Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 19

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

70
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 19: MỘT NƯỚC CỜ CAO Tô Dung Dung nghe đến tính nết tàn khốc và cô tịch của Nhất Điểm Hồng, không khỏi lắc đầu nhăn mặt, nghe đến bức họa cùng sự bí mậ của bức thư, nàng tròn mắt lên chăm chú hoặc sững sờ, nghe đến Thu Linh Tố chính là phu nhân của bang chủ Cái bang quá cố và Tiểu Phi đã được gặp mặt, Tô Dung Dung không làm sao dằn được kêu lên thất thanh.... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 19

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI CHÍN MOÄT NÖÔÙC CÔØ CAO Toâ Dung Dung nghe ñeán tính neát taøn khoác vaø coâ tòch cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng, khoâng khoûi laéc ñaàu nhaên maët, nghe ñeán böùc hoïa cuøng söï bí maä cuûa böùc thö, naøng troøn maét leân chaêm chuù hoaëc söõng sôø, nghe ñeán Thu Linh Toá chính laø phu nhaân cuûa bang chuû Caùi bang quaù coá vaø Tieåu Phi ñaõ ñöôïc gaëp maët, Toâ Dung Dung khoâng laøm sao daèn ñöôïc keâu leân thaát thanh. Tieåu Phi sôï Toâ Dung Dung qua 1lo laéng cho mình, neân caâu chuyeän ñaáu nhau vôùi quaùi nhaân treân caàu treo, Tieåu Phi chæ thuaät sô saøi vaøi chi tieát, nhöng Toâ Dung Dung cuõng ñaõ khaån tröông ñeán goàng tay rung gioïng: -Caùi ngöôøi ñoù khoâng nhöõng voõ coâng cao cöôøng maø loøng daï cuõng heát söùc lang ñoäc, quyû keá ña ñaon. gaëp ñòch thuû nhö theá, Löu huynh phaûi gia taâm caån thaän môùi ñöôïc. Tieåu Phi sieát nheï baøn tay naøng: -Toâ Dung Dung ñöøng lo, Dung Dung neân bieát laø moïi ngöôøi ñeàu noùi Ñaïo Soaùi Löu Höông môùi laø ngöôi ñaùng sôï nhaát treân ñôøi, caùi gaõ ñoù tuy ñaùng sôï nhöng vaãn coøn thua Ñaïo Soaùi Löu Höông xa ! Toâ Dung Dung than daøi: -Ñaïo Soaùi Löu Höông tuy gioûi, nhön gloøng daï quaù meàm, ngöôøi ta coù theå nhaãn taâm gieát haén, nhöng haén laïi khoâng ñaønh loøng gieát ai. Löu huynh baûo sao toâi chaúng lo ñöôïc ? Tieåu Phi vuoát nheï leân mu baøn tay naøng: -Dung Dung yeân taâm, gieát ñöôïc Löu Höông naøy khoâng phaûi deã ñaâu ! Toâ Dung Dung vaønh moâi vöøa heù nuï cöôøi, nhöng laïi cau maøy ngay: -Löu huynh coù nghó raèng keû ñoäi loát Thieân Phong Thaäp Töù Lang coù theå laø keû gieát cheát Thieân Cöôøng Tinh Toáng Cang vaø ñaõ nhaûy xuoáng hoà Ñaïi Minh ñoù chaêng ? Tieåu Phi gaät ñaàu : -Chính laø haén ! Vaø neáu toâi ñoaùn khoâng sai thì hung thuû ñaõ gieát cheát Traùc Moäc Hôïp , Taây Moân Thieân, Linh Töïu Töû, taû Höïu Tranh cuøng keû leûn vaøo Thaàn Thuûy Cung ñeå troäm Thieân Nhaát Thaàn Thuûy cuõng ñeàu laø moät mình haén ! Toâ Dung Dung mæm cöôøi: -Haén moät daï muoán gieát Löu huynh, heát loøng ngaên trôû khoâng cho Löu huynh ñi gaëp vò Nhaäm phu nhaân – Thu Linh Toá, khoâng ngôø Thu Linh Toá chaúng thoá loä cho Löu huynh bieát ñöôïc moät vieäc gì, vieäc laøm cuûa haén nhö theá coù phaûi laø voâ ích chaêng? Tieåu Phi cöôøi ñaéc yù: 203 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Nhöng Thu Linh Toá vaãn noùi leân moät caâu thaät laø quan troïng ! Toâ Dung Dung hoûi nhanh: -Naøng noùi caâu gì ? Tieåu Phi noùi thaät chaäm: -Dung Dung coá maø nghe roõ ñaây ! Naøng noùi: “Caùc haï cuõng chaúng coù gi phaûi hoái haän, tieân phu bònh hoaïn, laây laát bao naêm, ñoät nhieân cheát ñi, ñöôïc thaáy maët oâng laàn choùt cuõng chaúng coù maáy ngöôøi …” Toâ Dung Dung ngaãm nghó moät luùc vaø noùi: -Toâi khoâng nhaän ra caâu noùi aáy coù choå naøo quan troïng caû. Tieåu Phi mæm cöôøi : -Dung muoäi cöù nghó thaät kyõ ñi ! Nhaát ñònh laø seõ nghó ra ñöôïc. Toâ Dung Dung caumaët nghó ngôïi theâm moät luùc, keâuleân: -A ! Toâi hieåu roài ! Vò Nhaäm bang chuû bònh hoaïn laây laát bao naêm, taïi sao coù chuyeän “ñoät nhieân” maø cheát ? ñeä töû trong bang ñaõ bieát vò bang chuû cuûa mình beänh nguy, ñaùng leõ phaûi luoân luoân haàu haï beân caïnh giöôøng, coù ñaâu laïi “thaáy maët ñöôïc ngöôøi laàn choùt, chaúng coù maáy ngöôøi” ? Tieåu Phi voã tay khen: -Ñuùng , ñuùng laém ! Caâu noùi beà ngoaøi nghe raát thoâng thöôøng, nhöng nghó kyõ, beân trong laïi coù raát nhieàu maâu thuaån. Vò Nhaäm phu nhaân ñoù laø moät keû tuyeät theá thoâng minh, Dung muoäi thöû nghó, taïi sao naøng noùi leân moät c6u töï maâu thuaån nhö theá ? Toâ Dung Dung chôùp chôùp aùnh maét traàm ngaâm: -Phaûi chaêng ñoù laø moät caâu aùm thò ngaàm cho Löu huynh bieát ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Coù leõ laø nhö theá ! Toâ Dung Dung laïi hoûi: -Taïi sao coù ñieåu muoán noùi, chaúng noùi thaúng ra khi coù maët Löu huynh ? Khoâng leû nhöõng lôøi noùi ñoù, naøng khoâng muoán Nam Cung Linh nghe ? Phaûi chaêng Nam Cung Linh cuõng laø … Tieåu Phi chaän lôøi: -Beân trong tuy nghi vaán raát nhieàu, nhöng chuùng ta khoâng neân keát luaän quaù sôùm. Chæ vì chuyeä naøy taàm quan troïng raát to taùt, noù khoâng coøn ñôn giaûn nhö ñieàu tieân lieäu cuûa chuùng ta khi tröôùc. Toâ Dung Dung vuït hoûi: -Theá thì, baây giôø Löu huynh ñònh gaëp laïi vò Nhaäm phu nhaân ñoù moät laàn nöûa ? Tieåu Phi ñaùp ngay: -Nhaát ñònh laø theá ! Toâ Dung Dung naém laáy tay chaøng dòu daøng: 204 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -nhöng chuyeán ñi naøy, nhaát ñònh laø raát nhieàu nguy hieåm, boïn chuùng bieát raèng taát caû gieàng moái bí maät cuûa mình ñeàu naèm trong tay cuûa Nhaäm phu nhaân, taát nhieân ñaâu ñeå cho Löu huynh moät mình noùi chuyeän vôùi baø ta ? Tieåu Phi nhöôùng maét: -Theo toâi nghó, boïn chuùng tuyeät ñoái khoâng ngôø toâi coù theå trôû laïi tìm Nhaäm phu nhaân, cho neân chuyeán ñi naøy caøng sôùm caøng hay, caøng treå naõi, söï nguy hieåm caøng roäng lôùn maø thoâi ! Toâ Dung Dung thôû daøi: -Hieän giôø, boïn hoï chaúng qua chæ trong boùng toái aùm toaùn ngaên trôû Löu huynh maø thoâi, nhöng ñeán khi Löu huynh vaïch traàn ñöôïc bí maät cuûa hoï, hoï seõ khoâng coøn ngaïi moät chuyeän gì, maø ra maët ñoái phoù vôùi Löu huynh. Tieåu Phi kheõ cöôøi: -Muoán caâu caù lôùn, taát phaûi moùc moài thaät lôùn ! Toâ Dung Dung nghieâm maët: -Vaø Löu huynh ñònh duøng sinh maïng mình laøm moài ? Chôït nghe baøn tay cuûa Toâ Dung Dung ñang naém chaøng boãng bieán thaønh laïnh ngaét vaø laåy baåy rung … Tieåu Phi duøng ñoâi baøn tay raén roûi vaø aám cuùng cuûa mình goùi troïn laáy baøn tay naøng vaø cöôøi thaät dòu: -Mieáng moài ngon naøy, thaät ra quaù to, duø con caù lôùn caùch naøo cuõng nuoát khoâng voâ noåi. Dung Dung neân yeân taâm. Baây giôø Dung Dung haõy ngoan ngoaõn nghe lôøi toâi mau quay veà nhaø ñem voø röôïu cuûa treo döôùi bieån ñeå öôùp laïnh vaø baûo Ñieàm Nhi söûa soaïn saün maáy con gaø, khoaûng trong voøng naêm hoâm laø nhaát ñònh toâi seõ trôû veà aên heát caû. Toâ Dung Dung chôùp chôùp maét nhìn chaøng, aùnh maét coøn dòu eâm hôn caû aùnh sao trôøi … Vaø cuoái cuøng nhoeûn mieäng cöôøi leân: -Ñöông nhieân laø Löu huynh seõ trôû veà, khoâng moät ai coù theå caûn trôû ñöôïc Löu huynh. *** Treân ñôøi, khoâng moät söï phaán khôûi naøo baèng lôøi coå voõ vaø nieàm tín nhieäm cuûa moät coâ gaùi, nhöùt laø moät coâ gaùi tuyeät ñeïp. Khi Tieåu Phi ñaët chaân leân bôø, chaøng caûm thaáy tinh thaàn vaø söùc maïnh mình chöa khi naøo doài daøo sung maõn ñeán theá. Toâ Dung Dung quaû laø moät coâ gaùi raát bieát nghe lôøi, moät coâ gaùi vöøa ñeïp vöøa thoâng minh laïi vöøa bieát nghe lôøi, caøng laøm cho ngöôøi con trai caûm thaáy mình theâm nhieàu haïnh phuùc. 205 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi thôû moät hôi daøi thoûa maõn, laåm baåm laáy mình: -Theá giôùi naøy ñoái vôùi ta quaû khoâng coù gì goïi laø ngöôïc ñaõi … -Nhöng taïi sao ngöôi laïi muoán ngöôïc ñaõi theá giôùi naøy ? Moät gioïng noùi thö thaû vaø raát quaen tai chôït vang leân, vaø trong tieáng cöôøi doøn daõ, nhaø sö Voâ Hoa luø luø hieän ra, vaãn lôùp aùo taêng tinh anh khoâng vöôùng tí buïi, vaãn nuï cöôøi sieâu thoaùt treân moâi, döôùi aùnh sao ñeâm, troâng haén y nhö moät vò trích tieân giaùng theá. Tieåu Phi cöôøi to ñaùp laïi: -Ta cöù töôûng chæ coù mình laøm cuù ñeâm ôû ñaây, khoâng ngôø laïi coù laõo thaày chuøa ngöôi. Voâ Hoa cöôøi ha haû: -Coù caû hai ngöôøi chöù ! Tieåu Phi day ñaàu nhìn sang nôi ñình, moät gaõ saéc phuïc toaøn ñen ñang ñöùng, maøu aùo ñen ngôøi ngôøi oùng aùnh döôùi maøu sao: Haéc Traân Chaâu. Khoâng hieåu gaõ thieáu nieân kyø laï kia ñang nghó gì maø ñöùng thöø ra moät choå nôi ñoù ! Voâ Hoa noùi tieáp: -Thaáy y moät mình ñöùng beân bôø hoà, baàn taêng töôûng ñaâu laø Löu huynh, vöøa ñònh böôùc sang hoûi chuyeän, khoâng Löu huynh xuaát hieän ôû ñaây ! Tieåu Phi thoaùng heù moâi: -Ñeâm khuya theá naøy, nhaø sö coøn nhaõ höùng daïo hoà aø ? Voâ Hoa ñaùp: -Cuoäc heïn röôïu vôùi côø, baàn taêng khoâng theå naøo queân ñöôïc, neân ñeán ñaây tìm Löu huynh ñeå troïn lôøi heïn. Tieåu Phi thoaùng cau maøu, vì giôø phuùt naøy chaøng coøn taâm ñòa ñaâu ñi uoáng röôïu chôi côø ? Nhöng chaøng chôùp chôùp maét vaø cöôøi leân: -Muoán chôi côø, ta vaø ñaïi sö hai ngöôøi thöøa ñuû, nhöng neáu muoán röôïu, phaûi theâm caû gaõ Nam Cung Linh môùi ñuû höùng. Voâ Hoa xoa tay cöôøi: -Ñaõ theá thì, ta vaø ngöôi ngaïi chi maø chaúng laøm moät chuyeán aùc khaùch giöõa ñeâm keâu cöûa ngöôøi ? Tieåu Phi cöôøi ha haû: -Taêng keâu cöûa döôùi traêng ñuùng laø moät böùc hoïa nhieàu saéc thaùi phong nhaõ tuyeät cuøng, sao goïi laø aùc khaùch ñöôïc ? Ñaïi sö chòu khoù chôø ôû ñaây, ñeå toâi ñeán ñaùnh thöùc ngöôøi baïn ñöôøng nhö ñaõ nguû queân ôû beân kia … Vaø chaúng ñôïi Voâ Hoa traû lôøi, Tieåu Phi ñaõ löôùt ñeán ñeán caïnh ñình. Haéc Traân Chaâu vaãn ñaêm ñaêm nhìn söõng vaøo maët hoà treân lhuoân maët noùi leân moät noåi buoàn voâ taû. Tieåu Phi kheõ cöôøi leân tieáng: 206 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chæ coù ngöïa môùi nguû ñöùng maø thoâi, toäi chi Haéc huynh laïi baét chöôùc theo ngöïa ? Haéc Traân Chaâu quay laïi ñöa maét nhìn Tieåu Phi thaät nhanh vaø trong caùi lieác thoaùng qua aáy, tia maét nhìn nhö chöa chaát bao nhieâu laø xaùo troän cuûa taâm tình, cuoái cuøng, gaõ chæ laïnh luøng nheách meùp: -Neáu caùc haï muoán noùi ñuøa, xin tìm caùi laõo ngö oâng kia maø ñuøa ! Tieåu Phi ñaønh cöôøi tröø: -Nhaõn löïc cuûa caùc haï keå ra cuõng gioûi ñaáy ! Haéc Traân Chaâu ngaång ñaàu nhìn trôøi, khoâng buoàn traû lôøi. Tieåu Phi vuït cöôøi to, caát cao gioïng noùi: -Ñeâm nay ta ñaõ heïn vôùi ngöôøi khaùc, khoâng theå thaáu ngöôi uoáng röôïu, xin khaát laïi vaøi hoâm nöõa ! Vaø taát nhieân, caâu noùi ñoù laø chaøng noùi vôùi Haéc Traân Chaâu, nhöng laïi coá yù ñeå Voâ Hoa nghe. Vaø caâu noùi ñoät ngoät cuûa chaøng, khieán Haéc Traân Chaâu loû maét hoang mang saép söûa coù thaùi ñoä, thì Tieåu Phi ñaõ haï thaät thaáp gioïng noùi nhanh: -Mang theo con ngöïa cuûa caùc haï, ñôïi toâi taïi cöûa thaønh Nam vieäc naøy raát quan troïng, coù theå vaïch traàn ñöôïc bí maät hay khoâng, chæ ôû moät chuyeán ñi naøy thoâi ! Haéc Traân Chaâu laïi theâm laàn nöõa ngô ngaùc, nhöng Tieåu Phi ñaõ cöôøi ha haû boû ñi. *** Coù moät soá ngöôøi, coù theå luoân ba ngaøy lieàn khoâng caàn chôïp maét nguû maø vaãn tænh taùo nhö thöôøng. Taát nhieân, trong soá ñoù phaûi coù Tieåu Phi, coù Voâ Hoa vaø coù caû vò Bang chuû treû tuoåi cuûa Caùi bang : Nam Cung Linh ! Voâ Hoa khoâng caàn phaûi keâu cöûa, vì Nam Cung Linh vaãn coøn thöùc, töï chaâm röôïu nhaâm nhi laáy moät mình, hình nhö ñang ñôïi hai ngöôøi ñeán. Cuoäc côø ñaõ baøy saün, röôïu thòt cuõng ñaõ chuaån bò töôm taát. Vöøa thaáy hai ngöôøi böôùcvaøo, Nam Cung Linh cöôøi to leân: -Hay laém ! Laàn naøy chuùng ta phaûi quyeát thaéng baïi môùi ñöôïc. Ai chöa ngaõ, laø khoâng ñöôïc boû ñi. Vaäy yù cuûa Löu huynh theá naøo ? Tieåu Phi cöôøi to : -Nam Cung huynh thöøa bieát tieåu ñeä laø thöù huû chìm uoáng chöa say nhaát ñònh chöa veà, taïi sao khoâng hoûi Voâ Hoa maø laïi hoûi ta ? Tieåu Phi vöøa chôi côø vöøa naâng cheùn vöøa nhaâm nhi, thaàn saéc côûi môû thaät vui thích, hình nhö duø coù duøng roi maø ñuoåi, chöa chaéc chaøng ñaõ chòu ñi. Voâ Hoa vöøa tieán moät quaân côø vöøa leân tieáng: -Nam Cung Linh chaúng bieát caùi thuù ñaùnh côø, thaät laø moät ñieàu ñaùng tieác ! Nam Cung Linh ñaùp: 207 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôøi chôi côø phaûi khoå naõo suy nghó, sôï aên sôï thua, laøm sao bì ñöôïc vôùi söï tieâu dao cuûa keû ñöùng beân ngoaøi xem côø ? Voâ Hoa vöøa ñònh noùi chôït thaáy Tieåu Phi tieán moät nöôùc côø vaøo goùc beân. Moät nöôùc côø heát söùc laø voâ lyù coù theå laø moät nöôùc côø thöøa, tuy nhieân duø laø moät nöôùc côø thöøa nhöng chính tay Tieåu Phi xuaát phaùt, cuõng laøm ngöôøi phaûi roái oùc ñieân ñaàu. Voâ Hoa nhíu maøy nhìn söõng leân nöôùc côø: -Kyø phoå xöa nay trong thieân haï, baàn taêng haàu nhö ñeàu ñoïc qua, nhöng chöa heà thaáy nhö nöôùc côø naøy. Con xa thuû só cung, Löu huynh ñònh boû ñi aø ? Tieåu Phi cöôøi to: -Nöôùc côø cuûa ta voâ cuøng kyø dieäu, laõo thaày chuøa ngöôi coá maø nghieäm ñi, ta caàn thöøa raûnh ñi ngoaøi moät chuùt … choå naøo laø nhaø xí, phieàn Nam Cung huynh daån ñöôøng hoä cho ! Nam Cung Linh tuûm tæm cöôøi ñöa tuoát chaøng vaøo haäu vieän, Tieåu Phi y nhö laø ñaõ maéc quyùnh leân, voäi vaõ chen mình vaøo, nhöng laäp töùc theo loå thoâng hôi cuûa nhaø caàu, len nhanh ra ngoaøi. Chieàu roäng cuûa loå thoâng hôi vuoâng vöùc, khoâng quaù moät thöôùc, duø chæ laø moät ñöùa beù toùc coøn buùi traùi ñaøo cuõng khoâng laøm sao chui qua loït. Nhöng toaøn thaân gaân coù6t cuûa Tieåu Phi hình nhö coù theå co giaûn tuøy yù, chaøng thoaùt ñi ôû nhöõng caùi loå maø keû khaùc khoâng theå ngôø noåi ! Löôùt ñi moät hoài ngoaøi möôøi tröôïng, Tieåu Phi nheách meùp cöôøi laåm baåm: -Voâ Hoa ôi, nöôùc côø cuûa ta vöøa roài thaät ra laø moät nöôùc côø heát söùc voâ lyù, voâ lyù ñeán khoâng theå ngöûi noåi ! Neáu nhö trong nöôùc côø thoái ñoù maø ngöôi coù theå nghieäm ra ñöôïc choå kyø dieäu, chaúng khaùc naøo tìm ñöôïc coïng xöông trong haït tröùng gaø. Nhöng nöôùc côø cuûa ta coù choå kyø dieäu khaùc, ñoâi khi caùc ngöôi töôûng ta loït vaøo haàm xí, e raèng ta ñaõ ñeán taän Ni Sôn roài ! *** Ngoaøi cöûa thaønh Nam, ñaâu ñaâu cuõng lieåu ruû neân thô. Döôùi boùng raâm daøy cuûa taøng lieåu ruû, khoâng sao nhìn thaáy moät vaät gì, nhöng coù theå nhìn thaáy moät ñoâi maét ngôøi ngôøi xuyeân qua keû laù. Tieåu Phi löôùt nhanh tôùi y nhö moät tr6aïn gioù, kheõ gioïng hoûi: -Ngöïa ñaâu ? Haéc Traân Chaâu laïnh luøng: -Ngöôi laám la laám leùt nhö theá, ñònh ñi ñaâu ? Tieåu Phi ñaùp: -Neáu chaúng laø chuyeän bí maät, ta ñaâu coù laám la laám leùt theá naøy ? Nhöng ñaõ laø bí maät, ta laøm sao coù theå cho caùc haï bieát ? 208 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Haéc Traân Chaâu nheách meùp cöôøi gaèn: -Ngöôi khoâng tin ñöôïc ta, ta laøm sao tin ñöôïc ngöôi ? Ñaõ khoâng tin noãi ngöôi, taïi sao ta phaûi cho ngöôi möôïn ngöïa ? Tieåu Phi traû mieáng ngay: -Chæ coù ñaøn baø môùi thích doø xeùt bí maät cuûa ngöôøi ta, chæ coù ñaøn baø môùi duøng caùi thuû ñoaïn ñoù ñeå böùc baùch ngöôøi, taïi sao caùc haï laïi coù nhieàu tính neát cuûa ñaøn baø quaù theá ? Haéc Traân Chaâu ñöùng traân ngheïn hoïng. Trong boùng toái, tuy khoâng theå nhìn thaáy khuoân maët cuûa haén, nhöng laïi coù theå nhìn thaáy tia maét laïnh luøng aáu gôïn leân nhieàu bieán hoùa thaät phöùc taïp. Cuoái cuøng, gaõ vuït huyùt saùo leân moät tieáng, con ngöïa khoâng bieát töø höôùng naøo chaïy bay ñeán, voù ngöïa nghe ñeán ñoä nhö caønh lieåu lay trong gioù, cô hoà chaúng nghe tieáng voù neän khua. Tieåu Phi saëc cöôøi: -Ta bieát laø caùc haï tuyeät khoâng muoán ai xem mình laø moät coâ gaùi giaû maïo ! Haéc Traân Chaâu laïnh luøng quay ngoaéc ñaàu sang phía khaùc, nhöng roài quay trôû laïi hoûi: -Chöøng naøo ngöôi traû ngöïa cho ta, vaø ñôïi ngöôi taïi ñaâu ? Tieåu Phi nhaûy phoùc leân löng ngöïa, tröôùc khi ñaùp: -Hieän giôø caùc haï ñaõ khoâng coù gì nguy hieåm nöõa, tha hoà maø daïo chôi ngheânh ngang khaép thaønh Teá Nam naøy, chaúng coøn ai theo laøm haïi caùc haï nöûa. Chæ trong voøng hai ngaøy, ta seõ mang ngöïa veà traû, neáu nhö ta vaãn coøn soáng ! Haéc Traân Chaâu laïnh luøng: -Ngöôi cheát hay soáng khoâng coù gì quan heä, nhöng tuyeät ñoái ñöøng ñeå ngöïa ta bò thöông ! Nhöng gaõ chöa kòp döùt, Tieåu Phi ñaõ loàng trong tieáng cöôøi, giuïc ngöïa phoùng ñi xa laéc. Quaû laø moät thôùt Thieân Lyù maõ voâ song thieân haï, Tieåu Phi ngoài treân löng ngöïa nghe nhö gioù cuoän beân mang tai, haøng caây hai beân veä ñöôøng y nhö ngaõ giaät luøi thaät nhanh laïi phía sau löng. Ñoái vôùi chaøng nhö theá môùi ñuùng laø moät toác ñoä kích thích. Taát nhieân, khoâng phaûi vì moät nhu caàu kích thích maø Tieåu Phi leân tieáng möôïn ngöïa, söï thaät laø chaøng caàn tieát kieäm khí löïc treân doïc ñöôøng. Chaøng caàn daønh khí löïc troïn veïn, ñem duøng vaøo vieäc caàn yeáu hôn saép ñeán ! Voù ngöïa tieán ñeán ngoïn Ni Sôn vöøa vaën moät ñeâm daøi vöøa troâi qua. Tieåu Phi tìm moät nhaø tieàu phu döôùi nuùi coù theå tin caäy ñöôïc, göûi ngöïa caån thaän, ñaïp treân aùnh naéng ban mai, tieán thaúng leân ñænh. Chieác caàu treo vaãn trô trô treân mieäng khe saâu, noåi baät giöõa aùnh trieàu döông töø döôùi moûm chieáu haét leân. 209 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baây giôø thì khoâng coøn ai ngoài treân caàu ñeå caûn ñöôøng Tieåu Phi. Vaãn tieáng chim keâu, tieáng gioù reo, tieáng nöôùc chaûy, caûnh vaät vaãn thaät laø im tònh. Maùi nhaø tranh u nhaõ vaãn an laønh laém döôùi aùnh naéng ban mai, phen cöûa vaãn nöûa kheùp nöûa hôû, khung song ñöôïc ai ñoùng laïi nöûa beân, taát caû