intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 105

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
59
lượt xem
16
download

Lục mạch thần kiếm - tập 105

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 105', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 105

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m linh n¨m C−u Ma TrÝ diÔu vâ gi−¬ng oai QuÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m ch¨m chó nh×n nÐt mÆt ThÇn Quang Th−îng Nh©n ®Ó xem l·o cã t×m ra ®−îc chøng cí g× trong ba b¶n kinh s¸ch ®Ó lµm tµi liÖu c·i chèi kh«ng? Nh−ng mÆt l·o vÉn tr¬ nh− ®¸, kh«ng lé vÎ vui mõng hay thÊt väng chi hÕt. Sau thÊy l·o më tõng trang mét xem råi gÊp cuèn Ma Ha chØ quyÕt, cÇm mét tay tr¶ l¹i HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng. Råi l·o nh¾m m¾t l¹i ngÉm nghÜ kh«ng nãi c©u g×. HuyÒn Tõ ®¹i s− thÊy bé d¹ng l·o nh− vËy còng kh«ng ®o¸n ®−îc ý tø cña l·o. Sau mét lóc l©u, ThÇn Quang Th−îng Nh©n më m¾t ra nh×n TriÕt La Tinh nãi: - S− huynh! Ngµy tr−íc s− huynh ®· ®äc nh÷ng yÕu quyÕt vÒ Ban Nh−îc ch−ëng cho tiÓu t¨ng nghe. TiÓu t¨ng cßn nhí c©u tiÕng Ph¹n: "Nh©n khæ n·i la ty, B¸t nhÜ cam nhi tinh, Kha la ba c¬ t− tin, binh na t− ni, ph¹t nhÜ bÊt th©n la..." DÞch sang Hoa ng÷ nghÜa lµ: "Ban ®ªm tÞch mÞch nghÜ vÈn v¬ th× lµm c¸ch nµo ®Ó chÕ phôc?" ý nghÜa thø nhÊt vÒ néi c«ng Ban Nh−îc ch−ëng lµ ë chç ®ã, cã ®óng thÕ kh«ng? TriÕt La Tinh s÷ng sê mét l¸t råi hiÓu ý tø liÒn ®¸p: - §óng råi! S− huynh dÞch rÊt s¸t nghÜa! QuÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m ng¬ ng¸c nh×n nhau, ai còng kinh h·i thÊt s¾c. C¶ nh÷ng vÞ s− vµo hµng hËu bèi còng l¾ng tai nghe. ThÇn Quang Th−îng Nh©n l¹i nãi lý lè mét håi tiÕng Ph¹n råi hái: - Nh÷ng c©u tiÕng Ph¹n nh− thÕ, tiÓu t¨ng dÞch sang Hoa ng÷ thÕ nµy: "CÇn ®em lßng d¹ rèi ren ®Ó xÐt nh÷ng chç rèi ren. Cöu xÐt th«ng ra ®−îc th× ý nghÜ rèi ren còng ch¼ng cßn. Quay l¹i cøu xÐt lßng d¹ m×nh th× chç cøu xÐt ë ®©u? §· kh«ng cøu xÐt vµo ®©u ®−îc th× câi lßng thµnh tÞch mÞch. TÞch mÞch mµ kh«ng ph¶i tÞch mÞch, th× ch¼ng ai lµ ng−êi tÞch mÞch ®−îc. Muèn soi cho s¸ng µm kh«ng cßn chç ®Ó soi. C¶nh trÝ ®Òu tÞch mÞch thêi lßng lo nghÜ sÏ yªn l¹i. Bªn ngoµi ch¼ng t×m ra ngän ngµnh mµ bªn trong còng kh«ng yªn lÆng. Hai ®−êng ®Òu biÕn mÊt th× tÝnh t×nh yªn tÜnh trë l¹i". §ã lµ yÕu quyÕt vÒ luyÖn néi c«ng Ban Nh−îc ch−ëng. TriÕt La Tinh ®¸p ngay: - Ph¶i l¾m! Ph¶i l¾m! H«m Êy tiÓu t¨ng cïng s− huynh ®µm luËn PhËt ph¸p t¹i chïa Thanh L−¬ng nói Ngò §µi råi bµn luËn sang vâ c«ng. YÕu quyÕt luyÖn néi c«ng Ban Nh−îc ch−ëng cña n−íc Thiªn Tróc ®óng lµ nh− vËy. ThÇn Quang Th−îng Nh©n l¹i nãi: - H«m Êy s− huynh cã nãi vÒ yÕu chØ §¹i Kim C−¬ng quyÒn vµ bÝ quyÕt Ma Ha chØ tiÓu t¨ng còng cßn nhí. §o¹n l·o l¹i ®äc ra mét trµng thao thao bÊt tuyÖt. HuyÒn Tõ cïng c¸c vÞ cao t¨ng chïa ThiÕu L©m ai nÊy ®Òu ho¶ng sî t¸i mÆt v× ThÇn Quang Th−îng Nh©n ®äc thuéc lµu lµu kh«ng sai mét ch÷ vµ ®óng lµ bÝ quyÕt ghi trong ba Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung pho s¸ch ®ã. Kh«ng mét ai ngê s¸ch vë chØ qua m¾t mét lÇn mµ l·o häc thuéc lßng ngay ®−îc. Võa råi l·o l¼ng lÆng lËt tõng trang s¸ch lªn xem lµ ®Ó häc thuéc lßng c¸c yÕu quyÕt vÒ nh÷ng m«n vâ häc trong ba bé b¶o kinh. ThÇn Quang vèn tinh th«ng Ph¹n ng÷, l·o phiªn dÞch nh÷ng yÕu quyÕt thµnh tiÕng Ph¹n råi theo trong kinh ®äc thuéc lßng nh÷ng c©u ®ã b»ng Hoa ng÷. L·o lµm nh− nh÷ng pho s¸ch nµy nguyªn tr−íc b»ng Ph¹n v¨n råi cã ng−êi dÞch sang Hoa v¨n. ThÕ lµ téi Ba La Tinh ¨n trém kinh s¸ch ®· ®−îc l·o tÈy s¹ch. MÆt kh¸c Nguyªn Nguyªn ®¹i s−, B¸t ChØ §Çu §µ cïng mÊy vÞ cao t¨ng tiÒn bèi chïa ThiÕu L©m l¹i thµnh ra nh÷ng ng−êi dÞch lÐn l¹i nh÷ng trang s¸ch kia vµ mang tiÕng lµ ng−êi trém c¾p bÞp ®êi. Gi¶ tû viÖc nµy theo lÏ ph¶i mµ tranh luËn th× dï ThÇn Quang cã dÎo l−ìi ®Õn ®©u ch−a ch¾c ®· biÖn b¹ch ®−îc. HuyÒn Tõ trong lßng c¨m tøc v« cïng, nh−ng trong lóc nµy ®¹i s− ch−a biÕt ph¶i ®èi phã b»ng c¸ch nµo. HuyÒn Sinh l¹i rÏ mäi ng−êi b−íc ra nh×n TriÕt La Tinh nãi: - §¹i s−! §¹i s− b¶o nh÷ng m«n Ban Nh−îc ch−ëng, Ma Ha chØ vµ §¹i Kim C−¬ng quyÒn ®Òu tõ Thiªn Tróc truyÒn l¹i cho b¶n tù, ch¾c ®¹i s− tinh thuéc v« cïng. ViÖc nµy ch©n hay gi¶ t×m ra cho râ ch¼ng khã kh¨n g×. B©y giê tiÓu t¨ng muèn l·nh gi¸o ®¹i s− mÊy cao chiªu vÒ ba m«n vâ c«ng ®ã, vµ tiÓu t¨ng nãi ch¾c ch¾n nh÷ng chiªu thøc cña tiÓu t¨ng nhÊt quyÕt kh«ng ra ngoµi ba m«n ®ã. §ång thêi xin ®¹i s− chØ ®iÓm còng trong ph¹m vi ba m«n ®ã mµ th«i. HuyÒn Tõ lÈm bÈm: - M×nh dèt thËt! Lµm nh− vËy qu¶ nhiªn râ tr¾ng ®en ngay. ThÕ mµ m×nh kh«ng nghÜ ra. ThÇn Quan Th−îng Nh©n kh«ng khái run lªn nghÜ thÇm: - BiÖn ph¸p nµy thiÖt lµ lîi h¹i. DÜ nhiªn TriÕt La Tinh kh«ng hiÓu thÕ nµo lµ Ban Nh−îc ch−ëng... B©y giê biÕt b¶o h¾n tr¶ lêi ra sao? TriÕt La Tinh vÎ mÆt bÏn lÏn ®¸p: - Vâ c«ng n−íc Thiªn Tróc bao la b¸t ng¸t. Nguyªn nh÷ng mµn næi tiÕng ®· cã ®Õn ba tr¨m s¸u m−¬i tuyÖt kü. TiÓu t¨ng tuy biÕt ®¹i kh¸i hÕt c¶, nh−ng kh«ng thÓ nãi m«n nµo còng tinh thôc ®−îc. TiÓu t¨ng nghe nãi chïa ThiÕu L©m cã b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü. VËy tiÓu t¨ng xin hái s− huynh: "S− huynh cã tinh th«ng ®−îc hÕt th¶y b¶y m−¬i hai tuyÖt kü ®ã kh«ng? Gi¶ tû tiÓu t¨ng chØ ®Þnh cho s− huynh diÔn ba thø trong b¶y m−¬i hai m«n, s− huynh cã d¸m nhËn lêi kh«ng?" C©u ®¸p cña TriÕt La Tinh qu¶ nhiªn lµm cho HuyÒn Sinh ph¶i ch−ng höng. Ta nªn biÕt r»ng b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü cña chïa ThiÕu L©m, mçi vÞ cao t¨ng cã giái ra lµ chØ häc ®−îc n¨m, s¸u m«n. NÕu gÆp ph¶i chØ ®Þnh ba m«n th× bÊt luËn lµ ai còng kh«ng thÓ lµm ®−îc. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung HuyÒn Sinh lµ mét tay vâ c«ng rÊt tinh th©m. Nh÷ng ®iÒu nhµ s− hiÓu biÕt tuy réng r·i, nh−ng trong b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü th× chØ cã hiÓu nhiÒu l¾m lµ ®−îc s¸u m«n. HuyÒn Sinh cßn ®ang ngÉm nghÜ t×m c©u tr¶ lêi th× mét giäng nãi dâng d¹c tõ ®»ng xa väng l¹i: - Ch− vÞ ®¹i ®øc Thiªn Tróc cïng c¸c vÞ cao t¨ng Trung thæ tô héi t¹i chïa ThiÕu L©m ®Ó bµn luËn vâ c«ng thiÖt lµ mét thÞnh sù. TiÓu t¨ng may ®−îc gÆp ®©y, liÖu cã ®−îc vµo bµng thÝnh lêi cao luËn cña hai bªn kh«ng? C©u nãi rµnh m¹ch tõng ch÷ lät vµo tai hÕt th¶y mäi ng−êi. Thanh ©m nµy tõ ngoµi cöa s¬n m«n väng vµo ®· râ rµng l¹i nghiªm nghÞ, hoµ b×nh mµ kh«ng chãi tai. Ng−êi ph¸t thanh ph¶i lµ mét tay néi c«ng cao th©m thuÇn hËu, cã ®iÒu hä ë xa mµ biÕt râ ®−îc t×nh c¶nh ®¹i ®iÖn th× tÊt lµ mét tay néi c«ng cña nhµ PhËt ®Õn mùc "Thiªn nhÜ ^^^" míi ph¶i. HuyÒn Tõ ®¹i s− h¬i lé vÎ kinh ng¹c råi vËn néi lùc nãi: - §· lµ ®ång ®¹o trong PhËt m«n, xin mêi ®¹i s− quang l©m HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng l¹i nãi: - Hai vÞ s− ®Ö HuyÒn Minh vµ HuyÒn Th¹ch xin ®¹i diÖn cho tiÓu huynh ra nghªnh tiÕp t©n kh¸ch. HuyÒn Minh, HuyÒn Th¹ch khom l−ng "d¹" mét tiÕng toan trë gãt ®i ra khái ®iÖn th× ng−êi kia ®· vµo ®Õn cöa nãi: - TiÓu t¨ng kh«ng d¸m ®Ó c¸c vÞ nghªnh tiÕp. TiÓu t¨ng rÊt ng−ìng mé HuyÒn Minh ®¹i s− giái vÒ m«n thÇn kü gÇm lªn nh− s− tö rèng vµ HuyÒn Th¹ch ®¹i s− vung tay ®Êm vì bia còng vµo bËc thiªn h¹ v« song. Nay ®−îc gÆp hai vÞ cao t¨ng chïa ThiÕu L©m thËt may m¾n v« cïng. Nãi hÕt mçi c©u, ng−êi nµy l¹i tiÕn gÇn l¹i thªm mÊy tr−îng. Lóc y võa døt lêi th× ng−êi ®· xuÊt hiÖn ngay tr−íc cöa ®iÖn. Mäi ng−êi nh×n ra th× lµ mét nhµ s− ®øng tuæi vÎ mÆt trang nghiªm, hai tay ch¾p ®Ó tr−íc ngùc, hín hë nãi: - S¬n t¨ng lµ C−u Ma TrÝ ë n−íc Thæ Phån, xin tham kiÕn ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m. QuÇn t¨ng thÊy th©n ph¸p y ®Òu hÕt søc kinh dÞ. Khi nghe l·o b¸o danh lµ C−u Ma TrÝ th× mäi ng−êi "å" lªn mét tiÕng nãi: - TÐ ra lµ §¹i Lu©n Minh V−¬ng n−íc Thæ Phån gi¸ l©m! HuyÒn Tõ ®øng lªn r¶o b−íc tíi gÇn, nghiªng m×nh thi lÔ nãi: - Minh v−¬ng lµm quèc s− n−íc Thæ Phån ch¼ng qu¶n ®−êng xa diÖu vîi qua §«ng Thæ. TiÓu t¨ng th−êng ng−ìng mé quèc s− lµ mét bËc quang minh chÝnh ®¹i. B÷a nay tÖ tù cã mét viÖc khã gi¶i quyÕt may ®−îc ®¹i gi¸ quang l©m thËt lµ vinh h¹nh. TiÓu t¨ng xin quèc s− cÇm c¸n c©n c«ng b»ng ®Ó ph©n biÖt ch©n gi¶ vô nµy cho. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung HuyÒn Tõ døt lêi liÒn ®−a ThÇn Quang, hai anh em TriÕt La Tinh, cïng bän Long M·nh ®¹i s− ra t−¬ng kiÕn. TriÕt La Tinh ®· gÆp C−u Ma TrÝ vµ bÞ mét vè cay. H¾n mÊt bao nhiªu c«ng phu míi ®o¹t ®−îc cuèn DÞch C©n Kinh ë trong m×nh Du Th¶n Chi, råi bÞ C−u Ma TrÝ hít tay trªn mÊt. B©y giê h¾n l¹i gÆp C−u Ma TrÝ th× trong lßng kh«ng khái hoang mang vµ c¨m phÉn. H¾n biÕt r»ng vâ c«ng C−u Ma TrÝ cßn cao h¬n h¾n nhiÒu. Lóc HuyÒn Tõ dÉn TriÕt La Tinh cïng C−u Ma TrÝ t−¬ng kiÕn th× h¾n chØ lÆng lÏ hµnh lÔ chø kh«ng nãi nöa lêi. C−u Ma TrÝ nh×n TriÕt La Tinh chØ c−êi nh¹t mét tiÕng, chø kh«ng ®Ò cËp ®Õn chuyÖn cò. Mäi ng−êi lµm lÔ t−¬ng kiÕn xong, HuyÒn Tõ sai ®Æt ghÕ chÝnh gi÷a ®iÖn råi mêi C−u Ma TrÝ an to¹. C−u Ma TrÝ còng ngá ®«i lêi khiªm tèn kh¸ch s¸o råi ngåi xuèng. ThÕ lµ chç ngåi C−u Ma TrÝ ë ngay mÐ trªn ThÇn Quang. §èi víi ng−êi kh¸c th× ®ã lµ chuyÖn th−êng, nh−ng ThÇn Quang trong lßng hËm hùc khã chÞu. L·o m¾ng thÇm: - Th»ng cha Phiªn t¨ng nµy chØ khÐo lµm bé lµm tÞch, vÞ tÊt ®· cã b¶n l·nh g× ®¸ng kÓ. §Ó råi ta sÏ thö coi. C−u Ma TrÝ nãi: - Ph−¬ng tr−îng yªu cÇu tiÓu t¨ng cÇm c¸n c©n c«ng b»ng ®Ó ph©n xö kÎ ph¶i ng−êi quÊy th× tiÓu t¨ng kh«ng d¸m. Nh©n võa nãi tiÓu t¨ng dõng ch©n trªn l−ng chõng s−ên nói ®−îc nghe HuyÒn Sinh ®¹i s− cïng TriÕt La Tinh ®¹i s− gi¶ng luËn vâ c«ng th× thÊy c¶ hai vÞ ®Òu cã chç phi lý. C−u Ma TrÝ võa nãi c©u nµy th× quÇn t¨ng trong ®¹i ®iÖn tøc run lªn, nghÜ thÇm: - MiÖng l−ìi cha nµy ®¸o ®Ó ®©y! TriÕt La Tinh ®· ®−îc nÕm ®ßn lîi h¹i cña C−u Ma TrÝ, kh«ng d¸m tiÕn ra khiªu chiÕn. Cßn HuyÒn Sinh tÝnh t×nh c−¬ng c−êng mµ ch−a hiÓu vâ c«ng y, kh«ng nhÉn n¹i ®−îc nãi ngay: - TiÓu t¨ng lÇm lçi ë chç nµo xin Minh V−¬ng chØ gi¸o cho. C−u Ma TrÝ tñm tØm c−êi ®¸p: - Võa råi TriÕt La Tinh s− huynh chÊt vÊn ®¹i s−, nãi r»ng ph¸i ThiÕu L©m cã b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü ch−a ch¾c ®· cã lÊy mét ng−êi tinh th«ng hÕt c¶ ®−îc, c©u ®ã kh«ng ®óng. Cßn ®¹i s− l¹i nhËn nh÷ng m«n Ma Ha chØ, Ban Nh−îc ch−ëng, §¹i Kim C−¬ng quyÒn lµ nh÷ng m«n bÝ truyÒn cña ph¸i ThiÕu L©m, trõ bän ®Ö tö chÝnh t«ng cña quý ph¸i cßn ng−êi ngoµi kh«ng ai biÕt c¶. NÕu kh«ng ®óng thÕ th× nhÊt ®Þnh quý ph¸i ®· ®i häc lám cña ng−êi ta. C©u ®ã còng sai lÇm. L·o nãi liÒn m«t lóc chª tr¸ch c¶ hai ng−êi. QuÇn t¨ng nghe thÊy ngÈn mÆt ra nh×n nhau kh«ng ai hiÓu ý l·o thÕ nµo. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung HuyÒn Sinh dâng d¹c hái: - Theo lêi quèc s− th× ra cã ng−êi kiªm th«ng ®−îc c¶ b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü cña tÖ ph¸i −? C−u Ma TrÝ gËt ®Çu ®¸p: - §óng thÕ! HuyÒn Sinh hái: - Xin hái quèc s− vÞ ®¹i anh hïng ®ã lµ ai? C−u Ma TrÝ ®¸p: - C¸i ®ã tiÓu t¨ng kh«ng tiÖn nãi ra. HuyÒn Sinh biÕn s¾c hái: - Lµ quèc s− ch¨ng? C−u Ma TrÝ gËt ®Çu ch¾p hai tay ®Ó tr−íc ngùc vÎ mÆt nghiªm trang ®¸p: - ChÝnh thÞ! L·o võa nãi hai ch÷ "chÝnh thÞ", quÇn t¨ng ®Òu biÕn s¾c lÈm bÈm: - Th»ng cha nµy kho¸c l¸c qu¸, hay lµ h¾n m¾c bÖnh ®iªn khïng? Ta nªn biÕt r»ng b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü ph¸i ThiÕu L©m th× cã ng−êi chuyªn luyÖn h¹ bµn, cã ng−êi chuyªn vÒ khinh c«ng, cã ng−êi së tr−êng vÒ quyÒn ch−ëng, cã ng−êi l¹i dïng ¸m khÝ ®Ó thñ th¾ng. Ngoµi ra hoÆc luyÖn theo ®ao hoÆc kiÕm, hoÆc sö c«n, sö bæng. M«n nµo cã ®Æc ®iÓm cña m«n Êy. Ng−êi nµo ®· chuyªn dïng tr−êng kiÕm th× kh«ng thÓ nµo sö thiÒn tr−îng. Ng−êi chuyªn vÒ ®¹i lùc, thÇn quyÒn th× l¹i kh«ng giái thu ph¸t ¸m khsi. Tuy cã ng−êi tinh th«ng ®−îc n¨m, s¸u m«n nh−ng nh÷ng m«n ®ã kh«ng xung kh¾c nhau, m©u thuÉn nhau. C¸c bËc cè l·o cã truyÒn l¹i ®êi tr−íc trong ®¸m cao t¨ng cã mét vÞ kiªm th«ng ®−îc kªu b»ng ThËp tam tuyÖt ThÇn t¨ng. Ph¸i ThiÕu L©m ®· s¸ng lËp ®Õn mÊy tr¨m n¨m mµ míi cã ®−îc mét ng−êi nh− vËy. §»ng nµy C−u Ma TrÝ l¹i b¶o mét m×nh y kiªm th«ng c¶ b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü th× thËt lµ mét c©u chuyÖn bÞp ®êi. Huèng chi trong b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü cña ph¸i ThiÕu L©m cã ®Õn m−êi ba, m−êi bèn m«n cùc kú khã luyÖn. Dï lµ bËc thiªn t− cùc cao suèt ®êi khæ luyÖn lÊy mét m«n ch−a ch¾c ®· thµnh tùu. HiÖn thêi tæng sè t¨ng nh©n chïa ThiÕu L©m ®Õn h¬n n¨m tr¨m vÞ. C¶ h¬n n¨m tr¨m vÞ hîp l¹i còng ch−a tinh thôc ®−îc hÕt b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü, thÕ mµ C−u Ma TrÝ tr¹c ngoµi bèn m−¬i tuæi th× dï cho mçi n¨m y luyÖn ®−îc mét m«n, kÓ tõ ngµy y míi lät lßng còng ch−a ®−îc b¶y m−¬i hai n¨m luyÖn tËp. V¶ l¹i m«n tuyÖt kü nµy th× m«n nµo còng rÊt phøc t¹p, trong vßng mét n¨m y lµm thÕ nµo mµ luyÖn ®−îc mÊy m«n? HuyÒn Sinh c−êi thÇm trong bông, nh−ng ngoµi mÆt vÉn gi÷ vÎ cung kÝnh nãi: - Quèc s− kh«ng ph¶i lµ ng−êi trong ph¸i ThiÕu L©m chóng t«i, vËy mµ nh÷ng m«n Ma Ha chØ, Ban Nh−îc ch−ëng, §¹i Kim C−¬ng quyÒn còng ®Òu tinh th«ng c¶ ch¨ng? C−u Ma TrÝ c−êi ®¸p: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - TiÓu t¨ng kh«ng d¸m! Cßn mong HuyÒn Sinh ®¹i s− chØ gi¸o cho. Døt lêi y nghiªng ng−êi ®i mét chót. Tay tr¸i ®ét nhiªn ®−a ngang ra, quyÒn bªn ph¶i vÌo mét tiÕng ®¸nh tíi. ChiÕc ®Ønh h−¬ng ®ång ®Æt tr−íc bµn thê §øc PhËt Nh− Lai, bËt lªn tiÕng "boong" råi ^^^ h»n lªn. §ã lµ mét chiªu "L¹c chung ®«ng øng" trong phÐp "§¹i Kim C−¬ng quyÒn". QuyÒn kh«ng ®ông vµo ®Ønh ®ång ph¸t ra tiÕng còng ch−a lÊy lµm g× khã. Nh−ng thoi quyÒn ®ã ®¸nh ngang ra phÝa tr−íc mµ ®Ønh ®ång bËt tung lªn th× quyÒn lùc thËt lµ x¶o diÖu v« cïng, ®óng lµ ®· luyÖn ®Õn chç bÝ ¶o cña §¹i Kim C−¬ng quyÒn. C−u Ma TrÝ kh«ng chê cho ®Ønh ®ång rít xuèng, l¹i phãng tay tr¸i ®¸nh ra mét ch−ëng theo chiªu "NhiÕp tr−îng ngo¹i ®¹o" trong m«n Ban Nh−îc ch−ëng. Mét tiÕng "choang" vang lªn! Tõ trong ®Ønh ®ång cã mét vËt rít xuèng råi mÞt mê khãi to¶. Tµn h−¬ng trong ®Ønh ®ång còng tung toÐ ra mï mÞt tr«ng kh«ng râ lµ vËt g×. Lóc nµy d− lùc cña chiªu "L¹c chung ®«ng øng" hÕt råi, ®Ønh ®ång rít ngay xuèng. C−u Ma TrÝ l¹i gi¬ ngãn tay c¸i ra bËt mét c¸i. Mét luång chØ lùc lîi h¹i b¾n ra khiÕn cho chiÕc ®Ønh ®ång ®ét nhiªn trÖch ®i nöa th−íc. C−u Ma TrÝ l¹i bËt ngãn tay lu«n hai c¸i n÷a, ®Ønh ®ång lui xa thªm mét th−íc r−ìi råi míi rãt xuèng trªn mÆt ®¸ xanh trong ®¹i ®iÖn. Bän HuyÒn Tõ, HuyÒn Sinh cïng c¸c vÞ cao t¨ng thÊy thÕ ai còng ph¶i th¸n phôc. NhÊt lµ ba lÇn bËt ngãn tay cña C−u Ma TrÝ coi rÊt tÇm th−êng ch¼ng cã chi kú dÞ, thÕ mµ bªn trong l¹i tiÒm tµng mét luång néi lùc ®Õn ®é siªu phµm nhËp th¸nh. Chiªu ®ã mÖnh danh lµ "Tam nhËp ®Þa ngôc" trong phÐp Ma Ha chØ chÝnh t«ng. Së dÜ nã mang c¸i tªn ®ã v× ng−êi cho thµnh c«ng mçi mét c¸i bËt tay ph¶i chÞu khæ së ch¼ng kh¸c g× vµo ®Þa ngôc mét lÇn. Lóc nµy tµn h−¬ng ®· l¾ng xuèng dÇn dÇn, vËt r¬i xuèng ®Êt lín b»ng bµn tay ®· lé ra. QuÇn t¨ng tr«ng thÊy bÊt gi¸c la lªn mét tiÕng kinh ho¶ng. Nguyªn vËt ®ã lµ mét chiÕc bµn tay b»ng ®ång, n¨m ngãn rÊt râ, c−êm tay vµ c¹nh ngãn tay ®Òu lÊp lo¸ng cã ¸nh s¸ng rùc rì nh− vµng. L−ng bµn tay l¹i s¾c xanh x¸m. C−u Ma TrÝ phÊt tay ¸o bµo mét c¸i råi c−êi nãi: - Chiªu "Cµ sa phôc ma c«ng" nµy tiÓu t¨ng luyÖn ch−a ®−îc tinh thôc, cßn nhê ph−¬ng tr−îng s− huynh chØ gi¸o cho. Võa døt lêi, chiÕc ®Ønh ®ång ë phÝa tr−íc c¸ch chõng b¶y th−íc thèt nhiªn chuyÓn ®éng lu«n mÊy c¸i. Lóc ®Ønh ®ång ®øng l¹i th× mÐ trong h−íng ra mÐ ngoµi. Bçng thÊy chÝnh gi÷a th©n ®Ønh bÞ khoÐt mÊt mét miÕng gièng nh− h×nh bµn tay. Chç ®Ønh bÞ c¾t, ¸nh vµng chãi läi. BÊy giê nh÷ng nhµ s− thÊp kÐm míi hiÓu râ C−u Ma TrÝ võa sö chiªu "NhiÕp phôc ngo¹i ®¹o" trong phÐp Ban Nh−îc ch−ëng. Ch−ëng lùc chiªu nµy s¾c bÐn nh− l−ìi b¶o ®ao c¾t ®Ønh ®ång ra mét miÕng h×nh bµn tay. L¹ h¬n n÷a lµ chç bÞ c¾t l¹i kh«ng ë phÝa h−íng vÒ C−u Ma TrÝ mµ l¹i ë mÐ bªn kia. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung HuyÒn Sinh tù nghÜ dïng ch−ëng lùc c¾t ®Ønh ®ång ra mét miÕng th× m×nh cßn lµm ®−îc, nh−ng c¾t ë mÐ bªn kia th× kh«ng tµi nµo lµm ®−îc. L¸t sau nhµ s− trong lßng ch¸n n¶n tù nghÜ: - Kh«ng chõng vÞ thÇn t¨ng nµy nãi ®óng sù thùc vµ b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü cña ph¸i ThiÕu L©m cã khi còng tù n−íc Thiªn Tróc truyÒn ®Õn thËt. Y luyÖn tËp ë tËn tæ cho nªn nh÷ng chç ¶o diÖu còng cao th©m h¬n ë Trung Thæ nhiÒu. HuyÒn Sinh nghÜ vËy hai tay ch¾p ®Ó tr−íc ngùc khom l−ng nãi: - ThÇn kü cña quèc s− khiÕn cho tiÓu t¨ng ®−îc më réng tÇm m¾t. TiÓu t¨ng rÊt lÊy lµm béi phôc. C−u Ma TrÝ sö chiªu sau cïng chiªu "Cµ sa phôc ma c«ng". M«n nµy chÝnh HuyÒn Tõ ®· tèn kh«ng biÕt bao nhiªu c«ng phu cïng thêi giê luyÖn tËp, ®Õn nçi v× nã mµ trÔ n¶i viÖc tu luyÖn thiÒn häc. Th−êng th−êng ®¹i s− vÉn hèi hËn vÒ chuyÖn nµy kh«ng kh¸c g× ng−êi ta th−êng nãi: "®−îc buæi giç lç buæi cÊy", chç së ®¾c kh«ng ®ñ ®Òu bï l¹i chç së thÊt. Nh−ng ®¹i s− l¹i nghÜ ®Õn m×nh luyÖn ®−îc m«n tô c«ng vµo bËc nhÊt thiªn h¹ th× còng an ñi ®−îc ®«i chót. B©y giê HuyÒn Tõ thÊy C−u Ma TrÝ phÊt tay ¸o mét c¸ch nhÑ nhµng kh«ng lé h×nh tÝch, vÎ mÆt vÉn t−¬i c−êi, y cßn kh«ng sî v× miÖng nãi mµ ®Ó ch©n khÝ ph¶i tiÕt ra ngoµi th× thËt m×nh kh«ng b»ng y. §¹i s− nghÜ vËy l¹i c¶m thÊy buån rÇu. Trong nhµ ®¹i ®iÖn kh«ng mét tiÕng ®éng. Ai nÊy ®Òu bÞ thÇn c«ng cña C−u Ma TrÝ trÊn ¸p. Bçng HuyÒn Tõ thë dµi nãi: - B÷a nay l·o t¨ng míi biÕt r»ng bªn ngoµi vßm trêi nµy cßn cã vßm trêi kh¸c, bªn ngoµi câi ng−êi nµy cßn cã câi ng−êi kh¸c. L·o t¨ng khæ häc mÊy chôc n¨m trêi nh−ng ®èi víi con m¾t quèc s− ch−a ®ñ lµm trß c−êi. Ngõng mét l¸t HuyÒn Tõ l¹i nãi tiÕp: - Ba La Tinh s− huynh! Chïa ThiÕu L©m nh− vòng n−íc n«ng c¹n kh«ng ®ñ ®Ó giao long vïng vÉy. N¬i ®©y ph−íc b¹c ch¼ng d¸m l−u quý kh¸ch. VËy xin s− huynh tuú tiÖn. HuyÒn Tõ võa nãi ra, TriÕt La Tinh cïng Ba La Tinh ®Òu lé vÎ mõng vui. ThÇn Quang Th−îng Nh©n th× l¹i võa vui mõng võa ©u sÇu. Vui mõng ë chç Ba La Tinh qu¶ nhiªn ®· thuéc lµu nh÷ng tuyÖt kü ph¸i ThiÕu L©m vµ HuyÒn Tõ ®¹i s− b»ng lßng th¶ y vÒ. Cßn l·o buån lµ v× vô nµy l·o ch¼ng cã c«ng tr¹ng g× mÊy, mµ do thÇn kü cña C−u Ma TrÝ lµm nªn. C−u Ma TrÝ ®· cao siªu rÊt mùc, khèng chÕ ®−îc toµn cuéc th× dï m×nh cã ®−îc Ba La Tinh truyÒn cho nh÷ng m«n tuyÖt kü cña ph¸i ThiÕu L©m, nh−ng còng cßn lµ nh÷ng viÖc rÊt khã. C−u Ma TrÝ vÉn th¶n nhiªn kh«ng lé vÎ g×. Y ch¾p tay ®Ó tr−íc ngùc nãi: - Phóc ®øc thay! Ph−¬ng tr−îng s− huynh hµ tÊt ph¶i qu¸ khiªm? Toµn thÓ t¨ng nh©n chïa ThiÕu L©m ®Òu cói ®Çu buån b·. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Ta nªn biÕt r»ng HuyÒn Tõ bÞ ¸p bøc ®Õn ®é ph¶i nãi nh÷ng c©u ®ã lµ tù nhËn tuyÖt kü ThiÕu L©m kh«ng b»ng ng−êi. TiÕng t¨m lõng lÉy mÊy tr¨m n¨m ®Çu sá nh÷ng m«n vâ häc ë Trung Nguyªn, ph¸i ThiÕu L©m ch−a bao giê bÞ nhôt nhuÖ khÝ nh− b÷a nay. Vô nµy ch¼ng nh÷ng ph¸i ThiÕu L©m bÞ b¹i nhôc mµ c¶ c¸c ph¸i vâ Trung Nguyªn ®Òu mÊt mÆt víi ng−êi Phiªn. Nh÷ng nhµ s− Long M·nh, §¹i Thanh, Gi¸c Niªn, Dung TrÝ, ThÇn ¢m còng vÎ mÆt buån thiu. Sù t×nh biÕn diÔn ®Õn møc ®é ra ngoµi nh÷ng sù liÖu tr−íc cña hä míi lóc lªn chïa ThiÕu L©m. HuyÒn Tõ ®¹i s− kh«ng muèn c−ìng l−u Ba La Tinh ®· nghÜ kü l¾m. §¹i s− nghÜ r»ng chïa ThiÕu L©m mµ gi÷ Ba La Tinh lµ cèt ®Ó cho c¸c m«n tuyÖt kü b¶n tù khái tiÕt lé ra ngoµi. B©y giê m¾t thÊy mét C−u Ma TrÝ kiªm th«ng c¶ b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü th× gi÷ Ba La Tinh l¹i còng ch¼ng Ých g×. V¶ l¹i Ba La Tinh cã thuéc lßng ch¨ng n÷a chØ ®−îc ®Õn b¶y t¸m m«n lµ cïng so víi C−u Ma TrÝ ch−a thÊm vµo ®©u. KÓ vÒ vâ c«ng cña C−u Ma TrÝ th× trong b¶n tù dÜ nhiªn kh«ng mét ai ®Þch l¹i ®−îc. NÕu kÐo c¶ h¬n n¨m tr¨m nhµ s− nh¶y vµo tÊn c«ng lµ û m×nh nhiÒu ng−êi ®Ó thñ th¾ng th× ®©u cã ph¶i hµnh vi cña ph¸i ThiÕu L©m ®· tõng vang danh thiªn h¹? HuyÒn Tõ nghÜ vËy råi lÈm bÈm: - B÷a nay Ba La Tinh xuèng nói råi th× chØ trong vßng mét th¸ng trªn chèn giang hå sÏ ®ån ®¹i nh÷ng tiÕng kh«ng hay. Ph¸i ThiÕu L©m ®· kh«ng lµm ®−îc l·nh tô vâ l©m mµ chÝnh m×nh còng kh«ng cßn mÆt mòi nµo lµm ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m n÷a. NÕu b÷a nay kh«ng xö sù nh− vËy, th× còng kh«ng cßn t×m ra ®−îc lèi tho¸t nµo kh¸c. Nh÷ng viÖc x¶y ra trong ®¹i ®iÖn, H− Tróc ®Òu nh×n râ hÕt. §Õn khi y nghe ph−¬ng tr−îng nãi mÊy c©u sau cïng råi toµn thÓ ch− t¨ng b¶n tù nhÊt lµ c¸c bËc tiÒn bèi ®Òu nÐt mÆt sÇu th¶m. Y liÕc m¾t nh×n s− phô m×nh lµ TuÖ Lu©n th× thÊy ng−êi n−íc m¾t nhá xuèng nh− m−a, tá ra rÊt ®çi th−¬ng t©m! ThËm chÝ cßn cã mÊy vÞ s− thóc ®Êm ngùc khãc rèng lªn. H− Tróc tuy kh«ng hiÓu râ chi tiÕt vÒ vô nµy nh−ng còng biÕt r»ng C−u Ma TrÝ võa ph« tr−¬ng vâ c«ng, b¶n tù kh«ng ng−êi ®Þch næi ®µnh ®Ó h¾n ®em Ba La Tinh ®i. Nh−ng trong lßng H− Tróc cã th¾c m¾c nhÊt ë chç C−u Ma TrÝ sö "§¹i Kim C−¬ng quyÒn", "Ban Nh−îc ch−ëng ph¸p", "Ma Ha chØ ph¸p", chiªu thøc tróng hay trËt, v× y ch−a häc qua th× kh«ng cã c¸ch nµo hiÓu ®−îc. Nh−ng c¸ch vËn dông néi lùc vÒ quyÒn ph¸p, ch−ëng ph¸p, chØ ph¸p th× y tr«ng râ c¶ vµ nã ®óng lµ c«ng phu "TiÓu v« t−íng c«ng". H− Tróc häc ®−îc c«ng phu TiÓu v« t−íng c«ng cña V« Nhai Tö, sau l¹i ®−îc Thiªn S¬n §ång Mç truyÒn d¹y nh÷ng ca quyÕt vÒ "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ". Lóc bµ ta ph¸t gi¸c ra y cã c«ng phu "TiÓu v« t−íng c«ng" th× rÊt ®çi th−¬ng t©m vµ c¨m hËn, v× c«ng phu nµy s− phô bµ ta chØ truyÒn cho mét m×nh Lý Thu Thuû, mµ H− Tróc l¹i häc ®−îc ë V« Nhai Tö. ThÕ th× râ rµng gi÷a V« Nhai Tö vµ Lý Thu Thuû ®· cã mèi liªn quan mËt thiÕt víi nhau, nªn bµ ta næi lßng ghen tøc. H− Tróc l¹i nhí khi Thiªn S¬n §ång Mç hÕt c¬n giËn ®· nãi kü cho y nghe vÒ phÐp vËn dông "TiÓu v« t−íng c«ng". Nh−ng vÒ sau y ®−îc Lý Thu Thuû chØ ®iÓm râ h¬n. VÒ vâ häc H− Tróc ch¼ng nh÷ng kh«ng ®−îc qu¶ng b¸c mµ cã thÓ nãi ra rÊt ®çi hÑp hßi, song riªng vÒ m«n "TiÓu v« t−íng c«ng" th× y ®· thuéc lßng. Khi vÒ cung Linh Thøu, Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung H− Tróc l¹i häc ®−îc nh÷ng ®å h×nh trong th¹ch thÊt d−íi ®−êng hÇm th× m«n nµy y ®· ®Õn ®−îc chç kú diÖu bÝ ¶o. TiÓu v« t−íng c«ng lµ m«n vâ häc cña §¹o gia gi¶ng d¹y c¸ch gi÷ lßng thanh tÜnh, thÇn trÝ phiªu diªu, so víi c¸i häc v« s¾c, v« t−íng cña nhµ PhËt tuy nghe h×nh nh− cã chç t−¬ng ®ång, mµ thùc tÕ l¹i kh¸c h¼n. H− Tróc võa nghe ®Õn thanh ©m C−u Ma TrÝ lóc cßn ë ngoµi s¬n m«n ®· biÕt h¾n dïng trung khÝ ®Ó truyÒn tiÕng nãi ra xa vµ y ®· ph¶i run sî. H− Tróc hiÓu r»ng m«n TiÓu v« t−íng c«ng cña C−u Ma TrÝ ®· ®Õn chç rÊt th©m cao. Sau C−u Ma TrÝ thi triÓn quyÒn ph¸p, ch−ëng ph¸p, chØ ph¸p, tô ph¸p, bÒ ngoµi tuy biÕn ¶o kh«n l−êng, nh−ng thùc ra h¾n ®· hoµn toµn ph¸t ®éng m«n TiÓu v« t−íng c«ng. S− thóc tæ H− Tróc lµ HuyÒn Sinh vµ c¶ Ba La Tinh sö chiªu thøc "Thiªn y v« ph−¬ng" tõ trong ®Õn ngoµi, thuû chung vÉn lµ c«ng phu cña PhËt m«n. C¶ ®Õn nh÷ng néi c«ng vÒ Ban Nh−îc ch−ëng, Ma Ha chØ còng ®Òu cã lÒ lèi riªng biÖt, kh«ng pha trén c«ng phu ngo¹i lai vµo. B©y giê H− Tróc nghe C−u Ma TrÝ miÖng nãi lµ tinh th«ng hÕt b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü cña ph¸i ThiÕu L©m, song lóc thi triÓn chiªu thøc th× râ rµng h¾n ®· ph¸t ®éng c«ng phu vÒ m«n TiÓu v« t−íng c«ng. Lóc h¾n thi triÓn Ban Nh−îc ch−ëng, §¹i Kim C−¬ng quyÒn, còng ph¸t huy c−êng kinh vÒ m«n TiÓu v« t−íng c«ng uy m·nh ®Õn cùc ®iÓm ®Ó trÊn ¸p nh÷ng ng−êi hiÖn diÖn ®−¬ng tr−êng. Trong con m¾t ng−êi ch−a hiÓu TiÓu v« t−íng c«ng liÒn cho ngay lµ h¾n ®· tinh th«ng c¸c m«n tuyÖt kü ph¸i ThiÕu L©m. Tuy ®ã lµ tr−êng hîp vµng thau lÉn lén nh−ng ph¶i thµnh thùc nhËn chËn lµ uy lùc m«n TiÓu v« t−íng c«ng ch¼ng thua kÐm g× nh÷ng tuyÖt kü ph¸i ThiÕu L©m. Cã ®iÒu h¾n ®· trá con h−¬u mµ b¶o con ngùa ®Ó b−ng m¾t mäi ng−êi. H− Tróc rÊt lÊy lµm kú ë chç C−u Ma TrÝ râ rµng sö dông m«n TiÓu v« t−íng c«ng l¹i nãi lµ tuyÖt kü ph¸i ThiÕu L©m, mµ trªn tõ HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng trë xuèng ®Õn h¬n n¨m tr¨m nhµ s− sao ch¼ng mét ai v¹ch chç bÞp ®êi cña h¾n ra? H− Tróc cã hiÓu ®©u r»ng m«n TiÓu v« t−íng c«ng võa tinh th©m võa bao la b¸t ng¸t l¹i lµ thø vâ häc cña §¹o gia. Nh÷ng ng−êi hiÖn diÖn toµn lµ PhËt m«n ®Ö tö th× dï vâ c«ng cao ®Õn ®©u mµ ch−a tõng luyÖn néi c«ng cña §¹o gia th× nh×n nhËn thÕ nµo ®−îc. NhÊt lµ m«n TiÓu v« t−íng c«ng ®óng nh− tªn gäi cña nã, ®· t−íng v« h×nh th× cßn biÕt ®»ng trêi nµo mµ mß. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2