intTypePromotion=1

Luận văn:XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TIỀN MẶT

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
114
lượt xem
24
download

Luận văn:XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TIỀN MẶT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mọi tổ chức có hạch toán chi tiêu đều cần đến quản lý tiền mặt, đặc biệt là các doanh nghiệp. Vì vậy, hoạt động tiền mặt có thể xem là hoạt động phổ biến của nhiều tổ chức. Hơn nữa, việc quản lý tiền mặt đƣợc tổ chức theo nguyên tắc hạch toán kế toán, nên đòi hỏi phải có trình độ nghiệp vụ. Phần lớn các tổ chức vẫn làm thủ công, nên công việc này thƣờng tốn nhiều công sức, không phải ai cũng có thể làm đƣợc và hay bị chậm chễ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TIỀN MẶT

 1. 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TIỀN MẶT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Giáo viên hƣớng dẫn : PGS.TS Nguyễn Văn Vỵ Sinh viên: Nguyễn Thị Nguyệt Lớp : CT1101 Hải Phòng, 7/2011
 2. 2 MỤC LỤC MỤC LỤC ...................................................................................................................2 LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................4 DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU ................................................................5 MỞ ĐẦU .....................................................................................................................6 CHƢƠNG 1: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ CỦA BÀI TOÁN ĐẶT RA .............................7 1.1. Tổng quan về quản lý tiền mặt .............................................................................7 1.1.1. Vai trò tầm quan trọng của quản lý tiền mặt ................................................7 1.1.2. Nhiệm vụ và chức năng của quản lý tiền mặt ...............................................8 1.2. Mô tả mô hình nghiệp vụ ...................................................................................10 1.2.1. Hoạt động nghiệp vụ của bài toán quản lý tiền mặt ...................................10 1.3. Mô tả mô hình nghiệp vụ ...................................................................................13 1.3.1. Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống ...................................................................13 1.3.2. Biểu đồ phân rã chức năng .........................................................................16 1.3.3. Danh sách các hồ sơ dữ liệu sử dụng ..........................................................18 1.3.4. Ma trận thực thể chức năng ........................................................................19 1.3.5. Các biểu đồ tiến trình nghiệp vụ phức tạp ..................................................20 CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG .................................................................24 2.1. Các mô hình xử lý nghiệp vụ .............................................................................24 2.1.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0.......................................................................24 2.1.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1.......................................................................25 2.2. Mô hình dữ liệu quan niệm ................................................................................27 2.2.1. Xác định các thực thể ..................................................................................27 2.2.2. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể .....................................................27 2.2.3. Biểu đồ của mô hình dữ liệu quan niệm .....................................................30 CHƢƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG .....................................................................31 3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu .........................................................................................31 3.1.1. Chuyển mô hình E-R sang mô hình quan hệ ..............................................31 3.1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý .......................................................................32 3.2. Xác định các luồng dữ liệu hệ thống ..................................................................37 3.2.1. Biểu đồ luồng hệ thống ”1.0. Thu tiền mặt.” .............................................37
 3. 3 3.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”2.0. Chi tiền mặt.” ..................................37 3.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”3.0 Thu tiền gửi.” ...................................38 3.2.4. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình “4.0 Chi tiền gửi.” ...................................38 3.2.5. Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình ”5.0 Tổng hợp.” .......................................39 3.4. Xác định hệ thống các giao diện ........................................................................39 3.4.1 Xác định các giao diện nhập liệu ................................................................39 3.4.2 Xác định các giao diện xử lý ......................................................................39 3.4.3. Tích hợp các giao diện ................................................................................40 3.4.4. Thiết kế hệ thống thực đơn .........................................................................41 3.4.5. Thiết kế các giao diện .................................................................................42 CHƢƠNG 4 CÀI ĐẶT HỆ THỐNG VÀ HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG ....................47 4.1. Môi trƣờng vận hành và đặc tả hệ thống ............................................................47 4.1.1. Kiến trúc hệ thống phần cứng .....................................................................47 4.1.2. Hệ thống phần mềm nền .............................................................................47 4.1.3. Các hệ con và chức năng của hệ thống .......................................................48 4.2. Giới thiệu hệ thống phần mềm ...........................................................................49 4.2.1. Hệ thống thực đơn chính .............................................................................49 4.2.2. Các hệ thống thực đơn con .........................................................................49 4.2.3. Hƣớng dẫn sử dụng một số chức năng chính..............................................49 4.3. Những vấn đề tồn tại và hƣớng phát triển ..........................................................51 KẾT LUẬN ...............................................................................................................52 TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................53 PHỤ LỤC ..................................................................................................................54 A. Nghiệp vụ kế toán tiền mặt ..................................................................................54 A1. Kế toán các khoản phải thu, chi bằng tiền Việt Nam ....................................54 A2. Kế toán các khoản phải thu, chi bằng tiền ngoại tệ .......................................55 A3. Kế toán nhập hàng vàng, bạc,kim loại quý, đá quý .......................................58 B. Các mẫu hồ sơ dữ liệu ..........................................................................................59 C. Hệ thống tài khoản kế toán ...................................................................................63
 4. 4 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên em xin đƣợc bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn chân thành đối với thầy giáo PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ giảng viên Bộ môn Công nghệ phần mềm - Khoa Công nghệ thông tin - Trƣờng Đại học Công nghệ - ĐHQGHN. Trong suốt thời gian học và làm đồ án tốt nghiệp, thầy đã dành rất nhiều thời gian quý báu để tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn, định hƣớng cho em thực hiện đồ án. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo trong Bộ môn Công nghệ thông tin - Trƣờng ĐHDL Hải Phòng, chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo tham gia giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian em học tập tại trƣờng, đã đọc và phản biện đồ án của em giúp em hiểu rõ hơn các vấn đề mình nghiên cứu, để em có thể hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Em xin cảm ơn GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng, Ban giám hiệu nhà trƣờng, Bộ môn tin học, các Phòng ban nhà trƣờng đã tạo điều kiện tốt nhất cho em cũng nhƣ các bạn khác trong suốt thời gian học tập và làm tốt nghiệp. Tuy có nhiều cố gắng trong quá trình học tập, trong thời gian thực tập cũng nhƣ trong quá trình làm đồ án nhƣng không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong đƣợc sự góp ý quý báu của tất cả các thầy giáo, cô giáo cũng nhƣ tất cả các bạn để kết quả của em đƣợc hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin cảm ơn các những ngƣời bạn thân yêu của em và các thành viên trong gia đình em đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, động viên, cổ vũ trong suốt quá trình học tập và đồ án tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, tháng năm 2011. Sinh viên Nguyễn Thị Nguyệt
 5. 5 DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU Số hình Tên hình trang 1.1. Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống 15 1.2. Biểu đồ phân rã chức năng nghiệp vụ 16 1.3. Ma trận thực thể chứ năng 19 1.4. Tiến trình hoạt động thu tiền mặt 20 1.5. Tiến trình hoạt động chi tiền mặt 21 1.6. Tiến trình hoạt động thu tiền gửi 22 1.7. Tiến trình hoạt động chi tiền gửi 23 2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu hệ thống xử lý mức 0 24 2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 thu tiền mặt 25 2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chi tiền mặt 25 2.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 thu tiền gửi 26 2.5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chi tiền gửi 26 2.6. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 Tổng hợp, báo cáo 27 2.7. Mô hình ER của bài toán 30 3.1. Biểu đồ liên kết của mô hình quan hệ 32 3.2. Biểu đồ luồng hệ thống thu tiền mặt 37 3.3. Biểu đồ luồng hệ thống chi tiền mặt 37 3.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 thu tiền gửi ngân hàng 38 3.5. Biêủ đồ luồng dữ liệu mức 1 chi tiền gửi ngân hàng 38 3.6. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 Tổng hợp, báo cáo 39 3.7. Sơ đồ kiến trúc hệ thống thực đơn của chƣơng trình 41 3.8. Giao diện Đăng nhập hệ thống 42 3.9. Giao diện Danh mục khách hàng 42 3.10. Giao diện Danh mục ngân hàng 43 3.11. Giao diện Danh mục nhân viên 43 3.12. Giao diện Danh mục tài khoản 44 3.13. Giao diện Phiếu thu chi 44 3.14. Giao diện Giấy báo 45 3.15. Giao diện Ủy nhiệm chi 45 3.16. Giao diện Sổ quỹ tiền mặt 46 3.17. Giao diện Sổ quỹ tiền gửi 46 4.1. Phiếu thu chi 51 4.2. Giấy báo 52
 6. 6 MỞ ĐẦU Mọi tổ chức có hạch toán chi tiêu đều cần đến quản lý tiền mặt, đặc biệt là các doanh nghiệp. Vì vậy, hoạt động tiền mặt có thể xem là hoạt động phổ biến của nhiều tổ chức. Hơn nữa, việc quản lý tiền mặt đƣợc tổ chức theo nguyên tắc hạch toán kế toán, nên đòi hỏi phải có trình độ nghiệp vụ. Phần lớn các tổ chức vẫn làm thủ công, nên công việc này thƣờng tốn nhiều công sức, không phải ai cũng có thể làm đƣợc và hay bị chậm chễ. Với thực tế đó, việc đƣa quản lý tiền mặt vào quản lý trên máy là một nhu cầu cấp thiết. Vì thế, đề tài “Xây dựng chương trình kế toán tiền mặt” đƣợc chọn làm đề tài khóa luận của em. Chƣơng trình này đƣợc xây dựng có thể trợ giúp các cơ sở vừa và nhỏ quản lý tiền mặt một cách dễ dàng và thuận lợi, đáp ứng đƣợc các yêu cầu chi tiêu và kinh doanh của các tổ chức và doanh nghiệp. Đồ án tốt nghiệp gồm 4 chƣơng: Chƣơng I mô tả bài toán nghiệp vụ và mô hình hóa mô hình của bài toán đặt ra. Chƣơng II Phân tích bài toán Chƣơng III Thiết hệ thống chƣơng trình Chƣơng IV Cài đặt chƣơng trình và thử nghiệm Cuối cùng là kết luận, các tài liệu tham khảo và phụ lục.
 7. 7 Chƣơng 1: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ CỦA BÀI TOÁN ĐẶT RA 1.1. Tổng quan về quản lý tiền mặt 1.1.1. Vai trò tầm quan trọng của quản lý tiền mặt Trong môi trƣờng cạnh tranh khốc liệt ngày nay, các doanh nghiệp phải biết áp dụng các công cụ tin học hiện đại để thu thập các thông tin tài chính đa dạng và phức tạp, đồng thời phân tích những thông tin ấy và biến chúng thành những bản báo cáo cần thiết để đƣa ra các quyết định đúng đắn. Thử tƣởng tƣợng một công ty lớn có hàng trăm tài khoản, từ tài khoản của một trụ sở chính, đến tài khoản của các chi nhánh và đại lý. Việc quản lý chúng không dễ dàng chút nào. Ở cƣơng vị điều hành doanh nghiệp, hẳn có lúc ta thƣờng tự hỏi, liệu có cách nào để kiểm soát và sử dụng nguồn tiền thu chi hiệu quả nhất. Câu hỏi này sẽ càng cấp bách hơn khi công việc kinh doanh ngày càng phát triển, các khoản thu chi ngày một nhiều thêm trong khi số lƣợng nhân viên có hạn, chỉ tiêu đúng chỗ để giảm chi phí bỏ ra và tối đa hóa lợi nhuận luôn đƣợc đặt ra. Vì vậy, quản lý tiền mặt giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Quản lý tiền mặt là một quá trình bao gồm việc thu hồi nợ, kiểm soát chi tiêu, bù đắp thâm hụt ngân sách, dự báo nhu cầu tiền mặt của doanh nghiệp, đầu tƣ những khoản tiền nhàn rỗi và trả tiền cho các ngân hàng cung cấp những hoạt động thuộc quá trình quản lý tiền mặt kể trên. Vậy nghệ thuật để quản lý tiền mặt sẽ là gì? Ta hãy hình dung, khi việc kinh doanh của công ty bắt đầu có chiều hƣớng phát triển mạnh ra thị trƣờng phía Bắc, ta quyết định mở thêm một chi nhánh ở Hà Nội để tiện cho việc thanh toán, thu chi ngoài đó, và sẽ chọn một ngân hàng ở Hà Nội để mở tài khoản các chi nhánh mới. Cuối mỗi ngày, để vǎn phòng chính tại TPHCM có thể theo dõi tiền bán hàng ở phía Bắc đã chuyển vào tài khoản là bao nhiêu, ta yêu cầu nhân viên chi nhánh báo cáo. Hay mỗi khi muốn dùng số tiền trong tài khoản này để thanh toán cho một khoản nào đó, ta sẽ phải viết lệnh, có con dấu công ty và gửi bƣu điện ra cho chi nhánh Hà Nội. Có tờ lệnh này, nhân viên đem tới ngân hàng mới có thể thực hiện yêu cầu của công ty. Khi ta là khách hàng của Ngân hàng HSBC, họ sẽ đƣa ra một giải pháp hoàn toàn khác. Bạn không cần phải mở thêm một tài khoản mới cho chi nhánh. Chỉ cần
 8. 8 một tài khoản tại HSBC, ngân hàng sẽ giúp bạn làm công việc gom tiền bán hàng về tài khoản này vào cuối mỗi ngày. Tiền bán hàng ở phía Bắc chỉ cần chuyển vào tài khoản của HSBC tại ngân hàng đƣợc chỉ định trƣớc, cuối ngày tài khoản của bạn sẽ tự động đƣợc ghi có. Và khi cần thanh toán ở phía Bắc ta chỉ cần chuyển lệnh cho HSBC ngay tại TPHCM, ngân hàng sẽ làm giúp ta làm việc này. Nếu ta có nhu cầu, ngân hàng cũng sẽ cung cấp một tài khoản phụ để bạn theo dõi riêng về doanh thu của chi nhánh phía Bắc. Với những giải pháp kể trên, ngân hàng đang gián tiếp hỗ trợ công ty quản lý nguồn tiền sao cho hiệu quả nhất. Tiền mặt đƣợc tập trung về một đầu mối sẽ giúp công ty chủ động trong việc thanh toán những khoản tiền lớn. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ chủ động hơn trong việc quản lý tiền lãi phát sinh trên tài khoản sao cho có lợi nhất. Theo lời khuyên của ông Joha Nyvene, Giám đốc Nghiệp vụ tài chính toàn cầu của HSBC Việt Nam, một khi đã là khách của ngân hàng, bạn đừng ngần ngại cho ngân hàng biết kế hoạch sử dụng nguồn tiền của mình. Bởi vì từ cơ sở đó ngân hàng sẽ tƣ vấn cho bạn những loại đầu tƣ thích hợp thay vì tiền để trên tài khoản thanh toán. Trên thực tế, không chỉ có các công ty mới cần quản lý tiền mặt có đƣợc của mình. Mọi tổ chức có hoạt động thu, chi đều cần quản lý tiền mặt để có thể chủ động sử dụng nó đáp ứng đƣợc yêu cầu của mình một cách tốt nhất. 1.1.2. Nhiệm vụ và chức năng của quản lý tiền mặt Khi một đơn vị có những khoản tiền mặt, họ cần biết những nội dung cơ bản của việc quản lý nó cũng nhƣ những quy định từ cơ quan chức năng (đối với các tổ chức và doanh nghiệp) về quản lý tiền mặt . a. Yêu cầu − Cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ - báo cáo khi cần cho BGĐ , KTT − Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt đã nêu trên. b. Trách nhiệm * Những quy định về quản lý tiền mặt Nghiệp vụ thu – chi tiền mặt − Mọi khoản thu chi phát sinh phải đƣợc thực hiện trong quy định công ty, quỹ tiềm mặt và có chứng từ .
 9. 9 − Khi nhận đƣợc Phiếu Thu , Phiếu Chi ( do Kế Toán lập ) kèm theo chứng từ gốc , Thủ Qũy phải : Kiểm tra số tiền trên Phiếu Thu , Phiếu Chi với chứng từ gốc Kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu Thu , Phiếu Chi có phù hợp với chứng từ gốc Kiểm tra ngày , tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của ngƣời có thẩm quyền. Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt. Cho ngƣời nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào Phiếu Thu hoặc Chi Thủ quỹ ký vào Phiếu Thu hoặc Chi và giao cho khách hàng 1 liên Sau đó Thủ Quỹ căn cứ vào Phiếu Thu hoặc Chi ghi vào Sổ Quỹ ( viết tay ) Cuối cùng , Thủ Quỹ chuyển giao 2 liên còn lại của Phiếu Thu hoặc Chi cho Kế Toán. Khi chi tạm ứng, trƣờng hợp này do Thủ quỹ theo dõi và ghi vào Sổ quỹ tiền mặt và viết tay. Chi theo số tiền trên Phiếu nhận tạm ứng do ngƣời xin tạm ứng lập và phụ trách cơ sở duyệt Lƣu giữ Phiếu tạm ứng có đầy đủ chữ ký của phụ trách cơ sở , ngƣời nhận tạm ứng và Thủ Quỹ . Trực tiếp theo dõi công nợ tạm ứng Khi ngƣời nhận tạm ứng thanh toán , cũng cho ký vào phần quy định trên Phiếu và ghi rõ dƣ nợ còn lại . Thủ quỹ thu tiền tạm ứng vào Sổ quỹ tiền mặt viết tay Khi phần tạm ứng đƣợc thanh toán đợt cuối , lúc đó Kế toán mới lập Phiếu chi chính thức để vào Sổ quỹ tiền mặt trên máy và Thủ Quỹ tính toán số chênh lệch để thu thêm hoặc chi ra Đối tƣợng xin tạm ứng phải là CNV tại cơ sở và thời gian thanh toán tạm ứng tối đa 1 tuần.
