intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Triết học: Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đà Nẵng hiện nay

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
41
lượt xem
5
download

Luận án Tiến sĩ Triết học: Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đà Nẵng hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích thực trạng nhận thức và vận dụng xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đà Nẵng thời kỳ đổi mới, luận án nêu lên định hướng và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đà Nẵng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Triết học: Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đà Nẵng hiện nay

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> ĐOÀN CÔNG MẪN<br /> <br /> VÊn ®Ò x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp<br /> víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt<br /> trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa<br /> ë §µ N½ng hiÖn nay<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> ĐOÀN CÔNG MẪN<br /> <br /> VÊn ®Ò x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp<br /> víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt<br /> trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa<br /> ë §µ N½ng hiÖn nay<br /> <br /> Chuyên ngành : Chủ nghĩa duy vật biện chứng<br /> và Chủ nghĩa duy vật lịch sử<br /> Mã số<br /> : 62 22 80 05<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS, TS NGUYỄN HỒNG SƠN<br /> 2. PGS, TS VŨ HỒNG SƠN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của<br /> riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực.<br /> Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được ai<br /> công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> Đoàn Công Mẫn<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU<br /> Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI<br /> 1.1. Những công trình nghiên cứu về xây dựng quan hệ sản xuất ở nước ta thời kỳ<br /> đổi mới<br /> 1.2. Những công trình nghiên cứu xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát<br /> triển của lực lượng sản xuất trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta<br /> 1.3. Các công trình nghiên cứu có liên quan đến xây dựng quan hệ sản xuất trong quá<br /> trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Đà Nẵng thời kỳ đổi mới<br /> Chương 2: XÂY DỰNG QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ<br /> PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG<br /> NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN<br /> 2.1. Thực chất của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực<br /> lượng sản xuất<br /> 2.2. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về<br /> xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất<br /> trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay<br /> Chương 3: XÂY DỰNG QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ<br /> PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG<br /> NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY - THỰC TRẠNG<br /> VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA<br /> 3.1. Vài nét về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và ảnh hưởng của chúng tới việc<br /> xây dựng quan hệ sản xuất ở Đà Nẵng hiện nay<br /> 3.2. Thực trạng xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực<br /> lượng sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đà Nẵng hiện nay<br /> 3.3. Một số vấn đề đặt ra nhằm xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát<br /> triển của lực lượng sản xuất trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở<br /> Đà Nẵng hiện nay<br /> Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM XÂY DỰNG<br /> QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC<br /> LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP<br /> HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY<br /> 4.1. Định hướng xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực<br /> lượng sản xuất trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Đà<br /> Nẵng hiện nay<br /> 4.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ<br /> phát triển của lực lượng sản xuất trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện<br /> đại hoá ở Đà Nẵng hiện nay<br /> KẾT LUẬN<br /> CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ Đà CÔNG BỐ LIÊN QUAN<br /> ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 1<br /> 6<br /> 6<br /> 16<br /> 21<br /> <br /> 27<br /> 27<br /> <br /> 36<br /> <br /> 74<br /> 74<br /> 79<br /> <br /> 106<br /> <br /> 115<br /> <br /> 115<br /> <br /> 121<br /> 151<br /> 153<br /> 154<br /> <br /> DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN<br /> <br /> CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa<br /> CNXH<br /> <br /> : Chủ nghĩa xã hội<br /> <br /> DNNN<br /> <br /> : Doanh nghiệp nhà nước<br /> <br /> FDI<br /> <br /> : Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài<br /> <br /> GDP<br /> <br /> : Tổng sản phẩm nội địa<br /> <br /> LLSX<br /> <br /> : Lực lượng sản xuất<br /> <br /> QHSX<br /> <br /> : Quan hệ sản xuất<br /> <br /> TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn một thành viên<br /> XHCN<br /> <br /> : Xã hội chủ nghĩa<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản