Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 100

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

53
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 100', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 100

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m û diÖu thñ, BÊt Phµm mÊt mÆt §óng lý ra khi V−¬ng Ngäc YÕn nghe ng−êi ta b¶o m×nh biÕt c¸ch ph¸ gi¶i kiÕm ph¸p, nµng liÒn lËp tøc phñ nhËn míi ph¶i. NÕu kh«ng th× ng−êi ta cho lµ nµng biÕt thÕ ph¸ thËt. Thùc ra V−¬ng Ngäc YÕn lóc nµo còng ®Ó t©m vµo Mé Dung Phôc. ThÊy chµng cã vÎ thÉn thê, nµng tù hái: - T¹i sao biÓu ca ta l¹i lé vÎ buån phiÒn? Ph¶i ch¨ng lµ chµng bùc m×nh v× ta? Ta ®· ®¾c téi víi chµng ë chç nµo? Hay lµ... hay lµ vÞ tiÓu s− phô kia ®· vÏ ch©n dung ta cÊt dÊu trong m×nh mµ chµng lÊy lµm tøc giËn? Tr¸c BÊt Phµm thÊy V−¬ng Ngäc YÕn kh«ng nãi g× th× lßng c¨m tøc lªn ®Õn cùc ®iÓm. §ét nhiªn l·o ®Ó m¾t ®Õn bøc ho¹ th× nghÜ ngay: - Th»ng lái nµy vÏ ch©n dung con ranh kia cÊt dÊu trong ng−êi th× dÜ nhiªn g· cã t×nh ý tha thiÕt víi thÞ. NÕu ta muèn b¾t g· thæ lé di ng«n cña §ång Mç th× ph¶i tóm lÊy con nh·i kia ®Ó lµm gi¸. L·o lÊy lµm ®¾c kÕ, c−êi ha h¶ nãi: - TiÓu huynh ®Ö! T©m sù cña tiÓu huynh ®Ö l·o phu ®· biÕt c¶ råi. Ha ha! Trai tµi g¸i s¾c, khu«n thiªng còng khÐo lõa läc rÊt xøng ®«i! Nh−ng cã ng−êi ë gi÷a thäc gËy b¸nh xe, tiÓu huynh ®Ö muèn xøng t©m võa ý kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ ®©u! Th«i b©y giê l·o phu nhÊt quyÕt ®øng ra chñ tr−¬ng h¶o sù ®Ó c« n−¬ng ®©y hoµ duyªn ®«i løa cïng tiÓu huynh ®Ö, lËp tøc b¸i thiªn ®Þa råi ®ªm nay ®éng phßng ngay t¹i cung Linh Thøu nµy. TiÓu huynh ®Ö tÝnh sao? Tr¸c BÊt Phµm võa nãi võa c−êi h× h×, tay l·o trá V−¬ng Ngäc YÕn. H− Tróc thÑn ®á mÆt lªn véi nãi: - Kh«ng kh«ng! Tiªn sinh hiÓu lÇm råi! Tr¸c BÊt Phµm nãi: - Trai lín th× lÊy vî, g¸i lín ph¶i g¶ chång. §ã lµ th−êng t×nh, can chi tiÓu huynh ®Ö ph¶i hæ thÑn? Nguyªn tõ khi ph¸i NhÊt Tù TuÖ KiÕm bÞ §ång Mç giÕt s¹ch, Tr¸c BÊt Phµm trèn tho¸t ®−îc lªn nói Tr−êng B¹ch lµ mét n¬i s¬n d· nói th¼m hoang vu l¹i cùc kú hµn l¹nh. L·o khæ t©m nghiªn cøu kiÕm ph¸p, cã mét h«m l·o kh¸m ph¸ ra mét th¹ch ®éng vµ lÊy ®−îc bé kiÕm kinh cña V« L−îng l·o nh©n ®Ó l¹i. L·o luyÖn tËp ba m−¬i n¨m míi thµnh tùu ®−îc kiÕm thuËt ghª gím nµy vµ tù tin vâ c«ng m×nh thiªn h¹ v« ®Þch. Phen nµy l·o xuèng nói qua tØnh Hµ B¾c ®· giÕt lu«n mÊy tay cao thñ lõng lÉy tiÕng t¨m, l·o liÒn nÈy ra mèi cuång väng lµm b¸ chñ vâ l©m. L·o t−ëng r»ng tay kiÕm cña l·o ngµy nay sÏ b¾t hÕt th¶y quÇn hïng ph¶i chÞu ^^^ mét bÒ, kh«ng ai d¸m tr¸i lÖnh. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung H− Tróc th× trong lßng chØ nghÜ tíi vÞ c« n−¬ng trong méng. §ét nhiªn y nghe Tr¸c BÊt Phµm nãi vËy th× kh«ng khái h·i hïng, Êp óng ®¸p: - C¸i ®ã... c¸i ®ã... Tr¸c BÊt Phµm l¹i rung ®éng thanh tr−êng kiÕm, ra chiªu "Thiªn nh− cïng l−" råi l¹i tiÕp ®Õn chiªu "B¹ch vu mang mang". Hai chiªu hçn hîp lµm mét nh¾m vÒ phÝa V−¬ng Ngäc YÕn, toan dån nµng vµo trong vßng kiÕm quang kÐo l¹i phÝa m×nh ®Ó b¾t lÊy lµm gi¸ ®¸nh ®æi nh÷ng ®iÒu bÝ mËt cña H− Tróc. V−¬ng Ngäc YÕn tuy kiÕn thøc s©u réng song vâ c«ng tÇm th−êng. Nµng võa thÊy Tr¸c BÊt Phµm thi triÓn hai chiªu liÒn nghÜ bông: - Chiªu thøc "Thiªn nh− cïng l−" l¹i cã thªm vµo chiªu "B¹ch vu mang mang" chØ cã c¸ch x«ng th¼ng vµo tr−íc ®èi ph−¬ng khiÕn cho l·o ph¶i hoang mang thu chiªu vÒ ngay, nh− thÕ lµ kh«ng ph¶i ®¸nh mµ ph¸ ®−îc thÕ kiÕm. Tuy nhiªn, nµng chØ biÕt kiÕm ph¸p cßn th©n ph¸p, thñ ph¸p th× l¹i kh«ng lµm ®−îc. Nµng thÊy kiÕm quang lËp loÌ chôp xuèng ®Çu m×nh, th× kinh hoµng la lªn mét tiÕng: - ói chao! Mé Dung Phôc ®· nhËn ra hai chiªu nµy cña Tr¸c BÊt Phµm kh«ng cã ý g× lµm tæn th−¬ng ®Õn V−¬ng Ngäc YÕn th× nghÜ thÇm: - Ta ®õng véi ra tay. Thö xem l·o mòi tr©u nµy ®Þnh gië trß g×? G· hoµ th−îng kia ph¶i ch¨ng v× say mª biÓu muéi ta mµ sÏ thæ lé ra c¬ mËt? Nh−ng §oµn Dù thÊy Tr¸c BÊt Phµm phãng kiÕm chiªu vµo mÆt V−¬ng Ngäc YÕn liÒn c¶ kinh thÊt s¾c. Trong lóc hèt ho¶ng chµng liÒn thi triÓn b−íc "L¨ng ba vi bé"chuyÓn tíi n¬i, ®øng tr−íc mÆt V−¬ng Ngäc YÕn lÊy th©n lµm bia che chë cho nµng. KiÕm chiªu cña Tr¸c BÊt Phµm tuy mau lÑ, nh−ng bé ph¸p cña §oµn Dù ®· ®Õn chç cùc kú tinh diÖu, vÉn tranh tiªn ®−îc mét b−íc. Ch¼ng hiÓu Tr¸c BÊt Phµm thu chiªu vÒ kh«ng kÞp hay lµ l·o cè ý kh«ng muèn thu chiªu vÒ. ¸nh hµo quang võa loÐ lªn, ®· nghe ®¸nh "vÐo" mét tiÕng. Mòi kiÕm r¹ch mét ®−êng tõ cæ xuèng ®Õn bông §oµn Dù dµi h¬n mét th−íc. Ch¼ng nh÷ng chµng bÞ r¸ch ¸o mµ cßn bÞ trÇy da n÷a. B¶n ý Tr¸c BÊt Phµm lµ chØ muèn bøc b¸ch H− Tróc thæ lé viÖc c¬ mËt chø kh«ng cã ý giÕt ng−êi ®Ó g©y c¨m thï víi ai nªn chiªu kiÕm nµy l·o phãng nhÑ tay. Mòi kiÕm chØ ®ông vµo da §oµn Dù chõng mét hai ly. VÕt th−¬ng tuy dµi nh−ng kh«ng ®Õn nçi trÝ m¹ng. §oµn Dù kinh h·i thén mÆt ra råi cói xuèng nh×n ngùc m×nh th× thÊy bÞ mòi kiÕm lia vµo, m¸u ch¶y ®Çm ®×a. Chµng t−ëng ®· r¸ch hÕt lµn da thñng vµo ®Õn ruét vµ s¾p chÕt ®Õn n¬i. Chµng véi la lªn: - V−¬ng c« n−¬ng! C« n−¬ng... l¸nh mau ®i ®Ó t¹i h¹ chèng ®ì cho mét trËn. Tr¸c BÊt Phµm c−êi khÈy nãi: - Ng−¬i ch−a gi÷ ®−îc m¹ng ng−¬i. ThÕ mµ kh«ng biÕt tù l−îng cßn ®ßi b¶o vÖ cho ng−êi ngäc thËt lµ mét tªn ®iªn rå. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung L·o l¹i quay sang nh×n H− Tróc nãi: - TiÓu huynh ®Ö! L·o phu xem ra c« n−¬ng nµy ®· lµm l¾m kÎ mª t¬i! VËy ®Ó l·o phu h¹ thñ giÕt qu¸ch tªn t×nh ®Þch cho tiÓu huynh ®Ö nhÐ? Thanh tr−êng kiÕm trong tay l·o trá vµo bông §oµn Dù cßn c¸ch chõng mét tÊc, mòi kiÕm vÉn rung lªn, chØ cÇn phãng thªm mét chót n÷a lµ ®©m vµo thÊu tim chµng liÒn. H− Tróc c¶ kinh la lªn: - Kh«ng ®−îc! Chí... chí... Y sî Tr¸c BÊt Phµm giÕt §oµn Dù, liÒn v−¬n tay ra vung ngãn tay ót khÏ ®iÓm vµo huyÖt "Th¸i Uyªn" ë cæ tay ph¶i Tr¸c BÊt Phµm. Tr¸c BÊt Phµm thÊy cæ tay tª d¹i. N¨m ngãn tay n¾m chu«i kiÕm ph¶i bu«ng ra, H− Tróc tiÖn tay liÒn ®o¹t lÊy kiÕm. Chiªu thuËt ®o¹t kiÕm nµy lµ mét chiªu thøc tuyÖt cao trong thñ ph¸p "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ". BÒ ngoµi tr«ng tÇm th−êng ch¼ng cã chi kú dÞ mµ thùc ngãn tay ót phãng ra rÊt m·nh liÖt b»ng néi lùc "TiÓu v« t−íng thÇn c«ng" cña bËc th−îng thÆng. Tr¸c BÊt Phµm ®· cã bèn chôc n¨m c«ng lùc mµ cßn bÞ ®o¹t kiÕm mét c¸ch dÔ dµng vµ mau lÑ kh«ng ngê. H− Tróc n¾m ®−îc thanh kiÕm råi nãi: - Tr¸c tiªn sinh! §oµn c«ng tö ®©y lµ mét ng−êi tèt kh«ng nªn h¹i m¹ng chµng. Råi cÇm tr−êng kiÕm nhÐt vµo tay tr¶ l¹i Tr¸c BÊt Phµm. §o¹n y cói xuèng xem th−¬ng thÕ §oµn Dù. §oµn Dù thë dµi nãi: - V−¬ng c« n−¬ng! T¹i h¹ s¾p chÕt råi! Xin cÇu nguyÖn c« n−¬ng cïng Mé Dung huynh n©ng ¸n ngang mµy, b¸ch niªn giai l·o. Gia gia, mÉu mÉu ¬i! Con... Thùc ra vÕt th−¬ng chµng ch¼ng cã chi lµ trÇm träng nh−ng chµng yªn trÝ bông m×nh ®· bÞ mæ th× kh«ng thÓ nµo sèng ®−îc n÷a. Råi chµng thë h¾t ra cho ng−êi ng· ngöa vÒ phÝa sau. V−¬ng Ngäc YÕn véi ®ì lÊy §oµn Dù, sa n−íc m¾t nãi: - §oµn c«ng tö! C«ng tö chØ v× ta... H− Tróc ®· ®−îc Lung ¸ l·o nh©n T« Tinh Hµ truyÒn d¹y phÐp trÞ th−¬ng cho. Tuy y ch−a ®−îc giµ dÆn b»ng TiÕt ThÇn Y, song ®· biÕt vÞ trÝ vÕt th−¬ng, chØ ra tay trong chíp nho¸ng lµ ®iÓm vµo huyÖt ®¹o mÐ bªn tr¸i vÕt th−¬ng cña §oµn Dù. §o¹n y nh×n l¹i vÕt th−¬ng råi yªn t©m c−êi nãi: - §oµn c«ng tö! Th−¬ng thÕ cña c«ng tö kh«ng cã g× ®¸ng ng¹i, chØ rÞt thuèc trong ba bèn ngµy lµ khái. §oµn Dù ®−îc V−¬ng Ngäc YÕn n©ng ®ì l¹i thÊy nµng v× m×nh mµ khãc lãc, th× mª mÈn thÇn hån, sung s−íng nãi: - V−¬ng c« n−¬ng! C« n−¬ng... v× t¹i h¹ mµ dßng ch©u l· ch· ®ã −? V−¬ng Ngäc YÕn gËt ®Çu. Ch©u lÖ l¹i trµo ra tõng giät trªn ®«i m¸ hång ra chiÒu th−¬ng c¶m. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung §oµn Dù nãi: - §oµn Dù nµy ®−îc cã ngµy nay th× dï l·o cã chÐm ®Õn mÊy chôc nh¸t kiÕm, §oµn Dù cã chÕt ®Õn mÊy tr¨m lÇn còng h¶ d¹, kh«ng ©n hËn chót nµo. T©m thÇn chµng ®Ó hÕt vµo V−¬ng Ngäc YÕn nªn lêi H− Tróc nãi víi chµng kh«ng lät vµo tai. V−¬ng Ngäc YÕn trong lßng v« cïng c¶m kÝch, nªn kh«ng b×nh tÜnh ®−îc. Cßn §oµn Dù thÊy ý trung nh©n sa lÖ mµ l¹i lµ nh÷ng h¹t lÖ ®æ ra v× m×nh th× chµng cã cßn coi c¸i chÕt cña m×nh vµo ®©u n÷a. H− Tróc ®o¹t kiÕm råi tr¶ kiÕm chØ trong nh¸y m¾t. Trõ Mé Dung Phôc lµ tr«ng thÊy râ rµng vµ chÝnh Tr¸c BÊt Phµm lßng tù hiÓu lßng, cßn ng−êi ngoµi ®Òu cho lµ Tr¸c BÊt Phµm nhÑ tay kh«ng cã ý giÕt §oµn Dù. Nh−ng Tr¸c BÊt Phµm trong lßng võa kinh h·i võa c¨m hËn kh«ng bót nµo t¶ ®−îc. L·o lÈm bÈm: - M×nh ®· cã c¸i may m¾n ®−îc KiÕm kinh cña mét bËc tiÒn bèi ph¸i V« L−îng KiÕm ®Ó l¹i vµ khæ c«ng luyÖn tËp ba chôc n¨m trêi, ®· ®inh ninh r»ng trªn ®êi kh«ng ai ®Þch næi. Ngê ®©u võa ch¹m tr¸n víi th»ng lái nµy ®· s¬ ý ®Ó g· ®iÓm tróng huyÖt "Th¸i Uyªn" cña m×nh. Nh÷ng chuyÖn kú ngé trong thiªn h¹ qu¶ lµ cã thËt. Gi¶ tû g· thùc t×nh muèn ®o¹t binh khÝ cña m×nh th× sao c−íp ®−îc råi cßn tr¶ l¹i? Th»ng lái nµy h·y cßn Ýt tuæi ®· cã b¶n lÜnh g× ®o¹t ®−îc tr−êng kiÕm ë trong tay Tr¸c mç? Tr¸c BÊt Phµm nghÜ tíi ®©y l¹i næi lßng hµo khÝ nãi: - TiÓu tö! Ng−¬i kÓ ra còng ®a sù! Råi l·o gi¬ tr−êng kiÕm lªn mòi kiÕm kÒ vµo ¸o sau l−ng H− Tróc. L·o ®inh ninh r»ng chØ khÏ ®−a l−ìi kiÕm mét chót lµ ®©m r¸ch to¸c ¸o y vµ còng nh− §oµn Dù, chØ khiÕn cho g· bÞ th−¬ng ngoµi da th«i. Ngê ®©u trong ng−êi H− Tróc ®Çy rÉy B¾c Minh ch©n khÝ chuyÓn vËn, mòi kiÕm cña Tr¸c BÊt Phµm võa ®©m tíi, luång ch©n khÝ kÝch ®éng m·nh liÖt lµm qu»n mòi kiÕm l¹i vµ chØ tr−ît qua bªn m×nh y. Tr¸c BÊt Phµm giËt m×nh kinh h·i biÕn chiªu cùc kú mau lÑ. LËp tøc l·o thu kiÕm vÒ quÐt ngang ra nh»m