Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 131

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

63
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 131', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 131

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI MOÁT BEÂN BÔØ HOÀ NGÖÔØI NGOÏC RÔI CHAÂU Ñoaøn Döï voäi noùi: -Vöông Bang chuùa! Bang chuùa mau ngaên trôû vò nhaân huynh beùo maäp kia, ñöøng ñeå y chaët ñöùt caây tuøng. Du Thaûn Chi laïnh luøng hoûi laïi: -Ta ngaên trôû y laøm chi? Ngaên trôû y thì ñöôïc caùi lôïi gì? Ñoaøn Döï ñaùp: -Caây tuøng maø ñoå xuoáng thì maáy ngöôøi kia ñeàu cheát heát. Hö Truùc thaáy tình theá cöïc kyø nguy hieåm lieàn tung mình nhaûy voït ra ñeå ngaên trôû khoâng cho gaõ beùo maäp chaët caây, ñoàng thôøi ñem boïn Ñoaøn Dieân Khaùnh, Nam Haûi Ngaïc Thaàn xuoáng. Ta neân nhôù raèng, ngaøy noï Hö Truùc giaûi theá côø bí hieåm, y ñaõ nhôø Ñoaøn Dieân Khaùnh chæ ñieåm cho. Vaäy y hoïc thaønh moät nhaân vaät coù baûn lónh nhö ngaøy nay, cuõng laø môû ñaàu töø ngaøy ñoù. Tuy vuï kia laø kyø duyeân cuûa y, nhöng ñoái vôùi Ñoaøn Dieân Khaùnh y vaãn nhôù ôn. Khoâng ngôø Du Thaûn Chi caém caây tröôïng xuoáng ñaát roài phoùng chöôûng ñaùnh luoân. Moät luoàng khí aâm haøn theo chöôûng phong xoâ ra. Hö Truùc, khoâng sôï phaùt chöôûng aâm haøn, nhöng bieát raèng chöôûng löïc ñoái phöông thaâm haäu, khoâng daùm coi thöôøng, phaûi ngöng thaàn phoùng chöôûng choáng laïi. Du Thaûn Chi laïi phoùng phaùt chöôûng thöù hai nhaèm ñaùnh vaøo caønh tuøng. Ñoaøn Döï voäi la leân: -Nhò ca! Ñöøng ra ñoù nöõa. Chuùng ta noùi chuyeän töû teá hay hôn. Haø taát phaûi ñoäng thuû? Vöông Bang chuùa! Bang chuùa coù thuø vôùi ai? Sao laïi haïi ngöôøi khaùc? Du Thaûn Chi hoûi: -Ñoaøn coâng töû! Coâng töû baûo ta ngaên trôû laõo beùo naøy thì chaúng coù chi laø khoù. Nhöng coâng töû coù ñem laïi moái lôïi gì cho ta khoâng? Ñoaøn Döï noùi: -Bang chuùa... muoán gì... taïi haï cuõng cho lieàn. Vaäy Bang chuùa muoán sao cöù noùi ra, leï leân! Chæ chaäm moät chuùt laø lôõ vieäc. Du Thaûn Chi ñaùp: -Ta ngaên trôû gaõ maäp naøy roài laäp töùc muoán cuøng A Töû coâ nöông dôøi khoûi nôi ñaây. Coâng töû cuøng boïn Tieâu Phong, Hö Truùc khoâng moät ai ñöôïc ngaên trôû. Caùc vò coù öng thuaän nhö vaäy khoâng? Ñoaøn Döï voäi ñaùp: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -A Töû muoán nhò ca taïi haï chöõa maét cho saùng laïi. Neáu y ñi theo Bang chuùa thì laøm theá naøo chöõa ñöôïc maét y? Du Thaûn Chi ñaùp: -Hö Truùc tieân sinh coù theå chöõa maét cho naøng thì ta ñaây cuõng coù theå tìm caùch chöõa cho naøng ñöôïc. Ñoaøn Döï ngaäp ngöøng noùi: -Caùi ñoù... caùi ñoù... Chaøng thaáy gaõ beùo luøn vaãn tieáp tuïc chaët caây tuøng thì nghó ngay ñeán vieäc cöùu ngöôøi laø gaáp, lieàn ñaùp: -Taïi haï öng chòu lôøi Bang chuùa, Bang chuùa... Chaøng hoaûng hoát líu löôõi khoân g noùi ñöôïc nöõa. Du Thaûn Chi ñaõ vung tay leân ñaùnh vaøo gaõ luøn maäp. Gaõ naøy cöôøi hích... hích... quaúng buùa xuoáng, ñöùng thuû theá quaùt leân moät tieáng roài vung song chöôûng leân choáng laïi chöôûng löïc cuûa Du Thaûn Chi. Chöôûng phong rít leân veo veùo, thanh theá cöïc kyø maõnh lieät. Phaùt chöôûng cuûa Du Thaûn Chi ñaùnh ra traùi laïi khoâng moät tieáng ñoäng. Ñoät nhieân gaõ beùo luøn saéc maët bieán ñoåi. Gaõ ñöông toû veû kieâu ngaïo khinh ngöôøi, boãng ra chieàu kinh haõi, döôøng nhö thaáy moät söï raát kyø dò maø gaõ khoâng ngôø. Tieáp theo, khoeù mieäng gaõ öùa maùu töôi. Ngöôøi gaõ co ruùm laïi roài nhö moät quaû banh, töø treân söôøn nuùi laên xuoáng vöïc thaúm. Chæ trong nhaùy maét nghe ñaùnh "uyønh" moät tieáng, ngöôøi gaõ ñaäp vaøo nhöõng taûng ñaù lôûm chôûm döôùi ñaùy hang. Moïi ngöôøi nghe tieáng haùn töû beùo luøn rôùt xuoáng thì töôûng töôïng ra thaûm traïng gaõ bò vôõ tan, ñaàu oùc, thaân theå naùt nhöø maø khoâng khoûi ruøng mình. Hö Truùc tung ngöôøi lao leân caønh tuøng, thaáy caây cöông tröôïng cuûa Ñoaøn Dieân Khaùnh caém saâu vaøo caønh caây thì bieát laø noäi löïc laõo gheâ gôùm, môùi coù theå ñeo ñöôïc caû boán ngöôøi söùc naëng theá maø khoâng tuoät ra, neân y cöïc kyø khaâm phuïc. Y ñöa tay traùi ra naém laáy caây cöông tröôïng keùo leân. Nam Haûi Ngaïc Thaàn leân tieáng oang oang khen ngôïi: -Tieåu hoaø thöôïng! Ta ñaõ bieát tieåu hoaø thöôïng laø moät ngöôøi toát! Böõa nay, neáu khoâng ñöôïc tieåu hoaø thöôïng ñeán cöùu maïng thì thaät laø nguy quaù. Chuùng ta bò treo ôû ñaây ñaõ ba ngaøy ba ñeâm roài, khoâng muoán neám muøi cay ñaéng naøy maõi. Vaân Trung Haïc noùi moùc: -Thoâi ñöøng noùi khoaùc nöõa! Laøm gì maø bò treo nhöõng ba ngaøy ba ñeâm@ Nam Haûi Ngaïc Thaàn töùc giaän noùi: -Ta maø khoâng choán g noåi, buoâng ñaàu ngöôi ra thì coøn chi laø ñôøi. Ngöôi coù muoán ta thöû buoâng tay khoâng? Hai ngöôøi naøy tuy gaëp luùc nguy hieåm maø vaãn gaây goå vôùi nhau. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Chæ trong nhaùy maét, Hö Truùc ñaõ keùo ñöôïc Ñoaøn Dieân Khaùnh leân, roài tieáp tuïc keùo ñeán Nam Haûi Ngaïc Thaàn cuøng Vaân Trung Haïc. Sau cuøng laø Vöông Ngoïc Yeán. Nhöng hai maét naøng nhaém chaët, hôi thôû yeáu ôùt döôøng nhö ñaõ ngaát ñi töø laâu. Ñoaøn Döï thaáy cöùu ñöôïc naøng thì raát laáy laøm vui. Tieáp theo chaøng noåi loøng thöông xoùt. Hai coå tay naøng ñeàu coù quaàng ñen vì bò ngoùn tay Vaân Trung Haïc naém chaët. Chaøng nghó tôùi Vaân Trung Haïc laø con ngöôøi hung taøn hieáu saéc. Haén ñaõ maáy laàn toan phaïm ñeán Moäc Uyeån Thanh vaø Chung Linh maø laàn naøo cuõng ñöôïc Nam Haûi Ngaïc Thaàn cöùu gôõ. Böõa nay laïi dieãn ra taán kòch naøy, chaøng töùc giaän ñeán cöïc ñieåm, lieàn noùi: -Ñaïi ca! Nhò ca! Gaõ Vaân Trung Haïc naøy thaät laø khaû oá! Chuùng ta gieát quaùch gaõ ñi thoâi! Nam Haûi Ngaïc Thaàn voäi la leân: -Khoâng neân! Khoâng neân! Ñoaøn... sö phuï! Böõa nay hoaøn toaøn nhôû ôû laõo töû môùi cöùu ñöôïc... sö nöông... neáu khoâng coù y thì sö nöông... ñaõ boû maïng roài. Laõo noùi maáy caâu naøy aáp a aáp uùng, moïi ngöôøi nghe khoâng roõ. Moäc Uyeån Thanh thaáy Ñoaøn Döï vì Vöông Ngoïc Yeán maø noùng naûy hoaûng hoát ñaõ raàu raàu neùt maët, töï thöông thaân mình. Baây giôø naøng thaáy dung maïo Vöông Ngoïc Yeán tuyeät theá voâ song thì trong loøng coù moät caûm giaùc kyø dò khoân taû. Vöông Ngoïc Yeán töø töø môû maét ra, la leân moät tieáng roài hoûi: -Ñaây phaûi chaêng laø aâm phuû? Ta... cheát roài ö? Nam Haûi Ngaïc Thaàn noùi: -Coâ naøy thaät laø hoà ñoà! Neáu ñaây laø aâm phuû thì chaúng leõ moïi ngöôøi chuùng ta ñeàu cheát caû roài ö? Baây giôø coâ chöa laø vôï sö phuï ta. Ta noùi maáy caâu voâ leã, coâ ñöøng cho laø phaïm thöôïng. Ta nghó raèng, ngaøy giôø thaám thoaùt chaúng ñöôïc bao laâu. Theo choã ta bieát thì sôùm muoän gì coâ cuõng laø sö nöông ta. May coøn cô hoäi naøy, ta keâu coâ maáy tieáng laø coâ nöông töôûng cuõng chaúng coù chi laø quaù ñaùng! Ta xin hoûi: coâ nöông ñang bình yeân, sao laïi ñi tìm ñaát cheát? Coâ cheát thì thoaû nguyeän voïng cuûa coâ, nhöng suyùt nöõa cheát laây caû ñeán ta cuøng töù ñeä Vaân Trung Haïc. Vaân Trung Haïc coù cheát cuõng khoâng sao, nhöng Ñoaøn laõo ñaïi maø cheát thì thaät laø ñaùng tieác. Ñoaøn laõo ñaïi cheát haõy coøn moät vieäc nhoû chôù Nhaïc laõo nhò maø cheát theo môùi laø vieäc lôùn hôn heát. Ñoaøn Döï noùi: -Vöông coâ nöông! Vuï naøy laø theá naøo ñaây? Coâ nöông phaûi moät phen kinh haõi, khieán taïi haï aùy naùy voâ cuøng! Thoâi coâ nöông haõy ngoài töïa vaøo goác caây maø nghæ moät luùc. Chaøng noùi baèng moät gioïng nheï nhaøng ñeå an uûi Vöông Ngoïc Yeán. Vöông Ngoïc Yeán ruù leân moät tieáng roài khoùc roøng. Hai tay oâm laáy ñaàu kheõ noùi: -Caùc vò ñöøng nghó ñeán ta nöõa! Ta khoâng theå soáng ñöôïc ñaâu! Ñoaøn Döï giaät mình kinh haõi nghó thaàm: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Teù ra naøng tìm caùch töï töû thaät! Nhöng khoâng hieåu taïi sao? Chaúng leõ... Chaøng lieác maét nhìn Vaân Trung Haïc thaáy veû maët gaõ raát ñoãi hung taøn baïo ngöôïc, chaøng ngaám ngaàm la leân: -Trôøi ôi! Phaûi chaêng Vöông coâ nöông ñaõ bò gaõ naøy laøm oâ nhuïc maø toan töï töû? Ñoaøn Döï coøn ñang nghi ngôø thì Chung Linh chaïy laïi hoûi Nam Haûi Ngaïc Thaàn: -Nhaïc laõo tam! Laõo tam bình yeân chöù? Nam Haûi Ngaïc Thaàn vöøa thaáy Chung Linh caû möøng ñaùp: -Tieåu coâ nöông! Coâ nöông vaãn maïnh gioûi chöõ? Baây giôø ta laø Nhaïc laõo nhò chöù khoâng phaûi Nhaïc laõo tam nöõa. Chung Linh cuõng noùi: -Laõo nhò cuõng ñöøng keâu ta baèng tieåu noï, tieåu kia nöõa, khoù nghe laém! Nhaïc laõo nhò! Vò coâ nöông kia taïi sao laïi toan töï töû? Phaûi chaêng thaèng cha cao leânh kheânh naøy ñaõ gaây ra tai vaï? Naøng vöøa hoûi vöøa troû tay vaøo Vaân Trung Haïc. Nam Haûi Ngaïc Thaàn voäi xua tay ñaùp: -Khoâng phaûi! Khoâng phaûi! Vuï naøy khoâng hieåu taïi sao haén ñoät nhieân bieán tính trôû thaønh ngöôøi toát. Boïn ta coøn ba ngöôøi, tieác maát Dieäp Nhò Nöông, trong loøng ai naáy ñeàu ñau buoàn môùi ñi taûn boä leân ñaây thì thaáy coâ nöông naøy ñaâm ñaàu nhaûy xuoáng vöïc thaúm. Vaân laõo töù ñaïi phaùt töø taâm, nhaûy xuoáng naém theo ñöôïc tay coâ. Nhöng coâ beù kia nhaûy maïnh quaù thaønh ra Vaân laõo töù khoâng naém ñöôïc tay coâ kòp thôøi! Trôøi ôi! Haén laø moät teân cuøng hung cöïc aùc, ñoät nhieân bieán ñoåi tính neát, laøm moät vieäc thieän, maø khoâng bieát löôïng söùc mình. Vaân Trung Haïc töùc mình ngaét lôøi: -Meï kieáp! Coù bao giôø Vaân moã laïi ñaïi phaùt töø taâm laøm vieäc haûo söï? Vaân moã thaáy coâ nöông ñaây chim sa caù laën maø laïi ñaâm ñaàu xuoáng vöïc thaúm ñeå töï töû. Vaân moã khoâng taøi naøo boû qua ñöôïc, töôûng naém baét naøng ñem veà laøm moät vò phu nhaân. Nam Haûi Ngaïc Thaàn töùc giaän quaùt leân nhö saám, troû tay vaøo maët Vaân Trung Haïc maéng: -Quaân khoán kieáp kia! Nhaïc laõo nhò töôûng mi bieán tính ra tay cöùu ngöôøi, môùi nghó tình höõu nghò ra tay naém laáy toùc mi ñònh loâi leân. Neáu Nhaïc laõo nhò sôùm bieát loøng lang daï thuù thì ñeå mi cheát quaùch cho roài ñôøi. Chung Linh cöôøi noùi: -Nhaïc laõo nhò! Laõo coù ngoaïi hieäu laø hung thaàn aùc saùt chuyeân laøm vieäc hung aùc. Laõo bieán ñoåi tính neát töï bao giôø? Nam Haûi Ngaïc Thaàn voø ñaàu voø tai ñaùp: -Khoâng bieán tính! Laõo nhò khoâng bieán tính nhöng trong boán tay ñaïi aùc thieáu maát moät ngöôøi thì söùc maïnh khoâng khoûi bôùt ñi moät phaàn, neân ta môùi naém ñaàu laõo töù ñònh loâi leân. Khoâng ngôø chaúng loâi ñöôïc haén maø chính mình cuõng bò teù nhaøo. May Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung nhôø Ñoaøn laõo ñaïi baûn laõnh phi thöôøng, phoùng ñaàu gaäy xuoáng cho laõo nhò naém laáy. Nhöng ba ngöôøi moät ñaàu naëng coù tôùi döôùi boán traêm caân. Moät ñaàu loâi xuoáng, moät ñaàu keùo leân. Roài caû Ñoaøn laõo ñaïi cuõng bò keùo xuoáng. Laõo ñaïi lieàn phoùng moät caây tröôïng leân moùc laáy caønh tuøng, ñang tìm caùch treøo leân. Khoâng ngôø gaëp thaèng cha luøn maäp ngöôøi nöôùc Thoå Phoàn laïi caàm buùa ñeán chaët caây. Chung Linh hoûi: -Gaõ luøn maäp ñoù ngöôøi nöôùc Thoå Phoàn ö? Sao gaõ laïi toan aùm haïi caùc vò? Nam Haûi Ngaïc Thaàn mieäng phun nöôùc mieáng ra ñaùp: -Caùc vieäc ñeàu do laõo töù chaúng ra gì. Haén ñeán hoaøng cung nöôùc Taây Haï ñeå nhìn troäm coâng chuùa. Khoâng ngôø haén thaáy maët coâng chuùa lieàn mieäng ñaùnh troáng ñaùnh phaùch noùi huyeân thieân vôùi moïi ngöôøi, naøo khen coâng chuùa ñeïp töïa thieân tieân, naøo ca ngôïi daùng ñieäu naøng nhö chim sa caù laën. Vuï naøy ñeán tai vöông töû nöôùc Thoå Phoàn. Baïn ta laïi phaûi moät phen chieán ñaáu, ñaùnh cheát möôøi maáy teân voõ só Thoå Phoàn. Vì theá maø boïn ñaïi aùc chuùng ta thaønh ra cöøu thuø vôùi ngöôøi Thoå Phoàn. Moïi ngöôøi nghe laõo noùi vaäy thì ñaõ hôi hieåu manh moái, nhöng coøn vieäc Vöông Ngoïc Yeán ñònh töï töû thì vaãn chöa hieåu taïi sao. Nam Haûi Ngaïc Thaàn laïi noùi: -Vöông coâ nöông! Sö phuï ta ñaõ ñeán ñaây. Hai ngöôøi bieát nhau töø laâu roài, thoâi keát nghóa phu theâ quaùch ñi ñöøng töï töû laøm chi cho uoång! Vöông Ngoïc Yeán ngaång ñaàu leân ngheïn ngaøo noùi: -Ngöôi coøn noùi nhaêng, noùi caøn khinh maïn ta... ta seõ ñaäp ñaàu vaøo ñaây maø cheát ñi cho roài. Ñoaøn Döï voäi noùi: -Khoâng ñöôïc! Coâ nöông laøm theá khoâng ñöôïc! Roài chaøng quay laïi baûo Nam Haûi Ngaïc Thaàn: -Nhaïc laõo tam! Ngöôi khoâng ñöôïc... Nam Haûi Ngaïc Thaàn cheïn hoïng: -Nhaïc laõo nhò chöù! Ñoaøn Döï noùi: -öø, thì Nhaïc laõo nhò! Ngöôi khoâng ñöôïc noùi nhaêng nöõa. Nhöng ngöôi ñaõ coù coâng cöùu ngöôøi. Ta ñaây raát caûm kích. Nam Haûi Ngaïc Thaàn giöông caëp maét ti hí leân nhìn Vöông Ngoïc Yeán noùi: -Coâ khoâng chòu laøm sö nöông ta thì chaúng thieáu gì ngöôøi muoán laøm. Vò naøy laø ñaïi sö nöông, vò kia laø tieåu sö nöông. Ta keâu baèng sö nöông heát. Laõo vöøa noùi vöøa troû Moäc Uyeån Thanh, roài laïi troû sang Chung Linh. Moäc Uyeån Thanh ñoû maët leân, bóu moâi noùi: -Höø! Laõo naøy say röôïu noùi caøn! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Moïi ngöôøi chuù yù nhìn Hö Truùc cöùu ngöôøi, baây giôø ngoù laïi môùi phaùt giaùc Du Thaûn Chi cuøng A Töû ñi ñaâu maát roài. Ñoaøn Döï hoûi Tieâu Phong: -Ñaïi ca! Hoï ñi caû roài ö? Chaøng bieát Tieâu Phong laø ngöôøi raát tinh teá, cô linh dò thöôøng. Du Thaûn Chi vaø A Töû boû ñi taát khoâng qua ñöôïc maét oâng. Tieâu Phong ñaùp: -Hoï ñi caû roài. Tam ñeä ñaõ chòu lôøi gaõ, neân ta khoâng ngaên trôû nöõa. OÂng noùi vaäy maø trong loøng khoâng khoûi baâng khuaâng vì khoâng hieåu A Töû theo Du Thaûn Chi, roài veà sau soá phaän naøng seõ ra sao. Nam Haûi Ngaïc Thaàn boãng la leân: -Laõo ñaïi! Laõo töù! Chuùng ta veà thoâi chöù? Laõo thaáy Ñoaøn Dieân Khaùnh cuøng Vaân Trung Haïc nhaèm ñöôøng Linh Chaâu trôû goùt, lieàn quay laïi noùi vôùi Ñoaøn Döï: -Nhaïc laõo nhò cuõng ñi thoâi! Laõo vöøa noùi vöøa xoay mình leï böôùc ñi theo boïn Ñoaøn Dieân Khaùnh. Chung Linh noùi vôùi Vöông Ngoïc Yeán: -Vöông coâ nöông! Chaéc coâ nöông meät laém. Vaäy chuùng ta ngoài xe cuøng ñi. Roài naøng ñôõ Vöông Ngoïc Yeán leân ngoài vaøo choã A Töû treân xe löøa. Ñoaøn ngöôøi nhaèm ñöôøng Linh Chaâu thaúng tieán. Vaøo luùc xeá chieàu, moïi ngöôøi ñeán noäi thaønh Linh Chaâu. Thôøi baáy giôø, nöôùc Taây Haï ñang môû mang bôø coõi. Coù hai möôi hai chaâu. Khu vöïc Haø Nam coù Linh Chaâu, Hoàng Chaâu, Ngaân Chaâu, Haï Chaâu. Khu Haø Taây coù Höng Chaâu, Löông Chaâu, Tuùc Chaâu (nay laø tænh Cam Tuùc). Nguyeân moät giaûi Ninh Haï, Tuy Vieãn ñaõ coù moät ñoaøn quaân thieát giaùp naêm möôi vaïn ngöôøi. Ngöôøi Taây Haï raát kieâu duõng maø laïi thieän chieán. Toáng söû cheùp raèng: Ngöôøi Taây Haï duøng binh phaàn nhieàu laäp nhöõng traùi nuùi giaû, ñaët quaân mai phuïc ñeå bao vaây beân ñòch. Hoï laïi duøng ñoäi thieát kî laøm tieàn quaân. Ñoäi naøy cöôõi ngöïa vaø maëc hai laàn aùo giaùp. Göôm dao ñaâm khoâng thuûng. Quaân thieát kî laïi duøng daây loøi toùi moùc chaët vaøo yeân ngöïa neân ngöôøi cheát cuõng khoâng ngaõ ngöïa. Luùc giao tranh, ñoäi thieát kî xoâng vaøo traän tröôùc laøm cho maët traän ñòch roái loaïn roài quaân boä môùi tieán sau. Toáng söû coøn ghi: Ngöôøi Taây Haï chòu ñöïng ñöôïc noùng laïnh, ñoùi khaùt... duø phaûi troán chaïy, hoï khoâng laáy laøm xaáu hoå. Thua luoân ba ngaøy, roài hoï quay laïi khoâng bieát luùc naøo. Quoác vöông nöôùc Taây Haï tuy hoï Lyù nhöng laø ngöôøi rôï Hoà. Ñöôøng Thaùi Toân ban cho Taây Haï quoác vöông ñöôïc duøng hoï Lyù. Ngöôøi Taây Haï di chuyeån ñeå ñaùnh nhau khaép boán phöông. Vì vaäy maø cöông giôùi nöôùc naøy bieán ñoåi hoaøi. Kinh ñoâ cuõng tuøy Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung thôøi maø dôøi ñi, chöù khoâng ôû nguyeân moät choã. Linh Chaâu tuy laø thuû ñoâ nöôùc Taây Haï nhöng so vôùi kinh ñoâ ôû Trung Nguyeân thì haõy coøn keùm xa. Toái hoâm aáy boïn Tieâu Phong khoâng sao tìm ñöôïc quaùn troï. Ta neân bieát raèng thaønh Linh Chaâu ñaõ khoâng phaûi laø moät nôi phoàn hoa ñoâ hoäi, laïi gaàn ñeán ngaøy Trung thu, haûo haùn boán phöông tôùi ñaây khoâng bieát bao nhieâu maø keå. Maáy ñaïi khaùch saïn chaät ních nhöõng ngöôøi. Boïn Tieâu Phong ñaønh ra khoûi noäi thaønh tìm kieám hoài laâu, ñeán moät toaø mieáu cuõ laøm choã nghæ ñeâm. Ñaøn oâng tuï taäp ôû ñoâng phoøng, coøn ñaøn baø con gaùi nguû ôû taây hieân. Ñoaøn Döï vöøa luùc gaëp Vöông Ngoïc Yeán roài thì trong loøng vöøa hoan hæ laïi vöøa lo aâu. Ñeâm hoâm aáy, chaøng traèn troïc khoâng sao nguû ñöôïc. Chaøng töï hoûi: -Taïi sao Vöông coâ nöông laïi toan töï töû? Ta phaûi tìm caùch khuyeân giaûi naøng môùi ñöôïc. Nhöng ta khoâng bieát nguyeân nhaân taïi sao thì bieát khuyeân giaûi theá naøo? Luùc ñoù, aùnh traêng le loùi vaøo trong cöûa soå. Moät laøn aùnh saùng trong treûo chieáu xuoáng maët ñaát. Ñoaøn Döï khoâng sao nguû ñöôïc lieàn roùn reùn ñöùng daäy ra saân. Chaøng thaáy beân goùc töôøng coù hai caây ngoâ ñoàng. Maûnh traêng khuyeát töø töø ñi leân töø ngoïn caây. Tieát ñaïi thöû vöøa qua, nhöng moät giaûi Cam, Löông ñeâm khuya, tieát trôøi ñaõ laïnh, Ñoaøn Döï quanh quaån döôùi goác caây ngoâ ñoàng maáy laàn. Chaøng thaáy mieäng veát thöông tröôùc ngöïc ngaâm ngaåm ñau, thì bieát raèng ban ngaøy ñi nhieàu quaù laøm ñoäng ñeán veát thöông. Baát giaùc chaøng töï hoûi: -Taïi sao Vöông coâ nöông laïi muoán töï töû? Vuï naøy thieät khoù maø bieát ñöôïc. Chaøng thô thaån böôùc ra cöûa mieáu. Döôùi aùnh traêng, chaøng nhìn thaáy töø ñaèng xa beân bôø hoà coù boùng ngöôøi thaáp thoaùng. Döôøng nhö laø moät nöõ lang aùo traéng maø boä daïng laïi hao hao gioáng Vöông Ngoïc Yeán. Ñoaøn Döï giaät mình kinh haõi la thaàm: -Nguy roài... chaéc naøng laïi ñi tìm caùi cheát... Chaøng lieàn thi trieån khinh coâng chaïy tôùi. Baèng pheùp Laêng ba vi boä, chaøng ñi raát nhanh maø khoâng moät tieáng ñoäng, chaúng khaùc ngöôøi löôùt treân maët nöôùc. Chæ trong chôùp maét, chaøng ñaõ ñeán sau löng boùng ngöôøi aùo traéng. Laøn nöôùc bieác trong suoát nhö göông, phaûn chieáu dung maïo nöõ lang aùo traéng. Quaû nhieân naøng chính laø Vöông Ngoïc Yeán. Ñoaøn Döï ruït reø chöa daùm tieán laïi, chaøng nghó thaàm: -Khi ôû nuùi Thieáu Thaát, naøng caêm haän ta. Laàn naøy laïi gaëp naøng ñaây, maø vaãn chöa loä veû gì, nhöng chaéc naøng chöa nguoâi giaän. Sôû dó naøng töï töû, bieát ñaâu chaúng vì giaän ta maø ra. Than oâi! Ñoaøn Döï hôõi Ñoaøn Döï! Ngöôi ñaõ ñöôøng ñoät giai nhaân ñeå cho naøng buoàn thaûm maø toan töï töû. Duø ngöôøi muoán thaùc cuõng khoâng ñuû chuoäc toäi. Chaøng naáp vaøo sau moät goác caây lôùn, töï than töï oaùn, caøng nghó caøng thaáy toäi mình thaâm troïng. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Boãng thaáy maët nöôùc hoà trong nhö ngoïn bieác, töï nhieân laên taên soùng gôïn. Maáy vuõng nöôùc tröôùc nhoû sau lan roäng ra. Ñoaøn Döï chuù yù nhìn kyõ thaáy maáy gioït nhö haït chaâu rôùt xuoáng maët hoà. Nguyeân ñoù laø nöôùc maét Vöông Ngoïc Yeán. Ñoaøn Döï caøng nghó caøng xoùt thöông cho ngöôøi ngoïc. Chaøng laéng tai nghe naøng thôû daøi maáy tieáng roài ngheïn ngaøo laåm baåm: -Ta cheát quaùch cho roài ñeå khoûi phaûi chòu nhöõng noãi khoå ñau voâ cuøng, noù haønh haï, noù daøy voø ta. Ñoaøn Döï khoâng nhòn ñöôïc nöõa, chaøng ôû sau goác caây chaïy ra noùi: -Vöông coâ nöông! Traêm ñieàu ngang ngöûa vì taïi haï! Xin coâ nöông ñeå taïi haï gaùnh chòu heát. Neáu coâ nöông... maø noåi giaän thì taïi haï xin quyø xuoáng ñaây! Chaøng noùi xong quaû nhieân quyø xuoáng thaät. Vöông Ngoïc Yeán giaät mình kinh haõi hoûi: -Coâng töû! Coâng töû laøm chi vaäy? Coâng töû ñöùng leân ñi. Neáu ñeå ngöôøi ngoaøi troâng thaáy thì coøn ra theá naøo? Ñoaøn Döï noùi: -Coâ nöông coù ngoû lôøi tha thöù thì taïi haï môùi daùm ñöùng daäy. Vöông Ngoïc Yeán gaét leân: -Ta tha thöù coâng töû caùi gì? Vieäc ta coù can döï gì ñeán coâng töû? Ñoaøn Döï ñaùp: -Taïi haï thaáy coâ nöông thöông taâm thì chaéc raèng ñang khi coâ nöông thoaû maõn moïi ñieàu, vì taïi haï ñaéc toäi vôùi Moä Dung coâng töû ñeå y buoàn phieàn roài gaây phieàn naõo cho coâ nöông. Laàn sau gaëp y, duø coù bò y ñaùnh gieát, taïi haï ñaønh troán chaïy, quyeát khoâng traû ñoøn. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2