Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 60

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

99
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 60: RƯỢU MỪNG THÀNH CÔNG ....Hồ Thiết Hoa nhìn thoáng qua Tỳ Bà công chúa vụt hướng sang Cơ Băng Nhạn, hỏi: -Hay là hắn định tránh sự phiền nhiễu do nàng công chúa đa tình đưa đến mà chuồn đi rồi ? .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 60

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI RÖÔÏU MÖØNG THAØNH COÂNG Hoà Thieát Hoa nhìn thoaùng qua Tyø Baø coâng chuùa vuït höôùng sang Cô Baêng Nhaïn, hoûi: -Hay laø haén ñònh traùnh söï phieàn nhieãu do naøng coâng chuùa ña tình ñöa ñeán maø chuoàn ñi roài ? Cô Baêng Nhaïn cau maøy: -Ngöôi töôûng ai cuõng nhö ngöôi ? Hoà Thieát Hoa höø moät tieáng: -Ta lo ngaïi laøm sao ! Hay laø boïn mình ñi tìm haén ? Cô Baêng Nhaïn cuõng lo ngaïi, thaáp gioïng: -Mình len leùn töøng ngöôøi moät chuoàn ñi ra beân ngoaøi seõ hieäp nhau ! Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu: -Phaûi vaäy roài ! Boãng y nhôù ra, vieân Cöïc Laïc Tinh coøn nôi mình. Quy Tö Vöông raát quyù troïng noù. Y laøm sao mang luoân noù ñi theo ? Haø huoáng, y coøn ñaùp öùng baø vöông phi xinh ñeïp kia veà bí maät cuûa vieân ngoïc ,aø y caàn tìm hieåu ? Laäp töùc y laáy vieân Cöïc Laïc Tinh, trao qua Quy Tö Vöông, mæm cöôøi: -Taïi haï khoâng ñeán ñoåi ñeå thaát baïi söï uûy thaùc, hoâm nay xin hoaøn laïi cho vöông gia ! Ngôø ñaâu, Quy Tö Vöông cöôøi lôùn ñaùp: -Traùng só coù coâng, boån vöông khoâng bieát laáy gì thuø taï xöùng ñaùng, vaäy duøng vaät ñoù taëng traùng só, goïi laø löu nieäm ! Chöøng nhö laõo queân maát vaät ñoù ñaõ laøm cho bao nhieâu ngöôøi taùng maïng, bao nhieâu vaøng ngoïc tieâu hao, laõo thaûn nhieân maø taëng hoï Hoà. Hoà Thieát Hoa söõng sôø chaúng bieát noùi laøm sao ! Laâu laém, y môùi ñieåm moät nuï cöôøi thoát: -Neáu vöông gia cho raèng taïi haï coù chuùt coâng lao, thì xin bancho vaøi bình röôïu, chöù coøn vieân ngoïc naøy taïi haï khoâng tieáp nhaän noåi ! Quy Tö Vöông hoûi: -Taïi sao ? Hoà Thieát Hoa vuoát choùt muõi: 534 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Mang vaät baùu treân mình, töø nay taïi haï khoâng daùm nguû kyõ nöõa roài ! Khoi63 laém ! Taïi haï soáng kieáp ngheøo, quen thaûnh thôi theo ngaøy thaùng, raát sôï phieàn phöùc ! Quy Tö Vöông cöôøi nheï: -Neáu laø ba hoâm tröôùc, thì chaúng ai löôøng noåi caùi giaù trò cuûa noù cao ñeán ñoä naøo ! Vaø nhö vaäy, boån vöông khoâng theå taëng caùc haï duø caùc haï coù ñaïi coâng. Song hieän taïi, thì giaù trò cuûa noù xuoáng thaáp, loaïi ngoïc coå ñoù, trong kho taøng cuûa Quy Tö quoác chaúng hieám. Caùc haï cöù yeân trí thu nhaän ! Cô Baêng Nhaïn vaø Tyø Baø coâng chuùa giaät mình. Hoà Thieát Hoa giöông troøn ñoâi maét, aáp uùng: -Song … coøn … ñieàu bí maät cuûa vieân ngoïc ? Quy Tö Vöông cöôøi nheï: -Boån vöông bòa ñaët ra, cho moïi ngöôøi laàm töôûng noù quan heä ñeán vieäc phuïc hoài ngoâi vò, cho moïi ngöôøi taäp trung taâm vaø yù veà noù ñöøng lo nghó ñeán nhöõng gì khaùc. Trong khi ñoù, boån vöông duøng kho taøng cuûa tieàn nhaân, mua chuoäc naêm ñaïo quaân ôû nöôùc ngoaøi, aâm thaàm cöû ñoà ñaïi söï ! Taát caû chæ töôûng boån vöông hy voïng nôi vieân ngoïc, maø khoâng ai löu yù ñeán vieäc boån vöông caàu vieän ngoaïi löïc. Laõo vuoát raâu, tieáp: -Ngaøy xöa, Haøn Tín ñaõ duøng caùi keá ñoù thaéng Sôû. Chaéc caùc vò thöøa hieåu coâng cuoäc minh tu saïn ñaïo, aùm ñoä Traaàn Thöông cuûa nhaø Haùn chöù ? Hoà Thieát Hoa vaø Cô Baêng Nhaïn cuøng nhìn nhau. Caû hai khoâng khæ thaùn phuïc Quoác Vöông. Thì ra, hoï ñaùnh giaù laàm Quy Tö Vöông, cöù töôûng laõo ta laø con ngöôøi röôïu thòt, ngôø ñaâu möu trí cao thaâm ! Hoà Thieát Hoa thôû daøi cöôøi khoå: -Thaûo naøo Löu Höông chaúng laáy laøm laï ! Moät vieân ngoïc coù giaù trò tinh thaà to lôùn nhö vaäy, laïi do boïn baûo tieâu Trung Nguyeân baûo veä ! Töø Trung Nguyeân ra Quan Ngoaïi ? Nghe ñöôïc vieäc naày haén seõ boäi phuïc vöông gia laém ! Tyø Baø coâng chuùa nuõng nòu: -Taïi sao gia gia cuõng löøa caû ñeán con ? Khoâng leõ gia gia khoâng tin con ? Quy Tö Vöông voã nheï leân ñaàu con gaùi: -Khoâng phaûi khoâng tin con ! Chæ vì bí maät caøng giöõ kín, caøng laøm cho nhieàu ngöôøi chuù yù, vaø ai ai cuõng muoán bieát ñieàu boù maät ñoù. Bôûi muoán bieát, neân chaúng ai aùm saùt cha, tröôùc khi cha tieát loä bí maät. Ngaøy naøo cha chöa tieát loä bí maät, laø ngaøy ñoù cha coøn soáng ! Chính caùi söï bí maät ñoù, baûo veä maïng soáng cuûa cha hôn ngaøn muoân voõ só ! Cho neân, cha giaû vôø laø deán caû con, cha cuõng khoâng daùm cho bieát nhö vaäy, ñieàu bí maät ñoù phaûi coù taàm quan troïng phi thöôøng ! Laõo döøng laïi moät chuùt, doaïn tkeát luaän: -Chính caùi ngöôøi tha thieát vôùi ñieàu bí maät ñoù, laïi laø ngöôøi baûo veä cha höõu hieäu nhaát, luoân luoân kín ñaùo ôû beâncaïnh cha, phoøng baát traéc ! 535 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tyø Baø coâng chuùa thôû daøi: -Xem ra, laøm con gaùi cuûa moät quoác vöông, nghó cuõng chaúng phuùc haïnh chi cho laém ! Thaûo naøo, moät vò coâng chuùa tieàn trieàu, luùc laâm chung, oâm maët khoùc hu hu, roài than: xin töø ñaây vónh vieãn ñöøng bao giôø thaùc sanh vaøo hoaøng toäc ! Quy Tö Vöông cuõng thôû daøi: -Phaûi ñoù con, muoán laøm moät vò vöông ñeá toát, taát khoâng theå troøn boån phaän laøm cha. Hay ñuùng hôn, nhieäm vuï cuûa moät vò minh quaân coù laøm maát maùt phaàn naøo tình thieâng lieâng phuï töû ! Lôøi noùi cuûa aõo chí lyù thay. Ñöøng noùi laø laøm vua, cho duø laøm moät con ngöôøi thoâng thöôøng, ñuùng caùi nghóa cuûa con ngöôøi, laém luùc cuõng bò baét buoäc hy sinh phaàn naøo tình caûm gia ñình. Nhöng may thay, treân theá gian naøy, vaãn coøn nhöõng ngöôøi con hieáu thuaän, neân ngöôøi cha duø laøm ngöôïc laïi vôùi loøng, cuõng coù theå an uûi phaàn naøo. Cô Baêng Nhaïn ñoät nhieân cöôøi laïnh: -Vöông gia quaû laø baäc huøng taøi ñaïi löôïc, hieám coù treân ñôøi ! Ñaùng tieác thöông cho maáy vò tieâu khaùch kia, chæ vì maáy löôïng baïc maø taùng thaân maát maïng ! Oan uoång thay cho hoï ! Quy Tö Vöông caøng ngöng troïng thaàn saéc. Laõo thoát vôùi gioïng traàm buoàn: -Vieäc chaùnh trong moät nöôùc, ñuùng laø ñieàu ñaùng sôï ! Ngöôøi xöa noùi nhaát töôùng coâng thaønh vaïn coát khoâ ! Coù söï thaønh coâng naøo khoâng ñi qua xöông maùu ? Tai beân naøy nghe lôøi hoan hoâ thì tai beân kia coøn vaêng vaúng tieáng reân ñau ! Hôn nöõa, möu ñaïi söï baát ñaéc coá tieåu daân ! Thì laøm sao khoâng coù ñieàu oan uoång ? … Roài laõo tieáp: -Cô tieân sinh cuõng khoâng neân oaùn traùch boån vöông ! Cô Baêng Nhaïn traàm ngaâm moät luùc, roài cuùi ñaàu, maø thaáp gioïng: -Trong giaây phuùt keùm suy nghó, taïi haï lôõ lôøi, mong vöông gia thöù toäi ! Hoà Thieát Hoa ngaång maët leân, naâng cheùn röôïu ñoå vaøo mieäng, nuoát öïc, ñoaïn baät cöôøi daøi: -Cho neân, taïi haï khuyeân taát caû, neân uoáng röôïu, uoáng caøng nhieàu caøng toát, ñöøng bao giôø nghó ñeán vieäc mai sau, coå nhaân coù baûo töø nghìn xöa, haïng ñeá vöông laø thaønh phaàn coâ tònh hôn heát trong nhaân loaïi, coù bao giôø ñöôïc moät dòp buoâng lung phoùng tuùng, ngang doïc ngöôïc xuoâi nhö taïi haï ñaâu ? Söï töï do chæ laø phaàn thöôûng cuûa nhöõng keû baàn cuøng vaø kieáp soáng ngheøo heøn laø caùi kieáp thoaùt ly moïi raøng buoäc cuûa leà loái cuûa moät xaõ hoäi cuûa leã nghi moät cheá ñoä. Boãng coù tieáng cöôøi vang tieáp theo laø moät caâu buoâng ra vôùi gioïng sang saûng: -Hay ! Haõy uoáng röôïu trong cheùn, ñöøng nghó vieäc thaân sô ! Chí lyù thay ! Nhöng, ngöôøi ôi ! Thoû röøng heát, choù saên cheát, chim vaéng bay, cung beû gaûy ! Caùi caâu ñoù, xem ra coøn chí lyù hôn ! Moät muøi höông thoang thoaûng quyeän trong khoâng gian, theo gioù cuoán vaøo leàu. 536 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Moät giai nhaân xuaát hieän, nhö töø cung trôøi ñoät nhieân ñaùp xuoáng. oOo Vöông Phi ! Con ngöôøi quanh naêm suoát thaùng, oám beänh naèm tòch mòch treân chieác giöôøng. Con ngöôøi nhö chaúng coøn tha thieát ñeán nhöõng laïc thuù coûi ñôøi, aâm thaàm ñeám ngaøy troâi qua, chôø khi veà coûi voâ öu ! Giôø ñaây, con ngöôøi ñoù xuaát hieän vôùi traøng cöôøi, vôùi caâu noùi, coù oai khí phi phaøm! Treân maët, coù vuoâng sa che kín, vì sa moûng, neân caùi kín ñoù phaàn naøo hôû, qua löôït sa, göông maët ñeïp hieän môø môø, chaúng nhöõng khoâng maát veû ñeïp kinh hoàn, maø coøn aûo huyeàn ñeán haáp daãn cöïc