chÐm vµo c¹nh s−ên H− Tróc. Chiªu thøc nµy lµ "Ngäc ®íi vi yªu". Mét nh¸t tiÕn c«ng ba mÆt: mÆt tr−íc, mÆt sau vµ mÐ h÷u, l¹i ®Òu lµ nh÷ng ®iÓm yÕu huyÖt trÝ m¹ng. Lóc nµy l·o ®· biÕt H− Tróc vâ c«ng cao c−êng ra ngoµi ý nghÜ cña m×nh. NÕu kh«ng ®em toµn lùc ra tÊn c«ng th× e r»ng sÏ bÞ thua liÓng xiÓng. H− Tróc "å" mét tiÕng, råi nÐ ng−êi ®i mét chót. Y kh«ng hiÓu t¹i sao Tr¸c BÊt Phµm võa ¨n nãi ngät ngµo víi m×nh mµ ®ét nhiªn trë mÆt ra ®ßn ¸c h¹i? "So¹t" mét tiÕng! Mòi kiÕm s−ít qua d−íi n¸ch H− Tróc, ®©m r¸ch ¸o bµo míi mét miÕng lín. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Tr¸c BÊt Phµm ®¸nh chiªu thø hai kh«ng tróng th× n¨m phÇn kinh ng¹c, n¨m phÇn sî sÖt. KiÕm ph¸p cña l·o dùa vµo chç mau lÑ ®Ó thñ th¾ng. L·o lÑ lµng l¹ng ng−êi ®i nöa vßng ®−a dùng thanh kiÕm lªn. Mòi kiÕm ®ét nhiªn loÐ ra ¸nh s¸ng xanh lÌ. QuÇn hµo kinh h·i la lªn: - KiÕm mang! KiÕm mang! Chiªu KiÕm mang nµy tùa hå mét con tr−êng xµ ruçi ra co l¹i. Tr¸c BÊt Phµm vÎ mÆt hung d÷ nhe r¨ng ra mµ c−êi. L·o hÝt mét h¬i ch©n khÝ vµo huyÖt ®an ®iÒn, vËn toµn lùc vµo thanh kiÕm. ¸nh kiÕm xanh lÌ chiÕu s¸ng ra m·nh liÖt h¬n, mòi kiÕm nh»m ®©m vµo ngùc H− Tróc. H− Tróc ch−a tõng thÊy binh khÝ cña ai bËt ra ¸nh s¸ng xanh lÌ, võa nghe quÇn hµo la ho¶ng, th× biÕt ngay lµ mét thø vâ c«ng rÊt lîi h¹i cña m«n ph¸i nµy. Y sî m×nh kh«ng ®èi phã næi, liÒn triÓn khai c−íc lùc, l−ít ng−êi ®i theo b−íc "L¨ng ba vi bé". Tr¸c BÊt Phµm dïng toµn lùc phãng chiªu nµy, nªn nöa vêi kh«ng thÓ biÕn thÕ ®−îc. "Ch¸t" mét tiÕng vang lªn! Mòi kiÕm ®· ®©m vµo chiÕc cét ®¸ lín s©u tíi mét th−íc. C©y cét nµy lµ mét thø ®¸ hoa c−¬ng rÊt cøng r¾n chÕ ra. ThÕ mµ thanh tr−êng kiÕm coi mÒm oÆt kia ®©m s©u vµo ®−îc ®Õn mét th−íc th× ®ñ biÕt Tr¸c BÊt Phµm ®· vËn néi lùc vµo l−ìi kiÕm ®Õn møc ®é phi th−êng. QuÇn hµo thÊy vËy kh«ng nhÞn ®−îc bËt lªn tiÕng reo hß. Tr¸c BÊt Phµm vËn k×nh lùc vµo tay rót kiÕm ra, chèng kiÕm ®uæi H− Tróc qu¸t hái: - TiÓu huynh ®Ö! TiÓu huynh ®Ö ch¹y ®i ®©u? H− Tróc trong lßng kinh h·i l¹i chÌo ch©n ®i ®Ó tr¸nh. §ét nhiªn mÐ t¶ cã tiÕng ng−êi c−êi khanh kh¸ch nãi: - TiÓu hoµ th−îng! Ng−¬i n»m xuèng ®i th«i! Ng−êi nãi ®ã lµ thanh ©m mét c« g¸i. Hai luång b¹ch quang lÊp lo¸ng. Hai mòi phi ®ao l−ít qua mÆt H− Tróc. PhÐp "L¨ng ba vi bé" cña H− Tróc tuy ch−a thuÇn thôc b»ng §oµn Dù, nh−ng lµ mét bé ph¸p rÊt tµi t×nh, nã chuyÓn m×nh theo ý ng−êi. Phi ®ao lao ®Õn rÊt nhanh mµ H− Tróc vÉn lÑ lµng tr¸nh khái. Bçng thÊy mét thiÕu phô xinh ®Ñp mÆc ¸o hång lît, hai tay phãng ra hai l−ìi phi ®ao. Lßng bµn tay thiÕu phô d−êng nh− mét hÊp lùc m·nh liÖt, phãng ¸m khÝ ra råi l¹i hót vÒ. Tr¸c BÊt Phµm trÇm trå khen ngîi: - ThÇn kü phãng phi dao cña Phï Dung Tiªn Tö thËt khiÕn cho Tr¸c mç ®−îc më réng tÇm m¾t. H− Tróc chît nhí ra tèi h«m Êy lóc mäi ng−êi tÊn c«ng nói Phiªu DiÔu, KiÕm ThÇn vµ Phï Dung Tiªn Tö cïng BÊt B×nh ®¹o nh©n ®i mét ®−êng. BÊt B×nh ®¹o nh©n bÞ m×nh lÊy tr¸i tïng nÐm chÕt ë trªn ®Ønh nói tuyÕt. Y ch¾c b©y giê Phï Dung Tiªn Tö ®Õn ®©y lµ cè ý giÕt m×nh ®Ó b¸o thï cho ®ång bän. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung H− Tróc nghÜ vËy c¶m thÊy m×nh cã ®iÒu hèi hËn liÒn dõng b−íc l¹i quay vÒ nh×n KiÕm ThÇn råi ch¾p tay l¹i x¸ Phï Dung Tiªn Tö nãi: - Thùc t×nh t¹i h¹ ®· ph¹m vµo mét lçi lÇm rÊt lín, téi thËt ®¸ng chÕt. Tuy lóc ®ã t¹i h¹ v« t×nh chø kh«ng ph¶i h÷u ý. Nh−ng hìi ¬i! Dï sao còng ®· lµm nªn téi lçi kh«ng cßn c¸ch nµo v·n håi ®−îc. B©y giê hai vÞ muèn ®¸nh m¾ng thÕ nµo t¹i h¹ còng kh«ng d¸m trèn tr¸nh. Tr¸c BÊt Phµm vµ Phï Dung Tiªn Tö Th«i Léc Hoa ®−a m¾t nh×n nhau nghÜ thÇm: - Th»ng lái nµy sî råi! Thùc ra hai ng−êi nµy kh«ng biÕt BÊt B×nh ®¹o nh©n ®· chÕt vÒ tay H− Tróc. Dï hä cã biÕt ch¨ng n÷a còng kh«ng ph¶i cè ý giÕt y ®Ó b¸o thï cho l·o. Hai ng−êi tiÕn l¹i gÇn H− Tróc, mçi ng−êi mét bªn, n¾m lÊy cæ tay y. H− Tróc nghÜ tíi c¸i chÕt th¶m khæ cña BÊt B×nh ®¹o nh©n th× trong lßng hèi hËn v« cïng. Y kh«ng ngít n¨n nØ: - T¹i h¹ ®· lµm nªn téi lçi, thùc ra rÊt ®çi ¨n n¨n. Xin hai vÞ cø tr¸ch ph¹t nÆng nÒ. T¹i h¹ cam t©m l·nh téi. Dï hai vÞ cã muèn giÕt t¹i h¹ ®Ó ®Òn m¹ng, t¹i h¹ còng kh«ng d¸m tr¸i ý. Tr¸c BÊt Phµm nãi: - Ng−¬i muèn ta kh«ng s¸t h¹i còng ch¼ng khã g×, chØ cÇn ng−êi thuËt l¹i lêi di ng«n cña §ång Mç lóc l©m tö th× ta sÏ tha cho. Phï Dung Tiªn Tö Th«i Léc Hoa mØm c−êi nãi: - Tr¸c tiªn sinh! TiÓu muéi cã thÓ nghe ®−îc kh«ng? Tr¸c BÊt Phµm ®¸p: - Chóng ta chØ cÇn biÕt phÐp ho¸ gi¶i "Sinh tö phï". C¸c b¹n ë ®©y ai ai còng chÞu ©n huÖ, h¸ ph¶i chØ mét m×nh t¹i h¹ h−ëng thô c¸i may m¾n Êy ®©u. Phï Dung Tiªn Tö Th«i Léc Hoa tñm tØm c−êi nãi: - TiÓu muéi kh«ng cã h¶o ý nh− thÕ ®©u, v× tr«ng th»ng lái nµy ch¼ng thuËn m¾t chót nµo. Tay tr¸i thiÕu phô xiÕt chÆt cæ H− Tróc. Tay ph¶i gi¬ lªn muèn ®©m hai ngän phi ®ao vµo tr−íc ngùc y. Nguyªn b¶n ý Tr¸c BÊt Phµm lµ m−u ®å xong viÖc lÊy ®−îc b¶o quyÕt ph¸ gi¶i "Sinh tö phï" råi sÏ dïng nã ®Ó ¸p chÕ quÇn hµo lµm oai lµm ph−íc. Cßn dông ý cña Th«i Léc Hoa th× l¹i kh¸c h¼n. Huynh tr−ëng nµng lµ Th«i Thµnh Vi bÞ ba ®éng chóa cÊu kÕt víi nhau h¹ s¸t, nªn nµng quyÕt ý b¸o thï cho huynh tr−ëng. Nµng muèn r»ng bän ®éng chóa nµy vÜnh viÔn kh«ng bao giê ho¸ gi¶i ®−îc "Sinh tö phï". Muèn nh− vËy cÇn ph¶i giÕt H− Tróc. H− Tróc chÕt th× ch¼ng cßn ai biÕt ®−îc di ng«n cña §ång Mç n÷a. V× thÕ nµng ®ét nhiªn toan h¹ ®éc thñ. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Th«i Léc Hoa ra tay mau lÑ mµ Tr¸c BÊt Phµm l¹i tra kiÕm vµo vá råi, l·o ph¶i véi vµng rót kiÕm ra, th× còng ®· chËm mÊt mét gi©y. H− Tróc trong lóc kinh h·i kh«ng d¸m nghÜ ngîi nhiÒu, tù nhiªn cã søc ph¶n øng y vung hai tay mét c¸i. §ång thêi néi lùc y ph¸t ra ®Èy Tr¸c BÊt Phµm cïng Th«i Léc Hoa v¨ng xa ra mÊy b−íc. Th«i Léc Hoa võa qu¸t lªn mét tiÕng, ngän phi ®ao ®· phãng ra. Tuy nµng chØ ph¶i lïi mÊy b−íc, nh−ng tµi phãng ¸m khÝ cña nµng dï ë xa còng nh− gÇn. Tr¸c BÊt Phµm sî H− Tróc chÕt liÒn vung g−¬m lªn g¹t phi ®ao. Nh−ng Th«i Léc Hoa ®· liÖu tr−íc thÕ nµo Tr¸c BÊt Phµm còng phãng kiÕm ra ®ì cho H− Tróc. Nµng phãng ra hai l−ìi phi ®ao råi tiÕp theo l¹i phãng ra m−êi ngän n÷a mµ trong ®ã cã ba ngän phãng vµo Tr¸c BÊt Phµm cèt ®Ó ng¨n kh«ng cho l·o øng cøu H− Tróc. Cßn b¶y ngän n÷a th× nh¾m phãng vÒ phÝa H− Tróc. Tr−íc mÆt, cæ häng, ngùc vµ bông H− Tróc ®Òu bÞ phi ®ao v©y phñ. H− Tróc ph¶i dïng ®Õn m«n vâ c«ng cùc cao lµ "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" gi¬ tay lªn b¾t phi ®ao. §èi ph−¬ng nÐm ®Õn ®©u y b¾t ®Õn ®ã råi liÖng xuèng ®Êt bËt lªn nh÷ng tiÕng "keng keng". ChØ trong chèc l¸t ®· cã m−êi ba mãn binh khÝ n»m ë bªn ch©n H− Tróc. M−êi hai ngän phi ®ao cña Th«i Léc Hoa vµ mét thanh tr−êng kiÕm cña Tr¸c BÊt Phµm ®Òu bÞ H− Tróc dïng thñ ph¸p "chiÕt mai thñ" ®o¹t hÕt, H− Tróc ch¼ng cÇn biÕt ®èi thñ lµ ai cø thÊy binh khÝ tíi n¬i lµ chôp liÒn. ThuËn tay y ®o¹t lu«n c¶ thanh tr−êng kiÕm cña Tr¸c BÊt Phµm. H− Tróc ®o¹t hÕt m−êi mãn binh khÝ råi ngo¶nh ®Çu nh×n ra th× thÊy Tr¸c BÊt Phµm s¾c mÆt lît l¹t. Y l¹i ngo¶nh ®Çu nh×n Th«i Léc Hoa th× nµng còng mÆt x¸m ng¾t v× ho¶ng hån. Y lÈm bÈm: - Háng bÐt! M×nh l¹i v« ý g©y nªn téi lçi råi! Y liÒn xin lçi: - Xin hai vÞ miÔn thø cho. Hµnh vi cña t¹i h¹ thËt lµ lç m·ng. H− Tróc nãi xong «m khÝ giíi ®−a ®Õn tr−íc mÆt Th«i, Tr¸c hai ng−êi. Th«i Léc Hoa khÝ ®é hÑp hßi, t−ëng H− Tróc cè ý lµm nhôc m×nh. Nµng vËn néi lùc vµo song ch−ëng ®¸nh tíi tr−íc ngùc H− Tróc. Bçng hai tiÕng "ch¸t, ch¸t" næi lªn. Mét luång ph¶n lùc cùc kú m·nh liÖt ®¸nh hÊt l¹i. Th«i Léc Hoa la lªn mét tiÕng "ói chao". Ng−êi nµng bÞ v¨ng l¹i phÝa sau ®Ëp m¹nh vµo t−êng ®¸nh "huþch" mét tiÕng. MiÖng héc m¸u t−¬i. Nªn biÕt r»ng trong néi thÓ H− Tróc bÊy giê ®Çy rÉy B¾c Minh ch©n khÝ cøng r¾n nh− thÐp. Ch−ëng lùc cña Th«i Léc Hoa ®¸nh tíi, tù nhiªn cã luång ph¶n lùc khñng khiÕp hÊt l¹i ngay, ®¸nh v¨ng nµng ra xa ®Õn mÊy tr−îng. Tr¸c BÊt Phµm ®· cïng BÊt B×nh ®¹o nh©n, Th«i Léc Hoa kh¶o s¸t vÒ néi lùc vâ c«ng víi nhau. Tuy Tr¸c BÊt Phµm cã m¹nh h¬n hai ng−êi kia nh−ng chØ h¬n mét chót mµ th«i. Lóc nµy nµng thÊy H− Tróc hai tay cßn bËn «m binh khÝ, chØ ®em néi lùc trong ng−êi ra Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung chèng chäi mµ hÊt v¨ng ®−îc m×nh ®Õn bÞ träng th−¬ng th× biÕt r»ng m×nh cßn kÐm y xa l¾m kh«ng thÓ nµo ®èi chäi víi y ®−îc. Nµng lµ ng−êi c¬ trÝ, chÐm ch¼ng ®−îc th× tha lµm phóc, liÒn t×m c¸ch lÊy lßng, ch¾p tay nãi: - T¹i h¹ rÊt béi phôc. Sau nµy cßn cã ngµy t¸i héi. H− Tróc h−íng vÒ Tr¸c BÊt Phµm nãi: - Xin tiÒn bèi lÊy kiÕm ®i. T¹i h¹ ch¼ng qua v× v« ý mµ m¹o ph¹m, xin tiÒn bèi ®õng ®Ó d¹. TiÒn bèi muèn ®¸nh m¾ng thÕ nµo ®Ó röa hËn cho BÊt B×nh ®¹o nh©n, t¹i h¹ quyÕt kh«ng d¸m ph¶n kh¸ng. H− Tróc nãi c©u nµy víi tÊc lßng thµnh thùc. Nh−ng Tr¸c BÊt Phµm l¹i cho lµ nh÷ng lêi mai mØa. MÆt l·o lît l¹t kh«ng cßn s¾c m¸u. L·o r¶o b−íc b¨ng ra khái s¶nh ®−êng. Tr¸c BÊt Phµm võa ®i ®−îc mÊy b−íc th× l¹i cã thanh ©m phô n÷ lªn tiÕng nãi: - §øng l¹i ®·! Linh Thøu cung ®©u ph¶i lµ n¬i ®Ó ng−¬i ra vµo tù do. Tr¸c BÊt Phµm run lªn, ®−a tay ra n¾m chu«i kiÕm nh−ng l¹i n¾m vµo qu·ng kh«ng. BÊy giê l·o míi nhí ra r»ng thanh tr−êng kiÕm cña m×nh ®· bÞ H− Tróc ®o¹t mÊt mµ l·o ch−a lÊy l¹i. L·o ngo¶nh ®Çu l¹i nh×n xem ng−êi nµo nãi, nh−ng ch¼ng thÊy mét ai. Ngoµi cöa lín ®· ®Ó ch¾n mét t¶ng ®¸ hoa c−¬ng rÊt lín, cao chõng hai tr−îng, réng chõng mét tr−în, thµnh ra cæng lín bÞ ®ãng chÆt kh«ng cßn lèi ra. L·o kh«ng biÕt ai ®· khiªng phiÕn ®¸ nµy ®Õn ®Ó ®ã tõ bao giê mµ kh«ng ph¸t ra mét tiÕng ®éng. QuÇn hµo thÊy t×nh tr¹ng nµy th× biÕt ngay m×nh ®· bÞ h·m vµo c¬ quan trong cung Linh Thøu. Khi hä ®¸nh vµo cø thÊy phô n÷ ¸o vµng hoÆc giÕt hoÆc b¾t hÕt s¹ch sµnh sanh. Lóc tiÕn vµo nhµ ®¹i s¶nh hä ®· ®Ó ý quan s¸t th× tuyÖt kh«ng cã qu©n mai phôc. Nh−ng råi sau ®ã cã ng−êi bÞ "Sinh tö phï" ph¸t t¸c, khiÕn ai nÊy còng kinh hån t¸ng ®ëm. Ngoµi ra cßn biÕt bao nhiªu biÕn cè tiÕp diÔn, nªn kh«ng ai ®Ó ý ®Õn viÖc m×nh ®· vµo n¬i hiÓm ®Þa nguy c¬ bèn mÆt ®ang r×nh rËp. B©y giê nh×n thÊy t¶ng ®¸ lín ®ãng chÆt cöa lín, ai nÊy ®Òu bë vÝa nghÜ thÇm: - B÷a nay mµ cßn sèng sãt ra khái Linh Thøu cung thËt kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ. Bçng nghe thÊy trªn ®Ønh ®Çu cã thanh ©m mét phô n÷ vang lªn: - TiÓu tú lµ thuéc h¹ §ång Mç, xin tham kiÕn H− Tróc tiªn sinh. H− Tróc ngÈng ®Çu nh×n lªn th× thÊy nãc nhµ ®¹i s¶nh cã chÝn t¶ng ®¸ låi ra tr«ng tùa nh− chÝn c¸i binh ®µi nhá. Bèn t¶ng ®¸ trong khu nµy cã bèn thiÕu n÷ lèi 18,19 tuæi ®ang nh×n vÒ phÝa m×nh l¹y phôc xuèng. Nh÷ng phiÕn binh ®µi ®ã cao h¬n mÆt ®Êt Ýt ra lµ bèn tr−îng. Bèn thiÕu n÷ l¹y xong liÒn nh¶y xuèng, tay cÇm mét thanh tr−êng kiÕm b¨ng m×nh ®i tr«ng nh− tiªn n÷ gi¸ng trÇn. Mäi ng−êi nh×n th©n ph¸p bèn thiÕu n÷ th× biÕt ngay khinh c«ng c¸c c« nµy ®· ®Õn mùc phi th−êng, ai nÊy kh«ng khái ngÊm ngÇm kinh h·i. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Trong bèn c« th× mét c« mÆc ¸o mµu hång lît, mét c« mÆc ¸o mµu nguyÖt b¹ch, mét c« ¸o xanh biÕc vµ mét c« n÷a ¸o vµng lît. C¶ bèn c« cïng h¹ m×nh xuèng ®Êt mét lóc råi l¹i phôc xuèng tr−íc mÆt H− Tróc nãi: - N« tú ®Õn nghinh tiÕp chËm trÔ. Xin chñ nh©n tha téi cho. H− Tróc v¸i tr¶ lêi: - Bèn vÞ tû tû bÊt tÊt ph¶i ®a lÔ. Bèn thiÕu n÷ ngöng ®Çu lªn. Mäi ng−êi ®Òu kinh h·i v× tÇm vãc vµ t−íng m¹o c¶ bèn c« ®Òu gièng hÖt nhau. C« nµo còng mÆt tr¸i xoan, m¾t ®en l¸y, dung nhan thanh tó kh¸c phµm. H− Tróc hái: - T¹i h¹ biÕt x−ng h« bèn vÞ tû tû thÕ nµo ®−îc ®©y? C« mÆc ¸o hång lît ®¸p: - Bèn n« tú lµ chÞ em sinh t−. §ång Mç gäi n« tú b»ng Mai KiÕm. Cßn ba c« em lµ Lan KiÕm, Tróc KiÕm vµ Cóc KiÕm. Võa råi chÞ em bän n« tú ®−îc gÆp c¸c b¹n mÊy bé HiÖu Thiªn, Chu Thiªn cho hay mäi viÖc ®· x¶y ra. B©y giê bän n« tú ®ãng cæng lín toµ ®¹i s¶nh l¹i råi. Chóng ta nªn ®èi phã víi bän ph¶n lo¹n kia ra sao? Xin chñ nh©n ph¸t l¹c. QuÇn hµo nghe mÊy c« nµy tù x−ng lµ bèn chÞ em cïng sinh mét ngµy víi nhau míi chît tØnh ngé. Th¶o nµo bèn c« t−íng m¹o tÇm vãc gièng nhau. C¸c c« nµy dung nhan mü lÖ, giäng nãi ªm ®Òm khiÕn mäi ng−êi ®Òu sinh h¶o c¶m, nh−ng ®Õn lóc Mai KiÕm hái H− Tróc xö trÝ bän ph¶n lo¹n ra sao th× thËt lµ v« lÔ vµ khinh ng−êi th¸i qu¸. Lóc Êy cã hai tªn h¸n tö sÊn l¹i, mét ng−êi cÇm ®¬n ®ao, cßn mét ng−êi sö dông ph¸n quan bót ®ång thanh qu¸t lªn: - MÊy con nhãc nµy! Bän mi ch−a r¸o m¸u ®Çu mµ ®·... Hai g· ch−a døt lêi th× mét luång thanh quang lÊp l¸nh. Lan KiÕm vµ Tróc KiÕm ®· vung tr−êng kiÕm lªn råi chÐm "phËp phËp" hai tiÕng. Cæ tay hai g· h¸n tö bÞ chÆt ®øt. C¶ bµn tay lÉn binh khÝ ®Òu rít xuèng ®Êt. KiÕm ph¸p cña hai nµng mau lÑ tuyÖt lu©n. Hai h¸n tö ch−a døt lêi ®· bÞ chÆt tay liÒn la lªn: - ói chao! Råi nh¶y lïi l¹i phÝa sau. M¸u t−¬i ch¶y ®Çy ra mÆt ®Êt. H− Tróc nh×n Lan KiÕm, Tróc KiÕm ®éng thñ hiÓu ngay lµ hai nµng ®· ra chiªu "Khinh xa uyÓn chuyÓn", mét chiªu thøc vÒ kiÕm ph¸p mµ §ång Mç rÊt lÊy lµm ®¾c ý. MÊy h«m tr−íc ®©y, §ång Mç cïng Lý Thu Thuû tû vâ, bµ ®· dïng ®Õn chiªu thøc nµy ®Ó ®èi phã víi kiÕm ph¸p Lý Thu Thuû th× dÜ nhiªn uy lùc cña nã kh«ng ph¶i tÇm th−êng. Hai g· h¸n tö tuy vâ c«ng cao c−êng, nh−ng chèng lµm sao næi chiªu thøc nµy. Hai c« g¸i võa ra tay ®· chÆt ®øt cæ tay hai h¸n tö. Ngoµi ra tuy nhiÒu ng−êi tù l−îng vâ c«ng m×nh so víi ®¹i h¸n ®ã cßn cao h¬n nhiÒu, nh−ng kh«ng d¸m m¹o hiÓm ra tay. Huèng chi hä nh×n thÊy bèn t−êng v¸ch bao v©y nhµ ®¹i s¶nh nµy ®Òu b»ng ®¸ hoa c−¬ng Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung kiªn cè dÞ th−êng, Êy lµ ch−a kÓ ®Õn nh÷ng c¬ quan lîi h¹i mµ hä ch−a biÕt nªn mäi ng−êi ng¬ ng¸c nh×n nhau, kh«ng ai d¸m lªn tiÕng. BÇu kh«ng khÝ ®ang yªn lÆng khÈn tr−¬ng, ®ét nhiªn trong ®¸m ®«ng l¹i cã ng−êi ró lªn mÊy tiÕng khñng khiÕp. Hä biÕt r»ng "Sinh tö phï" l¹i ph¸t t¸c ®Ó ®ßi m¹ng ng−êi ®ã. Lóc quÇn hµo cßn ®ang kinh h·i thÊt s¾c th× mét ®¹i h¸n nh¶y ra, hai m¾t ®á, song h¾n xÐ v¹t ¸o tr−íc ngùc r¸ch tø tung. MÊy ng−êi hèt ho¶ng la lªn: - §¶o chóa ®¶o ThiÕt Ngao lµ C¸t §¹i B¸. C¸t §¹i B¸ thÐt lªn d−êng nh− ®· bÞ m·nh hæ c¾n ph¶i. C¸t §¹i B¸ miÖng gÇm thÐt nh− con thó d÷ bÞ th−¬ng. H¾n v−¬n c¸nh tay lªn nÆng nh− c©y thiÕt b¶n ®Ëp xuèng kû trµ ®¸nh "sÇm" mét tiÕng. ChiÕc kû trµ bÞ vì tan råi x«ng vµo Cóc KiÕm. Cóc KiÕm thÊy bé mÆt h¾n nh− con thó d÷ tr«ng mµ ph¸t khiÕp, quªn c¶ kiÕm ph¸p m×nh m·nh liÖt phi th−êng. Nµng sî qu¸ chui ngay ®Çu vµo lßng H− Tróc. C¸t §¹i B¸ gi¬ bµn tay to t−íng nh− chiÕc qu¹t l¸, nh»m bæ chôp tíi ngay Mai KiÕm Bèn c« g¸i xinh t−¬i nµy t©m ý c¶m th«ng nhau. Cóc KiÕm ®· sî run th× Mai KiÕm còng c¶m øng nh− vËy. Nµng võa thÊy C¸t §¹i B¸ nh¶y xæ ®Õn liÒn la lªn mét tiÕng kinh hoµng råi còng róc ®Çu trèn sau l−ng H− Tróc. C¸t §¹i B¸ chôp kh«ng tróng liÒn xoay l¹i mãc m¾t m×nh! QuÇn hïng thÊy vËy ®Òu t¸ng ®ëm kinh hån, biÕt r»ng thÇn s¾c h¾n ®· mª lo¹n vµ trong ng−êi h¾n ®au ®ín cùc kú khã chÞu kh«ng nhÉn n¹i ®−îc. H− Tróc còng la lªn: - Kh«ng ®−îc! Råi phÊt tay ¸o vµo c¸nh tay C¸t §¹i B¸. C¸t §¹i B¸ liÒn rñ ngay tay xuèng. H− Tróc l¹i nãi: - VÞ huynh ®µi nµy trong m×nh cã "Sinh tö phï" ph¸t t¸c. §Ó t¹i h¹ ph¸ gi¶i cho. Nãi råi ra chiªu "D−¬ng ca thiªn ®iÕu" trong phÐp "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" vç vµo huyÖt "Linh §µi" sau l−ng C¸t §¹i B¸. C¸t §¹i B¸ run lªn mét c¸i, ng−êi nhòn ra ngåi phÖt xuèng ®Êt. Mét luång ¸nh s¸ng xanh lÌ lÊp lo¸ng. Hai thanh tr−êng kiÕm ®· nh»m C¸t §¹i B¸ phãng tíi chÝnh lµ hai nµng Lan KiÕm, Tróc KiÕm ®· ra tay. H− Tróc la lªn: - Kh«ng ®−îc! Råi v−¬n tay tr¸i ra ®o¹t lÊy song kiÕm. MiÖng y lÈm bÈm: - Háng bÐt, háng bÐt! Kh«ng hiÓu y tróng "Sinh tö phï" ë chç nµo? Nguyªn H− Tróc tuy biÕt phÐp ph¸ gi¶i "Sinh tö phï" song kiÕn thøc h·y cßn n«ng c¹n nªn nh×n kh«ng ra "Sinh tö phï" ®· cÊy vµo chç nµo trong m×nh C¸t §¹i B¸. Chiªu Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung "D−¬ng ca thiªn ®iÕu" võa råi y phãng ra ®· qu¸ m·nh liÖt nªn C¸t §¹i B¸ kh«ng sao chÞu næi ph¶i ng· l¨n ra. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2