intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Phân tích hệ thống quá trình đốt nhiệt phân chất thải rắn công nghiệp đặc trưng

Chia sẻ: Nam Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

193
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Phân tích hệ thống quá trình đốt nhiệt phân chất thải rắn công nghiệp đặc trưng nhằm nghiên cứu tính chất của quá trình cháy của hỗn hợp vật liệu rắn trong thiết bị đốt kiểu cột nhồi, xác định phương trình động học quá trình cháy của từng loại vật liệu,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Phân tích hệ thống quá trình đốt nhiệt phân chất thải rắn công nghiệp đặc trưng

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA ---------------------------<br /> <br /> LEÂ ANH KIEÂN<br /> <br /> PHAÂN TÍCH HEÄ THOÁNG QUAÙ TRÌNH ÑOÁT NHIEÄT PHAÂN CHAÁT THAÛI RAÉN COÂNG NGHIEÄP ÑAËC TRÖNG<br /> Chuyeân ngaønh: Maùy vaø Thieát bò Coâng ngheä Thöïc phaåm Maõ ngaønh: 2.01.20<br /> <br /> HÖÔÙNG DAÃN:<br /> <br /> 1. PGS.TSKH. LEÂ XUAÂN HAÛI 2. GS. V.N.SHARIFI<br /> <br /> LUAÄN AÙN TIEÁN SÓ KYÕ THUAÄT<br /> <br /> THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH – NAÊM 2010<br /> <br /> 1<br /> Lôøi cam ñoan Toâi xin cam ñoan nhöõng keát quaû ñöôïc trình baøy trong luaän aùn naøy laø do chính toâi thöïc hieän töø kieán thöùc cuûa chính mình. Toâi khoâng noäp luaän aùn naøy cho baát cöù tröôøng vieän naøo ñeå ñöôïc caáp baèng. Lôøi caûm ôn Tröôùc heát toâi xin chaân thaønh caûm ôn Thaày höôùng daãn chính laø PGS.TSKH Leâ Xuaân Haûi ñaõ taän tình höôùng daãn, chia seû nhöõng kinh nghieäm quyù baùu treân con ñöôøng nghieân cöùu khoa hoïc. Thaày ñaõ chaân tình ñoäng vieân vaø taïo moïi ñieàu kieän toát nhaát cho toâi ñeå toâi coù theå hoaøn thaønh luaän aùn naøy. Loøng bieát ôn chaân thaønh cuûa toâi cuõng xin ñöôïc göûi ñeán GS.Vida Sharifi vaø GS Jim Swithenbank đã tận tình hướng dẫn, đặc biệt cuøng vôùi GS.Agba Salman, GS.Michael Hounslow ñaõ hoã trôï phaàn kinh phí cuõng nhö khoâng ngöøng khuyeán khích toâi trong thôøi gian hoïc taäp taïi tröôøng Ñaïi hoïc Sheffield. Lôøi caûm ôn saâu saéc nhaát ñöôïc hình thaønh töø nhöõng ngoân töø vaø ngöõ vaên thoâng thöôøng nhöng xuaát phaùt töø taát caû traùi tim vaø lyù trí cuûa toâi coù leõ cuõng khoâng theå noùi leân ñöôïc ñaày ñuû nhöõng gì maø ngöôøi vôï yeâu quyù TS. Leâ Thò Kim Phuïng ñaõ daønh troïn veïn cho toâi, ñaõ cuøng vôùi con gaùi Leâ Phuïng Anh Taâm trôû thaønh nguoàn ñoäng vieân to lôùn, giuùp toâi coù ñuû tinh thaàn, söùc löïc ñeå vöôït qua taát caû nhöõng khoù khaên trong suoát thôøi gian laøm luaän aùn. Xin caûm ôn nhöõng ngöôøi thaân, gia ñình vaø baïn beø ñoàng nghieäp ôû Vieän Kyõ Thuaät Nhieät Ñôùi vaø Baûo veä Moâi Tröôøng, ñaëc bieät laø TS. Nguyeãn Quoác Bình, ñaõ chia seû kinh nghieäm nghieân cöùu vôùi toâi, thöôøng xuyeân ñoäng vieân, taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát ñeå toâi chuyeân taâm vieát neân coâng trình nghieân cöùu naøy. Xin chaân thaønh caûm ôn caùc Thaày, coâ trong khoa Coâng ngheä Hoaù hoïc, trong boä moân Maùy Thieát Bò ñaõ uûng hoä toâi, taïo ñieàu kieän toát nhaát cuõng nhö ñaõ ñoùng goùp nhöõng yù kieán quùy giaù cho toâi, giuùp toâi hoaøn thaønh ñöôïc coâng vieäc cuûa mình. Cuoái cuøng, toâi xin caûm ôn Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, Tröôøng Ñaïi hoïc Quoác Gia TP. Hoà Chí Minh ñaõ taøi trôï cho toâi thöïc hieän coâng trình nghieân cöùu naøy.<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Tieát kieäm söû duïng nhieân lieäu hoaù thaïch, giaûm thieåu löôïng raùc thaûi, taùi cheá, taùi söû duïng vaø taùi sinh naêng löôïng töø raùc thaûi hieän nay ñang laø vaán ñeà ñöôïc quan taâm ôû möùc toaøn caàu hoaù. Trong ñoù, taùi cheá chaát thaûi ñang daàn trôû thaønh moät ngaønh coâng nghieäp thöïc söï taïi caùc nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån nhö Anh, Phaùp, Ñöùc, Myõ, Nga, Trung Quoác, Nhaät,… Ngaønh coâng nghieäp ñaëc bieät naøy taùi cheá chaát thaûi goùp phaàn cung caáp caùc loaïi nguyeân lieäu nhö nylon, nhöïa, giaáy, goã, kim loaïi, thuûy tinh,… vôùi chi phí thaáp hôn nhieàu so vôùi chi phí saûn xuaát caùc loaïi nguyeân lieäu ban ñaàu. Phaàn nguyeân lieäu baån coøn laïi coù nguoàn goác höõu cô sau khi ñöôïc phaân loaïi, moät laàn nöõa ñöôïc xem laø chaát thaûi cuûa ngaønh coâng nghieäp phaân loaïi taùi cheá, vaø thöôøng ñöôïc tieáp tuïc xöû lyù baèng caùc phöông phaùp ñoát khaùc nhau nhaèm taïo ñieàu kieän giaûm aùp löïc quyõ ñaát cuûa caùc baõi choân laáp. Vaán ñeà ñoát “chaát thaûi cuûa chaát thaûi” keát hôïp phaùt ñieän hieän nay cuõng ñang ñöôïc ñaàu tö nghieân cöùu ôû raát nhieàu caùc quoác gia coâng nghieäp phaùt trieån neâu treân. Moät trong nhöõng loaïi thieát bò söû duïng phoå bieán laø loø ñoát coù væ loø di chuyeån (travelling bed). Thieát bò loø ñoát coù væ loø di chuyeån ñöôïc söû duïng phoå bieán ñeå ñoát sinh khoái (biomass), chaát thaûi sinh hoaït taïi nhieàu nôi treân theá giôùi. Nhieàu coâng trình nghieân cöùu cuûa caùc tröôøng Ñaïi hoïc, caùc Vieän nghieân cöùu, caùc nhaø maùy coâng nghieäp ñoái vôùi loaïi thieát bò naøy ñaõ ñöôïc thöïc hieän vaø thu ñöôïc nhöõng keát quaû quan troïng, ñoùng goùp vaøo söï hieåu bieát veà quaù trình chaùy, veà phöông thöùc naâng cao hieäu quaû chaùy,… trong quaù trình xöû lyù raùc thaûi