Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 141

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

73
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 141: Những chuyện gặp gỡ ly kỳ Vương Ngọc Yến vội chạy đến bên Ðoàn Dự hỏi: - Hắn đánh chàng có đau không? Ðoàn Dự cười đáp: - Không có gì đáng ngại cả! Nhị ca đưa cho tiểu huynh một lá thư, gã Vương tử kia hiểu lầm, hắn ngờ là công chúa mời tiểu huynh vào hội kiến... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 141

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI MOÁT NHÖÕNG CHUYEÄN GAËP GÔÕ LY KYØ Vö¬ng Ngäc Yeán véi ch¹y ®eán bªn §oµn Dù hái: -H¾n ®¸nh chµng cã ®au kh«ng? §oµn Dù cöêi ®¸p: -Kh«ng cã gì ®¸ng ng¹i c¶! NhÞ ca ®öa cho tiÓu huynh mét l¸ thö, gaõ Vö¬ng tö kia hiÓu lÇm, h¾n ngê lµ c«ng chuùa mêi tiÓu huynh vµo héi kieán. Bän vâ sÜ Thæ Phån thaáy chñ nh©n bÞ ngöêi ®¸nh ngaõ, kÎ l¹i n©ng ®ì, kÎ thì vÎ mÆt hÇm hÇm toan l¹i g©y chuyÖn víi §oµn Dù. §oµn Dù b¶o Vö¬ng Ngäc Yeán : -Chèn nµy nhiÒu chuyÖn thÞ phi, ë l¹i v« Ých. Chuùng ta vÒ ®i th«i! Ba Thiªn Th¹ch véi nãi: -§iÖn h¹ ®aõ tíi ®©y sao l¹i haáp taáp bá ®i ngay? Chu §an ThÇn còng nãi: -N¬i ®©y ë trong néi ®iÖn hoµng cung nöíc T©y H¹, cßn sî gì bän Thæ Phån hung h¨ng? Kh«ng chõng c«ng chuùa s¾p triÖu kieán, ®iÖn h¹ bá ®i ch¼ng lµ khieám lÔ ö? Hai gaõ mçi ngöêi mét c©u cè tình löu §oµn Dù ë l¹i. Qu¶ nhiªn, trong Nhaát phÈm ®öêng cã ngöêi ch¹y ra qu¸t m¾ng bän vâ sÜ Thæ Phån kh«ng ®öîc v« lÔ. T«n T¸n Vö¬ng tö låm cåm bß dËy, gaõ thaáy bøc thø tiªn kh«ng ph¶i c«ng chuùa mêi §oµn Dù vµo diÖn kieán, còng bình t©m l¹i. Gi÷a luùc nhèn nh¸o, Méc UyÓn Thanh ®ét nhiªn ®öa tay ra vÉy gäi §oµn Dù, tay tr¸i nµng cÇm mét m¶nh giaáy gi¬ lªn. §oµn Dù gËt ®Çu böíc l¹i ®ãn laáy. Méc UyÓn Thanh ho¸ trang lµm §oµn Dù lÈn vµo trong ®¸m ®«ng tõ naõy giê kh«ng ai löu ý, b©y giê T«n T¸n míi ®Ó t©m ®eán hµnh ®éng cña §oµn Dù. Gaõ chît thaáy Méc UyÓn Thanh vÉy gäi chµng. C¸ch phôc søc cña hai ngöêi gièng hÖt nhau, nªn võa tr«ng thaáy ai còng töëng lµ mét ngöêi bieán thµnh hai. T«n T¸n giËt mình kinh haõi lÈm bÈm: -Yªu qu¸i! §uùng lµ qu©n yªu ®uùng lµ qu©n yªu qu¸i! Gaõ l¹i thaáy §oµn Dù më bøc thö tiªn ra coi, s¾c mÆt chµng lu«n lu«n bieán ®æi, gaõ nghÜ ngay: "§©y míi ®uùng lµ thö triÖu kieán cña c«ng chuùa", gaõ liÒn lín tieáng qu¸t: -LÇn thø nhaát ngö¬i cßn lõa g¹t ta, chø lÇn nµy thì ®õng hßng. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Gaõ nh¶y xæ l¹i ®öa tay cöíp laáy bøc thö. LÇn nµy gaõ kh«n h¬n kh«ng d¸m vung quyÒn ®¸nh vµo ngöêi §oµn Dù n÷a. Gaõ cöíp ®öîc thö råi, liÒn vung ch©n ph¶i ®¸ vµo bông §oµn Dù. Gaõ tieáp tôc phãng cöíc ®¸ lu«n theo theá "Uyªn ¦¬ng liªn hoµn". Theá ®¸nh ®aõ lîi h¹i mau lÑ v« cïng. Kh«ng ngê hai ch©n T«n T¸n ®¸ truùng vµo khu huyÖt "§an §iÒn" döíi rèn §oµn Dù. §ã lµ nguån gèc luyÖn néi tøc cña con ngöêi, kh«ng cÇn vËn chuyÓn néi kình còng cã ph¶n øng. Néi kình cña §oµn Dù ph¶n øng mét c¸ch mau lÑ phi thöêng! Võa nghe ®¸nh "bèp" mét tieáng, T«n T¸n ®aõ ruù lªn, ngöêi gaõ bÞ haát tung ra, vöît qua maáy chôc ®Çu ngöêi ®ông vµo lµm ®æ b¶y t¸m kû chÌ, råi míi tÐ xuèng ®aát. T«n T¸n da th« thÞt dµy, §oµn Dù l¹i kh«ng cè ý vËn khÝ h¹i gaõ nªn tuy gaõ bÞ tÐ mét c¸i tùa b»ng trêi gi¸ng, mµ vÉn kh«ng bÞ néi thö¬ng. Ngöêi võa chaám ®aát, gaõ ®aõ gi¬ bøc thö võa cöíp ®öîc lªn, lín tieáng ®äc: -"Cã mét nh©n vËt cùc kú lîi h¹i ®Þnh gieát gia gia t¹i h¹ vµ còng lµ gia gia Dù ca n÷a. Mau mau ®i cøu øng!" Mäi ngöêi nghe ch¼ng hiÓu ®Çu ®u«i ra lµm sao. §oµn Dù cïng Ba Thiªn Th¹ch, Chu §an ThÇn bieát ngay bøc thö nµy do Méc UyÓn Thanh vieát ra. C©u "gia gia t¹i h¹ vµ còng lµ gia gia Dù ca" lµ ®Ó trá §oµn ChÝnh ThuÇn. Maáy ngöêi liÒn l¹i bªn Méc UyÓn Thanh ®Ó hái dß nµng vÒ chuyÖn nµy. Méc UyÓn Thanh ®¸p: -Bän ca ca tieán vµo mét luùc råi thì Mai kieám vµ Lan kieám còng tieán vµo. Hai vÞ tû tû nµy cã viÖc muèn gÆp Hö Truùc tiªn sinh ®Ó bÈm b¸o. Hö Truùc Tö kh«ng ra, hai nµng liÒn nãi cho ta bieát lµ chuùn g ®öîc tin cã maáy nh©n vËt cùc kú lîi h¹i bè trÝ c¬ quan, cè ý gia h¹i phô th©n. Nh÷ng c¹m bÉy nµy hä bè trÝ t¹i mét gi¶i Thôc Nam, chÝnh lµ ®öêng