A. Moái quan heä giöõa heä thoáng kinh teá vaø moâi tröôøng thieân nhieân B. Kinh teá moâi tröôøng vaø Kinh teá taøi nguyeân thieân nhieân C. Moâ hình doøng chu chuyeån cuûa hoaït ñoäng kinh teá D. Moâ hình caân baèng vaät chaát: Moái quan heä giöõa hoaït ñoäng kinh teá vaø moâi tröôøng thieân nhieân E. Phaùt thaûi, chaát löôïng moâi tröôøng xung quanh vaø thieät haïi F. Caùc loaïi chaát gaây oâ nhieãm Lecture 1.2: Mối liên kết giữa kinh tế & môi trường 1
  2. A. Moái quan heä giöõa heä thoáng kinh teá vaø moâi tröôøng • Moâi tröôøng coù 3 chöùc naêng cô baûn: o Cung caáp nguyeân lieäu thoâ cho hoaït ñoäng kinh teá (saûn xuaát vaø tieâu duøng) o Tieáp nhaän caùc chaát thaûi töø hoaït ñoäng kinh teá (saûn xuaát vaø tieâu duøng) o Cung caáp caùc tieän nghi cuoäc soáng cho con ngöôøi (caûnh quan, khoâng khí, …) A. Moái quan heä giöõa heä thoáng kinh teá vaø moâi tröôøng Hoä gia ñình Caùc haõng Nguyeân lieäu thoâ Chaát thaûi Caùc tieän nghi cuoäc soáng MOÂI TRÖÔØNG Lecture 1.2: Mối liên kết giữa kinh tế & môi trường 2
  3. Moâi tröôøng thieân nhieân (a) (b) Neàn kinh teá B. Phaân bieät Kinh teá moâi tröôøng vaø Kinh teá taøi nguyeân thieân nhieân B. Phaân bieät Kinh teá moâi tröôøng & Kinh teá taøi nguyeân thieân nhieân o Moái lieân keát (a): Nghieân cöùu vai troø cung caáp nguyeân vaät lieäu thoâ cuûa moâi tröôøng thieân nhieân cho hoaït ñoäng kinh teá ñöôïc goïi laø “Kinh teá Taøi nguyeân Thieân nhieân” (Natural Resource Economics). o Moái lieân keát (b): Nghieân cöùu doøng chu chuyeån caùc chaát thaûi töø hoaït ñoäng kinh teá vaø caùc taùc ñoäng cuûa chuùng leân moâi tröôøng thieân nhieân ñöôïc goïi laø “Kinh teá Moâi tröôøng” (Environmental Economics). Lecture 1.2: Mối liên kết giữa kinh tế & môi trường 3
  4. B. Phaân bieät Kinh teá moâi tröôøng & Kinh teá taøi nguyeân thieân nhieân o Taøi nguyeân thieân nhieân coù theå ñöôïc chia thaønh hai nhoùm: o Taøi nguyeân coù theå taùi taïo o Taøi nguyeân khoâng theå taùi taïo o Moät ñaëc tröng quan troïng veà taøi nguyeân thieân nhieân laø tính phuï thuoäc vaøo thôøi gian C. Moâ hình doøng chu chuyeån cuûa hoaït ñoäng kinh teá Lecture 1.2: Mối liên kết giữa kinh tế & môi trường 4
  5. D. Moâ hình caân baèng vaät chaát D. Moâ hình caân baèng vaät chaát o Moâ hình caân baèng vaät chaát – minh hoïa moái quan heä giöõa hoaït ñoäng kinh teá vaø moâi tröôøng o Doøng caùc taøi nguyeân töø moâi tröôøng thieân nhieân ñi vaøo hoaït ñoäng kinh teá: Kinh teá Taøi nguyeân Thieân nhieân o Doøng caùc chaát thaûi (Residuals): o Caùc chaát thaûi: caùc pheá phaåm thaûi ra moâi tröôøng o Khaû naêng haáp thuï: khaû naêng moâi tröôøng haáp thu caùc chaát thaûi o Taùi cheá vaø söû duïng laïi: caùc phöông phaùp ñeå trì hoaõn caùc doøng chaát thaûi Lecture 1.2: Mối liên kết giữa kinh tế & môi trường 5
  6. D. Moâ hình caân baèng vaät chaát o Moâ hình caân baèng vaät chaát – minh hoïa moái quan heä giöõa hoaït ñoäng kinh teá vaø moâi tröôøng o 2 định luật về nhiệt động lực học: o Ñònh luaät nhieät ñoäng löïc hoïc thöù nhaát: vaät chaát vaø naêng löôïng khoâng theå töï taïo ra hoaëc khoâng theå maát ñi. o Ñònh luaät nhieät ñoäng löïc hoïc thöù hai: khaû naêng chuyeån ñoåi vaät chaát vaø naêng löôïng cuûa moâi tröôøng laø coù giôùi haïn. D. Moâ hình caân baèng vaät chaát Moâi tröôøng töï nhieân Taùi cheá (RrP) Saûn phaåm thaûi (RP) Thaûi ra moâi tröôøng Nguyeân lieäu thoâ (M) Ngöôøi saûn d Haøng hoùa (R ) xuaát p (G) Saûn phaåm thaûi Thaûi ra moâi tröôøng Ngöôøi tieâu duøng (Rc ) d (R ) c Taùi cheá (RrC) Moâi tröôøng töï nhieân Lecture 1.2: Mối liên kết giữa kinh tế & môi trường 6
  7. D. Moâ hình caân baèng vaät chaát Giaûm G Giaûm Rp Taêng (R’p+R’c) Seõ giaûm M & giảm Rpd, Rcd E. Söï phaùt thaûi, Chaát löôïng moâi tröôøng xung quanh, vaø Thieät haïi o Moät soá thuaät ngöõ: o Chaát löôïng moâi tröôøng xung quanh (Ambient quality): Soá löôïng chaát chaát oâ nhieãm trong moâi tröôøng o Chaát löôïng moâi tröôøng (Environmental quality): Traïng thaùi cuûa moâi tröôøng töï nhieân (bao haøm caû chaát löôïng moâi tröôøng xung quanh, chaát löôïng caûnh quan vaø chaát löôïng thaåm myõ cuûa moâi tröôøng). o Chaát thaûi (Residuals): Vaät chaát coøn laïi sau khia saûn xuaát vaø tieâu duøng o Phaùt thaûi (Emissions): Phaàn cuûa chaát thaûi saûn xuaát hay tieâu duøng thaûi vaøo moâi tröôøng Lecture 1.2: Mối liên kết giữa kinh tế & môi trường 7
  8. E. Söï phaùt thaûi, Chaát löôïng moâi tröôøng xung quanh, vaø Thieät haïi o Moät soá thuaät ngöõ: o Taùi cheá (Recycling): Moät chaát, moät daïng naêng löôïng hay moät haønh ñoäng khi ñöa vaøo moâi tröôøng töï nhieân seõ laøm giaûm chaát löôïng moâi tröôøng xung quanh. o Xaû thaûi (Effluent): Ñoâi khi thuaät ngöõ xaû thaûi duøng ñeå noùi ñeán nhöõng chaát oâ nhieãm nöôùc, vaø phaùt thaûi ñeå noùi ñeán caùc chaát gaây oâ nhieãm khoâng khí. Nhöng hai thuaät ngöõ naøy seõ ñöôïc duøng töông ñöông. o OÂ nhieãm (Pollution) o Thieät haïi (Damages): Nhöõng aûnh höôûng tieâu cöïc cuûa oâ nhieãm moâi tröôøng taùc ñoäng leân con ngöôøi vaø caùc yeáu toá cuûa heä sinh thaùi. Sourc e 1 Sourc e 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sourc e n Production Production Production Residuals Residuals Residuals R esid ual H andlin g R esid ual H andlin g R esid ual H andlin g (treatm en t, storage, (treatm en t, storage, (treatm en t, storage, recycling ...) recycling ...) recycling ...) Em issions Em issions Em issions (tim e, type, (tim e, type, (tim e, type, locati on) location) locati on) Land Air W ater Ph ysical, ch em ical, h yd ro lo gical, metero log ical p ro cesses Am bient quality Land, Air, W ater Hu man an d n o n-hu m an exp o su res susceptabilities and valu es Hum an and ecosystem Hình 2.2 dam ages Lecture 1.2: Mối liên kết giữa kinh tế & môi trường 8
  9. E. Caùc daïng chaát gaây oâ nhieãm o Chaát oâ nhieãm tích tuï vaø khoâng tích tuï o Chaát oâ nhieãm cuïc boä, vuøng vaø toaøn caàu o Nguoàn oâ nhieãm ñieåm vaø nguoàn oâ nhieãm phaân taùn o Söï phaùt thaûi giaùn ñoaïn vaø lieân tuïc Lecture 1.2: Mối liên kết giữa kinh tế & môi trường 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2