Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 14

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

93
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 14', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 14

 1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI BOÁN DUØNG QUYÛ KEÁ KINH HOÀN TAÂY HAÏ Trong röøng haïnh buøn laày nhô nhôùp, treân ngoïn coû haõy coøn nöôùc möa ñoïng. Ñoaøn Döï cuøng Ngoïc Yeán vaøo röøng roài buoâng taàm maét nhìn ra xa thì chaúng thaáy boùng naøo caû, chæ coøn trô khu ñaát moâng meânh. Ngoïc Yeán noùi: -Boïn hoï quaû nhieân ñi heát roài, chuùng ta veà thaønh Voâ Tích ñeå thaêm doø tin töùc. Ñoaøn Döï noùi: -Phaûi ñoù! Chaøng nghó ñeán luùc laïi ñöôïc cuøng Ngoïc Yeán saùnh vai ra ñi theâm moät ñoaïn ñöôøng nöõa, trong loøng möøng rôõ voâ cuøng, mieäng cöôøi tí toeùt. Ngoïc Yeán laáy laøm laï, hoûi: -Phaûi chaêng toâi coù ñieàu gì thaát thoá? Ñoaøn Döï voäi ñaùp: -Ñaâu coù! Chuùng ta laïi xuoáng thaønh Voâ Tích laø phaûi. Ngoïc Yeán hoûi: -Theá sao coâng töû coøn cöôøi hoaøi? Ñoaøn Döï khoâng daùm nhìn thaúng vaøo maët naøng, quay ñi phía khaùc tuûm tæm cöôøi, ñaùp: -Toâi phaûi caùi neát ñieân roà nhö vaäy, ñaâu coù phaûi coâ nöông noùi sai maø cöôøi. Xin coâ ñöøng deå yù. Ngoïc Yeán thaáy tính chaøng buoàn cöôøi nhö vaäy, cuõng "hích" leân moät tieáng roài cöôøi ngaët ngheïo. Ñoaøn Döï thaáy vaäy, khoâng nhòn ñöôïc, phaù leân cöôøi ha haû. Hai ngöôøi loûng buoâng tay khaáu, cho ngöïa chaïy ñeàu ñaën, nhaém höôùng Voâ Tích maø ñi. Ñi ñöôïc maáy daëm, nhaùc troâng leân caønh caây thaáy coù xaùc ngöôøi treo luûng laúng, nhìn ra laø moät teân voõ syõ taây Haï. Hai ngöôøi ñeàu ngaïc nhieân khoâng bieát ai ñaõ haï thuû. Ñi theâm maáy tröôïng nöõa laïi thaáy beân söôøn nuùi hai xaùc voõ syõ Taây haï nöõa, veát thöông maùu coøn chöa khoâ, ñuùng laø môùi cheát. Ñoaøn Döï hoûi: -Phe Taây Haï ñuùng laø ñaõ gaëp phaûi tay kình ñòch. Vöông coâ nöông! Coâ thöû ñoaùn xem laø ai? Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: 170 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Phaûi laø moät ngöôøi voõ coâng tuyeät cao, chæ giô tay leân moät caùi laø gieát ñöôïc ñòch thuû chöù khoâng caàn phaûi ra söùc... Höø! Thaät laø moät tay gheâ gôùm, nhöng khoâng bieát laø ai. Boãng thaáy taän ñaèng xa, treân con ñöôøng lôùn hai ngöôøi cöôõi ngöïa song song ñi tôùi, moät ngöôøi aùo ñoû vaø moät ngöôøi aùo xanh. Töôûng ai, teù ra laø hai coâ A Chaâu, A Bích. Ngoïc Yeán caû möøng, goïi to leân: -A Chaâu! A Bích! Hai ngöôøi ñaõ thoaùt naïn roài ö? Boán ngöôøi gaëp nhau vui möøng khoân xieát. A Chaâu noùi: -Vöông coâ nöông, Ñoaøn coâng töû! Taïi sao coâ nöông cuøng coâng töû laïi veà ñöôïc? Toâi cuøng A Bích ñònh tìm ñaây! Ngoïc Yeán hoûi: -Sao caùc ngöôi laïi thoaùt naïn? Ñaõ ngöûi thuoác naëng muøi chöa? A Chaâu cöôøi, ñaùp: -Trôøi ôi! Khoù ngöûi muoán cheát ñöôïc. Coâ nöông chaéc cuõng ñaõ ngöûi roài? Coù phaûi coâ nöông cuõng ñöôïc Kieàu Bang chuùa giaûi cöùu? Ngoïc Yeán hoûi: -Ngöôi noùi Kieàu Bang chuùa caùi gì? Caùc ngöôi ñaõ ñöôïc Kieàu Bang chuùa giaûi cöùu cho hay sao? A Chaâu ñaùp: -Vaâng! Toâi cuøng A Bích bò truùng ñoäc meâ man khoâng bieát gì vaø khoâng nhuùc nhích ñöôïc, roài bò boïn Taây Haï troùi laïi cuøng vôùi quaàn chuùng Caùi bang, quaúng leân löng ngöïa. Ñi ñöôïc moät luùc gaëp trôøi möa to. Ñoaøn ngöôøi taûn ñi caùc ngaû tìm choã truù aån. Maáy teân voõ syõ Taây Haï ñem toâi cuøng A Bích aån vaøo caùi quaùn ñaèng kia, chôø taïnh möa môùi ñi ra. Giöõa luùc aáy, phía sau coù moät ngöôøi cöôõi ngöïa ñuoåi tôùi, chính laø Kieàu Bang chuùa. Ngöôøi thaáy chuùng toâi bò boïn Tay Haï troùi, raát ñoãi ngaïc nhieân, chöa caát tieáng hoûi thì A Bích ñaõ goïi to: "Kieàu Bang chuùa! Cöùu toâi vôùi!" Maáy teân voõ syõ Taây Haï vöøa nghe ñeán ba chöõ "Kieàu Bang chuùa" ñeàu chaân tay luoáng cuoáng, haáp taáp ruùt khí giôùi ra ñoái ñòch. Keát quaû laø teân thì bò treo leân caønh caây, teân thì cheát ngaõ vaät beân söôøn nuùi, coù teân laïi laên caû xuoáng suoái nöõa! Ngoïc Yeán hoûi: -Vieäc vöøa môùi xaûy ra phaûi khoâng? A Chaâu ñaùp: -Vaâng. Toâi noùi vôùi Kieàu Bang chuùa: "Chò em chuùng toâi bò truùng ñoäc, xin Bang chuùa tìm trong mình nhöõng teân man moïi Taây Haï laáy thuoác giaûi ñoäc cho!" Kieàu Bang chuùa ñöa tay ra laàn vaøo xaùc moät teân voõ syõ, laáy moät chieác bình söù nhoû, muøi raát khoù ngöûi. Toâi khoâng noùi chaéc coâ nöông cuõng bieát roài. Ngoïc Yeán hoûi laïi: 171 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Kieàu Bang chuùa ö? A Chaâu ñaùp: -Ñuùng roài! Bang chuùa nghe tin boïn Caùi bang truùng ñoäc bò baét heát thì noùng naûy voâ cuøng. Ngöôøi baûo voäi ñi cöùu boïn hoï roài hoát hoaûng ñi ngay. Bang chuùa coøn quay laïi hoûi: "Ñoaøn coâng töû coù vieäc gì khoâng?", xem ra Bang chuùa quan taâm ñeán coâng töû laém. Ñoaøn Döï than raèng: -Ñaïi ca ta thaät laø ngöôøi nghóa khí voâ cuøng! A Chaâu noùi: -Boïn Caùi bang thaät laø ngu! Khoâng bieát phaûi traùi laø gì, töï nhieân ñuoåi moät vò Bang chuùa nhö vaäy ñi, theá laø mình laøm mình chòu, ñaùng kieáp laém! Toâi töôûng Kieàu Bang chuùa coøn ñi cöùu boïn voâ nhaân boäi nghóa ñoù laøm gì, ñeå chuùng phaûi khoå sôû cho boõ vôùi toäi chuùng ñuoåi mình ñi. Ñoaøn Döï noùi: -Ñaïi ca ta laø ngöôøi quaân töû coù ñoä löôïng bao dung, thaø ñeå keû khaùc phuï mình chöù ñaïi ca ta quyeát khoâng phuï ai. A Bích hoûi: -Coâ nöông! Chuùng ta ñi ñaâu baây giôø? Ngoïc Yeán noùi: -Ta cuøng Ñoaøn coâng töû baøn nhau ñi cöùu hai ngöôøi. Baây giôø caû boán ngöôøi ñeàu bình yeân, theá laø hay laém roài. Vieäc Caùi bang khoâng coù lieân quan gì ñeán, chuùng mình leân Thieáu Laâm Töï kieám Moä Dung coâng töû. A Chaâu, A Bích voán raát quan taâm ñeán Moä Dung coâng töû, nghe Ngoïc Yeán noùi vaäy ñeàu voã tay khen phaûi. Ñoaøn Döï xoùt ruoät nhö muoái boùp, nhöng thaûn nhieân noùi: -Toâi voán ngöôõng moä Moä Dung coâng töû laém, öôùc ao ñöôïc gaëp maët. Hieän giôø khoâng baän vieäc gì, muoán theo caùc coâ leân Thieáu Laâm Töï moät chuyeán. Boán ngöôøi baét ngöïa troâng veà phía baéc maø ñi. Ngoïc Yeán cuøng A Chaâu, A Bích cöôøi cöôøi noùi noùi. Naøng ñem chuyeän gaëp nguy hieåm taïi trong traïi gaïo, Ñoaøn Döï ñaõ nghinh ñòch theá naøo, tay cao thuû Tay Haï laø Lyù Dieân Toâng tha maïng cuøng taëng thuoác giaûi ñoäc ra sao, thuaät heát moät löôït cho A Chaâu, A Bích nghe. A Chaâu, A Bích ñeàu laáy laøm kinh dò. Ba coâ gaùi noùi chuyeän vôùi nhau, nhieàu choã thuù vò cöôøi leân hích hích, thænh thoaûng coâ quay ñaàu laïi nhìn Ñoaøn Döï, laáy tay che mieäng khoâng daùm cöôøi roä. Ñoaøn Döï bieát raèng ba coâ baøn chuyeän mình, chaøng nghó thaàm: "Tuy mình chæ laø moät gaõ thö sinh cuõng quyeát baûo hoä cho Vöông Ngoïc Yeán ñöôïc chu toaøn". Chaøng thaáy caùc coâ cöôøi mình thì vöøa hoå theïn vöøa töùc böïc. Chaøng nghó: "Baây giôø môùi coù ba coâ thaân maät vôùi nhau ñaõ khoâng ñeám xæa gì ñeán mình. Khi hoï thaáy Moä Dung coâng töû roài thì khoâng 172 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung kheùo mình heát ñaát dung thaân!" Chaøng caøng nghó caøng thaáy mình trô treõn voâ vò. Ñi ñöôïc vaøi daëm tôùi khu röøng troàng daâu, boãng nghe ngoaøi ven röøng coù tieáng hai gaõ thieáu nieân gaøo khoùc raát theâ thaûm. Boán ngöôøi phoùng ngöïa laïi xem, thaáy hai chuù tieåu chöøng möôøi boán, möôøi laêm tuoåi, aùo thaày tu ñaày veát maùu coøn loám ñoám. Moät chuù bò thöông ôû treân traùn. A Bích coù tính thöông ngöôøi, dòu daøng hoûi: -Naøy hai chuù! Hai chuù bò ai haø hieáp? Taïi sao laïi bò thöông? Chuù tieåu khoâng bò thöông ñaùp: -Chuùng toâi ôû chuøa bò voâ soá quaân Phieân Bang taøn aùc gieát maát sö phuï roài ñuoåi chuùng toâi ra ñaây. Boán ngöôøi nghe noùi ñeán "quaân Phieân Bang taøn aùc" thì ñöa maét nhìn nhau vaø töï hoûi: "Phaûi chaêng laø ngöôøi Taây Haï?" A Chaâu laïi noùi chuù tieåu: -Chuøa caùc chuù ôû ñaâu? Quaân Phieân Bang taøn aùc laø ai? Chuù tieåu ñaùp: -Sö phuï chuùng toâi ôû chuøa Thieân Ninh ñaèng kia... Vöøa noùi vöøa troû veà goùc ñoâng baéc. Chuù laïi noùi tieáp: -Quaân Phieân Bang baét ñöôïc hôn moät traêm teân "aên maøy" ñöa vaøo chuøa truù möa, ñoøi röôïu thòt roài ñoøi gieát gaø moå traâu boø. Sö phuï chuùng toâi baûo cöûa phaät chay tònh, khoâng theå saùt sinh ôû trong chuøa ñöôïc, theá laø chuùng ñem sö phuï cuøng möôøi maáy vò sö huynh, sö ñeä chuùng toâi ra gieát heát. A Chaâu hoûi: -Boïn chuùng coøn ôû ñoù khoâng? Chuù tieåu troû tay veà phía sau röøng daâu khoùi ñang boác leân cuoàn cuoän, noùi: -Boïn chuùng coøn ñang thui lôïn, thui boø, thaät laø toäi nghieäp! Ñöùc Boà Taùt coù linh thieâng taát seõ ñem boïn Phieân Bang giam vaøo nguïc ruùt löôõi. A Chaâu noùi: -Caùc chuù neân troán ñi xa thoâi. Neáu ñeå ngöôøi Phieân baét ñöôïc, chuùng laïi moå caùc chuù aên thòt ñoù. Hai chuù tieåu caû kinh, laät ñaät laïi chaïy nöõa. Ñoaøn Döï coù yù khoâng baèng loøng, noùi: -Hai chuù ñaõ heát ñöôøng chaïy troán, A Chaâu tyû nöông sao coøn laøm cho hoï khuûng khieáp theâm? A Chaâu cöôøi, ñaùp: -Khoâng phaûi toâi khuûng boá caùc chuù. Toâi noùi tình thöïc ñaáy. A Bích noùi: -Boïn Caùi bang ñang bò caàm tuø trong chuøa Thieân Ninh, Kieàu Bang chuùa hieän giôø laïi xuoáng thaønh Voâ Tích. Theá laø khoâng gaëp hoï. A Chaâu ñoät nhieân nghó ra moät caùch kyø dò, noùi: 173 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Vöông coâ nöông! Toâi muoán caûi trang laøm Kieàu Bang chuùa, vaøo chuøa Thieân Ninh, ñem bình thuoác naëng muøi naøy ñeán cho boïn "aên maøy" (Caùi bang) ngöûi. Boïn Caùi bang thoaùt naïn nhaát ñònh hoï seõ caûm kích Kieàu Bang chuùa voâ cuøng! Ngoïc Yeán mæm cöôøi: -Kieàu Bang chuùa thaân theå cao lôùn, khoâi ngoâ dò daïng, ngöôi hoaù trang gioáng theá naøo ñöôïc? A Chaâu cöôøi, noùi: -Caøng khoù khaên bao nhieâu, caøng roõ thuû ñoaïn A Chaâu naøy baáy nhieâu. Vöông Ngoïc Yeán laïi cöôøi, noùi tieáp: -Ngöôi coù giaû trang gioáng ñöôïc Kieàu Bang chuùa chaêng nöõa, nhöng laøm sao maø giaû maïo ñöôïc voõ coâng tuyeät theá cuûa oâng? Trong chuøa Thieân Ninh hieän giôø ñaày caû nhöõng tay cao thuû taïi Nhaát phaåm ñöôøng, ñaâu coù theå ra vaøo nhö choã khoâng ngöôøi ñöôïc? Theo yù ta thì ngöôi giaû laøm ngöôøi ñaàu beáp hoaëc ngöôøi baùn rau trong laøng coù leõ traø troän deã hôn. A Chaâu noùi: -Baûo toâi giaû laøm muï nhaø queâ thì coøn thuù gì! Thoâi. toâi khoâng ñi nöõa. Vöông Ngoïc Yeán nhìn Ñoaøn Döï nhö muoán noùi gì, laïi thoâi. Ñoaøn Döï beøn hoûi: -Döôøng nhö coâ nöông muoán baûo taïi haï ñieàu gì thì phaûi? Ngoïc Yeán ñaùp: -Toâi muoán noùi vôùi coâng töû giaû laøm moät ngöôøi ñeå cuøng A Chaâu ñi vaøo chuøa Thieân Ninh, nhöng noùi ra khoâng tieän. Ñoaøn Döï hoûi: -Coâ nöông muoán toâi giaû daïng ö? Ngoïc Yeán ñaùp: -Boïn anh huøng Caùi bang naëng beänh ña nghi, ngôø oan cho bieåu huynh toâi ngaám ngaàm caáu keát vôùi Kieàu Bang chuùa saùt haïi Maõ Phoù Bang chuùa cuûa hoï. Giaû tyû... bieåu huynh toâi cuøng Kieàu Bang chuùa ñeán cöùu boïn hoï, taát hoï heát moái nghi ngôø. Ñoaøn Döï chua xoùt trong loøng, hoûi: -Coâ nöông muoán toâi giaû trang laøm leänh bieåu huynh? Ngoïc Yeán maët phaán öûng hoàng, ñaùp: -Boïn ñòch trong chuøa Thieân Ninh raát maïnh. Hai ngöôøi vaøo ñoù taát nguy hieåm laém, khoâng ñi nöõa laø hôn. Ñoaøn Döï nghó thaàm: "Naøng baûo ta laøm sao, ta laøm vaäy. Duø naùt thòt tan xöông cuõng khoâng coù lyù do naøo töø choái". Roài chaøng töï nhuû: "Ta giaû trang laøm bieåu huynh naøng, coù leõ naøng nhìn ta baèng con maét khaùc haún. Ta höôûng ñöôïc veû maët tình töù cuûa naøng luùc naøo hay luùc aáy. Nhö theá chaúng thuù laém ö?" Nghó ñeán ñoù, baát giaùc tinh thaàn phaán khôûi, chaøng ñaùp: 174 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Giaû tyû coù xaûy ra ñieàu chi nguy hieåm thì mình chuoàn laø cuøng chöù gì? Ñoaøn Döï naøy voán tính hoaït keâ maø! Ngoïc Yeán noùi: -Toâi baûo khoâng oån, vì bieåu ca toâi gieát ñòch deã nhö trôû baøn tay, chaû bao giôø chaøng chòu troán ai. Ñoaøn Döï nghe Ngoïc Yeán noùi, böïc mình voâ cuøng, nghó thaàm: "Naøng noùi theá chaúng hoaù ra chæ coù bieåu huynh naøng laø ñaïi anh huøng, ñaïi haøo kieät. Ta khoâng xöùng ñaùng giaû trang gaõ ñeå loøi caùi dôû ra tröôùc maët moïi ngöôøi vaø nhö theá laø laøm oâ nhuïc ñeán thanh danh gaõ". A Bích thaáy chaøng coù veû böïc doïc, lieàn tìm lôøi an uûi: -Ñòch nhieàu maø ta ít, haõy taïm aån nhaãn chaúng coù gì laø laï. yù chí cuûa chuùng ta laø ôû vieäc cöùu ngöôøi, ñaâu coù ôû vieäc tyû voõ ñeå döông danh. Ñoâi maét trong saùng cuûa A Chaâu nhìn thaúng vaøo maët Ñoaøn Döï töø ñaàu xuoáng chaân roài töø chaân leân ñaàu, laâu laâu naøng gaät ñaàu noùi: -Ñoaøn coâng töû! Coâng töû muoán caûi trang laøm gia chuû toâi thöïc khoù ñaáy chöù khoâng phaûi deã. May maø moïi ngöôøi Caùi bang chöa bieát maët Moä Dung coâng töû, chæ coát sao gioáng ñaïi khaùi laø ñöôïc. Ñoaøn Döï noùi: -Tyû nöông phaûi troå taøi caûi trang laøm Kieàu Bang chuùa cho thaät ñuùng vì ngaøy naøo hoï cuõng nhaün maët Bang chuùa. Chæ sô hôû moät chuùt laø laäp töùc cô möu seõ bò baïi loä. A Chaâu tuûm tæm cöôøi, noùi: -Kieàu Bang chuùa tuy laø moät nhaân vaät khoâi vó, aáy theá maø giaû trang oâng ta khoâng coù gì laø khoù. Coøn gia chuû toâi cuøng coâng töû taàm voùc, cuøng traïc tuoåi khoâng sai nhau maáy, caû hai ñaèng ñeàu laø thö sinh, theá maø baây giôø ñem boä maët Ñoaøn coâng töû bieán thaønh Moä Dung coâng töû laïi khoù laém kia ñaáy! Ñoaøn Döï than raèng: -Moä Dung coâng töû nhö roàng nhö phöôïn g, trong loaøi ngöôøi ai maø hoïc ñöôïc caùch cöû chæ ñaëc bieät cuûa coâng töû. Toâi töôûng mình caûi trang khoâng gioáng caøng hay, keûo luùc nöõa "ñaùnh baøi taåu maõ" haù chaúng laøm toån thöông ñeán thanh danh cuûa coâng töû ö? Ngoïc Yeán ñoû maët leân, noùi kheõ: -Toâi noùi lôõ lôøi. Ñoaøn coâng töû giaän toâi ñaáy ö? Ñoaøn Döï voäi vaøng ñaùp: -Khoâng phaûi! Khoâng phaûi! Ñôøi naøo toâi daùm giaän coâ nöông. Vöông Ngoïc Yeán mæm cöôøi, noùi: -A Chaâu! Baây giôø coâ ñöa Ñoaøn coâng töû ñi ñaâu caûi trang? A Chaâu ñaùp: -Caàn tìm ñeán moät nôi thò traán nhoû ñeå mua vaät lieäu öùng duïng. 175 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Boán ngöôøi baét ngöïa quay höôùng taây maø ñi. Ñi chöøng ñöôïc baåy daëm thì ñeán thò traán Maõ Lang Kieàu. Thò traán naøy raát nhoû, khoâng coù quaùn troï ñeå vaøo thay ñoà. A Chaâu lieàn nghó ra caùch thueâ thuyeàn ñaäu döôùi bôø soâng tröôùc roài seõ ñi mua quaàn aùo, giaøy deùp ñem xuoáng thuyeàn caûi trang. Vieäc thueâ thuyeàn ôû Giang Nam khoâng khoù khaên gì, vì mieàn naøy nhieàu soâng ngoøi, thuyeàn nhieàu nhö laù tre. A Chaâu caûi trang cho Ñoaøn Döï tröôùc, mình maëc aùo tröôøng baøo saéc xanh, tay phaûi caàm caây quaït giaáy, nhoùn troû tay traùi ñeo nhaãn. A Chaâu cnoùi: -Gia chuû toâi ñeo nhaãn baèng ngoïc quyù ñôøi xöa, ôû ñaây laøm sao mua ñöôïc? Ñaønh duøng thöù ngoïc baèng ñaù xanh ñeå maäp môø ñaùnh laän con ñen vaäy. Ñoaøn Döï cöôøi nhaên nhoù, nghó thaàm: "Moä Dung Phuïc thì nhaãn baèng ngoïc quyù coøn mình thì heøn haï ñeo nhaãn ñaù. Coù leõ ba coâ thieáu nöõ naøy ñaùnh giaù mình vaø gaõ nhö vaäy". A Chaâu caûi trang cho Ñoaøn Döï xong, vöøa cöôøi vöøa noùi vôùi Ngoïc Yeán: -Coâ nöông! Coâ thöû nhìn xem coøn choã naøo khoâng gioáng? Ngoïc Yeán khoâng ñaùp, chæ ngaây ngöôøi ra maø nhìn, ñoâi maét ñaày veû tình töù, toû ra taâm thaàn xuùc ñoäng töïa hoà nhö troâng thaáy Moä Dung Phuïc thaät. Ñoaøn Döï cuøng naøng, hai ngöôøi nhö say nhö tænh, hai luoàng nhaõn quang chaïm nhau maø trong loøng khoâng baâng khuaâng. Nhöng roài chaøng laïi nghó: "Ñaây laø naøng nhìn Moä Dung Phuïc chöù ñaâu phaûi nhìn mình". Loøng chaøng ñang vui möøng boãng ñoåi ra ñau ñôùn. Ruùt cuïc, chaøng nhìn naøng, naøng nhìn chaøng maø moãi ngöôøi coù moät yù nghó rieâng taâm hoàn daøo daït, ngaån ngô ñeán noãi A Chaâu cuøng A Bích vaøo trong thuyeàn caûi trang maø hai ngöôøi cuõng khoâng bieát. Sau moät thôøi gian khaù laâu, boãng thaáy moät chaøng trai gioïng thoâ oàm oàm goïi: -Ô kìa! Ñoaøn hieàn ñeä! Hieàn ñeä ôû ñaây ö? Ñeå ngu huynh kieám maõi, maát bao coâng phu khoâng thaáy. Ñoaøn Döï giaät mình, quay ñaàu laïi xem, teù ra Kieàu Phong, baát giaùc caû möøng reo leân: -Ñaïi ca! Ñaïi ca ñaáy ö? Ñaïi ca ñeán vöøa kheùo quaù. Chuùng toâi ñang ñònh giaû trang laøm ñaïi ca ñeå cöùu ngöôøi. Baây giôø chính ñaïi ca thaân töï ñeán ñaây, coâ A Chaâu baát taát phaûi giaû daïng nöõa. Kieàu Phong noùi: -Quaàn chuùng Caùi bang ñaõ truïc xuaát ta ra khoûi bang. Boïn chuùng soáng cheát cuõng maëc, ta khoâng baän taâm ñeán nöõa. Hieàn ñeä! Laïi ñaây mau, anh em mình ñi uoáng thi möôøi baùt röôïu chôi! Ñoaøn Döï noùi: -Ñaïi ca! Quaàn chuùng Caùi bang ña soá laø nhöõng ngöôøi quang minh loãi laïc. Ñaïi ca neân ñi cöùu hoï laø phaûi. Kieàu Phong töùc mình, noùi: 176 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Chuù ñoà gaøn naøy bieát gì! Laïi ñaây uoáng röôïu ñaõ! Noùi xong vöôn tay ra naém laáy tay Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï khoâng sao ñöôïc, noùi: -Vaâng! Chuùng ta ñi uoáng röôïu xong roài seõ ñi cöùu ngöôøi. Kieàu Phong cöôøi khanh khaùch, tieáng cöôøi thanh tao maø uyeån chuyeån, tieáng cöôøi cuûa moät trang ñaïi haùn maø khoâng khaùc gì tieáng cöôøi cuûa coâ gaùi nhoû tuoåi theá môùi kinh ngöôøi. Ñoaøn Döï kheõ ruøng mình moät caùi, baây giôø chaøng môùi hieåu, lieàn vaùi daøi saùt ñaát, noùi: -A Chaâu yû nöông! Coâ caûi trang moät caùch mau leï deã daøng, thaät laø moät caùch thaàn dieäu voâ song, khoâng nhöõng gioáng ngöôøi maø tieáng noùi cuõng heät ñeán theá laø cuøng. A Chaâu baét chöôùc tieáng Kieàu Phong noùi: -Naøy hieàn ñeä! Chuùng ta ñi thoâi! Mang caû bình thuoác naëng muøi ñi. Roài naøng quay laïi baûo Ngoïc Yeán cuøng A Bích: -Hai vò coâ nöông ôû ñaây chôø tin laønh nheù! Noùi xong, daét tay Ñoaøn Döï böôùc leân bôø. Khoâng hieåu tay naøng nhoài theâm gì vaøo maø tröôùc kia nhoû beù traéng noõn, baây giôø hoaù ra nöôùc da ngaêm ngaêm, tuy khoâng lôùn baèng tay Kieàu Phong, song ngöôøi ngoaøi trong choác laùt khoù maø bieát ra ñöôïc. Ngoïc Yeán ñöa maét nhìn phía sau Ñoaøn Döï, trong buïng nghó thaàm: "Giaû tyû chaøng laø bieåu huynh ta thaät thì hay bieát maáy! Bieåu huynh hôõi bieåu huynh! Luùc naøy chaøng ôû ñaâu? Coù nghó gì ñeán toâi khoâng?" A Chaâu cuøng Ñoaøn Döï cöôõi ngöïa ñi veà phía chuøa Thieân Ninh. Coøn caùch chöøng naêm daëm, hai ngöôøi sôï boïn Taây Haï nghe tieáng voù ngöïa, lieàn ñem buoäc ngöïa vaøo chuoàng boø moät nhaø noâng roài ñi boä ñeán chuøa. A Chaâu hoûi Ñoaøn Döï: -Moä Dung huynh ñeä! Khi ñeán chuøa toâi seõ noùi chuyeän hueânh hoang ñeå öôùm boïn chuùng. Coâng töû nhaân cô hoäi ñoù ñem thuoác cho boïn Caùi bang giaûi ñoäc. Naøng noùi maáy caâu gioïng oàm oàm nghieãm nhieân nhö Kieàu Phong thaät. Ñoaøn Döï töôi cöôøi gaät ñaàu. Hai ngöôøi ngang nhieân ñi ñeán tröôùc coång chuøa Thieân Ninh. Ngoaøi coång hôn möôøi teân voõ syõ Taây Haï tay caàm daùo tröôøng, töôùng maïo cöïc kyø hung döõ. A Chaâu cuøng Ñoaøn Döï vöøa nhìn thaáy ñaõ troáng ngöïc ñaùnh hôn troáng laøng, baát giaùc sôï co ruùm ngöôøi laïi. A Chaâu kheõ baûo: -Ñoaøn coâng töû! Laùt nöõa coâng töû lieäu dìu toâi caáp toác chuoàn ra, khoâng thì chuùng thaùch ñaáu voõ, khoù loøng maø ñoái phoù ñöôïc. Ñoaøn Döï kheõ ñaùp: -Phaûi roài! Chaøng vöøa noùi vöøa run sôï. Trong luùc hai ngöôøi ñang thì thaàm baøn ñònh, nghieâng ñaàu ngheù coå coi chöøng, moät teân voõ syõ Taây Haï ñöùng ngoaøi troâng thaáy, caû tieáng quaùt: -Nhöõng teân man moïi kia! Laøm gì maø thì thaàm doøm ngoù, phaûi chaêng ñeán ñaây ñeå laøm gian teá? 177 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Tieáng quaùt vöøa döùt, boán teân voõ syõ chaïy ngay laïi. A Chaâu khoâng coøn caùch gì hôn, ñaøng hoaøng tieán böôùc, doõng daïc noùi: -Caùc ngöôi mau vaøo baùo vôùi töôùng quaân caùc ngöôi coù Kieàu Phong ôû Caùi bang cuøng Moä Dung Phuïc ôû Giang Nam ñeán baùi kieán Haùch Lieân ñaïi töôùng quaân nöôùc Taây Haï. Teân voõ syõ ñöùng ñaàu boïn naøy tuy chöa bieát töôùng Moä Dung Phuïc nhöng bieát Kieàu Phong laø Bang chuùa Caùi bang, nghe noùi caû kinh, voäi khoanh tay ñaùp: -Caùi bang Kieàu Bang chuùa giaù laâm, boïn tieåu nhaân thöïc laø voâ leã, ñeå tieåu nhaân xin laäp töùc vaøo baåm baùo. Noùi xong trôû goùt raûo böôùc ñi vaøo, coøn nhöõng teân khaùc cuõng ñeàu ñöùng nghieâm chænh ra chieàu cung kính. Oai danh Kieàu Phong kheùt tieáng khaép thieân haï, neân boïn voõ syõ Taây Haï raát laø ngöôõng moä. Laùt sau tieáng tuø vaø noåi hieäu, cöûa chuøa môû roäng. Chuû nhaân Nhaát phaåm ñöôøng nöôùc Taây Haï laø Haùch Lieân Thieát Thuï suaát lónh boïn Noã Nhi Haûi cuøng moät ñaùm cao thuû ra ngheânh tieáp . Trong boïn naøy coù caû Dieäp Nhò Nöông, Nam Haûi Ngaïc Thaàn, Vaân Trung Haïc. Ñoaøn Döï chaúng coøn hoàn vía naøo nöõa, cuùi ñaàu xuoáng khoâng daùm nhìn thaúng. Boãng nghe Haùch Lieân Thieát Thuï noùi: -Toâi töøng nghe ñaïi danh Coâ Toâ Moä Dung ñaõ laâu chuyeân veà caùch laáy "gaäy oâng ñaäp löng oâng". Hoâm nay gaëp cao hieàn, vinh haïnh bieát chöøng naøo! Noùi xong, chaép tay nhìn Ñoaøn Döï thi leã... Ñoaøn Döï voäi ñaùp leã, noùi: -Thònh danh Haùch Lieân ñaïi töôùng quaân, laãy löøng ñeán taän beân giôøi goùc beå. Taïi haï ñang mong coù dòp qua Taây Haï hoäi dieän cuøng caùc vò haøo kieät trong Nhaát phaåm ñöôøng. Böõa nay ñoät ngoät ñeán ñaây baùi kieán, xin quyù vò mieãn thöù cho. Chaøng cho ra moät traøng lôøi leõ khaùch saùo. Tuy lôøi leõ coù veû traøo loäng nhöng khoâng sô hôû chuùt naøo, neân tuyeät khoâng ai bieát chaøng giaû maïo. Haùch Lieân Thieát Thuï laïi noùi: -Chuùng toâi thöôøng nghe trong voõ laâm ñaõ coù caâu "Baéc Kieàu Phong nam Moä Dung" laø hai vò ñöùng ñaàu caùc baäc haøo kieät khaép Trung Nguyeân. Hoâm nay ñoàng thôøi ñöôïc hai vò chieáu coá hay cho toâi bieát laø chöøng naøo! Xin môøi hai vò vaøo ñaïi ñieän! Noùi xong, ñöùng traùnh sang beân ñeå nhöôøng loái cho Kieàu Phong vaø Moä Dung giaû vaøo ñaïi ñieän. A Chaâu cuøng Ñoaøn Döï moät lieàu ba baûy cuõng lieàu, ngang nhieân ñi song song cuøng Haùch Lieân Thieát Thuï. Ñoaøn Döï nghó thaàm: "Töø lôøi noùi cho ñeán veû maët, ñaïi töôùng quaân nöôùc Taây Haï xem chöøng ñoái vôùi Moä Dung coâng töû coøn coù veû trònh troïng hôn ñoái vôùi Kieàu ñaïi ca. Chaúng leõ voõ coâng cuøng nhaân phaåm Moä Dung Phuïc laïi troäi hôn ñaïi ca ta moät baäc? Ta khoâng theå naøo tin ñöôïc". Baát thình lình nghe gioïng quaùi gôû la leân: -Khoâng tin ñöôïc! Nhaát ñònh khoâng tin ñöôïc! 178 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ñoaøn Döï giaät mình, ngoaûnh ñaàu nhìn xem ai noùi caâu ñoù thì chính laø Nam Haûi Ngaïc Thaàn. Laõo giöông ñoâi maét ti hí, nghoeïo coå doøm ngoù Ñoaøn Döï roài laéc ñaàu lia lòa. Ñoaøn Döï laïi caøng bôû vía, nghó thaàm: "Thoâi hoûng beùt roài! Mình bò laõo nhaän dieän roài!" Nam Haûi Ngaïc Thaàn noùi tieáp: -Ta xem töôùng ngöôi thöôøng laém, chaû ñaùng gì heát. Ta thöôøng nghe thieân haï ñoàn raèng ngöôi gioûi caùi ngheà "laáy gaäy oâng ñaäp löng oâng", Ngaïc laõo nhò naøy vaãn khoâng tin. Ta khoâng caàn ngöôi ra tay maø chæ hoûi ngöôi moät caâu, ngöôi coù bieát ta thieän veà moân gì khoâng? Ngöôi duøng moân gì ñeå ñoái phoù laïi vôùi ta ñeå ñi ñeán choã "laáy gaäy laõo gia ñaäp vaøo löng laõo gia" cho ñöôïc? Haùch Lieân Thieát Thuï ñaõ toan kieám lôøi ngaên caûn Nam Haûi Ngaïc Thaàn, nhöng roài haén laïi nghó: "Thaèng cha Moä Dung Phuïc naøy oai danh cöïc lôùn, chaúng hieåu coù thöïc taøi khoâng? Chi baèng ñeå laõo Nam Haûi Ngaïc Thaàn dôû ñieân dôû khuøng thöû nhau vôùi gaõ". Theá roài haén ñeå maëc hai beân thöû thaùch vôùi nhau. Luùc ñoù moïi ngöôøi ñaõ vaøo ñeán ñaïi ñieän, Haùch Lieân Thieát Thuï môøi Ñoaøn Döï ngoài vaøo choã cao nhaát. Ñoaøn Döï nhöôøng laïi A Chaâu. Nam Haûi Ngaïc Thaàn voán noùng tính, lôùn tieáng giuïc: -oà! Moä Dung tieåu töû! Ta chuyeân duøng moân gì? Ngöôi thöû noùi ñi coi! Ñoaøn Döï tuûm tæm cöôøi, nghó buïng: "Ngöôøi khaùc hoûi coù khi ta khoâng bieát thaät, chöù laõo thì ta laï gì". Chaøng môû quaït ra phe phaåy, ñaùp: -Nam Haûi Ngaïc Thaàn Nhaïc laõo tam! Ngöôi ñaõ thôø Ñoaøn Döï coâng töû nöôùc Ñaïi Lyù laøm thaày maø chöa hoïc ñöôïc gì raùo. Moân voõ maø ngöôi ñaéc yù nhaát hieän giôø chaúng qua laø caây Nhaïc vó tieân cuøng caây Ngaïc chuyû tieãn chöù coù gì ñaâu! Chaøng noùi ñuùng teân hai thöù khí giôùi cuûa Nam Haûi Ngaïc Thaàn khieán laõo sôï quaù, haù hoác mieäng ra khoâng ngaäm laïi ñöôïc nöõa. Caû ñeán Dieäp Nhò Nöông cuøng Vaân Trung Haïc cuõng cöïc kyø kinh dò. Ta neân hieåu raèng hai thöù khí giôùi naøy Nam Haûi Ngaïc Thaàn môùi luyeän ñöôïc, chöa töøng thi thoá tröôùc maët ngöôøi naøo, chæ coù luùc cuøng Vaân Trung Haïc ñoäng thuû ôû Ñaïi Lyù môùi duøng qua moät laàn. Luùc ñoù tröø Moäc Uyeån Thanh, ra khoâng ai troâng thaáy. Boïn hoï coù ngôø ñaâu Moäc Uyeån Thanh ñaõ ñem ñaàu ñuoâi keå heát cho Ñoaøn Döï nghe, maø hieän giôø Ñoaøn Döï ñang giaû trang laøm Moä Dung coâng töû. Nam Haûi Ngaïc Thaàn laïi nghieâng ñaàu nghoeïo coå nhìn kyõ laïi Ñoaøn Döï. Tuy laõo laø ngöôøi raát hung aùc nhöng coù loøng khaâm phuïc anh huøng haûo haùn. Nhìn moät luùc, laõo giô ngoùn tay caùi leân, noùi: -Chaø! Gioûi thieät! Ñoaøn Döï cöôøi, noùi: -Toâi töôûng chaû boõ laøm troø cöôøi cho quyù vò. Nam Haûi Ngaïc Thaàn nghó thaàm: "Ngay ñeán nhöõng moùn binh khí ta vöøa luyeän xong thaèng cha naøy coøn bieát thì nhöõng thöù voõ coân g khaùc baát taát hoûi y laøm gì nöõa. 179 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 11. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Coù ñieàu ñaùng tieác laø ñaïi ca ta (thaùi töû Dieân Khaùnh) khoâng ôû ñaây ñeå ñaáu vôùi y moät chuyeán xem sao. Nhöng maø ñöôïc, ta ñaõ coù caùch!" Laõo la lôùn: -Moä Dung coâng töû! Ngöôi hieåu ñöôïc voõ coâng cuûa ta cuõng chöa laáy laøm kyø, giaû tyû maø sö phuï ta ñeán ñaây thì quyeát nhieân ngöôi khoâng hieåu voõ coâng cuûa ngöôøi ñöôïc. Ñoaøn Döï tuûm tæm cöôøi, noùi: -Leänh toân sö laø ai? Voõ coâng cuûa ngöôøi laøm gì maø toâi chaû bieát. Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaéc yù, maët nhôn nhôn cöôøi, noùi: -Vò sö phuï maø ta thuï nghieäp qua ñôøi ñaõ laâu roài, khoâng noùi ñeán nöõa. Ta chæ noùi veà vò sö phuï maø ta môùi nhaän sau naøy. Baûn laõnh sö phuï ta khoâng phaûi taàm thöôøng, chaúng caàn noùi ñaâu xa, ngay moät cöôùc phaùp "Laêng ba vi boä" ta daùm chaéc treân ñôøi naøy khoâng ai hieåu noåi. Ñoaøn Döï giaû vôø traàm ngaâm moät laùt roài noùi: -uûa! "Laêng ba vi boä" quaû laø moät voõ coâng tuyeät theá. Ñoaøn coâng töû chòu thu caùc haï laøm ñoà ñeä cuõng laï thöïc! Taïi haï cuõng nghe noùi vaäy nhöng chöa tin chaéc. Nam Haûi Ngaïc Thaàn voäi noùi: -Ta noùi doái ngöôi laøm gì! Vieäc ta baùi sö coù nhieàu ngöôøi troâng thaáy. Chính mieäng ngöôøi vaãn keâu ta laø ñoà ñeä (!) Ñoaøn Döï cöôøi thaàm, nghó buïng: "Ban ñaàu laõo thaø cheát thoâi chöù khoâng chòu baùi ta laøm thaày, baây giôø traùi laïi laõo chæ sôï ta khoâng nhaän laõo laøm ñoà ñeä". Chaøng lieàn hoûi: -Neáu vaäy thì caùc haï chaéc ñaõ hoïc ñöôïc tuyeät kyõ cuûa leänh toân sö? Nam Haûi Ngaïc Thaàn laéc ñaàu lia lòa, ñaùp: -Chöa! Ta chöa hoïc ñöôïc tí gì! Coøn ngöôi ñaõ töï xöng laø bieát caùc voõ coâng khaép thieân haï, neáu ngöôi chæ chaïy ñöôïc böôùc trong"Laêng ba vi boä" thì Nhaïc laõo nhò (?) naøy môùi phuïc. Ñoaøn Döï cöôøi, noùi: -Pheùp "Laêng ba vi boä" duø khoù taïi haï cuõng hoïc ñöôïc maáy ñöôøng. Nhaïc laõo gia! Laõo gia thöû coi xem coù phaûi khoâng nheù! Noùi xong, aùo phaáp phôùi, Ñoaøn Döï thuûng thænh böôùc ra ñöùng giöõa ñaïi ñieän. Quaàn hao Taây Haï chöa bieát qua pheùp "Laêng ba vi boä" laø moân voõ theá naøo. Giôø nghe Nam Haûi Ngaïc Thaàn taâng boác moùn naøy cöïc kyø thaàn dieäu, ai naáy ñeàu tôùi taáp ñeán ñöùng chaät caû boán goùc ñaïi ñieän ñeå xem Ñoaøn Döï bieåu dieãn. Nam Haûi Ngaïc Thaàn gaàm leân moät tieáng, giô tay traùi leân, luoàn tay phaûi xuoáng gaàm baøn tröôùc ñeå chuïp tôùi Ñoaøn Döï. Ñoaøn Döï böôùc cheùo chaân ñi hai böôùc roài laïi lui veà phía sau hai böôùc, troâng töïa nhö laù sen tröôùc gioù, nheï nhaøn traùnh ñoøn. Boãng nghe ñaùnh "phaäp" moät tieáng vang leân, ñoøn Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaùnh khoâng truùng, naêm ngoùn tay phaûi laõo ñaâm truùng chieác coät lôùn ñaïi ñieän, saâu vaøo maáy taác. 180 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 12. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Nhöõng ngöôøi baøng quan thaáy cuûa laõo ai naáy ñeàu kinh haõi, nhöng thaáy Ñoaøn Döï traùnh ñöôïc laïi hoan hoâ raàm trôøi. Nam Haûi Ngaïc Thaàn ñaùnh khoâng truùng, gaàm theùt caøng lôùn, tung mình nhaåy leân, giaùng xuoáng nhö chim öng voà moài. Ñoaøn Döï ñeå maëc laõo muoán laøm gì thì laøm, khoâng caàn nghó ñeán, chæ y theo baùt quaùi boä phaùp hoïc ñöôïc ôû trong thaïch ñoäng, chaân böôùc ung dung. Nam Haûi Ngaïc Thaàn caùu tieát caøng gaàm leân nhöõng tieáng thaät to, khaùc naøo nhö con daõ thuù phaùt ñieân. Ñoaøn Döï vöøa nhìn thaáy maët muõi laõo hung döõ, trong loøng khieáp sôï, voäi quay ñi nôi khaùc, laáy khaên tay trong aùo ra che maét roài noùi: -Duø ta böng maét laïi ngöôi cuõng khoâng ñaùnh truùng ñöôïc ta. Nam Haûi Ngaïc Thaàn muùa tít song chöôûng nhaém ñaùnh vaøo ngöôøi Ñoaøn Döï maø ñoøn naøo cuõng chæ sai moät ly. Ngöôøi ñöùng xem laém luùc sôï run, tay öôùt ñaãm moà hoâi cuõng khoâng bieát. Ñoaøn Döï vaãn vöõng nhö nuùi Thaùi Sôn, chæ mong cho Nam Haûi Ngaïc Thaàn cöù nhaém mình maø ñaùnh, thì vónh vieãn khoâng bao giôø ñaùnh truùng vaø chæ sôï laõo nhaém maét ñaùnh traøn thì môùi thaät nguy hieåm. A Chaâu raát lo Ñoaøn Döï, naøng sôï quaù baép thòt giaät ñuøng ñuøng. Ñoät nhieân, naøng quaùt hoûi: -Nam Haûi Ngaïc Thaàn! Pheùp "Laêng ba vi boä" naøy so vôùi sö phuï ngöôi theá naøo? Nam Haûi Ngaïc Thaàn giaät mình, thôû phaøo moät caùi roài döøng chaân laïi, noùi: -Thaät laø tuyeät dieäu! Ngöôi bòt maét böôùc leï, ta e raèng sö phuï ta cuõng chöa ñöôïc theá. Coâ Toâ Moä Dung quaû nhieân gioûi thaät! Tieáng ñoàn thöïc ñaõ khoâng ngoa. Nam Haûi Ngaïc Thaàn naøy chòu phuïc ngöôi roài. Ñoaøn Döï boû khaên bòt maét ra veà choã ngoài. Trong nhaø ñaïi ñieän ñaâu ñaáy tieáng hoan hoâ vang leân nhö saám daäy. -------------------------oOo------------------------- 181 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2