gia gia ph¶i ®i qua ®Ó trë vÒ §¹i Lý. Hai vÞ tû tû ®ã cßn ph¸i bé HuyÒn Thiªn vµ bé Chu Thiªn thuéc cung Linh Thøu röît theo gia gia tröíc, ®Ó dÆn ngöêi ph¶i coi chõng cÈn thËn, ®ång thêi cã hay ®öîc chuyÖn gì sÏ trë l¹i b¸o tin. §oµn Dù véi hái: -Cã Mai kieám, Lan kieám ®eán ®©y ö? Sao ta l¹i kh«ng thaáy? Méc UyÓn Thanh ®¸p: -Trong m¾t ca ca chØ cã mét mình Vö¬ng c« nö¬ng mµ th«i, thì cßn nhìn thaáy ai n÷a? Mai kieám, Lan kieám muèn b¸o tin cho ca ca nhöng ®aõ gäi ca ca maáy lÇn mµ ca ca ch¼ng ®o¸i hoµi. Ch¼ng lÏ ca ca kh«ng thaáy thËt ö? §oµn Dù ®á mÆt lªn nãi: -Ta... ta kh«ng nhìn thaáy thiÖt. Méc UyÓn Thanh l¹nh lïng nãi: -Hai c« cÇn tìm Hö Truùc nhÞ ca raát gaáp, kh«ng ®îi ca ca ®öîc. TiÓu muéi gäi ca ca, nhöng ch¾c ca ca còng lê ®i, nªn ph¶i vieát maáy ch÷ ®öa cho ca ca. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §oµn Dù nghe nµng nãi vËy, kh«ng khái bÏn lÏn. Chµng bieát r»ng bao nhiªu t©m trÝ chµng ®Ó heát vµo Vö¬ng Ngäc Yeán. M¾t chµng chØ nhìn thaáy Vö¬ng Ngäc Yeán vui vÎ hay buån rÇu tai chµng chØ nghe thaáy tieáng cöêi, tieáng khãc cña Vö¬ng Ngäc Yeán mµ th«i. Dï trêi cã sôp xuèng, chµng còng kh«ng cÇn bieát. Méc UyÓn Thanh ®øng ®»ng xa ra hiÖu maõi mµ §oµn Dù còng ch¼ng tr«ng thaáy. Neáu kh«ng cã T«n T¸n Vö¬ng tö nh¶y l¹i ®¸nh chµng mét quyÒn, e r»ng chµng ch¼ng cã luùc nµo ngÈng ®Çu lªn ®Ó nhìn thaáy Méc UyÓn Thanh vÉy tay gäi chµng n÷a. §oµn Dù nhìn Ba Thiªn Th¹ch vµ Chu §an ThÇn nãi: -Chuùng ta ph¶i ®i ngay ®ªm ®Ó theo kÞp gia gia. Ba, Chu hai gaõ ®ång thanh ®¸p: -Ph¶i ®ã! Mäi ngöêi ®Òu lo l¾ng vÒ chuyÖn Traán Nam vö¬ng gÆp n¹n lµ mét viÖc khÈn yeáu h¬n heát, c¶ ®eán viÖc §oµn Dù cã lµm ®öîc phß maõ T©y H¹ hay kh«ng còng ch¼ng quan hÖ b»ng. §oµn ngöêi lËp tøc ®øng lªn ra khái cöa. Bän §oµn Dù vÒ ®eán nhµ t©n qu¸n cïng Chung Linh héi häp s¾p xeáp hµnh lý. Ba Thiªn Th¹ch thì ®eán c¸o tõ quan Thöîng thö bé LÔ nöíc T©y H¹. Gaõ nãi Traán Nam vö¬ng gi÷a ®öêng bÞ träng bÖnh, nªn theá tö ph¶i lËt ®Ët ®i ngay ®Ó thÞ phông, kh«ng kÞp vµo b¸i t¹ hoµng thöîng. Phô th©n cã bÖnh, kÎ lµm