Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 105

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

64
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 105', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 105

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m linh n¨m C−u Ma TrÝ diÔu vâ gi−¬ng oai QuÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m ch¨m chó nh×n nÐt mÆt ThÇn Quang Th−îng Nh©n ®Ó xem l·o cã t×m ra ®−îc chøng cí g× trong ba b¶n kinh s¸ch ®Ó lµm tµi liÖu c·i chèi kh«ng? Nh−ng mÆt l·o vÉn tr¬ nh− ®¸, kh«ng lé vÎ vui mõng hay thÊt väng chi hÕt. Sau thÊy l·o më tõng trang mét xem råi gÊp cuèn Ma Ha chØ quyÕt, cÇm mét tay tr¶ l¹i HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng. Råi l·o nh¾m m¾t l¹i ngÉm nghÜ kh«ng nãi c©u g×. HuyÒn Tõ ®¹i s− thÊy bé d¹ng l·o nh− vËy còng kh«ng ®o¸n ®−îc ý tø cña l·o. Sau mét lóc l©u, ThÇn Quang Th−îng Nh©n më m¾t ra nh×n TriÕt La Tinh nãi: - S− huynh! Ngµy tr−íc s− huynh ®· ®äc nh÷ng yÕu quyÕt vÒ Ban Nh−îc ch−ëng cho tiÓu t¨ng nghe. TiÓu t¨ng cßn nhí c©u tiÕng Ph¹n: "Nh©n khæ n·i la ty, B¸t nhÜ cam nhi tinh, Kha la ba c¬ t− tin, binh na t− ni, ph¹t nhÜ bÊt th©n la..." DÞch sang Hoa ng÷ nghÜa lµ: "Ban ®ªm tÞch mÞch nghÜ vÈn v¬ th× lµm c¸ch nµo ®Ó chÕ phôc?" ý nghÜa thø nhÊt vÒ néi c«ng Ban Nh−îc ch−ëng lµ ë chç ®ã, cã ®óng thÕ kh«ng? TriÕt La Tinh s÷ng sê mét l¸t råi hiÓu ý tø liÒn ®¸p: - §óng råi! S− huynh dÞch rÊt s¸t nghÜa! QuÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m ng¬ ng¸c nh×n nhau, ai còng kinh h·i thÊt s¾c. C¶ nh÷ng vÞ s− vµo hµng hËu bèi còng l¾ng tai nghe. ThÇn Quang Th−îng Nh©n l¹i nãi lý lè mét håi tiÕng Ph¹n råi hái: - Nh÷ng c©u tiÕng Ph¹n nh− thÕ, tiÓu t¨ng dÞch sang Hoa ng÷ thÕ nµy: "CÇn ®em lßng d¹ rèi ren ®Ó xÐt nh÷ng chç rèi ren. Cöu xÐt th«ng ra ®−îc th× ý nghÜ rèi ren còng ch¼ng cßn. Quay l¹i cøu xÐt lßng d¹ m×nh th× chç cøu xÐt ë ®©u? §· kh«ng cøu xÐt vµo ®©u ®−îc th× câi lßng thµnh tÞch mÞch. TÞch mÞch mµ kh«ng ph¶i tÞch mÞch, th× ch¼ng ai lµ ng−êi tÞch mÞch ®−îc. Muèn soi cho s¸ng µm kh«ng cßn chç ®Ó soi. C¶nh trÝ ®Òu tÞch mÞch thêi lßng lo nghÜ sÏ yªn l¹i. Bªn ngoµi ch¼ng t×m ra ngän ngµnh mµ bªn trong còng kh«ng yªn lÆng. Hai ®−êng ®Òu biÕn mÊt th× tÝnh t×nh yªn tÜnh trë l¹i". §ã lµ yÕu quyÕt vÒ luyÖn néi c«ng Ban Nh−îc ch−ëng. TriÕt La Tinh ®¸p ngay: - Ph¶i l¾m! Ph¶i l¾m! H«m Êy tiÓu t¨ng cïng s− huynh ®µm luËn PhËt ph¸p t¹i chïa Thanh L−¬ng nói Ngò §µi råi bµn luËn sang vâ c«ng. YÕu quyÕt luyÖn néi c«ng Ban Nh−îc ch−ëng cña n−íc Thiªn Tróc ®óng lµ nh− vËy. ThÇn Quang Th−îng Nh©n l¹i nãi: - H«m Êy s− huynh cã nãi vÒ yÕu chØ §¹i Kim C−¬ng quyÒn vµ bÝ quyÕt Ma Ha chØ tiÓu t¨ng còng cßn nhí. §o¹n l·o l¹i ®äc ra mét trµng thao thao bÊt tuyÖt. HuyÒn Tõ cïng c¸c vÞ cao t¨ng chïa ThiÕu L©m ai nÊy ®Òu ho¶ng sî t¸i mÆt v× ThÇn Quang Th−îng Nh©n ®äc thuéc lµu lµu kh«ng sai mét ch÷ vµ ®óng lµ bÝ quyÕt ghi trong ba Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung pho s¸ch ®ã. Kh«ng mét ai ngê s¸ch vë chØ qua m¾t mét lÇn mµ l·o häc thuéc lßng ngay ®−îc. Võa råi l·o l¼ng lÆng lËt tõng trang s¸ch lªn xem lµ ®Ó häc thuéc lßng c¸c yÕu quyÕt vÒ nh÷ng m«n vâ häc trong ba bé b¶o kinh. ThÇn Quang vèn tinh th«ng Ph¹n ng÷, l·o phiªn dÞch nh÷ng yÕu quyÕt thµnh tiÕng Ph¹n råi theo trong kinh ®äc thuéc lßng nh÷ng c©u ®ã b»ng Hoa ng÷. L·o lµm nh− nh÷ng pho s¸ch nµy nguyªn tr−íc b»ng Ph¹n v¨n råi cã ng−êi dÞch sang Hoa v¨n. ThÕ lµ téi Ba La Tinh ¨n trém kinh s¸ch ®· ®−îc l·o tÈy s¹ch. MÆt kh¸c Nguyªn Nguyªn ®¹i s−, B¸t ChØ §Çu §µ cïng mÊy vÞ cao t¨ng tiÒn bèi chïa ThiÕu L©m l¹i thµnh ra nh÷ng ng−êi dÞch lÐn l¹i nh÷ng trang s¸ch kia vµ mang tiÕng lµ ng−êi trém c¾p bÞp ®êi. Gi¶ tû viÖc nµy theo lÏ ph¶i mµ tranh luËn th× dï ThÇn Quang cã dÎo l−ìi ®Õn ®©u ch−a ch¾c ®· biÖn b¹ch ®−îc. HuyÒn Tõ trong lßng c¨m tøc v« cïng, nh−ng trong lóc nµy ®¹i s− ch−a biÕt ph¶i ®èi phã b»ng c¸ch nµo. HuyÒn Sinh l¹i rÏ mäi ng−êi b−íc ra nh×n TriÕt La Tinh nãi: - §¹i s−! §¹i s− b¶o nh÷ng m«n Ban Nh−îc ch−ëng, Ma Ha chØ vµ §¹i Kim C−¬ng quyÒn ®Òu tõ Thiªn Tróc truyÒn l¹i cho b¶n tù, ch¾c ®¹i s− tinh thuéc v« cïng. ViÖc nµy ch©n hay gi¶ t×m ra cho râ ch¼ng khã kh¨n g×. B©y giê tiÓu t¨ng muèn l·nh gi¸o ®¹i s− mÊy cao chiªu vÒ ba m«n vâ c«ng ®ã, vµ tiÓu t¨ng nãi ch¾c ch¾n nh÷ng chiªu thøc cña tiÓu t¨ng nhÊt quyÕt kh«ng ra ngoµi ba m«n ®ã. §ång thêi xin ®¹i s− chØ ®iÓm còng trong ph¹m vi ba m«n ®ã mµ th«i. HuyÒn Tõ lÈm bÈm: - M×nh dèt thËt! Lµm nh− vËy qu¶ nhiªn râ tr¾ng ®en ngay. ThÕ mµ m×nh kh«ng nghÜ ra. ThÇn Quan Th−îng Nh©n kh«ng khái run lªn nghÜ thÇm: - BiÖn ph¸p nµy thiÖt lµ lîi h¹i. DÜ nhiªn TriÕt La Tinh kh«ng hiÓu thÕ nµo lµ Ban Nh−îc ch−ëng... B©y giê biÕt b¶o h¾n tr¶ lêi ra sao? TriÕt La Tinh vÎ mÆt bÏn lÏn ®¸p: - Vâ c«ng n−íc Thiªn Tróc bao la b¸t ng¸t. Nguyªn nh÷ng mµn næi tiÕng ®· cã ®Õn ba tr¨m s¸u m−¬i tuyÖt kü. TiÓu t¨ng tuy biÕt ®¹i kh¸i hÕt c¶, nh−ng kh«ng thÓ nãi m«n nµo còng tinh thôc ®−îc. TiÓu t¨ng nghe nãi chïa ThiÕu L©m cã b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü. VËy tiÓu t¨ng xin hái s− huynh: "S− huynh cã tinh th«ng ®−îc hÕt th¶y b¶y m−¬i hai tuyÖt kü ®ã kh«ng? Gi¶ tû tiÓu t¨ng chØ ®Þnh cho s− huynh diÔn ba thø trong b¶y m−¬i hai m«n, s− huynh cã d¸m nhËn lêi kh«ng?" C©u ®¸p cña TriÕt La Tinh qu¶ nhiªn lµm cho HuyÒn Sinh ph¶i ch−ng höng. Ta nªn biÕt r»ng b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü cña chïa ThiÕu L©m, mçi vÞ cao t¨ng cã giái ra lµ chØ häc ®−îc n¨m, s¸u m«n. NÕu gÆp ph¶i chØ ®Þnh ba m«n th× bÊt luËn lµ ai còng kh«ng thÓ lµm ®−îc. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung HuyÒn Sinh lµ mét tay vâ c«ng rÊt tinh th©m. Nh÷ng ®iÒu nhµ s− hiÓu biÕt tuy réng r·i, nh−ng trong b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü th× chØ cã hiÓu nhiÒu l¾m lµ ®−îc s¸u m«n. HuyÒn Sinh cßn ®ang ngÉm nghÜ t×m c©u tr¶ lêi th× mét giäng nãi dâng d¹c tõ ®»ng xa väng l¹i: - Ch− vÞ ®¹i ®øc Thiªn Tróc cïng c¸c vÞ cao t¨ng Trung thæ tô héi t¹i chïa ThiÕu L©m ®Ó bµn luËn vâ c«ng thiÖt lµ mét thÞnh sù. TiÓu t¨ng may ®−îc gÆp ®©y, liÖu cã ®−îc vµo bµng thÝnh lêi cao luËn cña hai bªn kh«ng? C©u nãi rµnh m¹ch tõng ch÷ lät vµo tai hÕt th¶y mäi ng−êi. Thanh ©m nµy tõ ngoµi cöa s¬n m«n väng vµo ®· râ rµng l¹i nghiªm nghÞ, hoµ b×nh mµ kh«ng chãi tai. Ng−êi ph¸t thanh ph¶i lµ mét tay néi c«ng cao th©m thuÇn hËu, cã ®iÒu hä ë xa mµ biÕt râ ®−îc t×nh c¶nh ®¹i ®iÖn th× tÊt lµ mét tay néi c«ng cña nhµ PhËt ®Õn mùc "Thiªn nhÜ ^^^" míi ph¶i. HuyÒn Tõ ®¹i s− h¬i lé vÎ kinh ng¹c råi vËn néi lùc nãi: - §· lµ ®ång ®¹o trong PhËt m«n, xin mêi ®¹i s− quang l©m HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng l¹i nãi: - Hai vÞ s− ®Ö HuyÒn Minh vµ HuyÒn Th¹ch xin ®¹i diÖn cho tiÓu huynh ra nghªnh tiÕp t©n kh¸ch. HuyÒn Minh, HuyÒn Th¹ch khom l−ng "d¹" mét tiÕng toan trë gãt ®i ra khái ®iÖn th× ng−êi kia ®· vµo ®Õn cöa nãi: - TiÓu t¨ng kh«ng d¸m ®Ó c¸c vÞ nghªnh tiÕp. TiÓu t¨ng rÊt ng−ìng mé HuyÒn Minh ®¹i s− giái vÒ m«n thÇn kü gÇm lªn nh− s− tö rèng vµ HuyÒn Th¹ch ®¹i s− vung tay ®Êm vì bia còng vµo bËc thiªn h¹ v« song. Nay ®−îc gÆp hai vÞ cao t¨ng chïa ThiÕu L©m thËt may m¾n v« cïng. Nãi hÕt mçi c©u, ng−êi nµy l¹i tiÕn gÇn l¹i thªm mÊy tr−îng. Lóc y võa døt lêi th× ng−êi ®· xuÊt hiÖn ngay tr−íc cöa ®iÖn. Mäi ng−êi nh×n ra th× lµ mét nhµ s− ®øng tuæi vÎ mÆt trang nghiªm, hai tay ch¾p ®Ó tr−íc ngùc, hín hë nãi: - S¬n t¨ng lµ C−u Ma TrÝ ë n−íc Thæ Phån, xin tham kiÕn ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m. QuÇn t¨ng thÊy th©n ph¸p y ®Òu hÕt søc kinh dÞ. Khi nghe l·o b¸o danh lµ C−u Ma TrÝ th× mäi ng−êi "å" lªn mét tiÕng nãi: - TÐ ra lµ §¹i Lu©n Minh V−¬ng n−íc Thæ Phån gi¸ l©m! HuyÒn Tõ ®øng lªn r¶o b−íc tíi gÇn, nghiªng m×nh thi lÔ nãi: - Minh v−¬ng lµm quèc s− n−íc Thæ Phån ch¼ng qu¶n ®−êng xa diÖu vîi qua §«ng Thæ. TiÓu t¨ng th−êng ng−ìng mé quèc s− lµ mét bËc quang minh chÝnh ®¹i. B÷a nay tÖ tù cã mét viÖc khã gi¶i quyÕt may ®−îc ®¹i gi¸ quang l©m thËt lµ vinh h¹nh. TiÓu t¨ng xin quèc s− cÇm c¸n c©n c«ng b»ng ®Ó ph©n biÖt ch©n gi¶ vô nµy cho. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung HuyÒn Tõ døt lêi liÒn ®−a ThÇn Quang, hai anh em TriÕt La Tinh, cïng bän Long M·nh ®¹i s− ra t−¬ng kiÕn. TriÕt La Tinh ®· gÆp C−u Ma TrÝ vµ bÞ mét vè cay. H¾n mÊt bao nhiªu c«ng phu míi ®o¹t ®−îc cuèn DÞch C©n Kinh ë trong m×nh Du Th¶n Chi, råi bÞ C−u Ma TrÝ hít tay trªn mÊt. B©y giê h¾n l¹i gÆp C−u Ma TrÝ th× trong lßng kh«ng khái hoang mang vµ c¨m phÉn. H¾n biÕt r»ng vâ c«ng C−u Ma TrÝ cßn cao h¬n h¾n nhiÒu. Lóc HuyÒn Tõ dÉn TriÕt La Tinh cïng C−u Ma TrÝ t−¬ng kiÕn th× h¾n chØ lÆng lÏ hµnh lÔ chø kh«ng nãi nöa lêi. C−u Ma TrÝ nh×n TriÕt La Tinh chØ c−êi nh¹t mét tiÕng, chø kh«ng ®Ò cËp ®Õn chuyÖn cò. Mäi ng−êi lµm lÔ t−¬ng kiÕn xong, HuyÒn Tõ sai ®Æt ghÕ chÝnh gi÷a ®iÖn råi mêi C−u Ma TrÝ an to¹. C−u Ma TrÝ còng ngá ®«i lêi khiªm tèn kh¸ch s¸o råi ngåi xuèng. ThÕ lµ chç ngåi C−u Ma TrÝ ë ngay mÐ trªn ThÇn Quang. §èi víi ng−êi kh¸c th× ®ã lµ chuyÖn th−êng, nh−ng ThÇn Quang trong lßng hËm hùc khã chÞu. L·o