noùi leân moät caûnh traïng an laønh khoâng coù ñieàu gì hung hieåm. Nhöng caùi khung caûnh quaù an nhaøn ñeán thaønh vaéng laïnh aáy, linh caûm ñaõ baùo cho Tieåu Phi moät caùi gì baát thöôøng ñaõ xay ra … Chaøng khoâng kòp goõ cöûa, nhuùn chaân lao thaúng vaøo trong … Thu Linh Toá ñaõ bieán maát ! Treân chieác boà ñoaøn maøu xaùm xanh chæ coøn laïi moät chieác löôïc söøn g ñen maø muùi thôm cuûa toùc coøn laûng vaûng vöông vaát … Tieåu Phi kinh haõi keâu leân: -Nhaäm phu nhaân … Nhaäm phu nhaân … Phu nhaân ôû ñaâu ? Nhöng goïi ñeå maø goïi, goïi ñeå caàu may, thöïc ra thaâm taâm chaøng khoâng coøn hy voïng gì nghe tieáng ñaùp laïi. Tieåu Phi vöøa goïi vöøa luïc soaùt khaép ba gian tònh xaù … Trong nhaø, moïi vaät vaãn ngaên naép chænh teà, khoâng moät daáu veát gì roái loaïn ñoå vôõ cuûa söï giao tranh hay vuøng vaãy. Theá thì Thu Linh Toá ôû ñaâu ? Y nhö moät con choù saên ñaùnh hôi, Tieåu Phi baét ñaàu luïc soaùt töøng phoøng moät trong nhaø. Chaøng hy voïng Nhaäm phu nhaân ñaõ coù ñeå laïi moät daáu veát gì hay moät chuùt aùmm thò ñeå chaøng do ñoù maø phaêng doø ra … Nhöng ñaõ luïc soaùt gaàn nhö khoâng coøn soùt laáy moät xoù nhaø, tuyeät khoâng tìm ra moät daáu veát gì ñaùng löu yù. Chaên muøng ñöôïc xeáp ngay ngaén treân ñaàu giöôøng, aùo quaàn vaãn thaät ngaên naép trong keä tuû. Baøn trang ñieåm, phaán son löôït laø, ñaâu ñaáy ngay ngaén saïch seõ nhö baïc nhö ly, trong soùng cheùn vaøi caùi baùt, ñoâi caùi ñóa söù thaät boùng nhaün thaát thöù töï. Taát caû noùi leân moät veû goïn gaøng vaø ngaên naép, moät söï ngaên naép heát söùc veïn toaøn maø Tieåu Phi chöa khi naøo gaëp qua ! Vaø caùi ngaên naép vöôït quaù töï nhieân ñoù, laøm Tieåu Phi ñaâm ra nghó ngôïi. Hình nhö laø moät söï coá yù saép xeáp ñeå cho ngöôøi ta ngaém nhìn. Tieåu Phi traàm ngaâm böôùc trôû ra phoøng ngoaøi, aùnh maét chaøng vuït rôi leân chieác löôïc baèng söøng ñen noï. Taám boà ñoaøn laø nôi Nhaäm phu nhaân thöôøng ngoài, thì chieác löôïc ñen nôi aáy, khoâng coù gì laï luøng ñaùng phaûi cho Tieåu Phi löu yù. Nhöng giôø ñaây, chaøng nhaän thaáy moïi vaät trong nhaø ñeàu ngaên naép thöù töï ñeán dò kyø, thì chieác löôïc kia laø moät vaät ñaäp vaøo maét nhaát. 210 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Vì taát caû moïi vaät ñeàu ñöôïc ñeå ñuùng vaøo vò trí cuûa noù, thì chieác löôïc kia ñaùng lyù phaûi naèm ôû treân baøn trang ñieåm, taïi sao laïi ôû treân taám boà ñoaøn ? Tieåu Phi duøng hai ngoùn tay keïp laáy chieác löôïc leân, quaû nhieân beân döôùi coøn coù caây traâm nhoû naïm moät vieân ngoïc ñen, ñaàu muõi traâm. Khoâng hieåu voâ tình hay coá yù laïi chæ thaúng veà phía chieác cöûa hoâng phía sau nhaø. Khung cöûa hoâng aáy ñaõ ñöôïc ñoùng kín vaø khi Tieåu Phi löôùt ñeán nôi môùi nhaän ra laø khung cöûa bò ngöôøi gaøi laïi ôû phía beân ngoaøi. AÙnh maét chaøng vuït saùng ngôøi leân. Khoâng moät chuùt truø tröø Tieåu Phi ñaù bung caùnh cöûa lao voït ra ngoaøi. *** Phía sau nuùi caûnh vaät caøng hoang löông vaéng veû. Y nhö moät con caùo suïc moài, Tieåu Phi baêng ñi loän laïi giöõa vuøng gai goùc um tuøm … Ñoät nhieân, chaøng baét gaëp treân moät caønh gai phía traùi luûng laúng moät maûnh vaûi ñen raùch böôm. Maûnh vaûi ñoù chính töø treân y phuïc cuûa Nhaäm phu nhaân moùc vöôùng laïi. Tieåu Phi töùc toác theo höôùng taû troå thuaät khinh coâng phoùng ñi thaät nhanh. Moät gioïng cöôøi ñanh aùc vuït ñaäp vaøo maøng tai.: -Naøng ñaõ khoâng baèng loøng cho ta chaïm ñeán naøng, ta cuõng baèng loøng chìu theo, theá baây giôø taïi sao naøng chöa nhaûy xuoáng ñi ? Gioïng cöôøi ñanh aùc vaø ñaày veû daâm oâ kia, neáu Tieåu Phi ñoaùn khoâng laàm, thì chính laø cuûa laõo aên maøy hung tôïn Baïch Ngoïc Ma. Lieàn theo ñoù laø tieáng cuûa Nhaäm phu nhaân vang leân: -Tröôùc sau gì ta cuõng saép cheát ñeán nôi roài, ngöôi haø taát noùng naûy nhö theá ? Tieåu Phi roùn reùn böôùc laàn tôùi, thaáy Nhaäm phu nhaân vôùi voùc ngöôøi thon thon ñang ñöùng treân moät moûm ñaù de ra mieäng vöïc, gioù nuùi thoåi phoàng taø aùo, ngöôøi n2ng coù theå rôi xuoáng baát kyø luùc naøo. Treân maët naøng vaãn truøm kín lôùp sa ñen, tay oâm huû ñöïng tro coát cuûa Nhaäm bang chuû. Baïch Ngoïc Ma moâi ñính nuï cöôøi ñanh aùc ñöùng ôû phía sau löng naøng khoaûng ñoä boán thöôùc, tay nghieàn vuõ khí, nhöng luùc baáy giôø ñoåi laïi laø ngoïn lang nha boång, moät loaïi vuõ khí khaù naëng neà. Nhìn thaáy chæ coù moät mình Baïch Ngoïc Ma, Tieåu Phi thôû moät hôi daøi nheï nhoõm. Vì chaøng ñôû phaûi meät ôû vaán ñeà ñoái phoù. Chôït nghe Baïch Ngoïc Ma quaùt leân: -Sôùm cheát laø sôùm ñöôïc ñaàu thai, naøng ñaõ bieát laø phaûi cheát khoâng sao traùnh ñöôïc, thì coøn chaàn chôø gì nöõa ? Thu Linh Toá uû ruû ñaùp: 211 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Caùi soáng duø sao cuõng ñaùng quyù, soáng theâm moät khaéc naøo caøng hay ! Baïch Ngoïc Ma nghieán raêng treøo treïo: -Ta vì muoán tìm Nhaäm laõo ñaàu ñeå baùo thuø, moái thuø töø hai chuïc naêmnay ta haèng oâm aáp ! Duø khoâng theå chính tay gieát y, nhöng ñöôïc nhìn thaáy tro coát y bay töù taùn, vaø baây giôø, ñöôïc böùc töû mi, keå ra, cuõng vôi bôùt phaàn naøo thuø haän . Thu Linh Toá thôû daøi: -Ta bieát mi theá naøo cuõng tìm ta baùo thuø, nhöng laøm theá naøo tìm ñeán nôi ñaây ñöôïc? Baïch Ngoïc Ma cöôøi rôøn rôïn: -Ngöôi töôûng raèng nôi ñaây bí maät laém aø ? Thu Linh Toá kheõ gaät ñaàu: -Phaûi, nôi ñaây heát söùc laø bí maät ! Baïch Ngoïc Ma baät cöôøi saèng saëc : -Ai ñaõ ñöa ngöôi ñeán moät nôi bí maät nhö theá naøy, taát nhieân keû ñoù phaûi bieát nôi ngöôi ôû ! -Ñaùng lyù ta phaûi nghó ñeán, sôùm muoän gì haén cuõng chaúng buoâng tha ta ! Baïch Ngoïc Ma döûng raâu quaùt leân: -Ngöôi ñaõ hoûi ñuû roài chöù ? Coøn ñôïi gì nöõa ? Thu Linh Toá ñaùp baèng moät gioïng thaät laø buoàn : -Mi ñaõ ñôïi ñöôïc hai chuïc naêm d7u, taïi sao khoâng theå ñôïi theâm trong khoaûng khaéc ? Baïch Ngoïc Ma ñoâi maét ngôøi ngôøi hung quang: -Phaûi chaêng ñònh ñôïi ngöôøi cöùu ? Ñöøng nuoâi moäng uoång coâng. Ngaång ñaàu leân nhö ñeå öôùc löôïng thôøi gian, Thu Linh Toá thôû daøi thaät aùo naõo: -Ñeán baây giôø coù leû thaät khoâng coøn hy voïng coù ai ñeán cöùu ta nöõa roài … cheát ! Chaúng bieát muøi vò cuûa noù nhö theá naøo ! Naøng oâm chaët laáy huû tro coát, dôïm chaân ñònh nhaûy xuoáng loøng vöïc. Tieåu Phi thaáy khoâng coøn chaàn chôø hôn nöõa, chaøng phoùng mình nhaûy ra, quaùt lôùn: -Baïch Ngoïc Ma, tuy raèng ta khoâng thích gieát ngöôøi, nhöng caùnh tay mi neáu coù chuùt ñoäng ñaäy, ta seõ gieát mi lieàn. Thanh lang nha boång treân tay cuûa Baïch Ngoïc Ma vöøa nhaác leân, qua tieáng quaùt cuûa Tieåu Phi baøn tay cuûa Baïch Ngoïc Ma nhö bò treo cöùng taïi moät choå. Tieåu Phi chaúng kòp ñeå cho laõo coù phuùt giaây suy nghó, tieáng quaùt vöøa vang leân, thaân hình chaøng ñaõ vuùt theo, keïp laáy Thu Linh Toá keùo naøng xa rôøi khoûi bôø vöïc. Cho ñeán luùc aáy Baïch Ngoïc Ma môùi ñònh thaàn laïi ñöôïc, laõo gaàm leân : -Teân troäm chuùa kia, taïi sao ngöôi laïi cöù xen vaøo vieäc cuûa ta ? Ngoïn lang nha boång ñaõ keïp theo tieáng gioù rít queùt thaúng vaøo choå Thu Linh Toá vaø Tieåu Phi. 212 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Voán laø moät vuõ khí naëng neà, chuyeân duøng trong vieäc xung phong haõm traän, tung hoaønh quyeát chieán giöõa ngaøn vaïn quaân binh, söùc maïnh cuõng nhö löïc ñaïo cuûa lang nha boång, khoâng moät vuõ khí naøo maø haøo kieät giang hoà thöôøng duøng coù theå so saùnh kòp. Theâm vaøo ñaáy, Baïch Ngoïc Ma ñöôïc moät thaàn löïc trôøi ban, neân ngoïn lang nha boång queùt ra y nhö moät côn gioù troát khoång loà, tieáng xeù khoâng khí oà oà nghe töïa moät khu röøng ñang lay chuyeån. Khoâng ngôø, Tieåu Phi chaúng traùnh cuõng chaúng ñôõ maø laïi laên xaû vaøo … Vì khi baøn tay vöøa keùo Thu Linh Toá rôøi xa bôø vöïc Tieåu Phi phaùt giaùc ngay ñöôïc vò Nhaäm phu nhaân chaúng heà bieát moät tí voõ coâng, taát nhieân, baèng giaù naøo chaøng cuõng quyeát khoâng ñeå cho naøng bò toån thöông. Vaø con ñöôøng duy nhaát laø chaøng chæ coøn caùch maïo hieåm ! Baèng moät thaân phaùp laï luøng, chaøng ñaõ loøn ngöôøi vaøo giöõa voøng quang aûnh cuûa boùng gaäy giao chuyeàn nhö nhöõng haøm raêng nhoïn cuûa soùi lang tay ñoàng thôøi vöôn ra keùo maïnh laáy khuyûu tay cuûa Baïch Ngoïc Ma. Do ñoù, ngoïn lang nha boång ñang queùt ngang boãng maát haún töï chuû choång ngöôïc leân trôøi. Vaø baøn tay cuûa Tieåu Phi trong thoaùng maét ñaõ raø xuoáng döôùi naùch cuûa Baïch Ngoïc Ma phaát nheï. Baïch Ngoïc Ma laäp töùc nöõa beân ngöôøi vuït nghe teâ nhuûn, ngoïn lang nha boån g suyùt vuoät khoûi tay vaêng baén leân trôøi cao, choïc thuûng caû neân maây ñang laø ñaø treân choùp ñænh. Hai ñoäng taùc keùo vaø phaát cuûa Tieåu Phi vöøa roài thaät heát söùc bình thöôøng, ñieàu ñaùng noùi laø ôû phöông dieän daùm maïo hieåm nhaäp noäi vaø xuaát thuû thaät chính xaùc, öôùc löôïng ñuùng thôøi gian cuûa caùnh tay ñoái phöông xeâ dòch, chieâu theá tuy taàm thöôøng nhöng loái aùp duïng thaät taân kyø, theá ñaùnh do ñoù trôû thaønh raát ñeïp maét vaø aûo dieäu khoù noåi töôûng töôïng. Cho ñeán Baïch Ngoïc Ma cuõng phaûi thöø ngöôøi ra söûng soát, laõo quaû khoâng ngôø chæ trong moät chieâu voûn veïn, ñoái phöông ñaõ ñaùnh bay vuõ khí cuûa mình, xoâng xaùo treân giang hoà gaàn suoát nöõa ñôøi ngöôøi, laõo chöa bao giôø gaëp qua moät ñòch thuû d6eõ sôï nhö theá ! Tieåu Phi ñaõ ñöùng söõng tröôùc maët laõo, mæm cöôøi ñieàm ñaïm: -Coøn ñôïi gì nöõa maø chöa ñi cho roài ? Laõo aùc caùi laïi theâm moät phen nöõa cöïc kyø söûng soát, Tieåu Phi khoâng thöøa cô taán coâng maø laïi buoâng tha laõo moät caùch deå daøng. Voán laø con ngöôøi quen thoùi ñoäc aùc, laõo tuyeät khoâng ngôø treân ñôøi treân laïi coù nhöõng keû loøng daï roäng raõi nhaân töø theá aáy. Trong nhaát thôøi, laõo hoang mang chaúng hieåu loøng mình ñang möøng, ñang sôï hay ñang ngaïc nhieân, laõo chæ bieát laø löôõi cuûa mình vuït nhö cöùng ngaét, laép baép chaúng thaønh caâu: 213 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi … ngöôi, khoâng leõ … khoâng leõ … Tieåu Phi laïnh luøng ngaét lôøi : -Chæ caàn ngöôi thöôøng nghó raèng, taïi vì sao ngöôi chöa cheát ? Vaø cuõng caàn phaûi hieåu, sau naøy neân laøm ngöôøi nhö theá naøo ! Baïch Ngoïc Ma xaïm maët laøm thinh, quay ñaàu phoùng ñi moät nöôùc. Cuøng luùc aáy, töø döôùi ñaùy vöïc vang leân moät tieáng binh khaù lôùn, tieáng vang cuûa thanh lang nha boång töø treân cao rôi xuoáng … oOo 214 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2