Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 12

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

78
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 12', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 12

 1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI HAI VOÕ COÂNG TUYEÄT THEÁ LAØ AI ? Vöông Ngoïc Yeán thaáy Ñoaøn Döï bò tay cao thuû ngöôøi Taây Haï duøng pheùp "Caåm naõ" baét ñöôïc, khoâng coù caùch naøo thoaùt thaân thì trong daï boàn choàn muoán chaïy ra cöùu vieän. Khoán noãi töø luùc truùng ñoäc trôû ñi, töù chi baûi hoaûi, nhaéc tay caát chaân raát khoù khaên thì coøn noùi chi ñeán chuyeän cöùu ngöôøi nöõa. Naøng coøn nghó ñeán moät tay cao thuû nöõa ngöôøi Taây Haï maët muõi gôùm ghieác ñang ñöùng beân cöûa lôùn. Gaõ naøy chæ giô ñao leân cheùm moät nhaùt taát laø Ñoaøn Döï uoång maïng. Naøng sôï haõi quaù, lôùn tieáng la leân: -Caùc ngöôøi khoâng ñöôïc saùt haïi Ñoaøn coâng töû. Ta... ta theo caùc ngöôøi ñi laø xong! Giöõa luùc naøy, trong loøng Ñoaøn Döï cuõng cöïc kyø kinh haõi, chaøng lieàu maïng ñöa ngoùn tay ra ñieåm loaïn caû leân. Thöïc ra, neáu luùc chaøng traán tónh, chaân tay khoâng bò naém giöõ thì "Chu Caùp Thaàn coâng" ôû trong thaân theå chaøng cuõng ñuû huùt chaët laáy noäi löïc cuûa tay cao thuû ngöôøi Taây Haï. Nhöng moät laø chaøng tinh thaàn bò khuûng boá ñaõ laâu, hai laø noäi löïc chaøng nhaân luùc kinh khuûng maø chaïy heát ra naêm ñaàu ngoùn tay vaø tuï taäp ôû ñoù, thì laïi ñieåm ra ngoaøi khoâng gian. Chaøng caûm thaáy aùp löïc treân ngöïc moãi luùc moät naëng theâm, daàn daàn khoâng thôû ñöôïc nöõa. Ñang luùc möôøi phaàn nguy ngaäp, boãng nghe maáy tieáng "xuyø xuyø", roài gaõ cao thuû ngöôøi Taây Haï ruù leân: -uùi chao! Thaèng loûi naøy gioûi thöïc. Mi ñieåm truùng vaøo ta... truùng huyeät "ngoïc chaåm" ta roài! Hai tay gaõ nôùi ra, ñaàu ruõ xuoáng, guïc vaøo vaùch maø cheát. Ñoaøn Döï raát laáy laøm kyø, ngoaûnh ñaàu laïi xem, thì huyeät "ngoïc chaåm" gaõ cao thuû Taây Haï bò thuûng moät loã nhoû, maùu töôi öùa ra. Veát thöông naøy laø do kieám khí Luïc Maïch Thaàn Kieám gaây neân. Ñoaøn Döï khoâng nghó ra, chaøng khoâng ngôø trong luùc cöïc kyø nghieâm troïng, coâng löïc ngöng tuï ôû ñaàu ngoùn tay ñieåm ra phoùng leân treân töôøng coøn vaêng ngöôïc laïi ñaùnh truùng vaøo haäu chaåm gaõ cao thuû Taây Haï ñöôïc. Chính ra Ñoaøn Döï ñaõ ñieåm ca thaûy möôøi maáy phaùt vaøo sau löng ñoái phöông maø gaõ khoâng vieäc gì vì noäi löïc gaõ raát huøng haäu. Theá maø kieám khí baät vaêng trôû laïi, söùc maïnh ñaõ giaûm suùt, thì töôûng khoâng theå laø cho gaõ toån thöông maûy may ñöôïc. Deø ñaâu hai huyeät "ngoïc chaåm" vaø "thieân truï" laø cöûa töû gaõ, kieám khí chaøng ñuïng vaøo laø gaõ laäp töùc cheát ngay. Ñoaøn Döï vöøa möøng vöøa sôï, buoâng thi theå gaõ cao thuû Taây Haï xuoáng roài goïi: 144 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Vöông coâ nöông! Beân ñòch cheát heát roài! Chaøng queân maát gaõ ñöùng beân cöûa. Thoát nhieân phía sau coù tieáng noùi laïnh nhö baêng: -Chöa cheát heát ñaâu! Ñoaøn Döï ruøng mình quay laïi, thaáy veû maët gaõ cao thuû Taây Haï naøy trô nhö goã thì nghó thaàm: "Chaéc voõ coâng gaõ naøy khoâng gioûi, mình chæ caàn tuùm laáy huyeät "chí thaát" gaõ laø gieát ñöôïc ngay", lieàn cöôøi noùi: -Laõo huynh ñi ñi thoâi! Toâi quyeát khoâng gieát ñaâu. Gaõ kia hoûi: -Ngöôi coù ñuû baûn lónh ñeå gieát ñöôïc ta ö? Gioïng noùi cöïc kyø ngaïo maïn. Thöïc ra thì Ñoaøn Döï khoâng muoán gieát haïi theâm nöõa, chaøng chaép tay noùi: -Taïi haï chöa chaéc ñaõ laø tay ñoái thuû vôùi caùc haï, coøn nhôø caùc haï roäng dung tha cho. Gaõ cao thuû Taây Haï ñaùp: -Maáy lôøi ngöôi noùi coù veû ñuøa giôõn chöù khoâng coù yù thaønh thöïc xin tha. pheùp "Nhaát Döông Chæ" cuøng "Luïc Maïch Thaàn Kieám" cuûa hoï Ñoaøn nöôùc Ñaïi Lyù ñaõ töøng noåi danh löøng laãy khaép nôi, laïi ñöôïc coâ nöông kia chæ baûo yeáu quyeát, haù chaúng phaûi laø tay cao thuû baäc nhaát hieän nay sao? Taïi haï muoán ñöôïc lónh giaùo nhöõng ñoøn tuyeät kyõ cuûa caùc haï. Gaõ noùi thaúng moät laøu ñeàu nhau, khoâng tieáng nhoû, tieáng naëng tieáng nheï, cuõng khoâng toû veû taùn döông hay khinh mieät. Ai chöa nghe quen tai thì töôûng gaõ ôû nöôùc naøo ñeán. Gaõ noùi tieáng Haùn, töø ngöõ khoâng sai laàm maø aâm ñieäu cuõng roõ raøng. Ñoaøn Döï nghó thaàm: "Nghe gioïng löôõi, gaõ naøy quyeát khoâng phaûi laø tay taàm thöôøng. Ta khoâng cuøng y ñoäng thuû hay hôn!" Neân nhôù raèng baûn tính Ñoaøn Döï khoâng öa voõ coâng maø nay gieát ñaõ laém ngöôøi vì tình theá baát ñaéc dó. Veà chuyeän ñaùnh ñaám nhau neáu coù theå traùnh ñöôïc laø chaøng thoâi ngay. Theá roài chaøng vaùi saùt ñaát, thaønh thöïc naên næ: -Lôøi chæ trích cuûa caùc haï thaät ñuùng, yù nguyeän caàu xin cuûa taïi haï thaät ra chöa ñuû thaønh kính. Vaäy baây giôø taïi haï xin coù lôøi töø taï. Thöïc ra taïi haï chöa hoïc chuùt voõ coâng naøo, vöøa roài taïi haï ñaùnh cheát ngöôøi, chaúng qua söï ngaãu nhieân. Taïi haï chæ mong baûo toaøn tính maïng ñaõ laáy laøm maõn nguyeän laém roài, ñaâu daùm tranh cöôøng vôùi ai. Gaõ cao thuû Taây Haï cöôøi khaønh khaïch, noùi: -Caùc haï chöa töøng hoïc voõ coâng, vaäy maø môùi giô tay moät caùi ñaõ gieát cheát heát boán tay cao thuû trong Nhaát phaåm ñöôøng, laïi gieát luoân möôøi moät teân voõ syõ. Giaû tyû nhö 145 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung caùc haï hoïc voõ coâng roài, bao nhieâu tay cao thuû trong voõ laâm khaép thieân haï lieäu coøn soáng ñöôïc nöõa khoâng? Ñoaøn Döï ñaûo maét nhìn töø ñoân g sang taây trong nhaø ñaïi ñöôøng moät löôït, thaáy baûy taùm xaùc cheát naèm ngoån ngang dính beâ beát maùu, trong loøng chaøng aên naên voâ cuøng, böng maët noùi aáp uùng: -Sao?... Sao toâi laïi gieát nhieàu ngöôøi theá naøy? Toâi... toâi thöïc khoâng muoán gieát ngöôøi. Baây giôø bieát laøm theá naøo? Baây giôø bieát laøm theá naøo? Gaõ kia cöôøi laït maáy tieáng, lieác maét nhìn chaøng xem maáy lôøi chaøng noùi coù ñuùng laø baûn taâm chaøng khoâng. Ñoaøn Döï rôùt nöôùc maét noùi: -Nhöõng ngöôøi naøy trong nhaø ñeàu coù cha meï, vôï con, vöøa môùi ñaây hoï ñeàu maïnh khoeû nhö roàng nhö coïp, maø ñeàu bò gieát. Toâi... toâi... raát laáy laøm hoå theïn vôùi chuùng hoï! Noùi tôùi ñaây, chaøng xuùc ñoäng dò thöôøng, baát giaùc nöôùc maét nhö möa, ngheïn ngaøo noùi: -Chöa chaéc boïn hoï ñònh buïng gieát toâi, maø chæ vaâng leänh treân sai khieán ñeán ñaây ñeå baét ngöôøi. Hoï vôùi toâi chöa töøng quen bieát nhau, vaäy maø toâi haï ñoäc thuû laøm chi? Gaõ cao thuû Taây Haï cöôøi, laïi noùi: -Thoâi! Ngöôi ñöøng nhaân nghóa giaû nöõa! Laøm troø meøo khoùc chuoät laøm chi! Ngöôi töôûng theá laø ñöôïc ngöôøi ta tha toäi cho ö? Ñoaøn Döï gaït nöôùc maét, ñaùp: -Caùc haï noùi phaûi laém! Ngöôøi ñaõ gieát, toäi ñaõ phaïm, khoùc cuõng voâ ích. Toâi ñaønh ñem nhöõng thi theå naøy ñi mai taùng cho roài! Ngoïc Yeán nghó buïng: "Ñem möôøi maáy caùi xaùc ñi choân thì bieát bao giôø cho xong?" Naøng lieàn la leân: -Ñoaøn coâng töû! Toâi e raèng ñòch nhaân coøn ñeán taán coâng nöõa. Ta phaûi gaáp ruùt rôøi khoûi nôi ñaây. Ñoaøn Döï ñaùp ngay: -Vaâng! Vaâng! Roài trôû goùt leân thang. Gaõ cao thuû Taây Haï noùi: -Ngöôi chöa gieát ta ñaõ ñi ngay ö? Ñoaøn Döï laéc ñaàu, ñaùp: -Toâi khoâng gieát caùc haï. Hôn nöõa, toâi khoâng ñòch noåi caùc haï. Gaõ kia noùi: -Chuùng ta chöa tyû thí sao ngöôi ñaõ bieát khoâng ñòch noåi ta? Coâ nöông kia ñaõ ñem moân "Laêng ba vi boä" truyeàn thuï cho ngöôi. Quaû nhieân caùc ngöôi coù thuû ñoaïn khaùc ngöôøi. 146 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ñoaøn Döï toan giaõi baøy pheùp "Laêng ba vi boä" khoâng phaûi do Ngoïc Yeán truyeàn thuï cho mình. Song chaøng laïi nghó vieäc naøy haø taát phaûi noùi vôùi ngöôøi ngoaøi, roài chaøng ñaùp: -Ñuùng roài! Toâi khoâng hieåu voõ coâng laø gì, hoaøn toaøn troâng nhôø ôû Vöông coâ nöông chæ ñieåm cho môùi thoaùt khoûi ñaïi naïn. Gaõ kia noùi: -Caøng hay! Ta ôû ñaây chôø. Ngöôi xin chæ thò coâ nöông phöông phaùp gieát ta ñi! Ñoaøn Döï ñaùp: -Toâi khoâng gieát caùc haï maø! Ngöôøi kia noùi: -Ngöôi khoâng muoán gieát ta, nhöng ta laïi cöù muoán gieát ngöôi. Noùi xong, löôïm moät thanh ñao döôùi ñaát. Ñoät nhieân, giöõa nhaø ñaïi ñöôøng aùnh ñao laáp laùnh trong voøng hôn moät tröôïng. Ñoaøn Döï khoa chaân böôùc ra moät böôùc, giô soáng ñao leân ñôõ treân baû vai roài boãng keâu leân moät tieáng, chaân böôùc loaïng choaïng. Gaõ cao thuû Taây Haï laäp töùc thöøa theá ñöa muõi ñôn ñao ñaâm vaøo coå chaøng. Ñoaøn Döï sôï toaùt moà hoâi, laïnh ngaét, ñöùng yeân khoâng nhuùc nhích. Ngöôøi kia noùi: -Ngöôi mau leân thænh giaùo sö phuï ñi, xem naøng baûo duøng caùch gì ñeå gieát ta. Noùi xong thu ñao veà, phoùng chaân ñaù moät caùi. Ñoaøn Döï laên ñi long loùc, va vaøo coät nhaø, traùn söng huùp chaûy maùu töôi ra. Vöông Ngoïc Yeán goïi: -Ñoaøn coâng töû! Ñöùng daäy mau! Ñoaøn Döï ñaùp: -Vaâng! Ñoaïn, vòn thang treøo leân gaùc. Vöøa treøo vöøa quay ñaàu nhìn laïi thì thaáy gaõ kia thu ñao veà ngoài xuoáng. Neùt maët gaõ trô ra nhö xaùc cheát, töïa hoà ñang nhôù laïi vieäc gì, quyeát khoâng nhaân luùc chaøng treøo thang maø ñaùnh leùn vaøo phía sau. Ñoaøn Döï leân gaùc roài kheõ baûo Vöông Ngoïc Yeán: -Vöông coâ nöông! Mình ñaùnh khoâng laïi gaõ ñaâu. Chuùng ta chuoàn ñi laø hôn. Ngoïc Yeán ñaùp: -Gaõ giöõ ôû döôùi nhaø, chuoàn ñi loái naøo ñöôïc? Coâng töû caàm taám aùo kia laïi ñaây cho toâi. Ñoaøn Döï ñaùp: -Vaâng! Ñoaïn, vôùi laáy taám aùo cuõ cuûa coâ gaùi noâng thoân ñeå laïi ñöa cho Ngoïc Yeán. Ngoïc Yeán noùi: -Coâng töû nhaém maét roài laïi gaàn ñaây maëc aùo giuùp toâi. Caám coâng töû khoâng ñöôïc môû maét ra. 147 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ñoaøn Döï tuyeät ñoái kính caån laøm theo lôøi naøng. Nguyeân chaøng laø ngöôøi quaân töû chí thaønh, coi Ngoïc Yeán nhö laø moät vò thaàn linh maø chaøng raát suøng baùi, neân khoâng daùm maûy may traùi leänh. Song taám aùo naøy raùch naùt, sôï che khoâng heát thaân theå naøng neân chaøng sôï quaù, troáng ngöïc ñaùnh thình thình. Ngoïc Yeán chôø chaøng maëc aùo xong cho mình roài noùi: -Ñöôïc roài! Ñöôïc roài! Coâng töû daét toâi ñöùng leân. Ñoaøn Döï chöa ñöôïc leänh truyeàn cho môû maét, hai maét vaãn nhaém chaët khoâng daùm heù môû. Chaøng vöøa nghe naøng baûo "naâng toâi ñöùng daäy" lieàn giô tay leân, khoâng ngôø tay phaûi luùc vöôn ra laïi ñuïng phaûi maù naøng. Chaøng thaáy tay maùt rôïi vaø meàm maïi, baát giaùc sôï giaät naûy mình, beøn xin loãi: -Thaät laø ñaéc toäi! Thaät laø ñaéc toäi! Ngoïc Yeán luùc nhôø chaøng maëc aùo giuøm ñaõ theïn maët ñoû böøng, giôø thaáy tay chaøng ñöa leân sôø maù laïi caøng beõn leõn, noùi: -uûa! Toâi baûo coâng töû naâng toâi daäy kia maø! Ñoaøn Döï ñaùp: -Vaâng! Vaâng! Maét chaøng vaãn nhaém chaët, hai tay sôø soaïng, khoâng bieát sôø vaøo ñaâu cho ñöôïc, chæ sôï sôø vaøo ngöôøi naøng thì toäi nghieäp caøng naëng. Vì vaäy maø chaân tay luoáng cuoáng raát ñoãi haõi huøng. Ngoïc Yeán trong loøng noùng naûy voâ cuøng, hoài laâu môùi nhaän ra raèng chaøng vaãn nhaém maét, lieàn hoûi: -Sao coâng töû khoâng môû maét ra? Gaõ voõ syõ ngöôøi Taây Haï ôû döôùi ñaïi ñöôøng cöôøi heành heäch, noùi: -Ta baûo ngöôi leân hoïc voõ coâng ñeå gieát ta chöù ta coù baûo ngöôi leân ñeå giôõn nhau ñaâu? Ñoaøn Döï môû maét ra thaáy Vöông Ngoïc Yeán maët ñoû nhö gaác e theïn khoân xieát thì chaøng meâ maån taâm thaàn, run run thoän maët ra maø nhìn naøng. Maáy lôøi gaõ Taây Haï vöøa noùi khoâng loït vaøo tai. Ngoïc Yeán noùi: -Ngöôi naâng ta daäy, ngoài xuoáng ñaây. Ñoaøn Döï voäi ñaùp: -Vaâng! Vaâng! Chaøng raát kinh sôï ñôõ ngöôøi naøng leân ñeå ngoài xuoáng gheá. Ngoïc Yeán hai tay giöõ laáy vaït aùo, cuùi ñaàu nghó ngôïi hoài laâu roài noùi: -Gaõ coá yù khoâng tieát loä voõ coâng cuûa gaõ thuoäc veà moân phaùi naøo, ta... ta khoâng bieát laøm theá naøo ñeå ñaùnh baïi gaõ. Ñoaøn Döï hoûi: -Gaõ gheâ gôùm laém phaûi khoâng? Ngoïc Yeán ñaùp: 148 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Vöøa roài gaõ ñoäng thuû vôùi coâng töû ñaõ ra chieâu taát caû möôøi baåy moân khaùc nhau. Ñoaøn Döï laáy laøm kyø, hoûi: -Sao? Vöøa moät loaùng maø gaõ ñaõ ra ñoøn ñeán möôøi baåy loái khaùc nhau roài kia ö? Vöông Ngoïc Yeán noùi: -Phaûi roài! Y vöøa söû ñôn ñao ñeå uy hieáp coâng töû. Vung ñao cheùm maët ñoâng laø Haøng Ma ñao phaùp cuûa phaùi Thieáu Laâm. Nhaùt ñao cheùm veà phía taây laø moân Saøi ñao goàm möôøi taùm ñöôøng cuûa Leâ haûo haùn ôû ñoäng Leâ Sôn tænh Quaûng Taây. Khoa ñao cheùm trôû laïi bieán thaønh ñöôøng Hoài Phong phaát lieãu ñao cuûa Söû gia taïi Giang Nam. Gaõ söû möôøi boán theá ñao cuûa möôøi boán moân phaùi khaùc nhau. Sau y laïi trôû soáng ñao xuoáng vai coâng töû laïi laø ñao phaùp cuûa laõo hoaø thöôïng Tam Quaùn taïi chuøa Thieân Ñoàn phuû Ninh Ba (Trieát Giang) saùng cheá ra vaø ñaët teân laø Töø Bi ñao. Ñoøn naøy chæ ñeå aùp cheá ñoái phöông maø khoâng gieát ngöôøi. Theá ñao maø gaõ keà coå coâng töû laø moät trong ba thöù "Haäu Sôn Tam tuyeät chieâu" cuûa Döông Linh Coâng Baûn Trieàu. Cuoái cuøng, caùi ñaù cho coâng töû laên ñi laø moät ñoøn cuûa ngöôøi Taây Haï. Vöông Ngoïc Yeán noùi ñuùng töøng chieâu moät thuoäc moân phaùi naøo. Ñoaøn Döï muø tòt chaúng hieåu gì, chæ thoän maët ra maø nghe. Vöông Ngoïc Yeán nghieâng ñaàu ñi nghó ngôïi moät laùt roài noùi: -Coâng töû khoâng ñòch noåi gaõ ñaâu, chòu thua gaõ quaùch ñi cho roài! Ñoaøn Döï noùi: -Toâi ñaõ baûo gaõ laø chòu thua roài. Roài chaøng lôùn tieáng noùi tieáp: -Baát luaän duøng caùch naøo taïi haï cuõng khoâng ñòch noåi caùc haï, caùc haï coù chòu thoâi khoâng? Gaõ cao thuû Taây Haï cöôøi laït, ñaùp: -Keå ra thì ngöôi muoán ta tha maïng cuõng chaúng khoù gì. Ngöôi chæ theo ta moät ñieàu laø ñuû. Ñoaøn Döï hoûi: -Ñieàu chi? Ngöôøi ñoù ñaùp: -Töø nay trôû ñi, moãi khi ngöôi thaáy maët ta phaûi daäp ñaàu xuoáng ñaát "binh binh" laïy ta ba laïy vaø hoâ leân moät caâu "Xin ñaïi laõo gia tha cho caùi maïng kieán ruoài naøy cho"! Ñoaøn Döï töùc khí noåi leân böøng böøng, noùi: -Muoán gieát keû syõ thì ñöôïc chöù laøm nhuïc thì khoâng xong ñaâu! Caùc haï muoán gieát taïi haï thì gieát phöùt ñi cho roài! Ngöôøi kia hoûi: -Coù thaät ngöôi khoâng sôï cheát? 149 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ñoaøn Döï ñaùp: -Caùi cheát ai maø khoâng sôï. Nhöng soáng ñeå moãi laàn thaáy caùc haï, laïi phaûi quyø xuoáng daäp ñaàu laïy thì taïi haï quyeát khoâng chòu. Ngöôøi kia cöôøi laït, noùi: -Ngöôi thaáy ta, quyø xuoáng daäp ñaàu laïy maø ñaõ cho laø tuûi nhuïc? Theá thì moät ngaøy kia ta leân ngoâi Hoaøng ñeá ñaát Trung Nguyeân, deã thöôøng ngöôi khoâng quyø laïy xuoáng hay sao? Ñoaøn Döï noùi: -Baùi kieán ñöùc Hoaøng ñeá, daäp laïy laø moät chuyeän khaùc. Vaû ñoù laø theo leã nghi chöù khoân g phaûi van xin tha maïng. Vöông Ngoïc Yeán thaáy gaõ cao thuû Taây Haï noùi caâu "theá thì moät ngaøy kia ta leân ngoâi Hoaøng ñeá ñaát Trung Nguyeân..." khoâng khoûi giaät mình, naøng töï hoûi: "Sao gaõ daùm noùi caâu naøy?" Gaõ cao thuû Taây Haï laïi noùi: -Phaûi chaêng theá laø ngöôi khoâng chòu ñieàu kieän cuûa ta? Ñoaøn Döï laéc ñaàu, noùi: -Nhö vaäy thì quaû taïi haï khoâng theå tuaân meänh ñöôïc, coøn mong laõo huynh nhaân nhöôïng cho ñöôïc phaàn naøo chaêng? Ngöôøi kia ñaùp: -Ñöôïc laém! Ngöôi xuoáng ñaây ta cheùm cho moät nhaùt ñao laø xong! Ñoaøn Döï nhìn Vöông Ngoïc Yeán ra chieàu quyeán luyeán, noùi: -Laõo huynh ñònh gieát toâi, ñieàu ñoù khoâng coù gì quan heä. Toâi chæ xin laõo huynh moät vieäc. Ngöôøi kia hoûi: -Vieäc gì? Ñoaøn Döï ñaùp: -Coâ nöông ñaây bò truùng ñoäc naëng laém, chaân tay khoâng caát nhaéc ñöôïc. Xin laõo huynh lieäu baøi phöông tieän ñöa veà nhaø naøng taïi Maïn Ñaø Sôn Trang trong Thaùi Hoà. Ngöôøi kia ha haû cöôøi, noùi: -Ta khoâng theå naøo laøm vieäc ñoù ñöôïc, quan Chinh Ñoâng ñaïi töôùng quaân nöôùc Taây Haï ñaõ ban töôùng leänh heã ai baét ñöôïc coâ naøy, moät vò nöõ lang hoïc roäng taøi cao, seõ ñöôïc ban thöôûng ngaøn löôïng vaøng vaø phong quan Vaïn Hoä Haàu. Ñoaøn Döï noùi: -Theá thì deã laém! Toâi vieát moät phong thö, sau khi laõo huynh ñöa naøng veà nhaø roài, caàm thö ñöa ñeán nöôùc Ñaïi Lyù laáy naêm ngaøn löôïng vaøng vaø chöùc Vaïn Hoä Haàu cuõng khoâng maát ñaâu! Ngöôøi kia cöôøi khanh khaùch, noùi: 150 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Ngöôi laøm nhö ta laø ñöùa con nít leân ba khoâng baèng! Ngöôi laø caùi thôù gì maø moät phong thö ñem ñi ñöôïc caáp naêm ngaøn löôïng vaøng vaø phong quan ñeán chöùc Vaïn Hoä Haàu? Ñoaøn Döï bieát gaõ khoâng tin nhöng cuõng chaúng coøn coù caùch naøo khaùc. Chaøng hoûi: -Theá thì bieát laøm sao baây giôø? Toâi cheát chaû coù gì ñaùng tieác, nhöng ñeå tieåu thö löu laïc sang ñoù, sa vaøo tay quaân giaëc cöôùp thì duø toâi coù muoán thaùc cuõng khoâng theå chuoäc toäi ñöôïc. Vöông Ngoïc Yeán thaáy lôøi chaøng chaân thaønh thì trong loøng khoâng khoûi xuùc ñoäng. Naøng lôùn tieáng baûo gaõ cao thuû Taây Haï: -Naøy! Neáu ngöôi voâ leã vôùi ta thì bieåu huynh ta seõ tìm ngöôi ñeå baùo thuø, laøm cho nöôùc Taây Haï ngöôi phaûi moät phen thaát ñieân baùt ñaûo, ñaát lôû trôøi long. Caû ñeán gioáng suùc sinh cuõng khoâng yeân thaân ñaâu. Ngöôøi kia hoûi: -Bieåu huynh ngöôi laø ai? Ngoïc Yeán ñaùp: -Bieåu huynh ta tieáng taêm löøng laãy trong caùc phaùi voõ laâm ôû Trung Nguyeân laø Moä Dung coâng töû. Caùi teân Coâ Toâ Moä Dung chaéc ngöôi chaúng laï gì. Neáu ngöôi khoâng neå ta thì bieåu huynh ta seõ chôi ñoøn "gaäy oâng ñaäp löng oâng" coøn khoác lieät hôn, chöù khoâng neå ngöôi ñaâu. Ngöôøi kia cöôøi khaønh khaïch, ñaùp: -Moä Dung coâng töû ôû Coâ Toâ laø ñöùa con nít mieäng coøn hoâi söõa, chöa raùo maùu ñaàu, chæ coù hö danh chöù coù baûn lónh gì? Duø y khoâng tìm ñeán, ta cuõng quyeát tìm ñeán y ñeå so taøi cao thaáp. Vöông Ngoïc Yeán laéc ñaàu, noùi: -Ta baûo cho ngöôi bieát, chaéc chaén traêm phaàn traêm ngöôi khoâng ñòch laïi bieåu huynh ta ñaâu. Ta khuyeân ngöôi veà nöôùc ñi laø hôn! Neáu ngöôi muoán haïi ñeán tính maïng cuûa Ñoaøn coâng töû ñaây, ta cuõng seõ xin bieåu huynh ta tìm ngöôi ñeå baùo thuø. Ngöôi neân bieát raèng, giaû tyû maø Ñoaøn coâng töû ñaây chaïy laáy thaân thì ñaõ thoaùt roài, nhöng coâng töû hoaøn toaøn muoán giuùp ñôõ ta neân môùi sa cô choán naøy. aø! Töø naõy tôùi giôø ta chöa kòp hoûi hoï teân ngöôi, ngöôi coù daùm noùi cho ta bieát khoâng? Gaõ kia ñaùp: -Baûn quan ñi khoâng thay hoï, ngoài chaúng ñoåi teân. Taây Haï Lyù Dieân Toâng chính thò laø ta. Vöông Ngoïc Yeán noùi: -Chaø chaø! Ngöôi hoï Lyù töùc laø quoác tính nöôùc Taây Haï. Gaõ kia noùi: 151 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Khoâng nhöõng ta ôû trong quoác tính maø thoâi! Ta coøn coù chí doác daï trung thaønh mô maøng ñaát nöôùc ñaùnh Lieâu, dieät Toáng, phía taây laáy nöôùc Thoå Phoàn, phía nam laáy nöôùc Ñaïi Lyù. Ñoaøn Döï cöôøi ha haû, noùi: -Lyù Dieân Toâng hôõi Lyù Dieân Toâng! Chí ngöôi keå cuõng lôùn ñaáy! Nhöng naøy ta baûo cho ngöôi hay, ngöôi thoâng hieåu tuyeät kyõ caùc moân phaùi ñeå luyeän thaønh moät ngöôøi coù baûn laõnh vaøo baäc nhaát thieân haï, thì vieäc ñoù keå ra cuõng khoâng khoù laém. Nhöng neáu ngöôi muoán thoáng nhaát caû thieân haï, thì duø coù baûn laõnh veà voõ coâng ngöôi baát cöù ñeán ñaâu cuõng khoù loøn g laøm noåi. Vöông Ngoïc Yeán xen vaøo: -Ngay ñeán caùi vieäc luyeän thaønh moät tay gioûi voõ nhaát thieân haï, vò taát ngöôi ñaõ laøm ñöôïc? Lyù Dieân Toâng hoûi: -Sao coâ bieát toâi khoâng laøm ñöôïc? Xin coâ chæ giaùo cho. Ngoïc Yeán ñaùp: -Hieän nay haõy laáy caùi kieán thöùc thieån caän cuûa ta maø noùi thì ta ñaõ thaáy voõ coâng ngöôi coøn keùm hai ngöôøi. Lyù Dieân Toâng tieán gaàn laïi moät böôùc, ngaång ñaàu leân hoûi: -Hai ngöôøi ñoù laø ai? Ngoïc Yeán ñaùp: -Ngöôøi thöù nhaát laø vò Bang chuùa tröôùc ñaây cuûa Caùi bang teân goïi Kieàu Phong. Lyù Dieân Toâng "höù" leân moät tieáng roài noùi: -Y tuy coù lôùn tieáng taêm thaät, nhöng söï thöïc chöa chaéc chaén ñaõ gioûi. Coøn ngöôøi thöù hai laø ai? Ngoïc Yeán ñaùp: -Ngöôøi thöù hai laø bieåu huynh ta, töùc Moä Dung coâng töû, teân goïi Moä Dung Phuïc, ngöôøi Giang Nam. Lyù Dieân Toâng laéc ñaàu, noùi: -Lôøi coâ nöông chöa chaéc ñaõ ñuùng. Toâi xin hoûi: coâ keå teân Kieàu Phong leân treân Moä Dung Phuïc laø theo coâng lyù hay laø tö tình? Vöông Ngoïc Yeán hoûi laïi: -Sao ngöôi laïi hoûi vì coâng lyù hay tö tình? Lyù Dieân Toâng noùi: -Neáu theo coâng lyù maø noùi laø coâ nöông quaû thaáy Kieàu Phong baûn lónh troäi hôn Moä Dung coâng töû. Coøn veà tö tình thì coâ nöông nhaän laø ngöôøi thaân thích vôùi Moä Dung Phuïc, neân coù yù nhuùn nhöôøng ñeå ngöôøi ngoaøi leân treân. Vöông Ngoïc Yeán traàm ngaâm moät laùt roài noùi: 152 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Vì coâng lyù hay vì tö tình cuõng vaäy, ta vaãn mong bieåu huynh ta gioûi hôn Kieàu Bang chuùa. Nhöng hieän nay thì chöa ñöôïc. Lyù Dieân Toâng cöôøi laït, noùi: -Hieän nay coøn chöa ñöôïc nhöng sau naøy taøi ngheä ngaøy moät taán tôùi, chaéc roài seõ thaønh ñöôïc tay cao thuû ñeä nhaát thieân haï? Ngoïc Yeán thôû daøi, noùi: -Sau naøy cuõng khoâng ñöôïc, tay voõ coâng ñeä nhaát thieân haï sau naøy chaéc chaén laø Ñoaøn coâng töû ñaây. Lyù Dieân Toâng ngöûa maët leân trôøi cöôøi saèng saëc, noùi: -Coâ nöông kheùo noùi giôõn ñaáy! Teân ñoà gaøn naøy baát quaù nhôø ñöôïc coâ nöông truyeàn cho moân "Laêng ba vi boä", chaúng qua chæ coù coâng duïng laån traùnh cho khoûi maát maïng trong moät luùc maø thoâi. Chaúng leõ caùi baûn lónh chuyeân caàm ñaàu chaïy troán hay cöù ruùt coå naáp naùnh nhö con ruøa maø laïi xöng laø cao thuû ñeä nhaát thieän haï ö? Vöông Ngoïc Yeán toan noùi cho gaõ bieát laø moân "Laêng ba vi boä" khoâng phaûi naøng truyeàn thuï cho Ñoaøn Döï vaø noäi löïc chaøng huøng haäu voâ song khoâng ai bì kòp. Song roài naøng nghó laïi: "Gaõ naøy taâm ñòa heïp hoøi, neáu mình noùi thöïc e raèng gaõ seõ coá gieát Ñoaøn coâng töû. Chi baèng mình noùi khích gaõ maáy caâu". Nghó vaäy, naøng lieàn ñaùp: -Neáu coâng töû chòu nghe lôøi ta chæ ñieåm cho luyeän taäp voõ coâng, thì chæ trong ba naêm voõ coâng chaøng neáu khoâng ñeán ñöôïc baäc nhaát thieân haï thì ít ra cuõng ñaõ ñaùnh baïi ngöôi deã daøng nhö trôû baøn tay. Lyù Dieân Toâng noùi: -Neáu vaäy caøng hay! Toâi raát tin lôøi coâ nöông, ñeå haén laïi seõ thaønh maàm hoaï sau naøy. Chi baèng böõa nay toâi cheùm phöùt haén moät nhaùt ñeå khoûi lo veà sau. Ñoaøn coâng töû xuoáng ñaây mau! Ta gieát ngöôi ñoù! Vöông Ngoïc Yeán caû kinh. Naøng khoâng ngôø cao meïo maø hoaù ra thöøa cô, gaõ naøy khoâng theå duøng lôøi noùi khích ñöôïc. Naøng ñaønh cöôøi laït, noùi: -Theá ra ngöôi nhaùt gan thaät, ngöôi sôï ba naêm sau chaøng seõ thaéng ngöôi. Lyù Dieân Toâng noùi: -Ngöôi duøng keá khích ta ñeå ta tha maïng cho haén. Ha ha! Lyù Dieân Toâng naøy laø haïng ngöôøi naøo maø laïi maéc möu ngöôi moät caùch deã daøng theá ñöôïc? Muoán ta tha maïng cho cuõng chaúng khoù gì, vì ta ñaõ baûo roài ñoù: moãi khi gaëp ta, haén phaûi suïp laïy xin tha. Theá thì ta khoâng theøm gieát haén ñaâu. Vöông Ngoïc Yeán quay ñaàu nhìn Ñoaøn Döï, nghó buïng vieäc thaáy gaõ maø chaøng phaûi daäp ñaàu xin tha taát khoâng xong roài. Baây giôø chæ coøn caùch tìm laáy caùi soáng ôû giöõa caùi cheát. Naøng kheõ baûo Ñoaøn Döï: -Ñoaøn coâng töû! Kieám khí ôû ñaàu caùc ngoùn tay coâng töû coù luùc linh nghieäm coù luùc khoâng laø taïi sao vaäy? 153 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 11. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ñoaøn Döï ñaùp: -Toâi cuõng chaúng hieåu ra sao nöõa. Ngoïc Yeán noùi: -Baây giôø coâng töû thöû coá söùc duøng kieám khí ñaâm vaøo coå tay gaõ, cöôùp laáy thanh tröôøng kieám roài sau oâm chaët laáy gaõ, lieàu mình tranh ñaáu cheát thì cuøng cheát caû. Böõa tröôùc ôû Maïn Ñaø Sôn Trang, coâng töû ñaõ aùp cheá noåi Bình maù maù ñeå cöùu toâi, thì nay coâng töû laïi duøng phöông phaùp ñoù. Nguyeân Vöông Ngoïc Yeán thaáy Lyù Dieân Toâng quaû laø tay lôïi haïi voâ cuøng neân naøng tính trong thôøi gian ngaén nguûi naøy maø daïy cho Ñoaøn Döï duøn g voõ coâng uy hieáp beân ñòch ñeå thuû thaéng thì khoâng theå naøo laøm ñöôïc. Naøng nhôù laïi hoâm Ñoaøn Döï aùp cheá ñöôïc Bình maù maù laø hoaøn toaøn nhôø haáp löïc ôû trong mình chaøng thu huùt heát kình löïc ñoái phöông. Chæ caàn chaøng tieáp xuùc ñöôïc tay ñoái phöông laø töï nhieân may ra coù hieäu quaû cuõng chöa bieát chöøng. Ñoaøn Döï nghe naøng noùi, gaät ñaàu vaø cuõng nghó thaàm: "Ngoaøi caùch ñoù cuõng khoâng coøn caùch naøo nöõa". Coù ñieàu chaøng khoâng naém chaéc caùch ñoù coù hieäu quaû cuõng chöa bieát chöøng. Ñoaøn Döï xoác aùo laïi cho ngay ngaén roài cöôøi, noùi: -Vöông coâ nöông! Taïi haï baát taøi khoâng theå baûo veä coâ nöông veà quyù phuû, thaät laáy laøm xaáu hoå. Ngaøy sau coâ nöông vinh quy veà quyù phuû cuøng leänh bieåu huynh laøm leã thaønh thaân, xin ñöøng queân nhöõng khoùm traø maø chính tay tai haï ñaõ troàng ôû Maïn Ñaø Sôn Trang, coâ nöông töôùi cho maáy cheùn röôïu vaøo goác, töùc laø taïi haï cuõng ñöôïc uoáng röôïu möøng coâ nöông ñoù. Ngoïc Yeán nghe Ñoaøn Döï noùi ñeán cuoäc thaønh thaân giöõa naøng vaø Moä Dung coâng töû, caûm thaáy nöùc loøng hôû daï. Song naøng nhìn Ñoaøn Döï ñem thaân ra cho keû aùc cheùm gieát, khoâng khoûi toäi nghieäp cho chaøng, buoàn raàu noùi: -Ñoaøn coâng töû! Ôn cöùu maïng cuûa Ñoaøn coâng töû Vöông Ngoïc Yeán naøy quyeát khoâng bao giôø daùm queân. Ñoaøn Döï nghó buïng: "Sau naøy naøng cuøng Moä Dung coâng töû thaønh thaân, mình troâng thaáy taát sinh loøng ñoá kî ñeán phaûi phaùt ñieân laïi caøng ñau ruoät hôn nöõa. Soáng nhö vaäy thì thaø raèng hoâm nay cheát ñi coøn ñöôïc yeân taâm hôn". Chaøng quay laïi mæm cöôøi vôùi Vöông Ngoïc Yeán roài böôùc töøng baäc caàu thang ñi xuoáng döôùi nhaø. Vöông Ngoïc Yeán nhìn sau löng chaøng, laåm baåm: -Thaät laø con ngöôøi kyø quaùi. Ñaõ ñeán luùc naøy maø chaøng haõy coøn cöôøi ñöôïc! Ñoaøn Döï xuoáng gaùc roài tröøng maét nhìn Lyù Dieân Toâng, noùi: -Lyù töôùng quaân! Ngöôi khoâng gieát ta khoâng ñöôïc, vaäy thì ñoäng thuû ñi! Noùi xong, chaân chaøng ñaïp theo boä phaùp "Laêng ba vi boä". Lyù Dieân Toâng muùa tít thanh ñôn ñao, cheùm luoân ba nhaùt veo veùo maø ba theá cheùm thuoäc veà ba phaùi khaùc nhau. Keå veà ñao phaùp thì khaép trong thieân haï coù bieát bao nhieâu laø moân phaùi, Lyù 154 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 12. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Dieân Toâng söû duïng ñôn ñao vaø ñaõ laø moät tay bieát roäng thì duø coù söû duïng möôøi baûy, möôøi taùm chieâu cuõng khoâng caàn trôû laïi moät chieâu thöù hai naøo cuûa moät moân phaùi. Pheùp böôùc chaân theo "Laêng ba vi boä" cuûa Ñoaøn Döï ñuùng laø bieán aûo tinh kyø. Lyù Dieân Toâng vung ñao thaønh hình voøng troøn vaây boïc laáy chaøng vaø ñaõ maáy laàn gaõ nhìn thaáy roõ chaøng ñaõ bò aùnh ñao bao vaây maø khoâng hieåu taïi sao chaøng laïi thoaùt ra ñöôïc, chaúng khaùc naøo yeâu quaùi bieán hình. -------------------------oOo------------------------- 155 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2