con ph¶i ruæi sao ®i ngµy ®ªm ®Ó tr«ng nom thang thuèc lµ mét viÖc thiªn kinh ®Þa nghÜa. Quan Thöîng thö bé LÔ khen laõo mét håi, nµo lµ: -Lßng hieáu th¶o cña ®iÖn h¹ thaáu ®eán trêi xanh. Nµo lµ: -§oµn Vö¬ng gia ®¹i phuùc sinh con th¶o, ch¸u hiÒn. Ba Thiªn Th¹ch c¸o tõ xong, lËt ®Ët ra khái cöa Nam m«n thµnh Linh Ch©u. Gaõ thi triÓn khinh c«ng ®eán tét ®é mµ luùc ®uæi kÞp bän §oµn Dù còng c¸ch thµnh Linh Ch©u ®eán ba mö¬i dÆm. §oµn ngöêi ngùa ®i kh«ng dõng böíc lu«n maáy ngµy. Tõ ®aát Linh Ch©u ®eán NghiÖt Lan (ta quen ®äc lµ Nieát Lan), qua Thiªn Thuû råi ®i vÒ mÐ §«ng sang ®aát TrÞnh, qua Qu¶ng Nguyªn, Kieám C¸c, míi ®eán Thôc B¾c. Däc ®öêng tieáp ®öîc truyÒn thö cña quÇn n÷ hai bé Chu Thiªn, HuyÒn Thiªn cung Linh Thøu nãi lµ Traán Nam vö¬ng ®ang ®i vÒ phÝa chÝnh Nam. L¹i cã tin ®öa ®eán nãi Traán Nam vö¬ng ®öa hai vÞ phu nh©n vÒ ®eán Tö §ång thì hai bµ g©y ra mét tröêng ¸c ®aáu, döêng nhö baát ph©n th¾ng b¹i. §oµn Dù bieát hai vÞ phu nh©n nµy thì mét lµ TÇn Hång Miªn, mÉu th©n Méc UyÓn Thanh vµ mét lµ NguyÔn Tinh Truùc, mÉu th©n A Ch©u, A Tö. Trong hai ngöêi nµy thì vâ c«ng TÇn Hång Miªn cao h¬n, nhöng vÒ möu trÝ thì l¹i kÐm NguyÔn Tinh Truùc. Chµng yªn trÝ ®aõ cã gia gia ®iÒu hoµ cho hai bªn, ch¾c còng kh«ng ®eán nçi x¶y ra ¸n m¹ng. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Qu¶ nhiªn, sau mét luùc l¹i cã tin b¸o hai vÞ phu nh©n ®aõ ®i ®eán chç hoµ h¶o vµ cïng Traán Nam vö¬ng ®ang uèng röîu trong mét töu lÇu. Bé HuyÒn Thiªn ®aõ ®öa tin cho Traán Nam vö¬ng bieát lµ cã bän ®èi ®Çu cùc kú ghª gím ®ang ®ãn ®öêng ®Ó toan gia h¹i. Däc ®öêng, §oµn Dù cïng Ba Thiªn Th¹ch vµ Chu §an ThÇn ®aõ thö¬ng nghÞ víi nhau maáy lÇn vµ cho lµ kÎ ®èi ®Çu víi Traán Nam vö¬ng ngoµi laõo ®èi ®Çu Tø ®¹i ¸c lµ §oµn Diªn Kh¸nh thì kh«ng cßn ai n÷a. Mäi ngöêi nghÜ tíi §oµn Diªn Kh¸nh ®Òu ph¶i ®iªn ®Çu vì vâ c«ng cña laõo raát mùc cao th©m. Trong nöíc §¹i Lý, trõ B¶o §Þnh ®eá ra, c¬ hå kh«ng ai ®Þch næi. Neáu qu¶ h¾n ®uæi kÞp Traán Nam vö¬ng ë däc ®öêng, thiÖt lµ mét ®iÒu raát ®¸ng lo ng¹i. ViÖc khÈn caáp tröíc