 10. 10 1.2. Mô tả mô hình nghiệp vụ 1.2.1. Hoạt động nghiệp vụ của bài toán quản lý tiền mặt a. Qui định chung Mỗi doanh nghiệp đều có một số tiền mặt nhất định tại quỹ. Số tiền thƣờng xuyên giữ lại tại quỹ đƣợc ấn định tuỳ thuộc vào quy mô tính chất hoạt động của doanh nhiệp và đƣợc ngân hàng thoả thuận. Để quản lý và hạch toán chính xác, tiền mặt của doanh nghiệp đƣợc tập trung bảo quản tại quỹ. Mọi nghiệp vụ có liên quan đến thu, chi tiền mặt, quản lý và bảo quản tiền mặt đều do thủ quỹ chịu trách nhiệm thực hiện. Thủ quỹ do giám đốc doanh nghiệp chỉ định và chịu trách nhiệm gửi quỹ. Thủ quỹ không đƣợc nhờ ngƣời làm thay mình. Không đƣợc kiêm nhiệm công tác kế toán, không đƣợc làm công tác tiếp liệu, mua bán vật tƣ hàng hoá. Tất cả các khoản thu chi tiền mặt đều phải có các chứng từ thu chi hợp lệ, chứng từ phải có chữ ký của giám đốc doanh nghiệp và kế toán trƣởng. Sau khi đã kiểm tra chứng từ hợp lê, thủ quỹ tiến hành thu vào hoặc chi ra các khoản tiền và gửi lại chứng từ đã có chữ ký của ngƣời nhận tiền hoặc nộp tiền. Cuối mỗi ngày căn cứ vào các chứng từ thu chi để ghi sổ quỹ và lập báo cáo quỹ kèm theo các chứng từ thu chi để ghi sổ kế toán. Kế toán tiền mặt cũng căn cứ vào các chứng từ thu, chi tiền tiền mặt để phản ánh tình hình luân chuyển của tiền mặt trên các sổ kế toán cần thiết nhƣ thu tiền mặt, chi tiền mặt. Thủ quỹ là ngƣời chịu trách nhiệm quản lý và nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, đá quỹ tại quỹ. Hàng ngày thủ quỹ phải thƣờng xuyên kiểm kê số tiền quỹ thực tế, tiến hành đối chiếu với số liệu của sổ quỹ, sổ kế toán. Nếu có chênh lệch, thủ quỹ và kế toán phải tự kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý. Với vàng bạc, đá quý nhận ký cƣợc, ký quỹ trƣớc khi nhập quỹ phải làm đầy đủ các thủ tục về cân, đo, đếm số lƣợng, trọng lƣợng, giám định chất lƣợng và tiến hành niêm phong có xác nhận của ngƣời ký cƣợc, ký quỹ trên dấu niêm phong.
 11. 11 b. Quy trình luân chuyển chứng từ Chứng từ tiền mặt bao gồm: Phiếu thu, phiếu chi, biên lai thu tiền, giấy đề nghị tạm ứng, biên bản kiểm kê… trong đó chủ yếu là các phiếu thu, phiếu chi. Nó phản ánh các nghiệp vụ liên quan đến việc tăng giảm tiền mặt của đơn vị. Phiếu thu: Phiếu thu dùng để xác định số tiền mặt thực tế nhập quỹ, là căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ và chuyển giao cho kế toán ghi sổ kế toán. Mọi khoản tiền nhập quỹ đều phải có phiếu thu. − Phiếu thu do kế toán thanh toán (ngƣời lập phiếu) ghi thành 3 liên đặt giấy than viết 1 lần, kế toán thanh toán ký. (Nếu đơn vị thực hiện kế toán máy thì do máy in ra) hoặc một số đơn vị sử dụng phần mềm word để đánh máy. − Chuyển phiếu thu cho kế toán trƣởng soát xét và giám đốc ký duyệt. − Ngƣời nộp tiền chuyển phiếu thu cho thủ quỹ để nộp tiền và ký vào phiếu thu. − Thủ quỷ nhận tiền, ghi số tiền đã nhận bằng chữ ký và ký vào phiếu thu. Ba liên của phiếu thu đƣợc luân chuyển nhƣ sau: − Một liên lƣu tại cuống, một liên ngƣời nộp tiền giữ. Nếu là ngƣời ngoài đơn vị, thì liên này là căn cứ chứng minh đã nộp tiền. Nếu là ngƣời trong đơn vị, thì liên này đƣợc trao cho bộ phận kế toán của đơn vị đó làm căn cứ chứng minh đã nộp tiền theo đúng phiếu chi. Một liên thủ quỹ để lại ghi sổ quỹ, cuối ngày tập hợp các phiếu thu cùng chứng từ gốc kèm theo cho kế toán để ghi sổ kế toán. Sau khi ghi sổ, xong phiếu thu đƣợc bảo quản trong năm và hết năm đƣợc chuyển sang lƣu trữ. Phiếu chi: Phiếu chi dùng để xác định số tiền mặt thực tế phải chi ra, là căn cứ để thủy quỹ phải chi tiền, ghi sổ quỹ và chuyển giao cho kế toán ghi sổ kế toán. Mọi khoản chi đều phải có phiếu chi. − Phiếu chi do kế toán thanh toán lập thành 3 liên, đặt giấy than viết 1 lần và ký. − Chuyển phiếu chi cho kế toán trƣởng và thủ trƣởng đơn vị ký duyệt. − Thủ quỹ xuất quỹ và ký vào phiếu chi. − Ngƣời nhận tiền nhận tiền, kiểm tra lại và ký vào phiếu chi. − Ba liên phiếu chi đƣợc luân chuyển nhƣ sau: Một liên lƣu tại cuống.
 12. 12 Một liên thủ quỹ dùng để xuất quỹ và ghi sổ quỹ sau đó cuối ngày liên này chuyển cho kế toán kèm theo chứng từ gốc để ghi sổ kế toán. Sau khi ghi sổ xong phiếu chi đƣợc đƣa vào bảo quản. Liên 3 giao cho ngƣời nhận tiền. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp có thể và cần thiết phải gửi tiền vào ngân hàng kho bạc Nhà nƣớc hoặc công ty tài chính để thực hiện các nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định hiện hành của pháp luật. Chứng từ để hạch toán TGNH là các giấy báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc (uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản, séc bảo chi...) Khi nhận đƣợc chứng từ của ngân hàng gửi đến, kế toán đối chiếu với chứng từ gốc đính kèm, thông báo với ngân hàng để đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời các khoản chênh lệch (nếu có). 1.2.2. Các tài khoản kế toán tiền mặt Trong kế toán tiền mặt, cũng nhƣ hoạt động kế toán nói chung, ngƣời ta sử dụng các tài khoản kế toán trong hệ thống tài khoản đƣợc nhà nƣớc quy định để ghi chép các dữ liệu cần thiết liên quan đến mỗi lĩnh vực nghiệp vụ. Tài khoản đƣợc dùng cho kế toán tiền mặt là “Tài khoản tiền mặt” có mã số là 111 (ký hiệu là TK 111). Tài khoản này có  Bên nợ : ghi số tiền làm tăng quỹ: Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý nhập quỹ. Số tiền mặt thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê.  Bên có : Ghi số tiền làm giảm quỹ: Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý xuất quỹ. Số tiền mặt tại quỹ thiếu hụt.  Số dƣ bên nợ Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý hiện còn tồn ở trong quỹ tiền mặt.
 13. 13 Tài khoản 111 gồm có 3 tài khoản cấp 2 : TK 1111: Tiền Việt Nam TK 1112: Ngoại tệ TK 1113: Vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Khi các số liệu từ phiếu thu, phiếu chi vào tài khoán và tiên hành xử lý đƣợc tiến hành các nguyên tác quy định của kế toán tiền măt, (xem phụ lục). 1.3. Mô tả mô hình nghiệp vụ 1.3.1. Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống
 14. 14 a. Bảng phân tích các chức năng, tác nhân và hồ sơ Động từ + Bổ ngữ Danh từ Nhận xét Lập phiếu thu Thủ quỹ Tác nhân Ký và duyệt thu Nhân viên kế toán Tác nhân Thu tiền và ghi sổ quỹ Khách hàng Tác nhân Lập phiếu chi Chứng từ gốc HSDL Ký và duyệt chi Phiếu thu HSDL Xuất tiền và ghi sổ quỹ Phiếu chi HSDL Nhận giấy báo có Ủy nhiệm chi HSDL Lập chứng từ thu Giấy báo nợ HSDL Ký và duyệt thu Giấy báo có HSDL Vào sổ Sổ kế toán tiền mặt HSDL Nhận giấy báo nợ Sổ tiền gửi HSDL Lập UNC và chứng từ chi Ban lãnh đạo Tác nhân Duyệt và ký chi Báo cáo HSDL Tổng hợp hàng ngày Lấp báo cáo định kỳ Lập sổ kế toán tiền mặt Lập sổ tiền gửi
 15. 15 a. Biểu đồ ngữ cảnh KHÁCH HÀNG y.cầu Thông Phiếu Phiếu thanh báo chi thu toán nợ Yêu cầu báo cáo 0 Ủy nhiệm chi BAN LÃNH NGÂN ĐẠO HỆ THỐNG KẾ Giấy báo có HÀNG TOÁN TIỀN MẶT Báo cáo Giấy báo nợ Hình 1.1. Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống b. Mô tả tương tác Khách hàng: Chi tiền mặt: lập giấy đề nghị thanh toán,tạm ứng -> kế toán thanh toán lập phiếu chi đƣa cho kế toán trƣởng ký và duyệt chi. Nếu không hợp lý kế toán trƣởng đƣa lại cho kế toán thanh toán để lập lại phiếu chi, ngƣợc lại hợp lý thì đƣa cho giám đốc ký duyệt. Kế toán thanh toán sẽ nhận lại phiếu chi từ giám đốc, đƣa cho thủ quỹ. Thủ quỹ tiếp nhận phiếu chi và xuất tiền đƣa cho nhà cung cấp. NCC nhận tiền và kí vào phiếu chi. Thủy quỹ dựa vào phiếu chi ghi vào sổ quỹ. Từ sổ quỹ kế toán thanh toán có nhiệm vụ ghi vào sổ kế toán tiền mặt. Thu tiền mặt: đầu tiền ngƣời nộp sẽ phát sinh đề nghị nộp tiền. Kế toán thanh toán sẽ tiến hành lập phiếu thu và chuyển phiếu thu cho kế toán trƣởng. Kế toán trƣởng sẽ ký và duyệt chi và chuyển cho ngƣời nộp. Ngƣời nộp tiến hành ký phiếu thu và nộp tiền cho thủ quỹ. Tiếp theo, thủ quỹ sẽ thu tiền và ghi vào sổ quỹ chuyển cho kế toán thanh toán. Kế toán thanh toán sẽ tiến hành ghi sổ kế toán tiền mặt. Ngân hàng:
 16. 16 Thu tiền gửi : Đầu tiên ngân hàng nhận tiền và tiến hành lập giấy báo có. Sau đó kế toán ngân hàng sẽ nhận giấy báo có , tiến hành lập chứng từ thu sau đó chuyển cho kế toán trƣởng. Kế toán trƣởng sẽ tiền hành ký và duyệt thu và chuyển cho kế toán ngân hàng tại doanh nghiệp để ghi sổ tiền gửi. Chi tiền gửi: Đầu tiền kế toán ngân hàng tại doanh nghiệp lập ủy nhiệm chi. Sau đó sẽ chuyển cho kế toán trƣởng ký và duyệt chi. Nếu kế toán trƣởng không đồng ý sẽ chuyển ủy nhiệm chi lại cho kế toán ngân hàng. Nếu kế toán trƣởng duyệt chi sẽ tiến hành chuyển cho giám đốc ký ủy nhiệm chi sau đó sẽ chuyển cho ngân hàng. Ngân hàng sau khi nhận ủy nhiệm chi sẽ tiến hành thực hiện lệnh chi và lập giấy báo nợ chuyển lại cho kế toán ngân hàng. Kế toán ngân hàng nhận giấy báo nợ và sau đó sẽ tiền hành ghi sổ tiền gửi ngân hàng. Ban lãnh đạo: Hàng ngày ban lãnh đạo công ty có yêu cầu báo cáo về tình hình thu chi thì hệ thống phải gửi báo cáo cho ban lãnh đạo. 1.3.2. Biểu đồ phân rã chức năng a. Sơ đồ phân cấp các chức năng HỆ THỐNG KẾ TOÁN TIỀN MẶT 1.Thu tiền 2.Chi tiền 3.Thu tiền 4.Chi tiền 5.Tổng hợp mặt mặt gửi gửi 3.1.Nhận 4.1.Nhận 5.1.Tổng 1.1.Lập 2.1.Lập giấy báo hợp hàng phiếu thu phiếu chi GBC nợ ngày 3.2.Lập 4.1.lập 5.2.Lập 1.2.Ký và 2.2.Ký và CT thu UNC và báo cáo duyệt thu duyệt chi chứng từ định kỳ 3.3.Ký và duyệt thu chi 4.2.Duyệt 5.3.Lập KT 1.3.Thu 2.3.Xuất tiền mặt tiền và ghi và ký chi tiền và ghi sổ quỹ sổ quỹ 3.4.Vào 5.4.Lập sổ 4.4.Vào sổ tiền gửi NH sổ Hình 1.2. Biểu đồ phân rã chức năng nghiệp vụ
 17. 17 b. Mô tả chi tiết các chức năng sơ cấp 1.1. Lập phiếu thu: Khi thu tiền của ngƣời nộp, kế toán thanh toán phải lập ra phiếu thu đƣa cho ngƣời nộp bản sao của phiếu thu, giữ lại bản gốc. 1.2. Ký và duyệt thu: khi lập xong phiếu thu, kế toán thanh toán đƣa cho kế toán trƣởng ký và duyệt thu. 1.3. Thu tiền và ghi sổ quỹ : Thủ quỹ tiến hành thu tiền và chuyển 1 liên cho khách. Thủ quỹ dựa vào phiếu thu ghi vào sổ quỹ và lƣu phiếu thu. 2.1. Lập phiếu chi: Kế toán thanh toán dựa vào giấy đề nghị thanh toán, tạm ứng của ngƣời đề nghị chi để tiến hành lập phiếu chi. 2.2. Ký và duyệt chi: Sau khi lập phiếu chi xong, kế toán thanh toán sẽ chuyển cho kế toán trƣởng ký và duyệt chi. Chuyển cho thủ quỹ 1 liên, ngƣời nhận trên 1 liên. 2.3. Xuất tiền và ghi sổ quỹ: Thủ quỹ nhận phiếu chi từ kế toán thanh toán, dựa vào phiếu chi, sẽ chi tiền cho ngƣời đề nghị chi và lƣu phiếu chi. Sau khi xuất tiền, thủ quỹ sẽ có nhiệm vụ ghi vào sổ quỹ 3.1. Nhận GBC: Khi có khách hàng trả tiền nợ cho doanh nghiệp qua ngân hàng, ngân hàng sẽ ghi GBC cho doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ nhận GBC. 3.2. Lập chứng từ thu: Khi nhận đƣợc GBC, kế toán ngân hàng tại doanh nghiệp sẽ tiền hành lập chứng từ thu và chuyển cho kế toán trƣởng. 3.3. Ký và duyệt thu: Sau khi nhận đƣợc chứng từ thu xong, kế toán trƣởng có nhiệm vụ kí và duyệt thu, rồi chuyển cho kế toán ngân hàng. 3.4. Vào sổ: Kế toán ngân hành sau khi nhận đƣợc chứng từ thu sẽ tiến hành ghi vào sổ quỹ tiền gửi. 4.1. Nhận giấy báo nợ: Khi doanh nghiệp có yêu cầu thanh toán tiền cho khách hàng, trả nợ khách hàng qua ngân hàng thì ngân hàng sẽ gửi giấy báo nợ cho kế toán ngân hàng tại doanh nghiệp.. 4.2. Lập ủy nhiệm chi và chứng từ chi: Sau khi kế toán nhận đƣợc giấy báo nợ sẽ tiến hành lập ủy nhiệm chi và chứng từ chi. Nếu kế toán đồng ý sẽ tiến hành duyệt và ký chi. Nếu kế toán không đồng ý sẽ trả lại cho ngân hàng. 4.3. Duyệt và ký chi: Kế toán sau khi nhận ủy nhiệm chi nếu đồng ý sẽ tiến hành duyệt và ký chi
 18. 18 4.4. Vào sổ: Kế toán ngân hàng tại doanh nghiệp sau khi duyệt chi thì sẽ tiến hàng ghi vào sổ ngân hàng. 5.1. Tổng hợp hàng ngày: Dựa vào phiếu thu, chi để tổng hợp báo cáo ngày 5.2. Lập báo cáo định kỳ: dựa vào tổng hợp ngày, các chứng từ đẻ báo cáo định kỳ theo tháng, năm. 5.3. Lập sổ kế toán tiền mặt: Dựa vào sổ quỹ , phiếu chi, phiếu thu và chứng từ liên quan, kế toán thanh toán sẽ ghi vào sổ kế toán tiền mặt. 5.4. Lập sổ tiền gửi: Dựa vào giấy báo có, giấy báo nợ kế toán sẽ tiến hành ghi sổ tiền gửi. 1.3.3. Danh sách các hồ sơ dữ liệu sử dụng a. Phiếu thu b. Phiếu chi c. Sổ quỹ d. Giấy ủy nhiệm chi e. Giấy báo có f. Giấy báo nợ g. Sổ tiền mặt h. Sổ tiền gửi NH i. Báo cáo
 19. 19 1.3.4. Ma trận thực thể chức năng Các thực thế dữ liệu a. Phiếu thu b. Phiếu chi c. Sổ quỹ d. Giấy ủy nhiệm chi e. Giấy báo có f. Giấy báo nợ g. Sổ kế toán tiền mặt h Sổ tiền gửi ngân hàng i. Báo cáo tình hình thu chi Các chức năng nghiệp vụ a b c d e f g h i 1. Thu tiền mặt C U U 2. Chi tiền mặt C U U 3.Thu tiền gửi NH R U 4. Chi tiền gửi NH C R U 5. Tổng hợp R R R R R R C Hình 1.3. Ma trận thực thể chức năng
 20. 20 1.3.5. Các biểu đồ tiến trình nghiệp vụ phức tạp a. Tiến trình thu tiền mặt Ngƣời nộp Kế toán thanh toán Kế toán trƣởng Thủ quỹ Đề nghị nộp tiền Lập phiếu thu Ký và duyệt thu Nhận phiếu thu Nộp tiền và ký và thu tiền phiếu thu Ghi sổ kế toán Ghi sổ quỹ tiền mặt Hình 1.4. Tiền trình hoạt động Thu tiền mặt
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2