intTypePromotion=1

Luận văn " Xây dựng ứng dụng bắt gói tin cho việc phân tích thông tin mạng phục vụ quản lý"

Chia sẻ: Lê Trung Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
39
lượt xem
8
download

Luận văn " Xây dựng ứng dụng bắt gói tin cho việc phân tích thông tin mạng phục vụ quản lý"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xuất phát từ nhu câu trao đổi thông tin ngày càng nhanh và nhiều giữa các doanh nghiệp, các tổ chức và công ty trong nền kinh tế thị trường hôm nay, số lượng các doanh nghiệp thiết lập các hệ thống mạng và kết nối internet ngày càng nhiều.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn " Xây dựng ứng dụng bắt gói tin cho việc phân tích thông tin mạng phục vụ quản lý"

 1. TR NG I H C KHOA H C T NHIÊN KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN MÔN CÔNG NGH PH N M M GIANG QU C MINH – H PH M THÁI VINH XÂY D NG NG NG B T GÓI TIN CHO VI C PHÂN TÍCH THÔNG TIN NG PH C QU N LÝ KHOÁ LU N C NHÂN TIN H C TP. HCM, M 2005
 2. TR NG I H C KHOA H C T NHIÊN KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN MÔN CÔNG NGH PH N M M GIANG QU C MINH - 0112016 H PH M THÁI VINH - 0112081 XÂY D NG NG NG B T GÓI TIN CHO VI C PHÂN TÍCH THÔNG TIN NG PH C QU N LÝ KHÓA LU N C NHÂN TIN H C GIÁO VIÊN H NG D N GVC CAO NG TÂN NIÊN KHÓA 2001 – 2005
 3. NH N XÉT A GIÁO VIÊN H NG D N ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Tp.HCM, ngày…..tháng….n m 2005
 4. NH N XÉT A GIÁO VIÊN PH N BI N ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Tp.HCM, ngày…..tháng….n m 2005
 5. L I CÁM N Chúng em xin chân thành cám n Ban giám hi u, quý Th y cô a tr ng i H c Khoa H c T Nhiên TP. H Chí Minh, c bi t là các Th y cô trong Khoa Công ngh Thông tin ã t n tình gi ng y, trang cho chúng em nh ng ki n th c c n thi t, b ích trong su t nh ng n m c t p i tr ng. Chúng em xin chân thành m n Th y Cao ng Tân, ng i Th y ã t n tình quan tâm h ng d n, giúp chúng em trong su t th i gian làm lu n n này. Chúng con xin g i lòng bi t n sâu s c và s kính tr ng n ông bà, cha , cùng toàn th gia ình, nh ng ng i ã nuôi y chúng con tr ng thành nh ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cám n s giúp , ng viên, nh n xét, óng góp ý ki n c a các anh ch , n bè trong quá trình th c hi n lu n v n này. TP. H Chí Minh, 7/2005 Nhóm sinh viên th c hi n Giang Qu c Minh – H Ph m Thái Vinh
 6. B C C A LU N V N Lu n v n g m có 3 ph n và 7 ch ng PH N 1: T NG QUAN Ch ng 1 Gi i thi u v tài PH N 2: TÌM HI U CÁC V N L P TRÌNH. Ph n này gi i thi u các v n l p trình c n nh t xây d ng 1 ng ng có kh ng b t các gói tin và cho phép ng i dùng có th i u khi n t xa qua môi tr ng ng. Ch ng 2. Tìm hi u th vi n l p trình m ng c p th p libpcap, ây là “trái tim” a h u h t các ng ng b t gói tin mã ngu n m hi n nay. Ch ngg 3. Gi i thi u MySQL, m t h qu n tr s d li u t m trung c s d ng ph bi n nh t hi n nay. Ch ng 4. Tìm hi u thu t l p trình socket vi t các ng ng trên môi tr ng ng Ph n 3 Xây ng ng ng PacketCap. Ph n này s d ng các ki n th c ã tìm hi u ch ng 2, 3, 4 xây d ng m t ng ng b t gói tin, u các k t qu b t c vào c s d li u phân tích các thông tin ng. Ch ng 5. Phân tích, thi t k ng ng PacketCap Ch ng 6. Cài t và th nghi m PacketCap Ch ng 7. T ng k t. Ch ng này trình bày nh ng k t qu t c, nh ng n ch và h ng phát tri n PacketCap trong t ng lai.
 7. Các danh c M C C DANH SÁCH HÌNH.................................................................................... 14 DANH SÁCH NG .................................................................................. 15 PH N 1: T NG QUAN .............................................................................. 16 Ch ng 1: Gi i thi u tài .......................................................................... 17 1.1. t v n .......................................................................................... 17 1.2. Gi i thi u tài.................................................................................. 18 1.3. Yêu c u a tài .............................................................................. 19 PH N 2: TÌM HI U CÁC V N L P TRÌNH ...................................... 20 Ch ng 2 : Th vi n l p trình ng libpcap ................................................ 21 2.1. Gi i thi u libpcap............................................................................... 21 2.2. Cài t th vi n libpcap ..................................................................... 21 3.3. Các b c xây d ng ch ng trình s d ng libpcap.............................. 22 3.4. Chi ti t các b c ................................................................................ 23 3.4.1. Ch n Interface( card ng) ......................................................... 23 3.4.2. M device l ng nghe( sniff) d li u......................................... 24 3.4.3. c traffic .................................................................................... 25 Ch ng 3: H qu n tr s d li u MySQL ............................................... 34 3.1. Gi i thi u v MySQL......................................................................... 34 3.2. Cài t MySQL.................................................................................. 34 3.2.1. Cài t MySQL t các gói nh phân ............................................ 34 3.2.2. Cài t t mã ngu n..................................................................... 35 3.3. S d ng MySQL ................................................................................ 36 3.3.1. L nh mysql .................................................................................. 36 3.3.2. L nh mysqladmin ........................................................................ 36 3.3.3. L nh mysqlshow.......................................................................... 36 3.3.4. L nh grant.................................................................................... 37 3.3.5. L nh Revoke................................................................................ 38 3.3.6. Ví d v t o m t c s d li u ..................................................... 38 3.4. L p trình MySQL trên ngôn ng C .................................................... 38 4.4.1 mysql_init..................................................................................... 38 3.4.2 mysql_real_connection ................................................................. 39 3.4.3 mysql_query ................................................................................. 40 3.4.4. mysql_affected_rows ................................................................... 40 3.4.5. mysql_store_result....................................................................... 40 3.4.6. mysql_fetch_row ......................................................................... 40 3.4.7. mysql_row_seek .......................................................................... 41 3.4.8. mysql_free_result ........................................................................ 41 11
 8. Các danh c Ch ng 4: L p trình socket .......................................................................... 42 4.1. Gi i thi u v l p trình socket ............................................................. 42 4.2. Nguyên lý ho t ng a socket......................................................... 42 4.3. L p trình v i socket ........................................................................... 44 4.3.1. Các thu c tính a socket............................................................. 44 4.3.1.1. Vùng( domain) ...................................................................... 44 5.3.1.2. Ki u socket(type)................................................................... 46 4.3.1.3. Giao th c a socket( protocol) ............................................. 47 4.3.2. o socket.................................................................................... 48 4.3.3. nh a ch cho socket................................................................ 49 4.3.4. t tên cho socket........................................................................ 51 4.3.5. o hàng i cho socket .............................................................. 52 4.3.6. Ch và ch p nh n k t n i............................................................. 53 4.3.7. Yêu c u k t n i ............................................................................ 54 4.3.8. óng k t n i ................................................................................ 55 4.3.9. Giao ti p b ng socket................................................................... 56 4.4. S d ng socket trong ng ng minh a ....................................... 58 PH N 3: XÂY D NG NG NG TH NGHI M PACKETCAP ......... 59 Ch ng 5: Phân tích và thi t k PacketCap .................................................. 60 5.1. Kh o sát hi n tr ng ............................................................................ 60 5.2. Phân tích và xác nh yêu c u ............................................................ 61 5.2.1. Phân tích ...................................................................................... 61 5.2.2. Xác nh yêu c u ......................................................................... 61 5.3. Các h ng xây d ng ng ng PacketCap......................................... 63 5.3.1. Phân tích h ng phát tri n d a trên Ethereal................................ 63 5.3.2. Phân tích h ng phát tri n d a trên libcap ................................... 64 5.3.3. L a ch n h ng phát tri n PacketCap ......................................... 64 5.4. Các thành ph n PacketCap ................................................................. 65 5.5. Xây d ng mô hình use case................................................................ 66 5.5.1. Xác nh Actor và use case .......................................................... 66 5.5.2. Mô hình use case ......................................................................... 66 5.6. t use case.................................................................................... 67 5.6.1. Connect........................................................................................ 67 5.6.2. StartCapture................................................................................. 68 5.6.3. StopCapture ................................................................................. 69 5.6.4. GetFilter....................................................................................... 70 5.6.5. Terminate..................................................................................... 71 12
 9. Các danh c 5.7.Thi t k d li u ................................................................................... 72 5.7.1. Phân tích các h ng l u tr ......................................................... 72 5.7.2. Thi t k s li u................................................................... 75 5.7.2.1. Danh sách các i t ng (table)............................................. 75 5.7.2.2 Table PACKET ...................................................................... 75 6.7.2.4. Table IP ................................................................................. 76 5.7.2.5. Table TCP ............................................................................. 76 5.7.2.6. Table UDP............................................................................. 77 5.7.2.7 Table ICMP ............................................................................ 77 5.7.2.8 Table IGMP............................................................................ 78 5.7.2.9. Table ARP ............................................................................. 80 5.8. Xây d ng PCServer( server), PCManager(client)............................... 81 5.8.1. L u PCServer ......................................................................... 81 5.8.2. L u PCManager( Client)......................................................... 82 5.8.3. C u trúc d li u trao i gi a PCServer và PCManager............... 83 5.9.Thi t k giao di n PCManager( phiên n ch y trên Windows) .......... 85 Ch ng 6: Cài t và th nghi m................................................................. 87 6.1. Cài t................................................................................................ 87 6.2. Th nghi m........................................................................................ 88 6.2.1. Mô hình th nghi m 1.................................................................. 88 6.2.2. Mô hình th nghi m 2.................................................................. 89 6.2.3. Mô hình th nghi m 3.................................................................. 90 Ch ng 7: T ng k t ..................................................................................... 91 7.1. K t lu n.............................................................................................. 91 7.1.1. K t qu t c.......................................................................... 91 7.1.2. n ch ........................................................................................ 91 7.2. H ng phát tri n ................................................................................ 92 PH L C H ng d n s d ng PacketCap ................................................... 93 1.Ch ng trình PCServer.......................................................................... 93 2. Ch ng trình PCManager ..................................................................... 93 2.1. PCManager trên môi tr ng Linux ................................................. 93 2.2. PCManager trên môi tr ng Windows............................................ 94 TÀI LI U THAM KH O ............................................................................ 95 13
 10. Các danh c DANH SÁCH HÌNH Hình 5-1 Các thành ph n a PacketCap...................................................... 65 Hình 5-2 Mô hình use case ........................................................................... 66 Hình 5-3 Mô hình l u tr 1 .......................................................................... 72 Hình 5-4 Mô hình l u tr 2 .......................................................................... 73 Hình 5-5 Mô hình l u tr 3 .......................................................................... 74 Hình 5-6 L u PCServer........................................................................... 81 Hình 5-7 L u PCManager ....................................................................... 82 Hình 6-1 Mô hình th nghi m 1 ................................................................... 88 Hình 6-2 Mô hình th nghi m 2 ................................................................... 89 Hình 6-3 Mô hình th nghi m 3 ................................................................... 90 14
 11. Các danh c DANH SÁCH NG ng 4-1 Các giá tr c a domain .................................................................. 48 ng 4-2 Các mã l i a hàm bind() ............................................................ 51 ng 4-3 Các mã l i a domain AF_UNIX ................................................ 52 ng 4-4 Mã l i a hàm connect().............................................................. 55 ng 5-1 Xác nh yêu c u........................................................................... 62 ng 5-2 Danh sách các i t ng ............................................................... 75 ng 5-3 Table PACKET............................................................................. 75 ng 5-4 Table IP ........................................................................................ 76 ng 5-5 Table TCP..................................................................................... 76 ng 5-6 Table UDP .................................................................................... 77 ng 5-7 Table ICMP .................................................................................. 77 ng 5-8 Table IGMP .................................................................................. 78 ng 5-9 Table ARP .................................................................................... 80 ng 5-10 Mô màn hình PCManager ....................................................... 86 15
 12. Ph n 1: T ng quan PH N 1: T NG QUAN Ch ng 1. Gi i thi u tài 16
 13. Ch ng 1: Gi i thi u tài Ch ng 1: Gi i thi u tài 1.1. tv n Ngày nay công ngh thông tin nói chung và Intenet nói riêng ngày càng phát tri n nh và tr thành không th thi u trong cu c s ng chúng ta. Xu t phát t nhu c u trao i thông tin ngày càng nhanh và nhi u gi a các doanh nghi p, các t ch c và công ty trong n n kinh t th tr ng hôm nay, s l ng các doanh nghi p thi t l p các h th ng m ng và k t n i Intenet ngày càng nhi u. Vi c Công ngh thông tin và m ng Intenet phát tri n và ngày càng nhi u các thông tin quan tr ng c trao i trên m ng làm n y sinh m t s v n quan tr ng là b o m t thông tin trên m ng tránh rò r hay ng n không cho truy c p vào các d li u không cho phép gây thi t h i kinh t , qu n lý b ng thông t ng kh n ng áp ng thông tin, giao d ch v i khách hàng ng th i tránh c tình tr ng ngh n m ch l u thông trên m ng. Vi c phân tích l u l ng m ng òi h i n ng l c tính toán r t l n, vì v y mu n làm c vi c này c n ph i trang b các siêu máy tính th c hi n bài toán này. Trong u ki n kinh t n c ta thì không th trang b nh ng h th ng này c vì chúng quá t . 17
 14. Ch ng 1: Gi i thi u tài y gi i pháp nào gi i quy t bài toán này ? • Grid Computing là h th ng tính toán song song và phân tán cho phép chúng ta th c hi n nh ng bài toán l n d a trên các th ng nh g m nhi u máy tính c n i m ng v i nhau. • Hi n nay chúng ta l i có r t nhi u h th ng máy tính n i ng nh ng ch a s d ng c h t kh n ng tính toán c a chúng. • i s l ng các máy tính l n thì vi c tri n khai Grid Computing s cho chúng ta m t h th ng tính toán c c kì nh g p nhi u l n 1 siêu máy tính ( lúc ó các siêu máy tính có th ch là m t node trong h th ng Grid Computing). i nh ng u m trên chúng tôi ch n tài “ ng d ng th nghi m Grid Computing trong vi c phân tích thông tin m ng ph c v qu n lý”. 1.2. Gi i thi u tài tài “ ng ng th nghi m Grid Computing trong vi c phân tích thông tin ng ph c qu n lý” là m t l n g m 2 nhóm th c hi n. Nhóm th 1 xây d ng ng d ng phân tán trên m ng cho phép thi t l p t xa ch l c và b t các gói tin, trích l c và l u vào các c s d li u trên ng ph c cho vi c theo dõi và phân tích thông tin ng (Ph n I). Nhóm th 2 tìm hi u Grid Computing và xây d ng ng ng phân tích hi n tr ng c a m ng d a trên thông tin t s d li u do nhóm th 1 xây d ng (Ph n II). 18
 15. Ch ng 1: Gi i thi u tài 1.3. Yêu c u a tài • Xây d ng ng d ng phân tán th nghi m cho phép b t các gói tin dùng phân tích thông tin ng ph c qu n lý. • Các gói tin sau khi b t, c trích thông tin và l u vào các c s d li u phân tán trên m ng theo nhu c u c a ng i qu n tr . • th ng cho phép c u hình ng d ng t xa. • H tr u k t qu b t c theo nh ng a các ng ng b t gói tin khác nh Ethereal, TCPDump... 19
 16. Ph n 2: Tìm hi u các v n l p trình PH N 2: TÌM HI U CÁC V N L P TRÌNH Ch ng 2. Th vi n l p trình ng libpcap Ch ng 3. H qu n tr s d li u MySQL Ch ng 4. L p trình socket 20
 17. Ch ng 2: Th vi n l p trình ng libpcap Ch ng 2 : Th vi n l p trình ng libpcap 2.1. Gi i thi u libpcap Libpcap là m t th vi n mã ngu n m tr l p trình ng c p th p, cho phép b t các gói tin trên ng truy n theo nhi u h ng khác nhau, cho phép phân tích các frame v a tìm c. Th vi n libcap c s d ng r ng rãi trong các ph n m m sniffer packet. Các ph n m m s d ng libcap ph bi n là TCPdump, TCPflow. Hi n nay phiên n m i nh t a libpcap là 0.9.1. 2.2. Cài t th vi n libpcap Ch ng trình ngu n c a libpcap có th download a ch www.tcpdump.org , các phiên n m i nh t a libpcap u có a ch này. Gi s b n i v gói libpcap-0.8.3.tar.tar, ti n hành cài t: • Gi i nén gói tar tar –xzvf libpcap-0.8.3.tar.tar • Chuy n vào th m c libpcap cd libpcap-0.8.3 • gõ l nh ./configure • Gõ l nh make • Gõ l nh make install N u không có l i gì x y ra thì quá trình cài t ã hoàn t t. 21
 18. Ch ng 2: Th vi n l p trình ng libpcap 3.3. Các b c xây d ng ch ng trình s d ng libpcap Có 5 b c chính trong vi c s d ng th vi n libpcap • c 1: Xác nh interface (card ng) mà ta mu n b t frame vào (Trong Linux, interface th ng là eth0,eth1…..Ta có th dùng các hàm pcap_lookupdev() c a th vi n libpcap l y t t c các inteface. • c 2: Kh i t o pcap. Cung c p cho pcap bi t interface nào trong các interface ã l y v b c trên s c ch n sniff. • c 3: L c frame .pcap cho chúng ta c ch ch n l a khi l c các frame khi b t (ví d ch b t frame TCP/IP có source IP 192.168.8.8 và port 23 …). ta ph i t o ra filter r i biên ch filter này báo cho pcap bi t b l c nó s dùng. • c 4: Pcap th c thi vi c sniff frames. • c 5: óng phiên làm vi c và k t thúc ng d ng Trên ây là qui trình t ng quát cách libpcap b t gói tin trong ó b c3 là tùy ch n có th có ho c không. 22
 19. Ch ng 2: Th vi n l p trình ng libpcap 3.4. Chi ti t các b c 3.4.1. Ch n Interface( card ng) Có 3 cách thi t l p devices sniff các frames d li u • Cách 1 : Cho ng i dùng nh p tên thi t b t dòng l nh #include #include int main(int argc , char* argv[]) { Char * dev = argv[1] Printf( Devices : %s \n ,dev); } Trong ó argv[1] là tham s dòng l nh u tiên • Cách 2 : S d ng hàm pcap_lookupdev() c a libpcap tìm ki m các interface t n i trên máy tính. #include #include int main(int argc , char* argv[]) { Char* dev,errbuf[PCAP_ERRBUF_SIZE] dev = pcap_lookupdev(errbuf); if(dev == NULL) { printf("%s\n",errbuf); exit(1); } printf("DEV: %s\n",dev); } 23
 20. Ch ng 2: Th vi n l p trình ng libpcap Trong tr ng h p này, pcap t tìm ra thi t b . errbuf là chu i ch a thông báo l i n u có. • Cách 3 : Dùng hàm pcap_findalldevs tìm t t c thi t b sau ó a vào m t m ng #include #include int main(int argc , char* argv[]) { pcap_if_t *devlist; char devname[10][100]; Char* dev,errbuf[PCAP_ERRBUF_SIZE] int devcount=0; retvalue=pcap_findalldevs(&devlist,err); if(retvalue==-1 || devlist==NULL) return 0; for(d=devlist,i=0; d && inext,i++) sprintf(devname[i],"%s",d->name); devcount=i; } 3.4.2. M device l ng nghe( sniff) d li u Kh i t o phiên làm vi c cho các thi t b s d ng hàm pcap_open_live(). C u trúc hàm này nh sau : pcap_t *pcap_open_lives( char* device,int snaplen,int promisc,int yo_ms,char *ebuf) Tham s : • device là thi t b ã c nh ngh a trên 24
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2