intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:195

0
42
lượt xem
6
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Nghiên cứu truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam" được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam bằng việc vận dụng mô hình phi tuyến TVAR.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát tại Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu<br /> và kết quả nghiên cứu là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công<br /> trình nào khác.<br /> Tác giả<br /> <br /> Trần Văn Hùng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ<br /> TÓM TẮT ....................................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ........................................................................................... 2<br /> 1.1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................... 2<br /> 1.2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu................................................... 4<br /> 1.3. Tổng quan phƣơng pháp nghiên cứu .............................................................. 5<br /> 1.4. Đóng góp của nghiên cứu ................................................................................. 5<br /> 1.5. Kết cấu nghiên cứu ........................................................................................... 7<br /> CHƢƠNG 2: KHUNG LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM VỀ<br /> TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ............................................................................ 9<br /> 2.1. Lý thuyết về truyền dẫn tỷ giá hối đoái (ERPT) ........................................... 9<br /> 2.1.1.<br /> <br /> Khái niệm về truyền dẫn tỷ giá ............................................................. 9<br /> <br /> 2.1.2.<br /> <br /> Cơ chế truyền dẫn ................................................................................ 10<br /> <br /> 2.1.3.<br /> <br /> Mô hình định giá so le theo sức mạnh thị trƣờng.............................. 13<br /> <br /> 2.1.4.<br /> <br /> Mô hình Mark up ................................................................................. 15<br /> <br /> 2.1.5.<br /> <br /> Mối quan hệ giữa thay đổi trong tỷ giá và truyền dẫn tỷ giá ........... 17<br /> <br /> 2.2. Lý thuyết nền tảng về mối quan hệ giữa lạm phát, tỷ giá hối đoái và lãi<br /> suất .......................................................................................................................... 18<br /> 2.2.1.<br /> <br /> Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lạm phát dƣới các điều kiện cân<br /> <br /> bằng quốc tế (International Parity Conditions) ................................................ 18<br /> 2.2.2.<br /> <br /> Mối quan hệ giữa lãi suất và tỷ giá hối đoái ...................................... 23<br /> <br /> 2.2.3.<br /> <br /> Mối quan hệ giữa lỗ hổng sản lƣợng và lạm phát ............................. 24<br /> <br /> 2.3. Bằng chứng thực nghiệm về các kết quả nghiên cứu trƣớc đây ................ 25<br /> 2.3.1.<br /> <br /> Truyền dẫn tuyến tính ......................................................................... 25<br /> <br /> 2.3.2.<br /> <br /> Truyền dẫn phi tuyến ........................................................................... 33<br /> <br /> 2.3.2.1. Các nghiên cứu thực nghiệm ở nƣớc ngoài .................................... 33<br /> 2.3.2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm ở trong nƣớc .................................... 37<br /> 2.4. Kết luận chƣơng 2 ........................................................................................... 38<br /> CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU .............................. 40<br /> 3.1. Mô hình nghiên cứu ........................................................................................ 40<br /> 3.2. Phƣơng pháp ƣớc lƣợng ................................................................................. 41<br /> 3.2.1.<br /> <br /> Mô hình VAR ........................................................................................ 41<br /> <br /> 3.2.2.<br /> <br /> Mô hình TVAR ..................................................................................... 42<br /> <br /> 3.3. Dữ liệu .............................................................................................................. 45<br /> 3.4. Các bƣớc trong quy trình nghiên cứu .......................................................... 55<br /> 3.5. Kết luận chƣơng 3 ........................................................................................... 64<br /> CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU................................................................... 65<br /> 4.1. Ƣớc lƣợng bằng phƣơng pháp TVAR với ngƣỡng lạm phát...................... 65<br /> <br /> 4.2. Ƣớc lƣợng bằng phƣơng pháp TVAR với ngƣỡng thay đổi tỷ giá ............ 83<br /> 4.3. Kết luận chƣơng 4 ........................................................................................... 98<br /> CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .................................................... 100<br /> 5.1. Tóm lƣợc các kết quả nghiên cứu chính ..................................................... 100<br /> 5.2. Hạn chế của nghiên cứu ............................................................................... 101<br /> 5.3. Hƣớng nghiên cứu trong tƣơng lai ............................................................. 101<br /> 5.4. Khuyến nghị chính sách ............................................................................... 102<br /> <br /> Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo<br /> Phụ Lục<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản