intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghiệp vụ kế toán

Xem 1-20 trên 8278 kết quả Nghiệp vụ kế toán
 • Nghiên cứu thực hiện khảo sát và lấy dữ liệu từ hơn 3.303 các kế toán viên, chuyên viên tài chính, kế toán quản trị, chuyên viên quản trị sản xuất, giám đốc tài chính và giám đốc sản xuất tại 12 các doanh nghiệp sản xuất phần mềm.

  pdf7p gaupanda041 11-07-2024 2 0   Download

 • Cuốn sách "Hướng dẫn chế độ kế toán phù hợp với hoạt động công tác quản lý ngân sách tài chính xã, phường, thị trấn: Phần 1" trình bày các nội dung chính sau đây: Những vấn để cơ bản về quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn; chế độ kế toán ngân sách, tài chính xã, phường, thị trấn và hướng dẫn thực hành chế độ kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu; chế độ đấu thâu mua sầm trang thiết bị tài sản tại xã, phường, thị trấn; chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định sử dụng ngân sách nhà nước.

  pdf215p gaupanda041 04-07-2024 4 0   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Hoa Long" gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán trong doanh nghiệp; Chương 2 - Thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoa Long; Chương 3 - Một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hoa Long.

  pdf80p daonhiennhien 03-07-2024 2 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Mai Huê" trên cơ sở nghiên cứu một số lý luận cơ bản về công tác kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Mai Huê. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Mai Huê.

  pdf78p daonhiennhien 03-07-2024 1 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Minh Tuấn" nhằm mô tả và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Minh Tuấn. Đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Minh Tuấn nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

  pdf94p daonhiennhien 03-07-2024 1 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Lê Hoàng" nhằm đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Lê Hoàng nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p daonhiennhien 03-07-2024 3 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận tải Nobi" được thực hiện với mục tiêu nhằm đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Vận Tải Nobi trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf101p daonhiennhien 03-07-2024 1 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ phần xây dựng GM" nhằm tìm hiểu cơ sở lý luận chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng GM. Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng GM.

  pdf146p daonhiennhien 03-07-2024 7 3   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Minh Tuấn" nhằm đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Minh Tuấn nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

  pdf82p daonhiennhien 03-07-2024 3 2   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính trong doanh nghiệp" Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính trong doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Vai trò và nhiệm vụ của kế toán trong doanh nghiệp; Các khái niệm và nguyên tắc kế toán cơ bản; Nội dung công tác kế toán trong doanh nghiệp; Nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p thuyduong0906 01-07-2024 1 1   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính trong doanh nghiệp" Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và vật tư, được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn học có thể nắm được nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền và vật tư; nội dung cơ bản của kế toán vốn bằng tiền và vật tư, bao gồm: phân loại; đánh giá (nguyên tắc đánh giá); chứng từ kế toán; tài khoản kế toán; trình tự kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p thuyduong0906 01-07-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính trong doanh nghiệp" Chương 3: Kế toán tài sản cố định, cung cấp cho người học những kiến thức như nhiệm vụ kế toán tài sản cố định; đánh giá tài sản cố định; hạch toán chi tiết tài sản cố định; kế toán tổng hợp tăng tài sản cố định; kế toán khấu hao tài sản cố định; kế toán tổng hợp giảm tài sản cố định; kế toán sau ghi nhận ban đầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p thuyduong0906 01-07-2024 1 0   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính trong doanh nghiệp" Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn học có thể hiểu những kiến thức về lý luận cơ bản về kế toán toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp; giúp cho người học có khả năng vận dụng để thu thập xử lí, trình bày thông tin liên quan đến kế toán tiền lương và khoản trích theo lương của doanh nghiệp trên Báo cáo tài chính.

  pdf41p thuyduong0906 01-07-2024 0 0   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính trong doanh nghiệp" Chương 6: Kế toán bán hàng, xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối kết quả, được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn học có thể Cung cấp cho người học hiểu những kiến thức về lý luận cơ bản của kế toán bán hàng, xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối kết quả trong các doanh nghiệp sản xuất; giúp cho người học có khả năng vận dụng để thu thập xử lí thông tin về nghiệp vụ bán hàng, xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối kết quả trong các doanh nghiệp sản xuất, trình bày thông tin liên quan trên BCTC;...

  pdf92p thuyduong0906 01-07-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghiên cứu thực hiện điều tra 153 doanh nghiệp nhỏ và vừa, kiểm định thang đo bằng Cronbach’s Anpha, sử dụng nhân tố khám phá và phân tích hồi quy để chỉ ra nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố.

  pdf11p viwalton 02-07-2024 2 1   Download

 • Giáo trình "Thực tế nghiệp vụ dự toán (Ngành: Quản lý xây dựng - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Những thông tin cơ bản về doanh nghiệp đến thực tế; các bước trong quy trình lập dự toán công trình xây dựng tại doanh nghiệp; những thông số đầu vào (phân loại, phân cấp công trình, địa điểm xây dựng, giá vật liệu, nhiên liệu, mức lương cơ sở đầu vào) tại thời điểm lập dự toán;...

  pdf86p gaupanda039 24-06-2024 3 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Tính toán và thiết kế khung thép liên kết đàn hồi" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương III - Phân tích ổn định khung thép nhà công nghiệp xét đến sự làm việc không gian bằng việc; Chương IV - Các thí dụ tính toán và thiết kế thực tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf138p giangmacvien 21-06-2024 2 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: vai trò, nhiệm vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp; những khái niệm và nguyên tắc kế toán tài chính; nội dung và yêu cầu của công tác kế toán tài chính; tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p khanhchi2560 21-06-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán tài sản cố định, cung cấp cho người học những kiến thức như nhiệm vụ kế toán; phân loại và đánh giá tài sản cố định; Hạch toán chi tiết tài sản cố định; Kế toán tổng hợp tăng tài sản cố định; Kế toán khấu hao tài sản cố định; Kế toán tổng hợp giảm tài sản cố định; Kế toán sửa chữa tài sản cố định; Kế toán các nghiệp vụ khác về tài sản cố định. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p khanhchi2560 21-06-2024 2 0   Download

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm, mục tiêu, chức năng; đối tượng và nội dung; phương pháp; tổ chức phân tích; tài liệu phục vụ phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt42p khanhchi2560 21-06-2024 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2