Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 69

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

107
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi thứ 69: NHỮNG CÁI BẤT NGỜ ....Người áo đen ở xa xa, vỗ tay cười lớn : -Hay quá! Hay quá! Con bướm vờn hoa ngày nào đã biến thành con gà nhúng nước! Hồ Thiết Hoa vừa hét vừa đứng lên. Lão bán mì cũng nhào tới, chụp áo y, gào ầm ĩ : .... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết gia cùng thời và trước đó. Truyện hoàn toàn hư cấu về thời gian và không gian nhưng tâm lý và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 69

  1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ SAÙU MÖÔI CHÍN NHÖÕNG CAÙI BAÁT NGÔØ Ngöôøi aùo ñen ôû xa xa, voã tay cöôøi lôùn : -Hay quaù! Hay quaù! Con böôùm vôøn hoa ngaøy naøo ñaõ bieán thaønh con gaø nhuùng nöôùc! Hoà Thieát Hoa vöøa heùt vöøa ñöùng leân. Laõo baùn mì cuõng nhaøo tôùi, chuïp aùo y, gaøo aàm ó : -Maét ñeå ñaâu, ñi ñöôøng laïi chaúng mang theo ? Caû nhaø ta soáng nhôø vaøo gaùnh mì, ngöôi huyû hoaïi maát roài, ta laøm sao ? Ngöôi phaûi cheát vôùi ta! Hoà Thieát Hoa toan haát aùo laõo ta, nhöng nghó laïi loãi do mình, neân daèn taùnh noùng, dòu gioïng baûo : -Buoâng ta ta, thieät haïi bao nhieâu, ta ñeàn cho! Laõo baùn mì cao gioïng : -Ñeàn! Ñeàn thì trao tieàn ñaây! Voán ñeán baûy löôïng baïc ñaáy! Keå caùc moùn linh tinh, coäng taát laø möôøi löôïng ñaáy! Ta chöa tính soá lôøi baùn ñöôïc trong ñeâm nay! Hoà Thieát Hoa ñaùp gaáp : -Ñöôïc roài! Thì ta ñeàn cho möôøi löôïng! Noùi ra, nghe töï nhieân laém song y keâu khoå thaàm. Treân ñôøi naøy, coù ai ngheøo hôn y ? Ngheøo, chaúng phaûi y khoâng kieám ra tieàn. Duø muoân vaïn löôïng ñeán tay, y cuõng tieâu hoang phí trong maáy hoâm laø heát nhaün. Chaúng bao giôø trong tuùi coù moät ñoàng. Dó nhieân, hieän taïi y chaúng coù moät ñoàng. Vaû laïi, neáu coù tieàn, y cuõng chaúng mang theo trong tröôøng hôïp ñuoåi baét thích khaùch. Laõo baùn mì laïi giuïc : -Tieàn ñaâu, chòu ñeàn thì trao ñaây ? Hoà Thieát Hoa höùa ngang : -Saùng mai! Nhaát ñònh saùng mai ta ñöa cho! Laõo baùn mì noåi giaän : -Ta bieát tröôùc, ngöôi ngheøo maït, laøm gì coù tieàn ñeàn cho ta ? Cho ngöôi bieát, neáu ngöôi khoâng ñeàn, ta nhaát ñònh lieàu maïng vôùi ngöôi ñoù! Ngöôøi aùo ñen coøn ñöùng ñoù, cöôøi hì hì maõi. Hoà Thieát Hoa bò ngaên trôû, noåi giaän heùt : -Ta noùi ngaøy mai laø ngaøy mai! Ngöôi coù buoâng tay khoâng ? 