intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:216

130
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục "Quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục" được nghiên cứu với mục tiêu nhằm lý luận và thực tiễn đội ngũ giáo viên và quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT tỉnh Lâm Đồng, đề xuất biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các trường THPT, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục THPT, chiến lược phát triển trường THPT và yêu cầu của địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Quản lý đội ngũ giáo viên trường THPT tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN HOÀNG CHƢƠNG<br /> <br /> QU¶N Lý §éI NGò GI¸O VI£N<br /> TR¦êNG TRUNG HäC PHæ TH¤NG TØNH L¢M §ång<br /> TRONG BèI C¶NH §æI MíI GI¸O DôC<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN HOÀNG CHƢƠNG<br /> <br /> QU¶N Lý §éI NGò GI¸O VI£N<br /> TR¦êNG TRUNG HäC PHæ TH¤NG TØNH L¢M §ång<br /> TRONG BèI C¶NH §æI MíI GI¸O DôC<br /> Chuyên ngành: Quản lý giáo dục<br /> Mã số: 62 14 01 14<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN LỘC<br /> PGS.TS DƢƠNG THỊ HOÀNG YẾN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của<br /> riêng tôi. Các dữ liệu, kết quả nghiên cứu trong luận án là<br /> trung thực và chưa từng công bố trong bất kỳ công trình<br /> nghiên cứu nào khác.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Nguyễn Hoàng Chƣơng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu...................................................................... 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................... 3<br /> 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu ........................................................................ 3<br /> 4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu của đề tài ............................................................. 3<br /> 5. Giả thuyết khoa học ................................................................................................ 3<br /> 6. Nhiệm vụ nghiên cứu .............................................................................................. 4<br /> 7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ...................................................... 4<br /> 8. Luận điểm bảo vệ .................................................................................................... 6<br /> 9. Đóng góp mới của luận án ...................................................................................... 6<br /> 10. Cấu trúc luận án .................................................................................................... 7<br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN<br /> TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI<br /> GIÁO DỤC .......................................................................................................................... 8<br /> 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ........................................................................... 8<br /> 1.1.1. Các công trình nghiên cứu về quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên ........... 8<br /> 1.1.2. Các công trình nghiên cứu về quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên<br /> trường THPT ......................................................................................................... 12<br /> 1.1.3. Các công trình nghiên cứu về tạo ra lợi thế cạnh tranh thông qua<br /> quản lý nguồn nhân lực của tổ chức ..................................................................... 14<br /> 1.2. Nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực .................................................. 16<br /> 1.2.1. Khái niệm .................................................................................................... 16<br /> 1.2.2. Các mô hình quản lý nguồn nhân lực ......................................................... 19<br /> 1.2.3. Nội dung cơ bản của quản lý nguồn nhân lực ............................................ 23<br /> 1.2.4. Quản lý nguồn nhân lực nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho tổ chức ....... 24<br /> 1.3. Đổi mới giáo dục THPT và yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ giáo viên<br /> trƣờng THPT ........................................................................................................... 26<br /> 1.3.1. Vị trí, vai trò của giáo dục THPT ............................................................... 26<br /> 1.3.2. Giáo viên THPT .......................................................................................... 27<br /> 1.3.3. Đổi mới giáo dục THPT và yêu cầu đặt ra đối với giáo viên THPT .......... 28<br /> <br /> 1.3.4. Đội ngũ giáo viên THPT ............................................................................. 31<br /> 1.3.5. Yêu cầu về khung phẩm chất, năng lực của giáo viên trường THPT<br /> trong bối cảnh đổi mới giáo dục ........................................................................... 35<br /> 1.4. Quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng THPT trong bối cảnh đổi mới giáo dục....... 37<br /> 1.4.1. Quản lý nhà trường của hiệu trưởng trường THPT ................................... 37<br /> 1.4.2. Quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THPT tạo lợi thế<br /> cạnh tranh cho nhà trường ................................................................................... 41<br /> 1.4.3. Nội dung quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THPT<br /> trong bối cảnh đổi mới giáo dục ........................................................................... 43<br /> 1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng THPT<br /> trong bối cảnh đổi mới giáo dục............................................................................. 51<br /> 1.5.1. Những yếu tố thuộc về chủ thể quản lý ....................................................... 51<br /> 1.5.2. Những yếu tố thuộc về đối tượng quản lý ................................................... 52<br /> 1.5.3. Những yếu tố thuộc về môi trường quản lý ................................................ 52<br /> Kết luận chƣơng 1 ................................................................................................... 54<br /> Chƣơng 2: THỰC TIỄN QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG<br /> THPT TỈNH LÂM ĐỒNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ......... 55<br /> 2.1. Khái quát về tỉnh Lâm Đồng và giáo dục THPT tỉnh Lâm Đồng ................. 55<br /> 2.1.1. Khái quát về tỉnh Lâm Đồng ....................................................................... 55<br /> 2.1.2. Khái quát về giáo dục tỉnh Lâm Đồng ........................................................ 56<br /> 2.1.3. Đặc điểm giáo dục THPT tỉnh Lâm Đồng .................................................. 56<br /> 2.2. Tổ chức nghiên cứu thực trạng ....................................................................... 56<br /> 2.2.1. Mục đích nghiên cứu thực trạng ................................................................. 56<br /> 2.2.2. Nội dung nghiên cứu thực trạng ................................................................. 57<br /> 2.2.3. Chọn mẫu địa bàn nghiên cứu .................................................................... 57<br /> 2.2.4. Công cụ nghiên cứu thực trạng .................................................................. 59<br /> 2.2.5. Quy trình nghiên cứu thực trạng ................................................................ 60<br /> 2.3. Thực trạng đội ngũ giáo viên trƣờng THPT tỉnh Lâm Đồng ...................... 65<br /> 2.3.1. Số lượng đội ngũ giáo viên và CBQL ......................................................... 66<br /> 2.3.2. Cơ cấu đội ngũ giáo viên ............................................................................ 66<br /> 2.3.3. Chất lượng đội ngũ giáo viên ..................................................................... 69<br /> 2.4. Thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên trƣờng THPT tỉnh Lâm Đồng ........ 80<br /> 2.4.1. Thực trạng lập kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên ............................... 80<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2