Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 6

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

117
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hồi 6: NHẤT ĐIỂM HỒNG Đột nhiên, Trương Khiếu Lâm kêu hoảng lên như người giật mình bừng tỉnh sau giấc ngủ say: -Có người ! Ai ? Thiếu nữ kinh hoàng, nàng không kinh hoàng vì vị khách trọ giật mình tỉnh giấc, mà vì sợ tiếng kêu của khách làm kinh động bọn áo đen guây lưng đỏ bên ngoài... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 6

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ SAÙU NHAÁT ÑIEÅM HOÀNG Ñoät nhieân, Tröông Khieáu Laâm keâu hoaûng leân nhö ngöôøi giaät mình böøng tænh sau giaác nguû say: -Coù ngöôøi ! Ai ? Thieáu nöõ kinh hoaøng, naøng khoâng kinh hoaøng vì vò khaùch troï giaät mình tænh giaác, maø vì sôï tieáng keâu cuûa khaùch laøm kinh ñoäng boïn aùo ñen guaây löng ñoû beân ngoaøi. Thaáy khoâng vieäc gì xaûy ra, naøng nhìn leân giöôøng, ñieåm moät nuï cöôøi, vuoâng vaûi che maët khoâng coøn nöõa, naøng hieän ra vôùi veû ñeïptieâu hoàn, aùnh maét chieáu ngôøi trong boùng ñeâm. Tröông Khieáu Laâm giöông troøn ñoâi maét, chaêm chuù nhìn naøng khoâng tieáp noái theâm moät tieáng naøo. Naøng laïi cöôøi ngoït, aùnh maét cuûa naøng cuõngn goït, roài baøn tay cuûa naøng laàn môû nhöõng khuy aùo ngöïc, coù leõ naøng saép phoâ baøy moät boä phaän ngoït döôùi aùnh maét cuûa Tröông Khieáu Laâm, maø naøng öùc ñoaùn laø ñang theøm ngoït laém. Tröông Khieáu Laâm laïi vang leân: -Ngöôi…ngöôi… Thieáu nöõ khoaùt tay ra hieäu cho haén im roài naøng uoán mình, ñeå vuoät chieác aùo ñang maëc. Naøng ñaõ trôû thaønh pho töôïng loõa thaân, loõa nöõa phaàn treân. Da naøng traéng noõn, caùc boä phaän no troøn, ñöôøng con tuyeät myõ. Tröông Khieáu Laâm nghe con tim ñaäp roän nhö troáng lieân hoài, tim ñaäp maïnh laøm haén ngheït thôû. Haén caøng ngaït thôû hôn hôn laø maûnh vaûi che nöõa phaàn döôùi thaân theå naøng cuõng tuoät luoân, naøng hoaøn toaøn loõa theå, loõa ñeán caû nhöõng choã kín ñaùo nhaát. Haén laïi coøn ngaït thôû toät ñoä khi pho töôïng veä nöõ ño nhích nhích tôùi gaàn giöôøng roài leo leân, dôû chieác haên chui toït vaøo, naèm xuoâi, naèm xuoâi theo haén, saùt haén. laøn da naøng maùt quaù, muøi höông töø khaép ngöôøi naøng boác ra, dòu quaù ! Tröông Khieáu Laâm nghe noùng ran khaép ngöôøi, laøn da maùt cuûa naøng khoâng laøm dòu nhieät ñoä nôi haén, traùi laïi coøn nung theâm. Naøng chui vaøo chaên vaø naøng quaøng tay qua ngöôøi chaøng, thaân hình naøng aùp thaät saùt vaøo ngöôøi chaøng. AÙc oân hôn, laø hoâm nay Tröông Khieáu Laâm laïi ñeå traàn truoàng maø nguû, thaønh haio caùi xaùc thaân thöû thaùch nhau, chòu ñöïngnhau, xaùc thaân naøo cuõng bò khích ñoäng nhö nhau caû. Tröông Khieáu Laâm pheàu phaøo, vì bò naøng baùm saùt quaù: 57 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñeâm khuya canh vaéng, moät thieáu nöõ tuyeät saéc, vaøo phoøng ngöôøi töï côûi traàn truoàng ra, töï chui vaøo chaên, töï coï mình vaøo ngöôøi ta, coù leõ töø thieân coå ñeán nay, caû veà nghìn naêm sau, chaû heà coù moät caûnh naøo nhö caûnh ñeâm nay ! Duø laø moät vaên nhaân giaøu töôûng töôïng ñeán ñaâu cuõng khoâng theå nghó ra caùi caûnh naøy maø taû. Hoang töôûng thaät ! Quaùit thaät ! Thieáu nöõ khuùc khích, ræ beân tai haén : -Moät nam nhaân gaëp caûnh naøy, neáu khoâng thích thì coøn mô gì nöõa chöù ! Tröông Khieáu Laâm laåm nhaåm: -Naøng laø hoà ly ! Naøng laø quyû ! Thieáu nöõ vaãn cöôøi khuùc khích: -Ta laø hoà ly ! Ta seõ meâ hoaëc ngöôi, cho ngöôi cheát ! Ñoät nhieân, Tröông Khieáu Laâm toác chaên vuøng daäy, tr6aøm gioïng: -Sôï ! Ta sôï thaät ! Thieáu nöõ vuoát ve haén, keùo haén naèm xuoáng: -Noùi vaäy chöù ñöøng sôï. Hoà ly thaønh tinh vaãn khoâng giaáu ñöôïc caùi ñuoâi kia maø, cöù sôø xem, ta coù caùi ñuoâi chaêng ! Naøng naém baøn tay haén ñöa xuoáng haäu moân. Tröông Khieáu Laâm ngô ngaùc: -Ngöôi…ngöôi khoâng coù ñuoâi, töùc laø khoâng phaûi hoà ly vaäy, ngöôi laø gì ? Thieáu nöõ thaûn nhieân: -Laõnh coâng töû sôï ngöôi tòch mòch, neân sai ta tôùi ñaây, baàu baïn vôùi ngöôi. Ngöôi cöù yeân trí, ta khoâng laø ma quyû, khoâng laø hoà ly, thì ngöôi sôï gì chöù ? Tröông Khieáu Laâm laåm nhaåm: -Laõnh coâng töû toát quaù ! Ngöôi toát quaù ! Ngöôi muoán gì, ta saún saøng ñaùp öùng ngöôi. Thieáu nöõ taëc löôõi: -Kyø quaùi ! Xöa nay Laõnh coâng töû thöôøng toû ra laø moät con ngöôøi laïnh nhaït boãng döng laïi voàn vaû vôùi ngöôi nhö vaäy. Thaät ta chaúng hieåu noåi ! Khoâng leõ coâng töû coù caàn nhôø ñeán ngöôi ñieàu gì… Tröông Khieáu Laâm lô löûng: -ÖØ … Thieáu nöõ chuïp lieàn: -AÏ ! OÂng baïn toát ôi ! Cho ta bieát ñi caùc ngöôøi ñaõ noùi gì vôùi nhau. Tröông Khieáu Laâm nöõa uùp nöõa môû: -Ô… Thieáu nöõ chaän goïn: -Ñeâm nay chaúng roõ coâng töû coù vieäc gì maø xem chöøng ngöôøi baên khoaên boái roái voâ cuøng ! Coøn ba vò tröôûng laõo baän theá naøo maø taát caû ñeàu vaéng maët ? Tröông Khieáu Laâm laïi laûng ra: 58 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -A… Thieáu nöõ nuõng nòu: -Noùi chuyeän ñi chöù gì maø cöù öø, ô, a theá coøn ai maø hieåu ñöôïc ? Tröông Khieáu Laâm cöôøi nheï: -Ai laïi ñi noùi chuyeän treân trôøi döôùi ñaát vaøo giôø naøy ! Thieáu nöõ cöôøi khuùc khích: -Chaéc ngöôi ñaõ … Ñoät nhieân, naøng ruøng mình, roài toaøn thaân baát ñoäng, baát giaùc naøng ruù leân : -Ngöôi… ngöôi laøm gì theá ! Tröông Khieáu Laâm baät ngoài daäy, cöôøi laïnh nhìn vaøo maët naøng: -Cho ta bieát ñi, ngöôi laø ai ? Roài muoán gì, ta noùi cho nghe. Thieáu nöõ höø moät tieáng: -Thì ta ñaõ noùi roài ! Laõnh coâng töû baûo ta ñeán ñaây baàu baïn vôùi ngöôi ! Tröông Khieáu Laâm nheo maét: -Ngöôøi cuûa Laõnh coâng töû phaùi ñeán sao laïi do noùc nhaø nhaûy xuoáng ? Thieáu nöõ kinh haõi: -Ngöôi…theá ra ngöôi ñaõ troâng thaáy aø ? Tröông Khieáu Laâm gaät ñaàu: -Ruûi cho ta ! Phaûi chi ta ñöøng chôït tænh, thì ta coù thaáy gì ñaâu ? Loãi quaù ! Vì ruûi maø thaønh mang loãi ! Thieáu nöõ nhìn söõng haén : -Ñaõ troâng thaáy, sao ngöôi khoân gleân tieáng ? Tröông Khieáu Laâm laïi cöôøi hì hì : -Ngöôi coù baûo ta leân tieáng ñaâu ! Ta khoâng thích ai tìm hieåu bí maät cuûa ta, song aùc thay. Heå tìm hieåu bí maät cuûa ta laïi laø moät thieáu nöõ ñeïp, maø thieáu nöõ ñoù laïi côûi truoàng tröôùc maét ta baûo sao ta khoâng im laëng maø ngaém cho söôùng maét chöù ! Thieáu nöõ nghieán raêng: -Ngöôi…ngöôi laø moät aùc quyû ! Tröông Khieáu Laâm dòu gioïng: -Baây giôø ngöôi baèng loøng roài chöù ? Thieáu nöõ tröøng maét nhìn haén trong boùng ñeâm, aùnh maét naøng chôùp leân nhö toeù löûa, naøng gaèn gioïng: -Ta haän khoâng theå gieát ngöôi laäp töùc ! Tröông Khieáu Laâm oân toàn: -Haän laøm gì ? Haõy noùi ñi ! Noùi laø coù lôïi ! Thieáu nöõ nghieán raêng keøn keït : -Ngöôi neân haï thuû ngay, ñöøng hoûi loâi thoâi gì caû ! Khoâng gieát ta baây giôø, sau naøy ngöôi seõ hoái ñaáy ! Tröông Khieáu Laâm ñieåm moät nuï cöôøi : 59 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñöôïc laém ! Ngöôi khoâng noùi ! Ta khoâng hoûi ñöôïc seõ coù ngöôøi hoûi ñöôïc, seõ coù ngöôøi hoûi ngöôi, chaéc chaén laø ngöôi phaûi noùi ! Ñoät nhieân, haén laáy chieác chaên quan quanh mình naøng, ñoaïn keâu to leân: -Coù gian teá ! Baét gian teá ! Moät ñaïi haùn aùo ñen giaây löng ñoû töø beân ngoaøi tung cöûa nhaûy vaøo phoøng. Haén chæ leân giöôøng: -Gian teá bò cuoän troøn trong chaên kia ! Haõy mang haén veà cho Laõnh coâng töû tra hoûi. Ñaïi haùn vöøa kinh haõi vöøa möøng rôõ. Kinh haõi vì canh gaùc sô xuaát ñeå cho keû gian ñoät nhaäp vaøo phoøng, neáu ñaõ xaûy ra vieäc gì khoâng may, thì haén seõ cheát vôùi chuû. Möøng rôõ vì gian teá ñaõ bò toùm roài. Haén khoâng ñôïi Tröông Khieáu Laâm giuïc haén laàn thöù hai, boäi böôùc tôùi, xoác thieáu nöõ leân vai, vaùc ñi lieàn. Thieáu nöõ bò ñieåm huyeät, khoâng cöû ñoäng gì ñöôïc, chæ haù moàm maéng lôùn: -Suùc sanh ! Con choù ! Ngöôi ñuùng laø moät con choù ! Ngöôi seõ bò baát ñaéc kyø töû ! Tröông Khieáu Laâm cöôøi muõi khích ròch: -Keû naøo baûo ta laø moät con quyû haùo saéc, ta khoâng giaän keû ñoù, nhöng neáu coù ai khinh ta laø moät ngoác töû, nhaát ñònh ta phaûi cho moät baøi hoïc ! *** Thanh lieåu dieäp ñao, vaãn coøn naèm taïi giöõa phoøng. Tröông Khieáu Laâm nhaët leân xem, cau maøy, laåm nhaåm: -Naøng laø moân haï Thieân tinh bang ? Ngöôøi trong Thieân tinh bang ñeán ñaây laøm gì? Haén traàm ngaâm moät luùc laâu, ñoaïn maëc y phuïc vaøo, giaét thanh lieåu dieäp ñao nôi hoâng, nhuùn chaân nhaûy voït leân loå hoång nôi noùc nhaø do thieáu nöõ ñaõ taïo neân ra ngoaøi. Haén deø daët, naèm saùt maùi ngoùi, nghe ngoùng moät luùc nöõa, thaàm nghó: -Naøng töø höôùng Ñoâng ñeán, thì boïn Thieân tinh bang haén ñang ñôïi naøng ôû höôùng ñoù ! Moät luùc laâu, haén giôû thuaät khing coâng löôùt treân caùc noùc nhaø chaïy veà höôùng ñoâng, nheï nhaøng nhö aùng maây bay. Gioù ñeâm, söông ñeâm, gieo caùi maùt dòu treân khaép ngöôøi haén, haén nghe saûng khoaùi voâ cuøng. Chung quanh haén, troâng caùc ngoâi nhaø döôùi chaân haén, ñaâu ñaâu cuõng tòch mòch im lìm, chæ coù choác choác vaøi tieáng choù suûa xa xa hoaëc tieáng haøi nhi doå giaác reù khoùc, roài thì tieáng meï ngaùi nguû ru con nhaày nhuïa leâ theâ… Töï nhieân, khaép nôi, khoâng coù moät aùnh ñeøn. Nhöng khoâng ñuùng, nhöõng nôi haén ñaõ vöôït qua khoâng coù aùnh ñeøn, chieáu tröôùc kia xa xa, trong moät ngoâi nhaø, ñeøn chieáu saùng ñeán beân ngoaøi. AÙnh ñeøn ñoù toûa roäng 60 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long chung quanh qua caùi khung cöûa môû, qua caùc khu vaùch vaø dó nhieân khoâng chieáu ñöôïc qua noùc, vaø nhôø ñoù maø boùng toái treân noùc coâ ñoïng daøi hôn nôi khaùc. Chöøng nhö coù aùnh theùp chôùp chôùp, chöøng nhö coù boùng ngöôøi baùo ñoäng. Tröông Khieáu Laâm döøng chaân laïi, laåm nhaåm: -Coù leõ laø ôû ñaây roài ! Tìm choå thuaän tieän, haén neùp mình quan saùt. Khoâng laâu laém, töø trong ngoâi nhaø coù aùnh saùng ñoù, moät ngöôøi böôùc ra, ñaèng haén moät tieáng vaø caèn nhaèn: -Tam coâ nöông ñeán giôø naøy maø vaãn chöa veà ñeán. Trong nhaø, moät ñaïi haùn ñaùp voïng ra: -Theá môùi laï ! Ngöôøi tröôùc, uoán löng cho raûn gaân, tieáp : -Hay laø coù ñieàu gì ñaõ xaûy ra ? Ngöôøi sau vôùi gioïng bình tænh laïi ñaùp : -Tam muoäi caån thaän thaønh tính, chaéc khoâng ñeán noåi naøo ñaâu ! Ñoät nhieân, Tröông Khieáu Laâm ruùt thanh lieãu dieäp ñao phoùng xuoáng, ñoàng thôøi quaùt leân: -Tam muoäi cuûa caùc ngöôi ñaõ rôi vaøo tay boån bang roài, coøn ñaâu maø mong naøng trôû veà ? Ñaây ! Haõy nhaän laáy vaät naøy cuûa naøng ! Boáp ! Thanh lieãu dieäp ñao ñaõ caém nhaäp vaøo caùnh cöûa. Tieáng boáp chöa döùt vang doäi, töø trong nhaø moät boùng ngöôøi lao mình vöôït ra ngoaøi nhanh hôn moät laøn ñieän chôùp. Thoaùng nhìn qua, chæ töôûng ñoù laø moät thanh kieám do keû naøo ñoù töø trong nhaø phoùng ra, bôûi chæ thaáy moät veät saùng daøi, chôùp leân, chöù khoâng thaáy boùng ngöôøi, maø cuõng khoâng ai töôûng töôïng ñöôïc coù ngöôøi luyeän ñöôïc thaân phaùp nhanh ñeán ñoä ñoù. Nhöng söï thöïc thì moät ngöôøi caàm kieám töø trong bay ra, ngöôøi ñoù hieän roõ trong taàm maét cuûa Tröông Khieáu Laâm, döôùi boä y phuïc maøu ñen. Tröông Khieáu Laâm troâng thaáy ngöôøi ñoù, giöït mình thaàm nghó: -Xem ra, voõ coâng cuûa ngöôøi naøy coøn treân Thaát Tinh Ñoaït Hoàn Taû Höïu Tranh moät baäc ! Trong Thieân Tinh bang laøm gì coù ñöôïc moät cao thuû vaøo côû ñoù ? Haén voäi quay mình chaïy ñi, ngöôøi aùo ñen ñuoåi theo nhö gioù cuoán. Tröông Khieáu Laâm khoâng caàn chaïy nhanh, haén vöøa chaïy vöøa quay ñaàu nhìn ngöôïc veà phía sau, coá nhaän dieän ngöôøi ñoù laø ai. Nhôø luyeän ñöôïc nhaõn quan troâng ñeâm nhö ngaøy . Tröông Khieáu Laâm thaáy roõ ngöôøi ñoù coù göông maët xaùc cheát, trong aûm ñaïm voâ cuøng nhöng traùi laïi, ñoâi maét cuûa y saùng laï luøng, saùng moät maøu xanh, coøn xanh hôn aùnh kieám trong tay y. Ñoät nhieân, Tröông Khieáu Laâm döøng chaân laïi, xoay ngöôøi ñoái dieän vôùi y. Y löôùt nhanh ngöôøi tôùi. 61 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Soaït ! Soaït ! Soaït ! Thanh kieám trong tay y chôùp leân ba löôït raát nhanh, raát chuaån, nhaém vaøo nhöõng choã yeáu nhöôïc cuûa Tröông Khieáu Laâm maø ñaâm vaøo. Kieám phaùp cuûa y ñaõ luyeän ñeán möùc sieâu thaàn nhaäp hoùa, loái xuaát thuû laïi kyø aûo voâ töôûng, trong voõ laâm khoâng theå coù nhaân vaät naøo coù thuû phaùp taøn ñoäc nhö y. Nhìn qua thuû phaùp ñoù, taát phaûi töôûng ngay laø khi y vung kieám leân nhaát ñònh laø coù ngöôøi cheát vôùi y, y phaûi gieát, vaø söï gieát ngöôøi laø moät thò hieáu cuûa y, hôn theá nöõa laø moät muïc ñích cuûa y, sanh ra chæ ñeå thöïc hieän muïc ñích ñoù. Loái vung kieám cuûa y cuõng khaùc haún vôùi nhöõng kieám khaùch khaùc treân ñôøi. Chæ coù coå tay, baøn tay y cöû ñoäng thoâi, coøn töø caùnh tay trôû vaøo trong troïn thaân mình, khoâng moät boä phaän naøo nhuùc nhích caû. Y laïi khoâng ñaùnh böøa baõi, neáu khoâng ñuùng luùc ñuùng choã chaúng bao giôø y duøng moät ñieåm nhoû khí löïc. Tröông Khieáu Laâm nhìn y chôït lieân töôûng ñeán moät ngöôøi… *** Kieám phaùp cuûa y xaûo dieäu quaù, kieám quang chôùp leân nhö muoân vaïn ñoùa hoa laïc tung bay, khoù phaân bieät ñöôïc söï bieán ñoåi huyeàn aûo cuûa caùc chieâu thöùc phaùt ra. Trong chôùp maét, y ñaõ thi trieån ñuùng möôøi ba chieâu, toaøn laø chieâu kyø ñoäc, kieám aûnh phuû khaép ngöôøi Tröông Khieáu Laâm, taû höûu tieàn haäu thöôïng haï, khoâng nôi naøo boû troáng duø baèng ñöôøng tô keû toùc. Tuy nhieân, y nhanh tay Tröông Khieáu Laâm laïi nhanh chaân, möôøi ba nhaùt kieám khoâng heà chaïm ñeám chieác aùo haén ! Ngöôøi aùo ñen ñaõ söû duïng ñeán chieâu thöùc möôøi boán vaãn thaàn toác vaãn aûo dieäu nhö moïi chieâu tröôùc. Ñoät nhieân, ñaø kieám ñi ñöôïc nöûa taàm, laïi döøng ngay, kieám döøng, nhöng tay y khoâng rung, thaân hình y khoâng nhích ñoäng. Ñaùnh moät nhaùt kieám, vöøa nhanh, vöøa maïnh, boãng nhieân döøng laïi nöûa vôøi, maø toaøn thaân baát ñoäng, khoâng khaùc naøo töôïng ñoàng, ngöôøi ñoù quaû laø ta tuyeät kieám, coâng löïc vöõng chaéc, chaân khí vaän chuyeån tuøy yù, toû ra coù caên cô voâ cuøng thaâm haäu traàm oån. Muõi kieám laïi choáng ngay yeát haàu Tröông Khieáu Laâm, khoaûng caùch khoâng hôn nöûa thöôùc. Y döøng tay choáng kieám nhö theá, ñoâi maét ngôøi leân moät aùnh saùng xanh bieác, taøn khoác, laïnh luøng, y caát gioïng taøn khoác, laïnh luøng: -Khoâng phaûi ngöôøi trong Chu sa moân ! 62 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Gioïng cuûa y khaøn khaøn, coäc loác, traàm traàm, ngaén nguûi, nhö baát ñaéc dó laém y môùi thoát maáy tieáng, y coá thoát nhanh, thoát goïn, thoát raát ít, cho mau xong caâu noùi, moät gioïng noùi phaûi chöùng toû ñuû nhöõng yù nieäm ñang daâng leân hoãn taïp trong naõo y. Tröông Khieáu Laâm mæm cöôøi: -Taïi sao ngöôi cho laø ta khoâng phaûi ngöôøi trong Chu sa moân ? Ngöôøi aùo ñen laïnh luøng: -Nhöõng keû trong Chu sa moân, khoâng moät ai chòu noåi möôøi ba chieâu kieám cuûa ta ! Tröông Khieáu Laâm vaãn cöôøi: -Coøn ngöôi, töï nhieân ngöôi cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi trong Thieân tinh bang ! Ngöôøi aùo ñen buoâng goïn: -Ñuùng ! Coå tay y chôùp leân, aùnh kieám ngôøi leân, muõi kieám lao vuùt tôùi. Neáu y xuaát thuû, ñoái phöông naøo ôû trong khoaûng caùch ñoä thöôùc duø nhanh nheïn ñeán ñaâu, cuõng khoâng phöông traùnh kòp. Vaø muõi kieám ñoù seõ ñaâm vaøo yeát haàu, tröôùc khi caùi yù phaûn öùng naåy sanh. Nhöng, ñoái thuû cuûa y laïi laø Tröông Khieáu Laâm, thì chieâu kieám cuûa y duø lôïi haïi theá naøo, cuõng caàm nhö voâ duïng. Baøn tay cuûa y chöa chôùp, aùnh maét cuûa y ñaõ chôùp tôùi roài. Caùi chôùp maét cuûa y thöøa caûnh caùo Tröông Khieáu Laâm, neân khi thanh tröôøng kieám nhích ñoäng Tröông Khieáu Laâm ñaõ voït ra ngoaøi ba thöôùc veà phía haäu. Haén khoâng giaän ngöôøi ñoù coá taâm gieát haén, gieát moät caùch voâ lyù, haén vaãn nôû nuï cöôøi töôi, oân toàn hoûi: -Ngöôi khoâng laø moân ñeä Thieân tinh, ta khoâng laø Chu sa nhaân vaät, chuùng ta khoâng quen bieát nhau, khoâng cöøu, khoâng oaùn, taïi sao ngöôi muoán haï saùt ta ? Caâu noùi cuûa haén, goàm khoâng hôn ba möôi tieáng, nhöng khi haén noùi döùt caâu, ngöôøi aùo ñen ñaõ phaùt xuaát ñuùng ba möôi saùu chieâu kieám roài. Phaûi nhìn nhaän laø y coù thuû phaùp heát söùc linh dieäu. Y ñuùng laø con ngöôøi khoâng thích noùi, coøn y coù thích nghe hay khoâng thì chæ coù y bieát maø thoâi. Trong khi ñoái phöông noùi, y duøng kieám ñeå thay theá caâu ñaùp vaø lôøi ñaùp cuûa y raát goïn: “cheát”. Phaûi, chæ moät tieáng cheát thoâi, y duøng ñaùp laïi caâu hoûi cuûa khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi treân giang hoà neâu leân, neâu veà ñuû moïi vieäc. Ñoái vôùi y, chæ coù “cheát” maø thoâi, gaëp y laø chòu cheát, ñuøng mong noùi gì hoûi gì. Noùi gi, hoûi gì, cuõng gaàn nhö voâ ích, bôûi seõ phaûi cheát döôùi löôõi kieám cuûa y, thì ai hoûi gì, noùi gì, maëc ai, y ñaùp laøm chi ? Tröông Khieáu Laâm vaãn giöõ nuï cöôøi nöõa dòu nöõa móa: -Kieám phaùp tuyeät dieäu ! Nhanh ñoäc, chuaån, nhanh maø oån, ñoäc maø khoâng haáp taáp, chính caùi oån maø khoâng haáp taáp ñoù baûo ñaûm cho caùi chuaån ! Khaù laém ! Khaù laém ! Nhö vaäy môùi khoâng hoå vôùi danh hieäu Trung Nguyeân Ñeä Nhaát Khoaùi Kieám, Söu Hoàn Kieám Voâ AÛnh Nhaát Ñieåm Hoàng ! 63 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Moät taán coâng thöù hai, cuõng goàm ñuû ba möôi saùu nhaùt kieám, ñaõ phaùt xuaát troïn veïn khi Tröông Khieáu Laâm chöa troøn caâu. Luùc haén buoâng xong tieáng cuoái, laø ñôït thöù ba ñaõ dieãn ñeán chieâu thöù ba möôi roài. Möôøi saùu chieâu coøn laïi chæ laø coâng vieäc cuûa moät caùi thoaùng maét. Tröông Khieáu Laâm chæ traùnh neù, khoâng hoaøn thuû, vaãn nôû nuï cöôøi, vaãn bình tænh, tieáp noái: -Neáu muoán gieát moät ngöôøi naøo, cöù tìm Nhaát Ñieåm Hoàng laø seõ ñöôïc toaïi nguyeän ngay ! Thieân haï khaùo nhau raèng, chæ caàn ñöa ra moät giaù cao laø coù theå thueâ Nhaát Ñieåm Hoàng haï saùt ngay vò baèng höõu thaân nhaát cuûa haén ! Trung Nguyeân Nhaát Ñieåm Hoàng laïnh luøng thoát: -Ta khoâng coù vò baèng höõu naøo ñaùng gieát caû ! Tröông Khieáu Laâm laïi cöôøi, nhöng roài y thôû daøi: -Lôøi truyeàn thuyeát veà ngöôi, ta nghe raát nhieàu vaø ta raát thích. Raát tieác, ngöôi laïi khoâng ham noùi chuyeän, neáu khoâng thì ta ñaõ tìm ñeán ngöôi, keát laøm moät ñoâi baèng höõu, thuù vò bieát bao ! Ñaùnh ñuùng boán löôït kieám,moãi ñôït ñuû ba möôi saùu chieâu, khoâng keå nhöõng chieâu giaùo ñaàu, Nhaát Ñieåm Hoàng döøng tay laïi, quaéc aùnh maét xanh rôøn nhìn ñoái töôïng laïnh hôn maét raén, roài y haù roäng mieäng, baøy hai haøm raêng traéng daû, aùnh maét ñoù, treân khuoân maët xaùc cheát ñoù bieán y thaønh moät aùc quyû hieän trong boùng ñeâm môø. Y baäc cöôøi to: -Ñaïo Soaùi ! AÙi Toûa Hoàn ! Nguyeät Daï AÙm Cöu Höông ! ha haù ! Ngöôi laø Löu Höông Ñaïo Soaùi ! Tröông Khieáu Laâm giaät mình: -Ngöôi noùi ai laø Löu Höông Ñaïo Soaùi ! Nhaát Ñieåm Hoàng laïi baät cöôøi löôït nöõa: -Trong thieân haï, ñöôïc thoaùt cheát vôùi moät traêm boán möôi boán chieâu saùt thuû cuûa ta, maø laïi khoâng phaûn coâng, maø laïi cöôøi luoân luoân, chæ coù moât ngöôøi, vaø ngöôi ñoù khoâng ai khaùc hôn laø nhaân vaät ta vöøa neâu leân ! Tröông Khieáu Laâm cöôøi vang : -Raát coù theå ngöôi noùi ñuùng ! Nhöng ta khoâng thích voõ coâng, ñaõ khoâng thích thì khoâng duøng, bôûi ta cho raèng trong nhaân loaïi, khoâng coù haønh ñoäng naøo ngu xuaån baèng nhöõng cuoäc cheùm gieát ! Maùu ! Maùu ! Taïi sao laïi phaûi giaøi quyeát vôùi nhau baèng maùu chöù ? Nhaát Ñieåm Hoàng chôùp maét: -Ngöôi chöa töøng gieát ngöôøi ? Tröông Khieáu Laâm cöôøi nheï: -Ngöôi khoâng tin ? Nhaát Ñieåm Hoàng höø moät tieáng: 64 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Chöa bao giôø gieát ngöôøi, thì laøm gì bieát ñöôïc caùi thuù gieát ngöôøi ! Tröông Khieáu Laâm ñieàm nhieân: -Chöa bao giôø bò ngöôøi gieát thì laøm gì bieát ñöôïc caùi khoå lo sôï bò gieát ! Neáu coù keû naøo ñoù, tìm caùi thích thuù treân caùi thoáng khoå cuûa ñoàng loaïi, thì keû ñoù laø moät teân voâ duïng, khoâng ñaùng soáng treân ñôøi ! Nhaát Ñieåm Hoàng tröøng ñoâi maét xanh rôøn, y chöa kòp laøm gì noùi gì, boãng coù tieáng quaùt to: -Nhaát Ñieåm Hoàng ! Xuaát thuû ñi chöù ! Taïi sao ngöôi baát ñoäng ? Thì ra, boán naêm teân moân ñoà Thieân tinh bang ñaõ theo ñeán nôi. Chuùng ñöùng xa xa, beân döôùi ñaát, chæ coù moät teân 9daïi haùn vaän aùo gaám phi thaân nhaûy leân noùc nhaø, choã Tröông Khieáu Laâm vaø Nhaát Ñieåm Hoàng ñang ñoái thoaïi. Ñaïi haùn aùo gaám ñeán nôi daäm chaân keâu to: -Boïn ta xuaát khaù nhieàu baïc, thænh ngöôi ñeán ñaây, naøo phaûi ñeå cho ngöôi troå taøi huøng bieän ñaáu khaåu ? Ngöôi phaûi laøm caùi vieäc maø ñoàng tieàn baét buoäc ngöôi laøm ! Laøm ñi ! Nhaát Ñieåm Hoàng khoâng buoàn nhìn ñaïi haùn, dó nhieân y cuõng khoâng muoán thoát tieáng naøo ! Tröông Khieáu Laâm vuït cöôøi ha haû: -Vôùi kieám phaùp cuûa y, taát caùc haï phaûi traû giaù cao ! Chaúng hay, caùc haï ñaõ chòu traû bao nhieâu tieàn ? Ñaïi haùn aùo gaám cöôøi laïnh: -Thieân haï taùn tuïng Nhaát Ñieåm Hoàng laø moät nhaân vaät sieâu vieät laém ! Song ta xem y nhö moät keû thoâng thöôøng, moät keû ñöùng tröôùc maët ngöôøi khaùc thì laïi gaàm ñaàu, xuoâi tay, nhö con beänh traàm kha gaëp töû thaàn ! Ngöôøi nhö y, duø maát vaøi phaân baïc ñeå thueâ y, cuõng chaúng coù ma naøo phí cuûa ! Tieáng cuoái cuøng cuûa ñaïi haùn vöøa buoâng döùt, aùnh kieám chôùp leân ñaïi haùn khoâng kòp ruù, ngaõ nhaøo treân noùc nhaø, nôi yeát haàu thuûng moät loå nhoû. Töø loå nhoû ñoù, ræ ra moät gioït maùu hoàng ! Nhöõng thôù thòt treân maët haén ruùt laïi, moà hoâi ñaàu, moà hoâi traùn ñoå ra, ñoïng laïi thaønh haït to, baèng haït ñaäu. Ñaïi haùn coá gaéng maõi, nhöng chung quy khoâng sao phaùt xuaát ñöôïc tieáng naøo, chæ thôû doác, thôû cho heát khí löïc ñeå roài truùt luoân linh hoàn. Lôïi haïi thaät ! Moät ñieåm maùu hoàng, laø moät maïng ngöôøi ! Caùi tuyeät cuûa thuû phaùp Trung Nhaát Ñieåm Hoàng laø luoân luoân ñaâm yeát haàu, saâu ñuùng ñoä, chaûy ñuùng moät gioït maùu ñoái phöông cheát ngay. Töø xöa ñeán nay y chöa bao giôø phaûi ñaâm hai laàn kieám. Nhaát Ñieåm Hoàng töø töø xuoâi tay xuoáng, nôi muõi kieám coù moät ñieåm maùu ñoû roû xuoáng maùi nhaø, y cuoái nhìn ñieåm maùu, töø töø thoát: 65 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Nhöõng keû coøn soâng treân ñôøi naøy, khoâng phaûi do maïng soá hoï coøn daøi maø chæ nhôø hoï chöa bao giôø daùm naëng lôøi vôùi Nhaát Ñieåm Hoàng, chöa bao giôø ! Tröông Khieáu Laâm ngaãng maët leân khoâng, thôû daøi: -Tuyeät dieäu ! Gieát ngöôøikhoâng ñeå maùu, chæ ñeå moät ñieåm hoàng. Haén laáy moät vuoâng khaên traéng trong mình ra, traûi roäng ñaép leân maët ñaïi haùn. Ñeán luùc ñoù, boïn moân ñoà Thieân tinh bang beân döôùi môùi heùt to leân: -Nhaát Ñieåm Hoàng ! Thöôøng ngaøy, ngöôi giaûng ñaïo nghóa nghe thoâng laém, sao ñeâm nay…ñeâm nay… Nhaát Ñieåm Hoàng laïnh luøng chaën lôøi chuùng: -Ta baùn nhaùt kieám, chöù khoâng baùn ngöôøi.Boïn ngöôi chi tieàn laø mua nhaùt kieám cuûa ta, chöù naøo mua ñöôïc ta maø hoøng sæ nhuïc ta ? Só nhuïc ta laø cheát. Moân ñoà Thieân tinh bang heùt lôùn: -Ñaønh nhö theá, boïn ta thueâ ngöôi gieát ngöôøi, sao ngöôi khoâng haï thuû ? Nhaát Ñieåm Hoàng lieác maét sang Tröông Khieáu Laâm, ñoaïn thaûn nhieân thoát: -Caùc ngöôi thueâ ta gieát ñeä töû Chu sa moân maø ngöôøi naøy khoâng ôû trong moân phaùi ñoù, thì haï thuû theá naøo ñöôïc ? Soaït ! Thanh tröôøng kieám cuûa y ñaõ chui vaøo voû, y nhaûy xuoáng ñaát thaúng löng, daøi böôùc, ngang nhieân boû ñi. Moân ñoà Thieân tinh bang vöøa sôï vöøa giaän, song giaän maø laøm gì. Boãng, moät teân quaùt to: -Gaõ naøy ñuùng laø teân tìm Laõnh Thu Hoàn luùc ñeâm hoâm ñaây, chính haén laø ngöôøi Tam cn ñi tìm ! Tröông Khieáu Laâm cöôøi nheï: -Phaûi, hieän taïi neáu caùc ngöôi muoán gaëp naøng, cöù ñeán thaúng Khoaùi yù ñöôøng laø gaëp… Haén ñaõ boït mình trong khi buoâng caâu noùi. Luùc boïn moân ñoà Thieân tinh bang nhaøo tôùi, haén ñaõ laùnh xa ngoaøi möôøi tröôïng. *** Möôøi laên ngoïn ñeøn xeáp thaønh hình chieác thaùp, beân ngoaøi chieác thaùp, coù caùi chuïp baèng ñoàng cuõng hình thaùp, gom troïn soá ngoïn ñeøn. Ñaàu thaùp treo treân traàn nhaø, chaân thaùp höôøng xuoáng neàn. AÙnh saùng möôøi laêm ngoïn ñeøn gom laïi, qua chaân thaùp, chieáu xuoáng chieác baøn, thöôøng ñeâm thì duøng vaøo caùc cuoäc ñoû ñen, nhöng hieän taïi thì duøng laøm moät nôi tra taán. 66 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Trong voøng troøn aùnh saùng töø chaân thaùp haét xuoáng treân maët baøn, thieáu nöõ do Tröông Khieáu Laâm trao laïi cho boïn ñaïi haùn aùo ñen, thaét giaây löng ñoû, ñang naèmbaát ñoäng. Ñoâi maét naøng môû roäng, thaàn trí naøng tieâu taùn, naøng baát ñoäng nhöng mieäng naøng cöù laåm nhaåm maõi: -Ta hoï Traàm teân San Coâ. Ta hoï Traàm teân San Coâ. ta laø ñeä töû Thieân tinh bang ! Ta laø ñeä töû Thieân tinh bang ! Laõnh Thu Hoàn ngoài ngay chieác gheá baønh keâ taïi ñaàu baøn, am85t laïnh nhö tieàn. Ñoâi maét cuûa y chôm chôùp, ñoâi maét ngôøi leân moät nieàm taøn ñoäc voâ töôûng ! Vöøa luùc ñoù, Tröông Khieáu Laâm ñeán nôi. haén nhìn thieáu nöõ, kheõ laéc ñaàu: -Con soùi caùi ñang trôû thaønh con cöøu non roài ñoù ! Naøng ñaõ noùi gì chöa ? Laõnh Thu Hoàn cöôøi nheï: -Phaøm nöõ nhaân naøo cuõng theá, beân ngoaøi caøng kieân quyeát, beân trong caøng yeáu meàm ! Neáu treân ñôøi naøy, coù keû naøo ñem taâm söï bí maät kyù thaùc nôi moït nöõ nhaân, keû ñoù laø moät ngoác töû ! Tröông Khieáu Laâm thôû daøi: -Maïo hieåm, ñaâu phaûi laø phaà vieäc cuûa nöõ nhaân ? Ñòa haït cuûa hoï laø nhaø beáp laø phoøng the, sôû naêng cuûa hoï laø chaêm soùc gia ñình, nuoâi con, naáu beáp, taïi vì hoï cho laø hoï thoângminh, hoï töôûng ho sieâu vieät hôn nam nhaân, hoï muoán taïo phi thöôøng, thaønh hoï phaûi mang hoaï ! Hoï quaù thoâng minh ñeán ñoä khoâng ñaïo lyù ! Hoï bò sa chaân laø phaûi ! oOo 67 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2