intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu biến động sử dụng đất trong mối quan hệ với một số yếu tố nhân khẩu học thuộc khu vực huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:204

93
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Nghiên cứu biến động sử dụng đất trong mối quan hệ với một số yếu tố nhân khẩu học thuộc khu vực huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định" nghiên cứu với mục đích nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các quy hoạch sử dụng đất góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của các đơn vị cấp huyện. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu biến động sử dụng đất trong mối quan hệ với một số yếu tố nhân khẩu học thuộc khu vực huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT<br /> <br /> LÊ THỊ THU HÀ<br /> <br /> NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT<br /> TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC<br /> THUỘC KHU VỰC HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT<br /> <br /> LÊ THỊ THU HÀ<br /> <br /> NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT<br /> TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC<br /> THUỘC KHU VỰC HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH<br /> <br /> Ngành : Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ<br /> Mã số : 62.52.05.03<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC :<br /> <br /> 1. PGS.TS Phạm Văn Cự<br /> 2. GS.TS<br /> <br /> Võ Chí Mỹ<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết<br /> quả trong luận án là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công<br /> trình nào khác.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Lê Thị Thu Hà<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU.................................................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................... 1<br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu .............................................................................. 2<br /> 3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu ............................................................................. 4<br /> 4. Các phƣơng pháp và phần mềm nghiên cứu..........................................................4<br /> 5. Các luận điểm bảo vệ .............................................................................................. 5<br /> 6. Những điểm mới của luận án .................................................................................. 5<br /> 7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn ................................................................................ 5<br /> 8. Cơ sở tài liệu ........................................................................................................... 6<br /> 9. Cấu trúc luận án ...................................................................................................... 7<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIÊN CỨU<br /> MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC YẾU TỐ NHÂN<br /> KHẨU HỌC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM ................................................................. 8<br /> 1.1 Tình hình nghiên cứu biến động sử dụng đất ................................................. 8<br /> 1.1.1 Xu hướng nghiên cứu biến động sử dụng đất với các yếu tố quan hệ ............. 8<br /> 1.1.2 Các phương pháp nghiên cứu biến động sử dụng đất ...................................16<br /> 1.1.3 Các phương pháp phân loại hiện trạng sử dụng đất từ ảnh vệ tinh và xu<br /> hướng mới trên Thế giới và Việt Nam .... ..................................................................18<br /> 1.2 Các vấn đề cơ bản về nghiên cứu nhân khẩu học trong luận án<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.2.1 Một số khái niệm hiện hành trong nghiên cứu nhân khẩu học .....................22<br /> 1.2.2 Những học thuyết cơ bản trong nghiên cứu mối quan hệ giữa dân số và phát<br /> triển ...........................................................................................................................29<br /> 1.2.3 Sự biến động các yếu tố nhân khẩu học ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế xã hội, môi trường và gây ra những biến động trong mục đích sử dụng đất .........32<br /> 1.3 Các phương pháp nghiên cứu mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất và<br /> sự thay đổi các yếu tố nhân khẩu học .................................................................... 31<br /> 1.3.1 Tích hợp dữ liệu viễn thám và GIS trong nghiên cứu biến động sử dụng đất<br /> do tác động của phát triển dân số ............................................................................31<br /> <br /> iii<br /> <br /> 1.3.2 Sử dụng phương pháp hồi quy dựa trên phân tích thống kê để xác định quan<br /> hệ giữa sử dụng đất và thay đổi dân số các khu vực nghiên cứu trên thế giới và<br /> Việt Nam....................................................................................................................31<br /> 1.4 Tình hình nghiên cứu mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất và các yếu<br /> tố nhân khẩu học ở Việt Nam................................................................................. 34<br /> Kết luận chương 1 .................................................................................................. .40<br /> CHƢƠNG 2. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỰ THAY ĐỔI<br /> CÁC YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC KHU VỰC HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH<br /> NAM ĐỊNH ............................................................................................................................ 42<br /> 2.1 Tổng quan về khu vực nghiên cứu của luận án ............................................ 42<br /> 2.1.1 Điều kiện địa lý tự nhiên huyện Giao Thủy ...................................................42<br /> 2.1.2. Các nguồn tài nguyên. ....................................................................................43<br /> 2.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu ..............................................45<br /> 2.1.4 Đánh giá chung về những thuận lợi và khó khăn trong điều kiện tự nhiên,<br /> kinh tế - xã hội huyện Giao Thủy .............................................................................. 48<br /> 2.2 Xác định và đánh giá quá trình biến động sử dụng đất tại Giao Thủy từ dữ<br /> liệu ảnh vệ tinh ........................................................................................................ 50<br /> 2.2.1 Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất khu vực Giao Thủy, Nam Định ...50<br /> 2.2.2 Đánh giá quá trình biến động sử dụng đất khu vực ven biển Giao Thủy, Nam Định 87<br /> 2.3 Diễn biến phát triển nhân khẩu khu vực Giao Thủy, tỉnh Nam Định ......... 94<br /> 2.3.1 Quy mô hộ và quy mô dân số .........................................................................94<br /> 2.3.2 Mật độ và sự phân bố dân số .........................................................................96<br /> 2.3.3 Cơ cấu dân số theo giới tính và theo nhóm tuổi ............................................97<br /> 2.3.4 Tỷ lệ sinh, tỷ lệ chết và tỷ lệ tăng tự nhiên dân số ........................................98<br /> 2.3.5 Lao động, việc làm .........................................................................................99<br /> Kết luận chương 2 ................................................................................................. 101<br /> CHƢƠNG 3. XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ<br /> MỘT SỐ YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC TẠI KHU VỰC HUYỆN GIAO THỦY,<br /> NAM ĐỊNH ........................................................................................................................... 102<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2