m¾ng thÇm: - Th»ng cha Phiªn t¨ng nµy chØ khÐo lµm bé lµm tÞch, vÞ tÊt ®· cã b¶n l·nh g× ®¸ng kÓ. §Ó råi ta sÏ thö coi. C−u Ma TrÝ nãi: - Ph−¬ng tr−îng yªu cÇu tiÓu t¨ng cÇm c¸n c©n c«ng b»ng ®Ó ph©n xö kÎ ph¶i ng−êi quÊy th× tiÓu t¨ng kh«ng d¸m. Nh©n võa nãi tiÓu t¨ng dõng ch©n trªn l−ng chõng s−ên nói ®−îc nghe HuyÒn Sinh ®¹i s− cïng TriÕt La Tinh ®¹i s− gi¶ng luËn vâ c«ng th× thÊy c¶ hai vÞ ®Òu cã chç phi lý. C−u Ma TrÝ võa nãi c©u nµy th× quÇn t¨ng trong ®¹i ®iÖn tøc run lªn, nghÜ thÇm: - MiÖng l−ìi cha nµy ®¸o ®Ó ®©y! TriÕt La Tinh ®· ®−îc nÕm ®ßn lîi h¹i cña C−u Ma TrÝ, kh«ng d¸m tiÕn ra khiªu chiÕn. Cßn HuyÒn Sinh tÝnh t×nh c−¬ng c−êng mµ ch−a hiÓu vâ c«ng y, kh«ng nhÉn n¹i ®−îc nãi ngay: - TiÓu t¨ng lÇm lçi ë chç nµo xin Minh V−¬ng chØ gi¸o cho. C−u Ma TrÝ tñm tØm c−êi ®¸p: - Võa råi TriÕt La Tinh s− huynh chÊt vÊn ®¹i s−, nãi r»ng ph¸i ThiÕu L©m cã b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü ch−a ch¾c ®· cã lÊy mét ng−êi tinh th«ng hÕt c¶ ®−îc, c©u ®ã kh«ng ®óng. Cßn ®¹i s− l¹i nhËn nh÷ng m«n Ma Ha chØ, Ban Nh−îc ch−ëng, §¹i Kim C−¬ng quyÒn lµ nh÷ng m«n bÝ truyÒn cña ph¸i ThiÕu L©m, trõ bän ®Ö tö chÝnh t«ng cña quý ph¸i cßn ng−êi ngoµi kh«ng ai biÕt c¶. NÕu kh«ng ®óng thÕ th× nhÊt ®Þnh quý ph¸i ®· ®i häc lám cña ng−êi ta. C©u ®ã còng sai lÇm. L·o nãi liÒn m«t lóc chª tr¸ch c¶ hai ng−êi. QuÇn t¨ng nghe thÊy ngÈn mÆt ra nh×n nhau kh«ng ai hiÓu ý l·o thÕ nµo. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung HuyÒn Sinh dâng d¹c hái: - Theo lêi quèc s− th× ra cã ng−êi kiªm th«ng ®−îc c¶ b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü cña tÖ ph¸i −? C−u Ma TrÝ gËt ®Çu ®¸p: - §óng thÕ! HuyÒn Sinh hái: - Xin hái quèc s− vÞ ®¹i anh hïng ®ã lµ ai? C−u Ma TrÝ ®¸p: - C¸i ®ã tiÓu t¨ng kh«ng tiÖn nãi ra. HuyÒn Sinh biÕn s¾c hái: - Lµ quèc s− ch¨ng? C−u Ma TrÝ gËt ®Çu ch¾p hai tay ®Ó tr−íc ngùc vÎ mÆt nghiªm trang ®¸p: - ChÝnh thÞ! L·o võa nãi hai ch÷ "chÝnh thÞ", quÇn t¨ng ®Òu biÕn s¾c lÈm bÈm: - Th»ng cha nµy kho¸c l¸c qu¸, hay lµ h¾n m¾c bÖnh ®iªn khïng? Ta nªn biÕt r»ng b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü ph¸i ThiÕu L©m th× cã ng−êi chuyªn luyÖn h¹ bµn, cã ng−êi chuyªn vÒ khinh c«ng, cã ng−êi së tr−êng vÒ quyÒn ch−ëng, cã ng−êi l¹i dïng ¸m khÝ ®Ó thñ th¾ng. Ngoµi ra hoÆc luyÖn theo ®ao hoÆc kiÕm, hoÆc sö c«n, sö bæng. M«n nµo cã ®Æc ®iÓm cña m«n Êy. Ng−êi nµo ®· chuyªn dïng tr−êng kiÕm th× kh«ng thÓ nµo sö thiÒn tr−îng. Ng−êi chuyªn vÒ ®¹i lùc, thÇn quyÒn th× l¹i kh«ng giái thu ph¸t ¸m khsi. Tuy cã ng−êi tinh th«ng ®−îc n¨m, s¸u m«n nh−ng nh÷ng m«n ®ã kh«ng xung kh¾c nhau, m©u thuÉn nhau. C¸c bËc cè l·o cã truyÒn l¹i ®êi tr−íc trong ®¸m cao t¨ng cã mét vÞ kiªm th«ng ®−îc kªu b»ng ThËp tam tuyÖt ThÇn t¨ng. Ph¸i ThiÕu L©m ®· s¸ng lËp ®Õn mÊy tr¨m n¨m mµ míi cã ®−îc mét ng−êi nh− vËy. §»ng nµy C−u Ma TrÝ l¹i b¶o mét m×nh y kiªm th«ng c¶ b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü th× thËt lµ mét c©u chuyÖn bÞp ®êi. Huèng chi trong b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü cña ph¸i ThiÕu L©m cã ®Õn m−êi ba, m−êi bèn m«n cùc kú khã luyÖn. Dï lµ bËc thiªn t− cùc cao suèt ®êi khæ luyÖn lÊy mét m«n ch−a ch¾c ®· thµnh tùu. HiÖn thêi tæng sè t¨ng nh©n chïa ThiÕu L©m ®Õn h¬n n¨m tr¨m vÞ. C¶ h¬n n¨m tr¨m vÞ hîp l¹i còng ch−a tinh thôc ®−îc hÕt b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü, thÕ mµ C−u Ma TrÝ tr¹c ngoµi bèn m−¬i tuæi th× dï cho mçi n¨m y luyÖn ®−îc mét m«n, kÓ tõ ngµy y míi lät lßng còng ch−a ®−îc b¶y m−¬i hai n¨m luyÖn tËp. V¶ l¹i m«n tuyÖt kü nµy th× m«n nµo còng rÊt phøc t¹p, trong vßng mét n¨m y lµm thÕ nµo mµ luyÖn ®−îc mÊy m«n? HuyÒn Sinh c−êi thÇm trong bông, nh−ng ngoµi mÆt vÉn gi÷ vÎ cung kÝnh nãi: - Quèc s− kh«ng ph¶i lµ ng−êi trong ph¸i ThiÕu L©m chóng t«i, vËy mµ nh÷ng m«n Ma Ha chØ, Ban Nh−îc ch−ëng, §¹i Kim C−¬ng quyÒn còng ®Òu tinh th«ng c¶ ch¨ng? C−u Ma TrÝ c−êi ®¸p: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - TiÓu t¨ng kh«ng d¸m! Cßn mong HuyÒn Sinh ®¹i s− chØ gi¸o cho. Døt lêi y nghiªng ng−êi ®i mét chót. Tay tr¸i ®ét nhiªn ®−a ngang ra, quyÒn bªn ph¶i vÌo mét tiÕng ®¸nh tíi. ChiÕc ®Ønh h−¬ng ®ång ®Æt tr−íc bµn thê §øc PhËt Nh− Lai, bËt lªn tiÕng "boong" råi ^^^ h»n lªn. §ã lµ mét chiªu "L¹c chung ®«ng øng" trong phÐp "§¹i Kim C−¬ng quyÒn". QuyÒn kh«ng ®ông vµo ®Ønh ®ång ph¸t ra tiÕng còng ch−a lÊy lµm g× khã. Nh−ng thoi quyÒn ®ã ®¸nh ngang ra phÝa tr−íc mµ ®Ønh ®ång bËt tung lªn th× quyÒn lùc thËt lµ x¶o diÖu v« cïng, ®óng lµ ®· luyÖn ®Õn chç bÝ ¶o cña §¹i Kim C−¬ng quyÒn. C−u Ma TrÝ kh«ng chê cho ®Ønh ®ång rít xuèng, l¹i phãng tay tr¸i ®¸nh ra mét ch−ëng theo chiªu "NhiÕp tr−îng ngo¹i ®¹o" trong m«n Ban Nh−îc ch−ëng. Mét tiÕng "choang" vang lªn! Tõ trong ®Ønh ®ång cã mét vËt rít xuèng råi mÞt mê khãi to¶. Tµn h−¬ng trong ®Ønh ®ång còng tung toÐ ra mï mÞt tr«ng kh«ng râ lµ vËt g×. Lóc nµy d− lùc cña chiªu "L¹c chung ®«ng øng" hÕt råi, ®Ønh ®ång rít ngay xuèng. C−u Ma TrÝ l¹i gi¬ ngãn tay c¸i ra bËt mét c¸i. Mét luång chØ lùc lîi h¹i b¾n ra khiÕn cho chiÕc ®Ønh ®ång ®ét nhiªn trÖch ®i nöa th−íc. C−u Ma TrÝ l¹i bËt ngãn tay lu«n hai c¸i n÷a, ®Ønh ®ång lui xa thªm mét th−íc r−ìi råi míi rãt xuèng trªn mÆt ®¸ xanh trong ®¹i ®iÖn. Bän HuyÒn Tõ, HuyÒn Sinh cïng c¸c vÞ cao t¨ng thÊy thÕ ai còng ph¶i th¸n phôc. NhÊt lµ ba lÇn bËt ngãn tay cña C−u Ma TrÝ coi rÊt tÇm th−êng ch¼ng cã chi kú dÞ, thÕ mµ bªn trong l¹i tiÒm tµng mét luång néi lùc ®Õn ®é siªu phµm nhËp th¸nh. Chiªu ®ã mÖnh danh lµ "Tam nhËp ®Þa ngôc" trong phÐp Ma Ha chØ chÝnh t«ng. Së dÜ nã mang c¸i tªn ®ã v× ng−êi cho thµnh c«ng mçi mét c¸i bËt tay ph¶i chÞu khæ së ch¼ng kh¸c g× vµo ®Þa ngôc mét lÇn. Lóc nµy tµn h−¬ng ®· l¾ng xuèng dÇn dÇn, vËt r¬i xuèng ®Êt lín b»ng bµn tay ®· lé ra. QuÇn t¨ng tr«ng thÊy bÊt gi¸c la lªn mét tiÕng kinh ho¶ng. Nguyªn vËt ®ã lµ mét chiÕc bµn tay b»ng ®ång, n¨m ngãn rÊt râ, c−êm tay vµ c¹nh ngãn tay ®Òu lÊp lo¸ng cã ¸nh s¸ng rùc rì nh− vµng. L−ng bµn tay l¹i s¾c xanh x¸m. C−u Ma TrÝ phÊt tay ¸o bµo mét c¸i råi c−êi nãi: - Chiªu "Cµ sa phôc ma c«ng" nµy tiÓu t¨ng luyÖn ch−a ®−îc tinh thôc, cßn nhê ph−¬ng tr−îng s− huynh chØ gi¸o cho. Võa døt lêi, chiÕc ®Ønh ®ång ë phÝa tr−íc c¸ch chõng b¶y th−íc thèt nhiªn chuyÓn ®éng lu«n mÊy c¸i. Lóc ®Ønh ®ång ®øng l¹i th× mÐ trong h−íng ra mÐ ngoµi. Bçng thÊy chÝnh gi÷a th©n ®Ønh bÞ khoÐt mÊt mét miÕng gièng nh− h×nh bµn tay. Chç ®Ønh bÞ c¾t, ¸nh vµng chãi läi. BÊy giê nh÷ng nhµ s− thÊp kÐm míi hiÓu râ C−u Ma TrÝ võa sö chiªu "NhiÕp phôc ngo¹i ®¹o" trong phÐp Ban Nh−îc ch−ëng. Ch−ëng lùc chiªu nµy s¾c bÐn nh− l−ìi b¶o ®ao c¾t ®Ønh ®ång ra mét miÕng h×nh bµn tay. L¹ h¬n n÷a lµ chç bÞ c¾t l¹i kh«ng ë phÝa h−íng vÒ C−u Ma TrÝ mµ l¹i ë mÐ bªn kia. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung HuyÒn Sinh tù nghÜ dïng ch−ëng lùc c¾t ®Ønh ®ång ra mét miÕng th× m×nh cßn lµm ®−îc, nh−ng c¾t ë mÐ bªn kia th× kh«ng tµi nµo lµm ®−îc. L¸t sau nhµ s− trong lßng ch¸n n¶n tù nghÜ: - Kh«ng chõng vÞ thÇn t¨ng nµy nãi ®óng sù thùc vµ b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü cña ph¸i ThiÕu L©m cã khi còng tù n−íc Thiªn Tróc truyÒn ®Õn thËt. Y luyÖn tËp ë tËn tæ cho nªn nh÷ng chç ¶o diÖu còng cao th©m h¬n ë Trung Thæ nhiÒu. HuyÒn Sinh nghÜ vËy hai tay ch¾p ®Ó tr−íc ngùc khom l−ng nãi: - ThÇn kü cña quèc s− khiÕn cho tiÓu t¨ng ®−îc më réng tÇm m¾t. TiÓu t¨ng rÊt lÊy lµm béi phôc. C−u Ma TrÝ sö chiªu sau cïng chiªu "Cµ sa phôc ma c«ng". M«n nµy chÝnh HuyÒn Tõ ®· tèn kh«ng biÕt bao nhiªu c«ng phu cïng thêi giê luyÖn tËp, ®Õn nçi v× nã mµ trÔ n¶i viÖc tu luyÖn thiÒn häc. Th−êng th−êng ®¹i s− vÉn hèi hËn vÒ chuyÖn nµy kh«ng kh¸c g× ng−êi ta th−êng nãi: "®−îc buæi giç lç buæi cÊy", chç së ®¾c kh«ng ®ñ ®Òu bï l¹i chç së thÊt. Nh−ng ®¹i s− l¹i nghÜ ®Õn m×nh luyÖn ®−îc m«n tô c«ng vµo bËc nhÊt thiªn h¹ th× còng an ñi ®−îc ®«i chót. B©y giê HuyÒn Tõ thÊy C−u Ma TrÝ phÊt tay ¸o mét c¸ch nhÑ nhµng kh«ng lé h×nh tÝch, vÎ mÆt vÉn t−¬i c−êi, y cßn kh«ng sî v× miÖng nãi mµ ®Ó ch©n khÝ ph¶i tiÕt ra ngoµi th× thËt m×nh kh«ng b»ng y. §¹i s− nghÜ vËy l¹i c¶m thÊy buån rÇu. Trong nhµ ®¹i ®iÖn kh«ng mét tiÕng ®éng. Ai nÊy ®Òu bÞ thÇn c«ng cña C−u Ma TrÝ trÊn ¸p. Bçng HuyÒn Tõ thë dµi nãi: - B÷a nay l·o t¨ng míi biÕt r»ng bªn ngoµi vßm trêi nµy cßn cã vßm trêi kh¸c, bªn ngoµi câi ng−êi nµy cßn cã câi ng−êi kh¸c. L·o t¨ng khæ häc mÊy chôc n¨m trêi nh−ng ®èi víi con m¾t quèc s− ch−a ®ñ lµm trß c−êi. Ngõng mét l¸t HuyÒn Tõ l¹i nãi tiÕp: - Ba La Tinh s− huynh! Chïa ThiÕu L©m nh− vòng n−íc n«ng c¹n kh«ng ®ñ ®Ó giao long vïng vÉy. N¬i ®©y ph−íc b¹c ch¼ng d¸m l−u quý kh¸ch. VËy xin s− huynh tuú tiÖn. HuyÒn Tõ võa nãi ra, TriÕt La Tinh cïng Ba La Tinh ®Òu lé vÎ mõng vui. ThÇn Quang Th−îng Nh©n th× l¹i võa vui mõng võa ©u sÇu. Vui mõng ë chç Ba La Tinh qu¶ nhiªn ®· thuéc lµu nh÷ng tuyÖt kü ph¸i ThiÕu L©m vµ HuyÒn Tõ ®¹i s− b»ng lßng th¶ y vÒ. Cßn l·o buån lµ v× vô nµy l·o ch¼ng cã c«ng tr¹ng g× mÊy, mµ do thÇn kü cña C−u Ma TrÝ lµm nªn. C−u Ma TrÝ ®· cao siªu rÊt mùc, khèng chÕ ®−îc toµn cuéc th× dï m×nh cã ®−îc Ba La Tinh truyÒn cho nh÷ng m«n tuyÖt kü cña ph¸i ThiÕu L©m, nh−ng còng cßn lµ nh÷ng viÖc rÊt khã. C−u Ma TrÝ vÉn th¶n nhiªn kh«ng lé vÎ g×. Y ch¾p tay ®Ó tr−íc ngùc nãi: - Phóc ®øc thay! Ph−¬ng tr−îng s− huynh hµ tÊt ph¶i qu¸ khiªm? Toµn thÓ t¨ng nh©n chïa ThiÕu L©m ®Òu cói ®Çu buån b·. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Ta nªn biÕt r»ng HuyÒn Tõ bÞ ¸p bøc ®Õn ®é ph¶i nãi nh÷ng c©u ®ã lµ tù nhËn tuyÖt kü ThiÕu L©m kh«ng b»ng ng−êi. TiÕng t¨m lõng lÉy mÊy tr¨m n¨m ®Çu sá nh÷ng m«n vâ häc ë Trung Nguyªn, ph¸i ThiÕu L©m ch−a bao giê bÞ nhôt nhuÖ khÝ nh− b÷a nay. Vô nµy ch¼ng nh÷ng ph¸i ThiÕu L©m bÞ b¹i nhôc mµ c¶ c¸c ph¸i vâ Trung Nguyªn ®Òu mÊt mÆt víi ng−êi Phiªn. Nh÷ng nhµ s− Long M·nh, §¹i Thanh, Gi¸c Niªn, Dung TrÝ, ThÇn ¢m còng vÎ mÆt buån thiu. Sù t×nh biÕn diÔn ®Õn møc ®é ra ngoµi nh÷ng sù liÖu tr−íc cña hä míi lóc lªn chïa ThiÕu L©m. HuyÒn Tõ ®¹i s− kh«ng muèn c−ìng l−u Ba La Tinh ®· nghÜ kü l¾m. §¹i s− nghÜ r»ng chïa ThiÕu L©m mµ gi÷ Ba La Tinh lµ cèt ®Ó cho c¸c m«n tuyÖt kü b¶n tù khái tiÕt lé ra ngoµi. B©y giê m¾t thÊy mét C−u Ma TrÝ kiªm th«ng c¶ b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü th× gi÷ Ba La Tinh l¹i còng ch¼ng Ých g×. V¶ l¹i Ba La Tinh cã thuéc lßng ch¨ng n÷a chØ ®−îc ®Õn b¶y t¸m m«n lµ cïng so víi C−u Ma TrÝ ch−a thÊm vµo ®©u. KÓ vÒ vâ c«ng cña C−u Ma TrÝ th× trong b¶n tù dÜ nhiªn kh«ng mét ai ®Þch l¹i ®−îc. NÕu kÐo c¶ h¬n n¨m tr¨m nhµ s− nh¶y vµo tÊn c«ng lµ û m×nh nhiÒu ng−êi ®Ó thñ th¾ng th× ®©u cã ph¶i hµnh vi cña ph¸i ThiÕu L©m ®· tõng vang danh thiªn h¹? HuyÒn Tõ nghÜ vËy råi lÈm bÈm: - B÷a nay Ba La Tinh xuèng nói råi th× chØ trong vßng mét th¸ng trªn chèn giang hå sÏ ®ån ®¹i nh÷ng tiÕng kh«ng hay. Ph¸i ThiÕu L©m ®· kh«ng lµm ®−îc l·nh tô vâ l©m mµ chÝnh m×nh còng kh«ng cßn mÆt mòi nµo lµm ph−¬ng tr−îng chïa ThiÕu L©m n÷a. NÕu b÷a nay kh«ng xö sù nh− vËy, th× còng kh«ng cßn t×m ra ®−îc lèi tho¸t nµo kh¸c. Nh÷ng viÖc x¶y ra trong ®¹i ®iÖn, H− Tróc ®Òu nh×n râ hÕt. §Õn khi y nghe ph−¬ng tr−îng nãi mÊy c©u sau cïng råi toµn thÓ ch− t¨ng b¶n tù nhÊt lµ c¸c bËc tiÒn bèi ®Òu nÐt mÆt sÇu th¶m. Y liÕc m¾t nh×n s− phô m×nh lµ TuÖ Lu©n th× thÊy ng−êi n−íc m¾t nhá xuèng nh− m−a, tá ra rÊt ®çi th−¬ng t©m! ThËm chÝ cßn cã mÊy vÞ s− thóc ®Êm ngùc khãc rèng lªn. H− Tróc tuy kh«ng hiÓu râ chi tiÕt vÒ vô nµy nh−ng còng biÕt r»ng C−u Ma TrÝ võa ph« tr−¬ng vâ c«ng, b¶n tù kh«ng ng−êi ®Þch næi ®µnh ®Ó h¾n ®em Ba La Tinh ®i. Nh−ng trong lßng H− Tróc cã th¾c m¾c nhÊt ë chç C−u Ma TrÝ sö "§¹i Kim C−¬ng quyÒn", "Ban Nh−îc ch−ëng ph¸p", "Ma Ha chØ ph¸p", chiªu thøc tróng hay trËt, v× y ch−a häc qua th× kh«ng cã c¸ch nµo hiÓu ®−îc. Nh−ng c¸ch vËn dông néi lùc vÒ quyÒn ph¸p, ch−ëng ph¸p, chØ ph¸p th× y tr«ng râ c¶ vµ nã ®óng lµ c«ng phu "TiÓu v« t−íng c«ng". H− Tróc häc ®−îc c«ng phu TiÓu v« t−íng c«ng cña V« Nhai Tö, sau l¹i ®−îc Thiªn S¬n §ång Mç truyÒn d¹y nh÷ng ca quyÕt vÒ "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ". Lóc bµ ta ph¸t gi¸c ra y cã c«ng phu "TiÓu v« t−íng c«ng" th× rÊt ®çi th−¬ng t©m vµ c¨m hËn, v× c«ng phu nµy s− phô bµ ta chØ truyÒn cho mét m×nh Lý Thu Thuû, mµ H− Tróc l¹i häc ®−îc ë V« Nhai Tö. ThÕ th× râ rµng gi÷a V« Nhai Tö vµ Lý Thu Thuû ®· cã mèi liªn quan mËt thiÕt víi nhau, nªn bµ ta næi lßng ghen tøc. H− Tróc l¹i nhí khi Thiªn S¬n §ång Mç hÕt c¬n giËn ®· nãi kü cho y nghe vÒ phÐp vËn dông "TiÓu v« t−íng c«ng". Nh−ng vÒ sau y ®−îc Lý Thu Thuû chØ ®iÓm râ h¬n. VÒ vâ häc H− Tróc ch¼ng nh÷ng kh«ng ®−îc qu¶ng b¸c mµ cã thÓ nãi ra rÊt ®çi hÑp hßi, song riªng vÒ m«n "TiÓu v« t−íng c«ng" th× y ®· thuéc lßng. Khi vÒ cung Linh Thøu, Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung H− Tróc l¹i häc ®−îc nh÷ng ®å h×nh trong th¹ch thÊt d−íi ®−êng hÇm th× m«n nµy y ®· ®Õn ®−îc chç kú diÖu bÝ ¶o. TiÓu v« t−íng c«ng lµ m«n vâ häc cña §¹o gia gi¶ng d¹y c¸ch gi÷ lßng thanh tÜnh, thÇn trÝ phiªu diªu, so víi c¸i häc v« s¾c, v« t−íng cña nhµ PhËt tuy nghe h×nh nh− cã chç t−¬ng ®ång, mµ thùc tÕ l¹i kh¸c h¼n. H− Tróc võa nghe ®Õn thanh ©m C−u Ma TrÝ lóc cßn ë ngoµi s¬n m«n ®· biÕt h¾n dïng trung khÝ ®Ó truyÒn tiÕng nãi ra xa vµ y ®· ph¶i run sî. H− Tróc hiÓu r»ng m«n TiÓu v« t−íng c«ng cña C−u Ma TrÝ ®· ®Õn chç rÊt th©m cao. Sau C−u Ma TrÝ thi triÓn quyÒn ph¸p, ch−ëng ph¸p, chØ ph¸p, tô ph¸p, bÒ ngoµi tuy biÕn ¶o kh«n l−êng, nh−ng thùc ra h¾n ®· hoµn toµn ph¸t ®éng m«n TiÓu v« t−íng c«ng. S− thóc tæ H− Tróc lµ HuyÒn Sinh vµ c¶ Ba La Tinh sö chiªu thøc "Thiªn y v« ph−¬ng" tõ trong ®Õn ngoµi, thuû chung vÉn lµ c«ng phu cña PhËt m«n. C¶ ®Õn nh÷ng néi c«ng vÒ Ban Nh−îc ch−ëng, Ma Ha chØ còng ®Òu cã lÒ lèi riªng biÖt, kh«ng pha trén c«ng phu ngo¹i lai vµo. B©y giê H− Tróc nghe C−u Ma TrÝ miÖng nãi lµ tinh th«ng hÕt b¶y m−¬i hai m«n tuyÖt kü cña ph¸i ThiÕu L©m, song lóc thi triÓn chiªu thøc th× râ rµng h¾n ®· ph¸t ®éng c«ng phu vÒ m«n TiÓu v« t−íng c«ng. Lóc h¾n thi triÓn Ban Nh−îc ch−ëng, §¹i Kim C−¬ng quyÒn, còng ph¸t huy c−êng kinh vÒ m«n TiÓu v« t−íng c«ng uy m·nh ®Õn cùc ®iÓm ®Ó trÊn ¸p nh÷ng ng−êi hiÖn diÖn ®−¬ng tr−êng. Trong con m¾t ng−êi ch−a hiÓu TiÓu v« t−íng c«ng liÒn cho ngay lµ h¾n ®· tinh th«ng c¸c m«n tuyÖt kü ph¸i ThiÕu L©m. Tuy ®ã lµ tr−êng hîp vµng thau lÉn lén nh−ng ph¶i thµnh thùc nhËn chËn lµ uy lùc m«n TiÓu v« t−íng c«ng ch¼ng thua kÐm g× nh÷ng tuyÖt kü ph¸i ThiÕu L©m. Cã ®iÒu h¾n ®· trá con h−¬u mµ b¶o con ngùa ®Ó b−ng m¾t mäi ng−êi. H− Tróc rÊt lÊy lµm kú ë chç C−u Ma TrÝ râ rµng sö dông m«n TiÓu v« t−íng c«ng l¹i nãi lµ tuyÖt kü ph¸i ThiÕu L©m, mµ trªn tõ HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng trë xuèng ®Õn h¬n n¨m tr¨m nhµ s− sao ch¼ng mét ai v¹ch chç bÞp ®êi cña h¾n ra? H− Tróc cã hiÓu ®©u r»ng m«n TiÓu v« t−íng c«ng võa tinh th©m võa bao la b¸t ng¸t l¹i lµ thø vâ häc cña §¹o gia. Nh÷ng ng−êi hiÖn diÖn toµn lµ PhËt m«n ®Ö tö th× dï vâ c«ng cao ®Õn ®©u mµ ch−a tõng luyÖn néi c«ng cña §¹o gia th× nh×n nhËn thÕ nµo ®−îc. NhÊt lµ m«n TiÓu v« t−íng c«ng ®óng nh− tªn gäi cña nã, ®· t−íng v« h×nh th× cßn biÕt ®»ng trêi nµo mµ mß. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2