intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ: Phát triển kỹ năng lãnh đạo trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:154

0
93
lượt xem
41
download

Luận án Tiến sĩ: Phát triển kỹ năng lãnh đạo trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Phát triển kỹ năng lãnh đạo trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam" nghiên cứu làm rõ khung cơ sở lý luận, đề xuất các giải pháp phát triển các kỹ năng lãnh đạo trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Việt Nam trên cơ sở đánh giá thực trạng và khảo sát, phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển kỹ năng lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Phát triển kỹ năng lãnh đạo trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG<br /> ----------***----------<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> <br /> PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG<br /> CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH<br /> CỦA VIỆT NAM<br /> <br /> Ngành: Kinh doanh và quản lý<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THU TRANG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG<br /> ----------***----------<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> <br /> PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG<br /> CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH<br /> CỦA VIỆT NAM<br /> <br /> Ngành: Kinh doanh và quản lý<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Mã số: 62.34.01.02<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THU TRANG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học<br /> PGS,TS Bùi Ngọc Sơn<br /> PGS,TS Lê Thị Thu Thủy<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> i<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................ v<br /> DANH MỤC BẢNG – BIỂU ĐỒ - HÌNH VẼ ............................................. vi<br /> LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................... viii<br /> LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................. 1<br /> CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO<br /> TRONG DOANH NGHIỆP ......................................................................... 20<br /> 1.1 Khái quát chung về lãnh đạo trong doanh nghiệp............................... 20<br /> 1.1.1 Khái niệm lãnh đạo ....................................................................... 20<br /> 1.1.2 Khái niệm lãnh đạo trong doanh nghiệp ..................................... 21<br /> 1.1.3 Khái niệm và vai trò nhà lãnh đạo doanh nghiệp ....................... 22<br /> 1.1.4 Lãnh đạo và quản lý..................................................................... 28<br /> 1.2 Khái quát chung về kỹ năng lãnh đạo trong doanh nghiệp ................ 30<br /> 1.2.1 Khái niệm kỹ năng lãnh đạo......................................................... 30<br /> 1.2.2 Phân loại kỹ năng lãnh đạo trong doanh nghiệp ........................ 31<br /> 1.3 Khái quát chung về phát triển kỹ năng lãnh đạo trong doanh nghiệp...... 37<br /> 1.3.1 Khái niệm phát triển kỹ năng lãnh đạo ....................................... 37<br /> 1.3.2 Các kỹ năng lãnh đạo cần phát triển trong doanh nghiệp ......... 37<br /> 1.3.3 Các phương pháp phát triển kỹ năng lãnh đạo trong doanh nghiệp<br /> ................................................................................................................. 53<br /> 1.4 Các yếu tố tác động tới phát triển kỹ năng lãnh đạo trong doanh nghiệp. 55<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ................................................................................ 57<br /> <br /> ii<br /> CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO<br /> TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM<br /> ......................................................................................................................... 58<br /> 2.1 Khái quát chung về doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam ........ 59<br /> 2.1.1 Khái niệm doanh nghiệp ngoài quốc doanh................................ 59<br /> 2.1.2 Đặc điểm pháp lý của doanh nghiệp ngoài quốc doanh ............. 59<br /> 2.1.3 Các loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh .......................... 60<br /> 2.2 Phân tích các nội dung phát triển kỹ năng lãnh đạo trong các doanh<br /> nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam ..................................................... 62<br /> 2.2.1 Thực trạng nhận thức tầm quan trọng việc phát triển kỹ năng lãnh<br /> đạo trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam............ 62<br /> 2.2.2 Thực trạng tần suất sử dụng các kỹ năng lãnh đạo trong các doanh<br /> nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam ............................................... 68<br /> 2.2.3 Đánh giá thực trạng các kỹ năng lãnh đạo cần phát triển trong<br /> các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam............................. 73<br /> 2.2.4 Đánh giá các phương pháp phát triển kỹ năng lãnh đạo trong các<br /> doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam ................................... 80<br /> 2.3 Phân tích các yếu tố tác động tới phát triển kỹ năng lãnh đạo trong các<br /> doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam .......................................... 85<br /> 2.4 Phân tích hoạt động phát triển kỹ năng lãnh đạo của một số doanh<br /> nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam tiêu biểu............................................. 98<br /> 2.4.1 Công ty cổ phần FPT .................................................................... 99<br /> 2.4.2 Công ty cổ phần cafe Trung Nguyên ......................................... 101<br /> 2.4.3 Công ty cổ phần Kinh Đô ........................................................... 102<br /> <br /> iii<br /> 2.5 Đánh giá chung tình hình phát triển kỹ năng lãnh đạo trong các doanh<br /> nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam ................................................... 103<br /> 2.5.1 Một số thành tựu đã đạt được trong việc phát triển kỹ năng lãnh<br /> đạo trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam.......... 103<br /> 2.5.2 Một số hạn chế trong việc phát triển kỹ năng lãnh đạo trong các<br /> doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam ................................. 105<br /> 2.5.3 Nguyên nhân của những hạn chế trong việc phát triển kỹ năng<br /> lãnh đạo trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam . 106<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 2 .............................................................................. 107<br /> CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO<br /> TRONG CÁC DOANH NHGIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỦA VIỆT<br /> NAM ............................................................................................................. 109<br /> 3.1 Định hướng phát triển kỹ năng lãnh đạo trong các doanh nghiệp ngoài<br /> quốc doanh Việt Nam giai đoạn 2015-2020 .............................................. 109<br /> 3.2 Các giải pháp phát triển kỹ năng lãnh đạo trong các doanh nghiệp<br /> ngoài quốc doanh Việt Nam ....................................................................... 110<br /> 3.2.1 Nhận thức rõ năng lực lãnh đạo của bản thân và xây dựng, thực<br /> hiện kế hoạch phát triển cá nhân một cách kiên định. ...................... 111<br /> 3.2.2 Rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả và lựa chọn thứ tự ưu<br /> tiên ......................................................................................................... 113<br /> 3.2.3 Tích cực xây dựng và phát triển mối quan hệ ........................... 116<br /> 3.2.4 Hoàn thiện nhóm kỹ năng gây ảnh hưởng................................ 120<br /> 3.2.5 Chú trọng phát triển kỹ năng thích ứng và quản lý sự thay đổi<br /> ............................................................................................................... 122<br /> 3.2.6 Tích cực trao quyền và phát triển người khác thành lãnh đạo 123<br /> 3.2.7 Đa dạng hóa các hình thức phát triển kỹ năng lãnh đạo ......... 125<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản