Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 29

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

75
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 29: NHÂN GIA PHÚ QUÝ Hồ Thiết Hoa cười lớn: -Chỉ cần ngươi nói một câu, là đầu này có thể bay, nói gì một nàng như vậy ? Cả hai cùng cười vang, cùng bước ra cửa. Ngờ đâu, nữ nhân như sao xẹt, từ bên trong lao vút ra, nắm áo Hồ Thiết Hoa, kêu to:... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 29

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ HAI MÖÔI CHÍN NHAÂN GIA PHUÙ QUYÙ Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Chæ caàn ngöôi noùi moät caâu, laø ñaàu naøy coù theå bay, noùi gì moät naøng nhö vaäy ? Caû hai cuøng cöôøi vang, cuøng böôùc ra cöûa. Ngôø ñaâu, nöõ nhaân nhö sao xeït, töø beân trong lao vuùt ra, naém aùo Hoà Thieát Hoa, keâu to: -Ñi nhö vaäy aø ? Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Taïi haï khoâng thieáu tieàn röôïu maø, coâ nöông ? Nöõ nhaân traàm gioïng: -Ta khoâng ñoøi tieàn röôïu, maø ta ta chæ ñoøi ngöôøi ! Tieåu Phi cuøng Hoà Thieát Hoa söõng sôø. Hoà Thieát Hoa aáp uùng: -Theá taïi sao … taïi sao töø laâu nay … coâ nöông laïnh nhaït vôùi taïi haï ? Nöõ nhaân laïnh luøng: -Ta khoâng quan taâm ñeán ngöôi, chæ vì ta bieát ngöôi thích ta ôû caùi choå ta laïnh nhaït vôùi ngöôi ! Hoà Thieát Hoa laïi söõng sôø. Moät luùc laâu, y cöôøi khoå: -Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Ngöôi coù nghe chaêng ? Tuyeät ñoái ngöôi khoâng neân cho baát cöù nöõ nhaân naøo laø ngoác caû ! Keû naøo cho nöõ nhaân ngoác chính laø keû ñoù ngoác ! Nöõ nhaân rôi leä: -Ta van ngöôi ! Ñöøøng ñi ! Neáu ngöôi baèng loøng ôû laïi, ta chaáp nhaän laáy ngöôi lieàn! Nghe tieáng “laáy” Hoà Thieát Hoa giaät maïnh cheùo aùo, nhö giaät noù töø mieäng moät con hoå, ñoaïn voït mình nhanh ra cöûa. *** Duø Tieåu Phi coù ñoäng taùc nhanh, duø chaøng giuïc ngöïa phi nöôùc ñaïi, cuõng phí nhieàu löïc khí môùi ñuoåi theo kòp Hoà Thieát Hoa chaïy ñi nhö chaïy cheát ! Chaøng cöôøi lôùn: -Ngöôi ñöøng quaù sôï, naøng khoâng theo kòp ñaâu, gì thì khoâng roõ, chöù veà coâng löïc, quyeát chaúng khi naøo naøng hôn Cao AÙ Nam noåi ! Hoà Thieát Hoa luùc ñoù môùi daùm chaäm chaân, thôû phaøo, cöôøi khoå: 304 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi xem, hieån nhieân naøng hieåu roõ ta thích naøng vì naøng laõnh ñaïm vôùi ta, thaät khoù tin laø naøng thoâng minh ñeán möùc ñoä ñoù ! Tieåu Phi gaät ñaàu: -Nhöng söï thaät laø vaäy ! Nöõ nhaân ngu ôû phöông dieän naøo chöù veà phöông dieän ñoù nhaát ñònh khoâng ngu ! Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Nöõ nhaân laø caùi gì khoù hieåu nhaát treân ñôøi ! Ñöøng ai töï haøo laø hieåu noåi nöõa nhaân ! Ta xin ñaàu haøng tröôùc hoï ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Traùi laïi, hoï hieåu nam nhaân nhö loøng baøn tay cuûa hoï ! Hoï bieát ñaïi ña soá nam nhaân, veà phöông dieän caûm tình, ñeàu laø nhöõng ngoác töû ! Hoà Thieát Hoa baät cöôøi lôùn: -Ngöôi cho ta laø moät ngoác töû ? Tieåu Phi bæu moâi: -Ngöôi ñaõ töôûng nhö vaäy laø thöøa nhaän roài ! Chaøng ñaõ xuoáng ngöïa cuøng soùng böôùc vôùi Hoà Thieát Hoa qua moät ñoaïn ñöôøng. Boãng chaøng phaùt hieän ra con ñöôøng do Hoà Thieát Hoa ñaõ choïn khoâng ñöa ñeán Quan ngoaïi, chaøng kinh ngaïc hoûi: -Ngöôi muoán ñi ñaâu ñaây ? Hoà Thieát Hoa ñaùp: -Lan Chaâu ! Tieåu Phi cau maøy: -Lan Chaâu ? Haéc Traân Chaâu ôû sa maïc, thuoäc vuøng Quan ngoaïi, mình ñeán Lan Chaâu laøm gì ? Hoà Thieát Hoa ñieàm nhieân : -Hai chuùng ta cöù nhö theá maø ñi, khi ñeán sa maïc roài, ta chæ sôï giô tay leân cuõng khoâng noåi, ñöøng noùi laø ñuû söùc giao ñaáu ! Tieåu Phi cau maøy: -Thì ta cuõng bieát laø nôi ñoù, chuùng ta seõ gaëp nhieàu nguy hieåm ! Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Nguy hieåm ? Ngöôi coù theå hình dung ñöôïc söï nguy hieåm nhö theá naøo chaêng ? Nhöõng ai chöa töøng ñeán sa maïc, thì ñöøng mong töôûng töôïng noåi nôi ñoù coù gì ñaùng sôï ! Tieåu Phi traàm gioïng: -Ngöôi ñònh doaï ta ? Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng : -Nhìn ñuoái maét cuõng chaúng thaáy sa maïc taän phöông trôøi naøo, moät con ngöôøi laïc loûng taïi ñoù, caàm nhö beù nhoû hôn haït caùt ! Maø sanh maïng con ngöôøi raát quyù sanh 305 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long maïng cuûa Ñaïo Soaùi Löu Höông laïi caøng quyù hôn ! Moät Ñaïo Soaùi Löu Höông khoâng theå cheát voâ lyù nhö vaäy ! Tieåu Phi laéc ñaàu: -Ngöôi ñöøng mong doïa khieáp ta ñöôïc ! Hoà Thieát Hoa khoâng löu yù ñeán lôøi chaøng noùi, tieáp luoân: -Nôi ñoù vaøo ngaøy, nhieät ñoä quaù cao, con ngöôøi loät maáy lôùp da cho ñôõ noùng, vaøo ñeâm, haøn ñoä laïi phi thöôøng, maùu nhö ñoïng laïi trong huyeát quaûn, goø ñoáng chôùp maét bieán thaønh bình ñòa, bình ñòa chôùp maét naûy sanh ñoài nuùi. Roài gioù to, roài möa raøo, troïn moät toøa thaønh coù theå bò choân vuøi trong nhaùy maét. Khoâng keå nhöõng khi thieáu nöôùc uoáng haèng maáy hoâm lieàn. Moãi ngaøy coù ít nhaát haøng maáy möôi ngöôøi suyùt cheát vì khaùt ! Tieåu Phi thaûn nhieân: -Ta töøng ñi qua nhöõng ñòa phöông nguy hieåm hôn nöõa … Hoà Thieát Hoa cao gioïng: -Tröôùc kia, ngöôi ñoái phoù vôùi con ngöôøi, coøn giôø ñaây, ngöôi phaûi ñoái phoù vôùi ñaát trôøi, haø huoáng, ngöôi chöa bieát tyù gì veà sa maïc ! Haéc Traân Chaâu sanh taïi ñoù, lôùn leân taïi ñoù, haén naém ñuû thieân thôøi, ñòa lôïi, nhaân hoøa, trong khi aáy, ngöôi chæ laø moät con ngöôøi laïc loûng, ngöôi chæ laø ngöôøi muø ñi ñeâm ! Ngöôi baèng vaøo ñaâu maø daùm mô ñeán caùi söï taát thaéng ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ngöôi noùi ñuùng ! Hoà Thieát Hoa tieáp: -Toång quaùt maø noùi, ngöôi khoù tìm gaëp haén, ñieàu ñoù thì ngöôi cuõng hieåu taïi sao roài ! Moät nôi, ñaát tieáp trôøi, trôøi lieàn ñaát, haàu nhö chaúng phaân thaáp cao, chaúng phaân Ñoâng Taây Nam Baéc, ngoaøi ra, ngoân ngöõ baát ñoàng, ngöôi noùi, ngöôøi ñòa phöông chaúng nghe, hoï noùi, ngöôi chaúng hieåu, thöû hoûi, ngöôi seõ laøm ñöôïc gì, ngöôi seõ ñi ñaâu ? Cuoái cuøng, ngöôi laïc loái, ñeå cheát khaùt moät caùch oan uoång ! Y tröøng maét nhìn Tieåu Phi, keâu leân: -Sao ngöôi ngu theá hôû Ñaïo Soaùi Löu Höông ? Tröôùc kia, ngöôi thoâng minh laém maø ! Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc laâu, traàm gioïng thoát: -Ta chaúng phaûi ngu ! Song tình theá baét buoäc, nhaát ñònh phaûi ñi, giaû nhö ngöôi … Hoà Thieát Hoa noåi giaän: -Ngöôi töôûng ta sôï aø ? Tieåu Phi thôû ra: -Chöù caùi yù töù cuûa ngöôi … Hoà Thieát Hoa heùt: 306 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Caùi yù töù cuûa ta laø neáu muoán ñi, chuùng ta phaûi coù moät keá hoaïch, ñöa ñeán thaønh coâng chaéc chaén, chöù khoâng theå nhaém maét laøm lieàu, chòu cheát moät caùch voâ lyù, cheát ngu, cheát daïi ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Baây giôø, ngöôi traàm tònh ñaùng khen ñoù ! Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Boãng nhieân, ta thaáy ngöôi vuït bieán ñoåi thaønh con ngöôøi quaù nhieät tình, ta coù phaàn naøo böïc töùc cho ngöôi. Ngöôi phaûi bieát caøng giaøu nhieät tình, thì caøng deå boác ñoàng, deå lieàu lónh, chuùng ta daõ lôùn caû roài, maø ngöôøi lôùn haønh söï, taát phaûi traàm tònh ! Tieåu Phi cöôøi khoå : -Maáy hoâm gaàn ñaây, taâm tình ta roái loaïn bôøi bôøi … Hoà Thieát Hoa cöôøi vang: -Ngöôi coøn bieát noùng naûy vì keû khaùc, nhö vaäy laø khaû aùi ñoù ! Chöù thieân haï cho ngöôi laø hoà ly, laø ñoäc xaø, ñaùng sôï voâ cuøng ! Y vuït heùt to: -Ví duø coù cöùu ñöôïc ngöôøi maø chuùng ta thaønh hoà ly thaønh ñoäc xaø cuõng chaúng sao ! Coù ñieàu, chæ sôï bieán thaønh hoà ly, ñoäc xaø maø khoâng cöùu ñöôïc ngöôøi, laïi coøn maát maïng, thì thaät laø ñaùng haän ! Tieåu Phi nhìn y, laéc ñaàu: -Ñeán ta, ta chöa chaéc laø mình coù theå bieán thaønh ñoäc xaø, hoà ly, noùi gì ñeán ngöôi ! Hoà Thieát Hoa keâu leân: -Cho neân, ta caàn phaûi tìm moät ngöôøi, coù theå bieán thaønh loaïi ñoù giuùp chuùng ta ! Tieåu Phi hoûi gaáp: -Ai ñaâu ? Hoà Thieát Hoa ñaùp: -Töû Coâng Keâ ! Tieåu Phi troá maét: -Cô Baêng Nhaïn ? Laïi Mieâu Hoà Thieát Hoa cuõng bieát Töû Coâng Keâ Cô Baêng Nhaïn ôû ñaâu aø ? Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Haén ôû taïi Lan Chaâu ! Tieåu Phi cau maøy: -Haén bieát raønh sa maïc ? Hoà Thieát Hoa cöôøi nheï: -Ngöôi bieát khoâng ? Haén phaùt taøi roài ! Haén phaùt taøi ngay treân sa maïc ñaáy ! Sau ngaøy chia tay vôùi ngöôi, haén ñeán luoân sa maïc, haønh ngheà thöông maõi. Hieän nay, haén laø moät ñaïi phuù oâng ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Duø sao, haén cuõng laø moät ngoác töû ! 307 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa thôû daøi: -Caøng thaát baïi ôû tính tröôøng,c aøng thaønh coâng ôû söï nghieäp ! Tieåu Phi cöôøi vang: -Vaø ngöôïc laïi, caøn g thaønh coâng ôû tình tröôøng, caøng taàm thöôøng ôû söï nghieäp ! Nhö ngöôi chaúng haïn, suoát ñôøi khoâng coù noåi moät söï nghieäp con con ! *** Lan Chaâu, thuoäc vuøng Taây Baéc laø moät thaønh thò raát phoàn thònh, moät nôi taäp trung moïi taøi nguyeân, caùc ñaïi phuù thöông ñeàu coù cô nghieäp taïi ñoù. Ngöôøi taïi Lan Chaâu, ñaïi ñeå chaúng coù maáy tay phi thöôøng, nhöng khi trôû neân giaøu roài thì nghieãm nhieân thaønh haïng ngöôøi ñaùng kính. Taïi ñaây, Cô Baêng Nhaïn ñöôïc moïi ngöôøi kính troïng, khoâng phaûi do haén xuaát hieän töø voõ laâm, maø chæ vì haén phaùt taøi. Haén khoâng laøm gì coá ñònh, haén laøm baát cöù vieäc gì sanh ra tieàn cho haén. Taïi ñaây, neáu lôïi töùc moãi ngaøy trong thaønh thò ñöôïc möôøi laø haén coù chia phaàn ñeán hai, ba. Haén tham gia moïi ngaønh hoaït ñoäng sanh ra tieàn thì coøn ai khoâng bieát haén ? Cho neân, vaøo Lan Chaâu tìm Cô Baêng Nhaïn, khoâng phaûi laø moät vieäc khoù khaên cho Hoà Thieát Hoa vaø Tieåu Phi. Moät ngöôøi coù thaân hình khoâi vó nhö Cöï Linh Thaàn ñöa hoï töø cöûa vaøo saân ñaày caây to hoa laï. Nôi ñaây coù hai thieáu nieân vaän y phuïc traéng ñöa hoï vaøo ñaïi saûnh. Taát caû ñeàu toû roõ moät leã ñoä troøn tròa, töø cöû ñoäng ñeán ngoân töø. Khaùch saûnh cuõng ñöôïc trang hoaøng cho hôïp vôùi neáp soáng moät ñaïi gia ! -Caùi khí töôïng cuûa haïng phuù quyù coù khaùc ! Tieåu Phi nhìn quanh, roài nhìn ra khung cöûa beân ngoaøi, moät luùc laâu, keâu kheõ: -Khoù ! Khoù laém ! Hoà Thieát Hoa laáy laøm laï: -Caùi gì khoù ? Tieåu Phi htôû daøi: -Loâi haén ra khoûi caùi khung hoa leä naøy, ñöa haén ñeán sa maïc cho naéng thieâu gioù ñoát, cho reùt caét da, thieát töôûng khoâng phaûi laø deã ! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi: -Ngöôi noùi ñuùng ! Haén laø con ngöôøi töï laäp, khoâng chòu nhôø ai neân cuõng chaúng thích giuùp ai ! Taïo ñöôïc moät söï nghieäp nhö vaäy, khi naøo haén maïo hieåm ñeå coù theå cheát ñi roài khoâng coøn höôûng thuï nöõa ? Song, ngöôi ñöøng queân, haén laø baèng höõu raát toát cuûa chuùng ta ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Baèng höõu duø toát ñeán ñaâu, cuõng chaúng quyù baèng baûn thaân ! 308 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa laéc ñaàu: -Ñöøng thaát voïng ! Ta coù bieän phaùp laøm cho haén phaûi baèng loøng theo chuùng ta ! Chaúng haïn, neáu ta phoùng hoûa, huûy dieät cô nghieäp cuûa haén, thì lieäu haén coøn ôû laïi Lan Chaâu laøm gì nöõa ? Vaø luùc ñoù, haén coøn khoâng theo chuùng ta thì coøn theo ai ? Coù tieáng ñoäng daëng haéng beân ngoaøi maønh truùc. Boán thieáu nöõ vaän y phuïc traéng khieâng moät chieác giöôøng eâm vaøo. Treân giöôøng, moät ngöôøi naèm nghieâng, mieäng ñieåm moät nuï cöôøi, thoát: -Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Hoà ñieân ñieân ! Hai con quyû röôïu vaãn khoâng queân ta aø ? Löôøi, chaäm, ña nghi, nhuùt nhaùt deø daët laø nhöõng ñieåm thoâng thöôøng cuûa haïng thöøa tieàn, chæ soáng ñeå höôûng thuï, muoán soáng maõi maõi ñeå höôûng thuï voâ cuøng. Haïng ñoù laø haïng sôï cheát nhaát treân ñôøi. Nhöng, Cô Baêng Nhaïn tuy giaøu vaãn khoâng coù nhöõng ñieåm ñoù. Hoà Thieát Hoa, Tieåu Phi cöôøi lôùn, ñöùng leân chaøo. Hoà Thieát Hoa thoát: -Ngöôi caøng ngaøy caøng to xaùc, naëng caân, gaëp baèng höõu roài maø vaãn khoâng ñöùng leân noåi ñoùn möøng ! Cô Baêng Nhaïn mæm cöôøi: -Neáu ngöôi coù caùch laøm cho ta ñöùng leân, ta höùa seõ taëng ngöôi taát caû nhöõng gì ta coù ! Hoà Thieát Hoa giaät mình, nhìn chieác chaên gaám che khuaát phaàn döôùi cuûa Cô Baêng Nhaïn, keâu leân: -Ñoâi chaân ngöôi ? … Cô Baêng Nhaïn thôû daøi: -Ñoâi chaân ta, khoâng coøn giuùp ta ñöôïc nöõa ! Chuùng noù baát tuaân lònh ta töø laâu ! Noùi raèng chuùng noù ly khai cuõng ñöôïc ! Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa bieán saéc. Hoà Thieát Hoa noùng tính, heùt leân: -Söï tình phaùt sanh töø luùc naøo ? Haén laø ai maø daùm haï ñoäc thuû vôùi ngöôi nhö theá ? Ta seõ beû gaõy ñoâi chaân cuûa keû ñoù, neáu laøm khoâng ñöôïc, ta quyeát chaúng laøm ngöôøi ! Cô Baêng Nhaïn cöôøi khoå: -Ngöôi muoán baùo thuø cho ta ? Chæ sôï ngöôi thaát voïng naëng ! Hoà Thieát Hoa soâi giaän: -Neáu ta vaø Ñaïo Soaùi Löu Höông khoâng baùo thuø ñöôïc cho ngöôi, thì theá gian naøy chaúng coù tay naøo laøm noåi vieäc ñoù ! Cô Baêng Nhaïn thôû daøi: -Treân theá gian naøy, chaúng coù ngöôøi naøo coù khaû naêng baùo cöøu cho ta ! Hoà Thieát Hoa heùt to: -Taïi sao ? Cô Baêng Nhaïn tieáp: 309 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Bôûi ñoâi chaân cuûa ta bò huûy dieät, chaúng phaûi do ngöôøi laøm, maø laø do sa maïc, thöïc cuõng chaúng phaûi chính caùi toäi tröïc tieáp cuûa sa maïc, maø laø vì sa maïc coù chöùa chaáp vaàng thaùi döông taøn khoác, roài vì thaùi döông nhaû noùng quaù ñoä, khoâng khí bò ñaûo loän, cuoàng phong phaùt sanh, roài vì cuoàng phong phaùt sanh … Haén nheách nuï cöôøi thaûm, laïi tieáp: -Caùc ngöôi coù bieát khoâng, ta soáng taïi sa maïc suoát naêm naêm daøi, trong thôøi gian ñoù, ta gaëp nhöõng gì taïi nôi ñoù, duø caùc ngöôi coù giaøu töôûng töôïng, cuõng chaúng nghó ra noåi ! Coù moät hoâm, ta bò caùt choân vuøi, maõi ñeán hai ngaøy sau, ta ñöôïc moät ñoaøn ngöôøi côûi laïc ñaø ngang qua cöùu naïn ! Sa maïc cho ta ñuû thöù, sa maïc cho ta söï nghieäp, nhöng laïi laáy maát quyeàn söû duïng ñoâi chaân cuûa ta ! Ñoåi laáy söï nghieäp hoâm nay, ta töø boû quyeàn söû duïng ñoâi chaân, vì sa maïc ñaõ tieâm nhieãm vaøo thaân theå cuûa ta caùi bònh phong thaáp, caùi bònh ñoù phaùt taùc taïi ñoâi chaân ! Hoà Thieát Hoa söõng sôø, loä veû aûm ñaïm, laåm nhaåm: -Cô Baêng Nhaïn ! Ta cöù töôûng ngöôi laø con ngöôøi baèng theùp, treân ñôøi naøy chaúng coù moät maõnh löïc naøo huûy hoaïi noåi ngöôi ! Ngôø ñaâu … Boãng y co chaân ñaù bay moät chieác gheá beân caïnh, roài gaàm leân nhö hoå: -Sa maïc ! Sa maïc ñaùng haän ! Taïo hoùa sanh ra laøm chi caùi thöù ñòa phöông nhö theá chöù ? Ñaõ sanh ra caùi thöù ñòa phöông quyû quaùi ñoù roài coøn saép ñaët cho boïn naøy phaûi ñeán ñoù ! Khoâng ñeán khoâng ñöôïc ! Taøn ñoäc thay ! Taøn ñoäc thaät ! Cô Baêng Nhaïn troá maét: -Caùc ngöôi muoán ñeán sa maïc ? Tieåu Phi ngöng troïng thaàn saéc, gaät ñaàu: -Ñuùng vaäy ! Cô Baêng Nhaïn thôû daøi: -Caùc ngöôi caàn nghe lôøi khuyeân cuûa ta ! Tuyeät ñoái khoâng neân ñeán sa maïc ! Tuyeät ñoái, neáu caùc ngöôi muoán soáng laâu daøi, soáng thö thaùi ! Giaû nhö muoán du lòch xa, caùc ngöôi neân xuoáng ñòa nguïc laø hôn ! Tin ta ñi, bôûi ta töøng ñi sa maïc maø ! Haén döøng laïi moät chuùt, ñoaïn keát luaän: -Sa maïc chaúng phaûi laø nôi nhöõng ngöôøi saùng suoát tìm ñeán ! Tieåu Phi cöôøi khoå: -Hieän taïi, ta laø ngöôi maát caû saùng suoát roài, ta coù theå ñi laém chöù ? Cô Baêng Nhaïn giaät mình: -Treân theá gian naøy laøm gì coù moät söï kieän naøo laøm cho Ñaïo Soaùi Löu Höông maát caû bình tænh ? Hoà Thieát Hoa chen vaøo: -Chuùng ta ñeán ñaây laø coát yeáu tìm ngöôi, ruû ngöôi cuøng ñi sa maïc, chính ta thöôøng nghe thöông khaùch töø sa maïc veà cho bieát laø ngöôi raát phaùt taøi, ta cöù töôûng ngöôi phaùt taøi laø nhôø chinh phuïc ñöôïc sa maïc, ngôø ñaâu … ngôø ñaâu … Cô Baêng Nhaïn toác chieác chaên che khuaát ñoâi chaân, caát gioïng run run thoát: 310 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Giôø ñaây, hai chaân cuûa ta nhö theá naøy, ta chæ coøn coù caùch laø laáy maét nhìn baèng höõu ra ñi … Chöøng nhö haén xuùc ñoängm, haén coá cöïa mình, ñònh ngoài leân, song hai chaân cuûa haén teâ lieät, haén khoâng laøm sao ñöôïc toaïi nguyeän. Hoà Thieát Hoa voäi böôùc tôùi, ñôõ haén, sôï haén ngaõ maïnh. Thaáy baèng höõu trong tình traïng ñoù, ñaùng leõ phaûi khoùc môùi phaûi, nhöng Hoà Thieát Hoa cöôøi to: -Ngöôi ñöøng neân thaéc maéc, chaúng coù chi ñaâu, Töû Coâng Keâ ! Coù ngöôi ñi cuõng theá, khoâng coù ngöôi ñi cuõng theá, nhaát ñònh ta vaø gaõ troäm chuùa naøy seõ khuynh ñaûo sa maïc khoâng coøn moät haït caùt. Ngöôi cöù ôû ñaây, chôø tin. Boïn ta seõ baùo cöøu cho ngöôi, boïn ta seõ huûy dieät sa maïc ! Y cöôøi lôùn, y noùi to, nhöng leä chaûy roøng roøng, maét nhoøa leä, y lau nhanh, lau khoâ leä roài, y laïi cöôøi, cöôøi vang moät luùc, laïi tieáp: -Neáu ngöôi töôûng raèng khoâng coù ngöôi cuøng theo, boïn ta seõ boû xaùc taïi sa maïc laø ngöôi laàm to ! Ta vaø gaõ troäm chuùa kia, chaúng phaûi caùi thöù nhöôïc chaát lieãu boà rung nhö tô nheän tröôùc gioù ! Cô Baêng Nhaïn ñöa tay che maët, thaân hình rung rung leân. Tieåu Phi mæm cöôøi: -Ñöøng rung voâ ích ! Neáu ngöôi khoâng ra lònh mang röôïu thòt ñeán ñaây lieàn, thì boïn ta seõ mang ngöôi ñi sa maïc ngay ! Cô Baêng Nhaïn traán ñònh tinh thaàn, baät cöôøi: -Ta thaät ñaùng cheát ! Hai töûu quyû ñeán nhaø maø khoâng cuùng röôïu cho chuùng, thaät ñaùng toäi cheát ! *** Röôïu, haún phaûi ngon, vaät duïng, haún phaûi quyù, caùi ñoù dó nhieân roài. Röôïu caøng ngon hôn laø röôïu do myõ nhaân roùt, myõ nhaân môøi, myõ nhaân ñöùng moät beân haàu haï, ngöôøi myõ nhaân thôm phöng phöùc … Nhöng Tieåu Phi khoâng söû duïng caùi thoùi quen taàm thöôøng, nhöõng nhan saéc myõ mieàu, ít nhaát cuõng trong tröôøng hôïp naøy, chæ vì caùc naøng coù veû thaân maät vôùi Cô Baêng Nhaïn voâ cuøng, chaøng coù ñui muø gì maø chaúng thaáy ñöôïc ñieàu ñoù, vaø chaøng cuõng chaúng ngu xuaån gì uoáng röôïu ngon cuûa chuû nhaân roài cho chuû nhaân uoáng giaám! Hoà Thieát Hoa khoâng heà nhìn caùc naøng, y chæ gaàm ñaàu uoáng, nhö möôïn nhöõng cheùn röôïu ñeø neùn moät caùi gì ñang suïc suïc soâi traøo trong loøng, chöïc buøng leân. Choác choác, y nhìn Cô Baêng Nhaïn, y nhaän ra, coøn ngöôøi coøn aên ñöôïc, uoáng ñöôïc, vaãn coøn yeâu ñôøi ñöôïc, duø ñoâi chaân coù teâ lieät ! Boãng y baät cöôøi ha haû roài thoát: 311 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Cô Baêng Nhaïn ôi ! Yeân trí lôùn nheù ! Nhaát ñònh laø ngöôi chöa cheát gaáp ñaâu ! Ngöôi coøn aên no, uoáng ñaäm theá kia, ít nhaát ngöôi cuõng coøn soáng treân ba möôi naêm nöõa ! Cô Baêng Nhaïn mæm cöôøi: -Ngöôøi ta ñaâu coù uoáng röôïu baèng chaân, phaûi khoâng ? Hoà Thieát Hoa laïi cöôøi lôùn: -Ñuùng ñoù, ñoâi chaân cuûa ngöôi duø hoûng, caùc boä phaän khaùc trong ngöôøi chöa hoûng, thì ta coù theå yeân taâm cho ngöôi roài ! Cô Baêng Nhaïn boãng thôû daøi: -Tuy nhieân, ta coù choå khoâng yeân taâm ! Hoà Thieát Hoa tröøng maét: -Vieäc gì khoâng laøm cho ngöôi yeân taâm ? Cô Baêng Nhaïn ñaùp: -Vieäc caùc ngöôi ñi sa maïc ! Hoà Thieát Hoa buoâng goïn: -Buïng ta chöùa ñaày haønh trang cho cuoäc dieãn xuaát naøy ! Cô Baêng Nhaïn traàm gioïng: -Ñi nhö hai ngöôi, ta daùm baûo chöùng laø caùc ngöôi khoâng soáng qua möôi hoâm ! Tieåu Phi mæm cöôøi: -Thieân haï soáng ñöôïc bao nhieâu ngaøy, chuùng ta soáng ñöôïc baáy nhieâu ngaøy. Tröø phi sa maïc toaøn laø ngöôøi cheát, chöù neáu coù moät ngöôøi soáng laø chuùng ta vaãn soáng ! Cô Baêng Nhaïn laéc ñaàu: -Caùi lyù laø vaäy, song vieäc khoâng phaûi vaäy. Ngöôøi ta sanh taïi sa maïc, lôùnleân taïi sam maïc, ñöôïc thieân nhieân reøn luyeän thaønh nhöõng pho töôïng ñoàng, cöùng raén phi thöôøng, cöùng raén ñeán ñoä caùc ngöôi khoâng töôûng noåi ! Coøn caùc ngöôi … Hoà Thieát Hoa noåi giaän: -Ngöôi cho raèng ta vaø Löu Höông keùm thieân haï ? Cô Baêng Nhaïn thôû daøi: -Voõ coâng vaø trí tueä cuûa caùc ngöôi cao hôn hoï nhieàu, cao hôn baát cöù ngöôøi naøo treân ñôøi, ñieàu ñoù ta coâng nhaän. Song coøn caùi taâm, coøn xöông thòt da caùc ngöôi hieän coù cöùng raén khoâng ? Caùc ngöôi bò röôïu, bò caùc thöùc aên, bò gaùi, bò moïi thöù khoan khoaùi laøm cho meàm nhuõn, maát caû deûo dai, maø loái sinh hoaït taïi sa maïc laïi khoâng thích öùng vôùi caùc ngöôi ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Ngöôi cho raèng chuùng ta sung söôùng lieân tuïc, ngaøy naøo cuõng nhö ngaøy naøo ? Cô Baêng Nhaïn töø töø tieáp: -Ít nhaát, cuõng sung söôùng hôn ngöôøi taïi sa maïc, ít nhaát cuõng gaáp möôi phaàn. Hoï khoâng sôï öôùt aùt, hoï coù theå caâm laëng suoát ngaøy, hoï coù theå baát ñoäng, caùc ngöôi ñöôïc vaäy khoâng ? Luùc ñoùi, hoï coù theå aên raén rít nöôùng, caùc ngöôi aên ñöôïc chaêng ? Luùc 312 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long khaùt, hoï duøng tay ñaøo caùt saâu hôn tröôïng laáy nöôùc, caùc ngöôi laøm ñöôïc chaêng ? Giaû nhö khoâng coù nöôùc, hoï uoáng ñöôïc caû nöôùc tieåu cuûa laïc ñaø, caùc ngöôi uoáng ñöôïc chaêng ? Chæ caàn ngöûi thoâi caùc ngöôi cuõng buoàn noân roài, vaø taïi sa maïc, keû naøo noân, laø keû ñoù saép cheát ! Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa söõng sôø. Cô Baêng Nhaïn tieáp luoân: -Ngöôøi taïi sa maïc, vì söï sinh toàn, baét buoäc phaûi laøm nhöõng vieäc maø ta chaéc chaén caùc ngöôi khoâng töôûng noåi, chöù ñöøng noùi laø laøm noåi ! Nhö vaäy lieäu caùc ngöôi coù sinh toàn ñöôïc chaêng ? Hoà Thieát Hoa cöôøi khoå: -Ít nhaát, ta cuõng nhìn nhaän laø khoâng uoáng noåi nöôùc tieåu cuûa laïc ñaø ! Cô Baêng Nhaïn cöôøi khoå: -Khoâng uoáng ñöôïc laø cheát ! Caùc ngöôi thaáy ñoù, voõ coâng khoâng lieân quan maûy may ñeán vaán ñeà sinh toàn taïi sa maïc ! Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc laâu, töø töø buoâng töøng tieáng: -Coù nhöõng vieäc mình bieát laøm laø ñi vaøo coûi cheát, cuõng phaûi laøm ! Cô Baêng Nhaïn thôû daøi: -Ta bieát chöù ! Ñaïo Soaùi Löu Höông moät khi ñaõ quyeát ñònh laøm moät vieäc gì, voâ luaän laø ai cuõng khoâng caûn noåi ! Nhöng caùc ngöôi muoán ñi, ít nhaát cuõng phaûi bieát laø khoâng theå ñeå vaäy maø ñi ! Tieåu Phi cau maøy: -Chöù boïn ta phaûi laøm sao ? Cô Baêng Nhaïn ñaùp: -Phaûi chuaån bò ! Raát nhieàu ! Nhieàu laém ! Tieåu Phi laïi hoûi: -Chaúng haïn nhöõng moùn gì ? Cô Baêng Nhaïn nghieâm gioïng: -Toái thieåu, naêm con laïc ñaø, keá ñoù, thöùc aên, thöùc uoáng, do laïc ñaø chôû, ngoaøi ra coøn leàu, coøn duïng cuï linh tinh, coù nhöõng vaät xem thì voâ ích, nhöng vaøo sa maïc roài, môùi thaáy laø raát caàn, caàn nhö khí trôøi. Cuoái cuøng, moät vaøi keû giuùp ñoà laët vaët cuõng phaûi coù maët beân caïnh caùc ngöôi ! Haén mæm cöôøi tieáp: -Caùc ngöôi töï nhieân khoâng phí taâm chuaån bò nhöõng thöù ñoù, ta bao quaûn, chieàu mai, seõ coù ñuû cho caùc ngöôi ! Tieåu Phi cöôøi nheï: -Ngöôi neân nhôù, ra ñi, chuùng ta khoâng coù caùi muïc ñích du sôn ngoaïn thuûy, khoâng phaûi ñi ñeå höôûng phuùc, höôûng loäc ôû cuoái ñöôøng. Cho neân, lieäu maø tieàm tieäm, caøng ñôn giaøn caøn ghay ! Giaû nhö coù ñöôïc vaøi voø röôïu cho gaõ Hoà ñieân, thì ñoù laø moät ñaëc leä ñaùng ñöôïc ghi nhaän ! 313 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cô Baêng Nhaïn laåm nhaåm: -Möôøi naêm qua roài, ngöôi chaúng heà bieán ñoåi ! Taät cuõ vaãn coøn ! oOo 314 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2