Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 135

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

64
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 135', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 135

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI LAÊM VÖÔNG NGOÏC YEÁN HÖÙA HOÂN ÑOAØN DÖÏ Cöu Ma Trí vöøa baét Moä Dung Phuïc xong, baát giaùc nghó ñeán phuï thaân y taëng bí luïc phaùi Thieáu Laâm cho mình, neân y bieát laø moái hoaï taâm phuùc maø khoâng xöû töû ngay töùc khaéc, chæ quaêng xuoáng gieáng khoâ ñeå cho y cheát ñöôïc toaøn thi theå. Nhöng baây giôø laõo nghó ra choã duïng yù saâu ñoäc cuûa Moä Dung Baùc ñeå mình phaûi khoå sôû, baát giaùc töùc giaän nhö ngöôøi ñieân, cuùi xuoáng mieäng gieáng phoùng luoân ba chöôûng, nhöng khoâng thaáy ñoäng tónh gì. Laõo bieát laø ñaùy gieáng saâu quaù, chöôûng löïc phoùng xuoáng khoâng thaáu. Cöu Ma Trí töùc giaän, vaän heát coâng löïc ñaùnh ra moät quyeàn. Quyeàn vöøa ñaùnh ra, noäi khí trong ngöôøi chaïy raàn raàn, döôøn g nhö muoán do möôøi vaïn taùm ngaøn loã chaân loâng xoâng ra ngoaøi maø khoâng tieát ra ñöôïc. Ñang luùc laõo vöøa kinh haõi, vöøa töùc giaän, ñoät nhieân tröôùc ngöïc thaáy ñoäng moät vaät gì töø trong vaït aùo rôùt vaøo trong gieáng. Cöu Ma Trí ñöa tay ra ñeå baét laïi, nhöng ñaõ khoâng kòp nöõa. Laõo voäi vaän "Caàm Long thuû phaùp" nhaûy ra ñeå baét laïi. Giaû tyû laø luùc bình thôøi, nhaát ñònh laõo baét laïi ñöôïc. Nhöng luùc naøy noäi kình khoâng chòu tuaân theo yù chí, maø cöù baønh tröôùng leân raàn raàn chöù khoâng chòu ra ñeán loøng baøn tay. Boãng nghe moät tieáng "taïch" vang leân. Vaät kia ñaõ rôùt xuoáng ñaùy gieáng. Cöu Ma Trí la thaàm: -Thoâi hoûng roài! Laõo thoø tay sôø vaøo boïc, quaû nhieân phaùt giaùc pho Dòch Caân Kinh rôùt xuoáng loøng gieáng maát roài. Laõo bieát mình khoâng vaän noäi khí ñuùng ñöôøng laø bôûi luyeän Dòch Caân Kinh maø ra. Nhöng muoán tröø caùi ñau khoå naøy khoâng nghieân cöùu Dòch Caân Kinh khoâng ñöôïc. Dòch Caân Kinh laø moät vaät quan heä ñeán cuoäc soáng cheát cuûa laõo, ñeå thaát laïc theá naøo ñöôïc? Laõo khoâng suy nghó gì nöõa, tung mình nhaûy xuoáng ñaùy gieáng. Laõo sôï döôùi ñaùy gieáng coù ñaù nhoïn hoaëc caønh caây ñaâm vaøo chaân tay, laïi sôï Moä Dung Phuïc töï giaûi khai ñöôïc huyeät ñaïo, roài ñaùnh leùn mình, neân hai chaân chöa chaám ñaát ñaõ vung chöôûng ñaùnh xuoáng hai phaùt ñeå theá rôùt xuoáng nheï bôùt ñi. Tay beân traùi laõo söû duïng chieâu "Hoài Phong Laïc Dieäp" ñeå hoä veä nhöõng choã yeáu haïi thaân theå. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ngôø ñaâu noäi khí trong ngöôøi laõo bieán hoaù khaùc thöôøng, chieâu soá tuy tinh vi maø löïc ñaïo phoùng ra laïi khoâng ñuùng möïc. Hai phaùt chöôûng chaúng nhöõng khoâng giaûm bôùt ñöôïc theá rôùt xuoáng cho nheï ñi maø traùi laïi khieán ngöôøi bò ñaåy maïnh theâm. "Huîch" moät tieáng! Ñaàu laõo ñuïng vaøo ñaùy gieáng thaät maïnh. Keå veà coâng löïc, Cöu Ma Trí tuy chöa luyeän ñöôïc thaønh moät taám thaân saét theùp, nhöng ñaàu laõo ñaäp vaøo gaïch cuõng chaúng toån thöông gì, maø vieân gaïch bò naùt nhöø. Laõo thaáy maét naåy ñom ñoùm, trôøi ñaát quay cuoàng laên mình xuoáng ñaùy gieáng. Gieáng naøy khoâng coù nöôùc ñaõ laâu, neân laù ruïng cuøng coû khoâ chaát ñoáng raát daøy vaø muïc naùt thaønh buøn. Maáy chuïc naêm trôøi, buøn saâu coù tôùi hôn tröôïng. Cöu Ma Trí rôùt xuoáng, maët muõi moàm mieäng ñeàu choân vaøo trong buøn laày. Laõo caûm thaáy ngöôøi mìnhh töø töø chìm xuoáng, muoán cöïa quaäy ñöùng leân, nhöng chaân tay khoâng coøn chuùt söùc maïnh naøo caû. Cöu Ma Trí ñang luùc hoaûng hoát, boãng nghe treân mieäng gieáng coù tieáng la goïi: -Quoác sö! Quoác sö!... Ñoù chính laø boán teân voõ só Thoå Phoàn. Cöu Ma Trí voäi la leân: -Ta ôû ñaây! Nhöng laõo vöøa môû mieäng noùi thì ñaát buøn traøn vaøo mieäng, khoâng noùi leân lôøi. Laõo coøn vaêng vaúng nghe boán teân voõ só noùi chuyeän vôùi nhau. Moät teân noùi: -Chaéc Quoác sö noùng ruoät khoâng chôø chuùng mình ñöôïc boû ñi roài. Laõo gia ñaõ daën mình kieám ñaù lôùn ñaäy mieäng gieáng, vaäy mình chæ bieát tuaân theo laø xong. Laïi moät teân khaùc noùi: -Phaûi ñoù! Phaûi ñoù! Cöu Ma Trí caû kinh nghó thaàm: -Chuùng ñem phieán ñaù naëng tôùi maáy nghìn caân laáp treân mieäng gieáng, ñöøng noùi luùc naøy voõ coâng mình ñaõ maát heát, maø ngay luùc bình thöôøng ngaøy tröôùc duø mình coù muoán haát phieán ñaù naøy ra cuõng khoù loøng. Laõo nhöõng muoán keâu leân: -Ta ôû ñaây! Caùc ngöôi tìm caùch cöùu ta! Laõo caøng hoang mang, buøn vaøo mieäng caøng nhieàu, baát giaùc voâ tình nuoát öïc hai mieáng vaøo buïng. Muøi hoâi thoái cöïc kyø khoù chòu. Treân bôø gieáng laïi nghe coù tieáng lòch kòch, laõo bieát laø boán teân voõ só ñang vaàn taûng ñaù lôùn ñaäy leân mieäng gieáng. Boïn voõ só Thoå Phoàn kính troïng Cöu Ma Trí nhö baäc thieân thaàn. Meänh leänh cuûa Quoác sö chuùng coi chaúng khaùc chæ duï cuûa vua. Chuùng chæ sôï khoái ñaù chöa ñuû naëng, neân laïi laáy theâm möôøi maáy phieán ñaù naëng chöøng maáy traêm caân xeáp leân treân. Cöu Ma Trí nghe roõ boán teân voõ só xeáp ñaù xong roài vöøa goïi vöøa ñi. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Laõo yeân trí mình maát maïng trong gieáng khoâ naøy roài. Veà voõ coâng cuõng nhö Phaät hoïc, veà möu trí cuõng nhö veà thao löôïc, laõo truøm caû Taây Vöïc khoâng moät ai bì kòp. Ngôø ñaâu laõo bò choân vuøi trong ñoáng buøn dô baån. Ngöôøi ta ai maø khoâng cheát, nhöng cheát trong tröôøng hôïp naøy thieät chaúng vinh döï chuùt naøo. Laõo nghó tôùi ñaây maø khoâng khoûi thöông taâm, hai haøng nöôùc maét traøo ra. Ngöôøi laõo ñaày buøn chaúng coi ra hình thuø gì nöõa, nhöng theo taäp quaùn töï nhieân, laõo giô tay leân gaït nöôùc maét, boãng ñuïng phaûi moät vaät. Tieän tay laõo caàm laáy, bieát laø pho Dòch Caân Kinh. Cöu Ma Trí cöôøi dôû khoùc dôû. Kinh baùu tìm thaáy roài, nhöng luùc naøy coøn duøng laøm gì ñöôïc nöõa? Chôït nghe thanh aâm moät coâ gaùi noùi: -Coâng töû coù nghe thaáy khoâng? Boïn voõ só Thoå Phoàn duøng ñaù lôùn laáp mieäng gieáng, chuùng ta laøm theá naøo ra ñöôïc? Ngöôøi noùi ñoù chính laø Vöông Ngoïc Yeán. Cöu Ma Trí nghe thaáy tieáng ngöôøi, trong loøng phaán khôûi nghó thaàm: -Teù ra coâ naøy chöa cheát! Nhöng khoâng hieåu coâ ta noùi vôùi ai? Ñaõ coù theâm ba ngöôøi mình hôïp löïc laïi may ra coù theå ñaåy ñöôïc phieán ñaù ñaäy gieáng, ñaëng thoaùt khoûi nôi nguy hieåm naøy. Laïi thaáy tieáng moät chaøng trai ñaùp laïi: -Taïi haï mong raèng ñöôïc cuøng coâ nöông ôû luoân ñaây, chaúng caàn ra khoûi nöõa thì ñaõ sao? Coâ nöông ôû beân mình taïi haï, duø buøn laày cuõng thaønh höông thôm. Baát luaän thieân ñöôøng laïc thoå naøo cuõng chaúng baèng choã naøy. Cöu Ma Trí nghe chaøng noùi, ngaám ngaàm kinh haõi töï hoûi: -Gaõ naøy vaãn chöa cheát ö? Gaõ bò troïng thöông veà "Hoaû Dieäm Ñao" cuûa mình, thì ñoái vôùi mình coù moät moái caêm haän saâu cay. Baây giôø mình khoâng phaùt huy ñöôïc noäi löïc. Neáu gaõ nhaân luùc naøy ñònh traû thuø, bieát laøm theá naøo? Ngöôøi vöøa noùi ñoù chính laø Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï bò Moä Dung Phuïc lieäng xuoáng gieáng ngaát ñi, chaân tay khoâng nhuùc nhích ñöôïc. Tuy chaøng cuõng chìm xuoáng buøn laày, nhöng khoâng ñeán noãi hoaûng hoát nhö Cöu Ma Trí. Luùc Vöông Ngoïc Yeán nhaûy xuoáng gieáng, kheùo sao ñaàu naøng ñuïng ñuùng vaøo huyeät "Ñaûn Trung" tröôùc ngöïc chaøng. Ñoaøn Döï hoài tænh laïi ngay. Vì Vöông Ngoïc Yeán ngaõ ñuùng vaøo loøng chaøng, neân khoâng bò thöông chuùt naøo maø buøn laày cuõng khoâng baùm vaøo ngöôøi maáy tí. Ñoaøn Döï thaáy trong loøng mình coù theâm moät ngöôøi, chaøng coøn ñang nghi hoaëc, boãng nghe Moä Dung Phuïc ñöùng treân mieäng gieáng noùi: -Bieåu muoäi! Trong thaâm taâm bieåu muoäi raát yeâu Ñoaøn coâng töû. Soáng ñaõ khoâng thaønh phu phuï, cheát ñöôïc cuøng moät huyeät, töôûng cuõng laø maõn nguyeän laém. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï nghe maáy caâu naøy raát roõ raøng, laåm baåm moät mình: -Khoâng! Khoâng theå ñöôïc! Ñoaøn Döï naøy laøm gì coù phöôùc lôùn nhö vaäy? Ñoät nhieân ngöôøi trong loøng chaøng leân tieáng: -Ñoaøn coâng töû! Ta thaät laø moät ngöôøi hoà ñoà. Coâng töû ñoái vôùi ta heát loøng nhö vaäy maø ta... Ñoaøn Döï kinh haõi ngaét lôøi: -Vöông coâ nöông ñaây ö? Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: -Phaûi roài! Ñoaøn Döï ñoái vôùi naøng moät nieàm kính caån, trong loøng khoâng bao giôø daùm coù moät chuùt yù nieäm daâm taø. Chaøng nghe naøng noùi nhö vaäy, voäi vaøng ngoài daäy toan ñaåy naøng ra xa, nhöng ñaùy gieáng chaät heïp buøn laày. Hai chaân chaøng vöøa ñöùng leân ñaõ ngaäp saâu vaøo trong buøn. Chaøng bieát raèng khoâng theå ñaët Vöông Ngoïc Yeán xuoáng buøn ñöôïc. Chaøng ñaønh cöù oâm laáy ngöôøi naøng, luoân mieäng xin loãi: -Taïi haï thaät ñaéc toäi, Vöông coâ nöông! Chuùng ta hieän ôû trong choán buøn laày, ñaønh phaûi toøng quyeàn vaäy. Vöông Ngoïc Yeán thôû daøi, trong loøng caûm kích muoân vaøn! Naøng ñaõ hai laàn cheát ñi soáng laïi vaø nhìn roõ taâm ñòa Moä Dung Phuïc, duø coù muoán töï doái mình cuõng khoâng ñöôïc nöõa. Moät ñaèng Ñoaøn Döï ñoái vôùi mình heát daï chaân thaønh. Neáu ñem ra maø so saùnh, moät beân tình nghóa maën noàng, coøn moät beân phuõ phaøng vò kyû. Töø luùc naøng nhaûy xuoáng gieáng, tuy môùi trong nhaùy maét maø thaâm taâm naøng bieán caûi raát nhieàu. Luùc naõy naøng töï thöông thaân theá, quyeát yù quyeân sinh ñeå baùo ôn Ñoaøn Döï. Khoâng ngôø Ñoaøn Döï cuøng mình ñeàu chöa cheát, thaät laø moät söï ra ngoaøi söùc töôûng töôïng cuûa con ngöôøi. Loøng naøng möøng rôõ voâ cuøng. Vöông Ngoïc Yeán nguyeân laø moät thieáu nöõ phong nhaõ raát giöõ leã nghóa, nhöng luùc traûi qua nhieàu bieán coá haõi huøng, naøng caûm ñoäng khoâng nhòn ñöôïc nöõa, thoå loä can tröôøng noùi vôùi Ñoaøn Döï: -Ñoaøn coâng töû! Ta chaéc raèng coâng töû cheát roài. Nhôù laïi bao tröôøng hôïp coâng töû ñoái vôùi ta thaät heát loøng, ta vöøa thöông taâm laïi vöøa hoái haän. May maø hoaøng thieân coù maét, coâng töû vaãn bình yeân. Luùc ta ôû treân mieäng gieáng noùi nhöõng gì chaéc coâng töû nghe roõ caû roài? Noùi tôùi ñaây naøng theïn ñoû maët leân, guïc ñaàu xuoáng beân coå Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï ñoät nhieân thaáy ngöôøi nheï nhaøng töôûng chöøng bay boång leân khoâng hay ñi vaøo coõi moäng. Caùi nguyeän voïng maø chaøng ngaøy ñeâm mô töôûng ñoät nhieân bieán thaønh söï thöïc. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Ñoaøn Döï möøng quaù hai chaân meàm nhuõn, ngoài ngay xuoáng buøn töïa löng vaøo thaønh gieáng. Hai tay chaøng vaãn giöõ laáy ngöôøi Vöông Ngoïc Yeán. Boãng nhieân, maáy sôïi toùc naøng luoàn vaøo trong muõi chaøng, laøm chaøng haét hôi luoân maáy caùi. Vöông Ngoïc Yeán hoûi: -Coâng töû laøm sao vaäy? Bò thöông roài ö? Ñoaøn Döï voäi ñaùp: -Khoâng... khoâng coù... Taïi haï khoâng bò thöông chi heát, chæ haét hôi maø thoâi... Haét hôi khoâng phaûi vì truùng gioù maø vì khoan khoaùi. Vöông coâ nöông! Taïi haï coøn muoán ñöôïc ngaát ngöôøi ñi nöõa! Trong gieáng toái moø hai beân khoâng nhìn thaáy maët nhau. Vöông Ngoïc Yeán mæm cöôøi khoâng noùi gì, nhöng trong loøng naøng cuõng raát vui söôùng. Naøng töø thuôû nhoû say meâ bieåu huynh maø chaúng bao giôø ñöôïc y toû tình luyeán aùi. Ñeán nay naøng môùi hieåu höông vò cuûa aùi tình noàng nhieät. Ñoaøn Döï aáp uùng hoûi: -Vöông coâ nöông! Vöøa roài ôû treân mieäng gieáng coâ nöông ñaõ noùi gì? Taïi haï chöa nghe thaáy! Vöông Ngoïc Yeán mæm cöôøi ñaùp: -Ta cöù töôûng coâng töû laø moät ngöôøi quaân töû chí thaønh teù ra cuõn g bieát noùi doái. Coâng töû ñaõ nghe thaáy roài, coøn muoán ta nhaéc laïi laàn nöõa ñeå ta phaûi theïn thuøng. Ta khoâng noùi ñaâu. Ñoaøn Döï voäi ñaùp: -Taïi haï thöïc tình chöa nghe thaáy. Neáu taïi haï ñöôïc nghe roài, trôøi seõ traùch phaït... Chaøng toan tuyeân lôøi troïng theä, nhöng Vöông Ngoïc Yeán ñaõ bòt mieäng chaøng ngaét lôøi: -Khoâng nghe thaáy thì thoâi, coù gì quan troïng ñaâu maø phaûi theà boài. Ñoaøn Döï caû möøng, töø ngaøy chaøng bieát Vöông Ngoïc Yeán ñeán nay chöa bao giôø naøng ñoái ñaõi vôùi chaøng ñaèm thaém nhö hoâm nay, lieàn noùi: -Vaäy coâ nöông noùi veà chuyeän gì? Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: -Ta noùi... Roài naøng söôïng suøng tuûm tæm cöôøi, noùi tieáp: -Ñeå sau naøy seõ noùi, ngaøy coøn daøi, coâng töû laøm chi maø voäi theá? Caâu naøng noùi: "Ngaøy coøn daøi laøm chi maø voäi theá?" nhö moät khuùc tieâu nhaïc roùt vaøo tai Ñoaøn Döï. Theo yù töù caâu naøy, thì naøng ñaõ thuaän tình ôû laâu daøi cuøng chaøng. Ñoaøn Döï nghe naøng noùi vaäy nhöng chöa tin ôû tai mình, hoûi laïi: -Theo lôøi coâ nöông thì töø ñaây saép tôùi, chuùng ta ôû vôùi nhau hoaøi hay sao? Vöông Ngoïc Yeán giô tay ra oâm laáy ñaàu chaøng kheõ noùi vaøo tai: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ñoaøn lang! Chæ caàn Ñoaøn lang ñöøng phuõ phaøng vôùi tieåu muoäi vaø ñöøng hôøn giaän, vì tröôùc kia tieåu muoäi ñaõ laïnh nhaït vaø voâ tình vôùi Ñoaøn lang laø ñöôïc. Tieåu muoäi nguyeän chung thaân ñi theo Ñoaøn lang... khoâng bao giôø xa rôøi nöõa. Ñoaøn Döï nghe naøng noùi vaäy töôûng chöøng nhö traùi tim muoán nhaûy ra ngoaøi loàng ngöïc. Chaøng hoûi laïi: -Theá coøn bieåu ca coâ nöông thì sao? Coâ nöông ñaèm thaém vôùi Moä Dung coâng töû laém maø! Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: -Nhöng chaúng bao giôø y ñeå yù ñeán tieåu muoäi. Baây giôø tieåu muoäi môùi hay. Treân coõi ñôøi naøy, ai laø ngöôøi thöông yeâu tieåu muoäi coi tính meänh tieåu muoäi troïng hôn caû tính meänh mình? Ñoaøn Döï hoûi: -Phaûi chaêng coâ nöông muoán noùi taïi haï? Vöông Ngoïc Yeán sa nöôùc maét noùi: -Phaûi ñoù! Bieåu ca tieåu muoäi bao giôø cuõng mô töôûng ngoâi Hoaøng ñeá nöôùc Ñaïi Yeân. Caùi ñoù cuõng khoâng theå traùnh ñöôïc vì hoï Moä Dung maáy ñôøi nay ñeàu hoaøi baõo moäng töôûng phuïc quoác thì y tænh ngoä theá naøo ñöôïc? Nguyeân bieåu ca cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi hö, nhöng giaác moäng laøm Hoaøng ñeá ñaõ khieán bieåu ca boû heát moïi söï qua moät beân. Ñoaøn Döï thaáy Vöông Ngoïc Yeán toû yù ly khai Moä Dung Phuïc trong loøng noùng naûy hoûi laïi: -Vöông coâ nöông! Neáu bieåu ca coâ coù moät ngaøy kia hoái haän maø ñoái vôùi coâ nöông moät daï chaân thaønh thì coâ nöông laøm theá naøo? Vöông Ngoïc Yeán thôû daøi ñaùp: -Ñoaøn lang! Ta tuy laø ngöôøi ñaøn baø ngu xuaån, nhöng khoâng ñeán noãi coi reû ñöùc haïnh. Böõa nay ta cuøng Ñoaøn lang ñính öôùc ba sinh, neáu coøn loøng moät, daï hai haù chaúng toån haïi ñeán danh tieát? Vaû laïi ñoái vôùi taám loøng thaønh cuûa Ñoaøn lang sao cho phaûi ñaïo? Ñoaøn Döï sung söôùng quaù oâm naøng nhaûy leân, nhöng laïi rôùt xuoáng buøn. Chaøng toan ñaët moâi leân hoân naøng. Vöông Ngoïc Yeán cuõng uyeån chuyeån theo ñaø. Hai caëp moâi ñaët saùt vaøo nhau. Ñoät nhieân treân ñaàu noåi leân tieáng gioù veo veùo döôøng nhö coù vaät gì rôùt xuoáng. Hai ngöôøi kinh haõi voäi neùp vaøo beân thaønh gieáng. "Boõm!" moät tieáng! Laïi moät ngöôøi rôùt xuoáng. Ñoaøn Döï hoát hoaûng caát tieáng hoûi: -Ai? Ngöôøi kia haéng gioïng ñaùp: -Ta ñaây! Y chính laø Moä Dung Phuïc. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Nguyeân sau khi Ñoaøn Döï tænh laïi, chaøng ñöôïc Vöông Ngoïc Yeán toû tình thaém thieát. Bao nhieàu tinh thaàn chaøng chuù yù caû vaøo ngöôøi ngoïc, ngoaøi ra khoâng coøn bieát gì nöõa. Duø laø trôøi long ñaát lôû chaøng cuõng chaúng nghe thaáy gì. Thaäm chí Cöu Ma Trí cuøng Moä Dung Phuïc xaûy cuoäc aùc ñaáu, quaùt thaùo om soøm treân bôø gieáng hai ngöôøi cuõng khoâng nghe thaáy. Baát thình lình, Moä Dung Phuïc rôùt xuoáng gieáng, hai ngöôøi môùi giaät mình kinh haõi, ñeàu cho laø y nhaûy xuoáng can thieäp. Vöông Ngoïc Yeán run leân hoûi: -Bieåu ca! Bieåu ca coøn xuoáng ñaây laøm chi? Cuoäc ñôøi cuûa tieåu muoäi baây giôø ñaõ thuoäc veà Ñoaøn coâng töû roài. Duø bieåu ca coù gieát chaøng thì gieát luoân caû tieåu muoäi nöõa. Ñoaøn Döï caû möøng. Chaøng khoâng lo Moä Dung Phuïc gieát mình, maø chæ sôï Vöông Ngoïc Yeán sau khi thaáy bieåu ca, moái tình cuõ laïi nhoùm leân roài quay veà beân bieåu ca. Chaøng nghe noùi vaäy ñaõ yeân taâm laïi thaáy naøng giô tay ra naém chaët laáy tay mình thì caøng theâm vöõng loøng tin töôûng, caát tieáng hoûi: -Moä Dung coâng töû! Coâng töû ñi laøm phoø maõ nöôùc Taây Haï, chaúng nhöõng taïi haï khoâng khuyeân can maø coøn mong cho coâng töû toaïi nguyeän. Coøn leänh bieåu muoäi ñaõ thuoäc veà taïi haï roài. Coâng töû muoán cöôùp laïi cuõng khoâng ñöôïc nöõa. Ngoïc Yeán! Coù ñuùng theá khoâng? Ngoïc Yeán cöông quyeát ñaùp: -Chính theá! Ñoaøn lang duø soáng hay cheát, ta cuõng quyeát theo chaøng. Moä Dung Phuïc bò Cöu Ma Trí ñieåm truùng huyeät ñaïo. Tuy y nghe ñöôïc, noùi ñöôïc, nhöng khoâng cöû ñoäng ñöôïc. Y nghe hai ngöôøi noùi vaäy thì nghó thaàm: -Hai ngöôøi naøy chöa bieát mình bò ñaïi baïi vaø bò kieàm cheá huyeät ñaïo hoï ñoái vôùi mình vaãn ra chieàu sôï seät, chæ lo mình haï thuû gia haïi. Theá thì hay laém! Ta phaûi tìm keá hoaõn binh môùi ñöôïc. Y nghó vaäy lieàn ñaùp: -Bieåu muoäi! Bieåu muoäi ñaõ laáy Ñoaøn coâng töû roài, thì chuùng ta ñaây laø ngöôøi moät nhaø vaø Ñoaøn coâng töû ñaõ thaønh em reå ta, khi naøo ta laïi haïi y? Ñoaøn Döï voán ngöôøi trung haäu, Vöông Ngoïc Yeán cuõng khoâng hieåu nhaân tình theá thaùi. Hai ngöôøi nghe Moä Dung Phuïc noùi vaäy thì vui möøng khoân xieát. Moät ngöôøi noùi: -Ña taï Moä Dung huynh! Moät ngöôøi noùi: -Ña taï bieåu ca! Moä Dung Phuïc noùi: -Ñoaøn huynh ñeä! Chuùng ta ñaõ laø ngöôøi moät nhaø, vaäy ta ñi laøm phoø maõ nöôùc Taây Haï, Ñoaøn huynh ñeä ñöøng theo ta ngaên trôû nöõa nheù! Ñoaøn Döï ñaùp: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Caùi ñoù ñaõ haún. Tieåu ñeä ñöôïc cuøng bieåu muoäi neân ñaïo vôï choàng thì khoâng coøn coù taâm nguyeän naøo khaùc nöõa. Duø laø laøm thaàn tieân hay laøm boà taùt, tieåu ñeä cuõng chaúng maøng. Vöông Ngoïc Yeán kheõ töïa mình vaøo beân Ñoaøn Döï trong loøng vui möøng khoân xieát. Moä Dung Phuïc ngaám ngaàm vaän khí muoán khai thoâng ñöôøng huyeät ñaïo, nhöng khoâng coù caùch naøo giaûi khai ñöôïc. Y laïi khoâng muoán môû mieäng ra caàu ngöôøi giuùp ñôõ. Trong loøng ngaám ngaàm caêm phaãn, laåm baåm: -Ngöôøi ta baûo ñaøn baø nhö nöôùc hoa döông quaû laø khoâng sai. Tröôùc kia, bieåu muoäi thaáy mình laø chaïy ngay ñeán beân naâng ñôõ, baây giôø y khoâng theøm nhìn nhoõi gì ñeán ta nöõa. Moä Dung Phuïc khoâng queân töï traùch mình ñôn baïc ñaõ böùc baùc h naøng phaûi ñaâm ñaàu xuoáng gieáng töï töû. Ñaùy gieáng chaät heïp, ñöôøng kính khoâng ñaày moät tröôïng, Ngoïc Yeán chæ khoa chaân moät böôùc laø tôùi chaân Moä Dung Phuïc, nhöng loøng naøng coøn e sôï. Naøng ñaõ lo Moä Dung Phuïc coøn coù möu keá gì khaùc ñeå gia haïi Ñoaøn Döï, laïi sôï Ñoaøn Döï sinh loøng ngôø vöïc, neân naøng khoâng böôùc ra. Moä Dung Phuïc vì taâm thaàn roái loaïn neân huyeät ñaïo khoù noåi khai thoâng. Sau khi tónh taâm laïi, giaûi khai ñöôïc huyeät ñaïo ngay. Y ñöa baøn tay ra vòn vaøo thaønh gieáng. Boãng nghe moät tieáng "veøo" rôùt xuoáng beân mình. Vaät ñoù chính laø pho Dòch Caân Kinh maø Cöu Ma Trí ñaùnh rôùt xuoáng. Döôùi ñaùy gieáng toái ñen nhö möïc, Moä Dung Phuïc khoâng bieát laø vaät gì lieàn neù traùnh. Cuõng may y vöøa neù mình ñi, neân Cöu Ma Trí nhaûy xuoáng khoâng ñeø leân mình. Cöu Ma Trí löôïm ñöôïc cuoán kinh trong buøn, ñoät nhieân noåi leân moät traøng cöôøi roä. Tieáng cöôøi döôùi ñaùy gieáng vöøa saâu vöøa chaät heïp neân quanh ñi, quaån laïi laøm uø caû maøng tai Ñoaøn Döï, chaøng raát khoù chòu. Cöu Ma Trí baät leân tieáng cöôøi roài khoâng sao ngöøng laïi ñöôïc. Noäi töùc trong ngöôøi laõo baønh tröôùng, thaàn trí laõo meâ man. Laõo ôû trong buøn laày, tay ñaám, chaân ñaù ñaäp vaøo thaønh gieáng. Coù luùc quyeàn cöôùc maõnh lieät voâ cuøng, ñaäp gaïch vôõ tan naùt. Coù luùc laïi hoaøn toaøn voâ löïc. Vöông Ngoïc Yeán cöïc kyø kinh haõi, töïa saùt vaøo mình Ñoaøn Döï kheõ noùi: -Laõo naøy ñieân roài! Ñoaøn Döï ñaùp: -Laõo naøy quaû ñieân roài thaät! Moä Dung Phuïc thi trieån khinh coâng "Bích Hoå Khieâu Töôøng" daùn ngöôøi vaøo thaønh gieáng chuoàn daàn leân. Cöu Ma Trí chæ cöôøi roä vaø ho ruõ röôïi. Quyeàn cöôùc ñaùnh ra moãi luùc moät mau. Ngoïc Yeán ñaùnh baïo khuyeân laõo: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ñaïi sö! Ñaïi sö ngoài xuoáng nghæ ñeå traán tónh taâm thaàn hay hôn. Cöu Ma Trí cöôøi ñaùp: -Ta... Ta traán tónh caùi ñaàu laâu ngöôi! Roài laõo vöôn tay ra chuïp xuoáng mình naøng. Loøng gieáng heïp quaù khoâng coøn ñaát ñeå xoay trôû. Naøng bò Cöu Ma Trí chuïp xuoáng vai. Ngoïc Yeán kinh sôï la raàm leân. Ñoaøn Döï nghieâng ngöôøi ñi ñeå choáng ñôõ cho naøng. Chaøng noùi: -Yeán muoäi naáp vaøo sau löng ta! oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2