629 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Y laïi toan vuøng tay khoûi laõo baùn mì, ngôø ñaâu laõo coù söùc maïnh phi thöôøng, chuïp tay y naém cöùng nhö hai goïng keàm keïp chaéc. Hoà Thieát Hoa kinh haõi, bieát ngay laõo baùn mì laø moät cao thuû. Cöù theo tình hình naøy, thì laõo naøy haún chung boïn vôùi ngöôøi aùo ñen, coá yù chaën ñöôøng y. Neáu laø luùc naøo, Hoà Thieát Hoa khoâng heà bieát sôï. Nhöng giôø ñaây, y chæ coøn moät tay, maø coâng löïc lai keùm giaûm raát nhieàu. Y khoâng coøn ñoäng ñaäy gì noåi nöõa. Moät ngöôøi aùo ñen kia chöa chaéc gì y ñuû söùc öùng phoù, theâm moät laõo naøy, y caàm chaéc caùi khoå roài! Laõo baùn mì laïi leùo nheùo : -Trao tieàn ñaây! Ngöôi khoâng trao, ta quyeát lieàu maïng vôùi ngöôi! Hoà Thieát Hoa cöôøi laïnh : -Ngöôi töôûng ta khoâng bieát ngöôi... Y chöa döùt caâu, laõo baùn mì voäi ñöa tay bòt mieäng y, thaáp gioïng thoát : -Tieåu töû coøn ñöùng kia, ta giuùp ngöôi moät tay, haén khoâng theå chaïy thoaùt! Hoà Thieát Hoa söõng sôø. Laõo baùn mì laïi maéng laïi gaøo, vöøa maéng vöøa gaøo, vöøa ñöa aùnh maét baûo Hoà Thieát Hoa ngaàm chuaån bò. Hoà Thieát Hoa vuøng maïnh. Laõo baùn mì buoâng tay, vöøa ñaåy y. Nöông theo caùi ñaø cuûa laõo, Hoà Thieát Hoa voït tôùi, vöôït hôn baûy tröôïng. Ngöôøi aùo ñen kinh haõi keâu leân : -Ngöôi... Haén vöøa môû mieäng, Hoà Thieát Hoa ñaõ ñeán quaù gaàn, chæ coøn caùch haén ñoä tröôïng thoâi. Tay caàm chieác hoäp Bao vuõ Leâ hoa Ñinh, y keâu leân : -Ta ñang caàm vaät gì, haún ngöôi cuõng hieåu roài. Neáu ngöôi nhuùc nhíc, ta baám nuùt lieàn. Hai möôi baûy muõi ñinh seõ xuyeân thuûng thaân theå ngöôi! Ngöôøi aùo ñen hôùp moät hôi khoâng khí : -Ngöôi muoán gì ? Hoà Thieát Hoa hoûi : -Ta vaø Löu Höông coù cöøu haän gì vôùi ngöôi, sao ngöôi aùm toaùn haén, ñeå lieân luî ñeán ta luoân ? Ngöôøi aùo ñen laéc ñaàu : -Ta chaúng coù thuø oaùn gì vôùi haén! Hoà Thieát Hoa quaùt : -Theá ai chuû söû ngöôi laøm vieäc ñoù ? Ngöôøi aùo ñen laéc ñaàu : 630 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Cuõng chaúng phaûi noát! Hoà Thieát Hoa ñaûo aùnh maét moät voøng, cöôøi laïnh : -Neáu vaäy, ngöôi gôõ vuoân g bao maët ra ñi. Cho ta xem saéc dieän ngöôi bieán ñoåi nhö theá naøo ? Ngöôøi aùo ñen giaät mình, chöøng nhö lôøi noùi ñoù laøm haén chaán ñoäng raát maïnh. Hoà Thieát Hoa cöôøi lôùn : -Ta bieát tröôùc, theá naøo ta cuõng nhaän ra ngöôi! Maø ngöôi cuõng nhö vaäy, neân daáu ñaàu daáu ñuoâi, aån naáp trong boùng toái, chaúng daùm chöông maët troâng thaáy ai! Baây giôø, ngöôi rôi vaøo tay ta, lieäu ngöôi coøn che daáu ñöôïc nöõa chaêng ? Y ngöng noùi, ngöng cöôøi. Roài ñoät nhieân y heùt lôùn : -Neáu ngöôi khoâng gôõ chieác bao maët, tröôùc heát ta huyû hoaïi ñoâi chaân ngöôi, vaø sôùm muoän gì ngöôi... Y chöa döùt caâu, ngöôøi aùo ñen cöôøi lôùn, aùt caû tieáng noùi cuûa y, thaønh ra y boû dôû. Hoà Thieát Hoa cöôøi giaän : -Ngöôi cöôøi gì ? Ngöøi aùo ñen ñieàm nhieân : -Ta cöôøi ta! Ta cöôøi