intTypePromotion=4

Luận văn Tốt nghiệp: Ứng dụng phần mềm Etap tính toán tổn thất điện áp dòng điện ngắn mạch

Chia sẻ: Nguyễn Anh Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:120

0
417
lượt xem
114
download

Luận văn Tốt nghiệp: Ứng dụng phần mềm Etap tính toán tổn thất điện áp dòng điện ngắn mạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Tốt nghiệp: Ứng dụng phần mềm Etap tính toán tổn thất điện áp dòng điện ngắn mạch có mục đích tìm hiểu phần mềm Etap và khảo sát lại tính khả dụng của phần mềm trong thực tế và cho sinh viên ôn lại kiến thức để chuẩn bị ra trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Tốt nghiệp: Ứng dụng phần mềm Etap tính toán tổn thất điện áp dòng điện ngắn mạch

 1. TRƯ NG ð I H C C N THƠ KHOA CÔNG NGH B MÔN K THU T ðI N ------------- LU N VĂN T T NGHI P NG D NG PH N M M ETAP TÍNH TOÁN T N TH T ðI N ÁP DÒNG ðI N NG N M CH (KHU II – ðHCT) SINH VIÊN TH C HI N: CÁN B HƯ NG D N: Lê T n ð t (MSSV:1071167) Lê Vĩnh Trư ng L p: K Thu t ði n 1 – K33 Tháng 05 năm 2011
 2. TRƯ NG ð I H C C N THƠ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHOA CÔNG NGH ð c L p – T Do – H nh Phúc B MÔN K THU T ðI N ****** C n Thơ, ngày 11 tháng 05 năm 2011 PHI U ð NGH ð TÀI LU N VĂN T T NGHI P NĂM H C 2010 - 2011 1. Sinh viên th c hi n: Lê T n ð t MSSV:1071167 L p: K Thu t ði n I Khóa : 33 2. H và tên cán b hư ng d n: Lê Vĩnh Trư ng 3. Tên ñ tài: ng d ng ph n m m Etap trong tính toán t n th t công su t và dòng ñi n ng n m ch ñư ng dây 22kV( khu II ðHCT) 4. ð a ñi m th c hi n: Khu II – Trư ng ð i h c C n Thơ. 5. M c ñích ñ tài: Tìm hi u ph n m m Etap và kh o sát l i tính kh d ng c a ph n m m trong th c t . Và cho sinh viên ôn l i ki n th c ñ chu n b ra trư ng. 6. N i dung chính và gi i h n c a ñ tài. Tìm hi u v ph n m m và cách s d ng các thanh công c . Tính toán t n th t ñi n áp và dòng ñi n ng n m ch theo lí thuy t. Xây d ng mô hình hóa các ph n t trên h th ng: ñư ng dây, máy bi n áp,...ñ gi i bài toán. Tìm hi u nh ng ng d ng c a ph n m m Etap trong h th ng ñi n. Ki m tra l i k t qu tính b ng tay và ph n m m ki m tra ki m tra t n th t có th a v i ñi u ki n hay không. Gi i h n c a ñ tài: ph n m m r t nhi u ph n nhưng ch kh o sát t n th t ñi n áp, t n th t công su t và dòng ñi n ng n m ch. Yêu c u h tr : h tr thông tin v hi n tr ng ñư ng dây cos ϕ h th ng. 7. Kinh phí d trù: 400,000 ñ ng Cán b hư ng d n Sinh viên th c hi n Lê Vĩnh Trư ng Lê T n ð t Ý ki n c a B Môn H I ð NG THI và XÉT T T NGHI P
 3. L I C M ƠN Su t th i gian 4 năm h c t p t i trư ng ð i H c C n Thơ, em ñã h c h i ñư c nhi u ki n th c m i trong h c t p và c trong cu c s ng thông qua s giúp ñ t n tình c a các quí Th y (cô) trong vi c truy n ñ t ki n th c, kinh nghi m quí báu v ki n th c chuyên ngành và các kinh nghi m s ng giúp là n n t ng sau khi ra trư ng và ñ nh hư ng trong tương lai. Em xin chân thành c m ơn: - Ban giám hi u Trư ng ð i h c C n Thơ - Ban Ch nhi m Khoa Công ngh - Th y Lê Vĩnh Trư ng ( phó B môn K thu t ñi n ) ñã hư ng d n t n tình và giúp ñ em hoàn thành t t lu n văn này. - Các quí Th y (cô) trong B môn K thu t ñi n - C m ơn ñ n t t c các b n trong l p K thu t ñi n khóa 33 và các b n bè xung quanh em ñã g n bó, giúp ñ và ñ ng viên em trong su t th i gian h c t p t i Trư ng. Em xin chân thành c m ơn. C n Thơ, ngày 11 tháng 05 năm 2011 Sinh viên th c hi n Lê T n ð t
 4. TRƯ NG ð I H C C N THƠ C NG HÒA Xà H I CH NGHĨA VI T NAM KHOA CÔNG NGH ð c l p - T do - H nh phúc B MÔN K THU T ðI N NH N XÉT VÀ ðÁNH GIÁ C A CÁN B HƯ NG D N 1. Cán b hư ng d n: Lê Vĩnh Trư ng 2. ð tài: ng D ng Ph n M m Etap Trong Tính Toán T n Th t Công Su t và Dòng ði n Ng n M ch ðư ng Dây 22kV (khu II ðHCT) 3. Sinh viên th c hi n: Lê T n ð t (MSSV: 1071167) 4. L p: K thu t ñi n I - khóa 33 5. N i dung nh n xét: a. Nh n xét v hình th c c a LVTN: ----------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- b. Nh n xét v n i dung c a LVTN (ð ngh ghi chi ti t và ñ y ñ ): * ðánh giá n i dung th c hi n c a ñ tài: --------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- * Nh ng v n ñ còn h n ch : ------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- c. K t lu n, ñ ngh : ------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. ði m ñánh giá: ------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- C n Thơ, ngày 11 tháng 05 năm 2011 Cán B Hư ng D n Lê Vĩnh Trư ng
 5. TRƯ NG ð I H C C N THƠ C NG HÒA Xà H I CH NGHĨA VI T NAM KHOA CÔNG NGH ð c l p - T do - H nh phúc B MÔN K THU T ðI N NH N XÉT VÀ ðÁNH GIÁ C A CÁN B PH N BI N 1 1. Cán b ph n bi n: Ts. Tr n Trung Tính 2. ð tài: ng D ng Ph n M m Etap Trong Tính Toán T n Th t Công Su t v à Dòng ði n Ng n M ch ðư ng Dây 22kV (khu II ðHCT) 3. Sinh viên th c hi n: Lê T n ð t 4. L p: K thu t ñi n I – Khóa 33 5. N i dung nh n xét: a. Nh n xét v hình th c c a LVTN -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- b. Nh n xét v n i dung c a LVTN * ðánh giá n i dung th c hi n c a ñ tài: --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- * Nh ng v n ñ còn h n ch : ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- c. K t lu n, ñ ngh và ñi m: ------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- C n Thơ, ngày 11 tháng 05 năm 2011 Cán b ch m ph n bi n Tr n Trung Tính
 6. TRƯ NG ð I H C C N THƠ C NG HÒA Xà H I CH NGHĨA VI T NAM KHOA CÔNG NGH ð c l p - T do - H nh phúc B MÔN K THU T ðI N NH N XÉT VÀ ðÁNH GIÁ C A CÁN B PH N BI N 2 1. Cán b ph n bi n: Ths. ðào Minh Trung 2. ð tài: ng D ng Ph n M m Etap Trong Tính Toán T n Th t Công Su t v à Dòng ði n Ng n M ch ðư ng Dây 22kV (khu II ðHCT) 3. Sinh viên th c hi n: Lê T n ð t 4. L p: K thu t ñi n I – Khóa 33 5. N i dung nh n xét: a. Nh n xét v hình th c c a LVTN -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- b. Nh n xét v n i dung c a LVTN * ðánh giá n i dung th c hi n c a ñ tài: --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- * Nh ng v n ñ còn h n ch : ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- c. K t lu n, ñ ngh và ñi m: ------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- C n Thơ, ngày 11 tháng 05 năm 2011 Cán b ch m ph n bi n ðào Minh Trung
 7. Lu n văn t t nghi p CBHD: Lê Vĩnh Trư ng M C L C N I DUNG CHÍNH Chương I: Sơ lư c ph n m m ..................................................................................... 1 1. Etap là gì ................................................................................................................ 1 2. ng d ng ph n m m Etap ...................................................................................... 1 3. Môi trư ng làm vi c c a Etap................................................................................. 1 Chương II: Gi i thi u các thanh công c AC .............................................................. 3 2.1 Giao di n ph n m m ............................................................................................. 3 2.2 Gi i thi u thanh công c ....................................................................................... 3 2.2.1 Thanh công c File Menu ............................................................................. 3 2.2.2 Thanh công c Edit ...................................................................................... 4 2.2.3 Thanh công c View .................................................................................... 6 2.2.4 Thanh công c Project .................................................................................. 7 2.2.5 Thanh công c Tool...................................................................................... 8 Chương III: Gi i thi u các ph n t AC ...................................................................... 9 3.1 Bus ....................................................................................................................... 9 3.1.1 Information .................................................................................................. 9 3.1.2 Load ........................................................................................................... 10 3.1.3 Motor\Generator ......................................................................................... 10 3.1.4 Rating ......................................................................................................... 10 3.1.5 Harmonic ................................................................................................... 10 3.1.6 Reliability ................................................................................................... 10 3.1.7 Remarks ..................................................................................................... 11 3.18 Comment ..................................................................................................... 11 3.2 Máy bi n áp ........................................................................................................ 11 3.2.1 Máy bi n áp 2 cu n dây ............................................................................. 11 SVTH: Lê T n ð t- 1071167 Trang i
 8. Lu n văn t t nghi p CBHD: Lê Vĩnh Trư ng 3.2.2 Máy bi n áp 3 cu n dây ............................................................................. 12 3.3 Cable .................................................................................................................. 13 3.4 ðư ng dây .......................................................................................................... 14 3.5 Máy phát............................................................................................................. 15 3.6 ð ng cơ .............................................................................................................. 16 3.6.1 ð ng cơ ñ ng b ........................................................................................ 16 3.6.2 ð ng cơ không ñ ng b ............................................................................. 18 3.7 T i ...................................................................................................................... 19 3.7.1 Lumped Load ............................................................................................. 19 3.7.2 Static Load ................................................................................................. 20 3.8 Thi t b b o v .................................................................................................... 21 3.8.1 Fuse ............................................................................................................ 21 3.8.2 Contactor .................................................................................................... 21 3.8.3 High Voltage Circuit Breaker ..................................................................... 22 3.8.4 Low Voltage Circuit Breaker ..................................................................... 23 Chương IV: Phân tích Load Flow ............................................................................. 25 4.1 Cài ñ t thông s cho T i ..................................................................................... 25 4.2 Cài ñ t ch ñ hi n th ........................................................................................ 27 4.3 Xu t t p tin Report Manager .............................................................................. 29 Chương V: Phân tích dòng ñi n ng n m ch .............................................................. 33 5.1 Cài ñ t thông s trong h p Short Circuit Study Case .......................................... 33 5.1.1 Information ................................................................................................ 33 5.1.2 Standard ..................................................................................................... 34 5.2 Tìm hi u thanh công c Short Circuit Tool ......................................................... 37 Chương VI: Tính toán s t áp và dòng ñi n ng n m ch trên ñư ng dây 22 kV .......... 42 6.1 V trí ñ a lí và cơ c u t ch c c a Trư ng ð i h c C n Thơ ............................... 42 SVTH: Lê T n ð t- 1071167 Trang ii
 9. Lu n văn t t nghi p CBHD: Lê Vĩnh Trư ng 6.2 Tính toán s t áp tuy n dây 22kV khu II ðHCT .................................................. 44 6.3 Tính toán ng n m ch trên ñư ng dây 22kV khu II ðHCT .................................. 50 6.4 Tính toán t n th t trên ñư ng dây phân ph i 22kV khu II ðHCT ....................... 77 Chương VII: Mô hình hóa ñư ng dây phân ph i 22kV ðHCT trên ph n m m Etap 80 7.1 Mô hình hóa ñư ng dây 22kV ............................................................................ 80 7.2 Run và so sánh s li u ........................................................................................ 85 Ph l c ..................................................................................................................... 90 A.1 Apply XFMR phase shift ................................................................................... 90 A.2 Accelerated Gause Seidel Method ..................................................................... 90 A.3 Phương pháp toán phi tuy n New-Graphson...................................................... 94 A.4 Phương pháp Fast Decoupled Flow Method ...................................................... 97 X B. Tính theo for Peak kA .................................................................................. 103 R C. Cách nh p Input Data......................................................................................... 106 SVTH: Lê T n ð t- 1071167 Trang iii
 10. Lu n văn t t nghi p CBHD: Lê Vĩnh Trư ng PH L C HÌNH Hình 2.1: Giao di n c a Etap ...................................................................................... 3 Hình 2.2: Menu .......................................................................................................... 4 Hình 2.3: Edit ............................................................................................................. 5 Hình 2.4: View ........................................................................................................... 6 Hình 2.5: Project ........................................................................................................ 7 Hình 2.6: Tool ............................................................................................................ 8 Hình 3.1: Bus ............................................................................................................. 9 Hình 3.2: Máy bi n áp 2 cu n dây ............................................................................ 11 Hình 3.3: Máy bi n áp 3 cu n dây ............................................................................ 12 Hình 3.4: Cable ........................................................................................................ 13 Hình 3.5: ðư ng dây ................................................................................................ 15 Hình 3.6: Máy phát ................................................................................................... 16 Hình 3.7 ð ng cơ ñ ng b ....................................................................................... 17 Hình 3.8: ð ng cơ không ñ ng b ............................................................................ 18 Hình 3.9: Lumped Load ........................................................................................... 19 Hình 3.10: Static Load .............................................................................................. 20 Hình 3.11: Fuse ........................................................................................................ 21 Hình 3.12: Contactor ................................................................................................ 22 Hình 3.13 High Voltage Circuit Breaker .................................................................. 23 Hình 3.14 Low Voltage Circuit Breaker ................................................................... 24 Hình 4.1: Cài ñ t thông s cho T i ........................................................................... 25 Hình 4.2: Cài ñ t giá tr biên .................................................................................... 27 Hình 4.3: AC Page.................................................................................................... 28 Hình 4.4: AC-DC Page ............................................................................................. 29 SVTH: Lê T n ð t- 1071167 Trang iv
 11. Lu n văn t t nghi p CBHD: Lê Vĩnh Trư ng Hình 4.5: Input Data ................................................................................................. 30 Hình 4.6: Result Page ............................................................................................... 31 Hình 4.7: Summary .................................................................................................. 31 Hình 4.8:Complete ................................................................................................... 32 Hình 5.1: Information Short Circuit.......................................................................... 33 Hình 5.2: Standard Short Circuit ANSI .................................................................... 35 Hình 5.3: Standard Short Circuit IEC ....................................................................... 36 Hình 5.4: Short Circiut Tool ANSI/IEEE ................................................................. 39 Hình 5.5: Short Circiut Tool IEC .............................................................................. 40 Hình 6.1: Sơ ñ ph t i khu II ðHCT ....................................................................... 44 Hình 6.2: Kho ng cách các Khoa ............................................................................. 47 Hình 6.3: Sơ ñ b trí ph t i ................................................................................... 78 Hình 7.1: Bus Editor ................................................................................................. 80 Hình 7.2: Power Grid ............................................................................................... 81 Hình 7.3: Transmission ............................................................................................ 82 Hình 7.4: Static Load ................................................................................................ 83 Hình 7.5: Fuse .......................................................................................................... 83 Hình 7.6: Mô hình hóa ñư ng dây 22kV .................................................................. 84 Hình 7.7: T n th t ñi n áp ........................................................................................ 85 Hình 7.8: T n th t công su t..................................................................................... 86 Hình 7.9: Ng n m ch 3 pha ...................................................................................... 87 X Hình B.1: T s ................................................................................................. 104 R R Hình B.2: T s ................................................................................................. 104 X SVTH: Lê T n ð t- 1071167 Trang v
 12. Lu n văn t t nghi p CBHD: Lê Vĩnh Trư ng M C L C CÁC B NG B ng 1: H s nhân ñi n áp sau s c ....................................................................... 37 B ng 2: S li u công su t tr m, công su t tác d ng và h s công su t c a ph t i c a 10 tr m bi n áp khu II ðHCT ............................................................................ 44 B ng 3: S li u công su t ph t i t i t ng Bus ......................................................... 48 B ng 4:T n th t ñi n áp trên các nhánh .................................................................... 49 B ng 5: Giá tr t ng tr th t thu n, th t ngh ch và th t không ........................ 51 B ng 6: T n th t công su t c a phát tuy n ............................................................... 79 B ng 7: So sánh s li u gi a lí thuy t và ph n m m ................................................. 88 SVTH: Lê T n ð t- 1071167 Trang vi
 13. Lu n văn t t nghi p CBHD: Lê Vĩnh Trư ng M C VI T T T KÍ T ðHCT: ðai h c C n Thơ HVCB: High Voltage Circuit Breaker LVCB: Low Voltage Circuit Breaker NR: Newton Raphson FDPFM: Fast Decoupled Flow Method Prim: Primary Sec: Secondary Ter: Tertiary CB: Circuit Breaker SVTH: Lê T n ð t- 1071167 Trang vii
 14. Chương I: Sơ lư c ph n m m etap CBHD: Lê Vĩnh Trư ng Chương I SƠ LƯ C PH N M M ETAP 1. Etap là gì? Etap là m t ph n m m mô ph ng (Etap simulator) là s n ph m c a công ty Nh t Operation Technology, Inc v i phiên b n 4.0 ñư c phát hành vào 12/2001. Ph n m m ñư c dùng ñ thi t k và mô ph ng d a vào nh ng kh i có s n ñ mô t s v n hành c a h th ng, ph n m m có kh năng phân tích và tính toán các thông s c a h th ng như dòng ñi n, dòng công su t t i ưu, ñánh giá n ñ nh c a h th ng,... 2. ng d ng ph n m m Etap Etap là m t ph n m m có kh năng tính toán và phân tích h th ng ñi n t i bus thanh cái c a sơ ñ ñơn tuy n, ngoài ra ph n m m còn cho bi t dòng và áp t i bus h th ng và t i thanh cái, nh ñó mà ta có th ki m soát, ñi u ch nh hay s a ch a h th ng k p th i tránh nh ng t n th t ñáng ti c x y ra. Ngoài ra ph n m m còn m t s ng d ng khác như: Kh o sát và phân tích m t h th ng ñi n g m l ñơn hay l kép v i nhi u ngu n cung c p khác nhau. Phân tích s phân b công su t trên h th ng ñi n (HTð): s phân b t n th t công su t trên t ng tuy n dây, dòng công su t trên t ng tuy n dây, h s công su t trên t ng nhánh,... Phân tích ch ñ ng n m ch c a HTð g m có: ch ñ ng n m ch ñ i x ng và ch ñ ng n m ch không ñ i x ng. Trong ñó: Ng n m ch ñ i x ng: ng n m ch ba pha. Ng n m ch không ñ i x ng: ng n m ch hai pha, ng n m ch hai pha ch m ñ t, ng n m ch m t pha. 3. Môi trư ng làm vi c c a Etap Etap 4.0 cũng gi ng v i nh ng ph n m m khác là ph n m m ñ h a ñ y ñ các tính năng phân tích n ñ nh h th ng ñi n và Etap có th ch y trong môi trư ng như: Microsoft Windows 98, NT, 4.0, 2000, Me và Windows XP. SVTH: Lê T n ð t-1071167 Trang 1
 15. Chương I: Sơ lư c ph n m m etap CBHD: Lê Vĩnh Trư ng ð i v i các h ñi u hành NT, 4.0, 2000 thì ñòi h i cung c p m c ñ cao v ñ tin c y, s b o v và s an toàn cho h th ng khi giá tr t i h n. Các h ñi u hành trên thì chương trình có th xây d ng mô hình x p x kho ng 500 Bus và có th l n hơn n a. ð i v i các h ñi u hành Windows 98 và Me cung c p n n t n t t cho vi c phân tích h th ng ch m c ñ v a và nh kho ng 100 Bus và ch dùng cho các ng d ng ph bi n khác. SVTH: Lê T n ð t-1071167 Trang 2
 16. Chương II: Thanh công c etap CBHD: Lê Vĩnh Trư ng Chương II GI I THI U CÁC THANH CÔNG C 2.1 Giao di n ph n m m Etap Hình 2.1 Trên giao di n c a ph n m m các thanh Main Menu, Study View, Mode Toolbar, Study Case Toolbar và Message Log. 2.2 Gi i thi u thanh công c 2.2.1 Thanh công c File Menu Thanh công c File có kh năng truy c p các ho t ñ ng c a h ñi u hành như: m , lưu, in,..m t sơ ñ ñơn tuy n. Thanh công c này v i các ch c năng sau: - New Project: t o m t d án m i. - Open Project: m m t file d án có s n. SVTH: Lê T n ð t-1071167 Trang 3
 17. Chương II: Thanh công c etap CBHD: Lê Vĩnh Trư ng - Close project: ñóng c a s hi n hành trong Study View và có th m d án tr l i. Hình 2.2 - Log Off : r i kh i chương trình hi n hành và m m t d án m i. - Save Project: là lưu m t d án. - Copy Project to: sao chép m t d án có s n và n i dung gi ng v i d án g c. - Save Library: lưu t p tin vào trong thư vi n c a ph n m m. - Batch Print: là cho phép b n in t t c s liên k t v i s trình bày c a sơ ñ . M i ph n t trên sơ ñ bao g m h th ng ña h p và ñ ng cơ ña h p s ñư c in sau khi cài ñ t trang in, l a ch n các ph n t trên sơ ñ ñơn tuy n. Ta có th ch n ho c không ch n t t c các h th ng ña h p, ñ ng cơ AC ña h p và ñ ng cơ DC ña h p. - Data Exchange: là s chuy n ñ i ñuôi ñ nh d ng c a chương trình là*.OTI và s chuy n sang d ng hình có ñuôi là *.EMF. 2.2.2 Thanh công c Edit SVTH: Lê T n ð t-1071167 Trang 4
 18. Chương II: Thanh công c etap CBHD: Lê Vĩnh Trư ng Cut (Dumpster): xóa m t ph n t t sơ ñ và di chuy n ph n t ñ n Dumpster. Copy (Dumpster): sao chép m t ph n t t sơ ñ và di chuy n ph n t ñ n Dumpster . Paste (Dumpster): dán m t ph n t t Dumpster vào bên trong sơ ñ . Hình 2.3 Move From (Dumpster): di chuy n m t ph n t t Dumpster vào bên trong sơ ñ . DeSelect All: lo i b t t c các ph n t trong sơ ñ . Cut (OLE): là xóa ñ i tư ng trong OLE t sơ ñ ñơn tuy n ñ n Clipboard (chương trình ng d ng khác). Copy (OLE): sao chép ñ i tư ng trong OLE t sơ ñ ñơn tuy n ñ n Clipboard. Clear (OLE): xóa m t ñ i tư ng ñư c ch n t sơ ñ ñơn tuy n. SVTH: Lê T n ð t-1071167 Trang 5
 19. Chương II: Thanh công c etap CBHD: Lê Vĩnh Trư ng Paste (OLE): dán m t ñ i tư ng t Clipboard vào bên trong sơ ñ ñơn tuy n. Paste Speccial (OLE): không gi ng l nh Paste là khi ch n Paste Special thì h p tho i xu t hi n ñ ta có th ch n ñ nh d ng các ki u như: Link, metafile, bitmap or iconic c a ñ i tư ng OLE ñ n vi c dán ñ i tư ng ñó lên trên sơ ñ . Insert New Object (OLE): chèn m t s ñ i tư ng vào sơ ñ ñơn tuy n như: Bitmap, Microsoft Excel Chart, Microsoft Word document,... Ta không th chèn m t s chương trình mô ph ng vào bên trong PowerStation. 2.2.3 Thanh công c View Hình 2.4 SVTH: Lê T n ð t-1071167 Trang 6
 20. Chương II: Thanh công c etap CBHD: Lê Vĩnh Trư ng Zoom In: là thanh công c dùng ñ phóng l n t t c các ph n t trong Study View. Zoom out: là thanh công c dùng ñ thu nh t t c các ph n t trong màn hình Study View. Zoom to fit: là thanh công c dùng ñ xem t t c các ph n t trên c a s Window ch ñ t t nh t trong Study View. Toolbars: t thanh View Menu cho phép ta l a ch n các thanh công c . Time-Sliders, Frequency-Sliders thì ñư c hi n th và m t s cái khác s b n. Khi ta th y d u Check t i t ng nhãn có nghĩa là m t ch ñ ñang ch y và có giá tr khi ta phân tích. N u Short-Circuit Toolbar ñang ho t ñ ng thì các Toolbars khác không ho t ñ ng và hi n th màu xám. Grid: khi ch n View Menu ho c ch n Grid trên màn hình thì s hi n th các ñư ng lư i trên sơ ñ ñơn tuy n. 2.2.4 Thanh công c Project Hình 2.5 - Information: là h p tho i ch c các thông tin c a d án như: tên d án, v trí c a d án, mã s c a h p ñ ng,... - Standars: các tiêu chu n ñ nh d ng cho h th ng d án như: t n s , ñơn v chi u dài, ngày, tháng, năm,... - Setting: cài ch ñ ho t ñ ng c a t i như: ho t ñ ng theo hi u su t, theo ñ ng cơ ho c t i ưu tiên,.. - Options: cài ñ t ch ñ t ñ ng Save trong bao nhiêu phút, nh c nh trư c khi Save,... SVTH: Lê T n ð t-1071167 Trang 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản