Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 1

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

257
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 1', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 1

 1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ NHAÁT GIAÕ NGÖÔØI, GIAÕ CAÛNH RA ÑI Nhaéc laïi Ñoaøn Döï theo Vöông Ngoïc Yeán, A Chaâu, A Bích töø Maïc Ñaø Sôn trang trôû laïi Thính höông tónh xaù ôû Yeán töû oå trong khu vöïc Coâ Toâ Moä Dung thì ñaõ thaáy hai phaûi Thanh Thaønh vaø Taàn gia traïi ñaõ ñeán ñoù töø tröôùc, tìm Moä Dung coâng töû ñeå baùo thuø, roài giöõa hai phaùi naøy laïi phaùt sinh xung ñoät. Trong luùc hai phaùi ñang ñaùnh nhau kòch lieät thì ñoät nhieân Bao Tam tieân sinh, moät nhaân vaät baûn laõnh tuyeät luaân, trong phe Coâ Toâ Moä Dung töï nhieân xuaát hieän vaø chæ trong khoaûnh khaéc ñaõ laøm cho traïi chuû Taàn gia traïi laø Dieâu Baù Ñöông cuøng chöôûng moân phaûi Thanh Thaønh laø Tö Maõ Laâm phaûi taùng ñôûm kinh hoàn. Tö Maõ Laâm thaáy Bao Tam tieân sinh maûi meâ noùi chuyeän cuøng Vöông Ngoïc Yeán khoâng theøm ñeám xæa ñeán mình, sinh loøng gheùt cay gheùt ñaéng, queân luoân caû caùi ôn cöùu maïng vöøa xong, lieàn vaãy tay ra hieäu cho moïi ngöôøi phaùi Thanh Thaønh ñi veà. Bao Tam tieân sinh noùi: -Khoan ñaõ! ta coøn coù ñieàu muoán noùi cho mi hay. Tö Maõ Laâm ngoaùi coå laïi, hoûi buoâng thoõng: -Sao? Bao Tam tieân sinh noùi: -Nghe mi noùi ñeán Coâ Toâ ñeå baùo thuø cho phuï thaân mi. Mi laàm roài, phuï thaân mi laø Tö Maõ Veä khoâng phaûi Moä Dung coâng töû haï saùt nheù! Tö Maõ Laâm hoûi laïi: -Coù ñuùng theá khoâng? Bao Tam tieân sinh töùc mình, noùi: -Ta ñaõ baûo khoâng phaûi Moä Dung coâng töû gieát haén, thì haún khoâng phaûi laø chaøng ñaõ gieát. Ñòa tyû chính chaøng gieát haén thaät, nhöng ta ñaõ noùi ra khoâng phaûi thì mi khoâng theå baûo laø ñuùng chaøng ñöôïc nghe chöa! chaúng leõ mi khoâng ñeám xæa ñeán ta ö? Tö Maõ Laâm nghó thaàm: "thaèng cha naøy aên noùi ngang chöôùng thaät". Y noùi tieáp: -Thuø gieát cha laø moái thuø chaúng ñoäi trôøi chung. Tö Maõ Laâm naøy tuy voõ coâng keùm coûi nhöng duø tan xöông naùt thòt cuõng phaûi röûa caùi haän saâu cay ñoù. Tieân phuï toâi bò ai gia haïi, xin tieân sinh chæ baûo cho. Bao Tam tieân sinh cöôøi khanh khaùch, noùi: 1 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Phuï thaân mi coù phaûi laø con ta ñaâu maø ta caàn ñeå yù xem ai ñaõ gieát haén. Ta baûo khoâng phaûi Moä Dung coâng töû ra tay gieát haén, mi coøn ra veû khoâng tin theá thì chính ta ñaây gieát phuï thaân mi ñoù. Muoán baùo thuø thì xoâng vaøo ñaây! Tö Maõ Laâm maët giaän xaùm xanh, noùi: -Caùi thuø gieát cha haù phaûi troø ñuøa? Bao Tam tieân sinh, ta töï bieát söùc mình khoâng ñòch noåi ngöôi. Vaäy ngöôi muoán gieát ta thì gieát, chöù laøm nhuïc ta theá naøy khoâng ñöôïc. Bao Tam tieân sinh cöôøi, noùi: -Ta khoâng muoán gieát mi, chæ laøm nhuïc mi thoâi. Vaäy mi laøm gì ñöôïc ta? Tö Maõ Laâm töùc khí xoâng leân taän coå, nhöõng muoán nhaûy xoå laïi lieàu maïng nhöng laïi khoâng daùm, ñöùng ñöïc ngöôøi ra, chaúng tieán maø cuõng chaúng thoaùi, nôm nôùp lo sôï. Bao Tam tieân sinh laïi noùi: -Voõ coâng heøn keùm nhö Tö Maõ Veä caàn gì phaûi ñeán Moä Dung coâng töû phaûi nhoïc loøng. Moä Dung coâng töû voõ coâng gaáp möôøi ta. Mi coi ñoù maø coi, Tö Maõ Veä laïi daùm ñoäng thuû ö? Tö Maõ Laâm chöa kòp traû lôøi thì Chöû Baûo Coân ruùt phaêng khí giôùi ra, noùi: -Bao Tam tieân sinh! Tö Maõ Veä laõo tieân sinh laø aân sö truyeàn thuï voõ ngheä cho ta. Ta caám ngöôi khoâng ñöôïc nhuïc maï thanh danh ngöôøi ñaõ khuaát. Bao Tam tieân sinh cöôøi, noùi: -Mi laø moät ñöùa gian traù traø troän vaøo phaùi Thanh Thaønh löøa thaày hoïc troäm voõ ngheä thì coøn baøn chi ñeán vieäc naøy? Chöû Baûo Coân lôùn tieáng noùi: -Tö Maõ sö phuï ñaõi ta nhaân thaâm nghóa troïng. Nay Chöû moã theïn mình khoâng theå baùo ñaùp ôn saâu ñaønh ñem caùi cheát ñeå baûo veä thanh danh cho tieân sö haàu chuoäc caùi loãi löøa thaày. Bao Tam tieân sinh! Ngöôi quay laïi xin loãi Tö Maõ chöôûng moân ñi! Bao Tam tieân sinh cöôøi, noùi: -Bao Tam tieân sinh coù theøm xin loãi ai bao giôø? Duø tieân sinh bieát mình nhaàm loãi ñaáy nhöng vaãn caõi ñeán cuøng. Hôõi tieân sinh Tö Maõ Veä coù thanh danh gì ñaâu, haén cheát roài thì thanh danh caøng naùt ra nhö caùm. Haïng aáy ñaùng gieát laém, gieát ñi laø phaûi! Gieát ñi laø hay! Chöû Baûo Coân la leân: -Ngöôi laáy binh khí ra! Bao Tam tieân sinh vöøa cöôøi vöøa mæa mai: -Con caùi cuõng nhö ñoà ñeä Tö Maõ Veä ñeàu laø haïng bò thòt, ngoaøi caùi troø phoùng aùm tieán haïi ngöôøi thì coøn bieát gì nöõa. Chöû Baûo Coân keâu leân: -Coi ñaây! 2 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Gaõ phoùng ra moät theá "thöôïng thieân haï ñòa", tay traùi caàm muõi cöông chuyø, tay phaûi caàm caây buùa nhoû, ñoàng thôøi nhaèm Bao Tam tieân sinh ñaùnh tôùi. Bao Tam tieân sinh khoâng theøm ñöùng daäy, phaát tay aùo beân traùi ra moät luoàng kình phong quaät thaúng vaøo maët Chöû Baûo Coân. Chöû Baûo Coân döôøng nhö bò ngheït thôû, nghieâng mình neù traùnh. Bao Tam tieân sinh lieàn ñöa chaân phaûi ra moùc moät caùi, Chöû Baûo Coân ngaõ quay xuoáng ñaát. Tieän ñaø, Bao Tam tieân sinh ñaù luoân vaøo moâng Chöû Baûo Coân baén ra ngoaøi cöûa saûnh ñöôøng. Chöû Baûo Coân tung leân khoâng loän ñaàu xuoáng. Ñaàu vöøa chaám ñaát gaõ xoay mình ñöùng daäy, laïi chaïy vaøo trong saûnh ñöôøng, giô chuyø leân ñaâm thaúng vaøo buïng Bao Tam tieân sinh. Bao Tam tieân sinh vuït ñöa tay ra chuïp ñöôïc coå tay Chöû Baûo Coân khoâng hieåu haát theá naøo maø ngöôøi gaõ tung leân cao, ñaùnh saàm moät tieáng, ñuïng maïnh vaøo xaø nhaø, Chöû Baûo Coân bò ñau eâ aåm caû ngöôøi. Gaõ vöøa rôi xuoáng ñaát laïi trôû mình ñöùng daäy, xoâng vaøo Bao Tam tieân sinh laàn thöù ba. Bao Tam tieân sinh chau maøy, noùi: -Mi thaät laø moät ñöùa khoâng bieát gì! Mi töôûng ta khoâng gieát mi ñöôïc chaêng? Chöû Baûo Coân noùi: -Ngöôi gieát quaùch ta ñi cho roài! Bao Tam tieân sinh ñöa hai tay ra naém laáy tay Chöû Baûo Coân ñoät nhieân ñaåy veà phía tröôùc, boãng nghe hai tieáng "raéc, raéc", xöông tay Chöû Baûo Coân bò gaõy naùt, vai beân taû ñaâm vaøo muõi chuyø, vai beân höõu bò buùa ñaäp. Vai beân taû maùu chaûy ñaàm ñìa, vai beân höõu bò gaãy xöông. Gaõ bò thöông raát naëng, chaúng khaùc gì do theá "taû höõu phuøng nguyeân" maø ra. Tuy nhieân, Chöû Baûo Coân vaãn chöïc tieáp tuïc lieàu maïng nhöng kieät löïc maát roài. Moïi ngöôøi phaùi Thanh Thaønh nhìn nhau nhôùn nhaùc phaân vaân khoâng bieát coù neân vaøo cöùu Chöû Baûo Coân hay khoâng. Hoï raát ñoãi ngaïc nhieân thaáy Chöû Baûo Coân thuï thöông roõ raøng nhö bò theá voõ "taû höõu phuøng nguyeân", moät tuyeät kyõ cuûa phaùi Thanh Thaønh. Vöông Ngoïc Yeán quay sang noùi vôùi Chöû Baûo Coân: -Chöû gia! tröôùc ta baûo ngöôi laø caùi ñoù voâ duïng, baây giôø ngöôi ñaõ tin lôøi ta chöa? -Chöôûng moân sö huynh! may maø voõ coâng hai phaùi ta khaéc cheá nhau chöa beân naøo aên noåi beân naøo. Tieåu ñeä tuy coù hoïc ñöôïc voõ coâng cuûa quyù phaùi maø vaãn chöa choáng noåi moân tuyeät kyõ cuûa phaùi Thanh Thaønh. Xem Bao Tam tieân sinh ñaây vöøa bieåu loä moät ñoøn thì ñuû roõ roài nheù. Hôõi oâi! Theá laø sö phuï toâi nhoïc loøng voâ ích! Boïn Tö Maõ Laâm nghe Chöû Baûo Coân noùi, daãu möôøi phaàn chöa roõ caû möôøi, nhöng cuõng ñoaùn ra laø: "Bao Tam tieân sinh vöøa söû duïng theá voõ "taû höõu phuøng nguyeân" ñeå ñoái phoù vôùi voõ coâng cuûa phaùi Boàng Lai. Chöû Baûo Coân tuy ñaõ hoïc ñöôïc voõ coâng cuûa phaùi thanh Thaønh maø vaãn bò thöông ôû vai vaø bò gaãy tay, khoâng coù caùch naøo choáng ñôõ. 3 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Xem theá ñuû bieát raèng tuy gaõ coù traø troän vaøo phaùi mình hoïc leùn voõ ngheä, nhöng vaãn chöa ñuû gaây neân thöông tích chi cho phaùi Thanh Thaønh. Nghó tôùi ñaây, moïi ngöôøi ñeàu côûi ñöôïc moái haän vôùi Chöû Baûo Coân. A Chaâu laúng laëng ñöùng xem töø naõy tôùi giôø, boãng noùi xen vaøo: -Tö Maõ ñaïi gia cuøng Chöû ñaïi gia! chính maét caùc vò ñaõ troâng thaáy Bao Tam tieân sinh ñaây bieát söû duïng moân tuyeät kyõ phaùi Thanh Thaønh. Theá thì treân coõi ñôøi naøy chaéc coøn coù ngöôøi khaùc hieåu ñöôïc moân ñoù, chöù ñaâu phaûi chæ coù moät mình coâng töû nhaø toâi. Vaäy xeùt cho cuøng thì ngöôøi haï saùt Tö Maõ laõo tieân sinh vaãn coøn trong voøng bí maät chöa roõ laø ai, caùc vò haõy quay veà ñieàu tra cho kyõ. Tö Maõ Laâm toan noùi nöõa nhöng Bao Tam tieân sinh caû giaän, quaùt: -Ñaây laø nhaø coâ em gaùi A Chaâu ta. Chuû nhaân ñaõ haï leänh ñuoåi khaùch, sao chuùng bay ngu theá, coøn toan laûi nhaûi noùi maõi. Chöû Baûo Coân noùi: -Hoâm nay ñaõ nhôø ôn chæ giaùo cho maáy lôøi raát boå ích. Sau naøy seõ coù ngaøy taùi hoäi. Hai tay gaõ bò gaõy xöông khoâng thi leã ñöôïc beøn cuùi ñaàu chaøo roài böôùc ra ngoaøi. Boïn Tö Maõ Laâm bieát raèng coøn naán naù laïi luùc naøo laø bò nhuïc luùc aáy neân cuõng luïc tuïc giaõ töø ra veà. Dieâu Baù Ñöông thaáy Bao Tam tieân sinh voõ ngheä cao cöôøng, haønh ñoäng quyû quaùi, nhöõng muoán keát baïn vôùi con ngöôøi naøy. Laõo thaáy Vöông Ngoïc Yeán voõ hoïc bao la cuõng ñem loøng ngöôõng moä, chöa chòu veà ngay. Laõo thaáy boïn Thanh Thaønh ra khoûi cöûa roài lieàn ñöùng daäy toan môû mieäng caàu caïnh. Bao Tam tieân sinh gaït ñi, noùi: -Dieâu Baù Ñöông! Ta khoâng cho ngöôi noùi theâm moät caâu naøo nöõa. Mau laên ra ñi! Dieâu Baù Ñöông vöøa ngaïc nhieân vöøa giaän xaùm maët, tay naém chuoâi ñao. Bao Tam tieân sinh noùi: -Thöù voõ coâng heøn maït cuûa ngöôi thoâi ñöøng muùa rìu qua maét thôï nöõa. Ta baûo ngöôi laên ñi, sao khoâng laên ngay coøn phaûi ñeå ta noùi ñeán laàn thöù hai? Boïn quaàn haøo Taàn gia traïi vöøa neùm ñôn ñao vaøo Tö Maõ Laâm, khí giôùi ñeàu bò Bao Tam tieân sinh baét heát boû thaønh ñoáng ôû döôùi chaân. Luùc naøy ai naáy ñeày tay khoâng, laïi thaáy Bao Tam tieân sinh laøm nhuïc traïi chuû Dieâu Baù Ñöông moät caùch thaùi quaù, ñeàu noåi loøng coâng phaãn, nhöng khoâng coù khí giôùi neân thaûy ñeàu choät daï. Bao Tam tieân sinh cöôøi khanh khaùch, chaân phaûi ñaù loaïn leân. Moãi caùi ñaù laø moät thanh ñao bay ra, hôn möôøi thanh ñao bay loaïn xaï nhöng raát thong thaû, roõ raøng khoâng coù yù haïi ngöôøi. Ai naáy ñeàu ruøng mình, bieát raèng Bao Tam tieân sinh coù yù haát ñôn ñao traû laïi cho mình, khoâng coù moät thanh ñao naøo bay ra quaù taàm. Moïi ngöôøi caàm laáy chuoâi ñao vaø ñeàu loä veû nôm nôùp lo sôï. Bao Tam tieân sinh noùi: -Dieâu Baù Ñöông! Mi khoâng chòu laên mình ra phaûi khoâng? Dieâu Baù Ñöông göôïng cöôøi, ñaùp: 4 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Bao Tam tieân sinh ñoái vôùi Dieâu moã ñaõ coù caùi ôn cöùu maïng. Toâi coøn soáng ñöôïc thaät laø nhôø ôn taùi sinh cuûa caùc haï. Caùc haï ñaõ ra leänh, dó nhieân toâi phaûi tuaân theo. Thoâi toâi xin caùo töø caùc haï. Noùi xong laõo khom löng thi leã, ñöa tay traùi ra vaãy moät caùi vaø haï leänh cho ñoàng ñaûng: -Caùc ngöôi ra ñi! Bao Tam tieân sinh noùi: -Ta ñaõ baûo ngöôi laên ngöôøi ra chöù khoâng baûo ngöôi ñi ñaâu nheù! Dieâu Baù Ñöông ngaïc nhieân hoûi: -Taïi haï chöa hieåu yù tieân sinh muoán noùi gì? Bao Tam tieân sinh ñaùp: -Ta baûo ngöôi laên cuùt ñi laø mi phaûi laên ngöôøi cuùt ñi. Mi nghe roõ chöa? Dieâu Baù Ñöông nghó buïng: "thaèng cha naøy thöïc laø quaùi gôû, dôû ñieân dôû khuøng, khoâng theå laáy lôøi phaûi traùi noùi vôùi haén ñöôïc". Laõo nghó vaäy, chaúng noùi naêng gì nöõa, raûo böôùc chaïy ra ngoaøi cöûa saûnh ñöôøng. Bao Tam tieân sinh quaùt: -Khoâng ñöôïc, khoâng ñöôïc! Theá laø mi chaïy, mi böôùc, mi nhaûy, ñaâu coù phaûi mi laên. Bao Tam tieân sinh thoaét ñaõ nhaûy ñeán sau löng Dieâu Baù Ñöông, thoø tay traùi tuùm laáy sau gaùy laõo. Dieâu Baù Ñöông ñöa khuyûu tay phaûi huyùch laïi. Bao Tam tieân sinh nhaác boång Dieâu Baù Ñöông khieán khuyûu tay laõo traät ra ngoaøi. Tieân sinh lôùn tieáng maéng: -Trang vieän cuûa A Chaâu muoäi nöông ta ñaâu phaûi laø nôi ñeå mi muoán tôùi thì tôùi, muoán ñi thì ñi deã daøng theá ñöôïc! Phaûi naèm xuoáng roài laên ngöôøi ñi! Bao Tam tieân sinh hai tay laúng maïnh moät caùi, thaân theå Dieâu Baù Ñöông to lôùn laø theá maø bò laõo laên ñi maáy voøng ra ñeán taän cöûa. May maø cöûa roäng neân ñaàu vaø chaân laõo khoâng bò ñuïng chaïm vaøo ñaâu. Boïn Taàn gia traïi thaáy theá goïi nhau chaïy tôùi xuùm vaøo oâm traïi chuû daäy. Dieâu Baù Ñöông giuïc: -Chaïy mau ñi! Chaïy mau ñi! Ñöôïc leänh, moïi ngöôøi uøa chaïy nhö ong vôõ toå. Bao Tam tieân sinh quay veà phía Ñoaøn Döï, nhìn chaøng töø ñaàu ñeán chaân, vaãn khoâng nhaän xeùt ra chaøng laø haïng ngöôøi theá naøo beøn quay sang hoûi Vöông Ngoïc Yeán: -Tieåu muoäi! Ñuoåi haén cuùt ñi hay laø löu haén laïi ñaây? Ngoïc Yeán ñaùp: -Toâi cuøng A Chaâu, A Bích bò Bình maù maù baét giöõ, laâm vaøo tình caûnh möôøi phaàn nguy ngaäp, may nhôø Ñoaøn coâng töû ñaây cöùu trôï. Hôn nöõa chaøng bieát roõ veà tình hình Thieáu Laâm töï, chuùng ta coù theå hoûi thaêm chaøng veà nhöõng ñieàu maø chuùng ta caàn bieát. Bao Tam tieân sinh laïi hoûi tieáp: 5 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Nhö vaäy töùc laø tieåu muoäi coù yù löu haén laïi chöù gi? Ngoïc Yeán ñaùp: -Ñuùng roài! Bao Tam tieân sinh tuûm tæm cöôøi vaø hoûi laïi: -Theá tieåu muoäi khoâng sôï Moä Dung coâng töû böïc mình ö? Ngoïc Yeán troøn xoe hai maét, hoûi: -Laøm gì maø böïc mình? Bao Tam tieân sinh troû Ñoaøn Döï, noùi: -Thaèng cha naøy ñaàu trôn maët traéng, laïi coù khaåu taøi. Tieåu muoäi coi chöøng, ñöøng ñeå y löøa bòp. Ngoïc Yeán vaãn khoâng hieåu, hoûi laïi: -Toâi maéc löøa veà chuyeän gì? Tam ca baûo y daùm bòa ñaët tin töùc ôû Thieáu Laâm töï chaêng? Chaéc y khoâng daùm ñaâu. Bao Tam tieân sinh nghe lôøi Ngoïc Yeán noùi, thaáy naøng haõy coøn ngaây thô, chöa hieåu maûy may gì veà ñöôøng tình aùi neân khoâng tieän noùi nhieàu. Tieân sinh laïi quay sang nhìn Ñoaøn Döï, cöôøi khaø khaø roài hoûi: -Tình hình Moä Dung coâng töû ñeán Thieáu Laâm töï ra laøm sao? Phaûi mau mau noùi roõ söï thöïc cho ta nghe. Ñoaøn Döï töùc mình, cöôøi laïi, ñaùp: -Coù phaûi oâng laø ngöôøi tra hoûi phaïm nhaân ñoù chaêng? Toâi khoâng noùi deã thöôøng oâng khaûo ñaû toâi chaéc? Bao Tam tieân sinh ngaån ngöôøi ra, khoâng bieát noùi sao, chaúng nhöõng tieân sinh khoâng caùu giaän maø laïi töôi cöôøi baûo: -Gioûi! Thaèng loûi naøy to gan thöïc! Döùt lôøi, ñoät nhieân oâng naém laáy caùnh tay traùi Ñoaøn Döï, môùi hôi boùp chaët moät chuùt, chaøng ñaõ caûm thaáy ñau buoát ñeán xöông tuyû, keâu nhoùi leân: -uûa! OÂng laøm gì theá? Bao Tam tieân sinh ñaùp: -Ñaây laø ta thaåm vaán phaïm nhaân, phaûi nghieâm hình khaûo ñaû. Ñoaøn Döï cöù keä cho Bao Tam tieân sinh laøm gì thì laøm. Chaøng coi caùnh tay aáy nhö khoâng coù nöõa vaø nheách meùp cöôøi, ñaùp: -OÂng cöù vieäc khaûo ñaû, toâi chaúng caàn noùi gì vôùi oâng ñaâu. Bao Tam tieân sinh boùp maïnh theâm laøm cho xöông tay Ñoaøn Döï keâu raêng raéc nhö saép gaõy rôøi ra. Ñoaøn Döï coá nhòn ñau, khoâng theøm naên næ. A Bích noùi: -Ñoaøn coâng töû naøy tính khí cao ngaïo laém. Chaøng laïi laø ngöôøi ñaõ coù coâng cöùu maïng chuùng toâi. Xin tieân sinh ñöøng ñaû thöông chaøng. Bao Tam tieân sinh gaät ñaàu, ñaùp: 6 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Toát laém! Toát laém! Tính khí cao ngaïo, raát hôïp vôùi daï daøy ta. Vöøa noùi vöøa töø töø buoâng tay Ñoaøn döï ra. A Chaâu mæm cöôøi, noùi: -Noùi tôùi daï daøy chuùng ta laïi thaáy ñoùi caû roài. Laõo coá ñaâu? Nghe chuû goïi, laõo coá töø trong cöûa beân ngoaøi thoø ñaàu ra thaáy boïn Dieâu Baù Ñöông vaø Tö Maõ Laâm ñi heát khoâng coøn ai nöõa, haén möøng quaù chaïy xoå ra. A Chaâu caên daën: -Tröôùc heát mi phaûi ñaùnh raêng hai laàn, röûa maët hai laàn vaø röûa tay ba laàn roài haõy laøm maáy moùn aên cho tinh khieát, lôõ ra coù chuùt dô baån thì mi seõ cheát vôùi Bao Tam tieân sinh ñoù. Laõo coá mæm cöôøi, ñaùp: -Vaâng ñöôïc, toâi xin cam ñoan laøm ñöôïc saïch seõ. Boïn noâ boäc cuõng voäi vaøng chaïy ra xeáp ñaët laïi baøn gheá, baøy bieän baùt cheùn. A Chaâu môøi Bao Tam tieân sinh ngoài gheá ñaàu, Ñoaøn Döï ngoài gheá thöù hai, Ngoïc Yeán ngoài gheá thöù ba coøn mình cuøng A Bích ngoài gheá cuoái boài tieáp. Ngoïc Yeán soát ruoät, hoûi: -Tam ca! Chaøng... chaøng... Bao Tam tieân sinh ngaét lôøi: -Phong töù ñeä nghe ñöôïc tin noùi laø Moä Dung hieàn ñeä leân Thieáu Laâm töï roài lieàn ñi gaáp caû ñeâm ñeå kòp tieáp öùng. Toâi nhaän thaáy vieäc naøy coù phaàn nhieâu kheâ ñaây. Chuùng ta phaûi baøn ñònh keá hoaïch cho chu ñaùo môùi ñöôïc. Ngoïc Yeán cuoáng quít hoûi -Cöùu binh nhö cöùu hoaû, nhöõng tay cao thuû trong Thieáu Laâm töï raát ñoâng, bieåu huynh coâ thaân maïo hieåm, taát nhieân quaû baát ñòch chuùng. Tam ca caàn phaûi ñi töùc khaéc ñeå tieáp öùng, coøn ñieàu chi maø phaûi baøn. Bao Tam tieân sinh ñaùp: -Khoâng ñöôïc ñaâu laø khoâng ñöôïc ñaâu! Tieåu muoäi coøn nhoû tuoåi chöa hieåu, vieäc ñôøi coù nhieàu raéc roái laém. Moä Dung hieàn ñeä laàn naøy ñi Thieáu Laâm töï, haønh ñoäng cuûa y so vôùi luùc bình thöôøng khaùc haún. Ta ñi tìm Ñaëng ñaïi ca ñeå thöông nghò nhöng khoâng thaáy ngöôøi ôû Thanh Vaân trang. Ta laïi sang Xích Haø trang thì caû hai vôï choàng Coâng Daõ nhò ca cuõng khoâng coù nhaø. Tieåu muoäi thöû nghó xem nhö theá chaúng phaûi laø coù ñieàm kyø dò ö? Ngoïc Yeán noùi: -Ñaëng ñaïi thuùc, aø queân Ñaëng ñaïi ca vaø hai vôï choàng Coâng Daõ nhò ca... Bao Tam tieân sinh thaáy Ngoïc Yeán noùi líu löôõi, caâu noï ra caâu kia, cuõng gaät guø mæm cöôøi. Song caùi cöôøi vaãn khoâng che giaáu ñöôïc veû lo laéng. Ngoïc Yeán noùi tieáp: -Ba ngöôøi naøy thöôøng nay ñaây mai ñoù thì ñoái vôùi hoï vieäc vaéng nhaø cuõng chaúng laáy chi laø laï. 7 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Bao Tam tieân sinh laéc ñaàu, ñaùp: -Khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu! Ngöôøi toång quaûn ôû Thanh Vaân trang vaø Xích Haø trang noùi laø ñaïi ca vaø vôï choàng nhò ca luùc rôøi trang ñi coøn coù veû hoaûng hoát voäi vaøng, khoâng kòp daën lôøi naøo. Ñaáy chaúng phaûi laø söï quaùi laø sao? Ñoaøn Döï nghe noùi naøo laø Ñaëng ñaïi ca vaø Coâng Daõ nhò ca roài laïi Thanh Vaân trang cuøng Xích Haø trang, töïa hoà nhö coù nhieàu trang traïi lieân minh vôùi nhau, thanh theá lôùn laém vaø ñeàu laø vaây caùnh cuûa Moä Dung coâng töû caû. Luùc ñoù thì hai teân ngöôøi nhaø ñaõ böng maâm moùn aên leân. A Chaâu töôi cöôøi, noùi: -Tam ca, hoâm nay tieåu muoäi baän khoâng xuoáng beáp ñeå töï laøm caùc moùn aên theát Tam ca, laàn sau Tam ca giaù laâm, tieåu muoäi seõ ñeàn buø laïi... A Chaâu vöøa noùi ñeán ñoù, thoát nhieân khoâng trung coù tieáng leng keng trong vaét, chính laø tieáng nhaïc baèng baïc. Bao Tam tieân sinh, A Chaâu, A Bích ñoàng thanh reo leân: -Nhò ca coù tin tôùi. Ba ngöôøi ñöùng daäy chaïy ra hieân, ngöûa maët leân nhìn. Moät con chim boà caâu traéng ñöông löôïn voøng treân khoâng roài bay saø xuoáng ñaäu vaøo tay A Chaâu. A Bích thoø tay ra côûi caùi oáng truùc nhoû xíu buoäc ôû chaân chim, moùc ra moät maûnh giaáy. Bao Tam tieân sinh caàm laáy xem roài noùi: -Theá naøy thì chuùng ta phaûi ñi ngay laäp töùc. Ñoaïn quay vaøo hoûi Ngoïc Yeán: -Tieåu muoäi coù ñi hay khoâng? Ngoïc Yeán hoûi laïi: -Ñi ñaâu? Coù vieäc gì? Bao Tam tieân sinh caàm laáy laù thö giô ra, noùi: -Nhò ca coù thö veà noùi laø Moä Dung hieàn ñeä ñaõ cuøng vôùi baåy moân phaùi ôû caùc chaâu Kyù, Taán, Loã, Döï ñính öôùc moät cuoäc ñaïi hoäi vaøo ngaøy hai möôi boán thaùng ba taïi thaønh Teá Nam ñeå tyû voõ vaø ñaáu kieám. Hoâm nay laø ngaøy möôøi hai thaùng ba roài, chæ coøn möôøi hai ngaøy nöõa seõ tôùi kyø haïn. Tieåu muoäi coù ñi Teá Nam khoâng? Vöông Ngoïc Yeán maët maøy hôùn hôû, voäi ñaùp: -Toâi ñi chöù! Trong thö coøn noùi gì nöõa khoâng? Bao Tam tieân sinh noùi tieáp: -aáy, trong thö coøn baûo A Chaâu phaûi kieám caùch tìm cho ñöôïc Ñaëng ñaïi ca, Phong töù ñeä vaø ta, caàn chuùng ta phaûi nhaát teà ñeán ñoù. Xem chöøng löïc löôïng cuûa ñoái phöông huøng haäu laém. Cuoäc ñaáu naøy ñaâu phaûi deã daøng... Bao Tam tieân sinh ngoaøi mieäng tuy noùi theá nhöng neùt maët ñaày veû höùng thuù, hieån nhieân laø tieân sinh ñaõ laáy vieäc ñöôïc tham döï cuoäc ñaïi chieán laøm vui thích. Ngoïc 8 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Yeán chaïy gaàn tôùi Bao Tam tieân sinh ñònh nhoøm xem trong laù thö noùi nhöõng gì. Bao Tam tieân sinh vöøa tuûm tæm mæm cöôøi vöøa ñöa thö cho naøng. Ngoïc Yeán thaáy trong thö coù baåy, taùm doøng chöõ vieát raát ñeïp vaø coù gaân. Tuy chöõ naøo naøng cuõng bieát song khoâng hieåu nghóa ra sao caû, chaúng khaùc gì ñoïc moät cuoán Thieân thö vaäy. Naøng thoâng kim baùc coå, nhöõng saùch naøng ñaõ ñoïc qua khoâng phaûi laø ít, nhöng loái vaán töï vieát theá naøy thì ñaây laø laàn ñaàu tieân naøng môùi thaáy laø moät. Ngoïc Yeán chau maøy, hoûi: -Theá naøy laø laøm sao? A Chaâu mæm cöôøi, ñaùp: -Vöông coâ nöông, ñaây laø do nhò taåu chuùng ta nghó ra caùi loái chôi chöõ coå quaùi naøy theo trong thi vaän vaø phieân aâm cheá bieán ra. Chöõ bình thanh ñoïc cheäch ra nhaäp thanh, chöõ nhaäp thanh ñoïc treäch ra laø thöôïng thanh, vaàn nhöùt ñoâng thay baèng vaàn tam giang. Cöù theá ñoåi ñi, ñoåi laïi. Chuùng ta xem quen thì hieåu ngay yù trong thö ñònh noùi gì, coøn ngöôøi ngoaøi xem vaøo thì muø tòt khoâng theå naøo hieåu ñöôïc. A Bích thaáy Vöông Ngoïc Yeán nghe ñeán caâu "ngöôøi ngoaøi" neùt maët coù veû hôi keùm vui, naøng voäi chöõa: -Vöông coâ nöông ñaây khoâng phaûi laø ngöôøi ngoaøi, neáu coâ nöông caàn bieát, ñeå chuùng toâi xin giaûng qua, coâ nöông seõ hieåu ngay. Vöông Ngoïc Yeán voán tính chaân thaät, nghe A Bích noùi muoán giaûng cho mình hieåu, neùt maët laïi vui töôi ngay. A Chaâu noùi tieáp: -Tam ca, nhò ca vaø nhöùt taåu tröôùc nay vaãn töï phuï laém, duø gaëp phaûi cöôøng ñòch ñeán maáy chaêng nöõa cuõng khoâng bao giôø vieát thö caàu vieän binh. Vaäy maø laàn naøy laïi caàn chuùng ta ñem toaøn boä ñi, toâi e raèng ñoái phöông chaéc chaén laø lôïi haïi laém ñaáy. Bao Tam tieân sinh ñaùp: -Tính khí Nhò ca thì coá nhieân laø töï phuï roài! Song theo yù ta, laàn naøy anh aáy phaûi caàn vieän binh khoâng phaûi vì anh aáy, maø laø vì Moä Dung hieàn ñeä ñaáy. Vöông Ngoïc Yeán nghe nhaéc ñeán Moä Dung coâng töû ,voäi vaøng hoûi: -Theá naøo? Laøm sao laïi vì chaøng? Bao Tam tieân sinh ñaùp: -Voõ coâng cuûa nhò ca tuy chöa coù theå baûo laø ñeä nhaát thieân haï ñöôïc song hoaëc giaû gaëp phaûi ñoái thuû lôïi haïi ñòch khoâng laïi, maø muoán chaïy thoaùt thaân, thì toâi xem hieän nay chöa coù baäc cao nhaân naøo ñuû söùc giöõ nhò ca laïi ñöôïc. Hai vôï choàn g nhò ca saùt caùnh nhau vuøng vaãy giang hoà thì khoâng coøn phaûi sôï ai nöõa. Laàn naøy phaûi caàu vieän, taát laø vì nghó ñeán Moä Dung hieàn ñeä neân môùi duøng ñeán keá saùch vaïn toaøn ñoù. Ngoïc Yeán laïi hoûi tieáp: -Baûy moân phaûi ôû Kyù, Döï, Taán, Loã laø nhöõng moân phaùi naøo nhæ? 9 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ngoïc Yeán ñaõ thuoäc loøng löïc löôïng voõ coâng cuûa caùc moân phaùi. Naøng muoán bieát roõ teân baåy phaùi ñoù laø nhöõng phaùi naøo ñeå naøng hieåu caën keõ veà löïc löôïng ñoái phöông. Bao Tam tieân sinh coi laïi laù thö, ñaùp: -Trong thö nhò ca khoâng noùi tôùi, toâi chaéc laø chính nhò ca cuõng khoâng bieát neân khoâng vieát töôøng taän. Bình Nhöït nhò ca laøm vieäc gì cuõng chu ñaùo kyõ caøng laém. Thoát nhieân Bao Tam tieân sinh quay sang baûo Ñoaøn Döï: -uûa! coøn gaõ hoï Ñoaøn naøy! Môøi caäu tuyø tieän ñi thoâi chöù! Ñaây chuùng toâi baøn vieäc rieâng, khoâng muoán caäu tham döï vaøo. Vaø chuùng toâi coù tyû voõ vôùi ngöôøi ta cuõng baát caàn caäu ñöùng xem ñeå voã tay. Ñoaøn Döï ñöùng beân nghe boïn hoï baøn veà vieäc tieáp öùng cho Moä Dung ñaõ caûm thaáy böïc mình roài. Baây giôø Bao Tam tieân sinh laïi coâng nhieân truïc khaùch, chaøng thaáy raèng coù löu laïi trong tòch xaù naøy cuõng voâ vò laém, tuy chaøng vaãn quyeán luyeán Ngoïc Yeán khoâng muoán rôøi xa. Song khoâng theå maët daøy maø naùn laïi ñöôïc nöõa neân chaøng caû quyeát ñöùng phaét daäy, noùi: -Vöông coâ nöông vaø A Chaâu, A Bích hai vò coâ nöông! Taïi haï xin caùo bieät vaø heïn sau naøy coù ngaøy taùi ngoä. Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: -Nöûa ñeâm khuya khoaét anh ñi ñaâu baây giôø? Ñöôøng thuyû ñaïo trong Thaùi hoà anh laïi khoâng thuoäc, chi baèng haõy nghæ laïi ñaây ñeâm nay, saùng mai haõy ñi cuõng chöa muoän. Ñoaøn Döï nghe gioïng noùi xaõ giao, khoâng coù veû chaân tình, hieån nhieân laø taâm hoàn naøng ñaõ ñeå heát vaøo Moä Dung coâng töû roài. Chaøng nhìn suoát taän taâm khaûm naøng, caøng caûm thaáy buoàn phieàn. Laø moät vò theá töû trong hoaøng toäc, chaøng töø nhoû ñaõ ñöôïc nuoâng chieàu. Töø ngaøy laën loäi giang hoà tôùi nay, ñaõ traûi qua nhieàu phen nguy hieåm, ñau ñôùn nhöng chöa bò ai ñoái ñaõi vôùi mình moät caùch ô hôø laïnh nhaït nhö theá. Chaøng taám töùc traû lôøi: -Hoâm nay ñi hay ngaøy mai ñi cuõng theá thoâi. Toâi xin caùo töø. A Chaâu noùi tieáp: -Ñaõ theá thì ñeå toâi phaùi ngöôøi ñöa coâng töû ra Thaùi hoà. Ñoaøn Döï thaáy A Chaâu cuõng khoâng coù coá yù löu khaùch, loøng caøng ngao ngaùn. Chaøng than thaàm: "Moä Dung coâng töû kia coù caùi gì ñaëc saéc maø ai ai cuõng coi haén nhö chim phöôïng hoaøng treân trôøi vaäy. Vöøa ñöôïc tin haén, ngöôøi naøo cuõng chæ muoán töùc khaéc ñi töông hoäi vôùi haén ngay". Ñoaøn Döï thaáy theá caøng khoâng thieát gì nöõa. Chaøng noùi: -Cuõng khoâng caàn phaûi theá, coâ nöông chæ cho toâi möôïn moät con thuyeàn moät maùi cheøo, töï toâi leânh ñeânh treân maët hoà laø ñöôïc roài. A Bích traàm ngaâm moät laùt roài noùi: 10 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 11. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Coâng töû khoâng hieåu roõ ñöôøng thuyû ñaïo trong Thaùi hoà, toâi e raèng khoù loøng tìm ñöôïc loái ra. Ñoaøn Döï ñaùp: -Caùc coâ ñaõ ñöôïc tin Moä Dung coâng töû, caàn phaûi caáp toác baøn ñònh vieäc tieáp vieän. Coøn toâi chaúng coù öôùc heïn gì vôùi baåy phaùi ôû Kyù, Taán, Loã, Döï, laïi khoâng phaûi anh em hôi höôùng gì vôùi caùc coâ thì caàn chi phaûi quan hoaøi cho meät? Döùt lôøi, chaøng böôùc ra khoûi saûnh ñöôøng ngay. A Chaâu, A Bích cuøng ñöùng leân tieãn chaân. A Bích noùi: -Ñoaøn coâng töû, sau naøy gaëp coâng töû chuùng toâi, bieát ñaâu hai ngöôøi laïi chaúng trôû thaønh baïn höõu. Ñoaøn Döï cöôøi laït, ñaùp: -Ñieàu ñoù toâi chaéc khoâng daùm vôùi cao ñaâu. A Bích thaáy gioïng noùi Ñoaøn Döï ñaày veû böïc boäi, trong loøng laáy laøm kyø laï, naøng hoûi: -Ñoaøn coâng töû! Sao coâng töû döôøng nhö coù veû khoâng vui? Hay laø vì chuùng toâi tieáp ñaõi coù ñieàu thaát thoá chaêng? A Chaâu cuõng noùi xen vaøo: -Anh Bao Tam chuùng toâi tính khí voán ngang ngaïnh nhö vaäy, xin Ñoaøn coâng töû ñöøng ñeå yù. Toâi vaø chò A Bích xin loãi coâng töû. Noùi xong cöôøi hì hì chaép tay vaùi. A Bích cuõng vaùi theo. Ñoaøn Döï ñaùp leã roài xoay ngöôøi ñi lieàn. Raûo böôùc tôùi beân hoà, nhaûy thoùt xuoáng thuyeàn cheøo ra giöõa hoà. Chaøng caûm thaáy trong loøng uaát öùc khoù chòu, maø ruùt laïi vì nguyeân nhaân naøo cuõng chaúng noùi roõ ra ñöôïc. Chæ bieát raèng neáu mình coøn ôû naùn laïi treân bôø luùc nöõa thì ñeán phaùt khuøng maát, maø thaäm chí coù theå phaùt khoùc ñöôïc. Ñoaøn Döï xuoáng thuyeàn roài coøn nghe vaêng vaúng tieáng A Bích noùi: -Naøy chò A Chaâu! Nhöõng quaàn aùo loùt mình cuûa coâng töû khoâng hieåu ñaõ ñuû duøng chöa? Ñeâm hoâm nay hai chuùng ta moãi ngöôøi may moät boä ñöa ñi cho coâng töû, chò tính coù phaûi khoâng? A Chaâu ñaùp: -Phaûi laém, phaûi laém! Ngöôi nghó raát chu ñaùo. Ñoaøn Döï ñaõ töøng bò phaûi Voâ löôïng kieám vaø Bang Thaàn Noâng laøm nhuïc, bò Nam Haûi Ngaïc Thaàn haønh haï, bò thaùi töû Dieân Khaùnh caàm tuø, vaø trong luùc ñeå cho Cöu Ma Trí loâi töø Vaân Nam thaúng tuoát ñeán Coâ Toâ, ñaéng cay muoân daëm, chòu ñöïng bieát bao nhieâu laø söï gian nan khoå sôû, song chöa coù laàn naøo buoàn nhö baây giôø. Thöïc ra, trong luùc ôû Thính höông tònh xaù tuyeät khoâng coù ai laøm cho chaøng khoù chòu laém. Bao Tam tieân sinh tuy truïc khaùch nhöng cuõng coøn coù chuùt neå nang, khoâng ñeán noãi quaù teä haïi nhö theá ñoái vôùi Chöû Baûo Coân, naøo bò gaõy caùnh tay, naøo naùt baû vai, 11 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 12. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung cuõng khoâng nhuïc nhaõ nhö ñoái vôùi Dieâu Baù Ñöông bò quaúng laên ra khoûi cöûa. Vöông Ngoïc Yeán coøn löu chaøng ôû laïi moät ñeâm, A Chaâu, A Bích cuõng aân caàn ñi tieãn chaân. Song khoâng hieåu sao trong loøng chaøng vaãn coù caùi uaát keát noùi khoâng ra ñöôïc. Phaûi chaêng ngöôøi chaøng ra ñi maø loøng ta coøn vöôùng vít. -------------------------oOo------------------------- 12 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2