intTypePromotion=1

Luận văn: Ứng dụng của phần mềm Geospace trong dạy và học một số bài toán hình học không gian

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
322
lượt xem
70
download

Luận văn: Ứng dụng của phần mềm Geospace trong dạy và học một số bài toán hình học không gian

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn: Ứng dụng của phần mềm Geospace trong dạy và học một số bài toán hình học không gian nhằm giới thiệu về phần mềm Geospace, ứng dụng của nó trong dạy và học môn hình học không gian, đề tài là tài liệu tham khảo cho các thầy cô giáo dạy toán, các sinh viên ngành toán và học sinh THPT tiếp cận và nghiên cứu hình học không gian.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Ứng dụng của phần mềm Geospace trong dạy và học một số bài toán hình học không gian

 1. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. M Đ U 1. Lý do ch n ñ tài S phát tri n c a khoa h c và công ngh ñã nh hư ng r t l n ñ n các m t c a ñ i s ng xã h i nói chung và c a ngành giáo d c nói riêng. Nó ñã mang l i l i ích thi t th c trong vi c ñ i m i phương pháp d y h c cũng như nâng cao ch t lư ng và hi u qu c a giáo d c và ñào t o. M t trong nh ng công c ñ c l c c a công ngh thông tin nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c là ph n m m d y h c. Ph n m m d y h c là các chương trình tin h c ñư c cài ñ t trên máy vi tính nh m h tr quá trình d y h c, t o ñ ng cơ và gây h ng thú h c t p. Hình h c không gian là môn h c khi d y và h c g p nhi u khó khăn. Vi c làm ñ dùng tr c quan r t m t th i gian và công s c c a giáo viên. Cùng v i vi c ñ i m i phương pháp d y h c thì vi c ng d ng ph n m m trong d y h c toán giúp giáo viên thu n ti n hơn trong vi c bi u di n các mô hình tr c quan c a hình h c và giúp h c sinh ki m ch ng l i lý thuy t ñã h c. Trong s các ph n m m toán h c ñư c s d ng như: Geometer’s Sketchpad, Cabri 3D, Geospace…thì Geospace là ph n m m r t m nh trong vi c bi u di n các hình hình h c, nh t là hình h c không gian. Ph n m m Geospace có nh ng ưu ñi m n i b t là: xây d ng mô hình không gian r t nhanh g n, chính xác, hình v tr c quan và hơn n a giáo viên có th d ng hình d a vào phương trình, t a ñ và tính toán trên các ñ i tư ng ñư c d ng như tích vô hư ng c a 2 vectơ, di n tích tam giác, th tích kh i ña di n…ñi u này r t thu n l i cho vi c d y h c hình h c không gian. Ch c năng t o ñư c các hình ñ ng c a Geospace giúp ta d dàng d ñoán ñư c qu tích c a m t ñi m. Hơn th n a, nó còn phát tri n tư duy, năng l c GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m 1
 2. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. quan sát và mô t , năng l c khám phá và khái quát c a h c sinh. T ñó giáo viên ñánh giá ñư c m c ñ nh n th c c a h c sinh và có s ñi u ch nh v m t n i dung cũng như phương pháp d y h c cho phù h p. Chính vì nh ng ưu ñi m n i b t trên, em ñã tìm hi u và nghiên c u ñ tài “ ng d ng c a ph n m m Geospace trong d y và h c m t s bài toán hình h c không gian ”. Qua vi c nghiên c u n i dung này, em có ñi u ki n hi u hơn v ph n m m toán h c cũng như ng d ng c a nó, b sung thêm nhi u ki n th c b ích cho b n thân. 2. M c tiêu nghiên c u c a khóa lu n - M c tiêu khoa h c công ngh : Gi i thi u v cách s d ng ph n m m Geospace và m t s ng d ng c a nó trong d y và h c hình h c không gian. - S n ph m khoa h c công ngh : Đ tài là tài li u tham kh o cho các th y cô giáo d y toán, các sinh viên ngành toán và các h c sinh THPT ti p c n và nghiên c u hình h c không gian ñơn gi n và hi u qu hơn. 3. Nhi m v nghiên c u - Nghiên c u các tài li u liên quan ñ n ph n m m Geospace, các menu l nh, các nguyên t c v hình, nguyên t c th c hi n các phép bi n hình trong Geospace. - Nghiên c u m t s ng d ng c a ph n m m Geospace trong quá trình d y và h c hình h c không gian thông qua các bài toán c th . 4. Phương pháp nghiên c u - Phương pháp nghiên c u lý lu n: Nghiên c u các giáo trình, tài li u, t p chí, xem thông tin trên các trang web gi i thi u v ph n m m v hình Geospace. - Phương pháp t ng k t kinh nghi m: Qua vi c nghiên c u nguyên t c v hình trong Geospacw, s d ng nó ñ h tr gi i các bài toán hình h c không gian t GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m 2
 3. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. rút ra kinh nghi m và hình thành các d ng toán có th dùng Geospace ñ h tr , d ñoán l i gi i. - Phương pháp l y ý ki n chuyên gia: L y ý ki n c a gi ng viên tr c ti p hư ng d n và các gi ng viên b môn Toán ñ hoàn thi n v m t n i dung cũng như hình th c c a khóa lu n. 5. Gi thuy t khoa h c Ch c năng t o ñư c các hình ñ ng c a Geospace giúp ta có th nhìn hình dư i nhi u góc ñ . Do ñó, n u giáo viên ñưa ph n m m Geospace vào h tr và minh h a bài d y thì s phát tri n năng l c quan sát và mô t , năng l c khám phá và khái quát c a h c sinh, góp ph n nâng cao ch t lư ng và hi u qu d y h c hình h c không gian. 6. B c c c a khóa lu n Ngoài ph n m ñ u, k t lu n và tài li u tham kh o, n i dung chính c a khóa lu n g m 3 chương Chương 1. Gi i thi u v ph n m m Geospace Chương này gi i thi u v giao di n làm vi c c a Geospace, ý nghĩa c a các nút ch c năng, các menu cơ b n trên màn hình làm vi c c a Geospace, các hàm và các phép toán ñư c h tr trong Geospace. Chương 2. S d ng ph n m m Geospcae Chương này trình bày các nguyên t c v hình hình h c thông qua cách v ñi m, ñư ng th ng, m t ph ng…Đ ng th i trình bày các phép bi n hình ñư c s d ng trong Geospace và tính toán trên các ñ i tư ng. Chương 3. ng d ng c a Geospace trong d y và h c m t s bài toán hình h c không gian GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m 3
 4. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. Chương này trình bày m t s bài toán hình h c không gian có s d ng ph n m m Geospace trong vi c h tr , ñ nh hư ng, minh h a l i gi i. Chương 1 GI I THI U V PH N M M GEOSPACE 1.1. Giao di n c a ph n m m Geoplan - Geospace Ph n m m này d ng ch y tr c ti p không c n cài ñ t. Đ ch y ñư c chương trình thì ph i có ñ 3 t p tin sau và ñư c ñ t trong cùng m t thư m c 1. GeoplanGeospace.exe 2. Geoplan.dll 3. Geospace.dll Ba t p tin này n m trong thư m c GEOSPACE Sau khi click kép vào t p tin GeoplanGeospace.exe ñ kh i ñ ng chương trình thì m c ñ nh chương trình xu t hi n giao di n b ng ti ng Pháp như sau: Đ chuy n sang giao di n ti ng Anh ta click vào menu Options ch n langue và ch n Anglais (dòng th hai), giao di n chương trình chuy n sang ti ng Anh như sau: GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m 4
 5. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. Trên thanh công c c a Geoplan-Geospace, ta ch n File / New Geospace figure xu t hi n giao di n c a Geospace như sau: Ý nghĩa các nút ch c năng trên thanh công c (toolbar) M t p tin Geoplan (hình v 2D). M t p tin Geospace (hình v 3D). Lưu t p tin hình v hi n th i. M b ng danh m c các ñ i tư ng ñã ch n. M b ng ki u v hình. GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m 5
 6. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. Phóng to hình. Thu nh hình. B t / t t ch ñ hi n th ñ m / nh t. B t / t t ch ñ hi n th h tr c t a ñ . B t / t t ch ñ hi n th khung hình nh. L p l i l nh v a th c hi n trư c ñó. S a ch a / Nhân b n hình v . B t / t t ch ñ t o v t. B t / t t ch ñ t o v t theo yêu c u. B t / t t ch ñ xem nh d ng hình kh i. B t / t t ch ñ xem nh d ng hình v nét li n – nét ñ t. Xem hình v i cách nhìn li n trư c cách nhìn hi n t i. Xem hình v i cách nhìn li n sau cách nhìn hi n t i. B t / t t ch ñ chi u song song. Xoay hình xung quanh tr c vuông góc v i màn hình (k t h p v i phím chu t ph i). Nhìn hình theo m t ph ng riêng. GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m 6
 7. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. 1.2. Các menu l nh cơ b n c a Geospace 1.2.1. Các l nh cơ b n trên Menu File (T p tin) + New Geoplan figure: T p tin hình v 2D m i. + New Geospace figure: T p tin hình v 3D m i. + Open a plane figure: M hình v ph ng có s n. + Open a figure of the space: M hình v không gian. + Save (Ctrl+S): Lưu t p tin. + Save as: Lưu t p tin v i tên khác. + Close active figure: Đóng hình v hi n th i. + Print: In. + Print setup: Thi t ñ t in. + Save a picture: Lưu m t hình hay tranh nh. + Quit (Geoplan – Geospace): Thoát chương trình. 1.2.2. Các l nh cơ b n trên Menu Piloting (h l nh ñi u khi n) + Piloting with keyboard: Đi u khi n b ng bàn phím. + Change parameters of piloting with keyboard: Đi u ch nh các tham s c a thao tác ñi u khi n b ng bàn phím. + Loop the piloting: Gi i h n s ñi u khi n. GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m 7
 8. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. + Unloop the piloting: H y b gi i h n s ñi u khi n. + Affect a free numeric variable: Gán giá tr cho m t bi n t do. + Place a free point on a point: D i v trí c a m t ñi m t do ñ n v trí c a m t ñi m khác. + Place a free point by its coordinates: D i m t ñi m t do b i nh ng t a ñ c a nó. + Activate timer (maj T): Kh i ñ ng bi n th i gian. + Duration between time reading: S a ñ i kho ng th i gian ch . + Import: Nh p kh u. 1.2.3. Các l nh cơ b n trên Menu Showing ( h l nh hi n th ) + Trace selection: Ch n ñ i tư ng s t o v t khi di chuy n. + Trace mode (flip-flop): Ki u t o v t li n nét (ch n / b ch n). + Trace -demand mode (flip-flop): Ki u t o v t theo yêu c u (ch n / b ch n). + Reminder (F2): Danh m c các ñ i tư ng ñã d ng. + Comments (F3):Hi n th c a s ghi chú cho hình v . + Display the names of the points (maj N): Hi n th tên các ñ i tư ng. + Split the names of the points (maj S): Tách tên c a các ñi m g n nhau. + Display Rxyz coordinates system (maj R): Hi n th h t a ñ . GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m 8
 9. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. + Thick drawing (flip-flop): Nét v m nh ho c dày (ch n / b ch n). + Larger (>): Phóng to hình v (Shift+>). + Smaller (
 10. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. .Forbid access: C m truy c p vào m t ñ i tư ng. .Allow access: H y b l nh c m truy c p. + Protect: B o v . + Unprotect: H y b l nh b o v . + Modify menus: Đi u ch nh l i trình ñơn. + Create a prototype: T o m t nguyên m u (m u ñ u tiên). 1.2.5. Các l nh cơ b n trên Menu Edit (các l nh hi u ch nh, so n th o) +Copy picture (automatic): Sao chép hình v t ñ ng. + Copy picture (adjust copy): Sao chép hình v ñ t cho v a khít. + Copy selected descriptions: Sao chép các dòng mô t các ñ i tư ng, các thao tác l nh hình v ñã ñư c ch n trong b ng Rappel. + Edit text of figure: Hi u ch nh văn b n mô t hình v (các l nh d ng hình). + Edit comments: Hi u ch nh l i chú thích cho hình v . + Undo: Hoàn tác l i các l nh trư c ñó. + Redo: H y b l nh hoàn tác trư c ñó. + Limit picture: Gi i h n hình nh. 1.2.6. Các l nh cơ b n trên Menu View (các l nh v cách nhìn) + Initial view (CTRL-F1): Tr v cách nhìn ñ u tiên. GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m 10
 11. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. + Standard view with oyz as front plane (F7): Cách nhìn hình v i tia nhìn hình vuông góc v i m t ph ng oyz. + Standard view with oxy as front plane (F8): Cách nhìn hình v i tia nhìn hình vuông góc v i m t ph ng oxy. + Standard view with ozx as front plane (F9): Cách nhìn hình v i tia nhìn hình vuông góc v i m t ph ng ozx. + View with another front plane: Cách nhìn ñ i di n v i m t m t ph ng khác. + Precedent view (F11): Nhìn hình v i v trí k trư c cách nhìn hi n th i. + Next view (F12): Nhìn hình v i v trí k sau cách nhìn hi n th i. + Front plane maintained: M t ph ng trư c m t gi nguyên v trí. + Oblique projection: Nhìn hình v v i phép chi u xiên. + Oblique projection parameters: Ch n tham s cho phép chi u xiên. 1.2.7. Các l nh cơ b n trên Menu Window (c a s ) + Cascade: Ki u x p t ng. + Tile (horizontal): X p k (ngang). + Tile (vertical): X p k (d c). 1.2.8. Các l nh cơ b n trên Menu Help (tr giúp) + Help for Geoplan: Tr giúp cho Geoplan. + Help for Geospace: Tr giúp cho Geospace. + About: V thông tin chương trình. + Help for Geoplan-Geospace: Tr giúp cho Geospace. GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m 11
 12. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. 1.2.9. Các l nh cơ b n trên Menu Options (tùy ch n) + Language: Ngôn ng . French: Ti ng Pháp. . English: Ti ng Anh. . German: Ti ng Đ c. . Italien: Ti ng Ý. + Associate: K t h p (Geoplane và Geospace). + Preferences: S ưu tiên. + Figures on a black background: Hình v v i n n màu ñen. 1.3. Danh m c các hàm và các phép toán ñư c h tr trong Geospace 1.3.1. Các phép toán trên t p h p s : C ng: +. Chia: /. Tr : - . Lũy th a: ^. Nhân: *. Giai th a: !. 1.3.2. Các phép toán trên vectơ C ng vectơ: vec(u) + vec(A,B). Tr vectơ: vec(u) - vec(A,B). Nhân s th c k v i vectơ: kvec(u). Đ dài c a m t vectơ: norm(u). Bình phương vô hư ng c a m t vectơ: vec(u)^2. Tích vô hư ng c a hai vectơ: veu(u)&vec(v). GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m 12
 13. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. Tích có hư ng c a hai vectơ : . 1.3.3. Phép toán trên t p h p ñi m Kho ng cách gi a hai ñi m: dist(A,B) ho c AB. Vectơ AB : vec(A,B). 1.3.4. Hàm s m t bi n s th c Hàm lôgarit Nepe: ln( ). Hàm s sin: sin( ). Hàm s mũ: exp( ). Hàm s côsin: cos( ). Hàm giá tr tuy t ñ i: abs( ). Hàm s tan: tan( ). Hàm ph n nguyên: int( ). Hàm s arcsin: arcsin( ). Hàm căn b c hai: rac( ). Hàm s arccos: arccos( ). Hàm s arctan: arctan( ). 1.3.5. Hàm hai bi n s Hàm l y GTNN: min(,). Hàm l y GTLN: max(,). Ch nh h p ch p k c a n ph n t : anp(,). T h p ch p k c a n ph n t : cnp(,). 1.3.6. Hàm logic: µ ( ) 1.3.7. Các phép toán logic Và: et. Ho c: ou. Ph ñ nh: non. GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m 13
 14. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. Chương 2 S D NG PH N M M GEOSPACE Nh ng ñi u c n lưu ý khi d ng hình v i Geospace - Đ d ng m t ñ i tư ng, trư c tiên ta ph i d ng các thành ph n c u t o nên nó. - Khi t o m t ñ i tư ng nh t thi t ta ph i ñ t tên cho nó b i vì tên c a ñ i tư ng ñư c s d ng ñ d ng hình các bư c ti p theo. - Mu n l p l i l nh m i v a th c hi n trư c ñó thì click vào nút trên thanh công c ho c nh n Ctrl B trên bàn phím. - Ch n l nh Edit/ Undo (Redo) ñ hoàn tác ho c làm l i l nh trư c ñó. - Ch n Other/ Rename ñ ñ i tên ñ i tư ng. Ch n Other/ Supress ñ xóa m t hay nhi u ñ i tư ng. Ta cũng có th ch n Edit/ Edit text of figure ñ s a hay xóa tr c ti p ñ i tư ng trong ñó. - Khi s d ng hình v ñã có s n nên nh n phím F3 ñ bi t thông tin v hình v ho c hư ng d n c a tác gi . - Đ xem thông tin v ñ i tư ng nào ñó ta nh n Ctrl và phím trái chu t ñ xem. 2.1. D ng ñi m: Create/ Point 2.1.1. D ng ñi m t do: Create/ Point/ Free point 2.1.1.1. D ng ñi m t do trong không gian: Create/ Point/ Free point/ In space Tên c a m t ñi m. Nh n Ctrl B ñ d ng ñi m ti p theo n u có. Chú ý: Khi d ng ñi m t do thì ta có th di chuy n nó b ng cách click chu t trái và kéo ñi m ñó di chuy n trên màn hình. GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m 14
 15. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. 2.1.1.2. D ng ñi m t do trong m t ph ng: Create / Point / Free point / On a plane Đi n tên c a m t ph ng vào ô (1). Đi n tên c a ñi m vào ô (2) . Nh n Enter ho c click vào Ok. 2.1.1.3. D ng ñi m t do trên ñư ng th ng: Create/ Point/ Free point/ In a line Đi n tên c a ñư ng th ng vào ô (1). Đi n tên c a ñi m vào ô s (2). Nh n Enter ho c click vào Ok. 2.1.1.4. D ng ñi m t do trên m t tia: Create/ Point/ Free point/ On a ray Đi n tên c a tia vào ô s (1). Đi n tên c a ñi m vào ô s (2). Nh n Enter ho c click vào Ok. 2.1.1.5. D ng ñi m t do trên ño n th ng: Create/ Point / Free point / On a segment Đi n tên c a ño n th ng vào ô s (1). Đi n tên c a ñi m c n d ng vào ô s (2). 2.1.1.6.D ng ñi m t do trên ñư ng tròn: Create/ Point/ Free point/ On a circle Tên c a ñư ng tròn ñã d ng. Tên c a ñi m c n d ng. Nh n Enter ho c click vào Ok. GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m 15
 16. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. 2.1.1.7.D ng ñi m t do trên cung: Create/ Point/ Free point/ On an arc Đi n tên c a cung ñã d ng vào ô s (1). Đi n tên c a ñi m c n d ng vào ô (2). 2.1.1.8. D ng ñi m t do trong ña giác l i: Create/ Point/ Free point/ In a polygon Đi n tên c a ña giác l i ñã d ng vào ô (1). Đi n tên c a ñi m c n d ng vào ô (2). Nh n Enter ho c click vào Ok. 2.1.1.9. D ng ñi m t do trên m t c u: Create/ Point/ Free point/ On a sphere Đi n tên c a m t c u ñã d ng vào ô (1). Đi n tên c a ñi m c n d ng vào ô (2). 2.1.2. D ng ñi m b i t a ñ c a nó: Create/ Point/ Point by coordinate(s) 2.1.2.1. D ng ñi m v i t a ñ trong không gian: Create/ Point/ Point by coordinate(s)/ In space Hoành ñ c a ñi m c n d ng. Tung ñ c a ñi m c n d ng. Cao ñ c a ñi m c n d ng. Tên c a ñi m c n d ng. Nh n Enter. 2.1.2.2. D ng ñi m v i t a ñ c a nó trong m t ph ng: Create/ Point/ Point by coordinate(s)/ On a plane GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m 16
 17. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. Đi n tên 3 ñi m c a m t ph ng ñã d ng vào ô s (1). Đi n hoành ñ c a ñi m c n d ng vào ô s (2). Đi n tung ñ c a ñi m c n d ng vào ô s (3). Đi n tên c a ñi m c n d ng vào ô s (4). Nh n Enter. 2.1.2.3. D ng ñi m v i t a ñ c a nó trên tr c: Create/ Point/ Point by coordinate(s)/ On a line Đi n tên c a 2 ñi m c a ñư ng th ng ñã d ng ( ví d AB) ho c là các tr c t a ñ ( ox, oy, oz) vào ô s (1). Đi n hoành ñ c a ñi m c n d ng vào ô s (2). Đi n tên c a ñi m c n d ng vào ô s (3). Nh n Enter. 2.1.2.4. D ng ñi m v i t a ñ c a nó trên m t tia: Create/ Point/ Point by coordinate(s)/ On a ray GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m 17
 18. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. Đi n tên c a tia vào ô s (1) (n u ñi n AB thì g c là A). Kho ng cách t g c ñ n ñi m c n d ng vào ô s (2). Đi n tên c a ñi m c n d ng vào ô s (3). 2.1.3. D ng giao ñi m c a hai ñư ng th ng: Create/ Point/ Intersection 2 lines Tên c a ñư ng th ng th nh t. Tên c a ñư ng th ng th hai. Tên giao ñi m c n d ng. 2.1.4. D ng giao ñi m c a ñư ng th ng và m t ph ng: Create/ Point/ Intersection line – plane Tên ñư ng th ng ñã d ng. Tên m t ph ng ñã d ng. Tên giao ñi m c n d ng. Nh n Enter. 2.1.5. D ng giao ñi m c a ñư ng th ng và ñư ng tròn: Create/ Point/ Intersection line – circle 2.1.5.1. D ng hai giao ñi m c a ñư ng th ng và ñư ng tròn: Create/ Point/ Intersection line – circle/ 2 points Đi n tên c a ñư ng th ng vào ô s (1). Đi n tên c a ñư ng tròn vào ô s (2). Đi n tên c a hai giao ñi m vào ô s (3), tên GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m 18
 19. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. cách nhau b i m t kho ng tr ng (ví d A B). Nh n Enter. 2.1.5.2. D ng giao ñi m th hai c a ñư ng th ng và ñư ng tròn: Create/ Point/ Intersection line – circle/ second point Tên c a ñư ng th ng. Tên c a ñư ng tròn. Tên c a giao ñi m ñã có. Tên c a giao ñi m th hai. 2.1.6. D ng giao ñi m c a hai ñư ng tròn: Create/ Point/ Intersection 2 circles 2.1.6.1. D ng giao ñi m c a hai ñư ng tròn: Create/ Point/ Intersection 2 circles/ 2 points Tên c a ñư ng tròn th nh t. Tên c a ñư ng tròn th hai. Tên c a hai giao ñi m c n d ng. 2.1.6.2. D ng giao ñi m th hai c a hai ñư ng tròn: Create/ Point/ Intersection 2 circles/ second point Tên c a ñư ng tròn th nh t. Tên c a ñư ng tròn th hai. Tên c a giao ñi m ñã có. Tên giao ñi m th hai. 2.1.7. D ng giao ñi m c a ñư ng th ng và m t c u: Create/ Point/ Intersection line – sphere GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m 19
 20. øng dông cña phÇn mÒm Geospace trong d¹y vµ häc mét sè bµi to¸n h×nh häc kh«ng gian. 2.1.7.1. D ng hai giao ñi m c a ñư ng th ng và m t c u: Create/ Point/ Intersection line – sphere Tên c a ñư ng th ng. Tên c a m t c u. Tên c a hai giao ñi m. 2.1.7.2. D ng giao ñi m th hai c a ñư ng th ng và m t c u: Create/ Point/ Intersection line – sphere Tên c a ñư ng th ng. Tên c a m t c u. Tên c a giao ñi m ñã có. Tên c a giao ñi m th hai. 2.1.8. D ng trung ñi m c a ño n th ng: Create/ Point/ Midpoint Tên c a ño n th ng ñã d ng. Tên c a trung ñi m. Nh n Enter. 2.1.9. D ng tâm: Create/ Point/ Center (various) 2.1.9.1. D ng tr ng tâm c a tam giác: Create/ Point/ Center (various)/ Centroid Tên c a tam giác ñã d ng. Tên c a tr ng tâm c n d ng. Nh n Enter. GVHD: Th.S TrÇn Anh TuÊn SVTH: NguyÔn ThÞ Th¬m 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2