intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 138

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
61
lượt xem
9
download

Lục mạch thần kiếm - tập 138

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 138: Vào gác Phượng quần hùng khiếp vía Ðoàn Dự đang lấy làm khoan khoái trong lòng thì Cưu Ma Trí lại lên tiếng: - Công tử là người nhân hậu, sau này tất được hưởng hạnh phúc dồi dào. Lão tăng hôm nay xin cáo biệt. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 138

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BA MÖÔI TAÙM VAØO GAÙC PHÖÔÏNG QUAÀN HUØNG KHIEÁP VÍA §oaøn Dù ®ang lÊy laøm khoan khoaùi trong lßng th× Cöu Ma TrÝ l¹i lªn tiÕng: -C«ng tö laø ngöêi nh©n hËu, sau naøy tÊt ®öîc höëng h¹nh phóc dåi daøo. Laõo t¨ng h«m nay xin caùo biÖt. Tõ ®©y vÒ sau xa caùch ngaøn trïng, e r»ng khã cã ngaøy taùi ngé n÷a. Cuèn kinh naøy xin göi l¹i c«ng tö. NÕu khi naøo tiÖn dÞp, nhê c«ng tö tr¶ l¹i chïa ThiÕu L©m giïm cho. Laõo t¨ng kÝnh chóc hai vÞ n©ng aùn ngang maøy, tr¨m n¨m ®Çu b¹c. Cöu Ma TrÝ nãi xong, ®öa cuèn "DÞch c©n kinh" giao l¹i cho §oaøn Dù. §oaøn Dù hái: -B©y giê ®¹i sö ®Þnh vÒ Thæ Phån ö? Cöu Ma TrÝ ®aùp: -Caùi ®ã chöa nhÊt ®Þnh. Laõo t¨ng hay ®©u chÇu ®Êy, vÒ còng nªn maø kh«ng vÒ còng chöa biÕt chõng. §oaøn Dù hái: -Vö¬ng tö bªn quý quèc ®ang ®Õn T©y H¹ cÇu th©n víi c«ng chóa. §¹i sö kh«ng chê xong viÖc naøy råi haõy ®i ö? Cöu Ma TrÝ mØm cöêi nãi: -Laõo t¨ng muèn laøm ngöêi thoaùt tôc th× cßn chen ch©n vaøo chèn bôi trÇn laøm chi. Tõ ®©y laõo t¨ng h¹c néi m©y ngaøn tíi ®©u hay ®ã. Laõo nãi xong cÇm ®Çu d©y rót thö th× biÕt laø ®Çu trªn ®aõ buéc vaøo mét khèi ®aù lín. Laõo liÒn tõ tõ baùm vaøo d©y trÌo lªn. Cöu Ma TrÝ nh©n kú giaùc ngé naøy sau qu¶ nhiªn thaønh mét bËc cao t¨ng nöíc Thæ Phån. §oaøn Dù cïng Vö¬ng Ngäc YÕn ngåi ®èi diÖn nhau yªn lÆng kh«ng nãi c©u g× nghe râ c¶ tõng h¬i thë. Tuy hai ngöêi ë chèn bïn lÇy maø trong lßng cùc kú hoan l¹c, ch¼ng ai muèn ra khái giÕng kh« naøy n÷a. Hai ngöêi tõ tõ gi¬ tay ra n¾m lÊy tay nhau, t©m ®Çu ý hiÖp, hai traùi tim cïng hoaø mét nh¹c ®iÖu ªm ®Òm. Håi l©u Vö¬ng Ngäc YÕn míi lªn tiÕng: -§oaøn lang! TiÓu muéi e r»ng §oaøn lang bÞ thö¬ng ë cæ häng. Chóng ta ph¶i ®i lªn trªn xem sao? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §oaøn Dù ®aùp: -Ta ch¼ng thÊy ®au ®ín chót naøo hÕt, cÇn g× ph¶i lªn véi! Vö¬ng Ngäc YÕn dÞu daøng nãi: -§oaøn lang ®aõ kh«ng muèn lªn th× tiÓu muéi còng ë l¹i ®©y bÇu b¹n víi chaøng. §oaøn Dù thÊy ®iÒu g× naøng còng theo ý m×nh, kh«ng muèn ph¶n ®èi, th× chaøng l¹i chiÒu ý naøng, cöêi nãi: -Nhöng ®Ó YÕn muéi ngåi maõi trong bïn lÇy haù ch¼ng téi nghiÖp ö? Råi tay traùi chaøng «m lÊy tÊm löng thon cña Vö¬ng Ngäc YÕn, tay ph¶i kÐo ®Çu d©y. Søc chaøng m¹nh v« cïng, chØ h¬i chuyÓn m×nh mét caùi laø ®aõ cao lªn mÊy thöíc. §oaøn Dù rÊt lÊy laøm kú, chaøng cã biÕt ®©u m×nh ®aõ hót thªm ®öîc toaøn bé c«ng lùc cña Cöu Ma TrÝ. H¬n n÷a lßng chaøng khoan khoaùi, tinh thÇn phÊn khëi nªn khÝ lùc gia t¨ng rÊt nhiÒu. Hai ngöêi ra khái giÕng råi. aùnh dö¬ng quang chiÕu vaøo mÆt ®èi phö¬ng tr«ng rÊt lem luèc. Hai ngöêi cïng hiÓu laø mÆt m×nh còng vËy th× kh«ng khái bËt cöêi. Chaøng vaø naøng t×m ®Õn chç khe suèi nhá, ®Ó c¶ quÇn aùo léi xuèng nöíc t¾m röa ®ång thêi giÆt giò quÇn aùo cho s¹ch. Vö¬ng Ngäc YÕn ®aõ hÕt néi lùc, may maø gÆp tiÕt Trung thu trêi chöa giaù l¹nh nªn cßn chÞu ®ùng ®öîc khi dÇm m×nh xuèng nöíc suèi. Hai ngöêi ®Çm ®×a nh÷ng nöíc ë döíi suèi böíc lªn l¹i nhí ®Õn ®ªm tröíc §oaøn Dù rít xuèng hå. Còng trong t×nh tr¹ng naøy nhöng t©m t×nh l¹i khaùc h¼n, töëng chõng nhö ®aõ ®æi sang cuéc ®êi míi. Vö¬ng Ngäc YÕn nãi: -Chóng ta ë trong hoaøn c¶nh naøy maø ®Ó cho ngöêi ngoaøi tr«ng thÊy th× thËt thÑn chÕt ®i ®öîc. §oaøn Dù nãi: -VËy chóng ta ë ®©y ph¬i n¾ng cho kh« ®i, chê ®Õn tèi haõy vÒ. Vö¬ng Ngäc YÕn gËt ®Çu khen ph¶i råi tùa vaøo bªn t¶ng ®aù nói. §oaøn Dù ng¾m nghÝa naøng thÊy ngöêi ®Ñp nhö ngäc, tãc xanh nhö m©y th× trong lßng vui söíng kh«n t¶. Vö¬ng Ngäc YÕn thÊy t×nh lang ®øng ngã qua ngã l¹i th× mÆt thÑn ®á bõng. Hai ngöêi m¶i cuéc say söa vui thó, naøo hay ngaøy vui ng¾n ch¼ng taøy gang, tr«ng ra aùc ®aõ ngËm gö¬ng non ®oaøi. Gãc trêi ®«ng, m¶nh gö¬ng nga trßn vaønh v¹nh maø saùng tá, tõ tõ ®i lªn ngän c©y tïng. §oaøn Dù ®ang lóc vui say, chît nhí tíi Mé Dung Phôc liÒn nãi: -YÕn muéi! H«m nay t©m niÖm ta ®öîc ®Òn båi, töëng thÇn tiªn còng kh«ng b»ng. Nhöng ch¼ng hiÓu biÓu ca naøng ®Õn cÇu h«n c«ng chóa T©y H¹, viÖc biÕt cã thaønh kh«ng? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Vö¬ng Ngäc YÕn nguyªn ®aõ nÆng t×nh víi Mé Dung Phôc. Mçi khi naøn g töëng ®Õn t©m sù m×nh th× ®©u lßng muèn tù tuyÖt. B©y giê naøn g ®aõ biÕn ®æi t©m t×nh, nhöng ®èi víi Mé Dung Phôc kh«ng khái cã chót lßng vÊn vö¬ng. Naøng rÊt mong cho biÓu ca lÊy ®öîc c«ng chóa T©y H¹, liÒn nãi: -Ph¶i ®Êy! Chóng m×nh qua ®ã ngã xem vô naøy ra sao? Hai ngöêi lËt ®Ët ®i vÒ phÝa nhaø t©n quaùn. Khi tíi cöa ngoaøi, bçng nghe trong bãng tèi cã tiÕng ngöêi nãi: -Caùc ngöêi còng ®Õn ®©y ö? ChÝnh laø thanh ©m Mé Dung Phôc. §oaøn Dù cïng Vö¬ng Ngäc YÕn mõng rì ®aùp: -Ph¶i råi! TÐ ra ca ca còng ë ®©y! Mé Dung Phôc h¾ng giäng mét tiÕng, råi nãi: -Ta võa míi ®aùnh nhau víi bän vâ sÜ Thæ Phån, h¹ saùt h¬n möêi ®øa. Chóng laøm mÊt th× giê cña ta khaù nhiÒu. Gaõ hä §oaøn kia, sao ngö¬i kh«ng tù m×nh ®i dù yÕn, l¹i nhê mét vÞ c« nö¬ng gi¶ m¹o laøm chi? Ta kh«ng ®Ó cho ngö¬i gi¶o quyÖt thÕ ®©u vaø nhÊt ®Þnh nãi toang vô naøy ra. §oaøn Dù ng¹c nhiªn hái: -C« nö¬ng naøo maø l¹i gi¶ trang laøm t¹i h¹? T¹i h¹ thiÖt kh«ng biÕt chi hÕt. Vö¬ng Ngäc YÕn còng nãi: -BiÓu ca! §oaøn lang cïng tiÓu muéi võa míi ra khái giÕng... Naøng nãi tíi ®©y th× nhËn thÊy r»ng, m×nh ®aõ nãi dèi, v× naøng cïng §oaøn Dù ra khái giÕng cßn quÊn quÝt víi nhau bªn suèi nöíc haøng nöa ngaøy trêi, th× kh«ng thÓ nãi laø võa míi ra ®öîc. BÊt giaùc naøng ®á mÆt lªn. May maø trêi ®ªm tèi, Mé Dung Phôc kh«ng ®Ó ý nªn kh«ng biÕt vÎ mÆt naøng bÏn lÏn. Y cßn m¶i ®Ó t©m vaøo viÖc tíi hoaøng cung, nªn y còng kh«ng ®Ó ý tíi ngöêi naøng ®aõ hÕt bïn lÇy, chø kh«ng ph¶i võa míi ra khái ®aùy giÕng. Vö¬ng Ngäc YÕn l¹i nãi tiÕp: -Y... y ®aõ nhËn lêi gióp biÓu ca mét tay ®Ó thaønh h«n sù víi c«ng chóa T©y H¹. TiÓu muéi maø ®öîc mét vÞ c«ng chóa nö¬ng nö¬ng laøm biÓu tÈu th× còng nøc lßng h¶ d¹ l¾m. Mé Dung Phôc tinh thÇn phÊn khëi hái: -BiÓu muéi nãi thËt kh«ng? Mé Dung Phôc sau khi ra khái giÕng kh«, liÒn gÆp bän vâ sÜ Thæ Phån, råi x¶y ra cuéc aùc ®Êu. Tuy y ®¾c th¾ng, nhöng ngöêi ®aõ mÖt mái. Y vÒ ®Õn nhaø t©n quaùn, võa ®óng lóc bän Méc UyÓn Thanh, Tiªu Phong, Ba Thiªn Th¹ch ®i ra. Mé Dung Phôc liÒn ®øng nÐp vaøo ch©n töêng ®Ó dß la ®éng tÜnh. §ång thêi t×m kiÕm bän §Æng Baùch Xuyªn, C«ng Daõ Caøn ®Ó trï tÝnh kÕ ho¹ch, th× §oaøn Dù vaø Vö¬ng Ngäc YÕn vÒ tíi n¬i. Mé Dung Phôc nghÜ thÇm: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Anh ®å gaøn naøy qu¶ nhiªn nhÊt t©m muèn lÊy biÓu muéi m×nh. Gaõ kÕt nghÜa anh em víi Tiªu Phong, Hö Tróc, nÕu chÞu ch©n t×nh gióp m×nh, th× thËt rÊt ®öîc viÖc! Bçng nghe §oaøn Dù nãi: -Mé Dung huynh laø biÓu ca cña YÕn muéi, tøc còng laø biÓu ca tiÓu ®Ö. BiÓu ca cã viÖc th× khi naøo tiÓu ®Ö l¹i ®øng ngoaøi tù thñ baøng quan? Mé Dung Phôc c¶ mõng nãi: -B©y giê chóng ta kh«ng nªn chËm trÔ, ph¶i tíi hoaøng cung ngay míi ®öîc. §oaøn Dù cßn nghe Mé Dung Phôc kÓ chuyÖn Méc UyÓn Thanh c¶i d¹ng nam trang, liÒn ®oaùn ra mäi sù. Chaøng nghÜ r»ng: -M×nh mÊt tÝch råi, bän Ba Thiªn Th¹ch, Chu §an ThÇn v× ®aõ v©ng lÖnh phô vö¬ng kh«ng biÕt laøm thÕ naøo? Trong t×nh tr¹ng cÊp baùch, hä ®aønh nhê Méc UyÓn Thanh c¶i trang ®Ó thay mÆt m×nh ®i cÇu th©n. Ba ngöêi vÒ ®Õn trô së cña Mé Dung Phôc. Bän §Æng Baùch Xuyªn thÊy c«ng tö trë vÒ th× mõng rì kh«n xiÕt! Ai nÊy hÊp tÊp thay ®æi y phôc. §oaøn Dù kh«ng muèn xa rêi Vö¬ng Ngäc YÕn. Mé Dung Phôc ®aønh b¶o Vö¬ng Ngäc YÕn gi¶ trai cïng ®i vaøo cung. Lóc ba ngöêi dÉn bän §Æng Baùch Xuyªn, C«ng Daõ Caøn, Bao BÊt §ång, Phong Ba aùc ®Õn hoaøng cung th× cöa cung ®aõ ®ãng råi. Mé Dung Phôc khi naøo chÞu th«i liÒn ®i vßng phÝa ngoaøi, t×m chç v¾ng vÎ nh¶y qua töêng maø vaøo. Phong Ba aùc nh¶y lªn ®Çu töêng, gaõ ®öa tay ra n¾m lÊy §oaøn Dù. §oaøn Dù tay traùi «m lÊy Vö¬ng Ngäc YÕn, nh¶y tung lªn mét caùi. Chaøng ®öa tay ph¶i ra ®Þnh n¾m lÊy tay Phong Ba aùc. Kh«ng ngê võa nh¶y mét caùi hai ngöêi ®aõ vöît cao khái ®Çu gaõ ®Õn ba bèn thöíc, råi tõ tõ h¹ xuèng nhÑ nhaøng nhö mét chiÕc laù r¬i kh«ng mét tiÕng ®éng. Mé Dung Phôc ®aõ nh¶y vaøo trong töêng råi. Trªn mÆt töêng laø Phong Ba aùc. Ngoaøi töêng cßn §Æng Baùch Xuyªn vaø C«ng Daõ Caøn. C¶ mÊy ngöêi nh×n th©n phaùp cña §oaøn Dù khÏ la lªn: -Khinh c«ng tuyÖt diÖu! ChØ cã Bao BÊt §ång kh«ng phôc, nãi: -Ta coi còng b×nh thöêng th«i! MÊy ngöêi nÊp c¶ vaøo trong Ngù hoa viªn ®Ó ý dß xem Ngù cung ë phÝa naøo, ®Æng kiÕm caùch traø trén vaøo. Ngê ®©u, b÷a nay Ngù yªn chØ trong kho¶nh kh¾c ®aõ gi¶i taùn. Nh÷ng thiÕu niªn ®Õn cÇu h«n ®aõ nghe lêi mêi cña V¨n Nghi c«ng chóa ®öa nhau vaøo Thanh Phông Caùc uèng traø. Bän §oaøn Dù, Mé Dung Phôc, Vö¬ng Ngäc YÕn ®ang ë trong vöên hoa th× gÆp Méc UyÓn Thanh. Bän Tiªu Phong, Ba Thiªn Th¹ch thÊy §oaøn Dù b×nh yªn trë vÒ th× võa kinh ng¹c võa mõng thÇm. Mäi ngöêi khÏ baøn ®Þnh: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -ViÖc cÇu h«n b÷a nay rÊt ®«ng ngöêi, vÞ tÊt nöíc T©y H¹ ®aõ biÕt râ ch©n töíng tõng ngöêi. VËy c¶ ®oaøn cø traø trén vaøo Thanh Phông Caùc råi sÏ liÖu. B©y giê thÊy chÝnh §oaøn Dù ®Õn ®©y l¹i caøng kh«ng sî tiÕt lé c¬ möu. MÊy ngöêi liÒn tiÕn vaøo ngù hoa viªn, xa xa nh×n thÊy mét toaø lÇu caùc trong ®aùm c©y hoa rËm r¹p. Bªn lÇu cã treo hai ngän ®Ìn lång rÊt trang nhaõ. Haùch Liªn ThiÕt Thô dÉn mäi ngöêi vaøo ®Õn cöa lÇu, dâng d¹c lªn tiÕng: -Giai khaùch tø phö¬ng ®Õn yÕt kiÕn c«ng chóa. Cöa lÇu võa më, bèn tªn cung n÷ ®i ra. Trong tay mçi c« ®Òuu xaùch mét chiÕc ®Ìn lång. Sau cïng mét vÞ n÷ quan m×nh mÆc aùo tÝa, tãc bu«ng rñ, lªn tiÕng: -Caùc vÞ tõ xa ®Õn ®©y thiÖt laø cùc nhäc. C«ng chóa mêi caùc vÞ tiÕn vaøo Thanh Phông Caùc dïng traø. T«n Taùn Vö¬ng tö ®aùp: -Hay l¾m! Hay l¾m! Ta ®ang khaùt d÷ ®©y, ta ®ang khaùt d÷ ®©y! V× muèn ®öîc yÕt kiÕn c«ng chóa, th× dï cã ®i xa ®Õn ®©u còng ch¼ng quan t©m. Laøm chi cã chuyÖn cùc nhäc? Ha ha!... H¾n võa cöêi lín võa ngang nhiªn ®i vaøo. H¾n löít qua mÆt mÊy cung n÷ maø tiÕn. Mäi ngöêi còng tranh nhau kÐo å vaøo ®Ó tranh chç ngåi thuËn tiÖn, caøng gÇn c«ng chóa caøng hay. Tröíc Thanh Phông Caùc laø mét toaø ®¹i s¶nh. Döíi thÒm tr¶i ®Öm da cõu rÊt daøy. Trªn mÆt ®Öm thªu hoa ngò s¾c tr«ng rÊt rùc rì. Nh÷ng baøn traø ®öîc baøy thaønh haøng tÒ chØnh. Trªn baøn cã nh÷ng hép ®Ëy n¾p, bªn c¹nh hép ®Òu ®Æt ®Üa hoa xanh ®ùng kÑo møt cïng caùc thø ®iÓm t©m. Ngoaøi ra cã mét chiÕc baøn trßn phñ kh¨n gÊm. Mäi ngöêi ®Òu töëng ®©y laø chç ngåi cña c«ng chóa liÒn tranh nhau ®Õn ngåi gÇn ®ã. §oaøn Dù cïng Vö¬ng Ngäc YÕn d¾t tay nhau ngåi vaøo chiÕc baøn nhá ë gãc s¶nh ®öêng th× thÇm víi nhau, kh«ng hiÓu nãi g×. Mäi ngöêi an to¹ råi. VÞ n÷ quan cÇm chiÕc dïi ®ång nhá bÐ gâ vaøo mét tÊm b¹ch ngäc "keng keng" ba tiÕng. Trong s¶nh ®öêng yªn lÆng h¼n l¹i. C¶ §oaøn Dù cïng Vö¬ng Ngäc YÕn còng kh«ng nãi n÷a, lÆng lÏ chê c«ng chóa ®i ra. Laùt sau nghe tiÕng ngäc béi leng keng. Taùm tªn cung n÷ mÆc aùo maøu lôc tõ néi ®öêng ®i ra ®øng hai bªn. Håi l©u mét thiÕu n÷ mÆc aùo maøu xanh l¹t tho¨n tho¾t ®i ra. Mäi ngöêi m¾t saùng rùc lªn ch¨m chó nh×n thiÕu n÷. ThiÕu n÷ th©n h×nh m¶nh dÎ, cö chØ nhaøn nhaõ, dung nhan cùc kú xinh ®Ñp. Mäi ngöêi ®Òu khen thÇm trong bông: -Ngöêi ta ®ån V¨n Nghi c«ng chóa nhan s¾c v« song, qu¶ nhiªn danh bÊt hö truyÒn. T«n Taùn Vö¬ng tö vaø bän Mé Dung Phôc ®Òu lÈm bÈm: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -LÊy ®öîc c« vî nhö naøng thiÕt ch¼ng uæng mét ®êi. Mé Dung Phôc cßn tù an ñi: -Ban ®Çu m×nh töëng V¨n Nghi c«ng chóa dung m¹o tÇm thöêng. Nhöng b©y giê xem ra, tuy naøng döêng nhö cã kÐm biÓu muéi mét chót, nhöng còng vaøo h¹ng mü nh©n chän trong mu«n ngöêi chöa ®öîc mét, th× ra mèi lo cña m×nh ®aõ quaù thõa. ThiÕu n÷ tõ tõ böíc tíi tröíc cÇm ®«n, khÏ khom löng thi lÔ, ai nÊy trÇm trå khen ngîi. ThiÕu n÷ thaùi ®é nghiªm trang, cÆp m¾t thuû chung vÉn kh«ng ch¨m chó nh×n mét ai, tá ra laø mét vÞ khuª n÷ cao quý, thñ lÔ. Do ®ã dï laø ngöêi gan d¹ ®Õn ®©u còng kh«ng ai daùm lªn tiÕng v× sî laøm kinh ®éng c«ng chóa. Håi l©u thiÕu n÷ mÆt ®á lªn cÊt tiÕng nãi b»ng mét giäng nhá nhÑ: -C«ng chóa nö¬ng nö¬ng cã huÊn dô: LiÖt vÞ giai khaùch tõ xa ®Õn ®©y. Thanh Phông Caùc naøy rÊt lÊy laøm xÊu hæ kh«ng cã traø ngon ®aõi khaùch. Xin mêi chö vÞ tuú tiÖn uèng traø ®i! Mäi ngöêi nghe naøng nãi ®Òu run lªn ng¬ ngaùc nh×n nhau. Cã ngöêi kh«ng nhÞn ®öîc la thÇm: -ChÕt chöa! TÐ ra ¶ kh«ng ph¶i laø c«ng chóa maø chØ laø mét cung n÷ hÇu cËn naøng. Nhöng råi l¹i nghÜ r»ng: -Cung n÷ cßn ®Ñp thÕ naøy th× c«ng chóa khái cÇn ph¶i nãi. T«n Taùn Vö¬ng tö lªn tiÕng: -TÐ ra c« kh«ng ph¶i laø c«ng chóa. VËy mau mêi c«ng chóa ra ®©y! §Õn thÞt bÐo röîu ngon ta cßn ch¼ng thiÕt ¨n, chø ®õng nãi laø traø ngon n÷a. Cung n÷ ®ã ®aùp: -Chê caùc vÞ dïng traø råi, c«ng chóa nö¬ng nö¬ng sÏ cã huÊn dô. T«n Taùn cöêi nãi: -Hay l¾m! Hay l¾m! C«ng chóa nö¬ng nö¬ng ®aõ cã lÖnh vËy ta ph¶i kÝnh cÈn tu©n theo. Gaõ nãi xong më n¾p ra, nghiªng b×nh nöíc ®i cho nöíc thanh traø cïng baõ ®Òu ch¶y vaøo miÖng. Gaõ nuèt nöíc õng ùc, miÖng tãp tÐp nhai baõ traø. Nguyªn ngaøy xöa ngöêi Thæ Phån uèng traø råi lÊy c¶ laù traø nhai nuèt ®i. VËy ®©y laø mét phong tôc cña nöíc Thæ Phån chø kh«ng ph¶i T«n Taùn Vö¬ng tö v« lÔ hay th« tôc. T«n Taùn chöa nuèt hÕt laù traø ®aõ cÇm baùnh ®iÓm t©m ®ót c¶ vaøo miÖng nhai nhåm nhoaøm nãi: -Ta ®aõ tu©n lÖnh ¨n uèng xong råi. C« vaøo mêi c«ng chóa ra. ¶ cung n÷ d¹ mét tiÕng, nhöng vÉn kh«ng chuyÓn m×nh, ¶ cßn chê cho mäi ngöêi ¨n uèng xong ®aõ, råi míi ®i th«ng baùo. T«n Taùn trong lßng nãng n¶y kh«ng nhÉn n¹i ®öîc giôc lu«n miÖng: -¡n uèng lÑ lªn! Laøm g× maø l©u thÕ? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Laùt sau, sè ®«ng ®aõ uèng traø vaø ¨n ®iÓm t©m xong. T«n Taùn Vö¬ng tö l¹i giôc cung n÷: -B©y giê ngö¬i vaøo mêi ®öîc råi ®ã. ¶ cung n÷ nÐt mÆt öng hång, döêng nhö cùc kú bÏn lÏn ¶ nãi: -C«ng chóa nö¬ng nö¬ng mêi caùc vÞ giai khaùch vaøo thö phßng ngo¹n thöëng tranh vÏ cïng bót thiÕp. T«n Taùn cöêi ha h¶ nãi: -Tranh vÏ víi bót thiÕp th× cã g× maø coi? Tuy gaõ nãi vËy nhöng còng ®øng lªn. Mé Dung Phôc mõng thÇm tù nhñ: -ThÕ th× caøng hay! C«ng chóa mêi khaùch vaøo thö phßng, tuy tiÕng nãi ®Ó thöëng ngo¹n ho¹ ®å cïng bót thiÕp maø thùc ra ch¾c laø ®Ó thö v¨n taøi. Th»ng cha T«n Taùn naøy coi bé quª mïa hñ lËu, cßn hiÓu g× thi ca tõ phó cïng tranh vÏ vaø bót thiÕp. Kh«ng chõng gaõ chØ nãi vaøi ba c©u laø ®aõ bÞ c«ng chóa tèng cæ ra khái thö phßng. Y l¹i lÈm bÈm: -C«ng chóa chØ b¾t tû thÝ nguyªn mét vâ c«ng ta ®©y còng ®ñ ®Ó aùp ®¶o quÇn hïng råi. B©y giê naøng muèn thö v¨n taøi th× nhÊt ®Þnh m×nh chiÕm thöîng phong, kh«ng cßn sai n÷a. Y hín hë vui mõng võa ®øng lªn, th× ¶ cung n÷ l¹i nãi: -C«ng chóa nö¬ng nö¬ng ®aõ h¹ dô: BÊt luËn laø gaùi gi¶ trai hay caùc vÞ laõo tiªn sinh ®aõ ngo¹i tø tuÇn xin ë l¹i ®©y nghØ ng¬i x¬i nöíc. Cßn caùc vÞ giai khaùch xin mêi vaøo thö phßng. Méc UyÓn Thanh cïng Vö¬ng Ngäc YÕn ®Òu trÇm ng©m kinh haõi lÈm bÈm: -TÐ ra hä ®aõ biÕt m×nh c¶i trang råi. Bçng cã ngöêi lín tiÕng nãi: -Kh«ng ph¶i ®©u laø kh«ng ph¶i ®©u! Ngöêi cung n÷ ®á mÆt lªn, suèt ®êi ¶ ë th©m cung trõ viªn Thaùi giaùm ra ¶ chöa gÆp ngöêi ®aøn «ng naøo. Nay ®ét nhiªn ¶ thÊy rÊt nhiÒu chaøng trai th× kh«ng khái hoang mang, v« cïng bÏn lÏn. Håi l©u naøng míi lªn tiÕng hái: -Kh«ng hiÓu vÞ tiªn sinh naøy cã cao kiÕn gi? Bao BÊt §ång ®aùp: -Cao kiÕn th× kh«ng ®©u, chØ cã mét chót "®ª kiÕn" th«i. Bao BÊt §ång ¨n nãi chÊt chöëng kiÓu naøy, ¶ cung n÷ chöa tõng thÊy qua, nªn kh«ng biÕt ®èi ®aùp thÕ naøo cho ph¶i. Bao BÊt §ång l¹i nãi: -Ch¾c c« ®Þnh hái ta: Kh«ng hiÓu vÞ tiªn sinh naøy cã ®iÒu chi "®ª kiÕn"? Nhöng ta thÊy c« thÑn thïng e lÖn, nªn miÔn cho c« hái l¹i maø ta ®aõ nãi tröíc. ¶ cung n÷ mØm cöêi ®aùp: -§a t¹ tiªn sinh! Bao BÊt §ång nãi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Bän ta ®öêng saù xa x«i, kÓ haøng mu«n dÆm ®Õn ®©y víi môc ®Ých ®Ó ®öîc nh×n thÊy mÆt c«ng chóa. Däc ®öêng ®aõ bÞ tr¨m cay ngh×n ®¾ng. Cã ngöêi ph¬i th©y ngoaøi baõi sa m¹c v× kh«ng chÞu næi phong sö¬ng, cã kÎ mÊt m¹ng n¬i haøm heo miÖng cäp. Möêi phÇn ®Õn Linh Ch©u chØ cßn ®öîc mét hai maø th«i. TÊt c¶ nh÷ng ngöêi ®Õn ®©y víi môc ®Ých duy nhÊt laø ®öîc thÊy dung nhan c«ng chóa. ChØ v× gia nö¬ng sím sinh ra mÊt mÊy n¨m tuæi ngoaøi tø tuÇn. NÕu kh«ng ®¹t ®öîc môc ®Ých th× thËt uèng c«ng mét phen lÆn léi gian nan. Gi¶ tû t¹i h¹ biÕt c«ng chóa cã dô naøy th× nay ta quyÕt ra ®êi muén mÊy n¨m. ¶ cung n÷ kh«ng nhÞn ®öîc ph¶i toÐt miÖng ra cöêi nãi: -Tiªn sinh nãi giìn råi! Con ngöêi ta sinh ra sím hay sinh muén, ®©u cã ph¶i tù ý m×nh ®öîc. T«n Taùn thÊy Bao BÊt §ång nãi l¨ng nh¨ng hoaøi th× qu¾c m¾t lªn nh×n gaõ, quaùt hái: -C«ng chóa nö¬ng nö¬ng ®aõ cã huÊn dô, ai nÊy ®Òu ph¶i tu©n theo. Sao ngö¬i cßn giaø giäng maõi? Bao BÊt §ång c¶ giËn ®aõ muèn næi hung. Nhöng ®ét nhiªn gaõ nghÜ ra mét kÕ, th¶n nhiªn nãi: -Vö¬ng tö! T¹i h¹ nãi vËy laø cho Vö¬ng tö. N¨m nay Vö¬ng tö ®aõ bèn mö¬i mèt tuæi, tuy chöa ph¶i laø h¹ng giaø nua, nhöng còng ®aõ ngo¹i tø tuÇn råi. Theo chØ dô cña c«ng chóa th× Vö¬ng tö còng kh«ng ®öîc vaøo. H«m tröíc t¹i h¹ ®oaùn sè cho Vö¬ng tö nªn nhí râ raøn g Vö¬ng tö sinh n¨m BÝnh DÇn, thaùng Canh Tý, ngaøy Êt Söu, giê Nh©m Th×n. Nhö vËy tÝnh ra võa ®ñ bèn mö¬i mèt tuæi. Thùc ra T«n Taùn Vö¬ng tö míi hai mö¬i taùm tuæi. Nhöng gaõ r©u ria ®Çy mÆt, khã maø öíc löîng ®öîc tuæi gaõ. Huèng chi ¶ cung n÷ b÷a nay míi thÊy mÆt ®aøn «ng laø lÇn ®Çu th× ®oaùn tuæi hä thÕ naøo ®öîc? ¶ l¹i kh«ng biÕt Bao BÊt §ång nãi thËt hay nãi dèi, vaø thÊy T«n Taùn Vö¬ng tö mÆt giËn hÇm hÇm muèn sÊn l¹i ®aùnh Bao BÊt §ång th× trong lßng khiÕp sî, véi nãi: -T¹i h¹ nãi... laø caùc vÞ tù nhí râ ngaøy sinh cña m×nh h¬n, vËy vÞ naøo ngoaøi bèn chôc tuæi xin ë l¹i ®©y. VÞ naøo chöa ®Çy bèn chôc tuæi xin mêi vaøo thö phßng. T«n Taùn nãi: -Hay l¾m! T¹i h¹ ba chôc cßn chöa ®Õn, dÜ nhiªn laø vaøo thö phßng ®öîc. Gaõ døt lêi liÒn l¹ng ngöêi tiÕn vaøo. ¶ cung n÷ muèn ng¨n l¹i nhöng sî hÕt hån, kh«ng daùm nãi g×. Mäi ngöêi chen lÊn nhau kÐo ïa vaøo. C¶ ®Õn h¹ng n¨m saùu mö¬i tuæi cïng v« sè ngöêi tiÕn vaøo. ChØ cã möêi mÊy vÞ b¶n tÝnh nghiªm trang, haønh ®éng mùc thöíc míi ngåi l¹i ngoaøi s¶nh ®öêng. Méc UyÓn Thanh cïng Vö¬ng Ngäc YÕn còng ë l¹i. §oaøn Dù muèn ë l¹i bÇu b¹n víi Ngäc YÕn, nhöng bÞ naøng thóc giôc ph¶i theo vaøo ®Ó gióp ®ì Mé Dung Phôc. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §oaøn Dù tiÕn vaøo maø lßng quyÕn luyÕn kh«ng nì dêi tay. Mçi böíc ch©n ®i chaøng quay ®Çu l¹i ®Õn ba bèn lÇn, töëng chõng nhö ph¶i ®i xa mu«n dÆm ra nöíc ngoaøi vaø ph¶i caùch biÖt n¨m ba n¨m míi cã ngaøy taùi héi. §oaøn ngöêi ®i qua mét con ®öêng khaù daøi, ai còng nãng n¶y lÈm bÈm: -Coi bÒ ngoaøi Thanh Phông Caùc naøy töëng kh«ng cã g× laø réng lín cho l¾m. Ngê ®©u bªn trong cßn cã bÇu trêi khaùc vaø mét khu vùc baùt ngaùt thÕ naøy. §oaøn ngöêi ®i hÕt con ®öêng daøi mÊy chôc tröîng, ®Õn tröíc hai caùnh cæng ®aù lín. ¶ cung n÷ lÊy ra mét miÕng s¾t ®Ëp vaøo caùnh cæng l¹ch c¹ch mÊy tiÕng. Caùnh cæng kªu cãt kÐt mét håi råi më ra. §oaøn ngöêi naøy phÇn nhiÒu laø nh÷ng tay kiÕn thøc réng raõi, thÊy caùnh cöa ®aù daøy ®Õn mét thöíc, kiªn cè dÞ thöêng, liÒn nghÜ ngay: -Chóng m×nh vaøo råi hä ®ãng cöa ®aù l¹i, ch¼ng khaùc g× chui ®Çu vaøo löíi. BiÕt ®©u nöíc T©y H¹ ch¼ng möîn tiÕng vêi phß maõ ®Ó quÐt mét mÎ anh hïng h¶o haùn kh¾p thiªn h¹? Tuy ai còng nghÜ vËy, nhöng v× ®aõ xem héi th× ph¶i vaøo chïa, cã lý ®©u l¹i trë ra tá vÎ con ngöêi khiÕp nhöîc? Mäi ngöêi böíc qua cöa ®aù råi, qu¶ nhiªn caùnh cöa tõ tõ ®ãng l¹i. Bªn trong cöa ®aù l¹i cßn mét lèi ®i rÊt daøi. Hai bªn ®öêng ®Ìn th¾p saùng tröng. §i hÕt con ®öêng ®aù l¹i ®Õn mét tÇng cæng ®aù khaùc. Qua cæng ®aù thø hai l¹i ®i mét lóc n÷a vaøo ®Õn tröíc ba cæng ®aù lín. Lóc naøy dï laø ngöêi gan d¹ ®Õn ®©u còng kh«ng khái c¶m thÊy trong lßng håi hép. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2