Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 65

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

105
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 65: ANH HÙNG HỘI ....Cơn gió quét qua, tung bay tà áo của hai người đó, chừng như một luồng khí lạnh bốc ra từ tà áo họ, cuốn đến khung cửa sổ. Dao Trường Hoa bất giác rung người. .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và quan hệ của các nhân vật trong truyện lại rất thật. Cổ Long...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 65

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI LAÊM ANH HUØNG HOÄI Côn gioù queùt qua, tung bay taø aùo cuûa hai ngöôøi ñoù, chöøng nhö moät luoàng khí laïnh boác ra töø taø aùo hoï, cuoán ñeán khung cöûa soå. Dao Tröôøng Hoa baát giaùc rung ngöôøi. Haén rung rung gioïng, hoûi : -Hai ngöôøi ñoù... laø... baèng höõu cuûa Höông soaùi ? Hoà Thieát Hoa ñaõ ñoùng vai cuûa Tieåu Phi, phaûi ñoùng luoân, laéc ñaàu : -Khoâng phaûi! Dao Tröôøng Hoa kinh haõi : -Theá hoï laø nhöõng ai ? Hoà Thieát Hoa cöôøi nheï : -Taïi sao caùt haï phaûi hoûi ? Ñöôøng ñöôøng laø ñeä töû phaùi Thieáu laâm, laø ñòa chuû cuûa vuøng naøy, maø khoâng bieát ñöôïc taïi ñòa phöông coù nhöõng ai, caùt haï khoâng bieát ñöôïc thì coøn ai seõ bieát cho ? Dao Tröôøng Hoa baét buoäc phaûi uôõn ngöïc, laøm gan giöông maét nhìn ra ngoaøi löôït nöõa. Haén baét gaëp boán aùnh maét laïnh luøng, boán aùnh maét cuøng nhìn vaøo haén. Ngöôøi mang chieác naï cöôøi, baät cöôøi khanh khaùch, töø töø thoát : -Khoâng ngôø taïi ñaây cuõng coù moät nhaân vaät phaùi Thieáu laâm! Loãi quaù! Loãi quaù! Ngöôøi ñoù vöøa thoát, vöøa cuùi mình xuoáng nhaët moät vieân ñaù ñaët vaøo giöõa hai baøn tay. Hai baøn tay ñoù aùp nheï vaøo nhau, vieân ñaù vôõ vuïn thaønh boät. Y dang hai baøn tay ra, boät ñaù rôi xuoáng ñaát. Ñöøng noùi boïn Dao Tröôøng Hoa sôï haõi ñeán xanh maët, maø boïn Tieåu Phi cuõng heát söùc kinh khieáp. Ngöôøi mang naï saét buoâng gioïng laïnh luøng : -Töø laâu nghe giang hoà ca tuïng Thaàn Quyeàn cuûa phaùi Thieáu Laâm ñoäc ñaùo, taïi haï töøng ao öôùc ñöôïc xem moät laàn. Chaúng hay baèng höõu coù haï coá cho taïi haï thænh giaùo tuyeät hoïc ? Gioïng noùi phaùt ra nhö tieáng khoùc, mang naï khoùc thì phaûi coù ngoân töø coâ ñoïng phuø hôïp vôùi traïng thaùi ñoù. Dao Tröôøng Hoa thôû doác : -Taïi haï... taïi haï... 587 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Boãng, haén nghe ñoâi chaân mình meàm nhuõn xuoáng, roài haén ngaõ leân mình Trieäu ñaïi Haûi. Mao Kieán Quang lieác maét sang Hoà Thieát Hoa laøm gan, cao gioïng hoûi : -Baèng höõu laø ai ? Chaúng leõ khoâng bieát ñöôïc ngöôøi thueâ gian phoøng naøy laø ai aø ? Ngöôøi mang naï khoùc hoûi laïi : -Ai ? Ngöôøi mang naï cöôøi tieáp : -Coøn phaûi hoûi laø ai ? Baát quaù, cuõng chæ laø moät boïn khoaùc laùc, boïn chuoät nhaét, khieáp nhöôïc, chuyeân hoáng haùch nhöõng ngöôøi yeáu theá chôù coøn laø ai nöõa ? Y baät cöôøi vang keát thuùc caâu noùi. Mao Kieán Quang traàm gioïng : -Baèng höõu deø daët lôøi noùi moät chuùt! Trong gian phoøng naøy , hieän coù maët Hoà ñaïi hieäp vaø Höông soaùi ñaáy nheù! Ngöôøi mang naï khoùc laïnh luøng thoát : -Chuùng ta hoâm nay ñeán ñaây coát yù tìm gaëp Hoà ñaïi hieäp vaø Höông soaùi. Trong phoøng, ai laø baèng höõu cuûa hai ngöôøi ñoù, thì ñöùng chung vôùi hoï, ai khoâng lieân heä gì ñeán hoï, ñöùng neùp qua moät beân. Trong khi thoát, y ñöa baøn tay ra, sau khi thoát xong, y voã nheï baøn tay vaøo thaân caây ngoâ ñoàng. Taøng caây rung chuyeån, laù caây ñoå xuoáng raøo raøo. Boïn Dao Tröôøng Hoa xaùm maët, laäp töùc ruùt vaøo moät goùc phoøng. Coù ai laø baèng höõu cuûa Hoà Thieát Hoa vaø Tieåu Phi ñaâu, maø daùm ñöùng laïi ñoù vôùi hoï ? Taùch ra laøm hai nhoùm rieâng bieät roài, Mao Kieán Quang chöøng nhö cho laø chöa ñuû, laïi cöôøi vuoát, roài thoát baâng quô vôùi ñoàng baïn : -Chuùng ta coù ai quen bieát cho vôùi Höông soaùi vaø Hoà ñaïi hieäp ñaâu, phaûi khoâng caùc baïn ? Moät ngöôøi phuï hoaï : -Tuyeät nhieân khoâng coù quen bieát chi caû!... Ai laø Höông soaùi ?... Ai laø Hoà ñaïi hieäp ? Caùc baïn coù bieát khoâng ? Hoï tìm caùch thanh minh, hoï khoâng lieân quan maûy may vôùi boïn Tieåu Phi. Ngöôøi mang naï khoùc laïnh luøng : -Ñuùng laø boïn chuoät nhaét maø! Boïn sôùm ñaàu ñaùnh roái, boïn phaûn traéc, boïn xu höôùng, lôïi thì nhaøo voâ chia, haïi thì phoùng chaân chaïy cheát! Ngöôøi mang naï cöôøi goïi : -Khoâng lieân quan ñeán Höông soaùi vaø Hoà ñaïi hieäp thì hai ngöôøi böôùc ra ngoaøi ñi! Hoà Thieát Hoa ñoät nhieân böôùc ñeán gaàn Mao Kieán Quang, cöôøi hì hì, hoûi : -Taïi haï cuøng Mao ñaïi Tieâu khaùch quen thaân vôùi nhau töø nhieàu naêm qua, chaúng leõ trong caûnh naøy, laïi khoâng giuùp nhau ñöôïc gì sao ? Mao Kieán Quang bieán saéc maït traéng nhôït, rung rung gioïng caõi : 588 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Caùt haï... taïi sao caùt haï noùi theá ? Caùt haï laø ai, taïi haï naøo bieát ? Ñöøng nhaän vu vô chöù ? Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi : -Ngöôi ñaõ khoâng nhaän ta, thì cheùn röôïu naøy phaûi hoaøn laïi ngöôi! Y naâng cheùn röôïu, truùt xuoáng ñaàu Mao Kieán Quang. Mao Kieán Quang söõng sôø, ngaây nhö töôïng goã. Hoà Thieát Hoa baät cöôøi ha haû : -Xem ra, ngöôi neân ñoåi hieäu laïi laø Ñaïi ngoác Khaùch môùi hôïp lyù! Caâu noùi vöøa buoâng döùt, y ñaõ bay qua cöûa soå, ra ngoaøi roài! Thoaùng maét, y ñaõ khuaát mình trong boùng ñeâm. Söû duïng khinh coâng tinh dieäu ñeán möùc ñoä ñoù treân theá gian naøy, phoûng coù maáy tay ? Hai boùng ngöôøi beân ngoaøi, vöøa thaáy Hoà Thieát Hoa nhít ñoäng thaân phaùp Tieåu Phi cuõng keøm theo saùt beân, hoï khoâng chòu keùm, quay mình dôû thuaät khinh coâng voït ñi. Hai tröôùc hai sau toaøn laø nhöõng tay thöôïng ñaúng khinh coâng, cuøng rôøi khaùch saïn chaïy ñi. Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa khoâng caàn böùc caän, giöõ khoaûng caùch vöøa phaûi. Hoà Thieát Hoa lieác maét sang Tieâu Phi, ñieåm nuï cöôøi khoå, thoát : -Ta nghó, nhöõng keû ñoái ñaàu lôïi haïi cuûa ngöôi, treân giang hoà khoâng phaûi hieám. Tieåu Phi mæm cöôøi : -Hai ngöôøi ñoù khoâng phaûi laø cöøu nhaân cuûa ngöôi sao ? Hoà Thieát Hoa giaät mình : -Cöøu nhaân cuûa ta ? Ta chöa töøng gaëp boïn hoï laàn naøo maø ? Tieåu Phi ñieàm nhieân : -Chöù ta coù gaëp hoï laàn naøo ñaâu ? Hoà Thieát Hoa cau maøy : -Ngöôi coá nghó xem, hai ngöôøi ñoù nhaát ñònh laø ñeán tìm ngöôi! Giaû nhö ta coù cöøu nhaân, thì cöøu nhaân cuûa ta khoâng coù coâng phu cao nhö vaäy ñaâu! Baát quaù chæ coù Quyû Vöông Haøn Phi, maø Haøn Phi thì ñaõ thaønh quyû thöïc söï töø ba naêm tröôùc! Tieåu Phi laéc ñaàu : -Ta khoâng nghó ra noåi hoï laø ai! Hoà Thieát Hoa cau maøy : -Khoâng bieát ngöôøi, ngöôi cuõng khoâng nhaän ra vuõ coâng cuûa hoï sao ? Phaûi bieát, treân giang hoà khoâng phaûi coù nhieàu ngöôøi taøi cao côõ hoï! Tieåu Phi traàm ngaâm moät chuùt : -Chöôûng löïc cuûa hoï thuoäc aâm nhu, chöøng nhö xuaát xöù töø Kim ty Mieân chöôûng phaùp cuûa phaùi Nam Toâng. Nhöng, luyeän Kim ty Mieân chöôûng ñeán möùc hoaû haàu, tring vong ba möôi naêm nay, chæ coù moät Phöông tieân Khaùch! Hoà Thieát Hoa traàm gioïng : 589 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Duø laø Phöông tieân Khaùch, baát quaù cuõng chæ moät ngöôøi. Nhöng, ñaây laïi laø moät ñoâi!... Tieåu Phi tieáp : -Ta bieát, hoï chaúng phaûi laø Phöông tieân Khaùch, cho neân ta khoâng nghó ra noåi! Hoà Thieát Hoa thôû daøi : -Voâ luaän hai ngöôøi ñoù laø ai, ñeâm nay chaéc chaén laø chuùng ta phaûi gaëp moät tröôøng aùc chieán roài! Ta cöù töôûng laø rôøi sa maïc, trôû veà ñaây, ít nhaát cuõng ñöôïc höôûng ñöôïc maáy hoâm thanh nhaøn. Ngôø ñaâu ngay trong phuùt giaây ñaàu tieân, daãm chaân leân ñaát cuõ, laïi phaûi ñuøa giôõn vôùi töû thaàn! Neáu bieát nhö theá naøy, ta ñaõ theo quaùch Tyø baø coâng chuùa sang Quy tö quoác coøn hôn! Hoï vöøa ñaøm ñaïo vöøa lao vuùt mình ñi vôùi toác ñoä ñeàu. Phía tröôùc, hai ngöôøi kia cuõng giöõ toác ñoä ñeàu ñeàu. Hoï daàn daàn ñeán vuøng hoang vaéng, tröôùc maét coù löûa ñoùm traäp truøng, löûa chao chao theo gioù nhö löûa ma. Neáu laø löûa ma, thì nôi ñoù ñuùng laø moät phaàn moä. Neáu khoâng laø löûa ma, thì ñoù laø löûa gì ? Hoà Thieát Hoa cau maøy : -Laïi laø moät phaàn moä nöõa roài ñoù! Sao laï luøng theá ? Cöù moãi löôït coù ngöôøi muoán giao thuû vôùi ta, thì y nhö laø hoï choïn moät moä phaàn! Hoï tìm caùch ñöa ta ñeán ñoù... Tieåu Phi cöôøi nheï : -Neáu muoán môøi chuùng ta uoáng röôïu, thì hoï ñöa ta ñeán töûu laâu. Coøn nhö hoï muoán gieát chuùng ta, ñöông nhieân hò phaûi choïn phaàn moä. Bôûi coøn nôi naøo thuaän tieän hôn khung caûnh ñoù! Ta nghó, hôïp lyù laém! Moät ngoïn gioù laïnh queùt qua, nhieàu löûa ñoùm laïi ñeán ? Traêng cuøng trôøi traêng! Nhöng, aùnh traêng taïi ñaây sao nhaït laïnh, theâ löông voâ vuøng! Maø ñòa ñieåm naøo phaûi caùch xa gì ngoâi khaùch saïn laém ñaâu ? Döôùi aùnh traêng ñoù, töøng naám moä nhoâ leâ, coù naám ñaát coøn môùi, coù naám phuû coû ñaày, coù naám traéng pha maøu ñaù. Voâ soá nhöõng naám moä, bôûi vì nhieàu quaù, neân khoâng coøn haøng coøn loái nöõa. Phaàn moä naøo laïi chaúng theâ löông ? Ngaøy ñaõ theâ löông roài, ñeâm laïi caøng theâ löông hôn! Caøng theâ löông hôn nöõa, laø xa xa coù tieáng choù suûa voïng ñeán rôøi raïc laïc loõng! Traêng laïnh, löûa ma, choù tru, gioù rôïn, taát caû taïo cho phaàn moä moät veû haõi huøng. Hoà Thieát Hoa khoâng coøn cöôøi ñöôïc nöõa. Hai boùng phía tröôùc ñaõ döøng chaân. Döøng chaân roài, hoï quay laïi trong tö theá ñoái dieän. Hoï nhìn boïn Tieåu Phi. Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa töø töø chaäm chaân, böôùc töøng böôùc moät ñeán gaàn. Nôi ñoù, coù boán coã quan taøi. 590 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Treân moãi quan taøi, coù phuû moät chieác chieáu. Ngöôøi mang naï khoùc ñöa tay chæ caùc coã quan taøi, thoát : -Môøi! Hoà Thieát Hoa ñöa tay vuoát choùt muõi, cöôøi nheï : -Neáu chuaån bò saün cho nhau, taïi haï nhaän thaáy quan taøi quaù nhoû! Ngöôøi mang naï cöôøi, baät cöôøi khanh khaùch : Giaû nhö chaët laøm hai ñoaïn, thì caùi xaùc lôùn bao nhieâu cuõng vöøa! Hoà Thieát Hoa cuõng baät cöôøi khanh khaùch, cöôøi nhaïi laïi tieáng cöôøi ñoái phöông : -Caùt haï ñoàng thaân voùc vôùi taïi haï, thaûo naøo laïi chaúng coù yù kieán hay! Ngöôøi mang naï khoùc laïi chæ quan taøi : -Môøi ngoài! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi : -Chaúng traùch gaàn ñaây nhöõng xöôûng taïo quan taøi raát phaùt taøi! Thì ra, coù ngöôøi mua quan taøi duøng thay gheá! Tieåu Phi ñaõ ngoài roài, y cuõng phaûi ngoài. Moãi ngöôøi chieám moät coã quan taøi, song phöông ñoái dieän nhau. Tieåu Phi ñieåm phôùt nuï cöôøi, hoûi : -Quyù taùnh cao danh caùc vò ? yù töù cuûa hai vò ? Taïi haï coù theå bieát ñöôïc chaêng ? Chuùng ta coù hieàm khích gì vôùi nhau töø tröôùc chaêng ? Buoâng moät caâu, hoûi ba ñieåm! Ñoái phöông khoâng ñaùp moät ñieåm naøo! Boãng ngöôøi mang naï khoùc vaãy tay : -Doïn röôïu ra! Hoà Thieát Hoa giaät mình, baät cöôøi lôùn : -Caùc vò môøi boïn taïi haï ñeán ñaây uoáng röôïu aø ? Ngöôøi mang maët naï khoùc laïnh luøng : -Raát tieác, taïi ñia phöông naøy chaúng coù gì xöùng ñaùng, hieán quyù vò! Töø sau caùc buïi coû, hai ngöôøi böôùc ra. Hoï vaän y phuïc ñen, hoï ñeo naï laï luøng. Moãi ngöôøi vaùc moät coã quan taøi. *** Quan taøi lôùn voâ cuøng! Hai ngöôøi ñoù ñaët taïi khoaûng giöõa song phöông. Ñoaïn hoï nghieâng mình chaøo, roài lui vaøo buïi coû. Hoï nhö töø döôùi loøng ñaát chui leân, laøm xong phaàn vieäc roài laïi chui xuoáng. Ngöôøi mang naï khoùc laïi ñöa tay chæ moät coã quan taøi thoât : -Môøi! Hoà Thieát Hoa traàm gioïng : 591 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Môøi ? Môøi chi ? Ngöôøi mang naï khoùc vaén goïn : -AÊn! Hoà Thieát Hoa cau maøy : -AÊn xaùc cheát ? Ngöôøi mang naï khoùc laïnh luøng : -Ñeán moä ñòa, khoâng aên xaùc cheát thì aên gì ? Hoà Thieát Hoa giaät mình, roài cöôøi ha haû : -Thuù vò quaù! Thuù vò voâ cuøng! Boãng y ngöng cöôøi. Ngöôøi mang naï cöôøi, giôû naép quan taøi leân. Y laáy ra moät caùnh tay coøn roû maùu roøng roøng, ñöa leân mieäng, caén nhai nuoát ngon laønh! Y vöøa aên, vöøa cöôøi vöøa thoát : -Thòt ngöôøi môùi cheát, chöa maát muøi vò! AÊn ñöôïc quaù! Maùu töôi vaáy mieäng, chaûy xuoáng thaønh gioøng. Hoà Thieát Hoa kinh haõi, baát giaùc la to : -Caùc vò... Nhöng, Tieåu Phi ñaõ baät naép moät coã quan taøi, loâi ra moät caùnh tay cuõng roû maùu, chaøng ñöa leân mieäng caén, nhai, nuoát ngon laønh. Maùu chaûy gioøng hai beân meùp. Hoà Thieát Hoa söõng sôø. Baát thình lình, y nhaûy döïng leân quaùt : -Löu Höông! Ngöôi hoïc ñaâu caùi loái aên thòt ngöôøi cheát theá ? Tieåu Phi ñieàm nhieân : -AÊn ñöôïc laém! Cöù thöû ñi thì bieát! Hoà Thieát Hoa soâi giaän cöïc ñoä. Hai ngöôøi ñoù, baät cöôøi vang. Ngöôøi mang naï khoùc thoát : -Bieát laém maø! Chuùng ta khoâng löøa noåi Höông Soaùi! Vöøa luùc ñoù, maáy möôi ngoïn ñeøn cuøng luùc baät chaùy, bao quanh cuïc dieän, chieáu saùng nhö ban ngaøy. Baây giôø, Hoà Thieát Hoa môùi nhaän ra nhöõng caùnh tay ñoù laø nhöõng vaät nguî trang, coøn maùu laø nöôùc ñöôøng nhuoäm maøu. Döôùi aùnh traêng môø, coøn ai khoâng laàm ? Nhöng, Tieåu Phi khoâng laàm. Hoà thieát Hao traàm gioïng : -Caùc vò ñònh giôû troø quyû gì theá ? Ngöôøi mang naï cöôøi thaùo chieác naï ra, ñeå loä maët thaät cöôøi vang : -Giôû troø quyû ñeå ñuøa Hoà huynh, tieåu ñeä mong Hoà huynh boû quaù ñi cho! Thì ra, ngöôøi ñoù laø Lyù Ngoïc Haøm. 592 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Vaø ngöôøi kia, ñöông nhieân laø Lieãu Voâ My. Hoà Thieát Hoa tung ngöôøi leân khoâng, cöôøi lôùn : -Thuù vò thay! Cöïc kyø thuù vò! Hai vò quaû thaät cao kieán! Lieãu Voâ My ñieàm nhieân : -Toâi bieát, hai vò theá naøo cuõng bò boïn aùc khaùch ñoù gaây phieàn phöùc, khoâng phöông thoaùt thaân, neân nghó ra moät loái ñuøa, giaûi muoän cho hai vò. Hoà Thieát Hoa voã tay : -Tuyeät dieäu! Tuyeät dieäu! Lyù Ngoïc Haøm cöôøi nheï : -Nhöng vaãn chöa qua maét ñöôïc Löu Höông huynh! Hoà Thieát Hoa tieáp : -Haén coù nhaõn löïc khaù laém! Nhöng taïi haï khoâng ngöôõng moä, bôûi coù nhaõn löïc khaù, khaùm phaù ra nhieàu vieäc quaù, thaønh maát thuù. Vónh vieãn haén khoâng höôûng nhieàu thích thuù nhö taïi haï! Tieåu Phi cöôøi. Lyù Ngoïc Haøm vaø Lieãu Voâ My cöôøi. *** Trong quan taøi, coù ñuû loaïi traùi ngon, coù röôïu quyù, coù thòt laï. Caùi ñaëc bieät laø khung caûnh cuûa cuoäc röôïu! Chính caùi ñaëc bieät ño taïo haøo höùng cho caû boán ngöôøi, töûu löôïng cuûa hoï chöøng gia taêng thaäp boäi! Hoà Thieát Hoa khoaùi traù cöïc ñoä, luoân luoân cöôøi lôùn, uoáng ñaäm, thoá to. Y gaät guø leân maët : -Bình sanh taïi haï cuõng hay taïo nhöõng troø hoang ñöôøng, song phaûi nhìn nhaän hai vò thuû ñoaïn hôn nhieàu! Lyù Ngoïc Haøm hoûi gaáp : -Hoà huynh coù baát maõn chaêng ? Hoà Thieát Hoa troá maét : -Baát maõn ? Traùi laïi thì coù! Neáu baét buoäc phaûi chòu ñöïng caùi boï Ñaïi tieâu Khaùch theâm maáy phuùt giaây nöõa, taïi haï coù leõ phaûi noân möûa ra ñaáy! Lieãu Voâ My mæm cöôøi : -Toâi mang naï khoùc, song thaáy Hoà huynh ñoåi teân, ñoå röôïu cho caùi gaõ Ñaïi tieâu Khaùch cuõng khoù khoûi nín cöôøi! Hoà Thieát Hoa vuoát choùt muõi : -Neáu ñöôïc Taåu phu nhaân nghe loït, chaéc chaén taïi haï khoâng daùm ñoåi teân gaõ! Tieåu Phi boãng caát tieáng : 593 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Treân giang hoà, ai ai cuõng bieát, trong voõ laâm hieän nay coù ba ñaïi theá gia, caùi danh voïng vaãn ñöôïc duy trì qua nhieàu theá heä roài, khoâng keùm ba bang baûy phaùi lôùn! Moãi theá gia ñeàu coøn löu truyeàn tuyeät hoïc ñeán nay, chöa heà thaát laïc. Nhöõng tuyeät hoïc ñoù, coù theå lieät ngang vôùi moân La Haùn Thaàn Quyeàn cuûa Thieáu Laâm, Löôõng Nghi kieám phaùp cuûa Vuõ Ñöông. Töû ñeä cuûa ba ñaïi theá gia ñoù laïi quaù caån thaän tuaân troïng gia phaùp, neân khoâng thöôøng goùp maët treân giang hoà!... Khoâng ai hieåu chaøng coù duïng yù gì, khi ñeà caäp ñeán ñaïi theá gia cuûa vuõ laâm, neân yeân laëng chôø nghe chaøng keát luaän. Chaøng tieáp : -Maõi ñeá ba möôi naêm gaàn ñaây, ngöôøi trong ba ñaïi theá gia ñoù môùi baét ñaàu xuaát hieän. Tuy hoï khoâng thích gaây söï, song ai ai cuõng ngaùn hoï. Giaû nhö... Hoà Thieát Hoa ngöùa mieäng, khoâng chôø laâu ñöôïc : -Nhö Nam cung theá gia, coù Nam cung Bình, naêm xöa, trong moät ñeâm, laõo thanh troïn möôøi taùm traïi taïi Thaùi haønh Sôn, boïn thaûo khaáu Thaùi haønh baét ñaàu töø ngaøy aáy suy taøn luoân! Tieåu Phi mæm cöôøi : -Vieäc ñoù caùch ñaây ñoä naêm möôøi naêm roài, vaø Nam cung coâng töû cuõng quy tieân möôøi naêm tröôùc ñaây thoâi! Chaøng tieáp : -Trong khoaûng ñoâi ba möôi naêm sau naøy... Hoà Thieát Hoa laïi chaën : -Trong thôøi gian ñoù, coù Lyù quan Ngö laõo tieàn boái taïi uûng Thuyù sôn trang, thöû kieám taïi Kieám trì, môøi ba möôi moát vò kieám khaùch löøng danh trong thieân haï aán chöùng kieám phaùp. Vôùi thanh Ngö tröôøng kieám, Lyù laõo tieàn boái bieåu dieãn taùm möôi moát ñöôøng cuûa tuyeät hoïc Laêng Phong, caùc vò kieám khaùch voâ cuøng khaâm phuïc! Töø ñoù, Lyù laõo tieàn boái ñöôïc suy toân laø ñeä nhaát kieám thuû trong thieân haï! Tieåu Phi voã tay : -Cho neân caùi danh lôùn cuûa uûng Thuyù sôn trang baát dieät treân giang hoà, duø ñaõ traûi qua ngaøn naêm lòch söû vuõ laâm! Chaøng cöôøi vang, roài ñoät nhieân höôùng maét thaúng ñeán Lyù Ngoïc Haøm tieáp luoân : -Taøi cao nhö Lyù huynh, vôùi löùa tuoåi cuûa Lyù huynh, thieát töôûng chaúng coù nhieàu ngöôøi thaønh töïu ñöôïc nhö vaäy! Neáu taïi haï ñoaùn khoâng laàm, thì Lyù huynh xuaát thaân töø uûng Thuyù sôn trang ? Lyù Ngoïc Haøm ñaùp : -Ñieàu ñaùng tuûi theïn cho ñeä laø chöa ñuû taøi laøm raïng rôõ toâng moân, xöùng ñaùng vôùi kyø voïng tieàn nhaân. Y ñaõ thöøa nhaän! Tieåu Phi mæm cöôøi : -Lyù huynh khieâm nhöôïng quaù chöøng! 594 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Roài chaøng hoûi : -Chaúng hay Lyù huynh laø chi cuûa Lyù quan Ngö laõo tieàn boái ? Lyù Ngoïc Haøm ñaùp : -Ñoù laø gia phuï! Hoà Thieát Hoa voâ cuøng höùng khôûi, voã tay cöôøi vang : -Thaûo naøo hai vò chaúng coù tö caùch phi phaøm! Lyù Ngoïc Haøm cöôøi nheï : -Thôøi gian naøo laïi chaû coù anh huøng cuûa thôøi gian ñoù ? Ngaøy xöa, uûng Thuyù sôn trang coù thinh danh troïng voïng, thì ngaøy nay thinh danh ñoù lu môø roài. Bôûi taïi khoâng ñuû taøi duy trì caùi khí thaùi cuûa tieàn nhaân! Do ñoù, taïi haï khoâng daùm duøng ñeán maáy tieáng Thieân haï ñeä nhaát kieám thuû! Khoâng ñeå Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa chaën lôøi, y tieáp luoân : -Naêm xöa, taïi Luïc Vuõ Traø Ñình beân caïnh Kieám Trì, gia phuï ñöôïc caùc vò kieám khaùch tieàn boái taùn thöôûng bao nhieâu, thì ngaøy nay taïi haï khoâng laøm sao chaàn höng noåi, caùi thinh danh ñoù ñi daàn vaøo ñieâu taøn! Ngaøy nay treân giang hoà xuaát hieän bieát bao nhieâu tay kieám khaùch phi phaøm, hôn haún caùc vò tieàn boái! Cöù theo lôøi gia phuï, thì ngöôøi ñaùng goïi laø Thieân Haï ñeä nhaát kieám, laø Tieát Y nhaân ñaïi hieäp! Tieåu Phi mæm cöôøi : -Ñieàu ñoù chaúng coù gì ñaùng noùi, bôûi Lyù laõo tieàn boái coù caùi yù thaønh thöïc khích leä haäu sanh, chöù taïi haï cuõng töøng nghe noùi ñeán Tieát y Nhaân. Theo taïi haï nhaän xeùt, thì laøm gì hoï Tieát vöôït qua noåi Lyù laõo tieàn boái. Hoà Thieát Hoa tieáp noái : -Phaûi! Lyù huynh quaù ñoãi khieâm nhöôøng, ñaønh raèng khieâm nhöôøng laø moät ñöùc taùnh, song quaù ñoãi khieâm nhöôøng laïi thaønh ra khaùch saùo ñeán thaønh thaät! Lyù Ngoïc Haøm thôû daøi : -Hai vò coù choã chöa hieåu. Gia phuï töø nhieàu naêm qua nhieãm bònh nan y, cho ñeán nay, ngöôøi coøn oâm bònh naèm giöôøng, vaø hôn möôøi naêm roài, ngöôøi chöa heà naém chuoâi kieám trôû laïi! Tieåu Phi vaø Hoà Thieát Hoa giaät mình : -Theá aø ? Caû hai cuøng thôû daøi. Laâu laém, Lyù Ngoïc Haøm laïi cöôøi, thoát : -Luaän veà kieám suoâng, thì coù theå chuùng ta keå Tieát y Nhaân trong soá nhöng luaän veà cô trí, veà öùng bieán linh hoaït, thì treân giang hoà ñöøng ai mong so haøng vôùi Ñaïo Soaùi löu höông! Tieåu Phi chöa kòp noùi gì, Hoà Thieát Hoa baät cöôøi : -Coù theå haén cuõng coù chuùt taøi, chuùt trí, song Lyù huynh khoâng nen tung haén leân maây xanh, cho Lyù huynh bieát, haén khoâng khieâm nhöôøng nhö Lyù huynh ñaâu nheù, haén seõ xem trôøi baèng vung ñaáy nheù! 595 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Lyù Ngoïc Haøm tieáp : -Coøn nhö, noùi ñeán nhöõng söï vieäc gaây chaán ñoäng maïnh treân giang hoà trong maáy naêm sau naøy, thì nhöõng vieäc ñoù phaàn lôùn ñeàu do Löu höông huynh taïo neân. Chaúng haïn, neáu khoâng coù Löu Höông huynh, thì coøn ai khaùm phaù ñöôïc aâm möu cuûa boïn Nam cung Linh vaø Dieäu taêng Voâ Hoa ? Coøn ai vaõn hoài ñöôïc thinh danh cuûa voõ laâm vaø Caùi bang ? Tieåu Phi mæm cöôøi : -Vieäc quaù nhoû moïn, Lyù huynh löu taâm laøm gì ? Taïi haï thaáy theïn khi nghe ai ñeà caäp ñeán! Lieãu Voâ My chen vaøo caâu chuyeän : -Cô trí, ñaõ coù Ñaïo Soaùi Löu Höông, song veà phöông dieän thaùc laïc, minh chaùnh, thaúng thaénm thì phaûi keå ñeán Hoà Thieát Hoa. Coù ñuùng vaäy chaêng ? Hoà Thieát Hoa baät cöôøi ha haû : -Taåu phu nhaân noùi ñuùng ñoù! Lieãu Voâ My tieáp : -Coøn moät vieäc naøy nöõa, laø töûu löôïng! Treân ñôøi naøy coù ai cao töûu löôïng hôn Hoà Thieát Hoa ? Hoà Thieát Hoa voã tay : -Ñuùng luoân! Tieåu Phi gaät ñaàu : -Ñuùng laém! Treân theá gian naøy chaúng ai mau say baèng ngöôi! Hoà Thieát Hoa keâu leân : -Tieåu töû ñònh xoû nheï ta phaûi khoâng ? Coù moät ngaøy naøo ñoù, ta seõ cuøng ngöôi thöû söùc moät laàn, xem ai ngaõ tröôùc ! Lieãu Voâ My cöôøi nheï : -Vaäy laø tuyeät! Toâi daùm quaû quyeát cuoäc so taøi ñoù seõ gaây neân nhieàu haøo höùng laém laém! Tieåu Phi tieáp luoân : -Tuy nhieân, taïi haï phaûi tieát loä cho hai vò bieát tröôùc ñeå khoûi thaát voïng, laø ngoaøi caùi vieäc noác röôïu, haén chaúng coøn bieät taøi chi caû! Lyù Ngoïc Haøm chuyeån höôùng caâu chuyeän : -Taïi haï heát söùc khaâm phuïc taùnh caùch phoùng khoaùng cuûa caùc vò. Ñöôïc keát giao baèng höõu vôùi caùc vò, laø moät vinh haïnh lôùn cho baát kyø ai. Ñaùng haän cho taïi haï laø khoâng ñöôïc keà caän vôùi caùc vò luoân maáy ngaøy ñeâm lieàn, cho thoaû nieàm khaùt voïng! Lieãu Voâ My tieáp : -Bôûi, chuùng toâi khoâng daùm tin töôûng laø caùc vò seõ nhaän lôøi môøi cuûa chuùng toâi ñeán taän uûng Thuyù sôn trang, nôi ñoù coù Luïc Vuõ Traø Ñình, caïnh traø ñình, coù suoái nöôùc trong, pha traø raát ngon... Hoà Thieát Hoa saøng maét leân voã tay : 596 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Töø laâu, taïi haï nghe treân choán giang hoà truyeàn thuyeát, uûng Thuyù sôn trang laø moät caûnh trí taân kyø, thöôøng mô öôùc moät ngaøy naøo ñoù ñöôïc ñeán taän quyù ñòa phöông, thöôûng ngoaïn moät thôøi gian... Y nhìn thoaùng qua Tieåu Phi, doø caùi yù xem sao, roài thôû daøi tieáp : -Raát tieác taïi haï phaûi ñi theo haén tìm maáy ngöôøi baèng höõu! Tieåu Phi thoát leân : -Taïi haï cuõng thöôøng hoaøi nieäm baùi yeát Lyù laõo tieàn boái, tieác thay beân caïnh coøn nhieàu söï vieäc dôû dang chæ sôï khoâng theå ñem caùch ngaøy thaùng. Giaû nhö moät ngaøy naøo ñoù, moïi söï ñöôïc an baøy, thì nhaát ñònh laø taïi haï phaûi ñeán taän nôi, ñaùp taï thaïnh tình cuûa hai vò daønh cho ngaøy hoâm nay! Lieãu Voâ My chôùp maét : -Theá thì ñaùng haän quaù! Bôûi taïi nhaø toâi, coøn coù maáy vò ñang nuoâi moäng ñöôïc hoäi dieän vôùi caùc vò! Tieåu Phi cau maøy : -AÏ ! Hoà Thieát Hoa hoûi : -Ngöôi muoán bieát nhöõng ngöôøi ñoù laø ai aø ? Y tieáp luoân : -Coù gì laï ñaâu, treân ñôøi naøy, coù ai khoâng muoán thaáy maët caùi gaõ coân ñoà, ngang doïc cöôùp boùc, giaät cuûa ñoaït tieàn cuûa thieân haï ? Duø cho ai cuõng muoán thaáy maët, ngöôi naøo phaûi nhöõng ngöôøi muoán thaáy maët ngöôi maø cao haõnh ? Lieãu Voâ My baät cöôøi khanh khaùch : -Duø sao thì caùc ngöôøi ñoù cuõng thaønh taâm muoán gaëp Ñaïo Soaùi Löu Höông, hoï laø nhöõng thieáu nöõ ñang xuaân nhö nuï hoa coøn chuùm chím, hoï raát thoâng minh, hoï hieåu ñôøi khoâng keùm nhöõng ngöôøi töøng traûi! Hoà Thieát Hoa troá maét : -AÏ ? Lieãu Voâ My tieáp : -Nhöõng vò coâ nöông ñoù, coù theå baûo laø vaên voõ kieâm toaøn, dung maïo voâ song, trong ñoù coù moät vò hoïc vaán raát cao thaâm! Hoà Thieát Hoa laïi troá maét : -Taåu phu nhaân coù theå cho bieát teân hoï coâ nöông ñoù ? Lieãu Voâ My gaät ñaàu : -Vò coâ nöông ñoù, teân laø Toâ Dung Dung! ---------------------oOo--------------------- 597 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2