baèng phöông phaùp ñoát. Tuy nhieân, cho ñeán nay vaãn chöa coù moät nghieân cöùu naøo thöïc hieän tieáp caän quaù trình ñoát raùc thaûi trong thieát bò loø ñoát coù væ loø di chuyeån moät caùch thöïc söï chuaån möïc vôùi nguyeân taéc thieát bò loø ñoát raùc thaûi ñöôïc xeùt nhö laø moät heä thoáng phöùc taïp. Treân cô sôû nhaän thöùc saâu saéc veà yù nghóa vaø giaù trò cuûa vieäc ñoát chaát thaûi raén trong thieát bò ñoát coù væ loø di chuyeån, ñeà taøi luaän vaên Tieán só “Phaân tích heä thoáng quaù trình ñoát chaát thaûi coâng nghieäp ñaëc tröng” ñöôïc ñeà xuaát thöïc hieän phoái hôïp taïi tröôøng Ñaïi hoïc Quoác gia TP.HCM vaø Ñaïi hoïc Sheffield, UK. Trong ñoù, ñoái töôïng nghieän cöùu ñöôïc xem xeùt nhö moät heä thoáng phöùc taïp vaø caùc taùc vuï nghieân cöùu ñöôïc xaùc laäp vaø trieån khai theo tinh thaàn cuûa phöông phaùp luaän Tieáp caän Heä thoáng. 2. ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU Nhö ñaõ ñeà caäp ôû treân, ñoái töôïng nghieân cöùu trong ñeà taøi naøy bao goàm: Vaät lieäu nghieân cöùu: chaát thaûi raén höõu cô ñaõ phaân loaïi cho muïc ñích taùi cheá, taùi söû duïng (chaát thaûi cuûa chaát thaûi) vaø sinh khoái thöïc vaät (chaát thaûi cuûa ngaønh saûn xuaát noâng nghieäp ); Thieát bò: loø ñoát kieåu coät nhoài (laø moät moâ hình vaät theå thu nhoû cuûa thieát bò loø ñoát coù væ loø di chuyeån ); Quaù trình ñoát : ñoát nhieät phaân chaát thaûi raén; Phöông phaùp moâ hình hoùa quaù trình ñoát nhieät phaân chaát thaûi raén; Chöông trình moâ phoûng quaù trình chaùy chaát thaûi raén. 3. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU Muïc tieâu ñaët ra trong Luaän aùn naøy laø: Nghieân cöùu tính chaát cuûa quaù trình chaùy cuûa hoãn hôïp vaät lieäu raén trong thieát bò ñoát kieåu coät nhoài; Xaùc ñònh phöông trình ñoäng hoïc quaù trình chaùy cuûa töøng loaïi vaät lieäu laø chaát thaûi sau khi phaân loaïi taùi cheá, taùi söû duïng vaø sinh khoái noâng nghieäp; Xaây döïng heä phöông trình vi phaân moâ taû quaù trình chaùy cuûa vaät lieäu raén theo phöông phaùp phaân tích heä thoáng; Xaây döïng chöông trình moâ phoûng nghieân cöùu quaù trình ñoát vaät lieäu raén theo phöông phaùp theå tích höõu haïn; 4. NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU Caùc noäi dung nghieân cöùu chủ yếu trong luaän aùn naøy gồm: Toång quan caùc nghieân cöùu veà quaù trình ñoát chaát thaûi raén treân theá giôùi vaø trong nöôùc theo quan ñieåm của phöông phaùp luaän tieáp caän heä thoáng. Nghieân cöùu caùc aûnh höôûng chuû yeáu cuûa caùc yeáu toá vaät lyù ñeán quaù trình chaùy trong heä goàm: aûnh höôûng cuûa löu löôïng khoâng khí sô caáp, aûnh höôûng cuûa ñoä roãng cuûa heä. Vaän duïng phöông phaùp phaân tích heä thoáng nghieân cöùu xaây döïng moâ taû toaùn hoïc cho ñoái töôïng loø ñoát coù væ loø di chuyeån. Xöû lyù döõ lieäu nghieân cöùu thöïc nghieäm nhaèm xaùc ñònh caùc ñaëc tính caáu truùc, caáu taïo vaät chaát cuûa vaät lieäu; nghieân cöùu quaù trình chaùy cuûa vaät lieäu treân thieát bò ñoát kieåu coät nhoài ñeå xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa moâ hình.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Xaây döïng moät chöông trình CIS döïa vaøo phöông phaùp theå tích höõu haïn ñeå moâ phoûng, kieåm chöùng moâ hình toaùn hoïc xaây döïng ñöôïc. 5. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Luaän aùn naøy ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû cuûa phöông phaùp luaän tieáp caän heä thoáng vaø ñöôïc trieån khai theo moät löôïc ñoà logic töông öùng vôùi taùc vuï chuû ñaïo laø tieáp caän heä thoáng. Caùc phöông phaùp ñöôïc vaän duïng ñeå tieán haønh phaân tích heä thoáng quaù trình ñoát nhieät phaân chaát thaûi raén bao goàm: Phöông phaùp phaân hoaïch heä thoáng: ñöôïc söû duïng ñeå nhaän daïng nhöõng vaán ñeà cuï theå caàn nghieân cöùu treân nhöõng quy moâ, phaïm vi thuoäc caùc phaân heä. Phöông phaùp tích hôïp heä thoáng: ñöôïc söû duïng ñeå toång hôïp caùc keát quaû nghieân cöùu treân caùc phaân heä, taïo ra keát quaû cho caùc heä coù quy moâ lôùn hôn. Phöông phaùp nghieân cöùu treân moâ hình vaät theå: töø keát quaû phaân hoaïch heä thoáng xaùc ñònh ñöôïc caùc moâ hình vaät theå (caùc thieát bò thöïc nghieäm) vaø tieán haønh nghieân cöùu treân caùc moâ hình vaät theå ñeå nhaän daïng quaù trình ñoát nhieät phaân caùc loaïi vaät lieäu ñaõ ñöôïc choïn laøm ñaïi dieän cho caùc chaát thaûi raén. Phöông phaùp nghieân cöùu treân moâ hình vaät theå bao haøm caû quaù trình thoáng keâ xöû lyù caùc döõ lieäu thöïc nghieäm. Phöông phaùp nghieân cöùu treân moâ hình toaùn hoïc: ñöôïc söû duïng vôùi muïc ñích hoã trôï cho caùc nghieân cöùu thöïc nghieäm treân moâ hình vaät theå, nhaèm taïo ra nhöõng bieåu ñaït coù tính khaùi quaùt hôn vaø sau ñoù coù theå tieán haønh moâ phoûng quaù trình ñoát nhieät phaân treân cô sôû caùc moâ taû toaùn hoïc thu ñöôïc. 6. YÙ NGHÓA KHOA HOÏC • Luaän aùn laø coâng trình nghieân cöùu ñaàu tieân ôû trong vaø ngoaøi nöôùc thöïc hieän vaän duïng phöông phaùp luaän Tieáp caän Heä thoáng vôùi taùc vuï chuû ñaïo laø Phaân tích heä thoáng treân hoãn hôïp nhieân lieäu raén (heä dò theå ña phaân taùn) trong thieát bò loø ñoát kieåu coät nhoài ; • Ñoái töôïng vaät lieäu nghieân cöùu laø hoãn hôïp giaáy vaø hoãn hôïp sinh khoái ñöôïc söû duïng trong nghieân cöùu naøy ñaõ ñoùng goùp vaøo caùc nghieân cöùu chung cuûa nhoùm nghieân cöùu cuûa tröôøng Ñaïi hoïc Sheffield (Vöông Quoác Anh) veà söï hieåu bieát quaù trình chaùy cuûa loaïi vaät lieäu “chaát thaûi cuûa chaát thaûi”. Ñaây cuõng ñöôïc xem laø caùc nghieân cöùu môû ñöôøng cho vieäc nghieân cöùu quaù trình chaùy cuûa caùc loaïi chaát thaûi raén töông töï ôû Vieät Nam. 7. YÙ NGHÓA THÖÏC TIEÃN • Thieát bò ñoát kieåu coät nhoài ñöôïc nghieân cöùu trong luaän aùn laø moät moâ hình vaät theå thu ñöôïc töø pheùp phaân hoaïch thieát bò loø ñoát coù væ loø di chuyeån vaø thieát bò loø ñoát tónh hai caáp. Ñaây laø hai loaïi loø ñoát chaát thaûi phoå bieán treân theá giôùi vaø ôû Vieät Nam. Keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi naøy coù theå ñöôïc trieån khai öùng duïng trong caùc loaïi loø ñoát keå treân vôùi vaät lieäu ñoát laø chaát thaûi raén noùi chugn vaø sinh khoái ; • Keát quaû nghieân cöùu cuûa luaän aùn seõ goùp phaàn vaøo lôøi giaûi cuûa baøi toaùn xöû lyù chaát thaûi keát hôïp taùi sinh naêng löôïng , phuïc vuï nhu caàu sinh hoaït vaø saûn xuaát coâng nghieäp. CHƯƠNG 1: TOÅNG QUAN 1.1 VAÄT LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU Cô caáu loaïi chaát thaûi raén trong hoaït ñoäng cuûa neàn kinh teá cuûa caùc quoác gia coâng nghieäp phaùt trieån khaù ñoàng nhaát, coù thaønh phaàn nhö trong hình 1.1 sau [1, 2]:<br /> 6% 1% 15% 31% Chất t hải xây dựng<br /> Phöông phaùp Chaát thaûi Phaân loaïi taïi nguoàn Chaát thaûi nguy haïi Moät soá loaïi chaát thaûi töø hoä gia ñình Chaát thaûi khoâng nguy haïi Phaân loaïi, thu gom Taùi söû duïng<br /> <br /> Tieâu huûy<br /> <br /> Thu hoài<br /> <br /> Chất t hải nông nghiệp<br /> <br /> Taùi cheá Chaát thaûi cuûa chaát thaûi<br /> <br /> UÛ Compost<br /> <br /> Naêng löôïng<br /> <br /> Saûn phaåm, phöông tieän<br /> <br /> Chất t hải khoáng sản 16%<br /> <br /> Saûn phaåm Khí noùng Khí chaùy Xöû lyù khí<br /> <br /> Chất t hải sản xuất<br /> <br /> Choân laáp<br /> <br /> Buøn thaûi Tro<br /> <br /> Loø ñoát<br /> <br /> 31%<br /> <br /> Chất t hải sinh hoạt<br /> <br /> CH4<br /> <br /> Xöû lyù nöôùc thaûi<br /> <br /> Chất t hải sản xuất năng lượng<br /> <br /> Chaát thaûi loûng<br /> <br /> Hình 1.1 Cô caáu thaønh phaàn chaát thaûi raén<br /> <br /> Hình 1.2 Sô ñoà toùm taét quy trình xöû lyù chaát thaûi raén<br /> <br /> Vieäc ñoát “chaát thaûi cuûa chaát thaûi” ñöôïc thöïc hieän chuû yeáu trong ngaønh coâng nghieäp xöû lyù chaát thaûi raén. Cho ñeán nay, vieäc nghieân cöùu baûn chaát quaù trình ñoát hoãn hôïp caùc vaät lieäu naøy haàu nhö chöa ñöôïc thöïc hieän taïi caùc Vieän nghieân cöùu hoaëc tröôøng Ñaïi hoïc tieân tieán treân theá giôùi. 1.2 THIEÁT BÒ LOØ ÑOÁT COÙ VÆ LOØ DI CHUYEÅN<br /> <br /> 3<br /> <br /> Trong coâng nghieäp ñoát xöû lyù chaát thaûi, thieát bò loø ñoát coù væ loø di chuyeån ñöôïc söû duïng raát nhieàu do nhöõng tính naêng öu vieät nhö: coâng suaát xöû lyù lôùn, hieäu suaát ñoát chaát thaûi lôùn, chaát thaûi ñöôïc naïp vaøo lieân tuïc vaø tro cuõng ñöôïc laáy ra lieân tuïc. Ngoaøi ra coøn coù theå toái öu quaù trình caáp khí ñeå ñaït hieäu suaát xöû lyù cao nhaát, hieäu suaát nhieät sinh ra lôùn nhaát. Do coâng suaát cuûa loø lôùn neân löôïng khí chaùy sinh ra cuõng raát lôùn, coù theå söû duïng caáp cho loø hôi phuïc vuï cho vieäc phaùt ñieän [3-6]. Chaát thaûi ñöôïc caáp lieân tuïc töø treân pheãu xuoáng ghi loø. Ghi loø di chuyeån tuaàn hoaøn töø traùi sang phaûi vôùi goùc nghieâng i = 10o-15o. Tro ñöôïc thaùo ra lieân tuïc ôû ñoaïn cuoái ghi loø. Khoâng khí cung caáp cho quaù trình chaùy töø döôùi ghi loø ñöôïc goïi laø khoâng khí sô caáp. Khí chaùy sô caáp di chuyeån leân khu vöïc beân treân vaø<br /> <br /> Hình 1.3 Sô ñoà heä thoáng thieát bò loø ñoát væ loø di chuyeån chuyeån<br /> <br /> Hình 1.4 Moâ hình chaùy vaät lieäu raén treân ghi loø di<br /> <br /> ñöôïc cung caáp tieáp oâxy, goïi laø khoâng khí thöù caáp, ñeå phaûn öùng chaùy trong pha khí tieáp tuïc dieãn ra. Taïi khu vöïc naøy, caùc thaønh phaàn chaùy ñöôïc trong pha khí seõ tieáp tuïc chaùy toaû naêng löôïng vaø ñöôïc thu nhieät ñeå cung caáp cho loø hôi, phuïc vuï cho vieäc taùi sinh naêng löôïng. Phaàn khí chaùy sau khi taän duïng nhieät seõ ñöôïc xöû lyù tröôùc khi thaûi ra ngoaøi moâi tröôøng. Trong quaù trình vaän haønh cuûa loø ñoát, vaät lieäu raén ñöôïc naïp vaøo loø thoâng qua pheãu naïp lieäu. Vaät lieäu raén seõ naèm treân caùc thanh ghi loø vaø di chuyeån cuøng vôùi ghi loø. Caùc thanh ghi loø ñöôïc goái noái tieáp leân nhau vaø moãi thanh ñeàu coù loã thoâng khí töø beân döôùi. Heä thoáng caùc thanh ghi loø coù chöùc naêng töông töï nhö baêng taûi vaän chuyeån vaät lieäu raén töø ñaàu ñeán cuoái loø. Khi thanh ghi loø di chuyeån ñeán cuoái loø, thanh ghi loø seõ töï quay ñoåi höôùng vaø seõ ñoå tro treân beà maët vaøo pheãu thu tro. Thanh ghi loø tieáp tuïc di chuyeån ngöôïc trôû laïi ñaàu loø naïp lieäu vaø ñoåi höôùng moät laàn nöõa tröôùc khi nhaän nhieân lieäu môùi ñoå vaøo. Heä thoáng thanh ghi loø ñöôïc caáu taïo theo caùc gôø goái leân nhau vôùi muïc ñích khoâng ñeå xaûy ra hieän töôïng khoái vaät lieäu raén tröôït theo quaùn tính veà cuoái loø khi ghi loø di chuyeån. Ñieàu naøy coù nghóa laø khoái vaät lieäu raén ñöùng yeân treân ghi loø trong suoát quaù trình di chuyeån cuûa ghi töø ñaàu loø ñeán cuoái loø. Taïi ñaàu vaøo cuûa ghi loø, vaät lieäu raén thu nhieät vaø baét ñaàu caùc quaù trình bay hôi aåm. Trong quaù trình di chuyeån cuøng vôùi ghi loø veà phía pheãu thu hoài tro, vaät lieäu raén tieáp tuïc dieãn ra caùc quaù trình giaûi phoùng caùc chaát, quaù trình chaùy cuûa cacbon sau khi giaûi phoùng caùc chaát trong caáu truùc cuûa vaät lieäu raén. Vaät lieäu raén ñi ñeán cuoái ghi loø coøn laïi chuû yeáu chæ laø tro xæ. Trong quaù trình chaùy vaø di chuyeån cuûa væ loø, khoâng khí sô caáp cung caáp töø döôùi ghi loø vöøa ñuû ñeå khoâng laøm xaùo troän lôùp vaät Khoâng khí thöù caáp Khoâng khí thöù caáp Khoâng khí thöù caáp lieäu raén beân treân. Böùc xaï nhieät theo Tro, cacboncaên phöông ngang nhoû so vôùi böùc xaï nhieät theo baûn Tro Vaät lieäu raén Vaät lieäu raén Tro, cacboncaên phöông thaúng ñöùng, do vaäy coù theå xem baûn nhö khoâng coù söï truyeàn nhieät böùc xaï theo Vaät lieäu raén phöông ngang giöõa caùc khoái vaät lieäu treân Khoâng khí sô caáp Khoâng khí sô caáp Khoâng khí sô caáp hai thanh ghi lieân tieáp. Thôøi gian Xem xeùt moät phaân ñoaïn vaät lieäu raén naèm t=0 t=t t=t treân moät thanh ghi loø. Vaät lieäu raén ñöôïc Hình 1.5 Sô ñoà vaän ñoäng theo thôøi gian cuûa coät nhieân lieäu naïp vaøo naèm treân ghi loø, sau ñoù nhieân lieäu baét chaùy baét ñaàu töø ñænh cuûa coät vaät lieäu. Khoâng khí sô caáp cung caáp töø beân döôùi vaøo coät ñeå duy trì söï chaùy. Lôùp vaät lieäu beân treân baét chaùy seõ truyeàn nhieät chuû yeáu baèng böùc xaï nhieät xuoáng lôùp vaät lieäu beân döôùi. Lôùp vaät lieäu beân döôùi taêng nhieät ñoä, giaûi phoùng hôi aåm vaø nhieät phaân giaûi phoùng caùc chaát höõu cô. Caùc chaát höõu cô ñöôïc giaûi phoùng seõ baét chaùy vaø tieáp tuïc cung caáp naêng löôïng baèng truyeàn nhieät böùc xaï xuoáng lôùp vaät lieäu thaáp hôn. Nhö vaäy, quaù trình cöù tieáp tuïc cho ñeán khi lôùp vaät lieäu ôû ñaùy coät baét chaùy. Toác ñoä giaûi phoùng caùc chaát höõu cô vaø toác ñoä baét chaùy cuûa caùc chaát khí ñöôïc giaûi phoùng cuûa caùc loaïi vaät lieäu khaùc nhau ñöôïc nghieân cöùu ôû nhieàu nôi treân theá giôùi. Pedersen ñaõ thöïc hieän caùc nghieân cöùu treân vaät lieäu biomass [7], trong khi ñoù, caùc nghieân cöùu cuûa Desroches-Ducarne vaø nhöõng ngöôøi khaùc ñaõ tieán haønh treân vaät lieäu laø raùc thaûi sinh hoaït ñoâ thò [8]. Trong quaù trình baét chaùy cuûa toaøn boä lôùp vaät lieäu, lôùp vaät lieäu beân treân trôû thaønh cacbonvaø tieáp tuïc baét chaùy. Toác ñoä baét chaùy cuûa than tuyø thuoäc vaøo noàng ñoä oâxy coù maët xung quanh phaàn töû than [7, 9-12].<br /> i n<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2