intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở Tiểu học

Chia sẻ: Đại Học Sư Phạm Huế | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:216

0
129
lượt xem
33
download

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở Tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở Tiểu học được nghiên cứu nhằm đề xuất nội dung và quy trình GDMT dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học cho HS tiểu học nhằm góp phần nâng cao kết quả GDMT trong trường Tiểu học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở Tiểu học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM<br /> <br /> VÕ TRUNG MINH<br /> <br /> GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG DỰA VÀO TRẢI NGHIỆM<br /> TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Hà Nội, Năm 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM<br /> <br /> VÕ TRUNG MINH<br /> <br /> GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG DỰA VÀO TRẢI NGHIỆM<br /> TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC<br /> <br /> Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục<br /> Mã số: 62 14 01 02<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn:<br /> 1. PGS.TS. Nguyễn Dục Quang<br /> 2. TS. Lƣơng Việt Thái<br /> <br /> Hà Nội, Năm 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố<br /> trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.<br /> Tác giả<br /> <br /> Võ Trung Minh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> TRANG PHỤ BÌA<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT........................................................................i<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ....................................................................................... ii<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ....................................................................................... iii<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> 1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu .......................................................................................4<br /> 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu .................................................................4<br /> 4. Giả thuyết khoa học .........................................................................................5<br /> 5. Nhiệm vụ nghiên cứu .......................................................................................5<br /> 6. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................................................................5<br /> 7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu ..........................................................................6<br /> 8. Những luận điểm bảo vệ ..................................................................................6<br /> 9. Những đóng góp mới của luận án ....................................................................7<br /> 10. Cấu trúc của luận án ......................................................................................7<br /> Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG<br /> NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG DỰA VÀO TRẢI<br /> NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC .....................8<br /> 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ...................................................................................8<br /> 1.1.1. Nghiên cứu về giáo dục môi trường ..........................................................8<br /> 1.1.2. Nghiên cứu về học tập dựa vào trải nghiệm ............................................14<br /> 1.2. Một số khái niệm có liên quan ...........................................................................20<br /> 1.2.1. Khái niệm liên quan đến giáo dục môi trường ........................................20<br /> 1.2.2. Khái niệm liên quan đến học tập dựa vào trải nghiệm ...........................23<br /> 1.3. Giáo dục môi trƣờng ở tiểu học .........................................................................30<br /> 1.3.1. Một số vấn đề chung về giáo dục môi trường ở tiểu học.........................30<br /> <br /> 1.3.2. Giáo dục môi trường trong dạy học môn Khoa học cho học sinh ở tiểu học33<br /> 1.3.3. Một số đặc điểm của học sinh tiểu học có tác động đến giáo dục môi<br /> trường dựa vào trải nghiệm trong dạy học ở tiểu học .......................................38<br /> 1.3.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục môi trường dựa vào<br /> trải nghiệm ở tiểu học ........................................................................................41<br /> 1.4. Bản chất, đặc điểm, mô hình học tập dựa vào trải nghiệm ................................ 43<br /> 1.4.1. Bản chất của học tập dựa vào trải nghiệm ..............................................43<br /> 1.4.2. Đặc điểm của học tập dựa vào trải nghiệm .............................................45<br /> 1.4.3. Mô hình học tập dựa vào trải nghiệm .....................................................50<br /> 1.5. Thực trạng giáo dục môi trƣờng dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn Khoa<br /> học ở tiểu học tại thành phố Đà Nẵng .......................................................................53<br /> 1.5.1. Khái quát về điều tra thực trạng.............................................................. 53<br /> 1.5.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng ................................................................ 54<br /> Kết luận chƣơng 1 ...................................................................................................67<br /> Chƣơng 2. NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH GIÁO DỤC MÔI TRƢỜNG DỰA<br /> VÀO TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC .......................69<br /> 2.1. Các nguyên tắc giáo dục môi trƣờng dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn<br /> Khoa học ...................................................................................................................69<br /> 2.1.1. Bảo đảm mục tiêu, nội dung môn Khoa học ............................................69<br /> 2.1.2. Bảo đảm khai thác tối đa vốn kinh nghiệm của cá nhân học sinh ..........70<br /> 2.1.3. Bảo đảm huy động tối đa các giác quan của học sinh vào quá trình<br /> học tập ...............................................................................................................71<br /> 2.1.4. Bảo đảm sự thống nhất giữa vai trò chủ thể tích cực, tự giác học tập<br /> của học sinh và vai trò tổ chức, hướng dẫn của giáo viên ................................ 72<br /> 2.2. Nội dung và quy trình giáo dục môi trƣờng dựa vào trải nghiệm trong dạy học<br /> môn Khoa học ở tiểu học ..........................................................................................73<br /> 2.2.1. Nội dung giáo dục môi trường dựa vào trải nghiệm trong dạy học môn<br /> Khoa học ở tiểu học ...........................................................................................73<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2