Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 138

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

76
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 138: Vào gác Phượng quần hùng khiếp vía Ðoàn Dự đang lấy làm khoan khoái trong lòng thì Cưu Ma Trí lại lên tiếng: - Công tử là người nhân hậu, sau này tất được hưởng hạnh phúc dồi dào. Lão tăng hôm nay xin cáo biệt. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 138

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI TAÙM VAØO GAÙC PHÖÔÏNG QUAÀN HUØNG KHIEÁP VÍA §oaøn Dù ®ang lÊy laøm khoan khoaùi trong lßng th× Cöu Ma TrÝ l¹i lªn tiÕng: -C«ng tö laø ngöêi nh©n hËu, sau naøy tÊt ®öîc höëng h¹nh phóc dåi daøo. Laõo t¨ng h«m nay xin caùo biÖt. Tõ ®©y vÒ sau xa caùch ngaøn trïng, e r»ng khã cã ngaøy taùi ngé n÷a. Cuèn kinh naøy xin göi l¹i c«ng tö. NÕu khi naøo tiÖn dÞp, nhê c«ng tö tr¶ l¹i chïa ThiÕu L©m giïm cho. Laõo t¨ng kÝnh chóc hai vÞ n©ng aùn ngang maøy, tr¨m n¨m ®Çu b¹c. Cöu Ma TrÝ nãi xong, ®öa cuèn "DÞch c©n kinh" giao l¹i cho §oaøn Dù. §oaøn Dù hái: -B©y giê ®¹i sö ®Þnh vÒ Thæ Phån ö? Cöu Ma TrÝ ®aùp: -Caùi ®ã chöa nhÊt ®Þnh. Laõo t¨ng hay ®©u chÇu ®Êy, vÒ còng nªn maø kh«ng vÒ còng chöa biÕt chõng. §oaøn Dù hái: -Vö¬ng tö bªn quý quèc ®ang ®Õn T©y H¹ cÇu th©n víi c«ng chóa. §¹i sö kh«ng chê xong viÖc naøy råi haõy ®i ö? Cöu Ma TrÝ mØm cöêi nãi: -Laõo t¨ng muèn laøm ngöêi thoaùt tôc th× cßn chen ch©n vaøo chèn bôi trÇn laøm chi. Tõ ®©y laõo t¨ng h¹c néi m©y ngaøn tíi ®©u hay ®ã. Laõo nãi xong cÇm ®Çu d©y rót thö th× biÕt laø ®Çu trªn ®aõ buéc vaøo mét khèi ®aù lín. Laõo liÒn tõ tõ baùm vaøo d©y trÌo lªn. Cöu Ma TrÝ nh©n kú giaùc ngé naøy sau qu¶ nhiªn thaønh mét bËc cao t¨ng nöíc Thæ Phån. §oaøn Dù cïng Vö¬ng Ngäc YÕn ngåi ®èi diÖn nhau yªn lÆng kh«ng nãi c©u g× nghe râ c¶ tõng h¬i thë. Tuy hai ngöêi ë chèn bïn lÇy maø trong lßng cùc kú hoan l¹c, ch¼ng ai muèn ra khái giÕng kh« naøy n÷a. Hai ngöêi tõ tõ gi¬ tay ra n¾m lÊy tay nhau, t©m ®Çu ý hiÖp, hai traùi tim cïng hoaø mét nh¹c ®iÖu ªm ®Òm. Håi l©u Vö¬ng Ngäc YÕn míi lªn tiÕng: -§oaøn lang! TiÓu muéi e r»ng §oaøn lang bÞ thö¬ng ë cæ häng. Chóng ta ph¶i ®i lªn trªn xem sao? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §oaøn Dù ®aùp: -Ta ch¼ng thÊy ®au ®ín chót naøo hÕt, cÇn g× ph¶i lªn véi! Vö¬ng Ngäc YÕn dÞu daøng nãi: -§oaøn lang ®aõ kh«ng muèn lªn th× tiÓu muéi còng ë l¹i ®©y bÇu b¹n víi chaøng. §oaøn Dù thÊy ®iÒu g× naøng còng theo ý m×nh, kh«ng muèn ph¶n ®èi, th× chaøng l¹i chiÒu ý naøng, cöêi nãi: -Nhöng ®Ó YÕn muéi ngåi maõi trong bïn lÇy haù ch¼ng téi nghiÖp ö? Råi tay traùi chaøng «m lÊy tÊm löng thon cña Vö¬ng Ngäc YÕn, tay ph¶i kÐo ®Çu d©y. Søc chaøng m¹nh v« cïng, chØ h¬i chuyÓn m×nh mét caùi laø ®aõ cao lªn mÊy thöíc. §oaøn Dù rÊt lÊy laøm kú, chaøng cã biÕt ®©u m×nh ®aõ hót thªm ®öîc toaøn bé c«ng lùc cña Cöu Ma TrÝ. H¬n n÷a lßng chaøng khoan khoaùi, tinh thÇn phÊn khëi nªn khÝ lùc gia t¨ng rÊt nhiÒu. Hai ngöêi ra khái giÕng råi. aùnh dö¬ng quang chiÕu vaøo mÆt ®èi phö¬ng tr«ng rÊt lem luèc. Hai ngöêi cïng hiÓu laø mÆt m×nh còng vËy th× kh«ng khái bËt cöêi. Chaøng vaø naøng t×m ®Õn chç khe suèi nhá, ®Ó c¶ quÇn aùo léi xuèng nöíc t¾m röa ®ång thêi giÆt giò quÇn aùo cho s¹ch. Vö¬ng Ngäc YÕn ®aõ hÕt néi lùc, may maø gÆp tiÕt Trung thu trêi chöa giaù l¹nh nªn cßn chÞu ®ùng ®öîc khi dÇm m×nh xuèng nöíc suèi. Hai ngöêi ®Çm ®×a nh÷ng nöíc ë döíi suèi böíc lªn l¹i nhí ®Õn ®ªm tröíc §oaøn Dù rít xuèng hå. Còng trong t×nh tr¹ng naøy nhöng t©m t×nh l¹i khaùc h¼n, töëng chõng nhö ®aõ ®æi sang cuéc ®êi míi. Vö¬ng Ngäc YÕn nãi: -Chóng ta ë trong hoaøn c¶nh naøy maø ®Ó cho ngöêi ngoaøi tr«ng thÊy th× thËt thÑn chÕt ®i ®öîc. §oaøn Dù nãi: -VËy chóng ta ë ®©y ph¬i n¾ng cho kh« ®i, chê ®Õn tèi haõy vÒ. Vö¬ng Ngäc YÕn gËt ®Çu khen ph¶i råi tùa vaøo bªn t¶ng ®aù nói. §oaøn Dù ng¾m nghÝa naøng thÊy ngöêi ®Ñp nhö ngäc, tãc xanh nhö m©y th× trong lßng vui söíng kh«n t¶. Vö¬ng Ngäc YÕn thÊy t×nh lang ®øng ngã qua ngã l¹i th× mÆt thÑn ®á bõng. Hai ngöêi m¶i cuéc say söa vui thó, naøo hay ngaøy vui ng¾n ch¼ng taøy gang, tr«ng ra aùc ®aõ ngËm gö¬ng non ®oaøi. Gãc trêi ®«ng, m¶nh gö¬ng nga trßn vaønh v¹nh maø saùng tá, tõ tõ ®i lªn ngän c©y tïng. §oaøn Dù ®ang lóc vui say, chît nhí tíi Mé Dung Phôc liÒn nãi: -YÕn muéi! H«m nay t©m niÖm ta ®öîc ®Òn båi, töëng thÇn tiªn còng kh«ng b»ng. Nhöng ch¼ng hiÓu biÓu ca naøng ®Õn cÇu h«n c«ng chóa T©y H¹, viÖc biÕt cã thaønh kh«ng? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Vö¬ng Ngäc YÕn nguyªn ®aõ nÆng t×nh víi Mé Dung Phôc. Mçi khi naøn g töëng ®Õn t©m sù m×nh th× ®©u lßng muèn tù tuyÖt. B©y giê naøn g ®aõ biÕn ®æi t©m t×nh, nhöng ®èi víi Mé Dung Phôc kh«ng khái cã chót lßng vÊn vö¬ng. Naøng rÊt mong cho biÓu ca lÊy ®öîc c«ng chóa T©y H¹, liÒn nãi: -Ph¶i ®Êy! Chóng m×nh qua ®ã ngã xem vô naøy ra sao? Hai ngöêi lËt ®Ët ®i vÒ phÝa nhaø t©n quaùn. Khi tíi cöa ngoaøi, bçng nghe trong bãng tèi cã tiÕng ngöêi nãi: -Caùc ngöêi còng ®Õn ®©y ö? ChÝnh laø thanh ©m Mé Dung Phôc. §oaøn Dù cïng Vö¬ng Ngäc YÕn mõng rì ®aùp: -Ph¶i råi! TÐ ra ca ca còng ë ®©y! Mé Dung Phôc h¾ng giäng mét tiÕng, råi nãi: -Ta võa míi ®aùnh nhau víi bän vâ sÜ Thæ Phån, h¹ saùt h¬n möêi ®øa. Chóng laøm mÊt th× giê cña ta khaù nhiÒu. Gaõ hä §oaøn kia, sao ngö¬i kh«ng tù m×nh ®i dù yÕn, l¹i nhê mét vÞ c« nö¬ng gi¶ m¹o laøm chi? Ta kh«ng ®Ó cho ngö¬i gi¶o quyÖt thÕ ®©u vaø nhÊt ®Þnh nãi toang vô naøy ra. §oaøn Dù ng¹c nhiªn hái: -C« nö¬ng naøo maø l¹i gi¶ trang laøm t¹i h¹? T¹i h¹ thiÖt kh«ng biÕt chi hÕt. Vö¬ng Ngäc YÕn còng nãi: -BiÓu ca! §oaøn lang cïng tiÓu muéi võa míi ra khái giÕng... Naøng nãi tíi ®©y th× nhËn thÊy r»ng, m×nh ®aõ nãi dèi, v× naøng cïng §oaøn Dù ra khái giÕng cßn quÊn quÝt víi nhau bªn suèi nöíc haøng nöa ngaøy trêi, th× kh«ng thÓ nãi laø võa míi ra ®öîc. BÊt giaùc naøng ®á mÆt lªn. May maø trêi ®ªm tèi, Mé Dung Phôc kh«ng ®Ó ý nªn kh«ng biÕt vÎ mÆt naøng bÏn lÏn. Y cßn m¶i ®Ó t©m vaøo viÖc tíi hoaøng cung, nªn y còng kh«ng ®Ó ý tíi ngöêi naøng ®aõ hÕt bïn lÇy, chø kh«ng ph¶i võa míi ra khái ®aùy giÕng. Vö¬ng Ngäc YÕn l¹i nãi tiÕp: -Y... y ®aõ nhËn lêi gióp biÓu ca mét tay ®Ó thaønh h«n sù víi c«ng chóa T©y H¹. TiÓu muéi maø ®öîc mét vÞ c«ng chóa nö¬ng nö¬ng laøm biÓu tÈu th× còng nøc lßng h¶ d¹ l¾m. Mé Dung Phôc tinh thÇn phÊn khëi hái: -BiÓu muéi nãi thËt kh«ng? Mé Dung Phôc sau khi ra khái giÕng kh«, liÒn gÆp bän vâ sÜ Thæ Phån, råi x¶y ra cuéc aùc ®Êu. Tuy y ®¾c th¾ng, nhöng ngöêi ®aõ mÖt mái. Y vÒ ®Õn nhaø t©n quaùn, võa ®óng lóc bän Méc UyÓn Thanh, Tiªu Phong, Ba Thiªn Th¹ch ®i ra. Mé Dung Phôc liÒn ®øng nÐp vaøo ch©n töêng ®Ó dß la ®éng tÜnh. §ång thêi t×m kiÕm bän §Æng Baùch Xuyªn, C«ng Daõ Caøn ®Ó trï tÝnh kÕ ho¹ch, th× §oaøn Dù vaø Vö¬ng Ngäc YÕn vÒ tíi n¬i. Mé Dung Phôc nghÜ thÇm: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Anh ®å gaøn naøy qu¶ nhiªn nhÊt t©m muèn lÊy biÓu muéi m×nh. Gaõ kÕt nghÜa anh em víi Tiªu Phong, Hö Tróc, nÕu chÞu ch©n t×nh gióp m×nh, th× thËt rÊt ®öîc viÖc! Bçng nghe §oaøn Dù nãi: -Mé Dung huynh laø biÓu ca cña YÕn muéi, tøc còng laø biÓu ca tiÓu ®Ö. BiÓu ca cã viÖc th× khi naøo tiÓu ®Ö l¹i ®øng ngoaøi tù thñ baøng quan? Mé Dung Phôc c¶ mõng nãi: -B©y giê chóng ta kh«ng nªn chËm trÔ, ph¶i tíi hoaøng cung ngay míi ®öîc. §oaøn Dù cßn nghe Mé Dung Phôc kÓ chuyÖn Méc UyÓn Thanh c¶i d¹ng nam trang, liÒn ®oaùn ra mäi sù. Chaøng nghÜ r»ng: -M×nh mÊt tÝch råi, bän Ba Thiªn Th¹ch, Chu §an ThÇn v× ®aõ v©ng lÖnh phô vö¬ng kh«ng biÕt laøm thÕ naøo? Trong t×nh tr¹ng cÊp baùch, hä ®aønh nhê Méc UyÓn Thanh c¶i trang ®Ó thay mÆt m×nh ®i cÇu th©n. Ba ngöêi vÒ ®Õn trô së cña Mé Dung Phôc. Bän §Æng Baùch Xuyªn thÊy c«ng tö trë vÒ th× mõng rì kh«n xiÕt! Ai nÊy hÊp tÊp thay ®æi y phôc. §oaøn Dù kh«ng muèn xa rêi Vö¬ng Ngäc YÕn. Mé Dung Phôc ®aønh b¶o Vö¬ng Ngäc YÕn gi¶ trai cïng ®i vaøo cung. Lóc ba ngöêi dÉn bän §Æng Baùch Xuyªn, C«ng Daõ Caøn, Bao BÊt §ång, Phong Ba aùc ®Õn hoaøng cung th× cöa cung ®aõ ®ãng råi. Mé Dung Phôc khi naøo chÞu th«i liÒn ®i vßng phÝa ngoaøi, t×m chç v¾ng vÎ nh¶y qua töêng maø vaøo. Phong Ba aùc nh¶y lªn ®Çu töêng, gaõ ®öa tay ra n¾m lÊy §oaøn Dù. §oaøn Dù tay traùi «m lÊy Vö¬ng Ngäc YÕn, nh¶y tung lªn mét caùi. Chaøng ®öa tay ph¶i ra ®Þnh n¾m lÊy tay Phong Ba aùc. Kh«ng ngê võa nh¶y mét caùi hai ngöêi ®aõ vöît cao khái ®Çu gaõ ®Õn ba bèn thöíc, råi tõ tõ h¹ xuèng nhÑ nhaøng nhö mét chiÕc laù r¬i kh«ng mét tiÕng ®éng. Mé Dung Phôc ®aõ nh¶y vaøo trong töêng råi. Trªn mÆt töêng laø Phong Ba aùc. Ngoaøi töêng cßn §Æng Baùch Xuyªn vaø C«ng Daõ Caøn. C¶ mÊy ngöêi nh×n th©n phaùp cña §oaøn Dù khÏ la lªn: -Khinh c«ng tuyÖt diÖu! ChØ cã Bao BÊt §ång kh«ng phôc, nãi: -Ta coi còng b×nh thöêng th«i! MÊy ngöêi nÊp c¶ vaøo trong Ngù hoa viªn ®Ó ý dß xem Ngù cung ë phÝa naøo, ®Æng kiÕm caùch traø trén vaøo. Ngê ®©u, b÷a nay Ngù yªn chØ trong kho¶nh kh¾c ®aõ gi¶i taùn. Nh÷ng thiÕu niªn ®Õn cÇu h«n ®aõ nghe lêi mêi cña V¨n Nghi c«ng chóa ®öa nhau vaøo Thanh Phông Caùc uèng traø. Bän §oaøn Dù, Mé Dung Phôc, Vö¬ng Ngäc YÕn ®ang ë trong vöên hoa th× gÆp Méc UyÓn Thanh. Bän Tiªu Phong, Ba Thiªn Th¹ch thÊy §oaøn Dù b×nh yªn trë vÒ th× võa kinh ng¹c võa mõng thÇm. Mäi ngöêi khÏ baøn ®Þnh: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -ViÖc cÇu h«n b÷a nay rÊt ®«ng ngöêi, vÞ tÊt nöíc T©y H¹ ®aõ biÕt râ ch©n töíng tõng ngöêi. VËy c¶ ®oaøn cø traø trén vaøo Thanh Phông Caùc råi sÏ liÖu. B©y giê thÊy chÝnh §oaøn Dù ®Õn ®©y l¹i caøng kh«ng sî tiÕt lé c¬ möu. MÊy ngöêi liÒn tiÕn vaøo ngù hoa viªn, xa xa nh×n thÊy mét toaø lÇu caùc trong ®aùm c©y hoa rËm r¹p. Bªn lÇu cã treo hai ngän ®Ìn lång rÊt trang nhaõ. Haùch Liªn ThiÕt Thô dÉn mäi ngöêi vaøo ®Õn cöa lÇu, dâng d¹c lªn tiÕng: -Giai khaùch tø phö¬ng ®Õn yÕt kiÕn c«ng chóa. Cöa lÇu võa më, bèn tªn cung n÷ ®i ra. Trong tay mçi c« ®Òuu xaùch mét chiÕc ®Ìn lång. Sau cïng mét vÞ n÷ quan m×nh mÆc aùo tÝa, tãc bu«ng rñ, lªn tiÕng: -Caùc vÞ tõ xa ®Õn ®©y thiÖt laø cùc nhäc. C«ng chóa mêi caùc vÞ tiÕn vaøo Thanh Phông Caùc dïng traø. T«n Taùn Vö¬ng tö ®aùp: -Hay l¾m! Hay l¾m! Ta ®ang khaùt d÷ ®©y, ta ®ang khaùt d÷ ®©y! V× muèn ®öîc yÕt kiÕn c«ng chóa, th× dï cã ®i xa ®Õn ®©u còng ch¼ng quan t©m. Laøm chi cã chuyÖn cùc nhäc? Ha ha!... H¾n võa cöêi lín võa ngang nhiªn ®i vaøo. H¾n löít qua mÆt mÊy cung n÷ maø tiÕn. Mäi ngöêi còng tranh nhau kÐo å vaøo ®Ó tranh chç ngåi thuËn tiÖn, caøng gÇn c«ng chóa caøng hay. Tröíc Thanh Phông Caùc laø mét toaø ®¹i s¶nh. Döíi thÒm tr¶i ®Öm da cõu rÊt daøy. Trªn mÆt ®Öm thªu hoa ngò s¾c tr«ng rÊt rùc rì. Nh÷ng baøn traø ®öîc baøy thaønh haøng tÒ chØnh. Trªn baøn cã nh÷ng hép ®Ëy n¾p, bªn c¹nh hép ®Òu ®Æt ®Üa hoa xanh ®ùng kÑo møt cïng caùc thø ®iÓm t©m. Ngoaøi ra cã mét chiÕc baøn trßn phñ kh¨n gÊm. Mäi ngöêi ®Òu töëng ®©y laø chç ngåi cña c«ng chóa liÒn tranh nhau ®Õn ngåi gÇn ®ã. §oaøn Dù cïng Vö¬ng Ngäc YÕn d¾t tay nhau ngåi vaøo chiÕc baøn nhá ë gãc s¶nh ®öêng th× thÇm víi nhau, kh«ng hiÓu nãi g×. Mäi ngöêi an to¹ råi. VÞ n÷ quan cÇm chiÕc dïi ®ång nhá bÐ gâ vaøo mét tÊm b¹ch ngäc "keng keng" ba tiÕng. Trong s¶nh ®öêng yªn lÆng h¼n l¹i. C¶ §oaøn Dù cïng Vö¬ng Ngäc YÕn còng kh«ng nãi n÷a, lÆng lÏ chê c«ng chóa ®i ra. Laùt sau nghe tiÕng ngäc béi leng keng. Taùm tªn cung n÷ mÆc aùo maøu lôc tõ néi ®öêng ®i ra ®øng hai bªn. Håi l©u mét thiÕu n÷ mÆc aùo maøu xanh l¹t tho¨n tho¾t ®i ra. Mäi ngöêi m¾t saùng rùc lªn ch¨m chó nh×n thiÕu n÷. ThiÕu n÷ th©n h×nh m¶nh dÎ, cö chØ nhaøn nhaõ, dung nhan cùc kú xinh ®Ñp. Mäi ngöêi ®Òu khen thÇm trong bông: -Ngöêi ta ®ån V¨n Nghi c«ng chóa nhan s¾c v« song, qu¶ nhiªn danh bÊt hö truyÒn. T«n Taùn Vö¬ng tö vaø bän Mé Dung Phôc ®Òu lÈm bÈm: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -LÊy ®öîc c« vî nhö naøng thiÕt ch¼ng uæng mét ®êi. Mé Dung Phôc cßn tù an ñi: -Ban ®Çu m×nh töëng V¨n Nghi c«ng chóa dung m¹o tÇm thöêng. Nhöng b©y giê xem ra, tuy naøng döêng nhö cã kÐm biÓu muéi mét chót, nhöng còng vaøo h¹ng mü nh©n chän trong mu«n ngöêi chöa ®öîc mét, th× ra mèi lo cña m×nh ®aõ quaù thõa. ThiÕu n÷ tõ tõ böíc tíi tröíc cÇm ®«n, khÏ khom löng thi lÔ, ai nÊy trÇm trå khen ngîi. ThiÕu n÷ thaùi ®é nghiªm trang, cÆp m¾t thuû chung vÉn kh«ng ch¨m chó nh×n mét ai, tá ra laø mét vÞ khuª n÷ cao quý, thñ lÔ. Do ®ã dï laø ngöêi gan d¹ ®Õn ®©u còng kh«ng ai daùm lªn tiÕng v× sî laøm kinh ®éng c«ng chóa. Håi l©u thiÕu n÷ mÆt ®á lªn cÊt tiÕng nãi b»ng mét giäng nhá nhÑ: -C«ng chóa nö¬ng nö¬ng cã huÊn dô: LiÖt vÞ giai khaùch tõ xa ®Õn ®©y. Thanh Phông Caùc naøy rÊt lÊy laøm xÊu hæ kh«ng cã traø ngon ®aõi khaùch. Xin mêi chö vÞ tuú tiÖn uèng traø ®i! Mäi ngöêi nghe naøng nãi ®Òu run lªn ng¬ ngaùc nh×n nhau. Cã ngöêi kh«ng nhÞn ®öîc la thÇm: -ChÕt chöa! TÐ ra ¶ kh«ng ph¶i laø c«ng chóa maø chØ laø mét cung n÷ hÇu cËn naøng. Nhöng råi l¹i nghÜ r»ng: -Cung n÷ cßn ®Ñp thÕ naøy th× c«ng chóa khái cÇn ph¶i nãi. T«n Taùn Vö¬ng tö lªn tiÕng: -TÐ ra c« kh«ng ph¶i laø c«ng chóa. VËy mau mêi c«ng chóa ra ®©y! §Õn thÞt bÐo röîu ngon ta cßn ch¼ng thiÕt ¨n, chø ®õng nãi laø traø ngon n÷a. Cung n÷ ®ã ®aùp: -Chê caùc vÞ dïng traø råi, c«ng chóa nö¬ng nö¬ng sÏ cã huÊn dô. T«n Taùn cöêi nãi: -Hay l¾m! Hay l¾m! C«ng chóa nö¬ng nö¬ng ®aõ cã lÖnh vËy ta ph¶i kÝnh cÈn tu©n theo. Gaõ nãi xong më n¾p ra, nghiªng b×nh nöíc ®i cho nöíc thanh traø cïng baõ ®Òu ch¶y vaøo miÖng. Gaõ nuèt nöíc õng ùc, miÖng tãp tÐp nhai baõ traø. Nguyªn ngaøy xöa ngöêi Thæ Phån uèng traø råi lÊy c¶ laù traø nhai nuèt ®i. VËy ®©y laø mét phong tôc cña nöíc Thæ Phån chø kh«ng ph¶i T«n Taùn Vö¬ng tö v« lÔ hay th« tôc. T«n Taùn chöa nuèt hÕt laù traø ®aõ cÇm baùnh ®iÓm t©m ®ót c¶ vaøo miÖng nhai nhåm nhoaøm nãi: -Ta ®aõ tu©n lÖnh ¨n uèng xong råi. C« vaøo mêi c«ng chóa ra. ¶ cung n÷ d¹ mét tiÕng, nhöng vÉn kh«ng chuyÓn m×nh, ¶ cßn chê cho mäi ngöêi ¨n uèng xong ®aõ, råi míi ®i th«ng baùo. T«n Taùn trong lßng nãng n¶y kh«ng nhÉn n¹i ®öîc giôc lu«n miÖng: -¡n uèng lÑ lªn! Laøm g× maø l©u thÕ? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Laùt sau, sè ®«ng ®aõ uèng traø vaø ¨n ®iÓm t©m xong. T«n Taùn Vö¬ng tö l¹i giôc cung n÷: -B©y giê ngö¬i vaøo mêi ®öîc råi ®ã. ¶ cung n÷ nÐt mÆt öng hång, döêng nhö cùc kú bÏn lÏn ¶ nãi: -C«ng chóa nö¬ng nö¬ng mêi caùc vÞ giai khaùch vaøo thö phßng ngo¹n thöëng tranh vÏ cïng bót thiÕp. T«n Taùn cöêi ha h¶ nãi: -Tranh vÏ víi bót thiÕp th× cã g× maø coi? Tuy gaõ nãi vËy nhöng còng ®øng lªn. Mé Dung Phôc mõng thÇm tù nhñ: -ThÕ th× caøng hay! C«ng chóa mêi khaùch vaøo thö phßng, tuy tiÕng nãi ®Ó thöëng ngo¹n ho¹ ®å cïng bót thiÕp maø thùc ra ch¾c laø ®Ó thö v¨n taøi. Th»ng cha T«n Taùn naøy coi bé quª mïa hñ lËu, cßn hiÓu g× thi ca tõ phó cïng tranh vÏ vaø bót thiÕp. Kh«ng chõng gaõ chØ nãi vaøi ba c©u laø ®aõ bÞ c«ng chóa tèng cæ ra khái thö phßng. Y l¹i lÈm bÈm: -C«ng chóa chØ b¾t tû thÝ nguyªn mét vâ c«ng ta ®©y còng ®ñ ®Ó aùp ®¶o quÇn hïng råi. B©y giê naøng muèn thö v¨n taøi th× nhÊt ®Þnh m×nh chiÕm thöîng phong, kh«ng cßn sai n÷a. Y hín hë vui mõng võa ®øng lªn, th× ¶ cung n÷ l¹i nãi: -C«ng chóa nö¬ng nö¬ng ®aõ h¹ dô: BÊt luËn laø gaùi gi¶ trai hay caùc vÞ laõo tiªn sinh ®aõ ngo¹i tø tuÇn xin ë l¹i ®©y nghØ ng¬i x¬i nöíc. Cßn caùc vÞ giai khaùch xin mêi vaøo thö phßng. Méc UyÓn Thanh cïng Vö¬ng Ngäc YÕn ®Òu trÇm ng©m kinh haõi lÈm bÈm: -TÐ ra hä ®aõ biÕt m×nh c¶i trang råi. Bçng cã ngöêi lín tiÕng nãi: -Kh«ng ph¶i ®©u laø kh«ng ph¶i ®©u! Ngöêi cung n÷ ®á mÆt lªn, suèt ®êi ¶ ë th©m cung trõ viªn Thaùi giaùm ra ¶ chöa gÆp ngöêi ®aøn «ng naøo. Nay ®ét nhiªn ¶ thÊy rÊt nhiÒu chaøng trai th× kh«ng khái hoang mang, v« cïng bÏn lÏn. Håi l©u naøng míi lªn tiÕng hái: -Kh«ng hiÓu vÞ tiªn sinh naøy cã cao kiÕn gi? Bao BÊt §ång ®aùp: -Cao kiÕn th× kh«ng ®©u, chØ cã mét chót "®ª kiÕn" th«i. Bao BÊt §ång ¨n nãi chÊt chöëng kiÓu naøy, ¶ cung n÷ chöa tõng thÊy qua, nªn kh«ng biÕt ®èi ®aùp thÕ naøo cho ph¶i. Bao BÊt §ång l¹i nãi: -Ch¾c c« ®Þnh hái ta: Kh«ng hiÓu vÞ tiªn sinh naøy cã ®iÒu chi "®ª kiÕn"? Nhöng ta thÊy c« thÑn thïng e lÖn, nªn miÔn cho c« hái l¹i maø ta ®aõ nãi tröíc. ¶ cung n÷ mØm cöêi ®aùp: -§a t¹ tiªn sinh! Bao BÊt §ång nãi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Bän ta ®öêng saù xa x«i, kÓ haøng mu«n dÆm ®Õn ®©y víi môc ®Ých ®Ó ®öîc nh×n thÊy mÆt c«ng chóa. Däc ®öêng ®aõ bÞ tr¨m cay ngh×n ®¾ng. Cã ngöêi ph¬i th©y ngoaøi baõi sa m¹c v× kh«ng chÞu næi phong sö¬ng, cã kÎ mÊt m¹ng n¬i haøm heo miÖng cäp. Möêi phÇn ®Õn Linh Ch©u chØ cßn ®öîc mét hai maø th«i. TÊt c¶ nh÷ng ngöêi ®Õn ®©y víi môc ®Ých duy nhÊt laø ®öîc thÊy dung nhan c«ng chóa. ChØ v× gia nö¬ng sím sinh ra mÊt mÊy n¨m tuæi ngoaøi tø tuÇn. NÕu kh«ng ®¹t ®öîc môc ®Ých th× thËt uèng c«ng mét phen lÆn léi gian nan. Gi¶ tû t¹i h¹ biÕt c«ng chóa cã dô naøy th× nay ta quyÕt ra ®êi muén mÊy n¨m. ¶ cung n÷ kh«ng nhÞn ®öîc ph¶i toÐt miÖng ra cöêi nãi: -Tiªn sinh nãi giìn råi! Con ngöêi ta sinh ra sím hay sinh muén, ®©u cã ph¶i tù ý m×nh ®öîc. T«n Taùn thÊy Bao BÊt §ång nãi l¨ng nh¨ng hoaøi th× qu¾c m¾t lªn nh×n gaõ, quaùt hái: -C«ng chóa nö¬ng nö¬ng ®aõ cã huÊn dô, ai nÊy ®Òu ph¶i tu©n theo. Sao ngö¬i cßn giaø giäng maõi? Bao BÊt §ång c¶ giËn ®aõ muèn næi hung. Nhöng ®ét nhiªn gaõ nghÜ ra mét kÕ, th¶n nhiªn nãi: -Vö¬ng tö! T¹i h¹ nãi vËy laø cho Vö¬ng tö. N¨m nay Vö¬ng tö ®aõ bèn mö¬i mèt tuæi, tuy chöa ph¶i laø h¹ng giaø nua, nhöng còng ®aõ ngo¹i tø tuÇn råi. Theo chØ dô cña c«ng chóa th× Vö¬ng tö còng kh«ng ®öîc vaøo. H«m tröíc t¹i h¹ ®oaùn sè cho Vö¬ng tö nªn nhí râ raøn g Vö¬ng tö sinh n¨m BÝnh DÇn, thaùng Canh Tý, ngaøy Êt Söu, giê Nh©m Th×n. Nhö vËy tÝnh ra võa ®ñ bèn mö¬i mèt tuæi. Thùc ra T«n Taùn Vö¬ng tö míi hai mö¬i taùm tuæi. Nhöng gaõ r©u ria ®Çy mÆt, khã maø öíc löîng ®öîc tuæi gaõ. Huèng chi ¶ cung n÷ b÷a nay míi thÊy mÆt ®aøn «ng laø lÇn ®Çu th× ®oaùn tuæi hä thÕ naøo ®öîc? ¶ l¹i kh«ng biÕt Bao BÊt §ång nãi thËt hay nãi dèi, vaø thÊy T«n Taùn Vö¬ng tö mÆt giËn hÇm hÇm muèn sÊn l¹i ®aùnh Bao BÊt §ång th× trong lßng khiÕp sî, véi nãi: -T¹i h¹ nãi... laø caùc vÞ tù nhí râ ngaøy sinh cña m×nh h¬n, vËy vÞ naøo ngoaøi bèn chôc tuæi xin ë l¹i ®©y. VÞ naøo chöa ®Çy bèn chôc tuæi xin mêi vaøo thö phßng. T«n Taùn nãi: -Hay l¾m! T¹i h¹ ba chôc cßn chöa ®Õn, dÜ nhiªn laø vaøo thö phßng ®öîc. Gaõ døt lêi liÒn l¹ng ngöêi tiÕn vaøo. ¶ cung n÷ muèn ng¨n l¹i nhöng sî hÕt hån, kh«ng daùm nãi g×. Mäi ngöêi chen lÊn nhau kÐo ïa vaøo. C¶ ®Õn h¹ng n¨m saùu mö¬i tuæi cïng v« sè ngöêi tiÕn vaøo. ChØ cã möêi mÊy vÞ b¶n tÝnh nghiªm trang, haønh ®éng mùc thöíc míi ngåi l¹i ngoaøi s¶nh ®öêng. Méc UyÓn Thanh cïng Vö¬ng Ngäc YÕn còng ë l¹i. §oaøn Dù muèn ë l¹i bÇu b¹n víi Ngäc YÕn, nhöng bÞ naøng thóc giôc ph¶i theo vaøo ®Ó gióp ®ì Mé Dung Phôc. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §oaøn Dù tiÕn vaøo maø lßng quyÕn luyÕn kh«ng nì dêi tay. Mçi böíc ch©n ®i chaøng quay ®Çu l¹i ®Õn ba bèn lÇn, töëng chõng nhö ph¶i ®i xa mu«n dÆm ra nöíc ngoaøi vaø ph¶i caùch biÖt n¨m ba n¨m míi cã ngaøy taùi héi. §oaøn ngöêi ®i qua mét con ®öêng khaù daøi, ai còng nãng n¶y lÈm bÈm: -Coi bÒ ngoaøi Thanh Phông Caùc naøy töëng kh«ng cã g× laø réng lín cho l¾m. Ngê ®©u bªn trong cßn cã bÇu trêi khaùc vaø mét khu vùc baùt ngaùt thÕ naøy. §oaøn ngöêi ®i hÕt con ®öêng daøi mÊy chôc tröîng, ®Õn tröíc hai caùnh cæng ®aù lín. ¶ cung n÷ lÊy ra mét miÕng s¾t ®Ëp vaøo caùnh cæng l¹ch c¹ch mÊy tiÕng. Caùnh cæng kªu cãt kÐt mét håi råi më ra. §oaøn ngöêi naøy phÇn nhiÒu laø nh÷ng tay kiÕn thøc réng raõi, thÊy caùnh cöa ®aù daøy ®Õn mét thöíc, kiªn cè dÞ thöêng, liÒn nghÜ ngay: -Chóng m×nh vaøo råi hä ®ãng cöa ®aù l¹i, ch¼ng khaùc g× chui ®Çu vaøo löíi. BiÕt ®©u nöíc T©y H¹ ch¼ng möîn tiÕng vêi phß maõ ®Ó quÐt mét mÎ anh hïng h¶o haùn kh¾p thiªn h¹? Tuy ai còng nghÜ vËy, nhöng v× ®aõ xem héi th× ph¶i vaøo chïa, cã lý ®©u l¹i trë ra tá vÎ con ngöêi khiÕp nhöîc? Mäi ngöêi böíc qua cöa ®aù råi, qu¶ nhiªn caùnh cöa tõ tõ ®ãng l¹i. Bªn trong cöa ®aù l¹i cßn mét lèi ®i rÊt daøi. Hai bªn ®öêng ®Ìn th¾p saùng tröng. §i hÕt con ®öêng ®aù l¹i ®Õn mét tÇng cæng ®aù khaùc. Qua cæng ®aù thø hai l¹i ®i mét lóc n÷a vaøo ®Õn tröíc ba cæng ®aù lín. Lóc naøy dï laø ngöêi gan d¹ ®Õn ®©u còng kh«ng khái c¶m thÊy trong lßng håi hép. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2