intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ: Quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường ở tỉnh Đồng Tháp

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:193

0
90
lượt xem
22
download

Luận án Tiến sĩ: Quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường ở tỉnh Đồng Tháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu phân tích, luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường; đánh giá hiện trạng quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường ở tỉnh Đồng Tháp; từ đó, đề xuất các định hướng và giải pháp nhằm giải quyết tốt mối quan hệ này, phục vụ cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường ở tỉnh Đồng Tháp

HỌC VIỆ CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> N<br /> <br /> VÕ THỊ TUYẾT HO A<br /> <br /> Quan hÖ gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n<br /> vµ b¶o vÖ m«i tr­êng ë tØnh ®ång th¸p<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ CHÍNH TRỊ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> HỌC VIỆ CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> N<br /> <br /> VÕ THỊ TUYẾT HO A<br /> <br /> Quan hÖ gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n<br /> vµ b¶o vÖ m«i tr­êng ë tØnh ®ång th¸p<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ CHÍNH TRỊ<br /> Mã số: 62 31 01 02<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM THỊ TÚY<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình<br /> nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả<br /> nêu trong luận án là trung thực có nguồn gốc<br /> rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ theo quy<br /> định.<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> Võ Thị Tuyết Hoa<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1: TỔ NG Q UAN TÌNH HÌNH NGHIÊ C ỨU LIÊN Q UAN ĐẾN<br /> N<br /> Q UAN HỆ G IỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔ NG THÔ N VÀ<br /> BẢO VỆ MÔ I T<br /> RƯỜ NG<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.1. Các công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài và tổ chức<br /> quốc tế liên quan đến đề tài<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.2. Các công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước có liên quan<br /> đến đề tài<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.3. Một số nhận xét rút ra từ những công trình nghiên cứu liên quan đến<br /> đề tài và những vấn đề đặt ra cho hướng nghiên cứu tiếp theo<br /> <br /> 25<br /> <br /> Chương 2: C Ơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ Q UAN H Ệ GIỮA PHÁT<br /> TRIỂN KINH TẾ NÔNG T Ô N VÀ BẢO VỆ MÔ I TRƯỜ NG<br /> H<br /> <br /> 29<br /> <br /> 2.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về quan hệ giữa phát triển kinh tế nông<br /> thôn và bảo vệ môi trường<br /> <br /> 29<br /> <br /> 2.2. Thực chất và các nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ giữa phát triển kinh<br /> tế nông thôn và bảo vệ môi trường<br /> <br /> 39<br /> <br /> 2.3. Một số kinh nghiệm phát triển kinh tế nông thôn gắn với bảo vệ môi<br /> trường và bài học cho Đồng Tháp<br /> <br /> 55<br /> <br /> Chương 3: THỰC TRẠNG Q UAN H Ệ GIỮA PH ÁT TRIỂN KINH TẾ<br /> NÔNG THÔ N VÀ BẢO VỆ MÔ I TRƯỜ NG Ở TỈNH ĐỒNG<br /> TH ÁP G IAI ĐO ẠN 2010 – 2015<br /> <br /> 66<br /> <br /> 3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp ảnh hưởng<br /> đến phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường<br /> <br /> 66<br /> <br /> 3.2. Thực trạng quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi<br /> trường ở Đồng Tháp giai đoạn 2010-2015<br /> <br /> 75<br /> <br /> 3.3. Những vấn đề đặt ra cần xử lý để giải quyết hài hòa quan hệ giữa<br /> phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường ở tỉnh Đồng Tháp<br /> <br /> 102<br /> <br /> Chương 4: PHƯ Ơ NG HƯỚ NG VÀ GIẢI PHÁP NH ẰM GIẢI Q UYẾT H ÀI<br /> H Ò A Q UAN HỆ GIỮA PH ÁT T N KINH T NÔ NG THÔ N<br /> RIỂ<br /> Ế<br /> VÀ BẢO VỆ MÔ I TRƯỜ NG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾ NĂM<br /> N<br /> 2020, T<br /> ẦM NH ÌN ĐẾN NĂM 2025<br /> <br /> 109<br /> <br /> 4.1. Dự báo xu hướng phát triển kinh tế nông thôn và các vấn đề môi<br /> trường phát sinh ở tỉnh Đồng Tháp thời gian tới<br /> <br /> 109<br /> <br /> 4.2. Phương hướng giải quyết hài hòa quan hệ giữa phát triển kinh tế<br /> nông thôn và bảo vệ môi trường ở tỉnh Đồng Tháp<br /> <br /> 117<br /> <br /> 4.3. Những giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết hài hòa quan hệ giữa phát<br /> triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường ở tỉnh Đồng Tháp<br /> trong giai đoạn đến năm 2025<br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> 122<br /> 145<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CÔ NG TRÌNH Đà CÔ NG BỐ CỦA TÁC G IẢ LIÊN<br /> Q UAN ĐẾ ĐỀ TÀI LUẬN ÁN<br /> N<br /> <br /> 147<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KH ẢO<br /> <br /> 148<br /> <br /> PHỤ LỤC<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2