ñoä. Vöông Phi xuaát hieän ñoät ngoät, Quy Tö Vöông kinh ngaïc, song thaáy maët vôï ñeïp, laïi haân hoan. Laõo nhö queân ñi beänh traïng cuûa baø, laõo nhö khoâng löu yù ñeán söï di chuyeån nheï nhaøng vaø nhanh choùng cuûa vöông phi khi ñeán ñaây, laõo voäi rôøi gheá, böôùc tôùi nghinh ñoùn: -Laøm sao aùi phi ñeán ñaây ñöôïc ? Vöông Phi mæm cöôøi: -Tieän thieáp ñeán baát ngôø, haún vöông gia khoâng toaïi yù ? Baây giôø, laõo môùi nhôù laïi tình traïng cuûa baø. Laõo hoûi: -Thaân theå coøn yeáu ñuoái, khoå gì laïi phaûi traûi gioù daàm söông ? Cô Baêng Nhaïn laïnh luøng tieáp hoûi: -Ñöøng noùi söông laïnh, gioù maïnh, duø cho söông laø ñao, gioù laø kieám, Vöông phi vaãnchòu ñöïng noåi nhö thöôøng, coù phaûi chaêng ? Vöông phi mæm cöôøi gaät ñaàu: -Phaûi ! Phaûi ! Cô Baêng Nhaïn chôùp maét : -Chim heát, cung gaõy, thoû heát, choù thòt, chöøng nhö vöông phi ñònh aùp duïng caùo luaät cung caàu ñoù leân sanh maïng cuûa boïn taïi haï ? Quy Tö Vöông haáp taáp ñaùp chaän : -Boån vöông chaúng coù y ñoù ñaâu, xin caùc vò ñöøng quaù nghi ngôø. Vöông phí laïnh luøng: -Vöông gia khoâng coù yù ñoù, song tieän thieáp laïi coù ! Quy Tö Vöông giaät mình: -AÙi phi … Vöông phi ñöa tay haát vuoâng sa che maët, nhìn thaúng vaøo maét Quy Tö Vöông hoûi: -Vöông gia coù nhaän ra tieän thieáp chaêng ? 537 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Quy Tö Vöông mæm cöôøi : -Taïi sao boån vöông khoâng nhaän ra chöù ? Vöông phi döa tay vuoát nheï göông maët. Moät chieác naï moûng dính nhö caùnh ve theo tay baø rôi xuoáng, möôøng töôïng da raén loät. Döôùi boùng ñen, vöông phi hoaøn toaøn bieán thaønh moät ngöôøi laï. Treân theá gian, theo söï nhaän xeùt cuûa Quy Tö Vöông, chaúng coù moät nöõ nhaân naøo ñeïp hôn Vöông phi. Nhöng, ngöôøi tröôùcmaët ñaây ñeïp gaáp möôøi, gaáp traêm laàn hôn Vöông phi. Baát giaùc, laõo keâu leân: -Baø laø ai ? Baø aáy ñieàm nhieân hoûi: -Vöông gia khoâng nhaän ra tieän thieáp thaät ö ? Hoà Thieát Hoa vuït ñöùng leân, cao gioïng thoát: -Taïi haï nhaän ra baø, baø laø … Baø aáy töø töø chuyeån aùnh maét veà phía Hoà Thieát Hoa, gaèn töøng tieáng: -Caùc haï nhaän ra thieáp ? Theá thieáp laø ai ? Baø laø ai ? Laø nöông töû trong moät ñeâm, laø ngöôøi ñaõ saùt haïi ñaïi coâng chuùa, ñeå giao hoan thuû laïc vôùi Hoà Thieát Hoa. Baây giôø, y môùi hieåu taïi sao, maáy hoâm tröôùc, khi vaøo leàu Vöông ph, nhaän laõnh leänh coâng taùc, y caûm thaáy con tim raïo röïc laï thöôøng. Thì ra, laøn ñieän giao tình coøn laûng vaûng trong xaùc thòt cuûa y, gaëp nhaân ñieän cuûa vöông phi laø phaùt ñoäng ngay … Tuy nhieân, coøn laø Vöông phi baø ñeïp dòu daøng hieàn haäu. Baây giôø bieán thaønh moät ngöôøi khaùc, tuy coù ñeïp hôn song laïi laø caùi ñeïp saéc saûo, caùi ñeïp taøn khoác … Hoà Thieát Hoa nghe laïnh khaép mình. Giaû vöông phi cöôøi nheï: -Thieáp bieát, caùc haï khoâng bao giôø nhaän ra thieáp ! Treân theá giannaøy chaúng moät ai nhaän ra thieáp ! Bôûi vì, ai nhaän ra thieáp laø khoâng phöông gì soáng soùt ! Caên leàu ñang aám aùp, trôû neân laïnh ngay, vaø laïnh haõi huøng ! Ngöôøi naøo cuõng caûm thaáy loøng baøn tay öôn öôùt. Baây giôø, ai cuõng ñoaùn ra, baø laø ai ! Thaïch Quan AÂm ! Baø laø Thaïch Quan AÂm ! Ai cuõng muoán noùi ra caâu ñoù, song khoâng ai daùm noùi. Quy Tö Vöông ngaõ ngoài treân gheá, thaàn saéc theâ thaûm voâ cuøng. Laõo hoûi: -Boån vöông chaúng caàn bieát baø laø ai ! Nhöng vöông phi cuûa boån vöông … khoâng leõ baø ñaõ haï saùt roài ? 538 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thaïch Quan AÂm dòu gioïng: -Chaúng neân ñau ñôùn ! Tuy baø aáy cheát song coøn thieáp ñaây ! Thieáp chöa cheát maø ! Chaúng leõ thieáp khoâng saùnh baèng baø aáy ! Chaúng leõ thieáp khoâng thoûa maõn noåi Vöông gia ? Quy Tö Vöông keâu leân: -Baø … Thaïch Quan AÂm mæm cöôøi gaät ñaàu: -Thieáp ñaõ thay theá Vöông phi töø laâu, thì ñöông nhieân laø phaûi tieáp tuïc thay theá ! Quy Tö Vöông söõng sôø. Cô Baêng Nhaïn cöôøi laïnh: -Phaûi ! Taïi haï bieát baø aáy seõ thay theá vónh vieãn ! Quy Tö Vöông troá maét: -Caùc haï bieát ? Cô Baêng Nhaïn tieáp: -Vöông gia khoâng con trai, chæ coù moãi moät coâng chuùa. Ngaøy naøo ñoù, Vöông gia vaø coâng chuùa coù beà naøo, ngai vaøng boû troáng, bao nhieâu ngöôi ñoå maùu maø tranh ñoaït. Nhöng baø ta khoâng phí chuùt coâng vöôn tay ra laø quyeàn uy naém troïn ! Ñaùng thöông boïn Hoàng Hoïc Haùn, An Ñaëc Sôn ! Uoång laøm coâng cuï cho baø ta ! taát caû ñeàu cheát moät caùch hoà ñoà ! Thaïch Quan AÂm laïnh luøng nhìn Cô Baêng Nhaïn moät luùc, boãng cöôøi leân moät tieáng thoát: -Nhôø ñaâu maø ngöôi laïi ñoaùn ñöôïc yù ta ? Ta laàm ngöôi, neân coù yù khinh thöôøng ! Quy Tö Vöông run gioïng: -Baø muoán gieát boån vöông ? Thaïch Quan AÂm mæm cöôøi: -Ñeá vöông coù caùi cheát cuûa Ñeá Vöông, thieáp khoâng theå laøm ngöôïc vôùi quy cuõ ! Chæ caàn vöông gia uoáng caïn cheùn röôïu tröôùc maët ñoù ñi, uoáng xong roài, töø nay vöông gia seõ chaúng heà gaëp söï gì phieàn phöùc caû ! Quy Tö Vöông bieán saéc: -Ba … ñaõ haï ñoäc vaøo röôïu ? Thaïch Quan AÂm ñieàm nhieân: -Khoâng nhieàu laém, song vöøa ñuû cho hai cha con ! Quy Tö Vöông nhìn cheùn röôïu tröôùc maët, ñoå moà hoâi öôùt ñaàu. Gaõ raâu xanh cuõng coù maët taïi cuoäc röôïu, gaõ cöù uoáng töø luùc ñaàu khoâng heà thoát tieáng naøo. Gaõ chôø cô hoäi. Nhaân luùc Thaïch Quan AÂm khoâng löu yù ñeán gaõ, gaõ len leùn böôùc ra ngoaøi. Ngôø ñaâu, Thaïch Quan AÂm nhö coù ngaøn maét, ngaøn tai, voâ luaän laø ai, ôû gaàn hay x baø, voâ luaän ngöôøi ñoù cöû ñoäng nhö theá naøo, baø ñeàu bieát caû. 539 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Baø khoâng heà quay ñaàu, laïnh luøng hoûi: -Muoán ra ngoaøi ñeå goïi bieän thuû phaûi khoâng ? Gaõ raâu xanh giaät mình, cao gioïng ñaùp: -Phaûi ! Baø ñöøng queân, taïi haï coù hôn taùm traêm anh em, saün saøng tuaân theo lònh taïi haï, hoï laø nhöõng ngöôøi töøng chieán ñaáu, hoï khoâng sôï cheát, hoï ñoâng, baø ñôn ñoäc, duø baø thöøa taøi hieát saïch hoï, thieát töôûng chaúng phaûi laø vieäc deã laøm ! Vaø baø neân hieåu, chæ caàn moät ngöôøi soáng soùt thoâi, thì caùi möu cuûa baø caû nöôùc ñeàu bieát. Baû seõ khoâng thaønh coâng theo chuû yù cuûa baø ! Thaïch Quan AÂm gaät ñaàu: -Ngöôi coù lyù ! Ta khen thuoäc haï cuûa Traùc Moäc Hôïp ñeàu laø nhöõng haûo haùn khoâng sôï cheát, song raát tieác caùi tieäc thaønh coâng naøy baøy ra hôi sôùm moät chuùt, bôûi caùc huynh ñeä cuûa ngöôi ñaõ say vuøi, hoï say ñeán baát tænh nhaân söï roài. Baø khoâng xöng hoâ khaùch saùo nöõa. Gaõ raâu xanh bieán saéc: -Khoâng leõ baø cuõng haï ñoäc cho taát caû taùm traêm ngöôøi ? Baø laøm vaäy chaúng moät ai hay bieát aø ? Thaïch Quan AÂm cöôøi nheï: -Vöøa roài, ta haï ñoäc ngay tröôùc maét ngöôi, ngöôi coù thaáy chaêng ? Gaõ raâu xanh heùt lôùn, vung ñao löôùt tôùi. Voõ coâng cuûa gaõ khoâng cao laém, song gaõ raát quen chieán traän, neân theá ñaùnh cuûa gaõ cuõng lôïi haïi. Gaõ cuõng bieát ñoäng thuû vôùi Thaïch Quan AÂm laø laøm moät vieäc lieàu lónh chaúng bao giôø thuû thaéng noåi. Gaõ bieát, chaúng bao giôø gaõ ñaùnh ñeán chieâu thöù hai, cho neân gaõ chæ hy voïng ôû moät chieâu thoâi, chieâu ñaàu, chieâu duy nhaát. May thì thaønh coâng, khoâng may laø cheát lieàn. Chieâu ñao khoâng coù gì ñaùng ngaïi, song khí theá thì thaät laø ñaùng sôï. Thanh ñao cuûa gaõ chôùp leân, Tyø Baø coâng chuùa cuõng ñaõ voït ñeán roài. Naøng cuõng chuaån bò xuaát thuû töø laâu. Naøng vung chuûy thuû. Tieáp trôï gaõ raâu xanh ngay, sôï gaõ khoâng xoay trôû kòp. Moät caùi chôùp nhaùng leân, naøng ñaùnh ñuùng ba chieâu, nhaém vaøo ba yeáu huyeät cuûa Thaïch Quan AÂm. Gaõ raâu xanh chuù troïng ñeánsöùc maïnh, coøn coâng chuùa, thì lôïi duïng caùi nhanh, hai loái coâng hoaøn toaøn töông phaûn. Tuy töông phaûn, song chaúng khaùc naøo hoå trôï cho nhau, maø hoå trôï moät caùch huyeàn dieäu, vì hoï lieân thuû xuaát phaùt caû cöông laãn nhu, caû aâm laãn döông. Hoï bieåu hieän moät söï phoái hôïp ñaùng giaù voâ cuøng. Boãng, moät tieáng quaùt leân nhö saám vang leân. Hoà Thieát Hoa lao vuùt thaân mình ñeán nôi. 540 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Moät tieáng bình tieáp noái, gaõ raâu xanh ñaõ bò y haát bay trôû laïi, ñoàng thôøi Tyø Baø coâng chuùa cuõng bò y naém cöùng coå tay. Quy Tö Vöông kinh haõi keâu leân: -Hoà traùng só phaûn ? Tyø Baø coâng chuùa cuõng heùt : -Ngöôi ñieân ? Hoà Thieát Hoa khoâng noùi gì, chæ ñaåy Tyø Baø coâng chuùa lui laïi baûy taùm böôùc, roài môùi ñöùng yeân. Thaïch Quan AÂm baát ñoäng taïi choã, nhìn Hoà Thieát Hoa maø cöôøi nheï. Coøn thöa moät caùnh tay, Tyø Baø coâng chuùa vung leân, taùt maïnh vaøo maët Hoà Thieát Hoa, nhöng tay naøng cuõng bò chaän luoân. Gaõ raâu xanh heùt lôùn: -Caùc haï laø baèng höõu cuûa Vöông gia hay laø gì ? Taïi sao laïi ñaùnh taïi haï ? Hoà Thieát Hoa thôû daøi cöôøi khoå: -Taïi haï boån yù khoâng muoán ñaùnh caùc haï, song trong côn khaån caáp taïi haï khoâng tieát cheá ñöôïc coâng löïc, do ñoù lôõ tay ! Vöông gia cuûa gaõ raâu xanh, chaúng phaûi la Quy Tö Vöông maø chính laø Haéc Traân Chaâu. Gaõ ñeà caäp ñeán Haéc Traân Chaâu ñeå traùch cöù Hoà Thieát Hoa. Tyø Baø coâng chuùa daäm chaân: -Taïi sao ngöôi ñoäng thuû vôùi boïn ta ? Theá ngöôi laø ñoàng ñaûng cuûa baø aáy ? Hay ngöôi thaáy cuïc dieän xoay chieàu neân trôû maët ? Ñònh boû yeáu theo phía maïnh ? Tay khoâng cöû ñoäng ñöôïc, naøng duøng chaân ñaù vaøo ngöôøi Hoà Thieát Hoa vöøa ñaù vöøa maéng: -Suùc sanh ! Ta khoâng gnôø ngöôi heøn maït quaù ! Ngöôi chæ laø moät tieåu nhaân ñeâ tieän quaù ! Thaïch Quan AÂm mæm cöôøi: -Ngöôi cöùu chuùng ñeå cho chuùng maéng ñaáy ! Taïi sao ngöôi thích gaùnh vaùc vieäc cuûa ngöôøi, töï chuoác laáy caùi khoå chöù ? Tyø Baø coâng chuùa cao gioïng: -Haén cöùu baø chöù cöùu ai ? Neáu haén khoâng gaùnh vaùc vieäc ngöøôi thì baø ñaõ maát maïng roài ! Thaïch Quan AÂm vaãn cöôøi: -Ngöôi töôûng vôùi hai chieâu ñoù, hai ngöôøi haï noåi ta ? Tyø Baø coâng chuùa höø moät tieáng: -Taïi sao laïi khoâng ? Naøng laïi toû loä veû cao ngaïo, to tieáng tieáp: -Chieâu coâng cuûa ta raát kín ñaùo, chuûy thuû bao truøm quanh ngöôøi baøo, baø khoâng theå naøo traùnh khoûi ! 541 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thaïch Quan AÂm thôû daøi: -Ngöôi ñuùng laø moät con eách, naèm ñaùy gieáng saâu nhìn trôøi töôûng trôøi chæ baèng mieäng gieáng ! Treû con ngaây ngoâ quaù chöøng ! Neáu chieâu coâng cuûa ngöôi lôïi haïi, thì laøm sao Hoà Thieát Hoa hoùa giaûi deã daøng ñöôïc chöù ? Tyø Baø coâng chuùa giaät mình, khoâng noùi ñöôïc tieáng naøo. Thaïch Quan AÂm ñieàm nhieân tieáp: -Cho ngöôi bieát neáu chieâu coâng cuûa caùc ngöôi phaùt xuaát troïn ñaø, ñao vaø chuûy thuû vöøa xuoáng laø caû hai ngöôi cuøng ngaõ ñaáy ! Caùc ngöôi töôûng laø ñao phaùp kín ñaùo lieân laïc nhö da trôøi naøo bieát ñaâu coù baûy taùm sô hôû lôùn ? Baø vung tay bieåu dieãn baûy taùm tö theá ñoaïn tieáp -Ngöôi xem ñoù, neáu ta phaûn coâng nhö vaäy lieäu ngöôi coù soáng soùt noåi khoâng ? Tyø Baø coâng chuùa söõng sôø. Naøng phaûi nhìn nhaän khoâng theå naøo phaûn öùng kòp tröôùc thuû phaùp cuûa Thaïch Quan AÂm. Neáu baø ta muoán gieát naøng, thì baø thaønh coâng deã daøng, deã hôn thoø tay vaøo tuùi laáy ñoà. Naøng bieán saéc nhö maøu ñaát, moà hoâi laïnh xuaát ra, ñaãm öôùt y phuïc. Thaïch Quan AÂm cöôøi nheï: -Baây giôø, ngöôi ñaõ bieát roài chöù ! Chieâu thöùc chaân chính kín ñaùo, chaúng nhöõng caùc ngöôi chaúng bao giôø xöû duïng noåi, maø coù leõ suoát ñôøi cuõng chöa thaáy ñeán moät laàn ! Treû con bieát mình coøn quaù non nôùt chöa ? Baø nhìn sang Hoà Thieát Hoa, traàm laëng göông maët hoûi: -Ngöôi cöùu chuùng, laø coù yù töï mình laøm caùi vieäc ñoäng thuû thay chuùng ? Hoà Thieát Hoa ñöùng ño, maø möôøng töôïng taâm tö höôùng taän ñaâu ñaâu. Y khoâng nghe baø noùi gì. Nhöõng chieâu baø cöøa bieåu dieãn, laøm cho y suy nghó moâng lung. Nhöõng chieâu ñeïp nhö ñieäu vuõ say hoàn, phaûng phaát coù tieáng nhaïc ñieäu huyeàn dieäu ñöa ñaåy… Voâ luaän laø ai, thaáy vuõ ñieäu ñoù roài taát caû phaûi meâ maån taâm thaàn, nieàm saûng khoaùi len vaøo cô theå, bieán taát caû thaønh maây khoùi laâng laâng phieâu töôûng giöõa baàu khoâng khí. Roài, trong luùc thaàn hoàn taûn maùc bò baø ta laáy tính maïng deã daøng. Baø gaët haùi taùnh maïng ñoái phöông, nhö gaët haùi moät ñoùa hoa moät chieác laù beân veä ñöôøng. Hoà Thieát Hoa nghó maõi, tìm caùch hoùa giaûi nhöõng chieâu thöùc ñoù. Neáu Thaïch Quan AÂm duøng nhöõn g chieâu thöùc ñoù, ñoái phoù vôùi y thì y caàm chaéc laø phaûi ngaõ guïc. Y khoâng caàn bieát laø baø coøn nhöõng chieâu thöùc naøo khaùc nöõa chaêng. Bôûi, cao thuû giao ñaáu, chæ moät chieâu thoâi cuõng ñuû ñònh phaân cao thaáp. 542 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cô Baêng Nhaïn bình tònh nhö thöôøng, song moà hoâi laïnh töø traùn rôi chaûy daøi theo caïnh maét. Hieån nhieân haén cuõng mô hoà nhö Hoà Thieát Hoa. Laâu laém, Hoà Thieát Hoa hoûi: -Vöøa roài baø bieåu loä voõ coâng gì ñoù ? Thaïch Quan AÂm thaûn nhieân ñaùp: -Cho ngöôi bieát cuõng chaúng sao ! Chieâu ñoù coù caùi teân laø Nam Nhaân Kieán Baát Ñaéc ! Hoà Thieát Hoa giaät mình: -Nam Nhaân Kieán Baát Ñaéc ? Voõ coâng gì chöù ? Thaïch Quan AÂm mæm cöôøi: -Cuõng khoâng lôïi haïi gì cho laém ! Nhöng voâ luaän laø nam nhaâm naøo thaáy chieâu ñoù laø phaûi maát maïng ! Cho neân tuyeät ñoái nam nhaân khoâng neân thaáy ! Hoà Thieát Hoa cau maøy: -Taïi haï muoán bieát voõ coâng ñoù thuoäc moân phaùi naøo ? Thaïch Quan AÂm mæm cöôøi: -Trong thieân haï, coù moân phaùi naøo saùng cheá noåi chieâu thöùc ñoù ? Ñöøng noùi laø nhöõng moân phaùi nhoû, ta haõy laáy moät phaùi lôùn nhö phaùi Thieáu laâm, maø luaän voõ coâng cuûa phaùi naày voâ duïng quaù chöøng ! Nhieàu ñöôøng, nhieàu loái, phöùc taïp, xem thì nhieàu song thöïc ra chaúng coù gì, boïn giöõ ngöïa, ñaåy xe, cheøo thuyeàn, ham laém, chöù ngöôøi chaân chính nghieân cöùu voõ hoïc, chaúng thích chuùt naøo ! Bôûi voõ hoïc caøng röôøm raø caøng phuø phieám ! Coù caùi danh roäng song maát caùi thöïc saâu ! ---------------------oOo--------------------- 543 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2