vieäc aân cuûa ta! Taïi sao ta ña söï ? Cöùu maïng ngöôi ñoâi ba phen laøm chi. Ñeå ngöôi soáng laïi, laáy oaùn traû aân ? Ta cöùu ngöôi ngaøy tröôùc, giôø ñaây ngöôi duøng aùm khí uy hieáp ta! Hoà Thieát Hoa giaät mình : -Ngöôi cöùu maïng ta ? Ngöôøi aùo ñen höø laïnh : -Ngöôi rôi vaøo tay Thaïch quan AÂm, ai vì ngöôi maø haï saùt taát caû moân ñeä cuûa muï aáy ? Ngöôi truùng ñoäc cuûa muï aáy,ai cho ngöôi thuoác giaûi? Chaúng leõ ngöôi queân nhöõng vieäc ñoù ? Hoà Thieát Hoa keâu leân thaát thanh : -Hoaï my Ñieåu ? Theá ra ngöôi laø Hoaï my Ñieåu ? Ngöôøi aùo ñen buoâng goïn : -öø! Hoà Thieát Hoa traàm gioïng : -Luùc ñoù ngöôi cöùu ta, sao baây giôø ngöôi muoán gieát ta ? Ngöôøi aùo ñen laïnh luøng : -Neáu ta coù yù gieát ngöôi, lieâu ngöôi coù soáng ñöôïc ñeán giaây phuùt naøy khoâng ? Hoà Thieát Hoa söõng sôø moät luùc, ñoaïn laåm nhaåm : -Theá taïi sao... ngöôi... Ngöôøi aùo ñen chaën laïi : -Ngöôi ñöøng hoûi gì caû! Hieän giöøo ta muoán ñi. Giaû nhö ngöôi laø keû vong aân boäi nghóa, laáy oaùn baùo aân, thì cöù phoùng Baïo vuõ Leâ hoa Ñinh saùt haïi ta ñi! 631 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Haén thoát xong, quay mình ñi lieàn. Hoà Thieát Hoa goïi gaáp : -Khoan! Ñôïi moät chuùt! Ngöôøi aùo ñen khoâng quay ñaàu laïi, cöù thoaùt ñi. Trong thoaùng maét, haùn maát daïng. Hoà Thieát Hoa nhìn theo boùng haén söõng sôø. Duø sao haén vaãn thoï ôn cöùu maïng, Hoaï my Ñieåu coù laøm ñieàu baïi hoaïi, coù haønh tung bí maät gì, haén cuõng laø ngöôøi ôn! Coù ai ôû phía sau, ñaëng haén g leân moät tieáng, roài cöôøi ñoaïn thoát : Nôi Hueâ dung Ñaïo ngaøy xöa, Quan Coâng buoâng tha Taøo Thaùo, caâu chuyeän ñoù coøn truyeàn ñeán nay! Hoà ñaïi hieäp haønh ñoäng nhö vaäy, ñaùng ngôïi laém! Thì ra, laõo baùn mì chöa ñi, laõo ôû ñoù theo doõi söï tình. Hoà Thieát Hoa quay mình, voøng tay chaøo, ñoaïn nheách mieäng cöôøi khoå : -Taïi haï cuøng laõo tröôïng, bình sanh khoâng heà quen bieát, laõo tröôïng coù haûo yù giuùp ñôõ, laøm taïi haï caûm kích voâ cuøng! Laõo baùn mì mæm cöôøi : -Hoà ñaïi hieäp khoâng nhaän ra laõo phu, chöù laõo phu thì ñaõ nghe danh Hoà ñaïi hieäp töø laâu! Hoà Thieát Hoa keâu leân : -Danh voïng gì taïi haï! Laõo tröôïng noùi theá, taïi haï theïn voâ cuøng. Chaúng hay laõo tröôïng coù theå cho taïi haï bieát teân hoï chaêng ? Laõo baùn mì cöôøi nheï : -Laõo phu laø Ñaùi ñoäc Haønh! Hoà Thieát Hoa giaät mình : -Laõo tröôïng laø Vaïn lyù ñoäc Haønh Vaïn tieàn boái trong Caùi bang ? Thaûo naøo laïi chaû coù coâng löïc ñaåy taïi haï bay ñi nhö gioù cuoán ? Y voøng tay chaøo löôït nöõa : -Taïi haï xin nhaän toäi thaát kính! Ñaùi ñoäc Haønh khoaùt tay : -Laøm gì coù toäi loãi! Hoà ñaïi hieäp boû qua ñi! Hoà Thieát Hoa lai hoûi : -Taïi sao laõo tieàn boái... Ñaùi ñoäc Haønh chaën lôøi : -Ñaïi hieäp muoán hoûi tai sao laõo phu khoâng aên xin nöõa maø lai doåi sang ngheà naáu mì ? Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi : -Taïi haï heát söùc kyø quaùi veà vieäc ñoù! Ñaùi ñoäc Haønh thôû daøi : -Ñeä töû trong boån bang, mang bò gaäy ñi khaép soâng hoà khoâng ngoaøi muïc ñích cuoäc soáng ñoøi ngoaïi vaät thoaùt ly moïi lôïi theá nhaân quyeàn, maëc ñôøi canh traïnh, mình ñöùng 632 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long ngoaøi voøng tham voïng cuûa con ngöôøi. Nhöng gaàn ñaây phaùt sanh ra nhieàu bieán coá, khieán cho khaùch giang hoà ñoá kî boïn Caùi bang, phaøm ai gaëp boïn aên xin cuõng ñeàu khinh gheùt caêm hôøn, khoâng laùnh xa ñöôïc thì duøng möu toan haõm haïi. Do ñoù, Caùi bang taïm thôøi xeáp bò gaäy vaøo moät xoù, ñoåi ngay ngheà nghieäp ñeå traùnh caùi hoaï taøn dieät. Hoà Thieát Hoa cuõng thôû daøi : -Phaûi, taïi haï cuõng phaàn naøo bieát ñöôïc caâu chuyeän do tieàn boái vöøa noùi! Roài y tieáp : -Tieàn boái coù haøo taâm hieäp taùnh, xem keû aùc nhö keû thuø, thöôøng gaùnh vieäc baát bình cho thieân haï! Do ñoù, naêm xöa tieàn boái thích du laõm khaép soâng hoà, tìm nhöõng vieäc baát bình maø can thieäp. Raát tieác, haønh tung bí maät, thoaét aån thoaét hieän, thoaét ôû nôi naøy thoaét ñeán nôi khaùc! Thaønh ra khoâng ai bieát maët, baèng khoâng thieân haï ñi tìm tieàn boái trình baøy oan öùc, vaø treân ñôøi naøy haún khoâng coøn moät keû baïo taøn qua söï can thieäp cuûa tieàn boái! Y keát luaän : -Nhöõng keû coù caùi taâm baïi hoaïi khi naøo lai daùm chaïm maët tieàn boái! Ñaùi ñoäc Haønh cöôøi khoå, thôû daøi maáy tieáng : -Sau cuoäc vieãn du töø Nam hoang trôû veà, laõo phu nghe noùi ñeán söï baát haïnh soaùi trong boån bang, loøng heát söùc bi phaãn. Giaû nhö luùc ñoù khoâng coù Löu höông troïng nghóa giuùp moät tay, thì thinh danh cuûa Caùi bang phaûi choân vuøi trong tuûi nhuïc! Hoà Thieát Hoa mæm cöôøi : -Taùnh khí cuûa Löu Höông gioáng nhö laõo tieàn boái, gaëp vieäc baát bình laø nhaát ñònh can thieäp! Ñaùi ñoäc Haønh gaät ñaàu : -Ñoù cuõng laø nghieäp dó cuûa con ngöôøi coù cai cheát quaùi dò! Laõo phu thöøa hieåu laø Hoà ñaïi hieäp laø baïn chí thaân cuûa Soaùi Löu Höông, tuy chöa bieát maët ñaïi hieäp laàn naøo, laõo phu haèng ao öôùc gaëp maët moät laàn. Ñeâm nay, boãng nghe tieåu töû goïi ñaïi hieäp laø Hoa hoà Ñieäp, taïi haï bieát ngay laø ñaïi hieäp vaø nghó raèng khoâng theå khoâng can thieäp vaøo söï tình. Hoà Thieát Hoa chôùp maét, ñoät nhieân hoûi : -Tieàn boái töøng daàm daáu chaân treân khaép soâng hoà trong nhieàu naêm haún coù nghe ñeán Hoaï my Ñieåu chöù ? Ñaùi ñoäc Haønh laéc ñaàu : -Chính laõo phu ñang töï hoûi haén laø ai! Haén coù thuaät khinh coâng khaù laém, tuy khoâng saùnh ñöôïc Löu Höông, song cuõng ñaùng maët nhaát nhì treân giang hoà. Con ngöôøi ñoù haún phaûi coù danh lôùn! Cho neân laõo phu nghó, ba tieáng Hoaï my Ñieåu chæ laø moät danh hieäu giaû, do ñoù chuùng ta khoâng bieát ñöôïc chaân töôùng cuûa haén! Hoà Thieát Hoa cau maøy : 633 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Khoâng leõ haén laø ngöôøi vöøa goùp maët treân giang hoà ? Haén toû ra raát nhieàu kinh nghieäm, maø moät con chim non laøm theá naøo ngang doïc töï nhieân giöõa ñaát roäng trôøi cao ñaày nguy hieåm ? Ñaùi ñoäc Haønh nghó : -Theo yù cuûa laõo phu nghó, haén phaûi laø tay laõo luyeän, thaønh danh töø laâu treân giang hoà. Haén phaûi laø ngöôøi quen cuûa Hoà ñaïi hieäp, cho neân haén khoâng ñeå cho ñaïi hieäp thaáy maët thaät. Hoà Thieát Hoa gaät ñaàu : -Taïi haï cuõng coù nghó nhö vaäy! Cho neân, taïi haï böùc haén côûi boû khaên bao maët. Soaùt laïi kyù öùc, taïi haï khoâng töôûng noåi trong haøng baèng höõu coù ai khaû dó laø haén. Ñaùi ñoäc Haønh thoát : -Coøn moät ñieåm naøy, laõo phu heát söùc kyø quaùi... Hoà Thieát Hoa chôùp maét : -AÏ ! Ñaùi ñoäc Haønh tieáp : -Haén ñaõ khoâng coù yù haïi Hoà ñaïi hieäp, taïi sao coøn daãn duï ñaïi hieäp ñeán ñaây ? Hoà Thieát Hoa giaät mình keâu leân : -Nguy roài! Ñieäu hoå ly sôn! Ñaùi ñoäc Haønh kinh dò : -Caùi chi laø ñieäu hoå ly sôn ? Hoà Thieát Hoa ñaâu coøn thì giôø, taâm tö ñaâu ñeå giaûi thích ? Ñeán caû caùi vaãy tay sang Ñaùi ñoäc haønh y cuõng khoâng kòp laøm. Y caáp toác quay mình voït ñi lieàn. Y nhôù ñeán Tieåu Phi vaø ñinh ninh laø chaøng ñaõ bò haïi roài! Baây giôø, y nhôù laïi keå nhö quaù muoän! *** Cöûa soå coøn môû nhö tröôùc, con meøo treân baøn ñaõ cheát roài. Gioù laïnh cuoán vaøo, laøm taét ngoïn ñeøn. Gian phoøng troï coù ñeøn, coøn laïnh luøng, huoáng hoà khoâng coù ñeøn ? Tieåu Phi naèm treân giöôøng tuy chöa cheát, song chaúng khaùc naøo con meøo naèm kia. Moät boùng ngöôøi löôùt ngang qua cöûa soå. Boùng ñoù vaän y phuïc ñen boù saùt mình, maët bao khaên ñen kín mít, haønh ñoäng nhanh nheïn nhö meøo. Boùng ñoù ñöùng beân ngoaøi cöûa soå nhìn vaøo, tay caàm tröôøng kieám, coøn voû giaét nôi löng. Kieám saéc beùn phi thöôøng, ñeâm khoâng saùng nhöng kieám chôùp saùng ñuû bieát ñoù laø moät thanh kieám baùu, cheùm ngöôøi khoâng vaáy maùu. 634 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Haén chöa vaøo voäi, haén ôû beân ngoaøi nghe ñoäng tónh. Beân trong, Tieûu Phi naèm im lìm, hôi thôû nghe raát nhoû, hôi thôû moøn daàn, saép ñöùng laïi trong baát cöù phuùt giaây naøo. Ñoái töôïng naèm chôø cheát vì baïo bònh, keû kia ñaõ ñeán, coøn ngaïi gì maø chöa vaøo ? Vaøo laø ñaéc thuû ngay, baát quaù chæ trôû baøn tay, aùnh theùp chieáu leân laø ñi ñöùt moät maïng ngöôøi, caùi ngöôøi maø haén ñang nhaém ? Neáu laø luùc thöôøng, Tieåu Phi ñaõ phaùt giaùc ra söï coù maët cuûa haén, duø haén coøn ôû ngoaøi xa maáy tröôïng, chöù chaúng caàn haén vaøo saùt cöûa soå. Nhöng, trong tình traïng naøy, chaøng maát caû trí giaùc, voâ phöông laøm moät phaûn öùng nhoû. Boùng ñen ñang ñöùng vuït ngoài, ngoài roài ñöùng leân, chöøng nhö haén ñaén ño. Thaân voc haén, cao hôn ngöôøi töï xöng laø Hoaï my Ñieåu vôùi Hoà Thieát Hoa. Haén cuõng coù veû maïnh meõ hôn. Nhöng, thuaät khinh coâng cuûa haén coøn keùm ngöôøi kia moät baäc. Bôûi thuaät khinh coâng keùm moät baäc, haén phaûi naém beä cöûa laáy ñaø nhaûy vaøo phoøng. Trong phoøng toái quaù, duø haén ñaõ hìn vaøo töø laâu, nhöng khi vaøo trong roài, vaãn bôõ ngôõ nhö thöôøng, haén phaûi neùp mình trong moät goùc raát laâu, môùi nhaän ñònh roõ moïi vaät. Treân giöôøng, Tieåu Phi naèm nhö cheát. Haén deø daët böôùc tôùi. Haén böôùc raát nheï, song beân ngoaøi vöøa coù côn möa, coû ñaát coøn suõng nöôùc, ñoâi giaày cuûa haén thaám nöôùc, qua böôùc chaân tuy nheï, giaøy vaãn vang leân tieáng leïp xeïp... Haén giaät mình döøng chaân, döøng roài böôùc tôùi, vöøa böôùc vöøa xem chöøng Tieåu Phi. Cuoái cuøng haén cuõng ñeán ñöôïc gaàn giöôøng. Ñeán roài laø phaûi haønh ñoäng. Thanh tröôøng kieám ñöôïc cöû cao, muõi cheách xuoáng yeát haàu Tieåu Phi. Thanh tröôøng kieám haï xuoáng! *** Phuïp!... Hoà Thieát Hoa vöøa chaïy, vöøa töï maéng, y nghó giaû nhö Tieåu Phi coù vieäc gì, thì y khoâng theå soáng soùt vôùi nieàm khoå haän hoái tieác trieàn mieân. Y töùc uaát, mình khoâng moïc caùnh maø bay. Boõng, y döøng chaân. Chaïy maõi, suy nghó maõi, vaû laïi ñöôøn g khoâng xa laém, theá maø y vaãn chöa veà ñeán khaùch saïn. Thò thaønh, laø thò thaønh laï. Hoaï my Ñieåu duï daãn y moät möïc chaïy ñi, khoâng nhaän ñònh phöông höôùng. Baây giôø trôû laïi, coøn bieát loái naøo maø veà ? Noùng naûy quaù, y voã cöûa moät nhaø, goïi thöùc aàm leân hoûi ñöôøng. Nhöng khi chuû ra roài, y cuõng chaû bieát khaùch saïn coù caùi hieäu gì. 635 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Khoâng bieát hieäu khaùch thì coønhoûi gì nôi ai ? Y ñöùng thöø ngöôøi trong möa öôùt suõng nöôùc, chaúng roõ trong ñoù coù nöôùc maét cuûa y chaêng ? *** Phuïp!... Laïi tieáng phuïp ñoù, do muõi kieám phaùt leân, nhöng chaúng phaûi laø muõi kieám xuyeân thuûng yeát haàu cuûa Tieåu Phi, maø ñaâm xuoáng chieác goái. Tieåu Phi ñaõ kòp thôøi xoay ñaàu qua moät beân neù traùnh. Ngöôøi ñoù bieát mình ñaâm huït, hoaûng hoàn, toan ruùt kieám, nhöng kieám dính taïi choã, haén khoâng ruùt noåi. Haén toan boû kieám thoaùt ñi. Tieåu Phi ñaõ chuïp coå tay haén, aùng nôi maïch moân. Haén cuõng phaûn öùng nhanh, xoeø tay kia duøng tay laøm ñao chaët xuoáng tay Tieåu Phi. Baèng moät tieåu xaûo, Tieåu Phi gaëc tay, haén nhaøo tôùi, tay kia cuûa haén chaët xuoáng tay naøy, cuõng cuûa haén. Haén ñau quaù, voäi ruù leân moät tieáng thaûm. Trong luùc ñoù, Tieåu Phi choït moät ngoùn tay vaøo hoâng haén, nöûa thaân mình cuûa haén teâ daïi haún laïi. Haén khoâng coøn cöû ñoäng ñöôïc nöõa. Trong boùng toái, ñoâi maét cuûa Tieåu Phi chôùp saùng ngôøi. Ñoâi maét ñoù, naøo phaûi ñoâi maét cuûa keû mang beänh naëng chôø cheát ? Ngöôøi aùo ñen rung rung gioïng thoát : -Ngöôi... Haén khoâng noùi ñöôïc gì theâm. Tieåu Phi cöôøi nheï : -Taïi haï bieát chaéc, theá naøo caùc haï cuõng ñeán cho neân coá gaéng ôû ñaây chôø nhau. Ngöôøi aùo ñen ñoå moà hoâi ñaàu, öôùt caû maët : -Ngöôi... ngöôi khoâng bònh ?... Tieåu Phi mæm cöôøi : -Thaân xaùc khoâng, nhöng taâm thì bònh. Caùi bònh taâm, phaûi ñöôïc chöõa baøng phöông thuoác ñaëc bieät. Phöông thuoác coù moät döôïc lieäu duy nhaát. Döôïc lieäu, laø lai lòch cuûa caùt haï. Bieát ñöôïc lai lòch caùt haï roài, taïi haï heát bònh ngay. Ngöôøi aùo ñen thôû daøi : -Quaû nhieân Löu höông soaùi danh baát hö truyeàn! Hoâm nay taïi haï nhaän baïi. Höông soaùi muoán gì taïi haï xin vaâng theo yù muoán cuûa Löu höông soaùi. Boãng, haén cöôøi ha haû tieáp : -Taïi haï bieát, döôùi Löu höông soaùi töø bao laâu nay, chöa coù moät ai taùng maïng! 636 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
  9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tieåu Phi ñieàm nhieân : -Ñuùng vaäy, taïi haï khoâng thích gieát ngöôøi. Nhöng ñoái vôùi keû ñoâi phen ba löôït, toan tìm caùch aùm saùt taïi haï, neáu khoâng bieát ñöôïc lai lòch keû ñoù, taïi haï baét buoäc phaûi phaù leä! Caùi leä naøy, coù bò phaù hay khoâng, hieän taïi tuyø nôi caùt haï. Ngöôøi aùo ñen ñaùp : -Tai haï khoâng oaùn, khoâng thuø caùt haï, neân chaúng coù yù saùt haïi caùt haï. Tieåu Phi troá maét : -Theá caùt haï ñeán ñaây hoâm nay, laø laàn thöù nhaát ? Ngöôøi aùo ñen laéc ñaàu : -Chính laø laàn thöù hai. Tieåu Phi cau maøy : -Caùc haï khoâng coù yù, taát coù ngöôøi chuû söû ? Ngöôøi aùo ñen gaät ñaàu : -Ñuùng vaäy. Taïi haï vì... Boãng moät veät saùng traéng raát nhoû, chôùp leân roài taét lieàn. Tieåu Phi vöøa kòp thaáy ngöôøi aùo ñen rung mình, aùnh maét ngôøi nieàm sôï haõi cöïc ñoä. Haén aáp uùng : -Vì... vì... Lyù... Tieåu Phi bieán saéc hoûi gaáp : -Ai ?... Ai ?... ---------------------oOo--------------------- 637 Typed by Gaø chieân http://come.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2