Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 33

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

74
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 33: CỨU NHÂN, NHÂN TRẢ OÁN Hồ Thiết Hoa giương tròn mắt nhìn xác chết, sững sờ một lúc rồi nhếch môi cười khổ, thốt : -Thì ra, có cái thuật cải sửa dung mạo trong vụ này ! Và kẻ nào dùng thuật đó, chẳng dưới hạng Đạo Soái Lưu Hương ! Tại sa mạc, lại có một người biết dùng thuật đó, lại tinh vi, thì thật không tưởng nổi. Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 33

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ BA MÖÔI BA CÖÙU NHAÂN, NHAÂN TRAÛ OAÙN Hoà Thieát Hoa giöông troøn maét nhìn xaùc cheát, söõng sôø moät luùc roài nheách moâi cöôøi khoå, thoát : -Thì ra, coù caùi thuaät caûi söûa dung maïo trong vuï naøy ! Vaø keû naøo duøng thuaät ñoù, chaúng döôùi haïng Ñaïo Soaùi Löu Höông ! Taïi sa maïc, laïi coù moät ngöôøi bieát duøng thuaät ñoù, laïi tinh vi, thì thaät khoâng töôûng noåi. Y thoát, lôøi noùi ñoù höôùng veà Cô Baêng Nhaïn, song khi döùt caâu roài, Cô Baêng Nhaïn ñaõ ñi xa. Y nhìn laïi hôn möôøi chieác tuùi da deâ chöùa nöôùc, chieác naøo cuõng bò aùm khí choïc thuûng, nhöng nöôùc vaãn coøn nguyeân, chaúng maát maùt moät gioït nhoû naøo. Ñuùng ra cuõng coù moät phaàn naøo maát chöù, bôûi caùc tuùi ñeàu ñaày nöôùc, neáu coù loå thuûng, haún nöôùc phaûi chaûy ra, baát quaù cho raèng khoâng maát maùt, laø ñeå taùn döông söï phaûn öùng nhanh nheïn cuûa Cô Baêng Nhaïn thoâi. Trong khi Hoà Thieát Hoa vaø Tieåu Phi ñuoåi theo hai gaõ ñoù, Cô Baêng Nhaïn vaø Tieåu Phieân khieâng caùc tuùi nöôùc xuoáng ñaát, choå naøo luûng, ñöa leân treân, nöôùc khoâng chaûy ra nöõa. Hoà Thieát Hoa tænh ngoä, keâu leân: -Thì ra, chuùng lieàu maïng ñeán ñaây, khoâng phaûi ñeå saùt haïi ngay chuùng ta, maø huûy dieät soá nöôùc döï tröõ cuûa chuùng ta, ñeå chuùng ta cheát daàn, cheát moøn, chuùng öùc ñoaùn chuùng ta khoâng soáng quaù naêm ngaøy laø vì chuùng cho raèng phaàn nöôùc tích tröõ ñaõ hao maát quan troïng ! Cô Baêng Nhaïn khoâng ñaùp, laïi nghieâng tuùi da deâ, ñoå nöôùc ra ñaát. Hoà Thieát Hoa kinh haõi, keâu lôùn: -Ngöôi laøm gì theá ? Cô Baêng Nhaïn vaãn khoâng ñaùp. Tieåu Phi böôùc ñeán, traàm gioïng thoát: -AÙm khí coù ñoäc, ñoäc ñaõ vaøo nöôùc roài, nöôùc khoâng coøn duøng ñöôïc nöõa ! Hoà Thieát Hoa luøi laïi hai böôùc, ngaõ ngoài xuoáng ñaát. Y phaûi coá göôïng môùi ñöùng leân ñöôïc. Nöôùc khoâng coøn, maïng y khoâng coøn, maïng cuûa taát caû khoâng coøn ! Tieåu Phi tieáp: -Nhìn thaáy maáy ñaïo haéc quang, ta bieát ngay ñoù laø loaïi chaâm roãng ruoät coù chöùa ñoäc döôïc, ñoäc thuûy. Ta nhôù ñeán loaïi chaâm “Cöûu Thieân Thaäp Ñòa, Thieân Ma Thaàn Chaâm” ngaøy tröôùc, ta cho raèng loaïi chaâm naøy lôïi haïi khoâng keùm. Ngöôøi xöa ñaõ khuaát, tuyeät kyõ cuõng thaát truyeàn. Ngaøy nay, sao laïi coù ngöôøi taïo ñöôïc loaïi aùm khí tuyeät ñoäc ñoù ? Chính laø söï maø ta khoù töôûng noåi ! Chaøng döøng laïi moät chuùt, ñoaïn tieáp: 344 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ta thaáy nôi tay chuùng, coù moät oáng ñoàng nhoû … Cô Baêng Nhaïn lieác xeùo chaøng, höø moät tieáng: -Muoán noùi gì, haõy ñôïi chieàu xuoáng, döøng chaân roài haõy noùi, giôø thì ñi, ñi gaáp, maát thì giôø quaù nhieàu roài ! Haén chaúng heà nhìn Hoà Thieát Hoa ñeán nöûa maét, haén khoâng nhìn Hoà Thieát Hoa töø laâu ! Hoà Thieát Hoa khi naøo chòu noåi söï tình bò boû rôi nhö vaäy, y bieát laém, taát caû ñeàu do y maø ra, duø sao thì Cô Baêng Nhaïn cuõng chaúng neân laûnh ñaïm quaù chöøng nhö vaäy. Y heùt to: -Taïi ta ! Taïi ta ña söï, ta ñui, ta muø, ta ngu xuaån, ta ngoan coá … Taïi ta ! Sao ngöôi khoâng maéng ta ? Sao ngöôi khoâng noùi gì vôùi ta ? Maéng ta ñi, ñaùnh cuõng coøn ñöôïc ! Thaø bò maéng, bò ñaùnh, ta coøn deå chòu hôn ! Cô Baêng Nhaïn töø töø day qua y, nhìn y, töø töø hoûi: -Ngöôi muoán ta maéng ngöôi ? Hoà Thieát Hoa gaàm leân: -Ngöôi khoâng maéng ta, thì ngöôi laø suùc sanh ! Cô Baêng Nhaïn khoâng heà bieán ñoåi thaàn saéc, töø töø ngoài leân löøng laïc ñaø, ñieàm nhieân thoát: -Taïi sao ta phaûi maéng ngöôi ? Cöùu ngöôøi laø vieäc toát, phaøm laø vieäc toát ñaùng laøm, neân laøm, haø huoáng neáu coù muø maét thì chaúng rieâng gì moät mình ngöôi muø. Maéc möu keû kia, chaúng phaûi chæ coù moãi mình ngöôi ! Hoà Thieát Hoa söõng soát, laâu laém, chaúng noùi ñöôïc tieáng naøo. Tieåu Phi töø phía sau trôø tôùi, voã tay leân vai y cöôøi nheï: -Töû Coâng Keâ khoâng ñeán ñoåi khaû oá nhö töôûng, phaûi khoâng ? *** Chieàu laïi, Hoà Thieát Hoa cuõng nhö Thaïch Ñaø, tìm moät goùc ngoài im chôø ñeâm xuoáng saâu ñeå nhìn sao trôøi, chôø cho hai caùi cuoái cuøng traû caùi noùng laïi cho thaùi döông. Ñoaøn ngöôøi khoâng coøn caùi gì aên, caùi gì uoáng phung phí nhö trong nhöõng ngaøy ñaàu, vaø nhöõng caùi gì coøn laïi chæ goàm moät dung tích, caùi dung tích nhoû cuûa moät chieác tuùi, beân caïnh Cô Baêng Nhaïn. Khoâng coù nöôùc, thì naáu nöôùng laøm sao ? Dó nhieân, khoâng coù aên, khoâng coù aên laø khoâng höôûng thuï, laø gaàn cheát. Thaïch Ñaø ngoài caùch Hoà Thieát Hoa khoâng xa laém. Söï vieäc ñaõ xaûy ra trong ngaøy, haên khoâng thaáy, khoâng nghe, töùc nhieân khoâng bieát gì heát. Nhöng möôøng töôïng laø haén coù bieán ñoåi. 345 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thaân hình thaúng döïng cuûa haén giôø ñaây uoán cuùp xuoáng, göông maët trô nhö maët coái ñaù, giôø ñaây coù veû khuûng khieáp hieån loä. Haén maát bình tænh thaáy roõ. Tröôùc kia, coù theå laø Hoà Thieát Hoa nhaän ra söï thay ñoåi ñoù nôi haén. Nhöng baây giôø, y chaúng coøn löu yù ñeán haén nöõa. Bôûi, y coøn baän löu yù ñeán chính y. Y töï giaän mình, töø than traùch mình. Trong leàu coù moät ngoïn ñeøn thuûy tinh, aùnh ñeøn maùt dòu nhö aùnh sao. Döôùi aùnh ñeøn maùt dòu, Tieåu Phi vaø Cô Baêng Nhaïn ñang thaûo luaän vôùi nhau. Cuoäc thaûo luaän laïi khoâng eâm dòu chuùt naøo. Tieåu Phi nhìn chieác oáng ñoàng thôû daøi: -Moät aùm khí bình sinh ta sôï nhaát ! Ta nghó, treân theá gian ngaøy nay, chæ coù ba ngöôøi cheá taïo ñöôïc noù maø thoâi ! Cô Baêng Nhaïn traàm gioïng: -Ba ngöôøi ? Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ngöôøi thöù nhaát laø chöôûng moân nhaân Ñöôøng moân taïi Töù xuyeân, ngöôøi thöù hai laø Chaâu laõo tieân sinh trong Cöûu Khuùc Ñöôøng taïi Giang Nam, song chaéc chaén laø hai ngöôøi ñoù chaúng khi naøo ñeán vuøng sa maïc ! Cô Baêng Nhaïn gaät ñaàu: -Ñuùng nhö vaäy ! Ñoaïn haén hoûi: -Coøn ngöôøi cuoái cuøng ? Tieåu Phi cöôøi nheï: -Ngöôøi thöù ba, ngöôøi cuoái cuøng laø ta ! Nhöng ta khoâng cheá ra noù hay ñuùng hôn, vaät naøy chaúng phaûi do ta cheá ra ! Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Ngöôi bieát coù ba ngöôøi cheá taïo ñöôïc noù, nhöng ta thì ta laïi bieát ñeán boán ngöôøi. Baát quaù, ngöôøi thöù tö laø ai, hieän giôø ta chöa bieát ñöôïc. Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc laâu roài thôû daøi: -Cheá taïo ñöôïc loaïi aùm khí naøy, ngöôøi naøo ñoù, chöa haún ñaùng sôï. Ñieàu ñaùng sôï laø vieäc y laøm theá naøo cho thuû haï cam taâm tình nguyeän cheát vì y, cho y ! Cô Baêng Nhaïn cau maøy: -Ngöôi cho raèng ngöôøi ñoù chaúng phaûi laø Haéc Traân Chaâu, keû thuø ñoái ñaàu cuûa ngöôi ? Tieåu Phi laéc ñaàu: -khoâng ! Haéc Traân Chaâu khoâng coù thuû ñoaïn nhö vaäy, hôn nöõa, haén khoâng quaù ñoäc ! Cô Baêng Nhaïn hoûi: -Ngöôi töôûng ngöôøi ñoù laø ai ? 346 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi suy nghó moät luùc: -Coù theå laø moät baèng höõu trong Haéc Ñaïo, cöïc kyø lôïi haïi, töø Trung Nguyeân ñeán ñaây ! Cuõng coù theå laø moät thuû laõnh cuûa boïn cöôøng khaáu vuøng sa maïc ! Khoâng phaûi chæ vì ta hoaëc vì ngöôi ñeán ñaây. Baát quaù, ngöôøi ñoù cho raèng chuùng ta, cuõng nhö baát cöù ai khaùc coù phong thaùi ñaïi quy moâ nhö chuùng ta, laø nhöõng con deâ beùo. Y muoán thòt con deâ chöù khoâng vì moät muïc ñích naøo khaùc ! Cô Baêng Nhaïn gaät ñaàu: -Cuõng coù theå nhö vaäy laém ! Tieåu Phi tieáp: -Y ñoaùn ñònh chuùng ta phaûi do con ñöôøng naøy maø ñi, cho neân ñaët caïm baãy nôi ñaây chôø ta. Coù theå laø thoaït ñaàu, y muoán saùt haïi chuùng ta, song hai gaõ ñoù laïi thay ñoåi yù ñònh, khaùc hôn keá hoaïch coâng taùc maø caû hai tieáp nhaän, thay vì gieát ngöôøi, laïi phaù hoaïi haønh trình cuûa ngöôøi, thay vì gieát ngay, laïi xoay qua gieát daàn gieát moøn baèng caùch phaù hoaïi nhöõng vaät nhu yeáu cuûa chuùng ta. Bôûi, caû hai nhaän ra kòp thôøi, chuùng ta chaúng phaûi laø nhöõng ngöôøi khaùch thöông taàm thöôøng. Chaøng cöôøi khoå tieáp luoân: -Hoï chôø chuùng ta kieät söùc vì thieáu nöôùc, seõ xuaát hieän laøm noát caùi vieäc gieát ngöôøi maø hoï phaân ra laøm hai giai ñoaïn ! Keå ra hoï cuõng coù cô trí ñoù ! Cô Baêng Nhaïn mô maøng: Bieát ñaâu, hoï chaúng muoán chuùng ta cheát lieàn, hoï chæ muoân chuùng ta thaám thía töø töø caùi khoå, cuoái cuøng khi quaù söùc chòu ñöïng roài, chuùng ta cuõng phaûi cheát, maø hoï laïi khoûi nhoïc söùc ra tay ? Tieåu Phi cau maøy: -Taïi sao ngöôi coù yù töôûng ñoù ? Hoï coù lôïi gì, baét chuùng ta phaûi chòu khoå ? Ngöôi … Boãng chaøng ngöng caâu noùi, bôûi chaøng vöøa baét gaëp trong aùnh maét cuûa Cô Baêng Nhaïn nieàm khuûng khieáp lôùn lao vöøa hieän. Söï kieän ñoù, coù theå hieän loä ôû baát cöù ngöôøi naøo, nhöng bình sinh chaøng chöa heà thaáy nôi Cô Baêng Nhaïn. Vaø neáu Cô Baêng Nhaïn baát an, haún söï tình phaûi quan troïng phi thöôøng. Chaøng baét ñaàu lo laéng, nhö Cô Baêng Nhaïn lo laéng. Nhöng Cô Baêng Nhaïn lo laéng veà chuyeän gì ? Tieåu Phi öôùm thöû: -Hay laø ngöôi ñaõ ñoaùn ñöôïc ngöôøi ñoù laø ai roài ? Chöøng nhö Cô Baêng Nhaïn muoán noùi chi ñoù, nhöng haén nhìn ra Thaïch Ñaø ñang ngoài beân ngoaøi moät thoaùng, laäp töùc thay ñoåi chuû yù, khoâng noùi ra ñieàu muoán noùi, haén chæ cöôøi thoát: -Baát chaáp ngöôøi ñoù laø ai, roài chuùng ta seõ bieát, neáu quaû thaät y muoán baùm saùt chuùng ta ! Neáu y töôûng laø coù theå laøm cho chuùng ta cheát khaùt thì y laàm ! Laàm to ! Tieåu Phi khoâng hoûi nöõa, Cô Baêng Nhaïn laïi cöôøi, roài tieáp: -Ñuùng laø y laàm ! 347 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi gaät ñaàu: -Ñi sa maïc, maø coù Cô Baêng Nhaïn cuøng theo, thì khi naøo laïi phaûi cheát khaùt ? Cô Baêng Nhaïn mæm cöôøi: -Ta bieát caùch ñaây ñoä traêm daëm, coù moät nôi, nôi ñoù coù moät nguoàn nöôùc bí maät, ngaøy mai, tröôùc khi hoaøng hoân xuoáng, chuùng ta ñeán taïi ñòa phöông coù nguoàn nöôùc bí maät ñoù. Vöøa roài, ta chaúng noùi gì, laø ta coá yù ñeå cho Hoà Thieát Hoa khaån caáp, cho ñaùng ñôøi haén ! Haén naèm xuoáng vaø giaác nguû deå ñeán cho haén voâ cuøng. Tieåu Phi nheï böôùc ra khoûi leàu ñeán ngoài beân caïnh Hoà Thieát Hoa. Khoâng phaûi chaøng muoán noùi chuyeän vôùi Hoà Thieát Hoa, chaøng muoán möôïn caùi côù ngoài ñoù, ñeå tieän beà quan saùt con ngöôøi thaàn bí. Chöøng nhö chaøng coù linh caûm laø Thaïch Ñaø coù chöùa chaáp moät söï bí maät gì nôi loøng. Vaø gaõ laø con ngöôøi ñaùng sôï nhaát, ñaùng sôï hôn moät muõi ñoäc chaâm, chaïm aøo da thòt laø maùu ngöng ñoïng nôi yeát haàu taét thôû ngay. *** Hoâm sau Cô Baêng Nhaïn ñem löôïng nöôùc coøn laïi, chia ra naêm phaàn ñieàm nhieân thoát: -Nöôùc chæ coøn bao nhieâu ñaây thoâi. Caùc ngöôi coù theå uoáng, maø cuõng coù theå daønh laïi, luùc caàn thieát. Ta nghó, phaàn coøn laïi khoâng ñuû cho chuùng ta chi trì quaù ba ngaøy. Hoà Thieát Hoa nhìn tuùi khoâng nöôùc, cao gioïng thoát: -Ngöôi haõy giöõ ñoù maø duøng, ta khoâng khaùt. Y quay ñaàu, ñònh böôùc ñi. Tieåu Phi naém y, giöõ laïi, mæm cöôøi thoát: -Ngöôi khoâng neân ñaáu nö giaän vôùi Cô Baêng Nhaïn, caøng ñaáu, ngöôi caøng thua cuoäc chöù chaúng ích gì. Hoà Thieát Hoa vuït cöôøi to: -Ta ñaáu nö giaän gì vôùi haén, chieàu hoâm qua, ta coù nghe haén noùi laø hoâm nay, tröôùc khi hoaøng hoân xuoáng, haén seõ tìm ñöôïc nöôùc, maø ta thì coøn moät bình, neáu coù khaùt thì ta cöù noác thöù cay cay ñoù, khi naøo ta laïi cheát vì nöôùc maø sôï ! Cô Baêng Nhaïn baát giaùc phì cöôøi. Tieåu Phieân nhìn ba baèng höõu cuøng naém tay nhau, cuøng cöôøi vang, boãng haén khích ñoäng duõng khí, haén höùng khôûi ra maët. Chæ coù Thaïch Ñaø, caøng luùc caøng aâm traàm, chöøng nhö rieâng coù haén laø thaáy ñöôïc caùi gì nguy hieåm, ñaùng sôï maø nhöõng con maét saùn g khoâng theå thaáy ! *** 348 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cô Baêng Nhaïn chæ vaãy tay, Thaïch Ñaø cho ñoaøn laïc ñaø döøng laïi lieàn. Hoà Thieát Hoa töø treân löng laïc ñaø nhaûy xuoáng, ñeán beân caïnh Cô Baêng Nhaïn, hoûi lieàn: -Ngöôi muoán cho Thaïch Ñaø döøng laïi, phaûi khoâng ? Cô Baêng Nhaïn gaät ñaàu: -Phaûi ! Hoà Thieát Hoa laïi hoûi: -Ngöôi chæ caàn vaãy tay laø haén hieåu yù töù cuûa ngöôi ? Cô Baêng Nhaïn laïi gaät ñaàu: -ÖØ ! Hoà Thieát Hoa heùt leân: -Nhöng ngöôi noùi laø haén ñui, haén ñieác, taïi sao haén thaáy ngöôi vaãy tay ? Cô Baêng Nhaïn cöôøi nhaït: -Ta coù phöông phaùp laøm cho haén bieát ñöôïc yù ta, haén chaúng nhìn thaáy gì caû ! Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Ngöôi coù phöông phaùp quyû gì chöù ? Taïi sao ngöôi khoâng noùi cho chuùng ta hieåu? Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng: -Ngöôi khoâng thaáy aø ? Hoà Thieát Hoa laïi höø: -Chæ coù quyû môùi troâng thaáy phöông phaùp quyû ! Cô Baêng Nhaïn nhìn qua Tieåu Phi: -Coøn ngöôi ? Tieåu Phi ñieàm nhieân: -Ngöôi duøng moät vieân soûi nhoû, truyeàn ñaït caùi lònh cuûa ngöôi, giaû nhö ngöôi muoán Thaïch Ñaø döøng laïi, thì ngöôi cho vieân soûi chaïm vaøo vai taû cuûa haén, neáu ra lònh ñi, thì ngöôi choïi vaøo vai höõu cuûa haén. Chaøng cöôøi nheï, nhìn qua Hoà Thieát Hoa: -Caùi phöông phaùp ñoù, chæ coù quyû môùi thaáy, phaûi khoâng ? Bôûi ñoù laø moät phöông phaùp quyû, phaûi khoâng ? Hoà Thieát Hoa ñöa tay leân trôøi, cöôøi khoå: -Ta khoâng bieát ta khoân hôn keû ngu xuaån ñöôïc bao hieâu ? Coù leõ ta coøn ngu hôn moät keû ngu xuaån ! Nôi hoï döøng chaân, caùt maøu vaøng, khaùc hôn caùc nôi khaùc, caùt maøu traéng. Nhöng, ñòa theâ, chaúng coù gì khaùc bieät saùnh vôùi moïi nôi. Coù khaùc chaêng laø moät coäi caây. Coäi caây döïa beân moät khoái ñaù, caây ñaõ khoâ roài. Hoà Thieát Hoa nhìn moät luùc, vuït hoûi: -Nôi ñaây coù nöôùc aø ? Cô Baêng Nhaïn gaät ñaàu: -ÖØ ! 349 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Hoà Thieát Hoa ñöa tay voø ñaàu: -Trôøi ! Nöôùc ôû ñaâu sao ta khoâng thaáy ? Khoâng leõ caùi ñaàu naøy chöùa vaät voâ ích cho ta ? Khoâng leõ con maét ta thaáy moïi vaät tröø ra nöôùc ? Y chuïp Tieåu Phi, hoûi: -Noùi thaät cho ta bieát, ngöôi coù thaáy nöôùc hay khoâng ? Tieåu Phi traàm ngaâm moät luùc: -Nghe noùi taïi sa maïc coù nhieàu nguoàn nöôùc bí maät, taát caû ñeàu ôû döôùi maët caùt. Cô Baêng Nhaïn mæm cöôøi: -Ñuùng vaäy ! Ngöôi … Haén nhìn Hoà Thieát Hoa, muoán noùi gì ñoù. Nhöõng gì haén muoán noùi, haún nghòch loå nhó laém, cho neân haén do döï. Trong khi ñoù, Hoà Thieát Hoa laïi ñöa hai tay leân: -Ñöøng noùi ! ta thöøa nhaän ta chaúng bieát gì caû, ta thöøa nhaän laø ta ngu nhaát ñôøi ! Ta chaúng hieåu moät vieäc nhoû moïn naøo caû ! Y laïi voø chieác ñaàu tieáp: -Ta cuõng thoâng minh ñaáy chöù, phaûi khoâng ? Nhöng chaúng hieåu taïi sao, hieäp vôùi hai ngöôi moät choå roài, ta laïi hoùa ra ngu xuaån quaù chöøng nhö theá naøy ! Coù leõ ta nhieãm caùi bònh ngoác cuûa keû naøo ñoù ! Tieåu Phieân boãng cöôøi to: -Neáu ñuùng laø Hoà laõo gia nhieãm bònh ngoác, thì chaéc chaén laø do tieåu nhaân truyeàn sang ! Cô Baêng Nhaïn höø moät tieáng: -Ngöôi truyeàn sang cho haén theá naøo ñöôïc ? Haén coøn ngu hôn ngöôi nöõa kia maø ! Chính Cô Baêng Nhaïn noùi xong, khoâng nín ñöôïc cöôøi, baät cöôøi aàm leân. Nhöng haén khoâng theå cöôøi laâu, haén coøn phaûi ñoác thuùc moïi ngöôøi ñaøo hoà laáy nöôùc. Cô Baêng Nhaïn söõng sôø. Hoà Thieát Hoa xuaát haïn öôùt caû ñaàu, caû coå, muoán noùi moät vaøi caâu xoû cho haû côn töùc, muoán cöôøi moät vaøi tieáng cho queân meät, nhöng nhìn thaàn saéc cuûa Cô Baêng Nhaïn, y caâm laëng ngay, bôûi y ñaõ thaáy caùi nguy cô ñang ñeo beân mình. Ñöùng caïnh nguy cô, coøn ai mæa mai ai ñöôïc ? Coøn ai cöôøi ai ñöôïc ? Tieåu Phi coá laáy gioïng thaûn nhieân hoûi: -Ngöôi nghó laïi xem, mình coù laàm ñòa ñieåm chaêng ? Cô Baêng Nhaïn nhaûy döïng leân heùt to: -Ngöôi khoâng ñuû tín nhieäm ta ? Tieåu Phi hieåu roõ Cô Baêng Nhaïn ñang böïc doïc phi thöôøng, neân khoâng coøn noùi gì hôn nöõa. Cô Baêng Nhaïn ñoät nhieân nhuõn ngöôøi laïi khoâng coøn kieàm vöõng ñoâi chaân, thaân hình phaûi ngaõ töïa vaøo coäi caây. 350 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phieân cöôøi vuoát: -Nöôùc döôùi ñaát, coù luùc khoâ kieät, coù luùc laïi xoay chieàu ñoåi maïch, vì taïo hoùa thöôøng chôi caùi troø trôù treâu, ñeå laøm khoå ngöôøi ñôøi cho vui ! Khoâng ai laøm ñöôïc, khi taïo hoùa muoán ñuøa ! Khoâng ai hieåu ñöôïc ! Tieåu Phi thoát: -Ta hieåu ! Cô Baêng Nhaïn nhìn chaøng, maët buoàn aûm ñaïm: -Ngöôi ñöøng traùch ta, ta … Tieåu Phi cöôøi nheï: -Ta bieát roõ taâm tình cuûa ngöôi, neáu ta laø ngöôi haún ta ñaõ noåi caùu leân roài, maø noåi caùu cao ñoä hôn ngöôi nöõa ! Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn: -Phaûi ! Moät ngöôøi gaëp söï böïc doïc quaù côû, laïi khoâng phaùt tieát ñöôïc sö böïc doïc ñoù leân ñaàu baèng höõu, thì phaùt tieát nôi ñaâu ? Neáu baèng höõu khoâng cam chòu söï phaùt tieát ñoù, thì con ai giaûi toûa söï böïc doïc cho ngöôøi böïc doïc ? Tieåu Phieân nhìn caû ba moät luùc, vuït thoát: -Tieåu nhaân xin maïn pheùp chen vaøo moät caâu ! Ai keát baèng höõu ñöôïc vôùi hai vò, thì ñuùng laø ngöôøi coù vaän ñoû nhaát treân ñôøi naøy ! Vöøa luùc ñoù, coù tieáng chaân neän raàm raàm treân caùt, töø xa voïng ñeán ! Chaân, haún nhieân laø chaân ngöïa roài, chöù coøn chaân thuù naøo khaùc ? Nhöng, laøm gì coù ngöïa chaïy treân sa maïc ? Hoà Thieát Hoa giaät mình, toan böôùc tôùi, ngaên chaën ñoaøn ngöôøi naøo ñoù. Tieåu Phi voäi naém tay y, giöõ laïi, traàm gioïng thoát: -Trong hieän caûnh, chuùng ta chaúng neân voïng ñoäng. Haõy bình tænh, chôø xem tình hình, bieán chuyeån nhö theá naøo. Cô Baêng Nhaïn, Tieåu Phiieân vaø Thaïch Ñaø doàn laïc ñaø xuoáng vuøng caùt truõng. Tröôùc khoaûng truõng coøn coù maáy khoái ñaù, che khuaát taàm maét cuûa ngöôøi ôû xa nhìn ñeán. Giöõa sa maïc, coù ñöôïc moät nôi aån nuùp nhö vaäy, keå ra cuõng tuyeäthaûo roài. Khi Hoà Thieát Hoa vaø Tieåu Phi aån mình xong, thì coù maáy con ngöïa khoeû xuaât hieän tröôùc taàm maét hoï. Ngöïa chaïy nhanh, voù ngöïa cuoán caùt, vaàn vaàn quyeän thaønh troát baùm theo ñoaøn. Ngöôøi treân löng ngöïa naèm raïp xuoáng, nhö sôï haõi moät ñieàu gì, vaø ñang giuïc ngöïa chaïy cheát, coá traùnh söï sôï haõi ñoù, caøng xa caøng hay. Vaàng thaùi döông ñaõ cheách veà taây, trôøi chöa toái, neân coøn nhìn roõ moïi söï vaät. Sau löng ñoaøn ngöïa, chaúng coù boùng daùng gì khaû nghi, chöùng toû ñoaøn ngöôøi bò ñuoåi doàn. Hoà Thieát Hoa laáy laøm laï, keâu kheõ: -Taïi sao theá ? Hoï sôï gì maø chaïy cheát nhö theá ? 351 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Göông maët Cô Baêng Nhaïn traàm xuoáng ñaùng sôï, haén thoát gaáp: -Taïi sa maïc, thöôøng coù nhöõng söï laï luøng, neáu chaúng ai chaïm ñeán mình, thì tuyeät ñoái khoâng neân can thieäp vaøo baát cöù vieäc gì xaûy ra tröôùc maét. Chuùng ta caàm nhö chaúng thaáy chi heát vaäy ! Nhöng ngöïa laïi chaïy ngay veà höôùng cuûa boïn Cô Baêng Nhaïn. Hoà Thieát Hoa gaèn gioïng: -Neáu hoï chaïm vaøo chuùng ta ? Cô Baêng Nhaïn chöa kòp ñaùp, ngöïa ñaõ ñeán nôi Vaø taáu xaûo laøm sao, ngöïa laïi kieät söùc ñuùng luùc ñoù, ngaõ nhaøo. Ngöôøi ngoài treân ngöïa, dó nhieân phaûi nhaøo theo, xuoáng ñeán maët caùt roài loän mình ñöùng leân lieàn. Ngöïa thì naêm con, maø ngöôøi thì chæ coù boán. Boán ngöôøi ñoù aên vaän gioáng vuõ sö Trung Nguyeân, y phuïc cheõn, mang ñao, hoï toû ra laø nhöõng tay raát khaù. Hoà Thieát Hoa chöa töøng thaáy ai kinh hoaøng thaát thoá nhö maáy ngöôøi naøy. Caùt vaáy ñaày mình hoï, caû boán ñeàu môû maét tröøng tröøng, ñeàu thôû hoàng hoäc, hoï nhìn ra xa xa, göông maët hoï hieän roõ nieàm sôï haõi cöïc ñoä. Boïn Hoà Thieát Hoa khaån tröông ra maët thaàm nghó: -Hoï thaáy gì maø hoï quaù sôï nhö theá ? Maø hoï thaáy, coù lieân quan chi ñeán hoï, laøm cho hoï sôï quaù ñoä ? Boãng moät ngöôøi heùt leân cuoàng loaïn, roài taát caû boán ngöôøi cuøng ruùt ñao, cuøng muùa leân, hoï cheùm hoï ñaâm, hoï ñaùnh ra boán phía tôùi taáp, hoï thi trieån taän sôû naêng. Nhöng hoï muùa ñao, maø chaúng coù ñoái phöông ! Hoï ñaùnh vaøo khoaûng khoâng, nhö giao ñaáu vôùi quyû ! Hoï ñaùnh nhö vaäy, cho ñeán luùc taän cuøng cuoäc ñôøi cuûa hoï, cuoäc chieán khoâng ngaõ nguõ thaéng baïi, bôûi laø cuoäc chieán khoâng ñoái phöông ! Hoà Thieát Hoa laáy laøm laï, laåm nhaåm: -Hoï thaáy quyû ? Hoï ñaùnh vôùi quyû ? Cô Baêng Nhaïn vaãn traàm göông maët, khoâng noùi gì ! Tieåu Phieân rung ngöôøi, laép baép thoát: -Nghe noùi taïi sa maïc coù haïng aùc ma, aån hình, haïng aùc ma ñoù chuyeân aên gan ngöôøi. Hay laø … Cô Baêng Nhaïn gaét: -Ñöøng noùi nhaûm ! Tieåu Phieân nín ngay, nhöng caøng phuùt caøng rung maïnh. Hoà Thieát Hoa nhìn sang Tieåu Phi, Tieåu Phi ngöng troïng thaàn saéc nhìn Thaïch Ñaø. Gaõ khoâng thaáy gì ñöôïc, khoâng nghe gì ñöôïc, theá maø gaõ co ngöôøi nhö con truùt uoán mình, gaõ laïi rung nhö Tieåu Phieân. Taïi sao ? Taïi sao theá ? Hoà Thieát Hoa vöøa kinh haõi, vöøa nghi ngôø. Moà hoâi laïnh xuaát ra öôùt loøng baøn tay. 352 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Boán ngöôøi kia ñaùnh töù tung moät luùc, coù hai ngöôøi ngaõ xuoáng. Hai ngöôøi coøn laïi nhoïc phôø, hoï thôû nhö traâu xòt nöôùc. Song hoï cöù muùa, cöù ñaùnh töù tung, hoï chaúng chòu döøng tay. Cô Baêng Nhaïn traàm gioïn g thoát: -Ñao phaùp cuûa nhaø hoï Baønh ñaáy ! Tieåu Phi thôû daøi: -Ta cuõng ñaõ nhaän ra roài. Taïi sao ngöôøi trong Baønh gia laïi bieán ñoåi ra hình daïng ñoù ? Hoà Thieát Hoa nhìn kyõ moät chuùt, chôït keâu leân: -Ñuùng vaäy ! Nguõ Hoå Moân Ñao ! Nhìn ñao phaùp cuûa maáy ngöôøi naøy, ta coù theå ñoaùn hoï laø nhöõng tay höõu haïng trong haøng ñeä töû Baønh Gia ! Cô Baêng Nhaïn thoát: -Nguõ Hoå Ñoaïn Moân Ñao laø moân hoïc bí truyeàn, chaúng bao giôø daïy ra ñeán ngöôøi ngoaøi, boán ngöôøi naøy haún laø con chaùu gì cuûa hoï Baønh. Trong soá Baønh Moân Thaát Hoå ngöôøi coù boä ria raäm raïp nhaát laø Baønh Nhaát Hoå … Tieåu Phi hoûi: -Coù phaûi ngaøy nay, Baønh Moân Thaát Hoå keá thöøa khai thaùc Tieâu cuïc cuûa Baønh Vaân chaêng ? Cô Baêng Nhaïn gaät ñaàu: -Phaûi ! Tieåu Phi tieáp: -Neáu vaäy, thì boán ngöôøi ñang hoä toáng moät tieâu vuï ñaây ! Tieåu Phieân thoát: -Nhaát ñònh nhö vaäy roài ! Taïi sa maïc, chæ coù nhöõng ngöôøi haønh ngheà baûo tieâu duøng ngöïa chöù khoâng duøng laïc ñaø. Moät tieáng heùt vang leân, moät ngöôøi nöõa ngaõ xuoáng. Hoà Thieát Hoa vuït ñöùng leân, cao gioïng thoát: -Laõo Baønh Vaân laø con ngöôøi raát toát, ta khoâng theå laáy maét nhìn con chaùu laõo cheát loaïn, cheát cuoàng nhö theá naøy ! Ta phaûi cöùu haén ! oOo 353 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2