Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 107

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

58
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 107', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 107

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m linh bÈy Cøu chñ nh©n b¹i lé hµnh tung C−u Ma TrÝ thÊy H− Tróc tróng Ho¶ diªm ®ao ®· kh«ng viÖc g× mµ luång lùc ®¹o hÊt ng−îc l¹i cßn lµm cho c−êm tay m×nh ®au ª Èm th× kinh h·i, bông b¶o d¹: - G· tiÓu hoµ th−îng nµy dï cã luyÖn ®−îc c«ng phu "Kim chung thiÕt bè sam" còng kh«ng thÓ chÞu næi ®−îc ®ßn cña m×nh mµ t¹i sao h¾n kh«ng viÖc g×? Ch¾c lµ trong lÇn ¸o t¨ng bµo h¾n cßn mÆc mét thø hé th©n b¶o gi¸p g× ®©y. L·o nghÜ vËy, liÒn ®æi thÕ chiÕn ®¸nh tíi tÊp vµo H− Tróc. L·o dïng nh÷ng chiªu thøc thùc lîi h¹i nh− "§¹i trÝ v« ®Þnh chØ", "Khö phiªn n·o chØ tÞch diÖt tr¶o", "TriÒu hoa tr¶o", liªn tiÕp s¸u b¶y thø thÇn c«ng ThiÕu L©m, nh»m ®¸nh vµo m¾t, mòi, cæ häng H− Tróc. C−u Ma TrÝ ®¸nh rÊt r¸t khiÕn cho H− Tróc ch©n tay luèng cuèng ph¶i lïi l¹i liÒn. Nh−ng H− Tróc phãng chiªu "H¾c hæ th©u t©m" trong phÐp La H¸n quyÒn ra chèng ®ì còng lµm cho C−u Ma TrÝ ph¶i lïi l¹i nöa b−íc. V× thÕ mµ nh÷ng chiªu thøc biÕn ¶o thÇn diÖu cña l·o kh«ng sao ch¹m ®−îc ®Õn ngoµi da ®èi ph−¬ng. ChØ trong kho¶nh kh¾c C−u Ma TrÝ ®· trao ®æi ®Õn m−êi s¸u m−êi b¶y chiªu kh¸c nhau mµ toµn nh÷ng m«n vâ häc ThiÕu L©m. QuÇn t¨ng theo dâi cuéc chiÕn ®Êu gi÷a hai ng−êi ®Òu hoa m¾t lªn vµ ai còng nghÜ thÇm: - L·o nµy tù x−ng kiªm th«ng c¶ b¶y m−¬i hai tuyÖt kü ph¸i ThiÕu L©m, qu¶ lµ kh«ng nãi ngoa. Cßn H− Tróc ®èi chäi víi l·o chØ cã mét m«n La H¸n quyÒn, nhÊt lµ khi bÞ ®èi ph−¬ng ra ®ßn chíp nho¸ng nhµ s− cµng rèi trÝ, kh«ng lóc b×nh tÜnh mµ biÕn chiªu ®−îc. Y gië ®i gië l¹i chØ cã mçi chiªu "H¾c hæ th©u t©m"! QuyÒn ph¸p y l¹i vông vÒ, dï lµ tay vâ s− tÇm th−êng còng nh×n ra kh«ng nÝn c−êi ®−îc. Mét bªn rÊt linh x¶o, mét bªn l¹i qu¸ vông vÒ thËt lµ hai c¸i th¸i cùc. ThÕ mµ tay tuyÖt x¶o còng kh«ng th¾ng næi tay vông vÒ. Luång k×nh lùc trong chiªu "H¾c hæ th©u t©m" cña H− Tróc mçi lóc mét gia t¨ng. Hai ng−êi mçi lóc mét xa nhau thªm. Bªn tay C−u Ma TrÝ ®· c¸ch xa tr−íc mÆt H− Tróc ®Õn h¬n mét th−íc. B©y giê C−u Ma TrÝ ®· ph¸t gi¸c thÕ quyÒn cña H− Tróc ngoµi néi lùc th©m hËu ra, cã Èn hiÖn c«ng phu "TiÓu v« t−íng c«ng". L·o cßn biÕt thªm c«ng phu "TiÓu v« t−íng c«ng" cña ®èi ph−¬ng th©m hËu h¬n m×nh. Cã ®iÒu y xö dông ch−a ®−îc tinh x¶o nªn kh«ng biÕt ph¸t huy uy lùc ®Õn tét ®é. L·o nghÜ r»ng nÕu cø tranh ®Êu thÕ nµy m·i th× khã lßng thñ th¾ng ®−îc. Gi÷a lóc Êy, C−u Ma TrÝ l¹i thÊy H− Tróc l¹i sö chiªu "H¾c hæ th©u t©m" ®¸nh tíi. §ét nhiªn l·o h¹ thÊp tay xuèng ra chiªu cÇm n· vµ n¾m ®−îc tay H− Tróc. §ã chÝnh lµ mét chiªu trong phÐp CÇm long thñ. Tay tr¸i l·o n¾m ®−îc ngãn tay ót cña H− Tróc cßn tay ph¶i n¾m ®−îc ngãn tay c¸i cña y. L·o liÒn vËn toµn lùc vÆn m¹nh mét c¸i. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung CÇm n· thñ ph¸p nµy v« cïng x¶o diÖu, hÔ ngãn tay m×nh ®ông vµo bÊt cø bé vÞ nµo trong th©n thÓ ®èi ph−¬ng th× dÝnh chÆt ch¼ng kh¸c keo s¬n. Ngãn tay c¸i vµ ngãn tay ót H− Tróc bÞ hai bµn tay C−u Ma TrÝ n¾m chÆt vµ vÆn m¹nh nªn kh«ng cßn c¸ch nµo ra chiªu "H¾c hæ th©u t©m" ®Ó gi¶i khai ®−îc. Gi÷a lóc ngãn tay H− Tróc bÞ ®au ®ín kÞch liÖt th× tù nhiªn y ra chiªu "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" tay ph¶i chuyÓn ®i mét vßng råi lËt ng−îc l¹i n¾m lÊy cæ tay tr¸i C−u Ma TrÝ. C−u Ma TrÝ n¾m ®−îc hai ngãn tay ®èi ph−¬ng ®· t−ëng m×nh ®¾c th¾ng ngê ®©u chÝnh cæ tay m×nh ®ét nhiªn l¹i bÞ mét luång lùc ®¹o rÊt qu¸i dÞ n¾m lÊy. Vâ c«ng l·o rÊt uyªn th©m nh−ng m«n "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" nµy qu¸ nöa lµ do Thiªn S¬n §ång Mç tù s¸ng chÕ ra, nªn l·o hoµn toµn kh«ng hiÓu lai lÞch. C−u Ma TrÝ cßn ®ang kinh h·i th× c¶m thÊy cæ tay tr¸i m×nh nh− bÞ lång vµo mét chiÕc ®ai s¾t, kh«ng cßn c¸ch nµo cùa quËy cho tho¸t ra ®−îc. May mµ H− Tróc trong lßng hoang mang chØ mong sao gi¶i tho¸t ®−îc cho m×nh, kh«ng nghÜ g× ®Õn chuyÖn ph¶n c«ng ®èi ph−¬ng. Së dÜ y nÝu lÊy cæ tay C−u Ma TrÝ lµ chØ ®Ó gi÷ l·o kh«ng vÆn tay m×nh ®−îc. Nªn lóc y ra tay quªn kh«ng n¾m lÊy huyÖt m¹ch m«n ®èi ph−¬ng mÆc dÇu nã chØ c¸ch ®ã cã ba ph©n. C−u Ma TrÝ ®· ph¸t huy ®−îc néi lùc tõ tõ ®Ó tô l¹i råi ®ét nhiªn giùt m¹nh mét c¸i toan lµm cho H− Tróc ph¶i to¹c hæ khÈu. H− Tróc c¶m thÊy tay tª nhøc. Y sî C−u Ma TrÝ gì ®−îc tay ra råi tÊt dïng thñ ph¸p lîi h¹i nµo ®Ó ®¸nh l¹i m×nh liÒn vËn ®éng néi lùc cho luång B¾c minh ch©n khÝ trong ng−êi tu«n cuén næi lªn. C−u Ma TrÝ ba lÇn vËn k×nh lùc mµ kh«ng tho¸t ®−îc th× trong lßng kh«ng khái kinh h·i. L·o liÒn gi¬ tay ph¶i lªn thµnh ph¸t ch−ëng ®Ëp vµo ®Çu H− Tróc. Trong lóc véi vµng cÊp b¸ch, l·o kh«ng sö dông ®−îc vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m, nªn ph¸t ch−ëng nay l¹i thi triÓn c«ng phu cña b¶n m«n ë n−íc Thæ Phån. §ßn nµy gÇn qu¸ thÕ ®¸nh m·nh liÖt. H− Tróc thÊy c¬ nguy, vung tay tr¸i lªn, ra chiªu theo phÐp Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng ®Ó gi¶i khai. C−u Ma TrÝ phãng ch−ëng ®Çu kh«ng ¨n thua liÒn ph¸t ch−ëng thø hai ra. H− Tróc vÉn thi triÓn Lôc d−¬ng ch−ëng liªn tiÕp phãng ra ®Ó ho¸ gi¶i ®−îc thÕ c«ng cña ®èi ph−¬ng. QuÇn t¨ng ®øng coi thÊy cæ tay tr¸i C−u Ma TrÝ bÞ H− Tróc n¾m gi÷ vµ nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu bu«ng ra. L·o ®· dïng tay ph¶i ®¸nh lu«n mÊy ®ßn mµ kh«ng sao tróng ®−îc vµo ®Çu H− Tróc, th× ai nÊy ®Òu lÊy lµm kú vµ còng h¬i yªn d¹. Lóc nµy hai ng−êi ®øng s¸t nhau tranh ®Êu. Mçi ph¸t ch−ëng phãng ra chØ c¸ch chõng b¶y t¸m tÊc. Cµng ®øng gÇn nhau ch−ëng lùc cµng m·nh liÖt, quÇn t¨ng nghe ch−ëng cña C−u Ma rÝt lªn "veo vÐo" t¹t vµo mÆt r¸t nh− dao cøa. Tuy mäi ng−êi ®ang trong §¹i hïng b¶o ®iÖn mµ c¶m thÊy giã l¹nh c¨m c¨m tùa hå nh− ë trªn ®Ønh nói tuyÕt. Bèn mÆt cuång phong thæi vÌo ch¼ng kh¸c nµo sãng biÓn dån dËp. Ch−ëng lùc t¸n ra bèn phÝa khiÕn cho chóng t¨ng mçi lóc mét thªm rÐt cãng. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Hµng t¨ng l÷ tÇm th−êng trong chïa ThiÕu L©m sau kh«ng chÞu næi ®Òu co ng−êi vÒ phÝa sau ®øng s¸t vµo t−êng. C¸c vÞ l·o t¨ng vµo hµng ch÷ HuyÒn tuy kh«ng sî ch−ëng phong x©m nhËp c¬ thÓ, nh−ng còng ph¶i vËn néi lùc ®Ó chèng chäi. H− Tróc håi ë trªn cung Linh Thøu v× muèn gi¶i trõ "Sinh tö phï" cho quÇn hïng ba m−¬i s¸u ®éng b¶y m−¬i hai ®¶o ®· nghiªn cøu nh÷ng ®å phæ kh¾c trªn t−êng ®¸ nhµ mËt thÊt nªn m«n Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng cña y rÊt lµ tinh nhuÖ. Bao nhiªu thÕ biÕn ¶o ®Òu ®· thuéc lßng vµ ®· hiÓu ®Õn chç ¶o diÖu cña nã. §¸ng tiÕc ch−a bao giê y dïng ®Õn ®Ó ®èi phã víi ng−êi kh¸c, nªn viÖc sö dông ch−a ®−îc linh ho¹t vµ thuÇn thôc. Tr−íc ®©y H− Tróc ë tr−íc mÆt §ång Mç cïng Lý Thu Thuû tuy ®· sö dông thi triÓn nh÷ng m«n häc nµy nh−ng lóc ®ã l¹i ch−a ®−îc tËp luyÖn. B©y giê lµ lÇn thø nhÊt y míi ®em ra quyÕt ®Êu sinh tö cïng mét tay cao thñ h¹ng nhÊt lµ C−u Ma TrÝ. Tuy néi lùc y cao th©m, ch−ëng ph¸p y m·nh liÖt, song y chØ vËn dông ®Õn hai ba thµnh c«ng lùc mµ th«i. Ch−ëng lùc C−u Ma TrÝ mçi lóc mét ghª gím h¬n mµ H− Tróc l¹i chØ mong tù b¶o vÖ cho m×nh ®−îc an toµn, chø kh«ng d¸m nghÜ ®Õn chuyÖn ph¶n kÝch. Ch−ëng nµo y phãng ra còng toµn lµ thÕ thñ. B¶n ý cña H− Tróc kh«ng ph¶i lµ ®Ó b¾t C−u Ma TrÝ. Y yªn trÝ r»ng vâ c«ng cña ®èi ph−¬ng cao h¬n m×nh gÊp ®Õn m−êi lÇn mµ vµ nghÜ thÇm: - L·o míi dïng cã mét tay ®Ó c«ng kÝch m×nh mµ ®· ghª gím ®Õn thÕ. Gi¶ tû y dïng c¶ hai tay th× m×nh ph¶i mÊt m¹ng ngay ®−¬ng tr−êng. NghÜ vËy, H− Tróc ph¶i liÒu chÕt gi÷ chÆt cæ tay tr¸i ®èi ph−¬ng lµ cã ý ®Ó cho tay tr¸i l·o kh«ng ra chiªu ®−îc. Kh«ng ngê ý nghÜ th« s¬ vµ tù ty mÆc c¶m b©y giê l¹i ho¸ ra ®¾c dông. C−u Ma TrÝ chØ cßn mét tay lµ tù do cö ®éng ®−îc, nªn nh÷ng thÕ ch−ëng liªn hoµn v« cïng biÕn ho¸ vµ tuyÖt diÖu kh«ng thÓ thi triÓn ®−îc. Cßn H− Tróc vèn ch−ëng ph¸p kh«ng ®−îc thuÇn thôc cho l¾m th× y sö dông mét ch−ëng l¹i gi¶n tiÖn h¬n lµ song ch−ëng. Tr−êng hîp ®Æc biÖt nµy khiÕn ch−ëng ph¸p C−u Ma TrÝ ®¸ng lÏ ph¸t huy ®−îc m−êi thµnh mµ l¹i chØ cßn n¨m. Tr¸i l¹i H− Tróc chØ ph¸t huy ®−îc hai ba thµnh th× l¹i tiÕn thªm ®−îc ®Õn bèn n¨m thµnh. Trong kho¶ng thêi gian chõng ch¸y tµn nÐn h−¬ng hai bªn trao ®æi ®· ®Õn mÊy tr¨m chiªu vµ vÉn ë vµo t×nh thÕ d»ng co, kh«ng ph©n th¾ng b¹i. HuyÒn Tõ, ThÇn Quang, HuyÒn §é, Long M·nh, TriÕt La Tinh cïng c¸c vÞ cao t¨ng ®Òu nh×n thÊy râ t×nh tr¹ng hai bªn ch¼ng ai ¨n ai. C−u Ma TrÝ tay tr¸i bÞ n¾m gi÷, kh«ng thÓ nµo giùt ra ®−îc, nh−ng H− Tróc còng ch¼ng h¬n g×. Tay tr¸i sö dông vµo thÕ chèng ®ì chØ cã lùc l−îng ph¶n kÝch. Hai bªn ®Òu ®−îc ®iÓm nä háng ®iÓm kia. Cuéc tû ®Êu d»ng dai vµ ly kú nµy ®Õn c¸c vÞ cao t¨ng biÕt nhiÒu hiÓu réng còng ch−a tõng thÊy tr−êng hîp t−¬ng tù bao giê. Ngoµi ra ®a sè quÇn t¨ng lÊy lµm kinh dÞ hoµi nghi. V× H− Tróc vÉn lu«n lu«n ë trong chïa tõ nhá ®Õn lín. ChuyÕn nµy lµ lÇn thø nhÊt y dêi khái chïa ®i xa míi trong vßng mét n¨m trêi mµ kh«ng hiÓu y ®· häc ®−îc mét b¶n l·nh ghª hån tõ ®©u ®em vÒ. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Ai nÊy cßn ng¹c nhiªn h¬n n÷a lµ H− Tróc ®· n¾m ®−îc ®Þch nh©n mµ sao kh«ng chÕ phôc næi? Cßn C−u Ma TrÝ th× mçi ph¸t ch−ëng m·nh liÖt cã thÓ lµm cho ng−êi ta ph¶i bong g©n g·y x−¬ng. C¶ nh÷ng tay cao thñ tuyÖt lu©n chØ s¬ hë mét chót mµ bÞ tróng mét ch−ëng l·o còng ph¶i ®o¹n khÝ chÕt ngay lËp tøc. Tr−íc côc diÖn nµy, gi¶ tû mét nhµ s− chïa ThiÕu L©m bÊt luËn lµ ai, muèn viÖn trî H− Tróc th× chØ khÏ ra mét ®ßn còng kh«ng ph¶i lµ ®Ó tr¶ thï röa hËn, quyÕt chÝ h¹ s¸t ®èi ph−¬ng, nªn ai còng gi÷ danh dù cho m«n ph¸i, kh«ng can thiÖp vµo. NÕu mét nhµ s− nµo ra tay h¹i s¸t C−u Ma TrÝ th× danh dù ph¸i ThiÕu L©m x−a nay lõng lÉy giang hå sÏ bÞ tæn th−¬ng v« cïng! QuÇn t¨ng tuy trong lßng xao xuyÕn, tay −ít ®Ém må h«i mµ chØ ®øng yªn theo dâi cuéc tû ®Êu. Hai bªn l¹i trao ®æi h¬n mét tr¨m chiªu n÷a. H− Tróc dÇn dÇn gi¶m bít mèi lo. §ång thêi nh÷ng chç tinh diÖu vÒ phÐp Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng còng mçi lóc mét thuÇn thôc h¬n. B©y giê trong m−êi chiªu chØ cã chÝn chiªu gi÷ thÕ thñ vµ ®· cã thÓ ph¶n kÝch ®−îc mét chiªu. C−u Ma TrÝ ®èi víi ®ßn ph¶n kÝch cña ®èi ph−¬ng còng ph¶i ra chiªu chèng ®ì vµ do ®ã thÕ c«ng cña l·o ®· b¾t ®Çu gi¶m bít. KÓ ra th× t×nh tr¹ng nµy còng ch−a ®em lîi thÕ g× mÊy cho H− Tróc, nh−ng cµng vÒ sau, lîi ®iÓm mçi lóc mét lín h¬n. L¹i qua mét thêi gian chõng ¨n xong b÷a c¬m, H− Tróc ®· cã thÓ ph¶n c«ng ®Õn t¸m trong m−êi chiªu vµ c¸c nhµ s− chïa ThiÕu L©m ®· bít lo l¾ng vµ khÊp khëi mõng thÇm. Tõ lóc C−u Ma TrÝ xuÊt hiÖn, ThÇn Quang Th−îng Nh©n cã nh÷ng mèi t©m t×nh m©u thuÉn nhau. L·o mong r»ng C−u Ma TrÝ huû diÖt ®−îc oai danh ph¸i ThiÕu L©m. MÆt kh¸c l·o l¹i kh«ng muèn cho mét nhµ s− dÞ téc vµo Trung Nguyªn hoµnh hµnh, ch¼ng cßn uý kÞ g× ai. L·o kh«ng ®ñ lùc l−îng ®Ó ®¶ b¹i C−u Ma TrÝ, b©y giê thÊy H− Tróc d»ng co ®−îc víi ®èi ph−¬ng ë vµo t×nh thÕ bÊt ph©n th¾ng b¹i th× l·o l¹i mong c¶ hai con cäp cïng chÕt hÕt. L·o tù ®Æt m×nh vµo ®Þa vÞ mét ng− «ng tr−íc cß trai k×m h·m nhau ®Ó thñ lîi. Dï Ba La Tinh kh«ng truyÒn thô tuyÖt kü kh¸c cña ph¸i ThiÕu L©m, th× chØ ba thø bÝ quyÕt vÒ Ban Nh−îc ch−ëng, Ma Ha chØ, §¹i Kim C−¬ng quyÒn l·o ®· ghi nhí vµo lßng råi vÒ nghiªn cøu kü l¹i, luyÖn tËp ®óng phÐp, còng cã thÓ trë nªn mét tay c¸i thÕ vâ l©m. L·o tin vµo trÝ tuÖ th«ng minh cña m×nh cã thÓ ®em ba m«n vâ c«ng nµy biÕn c¶i thµnh huyÒn diÖu h¬n mét c¸ch râ rµng. Vµ nh− vËy l·o sÏ s¸ng chÕ ra ba m«n tuyÖt kü ®Æc biÖt cho ph¸i Thanh L−¬ng ®Ó thµnh «ng thñy tæ ba m«n tuyÖt nghÖ nµy. Ba La Tinh l¹i ®i theo mét ý nghÜ riªng. Thêi gian h¾n ë Tµng kinh c¸c chïa ThiÕu L©m nghiªn cøu bao nhiªu vâ c«ng bÝ quyÕt truyÒn ®êi cña c¸c vÞ cao t¨ng chïa ThiÕu L©m ®Ó l¹i. H¾n cµng nghiªn cøu cµng thÊy vâ häc bao la tinh th©m ¶o diÖu v« cïng, råi ®i ®Õn chç say mª s¸ch vë. H«m nay s− huynh h¾n lµ TriÕt La Tinh ®Õn ®ãn h¾n dêi khái chïa ®Ó vÒ Thiªn Tróc, h¾n tù biÕt r»ng trÝ nhí cña h¾n tuy chØ ®−îc mét phÇn nhá xÝu vÒ vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m ®Ó trë vÒ cè h−¬ng ®· lÊy lµm mõng. H¾n thÊy s¸ch vë ThiÕu L©m rÊt lµ phong phó, mét khi ®· ra khái s¬n m«n th× tõ ®©y kh«ng bao giê cßn cã duyªn trë l¹i nghiªn cøu n÷a nªn h¾n rÊt lÊy lµm tham tiÕc. B©y giê h¾n ®−îc xem cuéc ®Êu gi÷a H− Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Tróc vµ C−u Ma TrÝ, nhËn thÊy néi lùc hai ng−êi rÊt cao c−êng mµ chiªu thøc l¹i cµng kú tuyÖt, l·o tù biÕt m×nh ch−a b»ng mét bªn nµo. Ba La Tinh cã biÕt ®©u lµ nh÷ng chiªu thøc mµ H− Tróc ®ang sö dông thùc ra ®©u cã ph¶i lµ vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m. L·o l¹i thÊy nhµ s− tuæi míi ngoµi hai m−¬i mµ ®· ghª gím ®Õn thÕ th× tù than m×nh b«n ba mu«n dÆm vµo ®−îc Tµng kinh c¸c ®©u cã ph¶i chuyÖn dÔ dµng? L·o míi thuéc ®−îc vµi pho kinh chÐp vÒ vâ häc, tuy kh«ng ®Õn nçi hai bµn tay tr¾ng trë vÒ cè h−¬ng nh−ng chç l·o nhí ®−îc ch¾c kh«ng ph¶i lµ nh÷ng m«n ch©n chÝnh quý träng. H¾n chØ lo tõ ®©y vÒ sau suèt ®êi ph¶i hèi hËn v« cïng. Ta nªn biÕt r»ng vâ häc còng mªnh m«ng kh«ng biÕt ®Õn ®©u lµ bê bÕn, kh¸c nµo nh÷ng m«n cÇm, kú, th−, ho¹, cµng nghiªn cøu th× cµng say mª. M×nh häc ®Õn hÕt ®êi vÉn cßn cã ng−êi cao th©m h¬n. Ba La Tinh lµ vÞ cao t¨ng ®¹i tµi trÝ ë n−íc Thiªn Tróc. Lóc ®Çu h¾n ®Õn chïa ThiÕu L©m víi ý ®Þnh ¨n c¾p vâ kinh ®em vÒ më mang vâ häc n−íc Thiªn Tróc. H¾n thÊy vâ häc chïa ThiÕu L©m nh− biÓn kh«ng bê th× ®em lßng quyÕn luyÕn kh«ng muèn bá ®i n÷a. Lóc nµy H− Tróc tû ®Êu víi C−u Ma TrÝ, tuy phÇn tiÕn c«ng cña nhµ s− n−íc Thæ Phån h·y cßn nhiÒu h¬n phÇn thÕ thñ, song néi lùc l·o mçi lóc cµng thªm m·nh liÖt. Song mçi chiªu H− Tróc tÊn c«ng lµ C−u Ma TrÝ ph¶i cè g¾ng l¾m míi chèng ®ì ®−îc. Nguyªn H− Tróc tõ lóc trong lßng bít nçi lo ©u, ®ét nhiªn ph¸t triÓn mét chiªu thøc ®Æc biÖt. Chiªu thøc nµy kh«ng ph¶i ë trong phÐp Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng mµ lµ mét thñ ph¸p mµ Lý Thu Thuû ®· d¹y y n¬i hoang v¾ng ®Ó ®èi phã víi §ång Mç. Tuy nã lµ mét chiªu nh−ng cã t¸m thÕ bÝ Èn lîi h¹i v« cïng. H«m Êy §ång Mç ph¶i phÝ rÊt nhiÒu t©m huyÕt míi gi¶i khai ®−îc. Dï C−u Ma TrÝ vâ häc uyªn th©m, c¬ biÕn h¬n ng−êi nh−ng lóc th¶ng thèt ph¶i tiÕp chiªu nµy mét c¸ch g−îng g¹o, cßn H− Tróc chiÕm ®−îc th−îng phong th× tinh thÇn cµng phÊn khëi. Y liÒn ra chiªu thø hai mµ §ång Mç ®· d¹y y ®Ó ®èi phã víi Lý Thu Thuû. Ta nªn nhí r»ng §ång Mç vµ Lý Thu Thuû ®Òu lµ nh÷ng tay cao thñ tuyÖt ®Ønh trong ph¸i Tiªu Dao, chiªu thøc nµo cña hai ng−êi nµy còng cùc kú lîi h¹i. Nã cßn lµ nh÷ng chiªu thøc hiÓm ®éc mong h¹ s¸t b»ng ®−îc ®èi ph−¬ng, v× hai ng−êi ®µn bµ nµy ®· chång chÊt trong lßng mÊy chôc n¨m thï hËn vµ l¹i biÕt râ tr×nh ®é ghª gím cña ®èi ph−¬ng. Bän cao t¨ng cïng HuyÒn Tõ thÊy H− Tróc mçi lóc mét sö chiªu hiÓm ®éc th× tuy t×nh thÕ trë nªn s¸ng sña h¬n nh−ng hä kh«ng khái chau mµy. Nguyªn c¸c t¨ng l÷ ®Ö tö ph¸i ThiÕu L©m tõ mÊy tr¨m n¨m nay kh«ng cã mét ng−êi ®µn bµ nµo, tr¶i bao nhiªu triÒu ®¹i toµn theo ®−êng lèi d−¬ng c−¬ng. §ång thêi vâ c«ng cöa PhËt chØ cèt ý ra tay ®Ó kiÒm chÕ ®èi ph−¬ng chø kh«ng ph¶i ®Ó giÕt ng−êi, tr¸i ng−îc h¼n víi nh÷ng chiªu thøc cña §ång Mç vµ Lý Thu Thuû. Cã ®iÒu ngÉu nhiªn H− Tróc l¹i xen vµo mét chiªu Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng võa hoµ b×nh võa uy m·nh phï hîp víi b¶n ý cña chïa ThiÕu L©m, nh−ng ®ã chØ lµ sè Ýt, cßn phÇn nhiÒu lµ nh÷ng chiªu thøc th©m ®éc. Nh÷ng ng−êi bµng quan theo dâi cuéc ®Êu ®Òu chét d¹ lÈm bÈm: - NÕu chiªu nµy mµ ®¸nh vµo m×nh th× ch¼ng nh÷ng bÞ mÊt m¹ng mµ cßn bÞ chÕt mét c¸ch cùc kú th¶m khèc. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Tr−íc khi quÇn t¨ng sinh lßng kinh h·i ngÊm ngÇm, C−u Ma TrÝ ®· ph¸t gi¸c ra t×nh thÕ cùc kú bÊt lîi cho m×nh. L·o ®· ba lÇn vËn ®éng k×nh lùc muèn giùt ra khái tay H− Tróc ®Ó tiÖn thi triÓn tuyÖt kü Ho¶ diÖm ®ao, nh−ng l·o gia t¨ng k×nh lùc th× chØ lùc cña H− Tróc cµng m¹nh thªm. L·o kh«ng biÕt néi lùc cña ®èi ph−¬ng cao th©m ®Õn møc ®é nµo? Tr−íc t×nh thÕ nguy cÊp, trong lßng l·o s¸t khÝ næi lªn bõng bõng. Tay tr¸i l·o phãng lu«n ra ba ch−ëng "veo vÐo". H− Tróc vung tay lªn ho¸ gi¶i. C−u Ma TrÝ rôt tay vÒ rót l−ìi ®ao truû thñ trong bÝt tÊt ra nh»m ®©m vµo b¶ vai H− Tróc. H− Tróc chØ häc nh÷ng chiªu thøc tay kh«ng, ®ét nhiªn y thÊy b¹ch quang lÊp lo¸ng. L−ìi ®ao truû thñ trong tay ®Þch nh©n phãng tíi. Y kh«ng biÕt chèng ®ì c¸ch nµo, liÒn vung tay lªn chôp xuèng cæ tay tr¸i C−u Ma TrÝ. §©y lµ mét chiªu cÇm n· thñ ph¸p trong phÐp Thiªn S¬n chiÕt mai thñ. Thñ ph¸p nµy ®· mau lÑ v« cïng l¹i rÊt tróng ®Ých. Ba ngãn tay H− Tróc ch¹m vµo cæ tay ®èi ph−¬ng råi, ngãn c¸i vµ ngãn ót rÝt chÆt l¹i. Gi÷a lóc Êy luång k×nh lùc trong lßng bµn tay C−u Ma TrÝ x« ra, l−ìi ®ao truû thñ rêi khái tay l·o mµ c¶ hai tay H− Tróc ®Òu n¾m gi÷ lÊy cæ tay ®èi ph−¬ng, kh«ng tr¸nh ®−îc. Sét mét tiÕng rïng rîn. L−ìi ®ao truû thñ ®· c¾m phËp vµo vai H− Tróc ngËp ®Õn chu«i. QuÇn t¨ng ®øng xem la lªn mét tiÕng kinh ho¶ng: - ói chao! Råi trong ®¸m ®«ng ®ét nhiªn cã bèn nhµ s− vung tr−êng kiÕm lªn, thanh quang lÊp lo¸ng ®Òu nh»m ®©m vµo cæ häng C−u Ma TrÝ. Bèn nhµ s− cïng nh¶y xæ ra vµ ®ång thêi ®éng thñ. Bèn thanh tr−êng kiÕm nh»m c¶ vµo mét ph−¬ng vÞ. KiÕm ph¸p cùc kú mau lÑ, hiÓm ®éc v« cïng. C−u Ma TrÝ vËn lùc vµo hai ch©n, toan nh¶y lïi vÒ phÝa sau ®Ó tr¸nh. C−u Ma TrÝ vÉn kh«ng nhóc nhÝch nh−ng c¶m thÊy cæ häng bÞ ®au nhãi lªn. Mòi bèn thanh tr−êng kiÕm ®· ®©m vµo da y. Bèn nhµ s− ®ång thanh qu¸t lªn: - Qu©n mÆt dÇy nµy! Nép m¹ng ®i! Thanh ©m nhÑ nhµng vµ trong trÎo tùa hå nh− tõ miÖng thiÕu n÷ ph¸t ra. H− Tróc nh×n l¹i bèn nhµ s− th× tÐ ra lµ Mai, Lan, Tróc, Cóc tø kiÕm ®· ¨n mÆc tr¸ h×nh. Trªn ®Çu c¸c c« ®éi mò nhµ s− ®Ó che kÝn mí tãc m©y, m×nh mÆc ¸o t¨ng bµo theo kiÓu chïa ThiÕu L©m. H− Tróc cùc kú kinh h·i la lªn: - Kh«ng ®−îc h¹ s¸t y! Mai kiÕm ®¸p: - D¹! D¹! Nh−ng mòi kiÕm vÉn kÒ vµo cæ cm. C−u Ma TrÝ c−êi ha h¶ nãi: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - Chïa ThiÕu L©m ch¼ng nh÷ng û vµo nhiÒu ng−êi ®Ó thñ th¾ng mµ cßn dÊu diÕm ®µn bµ con g¸i. TÐ ra mÊy tr¨m n¨m danh dù lµ thÕ nµy ®©y! B©y giê ta míi biÕt! H− Tróc trong lßng hoang mang kh«n xiÕt, kh«ng biÕt lµm thÕ nµo ®−îc, bÊt gi¸c bu«ng cæ tay C−u Ma TrÝ ra. Cóc kiÕm xoay tay l¹i rót l−ìi ®ao truû thñ trªn vai y ra. M¸u t−¬i phun lªn nh− suèi. Cóc kiÕm thß tay vµo bäc lÊy ra mét tÊm kh¨n ®Ó buéc vÕt th−¬ng cho y. Cßn ba c« Mai, Lan, Tróc vÉn chÝ mòi kiÕm vµo cæ C−u Ma TrÝ. H− Tróc Êp óng hái: - C¸c... c¸c ng−¬i ®Õn ®©y lµm chi? C−u Ma TrÝ tay ph¶i vung thÇn c«ng Ho¶ diÖm ®ao lªn mét c¸i. Choang! Choang! Choang! Ba thanh tr−êng kiÕm cña Mai, Lan, Tróc bÞ g·y nöa. Ba c« giËt m×nh kinh h·i nh¶y lïi ra xa h¬n tr−îng. C¸c c« nh×n l¹i ba thanh kiÕm chØ cßn l¹i mét khóc. C−u Ma TrÝ ngöa mÆt lªn trêi næi mét trµng c−êi ré råi quay sang hái HuyÒn Tõ: - Ph−¬ng tr−îng s− huynh! B©y giê s− huynh nãi nh− thÕ nµo ®©y? HuyÒn Tõ s¾c mÆt x¸m xanh ®¸p: - Nguyªn do vô nµy l·o t¨ng vÉn ch−a hiÓu ra sao. CÇn ph¶i ®iÒu tra râ rÖt råi theo giíi luËt b¶n tù xö trÝ. Minh v−¬ng cïng c¸c vÞ s− huynh ®−êng xa mÖt nhäc, l·o t¨ng xin mêi quý vÞ ra nhµ kh¸ch dïng trai ®·. C−u Ma TrÝ nãi: - Nh− vËy th× phiÒn nhiÔu cho s− huynh qu¸! L·o nãi xong ch¾p tay thi lÔ. HuyÒn Tõ ®¸p lÔ råi, C−u Ma TrÝ tay ®−¬ng ch¾p bçng phãng ra hai bªn. L·o ngÊm ngÇm vËn thÇn c«ng Ho¶ diÖm ®ao. XoÑt! XoÑt! XoÑt! XoÑt! Mai, Lan, Cóc, Tróc bèn c« la ho¶ng v× chiÕc t¨ng m¹o trªn ®Çu kh«ng giã mµ rít xuèng ®Ó lé nh÷ng m¸i tãc ®en nh¸nh. §ång thêi cã hµng tr¨m mãn tãc rít theo mò xuèng. Nguyªn C−u Ma TrÝ phãng thÇn c«ng Ho¶ diÖm ®ao l−ít qua ®Ó lËt t¨ng m¹o cña bèn c« ®ång thêi d− lùc thÇn c«ng nµy cßn hít ®øt v« sè tãc rít xuèng l¶ t¶. §¸nh rít t¨ng m¹o th× ch¼ng cã g× lµ khã, nh−ng luång ch©n khÝ v« h×nh c¾t ®øt ®−îc bÊy nhiªu tãc th× thËt lµ kú. Cã thÓ nãi r»ng luång ch©n khÝ nµy s¾c nh− ®ao kiÕm. Xem thÕ ®ñ biÕt néi lùc C−u Ma TrÝ ®· ®Õn mùc siªu quÇn. C−u Ma TrÝ træ tµi nh− vËy ch¼ng nh÷ng ®Ó khoe b¶n l·nh cho mäi ng−êi ph¶i nhín nh¸c mµ cßn ngô ý c¾t tãc chø kh«ng giÕt ng−êi ra ®iÒu nh©n nghÜa. §ång thêi l·o lµm lé th©n h×nh bèn thiÕu n÷ ra khiÕn cho c¸c nhµ s− hÕt c·i. HuyÒn Tõ vÎ mÆt cùc kú khã chÞu miÔn c−ìng cÊt tiÕng mêi: - Nµo! Xin thØnh c¸c vÞ s− huynh. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Bän ThÇn Quang, Long M·nh, Dung TrÝ cïng t¨ng chóng thÊy trong chïa ThiÕu L©m cã bèn c« thiÕu n÷ th× cã ai lµ kh«ng kinh dÞ. §õng nãi lµ chïa ThiÕu L©m, ®Õn chïa th−êng còng kh«ng thÓ dung thø nh÷ng vô ph¶n béi giíi luËt nµy. Ai nÊy ®Òu ®øng dËy vµ ®−îc nhµ s− chuyªn viÖc tiÕp kh¸ch mêi ra nhµ kh¸ch thô trai. Nh÷ng t©n kh¸ch võa xoay m×nh ch−a b−íc ra khái ®¹i ®iÖn th× Mai kiÕm l¹i lªn tiÕng, nãi víi H− Tróc: - Th−a chñ nh©n! ChÞ em bän thuéc h¹ lÐn ®Õn ®©y ®Ó hé vÖ chñ nh©n, xin chñ nh©n miÔn tr¸ch cho. Lan kiÕm tiÕp lêi: - Nhµ s− Duyªn C¨n kia v« lÔ víi chñ nh©n, chÞ em bän thuéc h¹ ph¶i ®¸nh cho y mét trËn nhõ tö, y míi biÕt th©n. Kh«ng ngê l·o hoµ th−îng bªn T©y Vùc nµy l¹i d¸m ®¶ th−¬ng chñ nh©n. H− Tróc "ña!" mét tiÕng råi tØnh ngé, lÈm bÈm: - TÐ ra së dÜ Duyªn C¨n kÝnh cÈn m×nh lµ v× y ®· bÞ mÊy c« nµy uy hiÕp. ThÕ th× chóng gi¶ lµm s− Èn th©n trong chïa ®· l©u råi. Nhµ s− bÊt gi¸c dËm ch©n nãi: - C¸c ng−¬i lén xén qu¸! Y nãi xong ch¹y ®Õn tr−íc t−îng PhËt Nh− Lai quú xuèng khÊn: - §Ö tö kiÕp tr−íc téi nghiÖp ®· nhiÒu, kiÕp nµy l¹i kh«ng gi÷ giíi luËt thanh quy ®Ó g©y ra mèi tai ho¹ tµy ®×nh cho b¶n tù. §Ö tö kÝnh cÈn xin ph−¬ng tr−îng tr¸ch ph¹t thËt nÆng cho. Cóc kiÕm nãi: - Th−a chñ nh©n! Chñ nh©n ch¼ng nªn lµm hoµ th−îng n÷a cho nhäc m×nh, chi b»ng chóng ta vÒ c¶ nói Phiªu DiÔu lµ h¬n. N¬i ®©y c¬m canh l¹t lÏo l¹i bÞ ng−êi qu¶n thóc, cßn cã chi lµ thó vÞ? Tróc kiÕm còng trá vµo HuyÒn Tõ: - L·o hoµ th−îng! NÕu l·o cã ®iÒu m¹o ph¹m ®Õn chñ nh©n chóng ta th× bèn chÞ em chóng ta kh«ng nÓ ®©u. VËy l·o ph¶i cÈn thËn ®Êy! H− Tróc véi qu¸t lªn: - C¸c ng−¬i kh«ng ®−îc v« lÔ. Sao l¹i ®Õn chïa r¾c rèi? Trêi ¬i! Ph¶i c©m miÖng l¹i ngay! Nh−ng bèn c« mçi c« nãi mét ®iÒu víi giäng l−ìi coi HuyÒn Tõ ch¼ng vµo ®©u. T¨ng chóng chïa ThiÕu L©m nh×n nhau kinh h·i, råi l¹i liÕc nh×n mÊy c« g¸i th× thÊy c« nµo còng nh− c« nÊy: mÆt mòi ®Çy ®Æn, xinh ®Ñp, ho¹t b¸t mµ ®Òu ch¼ng biÕt sî trêi sî ®Êt lµ g×, song ch¼ng ai biÕt lai lÞch bèn c« ra sao. Nguyªn bèn c« nµy lµ con mét nhµ nghÌo ë ch©n nói §¹i TuyÕt, mét bµ mÑ sinh h¹ b¶y c« råi sau cïng sinh t− ra bèn c« nµy. Nhµ nghÌo kh«ng ®ñ søc nu«i, bµ mÑ ®em vµo rõng tuyÕt bá. GÆp lóc §ång Mç h¸i thuèc ë nói §¹i TuyÕt ®Ó chÕ luyÖn Cöu chuyÓn hïng Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung xµ hoµn, mô theo tiÕng trÎ khãc l¹i xem thÊy bèn ®øa nhá võa b»ng nhau vµ t−íng m¹o gièng nhau th× lÊy lµm kú thó, liÒn ®em vÒ cung Linh Thøu nu«i cho kh«n lín råi truyÒn thô vâ c«ng. Bèn c« nµy tuy mang danh lµ thÞ tú cña §ång Mç mµ thùc ra mô coi bèn c« nh− con ®Î vµ ®−îc mô rÊt th−¬ng yªu. Bèn c« ch−a tõng ra khái nói Phiªu DiÔu nªn ch¼ng hiÓu g× vÒ nh©n t×nh thÕ cè mµ còng ch¼ng biÕt ph©n biÖt thø bËc trong loµi ng−êi. Suèt ®êi c¸c c« chØ biÕt nghe lÖnh §ång Mç. §Õn khi H− Tróc lªn thay lµm chñ nh©n cung Linh Thøu th× c¸c c« l¹i hÕt m×nh phông sù H− Tróc. Nh−ng H− Tróc «n hoµ khiªm tèn, kh«ng oai nghiªm nh− §ång Mç, thµnh ra c¸c c« kh«ng sî y mÊy, t©m ý bèn c« linh c¶m nh− nhau nªn nh÷ng ý nghÜ d«ng cµn còng næi lªn nh− nhau. HuyÒn Tõ nãi: - Trõ c¸c vÞ s− huynh s− ®Ö vµo hµng ch÷ HuyÒn th× ë l¹i cßn bao nhiªu t¨ng chóng kh¸c tõ hµng ch÷ TuÖ trë xuèng ai vÒ phßng nÊy! Chóng t¨ng ®ång thanh ®¸p: - D¹! Råi lôc tôc ®i ra. ChØ trong kho¶ng kh¾c, trªn §¹i hïng b¶o ®iÖn chØ cßn l¹i h¬n ba m−¬i vÞ l·o t¨ng vµo hµng ch÷ HuyÒn, H− Tróc cïng s− phô lµ TuÖ Lu©n vµ bèn c« g¸i t¹i cung Linh Thøu. TuÖ Lu©n hoµ th−îng tiÕn mét b−íc ®Õn tr−íc PhËt t−îng quú xuèng nãi: - §Ö tö kh«ng biÕt ph−¬ng ch©m gi¸o hèi ®Ó d−íi cöa PhËt n¶y ra tªn nghiÖt ®å nµy. Cói xin ph−¬ng tr−îng träng ph¹t cho. Tróc kiÕm c−êi hÝch hÝch nãi: - B¶n l·nh cña ng−¬i thÊp kÐm thÕ nµy mµ còng ®ßi lµm s− phô chñ nh©n ta −? §ªm h«m kia ng−êi che mÆt ®· trãi ng−¬i trªn c©y tïng lµ nhÞ tû ta ®ã. Ta nãi thiÖt cho ng−¬i hay: vâ c«ng ng−¬i cßn tÇm th−êng l¾m! H− Tróc ngÊm ngÇm la ho¶ng: - ChÕt råi! ThËt lµ chÕt råi! MÊy c« nµy trªu cît c¶ ®Õn s− phô ta! L¹i nghe Lan kiÕm c−êi nãi: - Duyªn C¨n b¶o ta ng−¬i lµ s− phô chñ nh©n ta, nªn ta ®Õn thö ng−¬i ch¬i. B÷a nay mµ tam muéi ta kh«ng nãi th× e r»ng vÜnh viÔn ng−¬i kh«ng biÕt ai ®· ch¬i ng−¬i vè ®ã. Thó qu¸! Thó qu¸! Råi c¸c c« c−êi ré. HuyÒn Tõ liÒn lªn tiÕng: - Bèn vÞ s− ®Ö HuyÒn T©m, HuyÒn Quý, HuyÒn NiÖm, HuyÒn TÜnh l¹i xin bèn vÞ n÷ thÝ chñ ®õng nãi cµn vµ ®õng cã väng ®éng. Bèn nhµ s− giµ khom h«ng thi lÔ ®¸p: - D¹! Råi quay l¹i nãi víi bèn c« g¸i cung Linh Thøu: Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung - Ph−¬ng tr−îng ®· h¹ ph¸p chØ xin bèn vÞ ®õng nãi nh¨ng, lµm cµn. Mai kiÕm c−êi ®¸p: - Nh−ng chóng ta l¹i cø thÝch nãi nh¨ng vµ −a lµm cµn th× ng−¬i lµm g× ®−îc bän ta? Bèn nhµ s− ®ång thanh ®¸p: - VËy th× bän bÇn t¨ng ®µnh ®¾c téi víi c¸c vÞ vËy! Døt lêi, bèn vÞ phÊt ¸o t¨ng bµo mét c¸i trïm lªn trªn bµn tay ®−a tay ra n¾m lÊy tay bèn c«. HuyÒn T©m sö chiªu CÇm long thñ, HuyÒn Quý sö chiªu Hæ tr¶o c«ng, HuyÒn NiÖm sö chiªu ¦ng tr¶o lùc, HuyÒn TÜnh sö chiªu ThiÕu L©m cÇm n· thËp b¸t ®¶. Bèn chiªu nµy tuy kh¸c nhau nh−ng ®Òu lµ nh÷ng m«n vâ tinh diÖu ph¸i ThiÕu L©m. Trong bèn c« th× ba c« ®Òu bÞ C−u Ma TrÝ chÆt ®øt mÊt tr−êng kiÕm, Cóc kiÕm liÒn vung tr−êng kiÕm lªn ®Ó hé vÖ cho ba c« chÞ. Ba c« Mai, Lan, Tróc còng vung kiÕm gÉy, hoµ víi kiÕm quang cña Cóc kiÕm ®¸nh ra. H− Tróc véi la lªn: - LiÖng kiÕm ®i! LiÖng kiÕm ®i! Kh«ng ®−îc ®éng thñ! © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2