m¾t lµ ph¶i ®uæi theo cho kÞp Traán Nam vö¬ng ®Ó hîp lùc l¹i míi cã thÓ cïng §oµn Diªn Kh¸nh chieán ®aáu ®öîc. Ba Thiªn Th¹ch nãi: -Chuùng ta mµ gÆp §oµn Diªn Kh¸nh thì lËp tøc cïng nhau x«ng vµo ®Ó thñ th¾ng ngay quyeát kh«ng trï trõ nhö chuyÖn x¶y ra bªn TiÓu KÝnh Hå ngµy tröíc, neáu ®Ó h¾n cïng Vö¬ng gia laáy mét chäi mét lµ nguy ®aáy. Chu §an ThÇn nãi: -Ph¶i ®ã! Bän ta cã §oµn theá tö, Méc c« nö¬ng, Chung c« nö¬ng, Vö¬ng c« nö¬ng cïng hai ta, l¹i thªm hai vÞ phu nh©n vµ bän Hoa Tö §å, Ph¹m Tö Maõ, §ång ®¹i ca vµ c¸c vÞ c« nö¬ng cung Linh Thøu giuùp ®ì. Ngöêi nhiÒu theá m¹nh nhö vËy, dï ch¼ng gieát ®öîc §oµn Diªn Kh¸nh còng kh«ng ®eán nçi ®Ó khinh khi mình ®öîc. §oµn Dù gËt ®Çu nãi: -Chuùng ta ph¶i lµm theá míi xong. §oµn ngöêi ra roi cho ngùa ®i thËt nhanh. Khi ®eán Tung Ch©u, bçng nghe phÝa tröíc cã tieáng vã ngùa dån dËp, råi thaáy hai ngöêi con g¸i cöìi ngùa song song ®i ®eán. Hai c« g¸i tõ trªn löng ngùa nh¶y xuèng, la lªn: -Thuéc h¹ ë bé HuyÒn Thiªn cung Linh Thøu xin tham kieán §oµn c«ng tö nöíc §¹i Lý. §oµn Dù còng véi vµng xuèng ngùa thi lÔ nãi: -Hai vÞ tû tû ph¶i mÖt nhäc! Cã gÆp gia phô kh«ng? Nguyªn quÇn n÷ cung Linh Thøu Ýt khi ®i mét ngöêi. Mçi lÇn ®eán ®öa tin ®Òu ph¶i hai ngöêi, hoÆc ba ngöêi trë lªn. Nhaát lµ luùc nµy ®öêng s¸ kh«ng ®öîc yªn tÜnh, th©n g¸i dÆm tröêng dï vâ c«ng cao th©m ®eán ®©u còng l¾m ®iÒu phiÒn phøc. Méc UyÓn Thanh ®aõ g©y nªn kh«ng bieát bao nhiªu cõu hËn. Ngo¹i hiÖu nµng lµ Hö¬ng Döîc Xoa, l¹i lµ mét c« g¸i nhá tuæi, mét mình mét th©n b«n tÈu giang hå. Nµng l¹i che mÆt b»ng taám kh¨n ®en mµ kÎ thï cßn rßm râ ghª gím, huèng chi quÇn n÷ cung Linh Thøu l¹i lé diÖn víi mäi ngöêi. Thieáu phô trung niªn ®øng bªn h÷u, nãi tieáp: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Kh¶i bÈm c«ng tö! Sau khi Traán Nam vö¬ng tieáp ®öîc tin c¶nh b¸o cña bän tú tö, ngöêi liÒn chuyÓn höíng sang phÝa §«ng mµ ®i, nãi lµ cßn viÖc kh¸c, råi míi vÒ §¹i Lý ®Ó tr¸nh gÆp bän ®èi ®Çu. §oµn Dù nghe thieáu phô nãi vËy ®aõ h¬i yªn t©m. Chµng mõng rì ®¸p: -Theá lµ ph¶i l¾m! Gia gia vµo h¹ng cµnh vµng l¸ ngäc, hµ taát ph¶i tranh h¬i víi bän hä? §èi víi bän "®éc trïng ¸c thuù" nªn tr¸nh ®i lµ h¬n, ®©u cã ph¶i lµ sî chuùng? Chµng l¹i hái: -Hai vÞ cã bieát bän ngöêi ®èi ®Çu ®ã lµ ai kh«ng? T¹i sao l¹i nghe ®öîc tin nµy? Thieáu phô ®¸p: -§Çu tiªn lµ Cuùc kieám c« nö¬ng nghe mét vÞ c« nö¬ng kh¸c lµ A BÝch gì gì ®ã, nãi cho hay. A BÝch c« nö¬ng lµ ®Ö tö cña mét vÞ ®¹i ®å ®Ö chñ nh©n t¹i h¹... Vö¬ng Ngäc Yeán nãi xen vµo: -TÐ ra lµ A BÝch. §oµn Dù còng nãi tieáp: -å! A BÝch c« nö¬ng ö? Ta còng bieát c« nµy. Nµng lµ tú n÷ cña Mé Dung Phôc. Thieáu phô nãi: -Theá thì ph¶i råi. Cuùc kieám c« nö¬ng b¶o A BÝch c« nö¬ng còng tr¹c tuæi nhö nµng vµ ®Òu lµ bän ngöêi nhµ cung Linh Thøu. Cuùc kieám c« nö¬ng cßn nãi lµ chñ nh©n c« hé vÖ §oµn c«ng tö ®eán T©y H¹ cÇu th©n. Theo lêi A BÝch thì däc ®öêng nµng ®öîc tin cã mét nh©n vËt cùc kú lîi h¹i, muèn lµm khã dÔ víi Traán Nam vö¬ng. C« cßn nãi §oµn c«ng tö ®èi víi c« raát tèt vì theá mµ c« ®eán b¸o tin. §oµn Dù nhí l¹i hoµn c¶nh gÆp A BÝch ë C« T«. Chµng còng nhê nµng cïng A Ch©u tieán dÉn míi ®öîc bieát Vö¬ng Ngäc Yeán. Kh«ng ngê lÇn nµy chÝnh nµng ®aõ ®öa tin quan hÖ nµy, thì trong lßng chµng xieát bao c¶m kÝch. §oµn Dù hái: -HiÖn giê A BÝch c« nö¬ng ë ®©u? Thieáu n÷ ®¸p: -Thuéc h¹ còng kh«ng bieát râ. Thöa c«ng tö! Theo lêi Mai kieám c« nö¬ng thì ngöêi ®èi ®Çu víi §oµn vö¬ng gia thùc lµ lîi h¹i, nªn Mai c« nö¬ng kh«ng kÞp chê chñ nh©n h¹ lÖnh ®aõ ph¸i ngay hai bé HuyÒn Thiªn, Chu Thiªn ®i hµnh ®éng raát gaáp. C«ng tö nªn cÈn thËn l¾m míi ®öîc. §oµn Dù nãi: -§a t¹ ®¹i tÈu ®aõ heát lßng víi bän ta. §¹i tÈu hä tªn lµ gì? Sau nµy ta gÆp nhÞ ca sÏ nãi chuyÖn cho y bieát. Thieáu phô hín hë tö¬i cöêi ®¸p: -Bän tú n÷ hai bé HuyÒn Thiªn, Chu Thiªn chØ lµm viÖc theo bæn phËn. C«ng tö ch¼ng nªn ®Ò cËp ®eán tiÖn danh. C«ng tö ®aõ cã lßng tèt nhö vËy, tiÓu phô nh©n xin ®a t¹. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Thieáu phô nãi xong, liÒn cïng ngöêi ®µn bµ kia khÐp v¹t ¸o bµnh l¹i råi lªn ngùa ®i ngay. §oµn Dù hái Ba Thiªn Th¹ch: -Ba Tö Kh«ng! Theo ý Tö Kh«ng thì nªn theá nµo? Ba Thiªn Th¹ch ®¸p: -Vö¬ng gia ®aõ quay sang phÝa §«ng mµ ®i. Chuùng ta cø th¼ng vÒ phÝa Nam thì ch¾c lµ ®eán Thµnh §« sÏ gÆp Vö¬ng gia. §oµn Dù nãi: -Lêi nãi cña Tö Kh«ng raát hîp ý ta. §oµn ngöêi liÒn ®i vÒ phÝa Nam qua Miªn Ch©u thì ®eán Thµnh §«. Thµnh CÈm Quan thiÖt lµ n¬i phån hoa ®« héi vµo bËc nhaát ®aát Thôc. Bän §oµn Dù ë trong thµnh du ngo¹n ®aõ ba ngµy mµ chöa thaáy §oµn ChÝnh ThuÇn tíi n¬i. Mäi ngöêi ®Òu nghÜ r»ng: -Traán Nam vö¬ng ®aõ cã hai vÞ phu nh©n bÇu b¹n, däc ®öêng ch¾c cßn thöëng ngo¹n phong c¶nh ®Ó tËn höëng nh÷ng h¹nh phuùc ªm ®Òm nªn chËm tíi n¬i. Khi vÒ tíi §¹i Lý råi sÏ kh«ng cßn c¶nh tiªu dao kho¸i l¹c nµy n÷a. §oµn ngöêi cø theo höíng Nam mµ ®i. §i maáy ngµy n÷a mµ vÉn kh«ng thaáy quÇn n÷ cung Linh Thøu ®eán b¸o tin. §oµn ngöêi ®i mçi ngµy mçi gÇn vÒ nöíc §¹i Lý. Ai naáy trong lßng thö th¸i, däc ®öêng hoa tùa gaám thªu, nhiÒu n¬i phong c¶nh tuyÖt ®Ñp. §oµn Dù cïng Vö¬ng Ngäc Yeán láng bu«ng tay khaáu, tõ tõ s¸nh vai mµ ®i. Chµng sî Méc UyÓn Thanh vµ Chung Linh khã chÞu, nªn kh«ng d¸m l¹nh nh¹t víi hai nµng. Méc UyÓn Thanh ®aõ bieát §oµn Dù lµ anh mình. Däc ®öêng, nµng cßn nãi cho Chung Linh hay c« còng lµ do §oµn ChÝnh ThuÇn sinh ra. Hai c« liÒn gäi nhau b»ng chÞ em. Tuy hai ngöêi thaáy §oµn Dù cïng Vö¬ng Ngäc Yeán nãi cöêi vui vÎ, tình th©m ý mËt còng chØ ©m thÇm rÇu rÜ trong lßng. Sau mèi ®au thö¬ng còng mçi ngµy mét gi¶m bít. Mét h«m trêi ®aõ xeá chiÒu, ®oµn ngöêi gÇn ®eán khu rõng dö¬ng liÔu, ®ét nhiªn trêi ®æ möa rµo. Mäi ngöêi giôc ngùa ®i tìm n¬i truù Èn. §oµn ngöêi ®i qua rÆng liÔu thì thaáy bªn c¹nh s«ng con cã b¶y t¸m gian nhµ töêng tr¾ng, ngãi ®en. Ai naáy c¶ mõng giôc ngùa ch¹y tíi. Khi ®eán tröíc thÒm, thaáy mét laõo giµ tay ch¾p ®Ó sau löng, ®ang ngöng tr«ng nh÷ng ®¸m m©y ®en nghÞt trªn trêi, ra chiÒu thö th¸i. Chu §an ThÇn tung mình xuèng ngùa, tieán l¹i ch¾p tay nãi: -Thöa laõo tröîng! Bän t¹i h¹ lµ kh¸ch l÷ hµnh, gi÷a ®öêng gÆp möa. Xin laõo tröîng cho vµo b¶o trang ®Ó t¹m truù, mong r»ng laõo tröîng më lßng phö¬ng tiