intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 100

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
48
lượt xem
12
download

Lục mạch thần kiếm - tập 100

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 100', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 100

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m û diÖu thñ, BÊt Phµm mÊt mÆt §óng lý ra khi V−¬ng Ngäc YÕn nghe ng−êi ta b¶o m×nh biÕt c¸ch ph¸ gi¶i kiÕm ph¸p, nµng liÒn lËp tøc phñ nhËn míi ph¶i. NÕu kh«ng th× ng−êi ta cho lµ nµng biÕt thÕ ph¸ thËt. Thùc ra V−¬ng Ngäc YÕn lóc nµo còng ®Ó t©m vµo Mé Dung Phôc. ThÊy chµng cã vÎ thÉn thê, nµng tù hái: - T¹i sao biÓu ca ta l¹i lé vÎ buån phiÒn? Ph¶i ch¨ng lµ chµng bùc m×nh v× ta? Ta ®· ®¾c téi víi chµng ë chç nµo? Hay lµ... hay lµ vÞ tiÓu s− phô kia ®· vÏ ch©n dung ta cÊt dÊu trong m×nh mµ chµng lÊy lµm tøc giËn? Tr¸c BÊt Phµm thÊy V−¬ng Ngäc YÕn kh«ng nãi g× th× lßng c¨m tøc lªn ®Õn cùc ®iÓm. §ét nhiªn l·o ®Ó m¾t ®Õn bøc ho¹ th× nghÜ ngay: - Th»ng lái nµy vÏ ch©n dung con ranh kia cÊt dÊu trong ng−êi th× dÜ nhiªn g· cã t×nh ý tha thiÕt víi thÞ. NÕu ta muèn b¾t g· thæ lé di ng«n cña §ång Mç th× ph¶i tóm lÊy con nh·i kia ®Ó lµm gi¸. L·o lÊy lµm ®¾c kÕ, c−êi ha h¶ nãi: - TiÓu huynh ®Ö! T©m sù cña tiÓu huynh ®Ö l·o phu ®· biÕt c¶ råi. Ha ha! Trai tµi g¸i s¾c, khu«n thiªng còng khÐo lõa läc rÊt xøng ®«i! Nh−ng cã ng−êi ë gi÷a thäc gËy b¸nh xe, tiÓu huynh ®Ö muèn xøng t©m võa ý kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ ®©u! Th«i b©y giê l·o phu nhÊt quyÕt ®øng ra chñ tr−¬ng h¶o sù ®Ó c« n−¬ng ®©y hoµ duyªn ®«i løa cïng tiÓu huynh ®Ö, lËp tøc b¸i thiªn ®Þa råi ®ªm nay ®éng phßng ngay t¹i cung Linh Thøu nµy. TiÓu huynh ®Ö tÝnh sao? Tr¸c BÊt Phµm võa nãi võa c−êi h× h×, tay l·o trá V−¬ng Ngäc YÕn. H− Tróc thÑn ®á mÆt lªn véi nãi: - Kh«ng kh«ng! Tiªn sinh hiÓu lÇm råi! Tr¸c BÊt Phµm nãi: - Trai lín th× lÊy vî, g¸i lín ph¶i g¶ chång. §ã lµ th−êng t×nh, can chi tiÓu huynh ®Ö ph¶i hæ thÑn? Nguyªn tõ khi ph¸i NhÊt Tù TuÖ KiÕm bÞ §ång Mç giÕt s¹ch, Tr¸c BÊt Phµm trèn tho¸t ®−îc lªn nói Tr−êng B¹ch lµ mét n¬i s¬n d· nói th¼m hoang vu l¹i cùc kú hµn l¹nh. L·o khæ t©m nghiªn cøu kiÕm ph¸p, cã mét h«m l·o kh¸m ph¸ ra mét th¹ch ®éng vµ lÊy ®−îc bé kiÕm kinh cña V« L−îng l·o nh©n ®Ó l¹i. L·o luyÖn tËp ba m−¬i n¨m míi thµnh tùu ®−îc kiÕm thuËt ghª gím nµy vµ tù tin vâ c«ng m×nh thiªn h¹ v« ®Þch. Phen nµy l·o xuèng nói qua tØnh Hµ B¾c ®· giÕt lu«n mÊy tay cao thñ lõng lÉy tiÕng t¨m, l·o liÒn nÈy ra mèi cuång väng lµm b¸ chñ vâ l©m. L·o t−ëng r»ng tay kiÕm cña l·o ngµy nay sÏ b¾t hÕt th¶y quÇn hïng ph¶i chÞu ^^^ mét bÒ, kh«ng ai d¸m tr¸i lÖnh. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung H− Tróc th× trong lßng chØ nghÜ tíi vÞ c« n−¬ng trong méng. §ét nhiªn y nghe Tr¸c BÊt Phµm nãi vËy th× kh«ng khái h·i hïng, Êp óng ®¸p: - C¸i ®ã... c¸i ®ã... Tr¸c BÊt Phµm l¹i rung ®éng thanh tr−êng kiÕm, ra chiªu "Thiªn nh− cïng l−" råi l¹i tiÕp ®Õn chiªu "B¹ch vu mang mang". Hai chiªu hçn hîp lµm mét nh¾m vÒ phÝa V−¬ng Ngäc YÕn, toan dån nµng vµo trong vßng kiÕm quang kÐo l¹i phÝa m×nh ®Ó b¾t lÊy lµm gi¸ ®¸nh ®æi nh÷ng ®iÒu bÝ mËt cña H− Tróc. V−¬ng Ngäc YÕn tuy kiÕn thøc s©u réng song vâ c«ng tÇm th−êng. Nµng võa thÊy Tr¸c BÊt Phµm thi triÓn hai chiªu liÒn nghÜ bông: - Chiªu thøc "Thiªn nh− cïng l−" l¹i cã thªm vµo chiªu "B¹ch vu mang mang" chØ cã c¸ch x«ng th¼ng vµo tr−íc ®èi ph−¬ng khiÕn cho l·o ph¶i hoang mang thu chiªu vÒ ngay, nh− thÕ lµ kh«ng ph¶i ®¸nh mµ ph¸ ®−îc thÕ kiÕm. Tuy nhiªn, nµng chØ biÕt kiÕm ph¸p cßn th©n ph¸p, thñ ph¸p th× l¹i kh«ng lµm ®−îc. Nµng thÊy kiÕm quang lËp loÌ chôp xuèng ®Çu m×nh, th× kinh hoµng la lªn mét tiÕng: - ói chao! Mé Dung Phôc ®· nhËn ra hai chiªu nµy cña Tr¸c BÊt Phµm kh«ng cã ý g× lµm tæn th−¬ng ®Õn V−¬ng Ngäc YÕn th× nghÜ thÇm: - Ta ®õng véi ra tay. Thö xem l·o mòi tr©u nµy ®Þnh gië trß g×? G· hoµ th−îng kia ph¶i ch¨ng v× say mª biÓu muéi ta mµ sÏ thæ lé ra c¬ mËt? Nh−ng §oµn Dù thÊy Tr¸c BÊt Phµm phãng kiÕm chiªu vµo mÆt V−¬ng Ngäc YÕn liÒn c¶ kinh thÊt s¾c. Trong lóc hèt ho¶ng chµng liÒn thi triÓn b−íc "L¨ng ba vi bé"chuyÓn tíi n¬i, ®øng tr−íc mÆt V−¬ng Ngäc YÕn lÊy th©n lµm bia che chë cho nµng. KiÕm chiªu cña Tr¸c BÊt Phµm tuy mau lÑ, nh−ng bé ph¸p cña §oµn Dù ®· ®Õn chç cùc kú tinh diÖu, vÉn tranh tiªn ®−îc mét b−íc. Ch¼ng hiÓu Tr¸c BÊt Phµm thu chiªu vÒ kh«ng kÞp hay lµ l·o cè ý kh«ng muèn thu chiªu vÒ. ¸nh hµo quang võa loÐ lªn, ®· nghe ®¸nh "vÐo" mét tiÕng. Mòi kiÕm r¹ch mét ®−êng tõ cæ xuèng ®Õn bông §oµn Dù dµi h¬n mét th−íc. Ch¼ng nh÷ng chµng bÞ r¸ch ¸o mµ cßn bÞ trÇy da n÷a. B¶n ý Tr¸c BÊt Phµm lµ chØ muèn bøc b¸ch H− Tróc thæ lé viÖc c¬ mËt chø kh«ng cã ý giÕt ng−êi ®Ó g©y c¨m thï víi ai nªn chiªu kiÕm nµy l·o phãng nhÑ tay. Mòi kiÕm chØ ®ông vµo da §oµn Dù chõng mét hai ly. VÕt th−¬ng tuy dµi nh−ng kh«ng ®Õn nçi trÝ m¹ng. §oµn Dù kinh h·i thén mÆt ra råi cói xuèng nh×n ngùc m×nh th× thÊy bÞ mòi kiÕm lia vµo, m¸u ch¶y ®Çm ®×a. Chµng t−ëng ®· r¸ch hÕt lµn da thñng vµo ®Õn ruét vµ s¾p chÕt ®Õn n¬i. Chµng véi la lªn: - V−¬ng c« n−¬ng! C« n−¬ng... l¸nh mau ®i ®Ó t¹i h¹ chèng ®ì cho mét trËn. Tr¸c BÊt Phµm c−êi khÈy nãi: - Ng−¬i ch−a gi÷ ®−îc m¹ng ng−¬i. ThÕ mµ kh«ng biÕt tù l−îng cßn ®ßi b¶o vÖ cho ng−êi ngäc thËt lµ mét tªn ®iªn rå. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung L·o l¹i quay sang nh×n H− Tróc nãi: - TiÓu huynh ®Ö! L·o phu xem ra c« n−¬ng nµy ®· lµm l¾m kÎ mª t¬i! VËy ®Ó l·o phu h¹ thñ giÕt qu¸ch tªn t×nh ®Þch cho tiÓu huynh ®Ö nhÐ? Thanh tr−êng kiÕm trong tay l·o trá vµo bông §oµn Dù cßn c¸ch chõng mét tÊc, mòi kiÕm vÉn rung lªn, chØ cÇn phãng thªm mét chót n÷a lµ ®©m vµo thÊu tim chµng liÒn. H− Tróc c¶ kinh la lªn: - Kh«ng ®−îc! Chí... chí... Y sî Tr¸c BÊt Phµm giÕt §oµn Dù, liÒn v−¬n tay ra vung ngãn tay ót khÏ ®iÓm vµo huyÖt "Th¸i Uyªn" ë cæ tay ph¶i Tr¸c BÊt Phµm. Tr¸c BÊt Phµm thÊy cæ tay tª d¹i. N¨m ngãn tay n¾m chu«i kiÕm ph¶i bu«ng ra, H− Tróc tiÖn tay liÒn ®o¹t lÊy kiÕm. Chiªu thuËt ®o¹t kiÕm nµy lµ mét chiªu thøc tuyÖt cao trong thñ ph¸p "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ". BÒ ngoµi tr«ng tÇm th−êng ch¼ng cã chi kú dÞ mµ thùc ngãn tay ót phãng ra rÊt m·nh liÖt b»ng néi lùc "TiÓu v« t−íng thÇn c«ng" cña bËc th−îng thÆng. Tr¸c BÊt Phµm ®· cã bèn chôc n¨m c«ng lùc mµ cßn bÞ ®o¹t kiÕm mét c¸ch dÔ dµng vµ mau lÑ kh«ng ngê. H− Tróc n¾m ®−îc thanh kiÕm råi nãi: - Tr¸c tiªn sinh! §oµn c«ng tö ®©y lµ mét ng−êi tèt kh«ng nªn h¹i m¹ng chµng. Råi cÇm tr−êng kiÕm nhÐt vµo tay tr¶ l¹i Tr¸c BÊt Phµm. §o¹n y cói xuèng xem th−¬ng thÕ §oµn Dù. §oµn Dù thë dµi nãi: - V−¬ng c« n−¬ng! T¹i h¹ s¾p chÕt råi! Xin cÇu nguyÖn c« n−¬ng cïng Mé Dung huynh n©ng ¸n ngang mµy, b¸ch niªn giai l·o. Gia gia, mÉu mÉu ¬i! Con... Thùc ra vÕt th−¬ng chµng ch¼ng cã chi lµ trÇm träng nh−ng chµng yªn trÝ bông m×nh ®· bÞ mæ th× kh«ng thÓ nµo sèng ®−îc n÷a. Råi chµng thë h¾t ra cho ng−êi ng· ngöa vÒ phÝa sau. V−¬ng Ngäc YÕn véi ®ì lÊy §oµn Dù, sa n−íc m¾t nãi: - §oµn c«ng tö! C«ng tö chØ v× ta... H− Tróc ®· ®−îc Lung ¸ l·o nh©n T« Tinh Hµ truyÒn d¹y phÐp trÞ th−¬ng cho. Tuy y ch−a ®−îc giµ dÆn b»ng TiÕt ThÇn Y, song ®· biÕt vÞ trÝ vÕt th−¬ng, chØ ra tay trong chíp nho¸ng lµ ®iÓm vµo huyÖt ®¹o mÐ bªn tr¸i vÕt th−¬ng cña §oµn Dù. §o¹n y nh×n l¹i vÕt th−¬ng råi yªn t©m c−êi nãi: - §oµn c«ng tö! Th−¬ng thÕ cña c«ng tö kh«ng cã g× ®¸ng ng¹i, chØ rÞt thuèc trong ba bèn ngµy lµ khái. §oµn Dù ®−îc V−¬ng Ngäc YÕn n©ng ®ì l¹i thÊy nµng v× m×nh mµ khãc lãc, th× mª mÈn thÇn hån, sung s−íng nãi: - V−¬ng c« n−¬ng! C« n−¬ng... v× t¹i h¹ mµ dßng ch©u l· ch· ®ã −? V−¬ng Ngäc YÕn gËt ®Çu. Ch©u lÖ l¹i trµo ra tõng giät trªn ®«i m¸ hång ra chiÒu th−¬ng c¶m. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung §oµn Dù nãi: - §oµn Dù nµy ®−îc cã ngµy nay th× dï l·o cã chÐm ®Õn mÊy chôc nh¸t kiÕm, §oµn Dù cã chÕt ®Õn mÊy tr¨m lÇn còng h¶ d¹, kh«ng ©n hËn chót nµo. T©m thÇn chµng ®Ó hÕt vµo V−¬ng Ngäc YÕn nªn lêi H− Tróc nãi víi chµng kh«ng lät vµo tai. V−¬ng Ngäc YÕn trong lßng v« cïng c¶m kÝch, nªn kh«ng b×nh tÜnh ®−îc. Cßn §oµn Dù thÊy ý trung nh©n sa lÖ mµ l¹i lµ nh÷ng h¹t lÖ ®æ ra v× m×nh th× chµng cã cßn coi c¸i chÕt cña m×nh vµo ®©u n÷a. H− Tróc ®o¹t kiÕm råi tr¶ kiÕm chØ trong nh¸y m¾t. Trõ Mé Dung Phôc lµ tr«ng thÊy râ rµng vµ chÝnh Tr¸c BÊt Phµm lßng tù hiÓu lßng, cßn ng−êi ngoµi ®Òu cho lµ Tr¸c BÊt Phµm nhÑ tay kh«ng cã ý giÕt §oµn Dù. Nh−ng Tr¸c BÊt Phµm trong lßng võa kinh h·i võa c¨m hËn kh«ng bót nµo t¶ ®−îc. L·o lÈm bÈm: - M×nh ®· cã c¸i may m¾n ®−îc KiÕm kinh cña mét bËc tiÒn bèi ph¸i V« L−îng KiÕm ®Ó l¹i vµ khæ c«ng luyÖn tËp ba chôc n¨m trêi, ®· ®inh ninh r»ng trªn ®êi kh«ng ai ®Þch næi. Ngê ®©u võa ch¹m tr¸n víi th»ng lái nµy ®· s¬ ý ®Ó g· ®iÓm tróng huyÖt "Th¸i Uyªn" cña m×nh. Nh÷ng chuyÖn kú ngé trong thiªn h¹ qu¶ lµ cã thËt. Gi¶ tû g· thùc t×nh muèn ®o¹t binh khÝ cña m×nh th× sao c−íp ®−îc råi cßn tr¶ l¹i? Th»ng lái nµy h·y cßn Ýt tuæi ®· cã b¶n lÜnh g× ®o¹t ®−îc tr−êng kiÕm ë trong tay Tr¸c mç? Tr¸c BÊt Phµm nghÜ tíi ®©y l¹i næi lßng hµo khÝ nãi: - TiÓu tö! Ng−¬i kÓ ra còng ®a sù! Råi l·o gi¬ tr−êng kiÕm lªn mòi kiÕm kÒ vµo ¸o sau l−ng H− Tróc. L·o ®inh ninh r»ng chØ khÏ ®−a l−ìi kiÕm mét chót lµ ®©m r¸ch to¸c ¸o y vµ còng nh− §oµn Dù, chØ khiÕn cho g· bÞ th−¬ng ngoµi da th«i. Ngê ®©u trong ng−êi H− Tróc ®Çy rÉy B¾c Minh ch©n khÝ chuyÓn vËn, mòi kiÕm cña Tr¸c BÊt Phµm võa ®©m tíi, luång ch©n khÝ kÝch ®éng m·nh liÖt lµm qu»n mòi kiÕm l¹i vµ chØ tr−ît qua bªn m×nh y. Tr¸c BÊt Phµm giËt m×nh kinh h·i biÕn chiªu cùc kú mau lÑ. LËp tøc l·o thu kiÕm vÒ quÐt ngang ra nh»m chÐm vµo c¹nh s−ên H− Tróc. Chiªu thøc nµy lµ "Ngäc ®íi vi yªu". Mét nh¸t tiÕn c«ng ba mÆt: mÆt tr−íc, mÆt sau vµ mÐ h÷u, l¹i ®Òu lµ nh÷ng ®iÓm yÕu huyÖt trÝ m¹ng. Lóc nµy l·o ®· biÕt H− Tróc vâ c«ng cao c−êng ra ngoµi ý nghÜ cña m×nh. NÕu kh«ng ®em toµn lùc ra tÊn c«ng th× e r»ng sÏ bÞ thua liÓng xiÓng. H− Tróc "å" mét tiÕng, råi nÐ ng−êi ®i mét chót. Y kh«ng hiÓu t¹i sao Tr¸c BÊt Phµm võa ¨n nãi ngät ngµo víi m×nh mµ ®ét nhiªn trë mÆt ra ®ßn ¸c h¹i? "So¹t" mét tiÕng! Mòi kiÕm s−ít qua d−íi n¸ch H− Tróc, ®©m r¸ch ¸o bµo míi mét miÕng lín. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Tr¸c BÊt Phµm ®¸nh chiªu thø hai kh«ng tróng th× n¨m phÇn kinh ng¹c, n¨m phÇn sî sÖt. KiÕm ph¸p cña l·o dùa vµo chç mau lÑ ®Ó thñ th¾ng. L·o lÑ lµng l¹ng ng−êi ®i nöa vßng ®−a dùng thanh kiÕm lªn. Mòi kiÕm ®ét nhiªn loÐ ra ¸nh s¸ng xanh lÌ. QuÇn hµo kinh h·i la lªn: - KiÕm mang! KiÕm mang! Chiªu KiÕm mang nµy tùa hå mét con tr−êng xµ ruçi ra co l¹i. Tr¸c BÊt Phµm vÎ mÆt hung d÷ nhe r¨ng ra mµ c−êi. L·o hÝt mét h¬i ch©n khÝ vµo huyÖt ®an ®iÒn, vËn toµn lùc vµo thanh kiÕm. ¸nh kiÕm xanh lÌ chiÕu s¸ng ra m·nh liÖt h¬n, mòi kiÕm nh»m ®©m vµo ngùc H− Tróc. H− Tróc ch−a tõng thÊy binh khÝ cña ai bËt ra ¸nh s¸ng xanh lÌ, võa nghe quÇn hµo la ho¶ng, th× biÕt ngay lµ mét thø vâ c«ng rÊt lîi h¹i cña m«n ph¸i nµy. Y sî m×nh kh«ng ®èi phã næi, liÒn triÓn khai c−íc lùc, l−ít ng−êi ®i theo b−íc "L¨ng ba vi bé". Tr¸c BÊt Phµm dïng toµn lùc phãng chiªu nµy, nªn nöa vêi kh«ng thÓ biÕn thÕ ®−îc. "Ch¸t" mét tiÕng vang lªn! Mòi kiÕm ®· ®©m vµo chiÕc cét ®¸ lín s©u tíi mét th−íc. C©y cét nµy lµ mét thø ®¸ hoa c−¬ng rÊt cøng r¾n chÕ ra. ThÕ mµ thanh tr−êng kiÕm coi mÒm oÆt kia ®©m s©u vµo ®−îc ®Õn mét th−íc th× ®ñ biÕt Tr¸c BÊt Phµm ®· vËn néi lùc vµo l−ìi kiÕm ®Õn møc ®é phi th−êng. QuÇn hµo thÊy vËy kh«ng nhÞn ®−îc bËt lªn tiÕng reo hß. Tr¸c BÊt Phµm vËn k×nh lùc vµo tay rót kiÕm ra, chèng kiÕm ®uæi H− Tróc qu¸t hái: - TiÓu huynh ®Ö! TiÓu huynh ®Ö ch¹y ®i ®©u? H− Tróc trong lßng kinh h·i l¹i chÌo ch©n ®i ®Ó tr¸nh. §ét nhiªn mÐ t¶ cã tiÕng ng−êi c−êi khanh kh¸ch nãi: - TiÓu hoµ th−îng! Ng−¬i n»m xuèng ®i th«i! Ng−êi nãi ®ã lµ thanh ©m mét c« g¸i. Hai luång b¹ch quang lÊp lo¸ng. Hai mòi phi ®ao l−ít qua mÆt H− Tróc. PhÐp "L¨ng ba vi bé" cña H− Tróc tuy ch−a thuÇn thôc b»ng §oµn Dù, nh−ng lµ mét bé ph¸p rÊt tµi t×nh, nã chuyÓn m×nh theo ý ng−êi. Phi ®ao lao ®Õn rÊt nhanh mµ H− Tróc vÉn lÑ lµng tr¸nh khái. Bçng thÊy mét thiÕu phô xinh ®Ñp mÆc ¸o hång lît, hai tay phãng ra hai l−ìi phi ®ao. Lßng bµn tay thiÕu phô d−êng nh− mét hÊp lùc m·nh liÖt, phãng ¸m khÝ ra råi l¹i hót vÒ. Tr¸c BÊt Phµm trÇm trå khen ngîi: - ThÇn kü phãng phi dao cña Phï Dung Tiªn Tö thËt khiÕn cho Tr¸c mç ®−îc më réng tÇm m¾t. H− Tróc chît nhí ra tèi h«m Êy lóc mäi ng−êi tÊn c«ng nói Phiªu DiÔu, KiÕm ThÇn vµ Phï Dung Tiªn Tö cïng BÊt B×nh ®¹o nh©n ®i mét ®−êng. BÊt B×nh ®¹o nh©n bÞ m×nh lÊy tr¸i tïng nÐm chÕt ë trªn ®Ønh nói tuyÕt. Y ch¾c b©y giê Phï Dung Tiªn Tö ®Õn ®©y lµ cè ý giÕt m×nh ®Ó b¸o thï cho ®ång bän. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung H− Tróc nghÜ vËy c¶m thÊy m×nh cã ®iÒu hèi hËn liÒn dõng b−íc l¹i quay vÒ nh×n KiÕm ThÇn råi ch¾p tay l¹i x¸ Phï Dung Tiªn Tö nãi: - Thùc t×nh t¹i h¹ ®· ph¹m vµo mét lçi lÇm rÊt lín, téi thËt ®¸ng chÕt. Tuy lóc ®ã t¹i h¹ v« t×nh chø kh«ng ph¶i h÷u ý. Nh−ng hìi ¬i! Dï sao còng ®· lµm nªn téi lçi kh«ng cßn c¸ch nµo v·n håi ®−îc. B©y giê hai vÞ muèn ®¸nh m¾ng thÕ nµo t¹i h¹ còng kh«ng d¸m trèn tr¸nh. Tr¸c BÊt Phµm vµ Phï Dung Tiªn Tö Th«i Léc Hoa ®−a m¾t nh×n nhau nghÜ thÇm: - Th»ng lái nµy sî råi! Thùc ra hai ng−êi nµy kh«ng biÕt BÊt B×nh ®¹o nh©n ®· chÕt vÒ tay H− Tróc. Dï hä cã biÕt ch¨ng n÷a còng kh«ng ph¶i cè ý giÕt y ®Ó b¸o thï cho l·o. Hai ng−êi tiÕn l¹i gÇn H− Tróc, mçi ng−êi mét bªn, n¾m lÊy cæ tay y. H− Tróc nghÜ tíi c¸i chÕt th¶m khæ cña BÊt B×nh ®¹o nh©n th× trong lßng hèi hËn v« cïng. Y kh«ng ngít n¨n nØ: - T¹i h¹ ®· lµm nªn téi lçi, thùc ra rÊt ®çi ¨n n¨n. Xin hai vÞ cø tr¸ch ph¹t nÆng nÒ. T¹i h¹ cam t©m l·nh téi. Dï hai vÞ cã muèn giÕt t¹i h¹ ®Ó ®Òn m¹ng, t¹i h¹ còng kh«ng d¸m tr¸i ý. Tr¸c BÊt Phµm nãi: - Ng−¬i muèn ta kh«ng s¸t h¹i còng ch¼ng khã g×, chØ cÇn ng−êi thuËt l¹i lêi di ng«n cña §ång Mç lóc l©m tö th× ta sÏ tha cho. Phï Dung Tiªn Tö Th«i Léc Hoa mØm c−êi nãi: - Tr¸c tiªn sinh! TiÓu muéi cã thÓ nghe ®−îc kh«ng? Tr¸c BÊt Phµm ®¸p: - Chóng ta chØ cÇn biÕt phÐp ho¸ gi¶i "Sinh tö phï". C¸c b¹n ë ®©y ai ai còng chÞu ©n huÖ, h¸ ph¶i chØ mét m×nh t¹i h¹ h−ëng thô c¸i may m¾n Êy ®©u. Phï Dung Tiªn Tö Th«i Léc Hoa tñm tØm c−êi nãi: - TiÓu muéi kh«ng cã h¶o ý nh− thÕ ®©u, v× tr«ng th»ng lái nµy ch¼ng thuËn m¾t chót nµo. Tay tr¸i thiÕu phô xiÕt chÆt cæ H− Tróc. Tay ph¶i gi¬ lªn muèn ®©m hai ngän phi ®ao vµo tr−íc ngùc y. Nguyªn b¶n ý Tr¸c BÊt Phµm lµ m−u ®å xong viÖc lÊy ®−îc b¶o quyÕt ph¸ gi¶i "Sinh tö phï" råi sÏ dïng nã ®Ó ¸p chÕ quÇn hµo lµm oai lµm ph−íc. Cßn dông ý cña Th«i Léc Hoa th× l¹i kh¸c h¼n. Huynh tr−ëng nµng lµ Th«i Thµnh Vi bÞ ba ®éng chóa cÊu kÕt víi nhau h¹ s¸t, nªn nµng quyÕt ý b¸o thï cho huynh tr−ëng. Nµng muèn r»ng bän ®éng chóa nµy vÜnh viÔn kh«ng bao giê ho¸ gi¶i ®−îc "Sinh tö phï". Muèn nh− vËy cÇn ph¶i giÕt H− Tróc. H− Tróc chÕt th× ch¼ng cßn ai biÕt ®−îc di ng«n cña §ång Mç n÷a. V× thÕ nµng ®ét nhiªn toan h¹ ®éc thñ. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Th«i Léc Hoa ra tay mau lÑ mµ Tr¸c BÊt Phµm l¹i tra kiÕm vµo vá råi, l·o ph¶i véi vµng rót kiÕm ra, th× còng ®· chËm mÊt mét gi©y. H− Tróc trong lóc kinh h·i kh«ng d¸m nghÜ ngîi nhiÒu, tù nhiªn cã søc ph¶n øng y vung hai tay mét c¸i. §ång thêi néi lùc y ph¸t ra ®Èy Tr¸c BÊt Phµm cïng Th«i Léc Hoa v¨ng xa ra mÊy b−íc. Th«i Léc Hoa võa qu¸t lªn mét tiÕng, ngän phi ®ao ®· phãng ra. Tuy nµng chØ ph¶i lïi mÊy b−íc, nh−ng tµi phãng ¸m khÝ cña nµng dï ë xa còng nh− gÇn. Tr¸c BÊt Phµm sî H− Tróc chÕt liÒn vung g−¬m lªn g¹t phi ®ao. Nh−ng Th«i Léc Hoa ®· liÖu tr−íc thÕ nµo Tr¸c BÊt Phµm còng phãng kiÕm ra ®ì cho H− Tróc. Nµng phãng ra hai l−ìi phi ®ao råi tiÕp theo l¹i phãng ra m−êi ngän n÷a mµ trong ®ã cã ba ngän phãng vµo Tr¸c BÊt Phµm cèt ®Ó ng¨n kh«ng cho l·o øng cøu H− Tróc. Cßn b¶y ngän n÷a th× nh¾m phãng vÒ phÝa H− Tróc. Tr−íc mÆt, cæ häng, ngùc vµ bông H− Tróc ®Òu bÞ phi ®ao v©y phñ. H− Tróc ph¶i dïng ®Õn m«n vâ c«ng cùc cao lµ "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" gi¬ tay lªn b¾t phi ®ao. §èi ph−¬ng nÐm ®Õn ®©u y b¾t ®Õn ®ã råi liÖng xuèng ®Êt bËt lªn nh÷ng tiÕng "keng keng". ChØ trong chèc l¸t ®· cã m−êi ba mãn binh khÝ n»m ë bªn ch©n H− Tróc. M−êi hai ngän phi ®ao cña Th«i Léc Hoa vµ mét thanh tr−êng kiÕm cña Tr¸c BÊt Phµm ®Òu bÞ H− Tróc dïng thñ ph¸p "chiÕt mai thñ" ®o¹t hÕt, H− Tróc ch¼ng cÇn biÕt ®èi thñ lµ ai cø thÊy binh khÝ tíi n¬i lµ chôp liÒn. ThuËn tay y ®o¹t lu«n c¶ thanh tr−êng kiÕm cña Tr¸c BÊt Phµm. H− Tróc ®o¹t hÕt m−êi mãn binh khÝ råi ngo¶nh ®Çu nh×n ra th× thÊy Tr¸c BÊt Phµm s¾c mÆt lît l¹t. Y l¹i ngo¶nh ®Çu nh×n Th«i Léc Hoa th× nµng còng mÆt x¸m ng¾t v× ho¶ng hån. Y lÈm bÈm: - Háng bÐt! M×nh l¹i v« ý g©y nªn téi lçi råi! Y liÒn xin lçi: - Xin hai vÞ miÔn thø cho. Hµnh vi cña t¹i h¹ thËt lµ lç m·ng. H− Tróc nãi xong «m khÝ giíi ®−a ®Õn tr−íc mÆt Th«i, Tr¸c hai ng−êi. Th«i Léc Hoa khÝ ®é hÑp hßi, t−ëng H− Tróc cè ý lµm nhôc m×nh. Nµng vËn néi lùc vµo song ch−ëng ®¸nh tíi tr−íc ngùc H− Tróc. Bçng hai tiÕng "ch¸t, ch¸t" næi lªn. Mét luång ph¶n lùc cùc kú m·nh liÖt ®¸nh hÊt l¹i. Th«i Léc Hoa la lªn mét tiÕng "ói chao". Ng−êi nµng bÞ v¨ng l¹i phÝa sau ®Ëp m¹nh vµo t−êng ®¸nh "huþch" mét tiÕng. MiÖng héc m¸u t−¬i. Nªn biÕt r»ng trong néi thÓ H− Tróc bÊy giê ®Çy rÉy B¾c Minh ch©n khÝ cøng r¾n nh− thÐp. Ch−ëng lùc cña Th«i Léc Hoa ®¸nh tíi, tù nhiªn cã luång ph¶n lùc khñng khiÕp hÊt l¹i ngay, ®¸nh v¨ng nµng ra xa ®Õn mÊy tr−îng. Tr¸c BÊt Phµm ®· cïng BÊt B×nh ®¹o nh©n, Th«i Léc Hoa kh¶o s¸t vÒ néi lùc vâ c«ng víi nhau. Tuy Tr¸c BÊt Phµm cã m¹nh h¬n hai ng−êi kia nh−ng chØ h¬n mét chót mµ th«i. Lóc nµy nµng thÊy H− Tróc hai tay cßn bËn «m binh khÝ, chØ ®em néi lùc trong ng−êi ra Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung chèng chäi mµ hÊt v¨ng ®−îc m×nh ®Õn bÞ träng th−¬ng th× biÕt r»ng m×nh cßn kÐm y xa l¾m kh«ng thÓ nµo ®èi chäi víi y ®−îc. Nµng lµ ng−êi c¬ trÝ, chÐm ch¼ng ®−îc th× tha lµm phóc, liÒn t×m c¸ch lÊy lßng, ch¾p tay nãi: - T¹i h¹ rÊt béi phôc. Sau nµy cßn cã ngµy t¸i héi. H− Tróc h−íng vÒ Tr¸c BÊt Phµm nãi: - Xin tiÒn bèi lÊy kiÕm ®i. T¹i h¹ ch¼ng qua v× v« ý mµ m¹o ph¹m, xin tiÒn bèi ®õng ®Ó d¹. TiÒn bèi muèn ®¸nh m¾ng thÕ nµo ®Ó röa hËn cho BÊt B×nh ®¹o nh©n, t¹i h¹ quyÕt kh«ng d¸m ph¶n kh¸ng. H− Tróc nãi c©u nµy víi tÊc lßng thµnh thùc. Nh−ng Tr¸c BÊt Phµm l¹i cho lµ nh÷ng lêi mai mØa. MÆt l·o lît l¹t kh«ng cßn s¾c m¸u. L·o r¶o b−íc b¨ng ra khái s¶nh ®−êng. Tr¸c BÊt Phµm võa ®i ®−îc mÊy b−íc th× l¹i cã thanh ©m phô n÷ lªn tiÕng nãi: - §øng l¹i ®·! Linh Thøu cung ®©u ph¶i lµ n¬i ®Ó ng−¬i ra vµo tù do. Tr¸c BÊt Phµm run lªn, ®−a tay ra n¾m chu«i kiÕm nh−ng l¹i n¾m vµo qu·ng kh«ng. BÊy giê l·o míi nhí ra r»ng thanh tr−êng kiÕm cña m×nh ®· bÞ H− Tróc ®o¹t mÊt mµ l·o ch−a lÊy l¹i. L·o ngo¶nh ®Çu l¹i nh×n xem ng−êi nµo nãi, nh−ng ch¼ng thÊy mét ai. Ngoµi cöa lín ®· ®Ó ch¾n mét t¶ng ®¸ hoa c−¬ng rÊt lín, cao chõng hai tr−îng, réng chõng mét tr−în, thµnh ra cæng lín bÞ ®ãng chÆt kh«ng cßn lèi ra. L·o kh«ng biÕt ai ®· khiªng phiÕn ®¸ nµy ®Õn ®Ó ®ã tõ bao giê mµ kh«ng ph¸t ra mét tiÕng ®éng. QuÇn hµo thÊy t×nh tr¹ng nµy th× biÕt ngay m×nh ®· bÞ h·m vµo c¬ quan trong cung Linh Thøu. Khi hä ®¸nh vµo cø thÊy phô n÷ ¸o vµng hoÆc giÕt hoÆc b¾t hÕt s¹ch sµnh sanh. Lóc tiÕn vµo nhµ ®¹i s¶nh hä ®· ®Ó ý quan s¸t th× tuyÖt kh«ng cã qu©n mai phôc. Nh−ng råi sau ®ã cã ng−êi bÞ "Sinh tö phï" ph¸t t¸c, khiÕn ai nÊy còng kinh hån t¸ng ®ëm. Ngoµi ra cßn biÕt bao nhiªu biÕn cè tiÕp diÔn, nªn kh«ng ai ®Ó ý ®Õn viÖc m×nh ®· vµo n¬i hiÓm ®Þa nguy c¬ bèn mÆt ®ang r×nh rËp. B©y giê nh×n thÊy t¶ng ®¸ lín ®ãng chÆt cöa lín, ai nÊy ®Òu bë vÝa nghÜ thÇm: - B÷a nay mµ cßn sèng sãt ra khái Linh Thøu cung thËt kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ. Bçng nghe thÊy trªn ®Ønh ®Çu cã thanh ©m mét phô n÷ vang lªn: - TiÓu tú lµ thuéc h¹ §ång Mç, xin tham kiÕn H− Tróc tiªn sinh. H− Tróc ngÈng ®Çu nh×n lªn th× thÊy nãc nhµ ®¹i s¶nh cã chÝn t¶ng ®¸ låi ra tr«ng tùa nh− chÝn c¸i binh ®µi nhá. Bèn t¶ng ®¸ trong khu nµy cã bèn thiÕu n÷ lèi 18,19 tuæi ®ang nh×n vÒ phÝa m×nh l¹y phôc xuèng. Nh÷ng phiÕn binh ®µi ®ã cao h¬n mÆt ®Êt Ýt ra lµ bèn tr−îng. Bèn thiÕu n÷ l¹y xong liÒn nh¶y xuèng, tay cÇm mét thanh tr−êng kiÕm b¨ng m×nh ®i tr«ng nh− tiªn n÷ gi¸ng trÇn. Mäi ng−êi nh×n th©n ph¸p bèn thiÕu n÷ th× biÕt ngay khinh c«ng c¸c c« nµy ®· ®Õn mùc phi th−êng, ai nÊy kh«ng khái ngÊm ngÇm kinh h·i. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Trong bèn c« th× mét c« mÆc ¸o mµu hång lît, mét c« mÆc ¸o mµu nguyÖt b¹ch, mét c« ¸o xanh biÕc vµ mét c« n÷a ¸o vµng lît. C¶ bèn c« cïng h¹ m×nh xuèng ®Êt mét lóc råi l¹i phôc xuèng tr−íc mÆt H− Tróc nãi: - N« tú ®Õn nghinh tiÕp chËm trÔ. Xin chñ nh©n tha téi cho. H− Tróc v¸i tr¶ lêi: - Bèn vÞ tû tû bÊt tÊt ph¶i ®a lÔ. Bèn thiÕu n÷ ngöng ®Çu lªn. Mäi ng−êi ®Òu kinh h·i v× tÇm vãc vµ t−íng m¹o c¶ bèn c« ®Òu gièng hÖt nhau. C« nµo còng mÆt tr¸i xoan, m¾t ®en l¸y, dung nhan thanh tó kh¸c phµm. H− Tróc hái: - T¹i h¹ biÕt x−ng h« bèn vÞ tû tû thÕ nµo ®−îc ®©y? C« mÆc ¸o hång lît ®¸p: - Bèn n« tú lµ chÞ em sinh t−. §ång Mç gäi n« tú b»ng Mai KiÕm. Cßn ba c« em lµ Lan KiÕm, Tróc KiÕm vµ Cóc KiÕm. Võa råi chÞ em bän n« tú ®−îc gÆp c¸c b¹n mÊy bé HiÖu Thiªn, Chu Thiªn cho hay mäi viÖc ®· x¶y ra. B©y giê bän n« tú ®ãng cæng lín toµ ®¹i s¶nh l¹i råi. Chóng ta nªn ®èi phã víi bän ph¶n lo¹n kia ra sao? Xin chñ nh©n ph¸t l¹c. QuÇn hµo nghe mÊy c« nµy tù x−ng lµ bèn chÞ em cïng sinh mét ngµy víi nhau míi chît tØnh ngé. Th¶o nµo bèn c« t−íng m¹o tÇm vãc gièng nhau. C¸c c« nµy dung nhan mü lÖ, giäng nãi ªm ®Òm khiÕn mäi ng−êi ®Òu sinh h¶o c¶m, nh−ng ®Õn lóc Mai KiÕm hái H− Tróc xö trÝ bän ph¶n lo¹n ra sao th× thËt lµ v« lÔ vµ khinh ng−êi th¸i qu¸. Lóc Êy cã hai tªn h¸n tö sÊn l¹i, mét ng−êi cÇm ®¬n ®ao, cßn mét ng−êi sö dông ph¸n quan bót ®ång thanh qu¸t lªn: - MÊy con nhãc nµy! Bän mi ch−a r¸o m¸u ®Çu mµ ®·... Hai g· ch−a døt lêi th× mét luång thanh quang lÊp l¸nh. Lan KiÕm vµ Tróc KiÕm ®· vung tr−êng kiÕm lªn råi chÐm "phËp phËp" hai tiÕng. Cæ tay hai g· h¸n tö bÞ chÆt ®øt. C¶ bµn tay lÉn binh khÝ ®Òu rít xuèng ®Êt. KiÕm ph¸p cña hai nµng mau lÑ tuyÖt lu©n. Hai h¸n tö ch−a døt lêi ®· bÞ chÆt tay liÒn la lªn: - ói chao! Råi nh¶y lïi l¹i phÝa sau. M¸u t−¬i ch¶y ®Çy ra mÆt ®Êt. H− Tróc nh×n Lan KiÕm, Tróc KiÕm ®éng thñ hiÓu ngay lµ hai nµng ®· ra chiªu "Khinh xa uyÓn chuyÓn", mét chiªu thøc vÒ kiÕm ph¸p mµ §ång Mç rÊt lÊy lµm ®¾c ý. MÊy h«m tr−íc ®©y, §ång Mç cïng Lý Thu Thuû tû vâ, bµ ®· dïng ®Õn chiªu thøc nµy ®Ó ®èi phã víi kiÕm ph¸p Lý Thu Thuû th× dÜ nhiªn uy lùc cña nã kh«ng ph¶i tÇm th−êng. Hai g· h¸n tö tuy vâ c«ng cao c−êng, nh−ng chèng lµm sao næi chiªu thøc nµy. Hai c« g¸i võa ra tay ®· chÆt ®øt cæ tay hai h¸n tö. Ngoµi ra tuy nhiÒu ng−êi tù l−îng vâ c«ng m×nh so víi ®¹i h¸n ®ã cßn cao h¬n nhiÒu, nh−ng kh«ng d¸m m¹o hiÓm ra tay. Huèng chi hä nh×n thÊy bèn t−êng v¸ch bao v©y nhµ ®¹i s¶nh nµy ®Òu b»ng ®¸ hoa c−¬ng Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung kiªn cè dÞ th−êng, Êy lµ ch−a kÓ ®Õn nh÷ng c¬ quan lîi h¹i mµ hä ch−a biÕt nªn mäi ng−êi ng¬ ng¸c nh×n nhau, kh«ng ai d¸m lªn tiÕng. BÇu kh«ng khÝ ®ang yªn lÆng khÈn tr−¬ng, ®ét nhiªn trong ®¸m ®«ng l¹i cã ng−êi ró lªn mÊy tiÕng khñng khiÕp. Hä biÕt r»ng "Sinh tö phï" l¹i ph¸t t¸c ®Ó ®ßi m¹ng ng−êi ®ã. Lóc quÇn hµo cßn ®ang kinh h·i thÊt s¾c th× mét ®¹i h¸n nh¶y ra, hai m¾t ®á, song h¾n xÐ v¹t ¸o tr−íc ngùc r¸ch tø tung. MÊy ng−êi hèt ho¶ng la lªn: - §¶o chóa ®¶o ThiÕt Ngao lµ C¸t §¹i B¸. C¸t §¹i B¸ thÐt lªn d−êng nh− ®· bÞ m·nh hæ c¾n ph¶i. C¸t §¹i B¸ miÖng gÇm thÐt nh− con thó d÷ bÞ th−¬ng. H¾n v−¬n c¸nh tay lªn nÆng nh− c©y thiÕt b¶n ®Ëp xuèng kû trµ ®¸nh "sÇm" mét tiÕng. ChiÕc kû trµ bÞ vì tan råi x«ng vµo Cóc KiÕm. Cóc KiÕm thÊy bé mÆt h¾n nh− con thó d÷ tr«ng mµ ph¸t khiÕp, quªn c¶ kiÕm ph¸p m×nh m·nh liÖt phi th−êng. Nµng sî qu¸ chui ngay ®Çu vµo lßng H− Tróc. C¸t §¹i B¸ gi¬ bµn tay to t−íng nh− chiÕc qu¹t l¸, nh»m bæ chôp tíi ngay Mai KiÕm Bèn c« g¸i xinh t−¬i nµy t©m ý c¶m th«ng nhau. Cóc KiÕm ®· sî run th× Mai KiÕm còng c¶m øng nh− vËy. Nµng võa thÊy C¸t §¹i B¸ nh¶y xæ ®Õn liÒn la lªn mét tiÕng kinh hoµng råi còng róc ®Çu trèn sau l−ng H− Tróc. C¸t §¹i B¸ chôp kh«ng tróng liÒn xoay l¹i mãc m¾t m×nh! QuÇn hïng thÊy vËy ®Òu t¸ng ®ëm kinh hån, biÕt r»ng thÇn s¾c h¾n ®· mª lo¹n vµ trong ng−êi h¾n ®au ®ín cùc kú khã chÞu kh«ng nhÉn n¹i ®−îc. H− Tróc còng la lªn: - Kh«ng ®−îc! Råi phÊt tay ¸o vµo c¸nh tay C¸t §¹i B¸. C¸t §¹i B¸ liÒn rñ ngay tay xuèng. H− Tróc l¹i nãi: - VÞ huynh ®µi nµy trong m×nh cã "Sinh tö phï" ph¸t t¸c. §Ó t¹i h¹ ph¸ gi¶i cho. Nãi råi ra chiªu "D−¬ng ca thiªn ®iÕu" trong phÐp "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" vç vµo huyÖt "Linh §µi" sau l−ng C¸t §¹i B¸. C¸t §¹i B¸ run lªn mét c¸i, ng−êi nhòn ra ngåi phÖt xuèng ®Êt. Mét luång ¸nh s¸ng xanh lÌ lÊp lo¸ng. Hai thanh tr−êng kiÕm ®· nh»m C¸t §¹i B¸ phãng tíi chÝnh lµ hai nµng Lan KiÕm, Tróc KiÕm ®· ra tay. H− Tróc la lªn: - Kh«ng ®−îc! Råi v−¬n tay tr¸i ra ®o¹t lÊy song kiÕm. MiÖng y lÈm bÈm: - Háng bÐt, háng bÐt! Kh«ng hiÓu y tróng "Sinh tö phï" ë chç nµo? Nguyªn H− Tróc tuy biÕt phÐp ph¸ gi¶i "Sinh tö phï" song kiÕn thøc h·y cßn n«ng c¹n nªn nh×n kh«ng ra "Sinh tö phï" ®· cÊy vµo chç nµo trong m×nh C¸t §¹i B¸. Chiªu Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung "D−¬ng ca thiªn ®iÕu" võa råi y phãng ra ®· qu¸ m·nh liÖt nªn C¸t §¹i B¸ kh«ng sao chÞu næi ph¶i ng· l¨n ra. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2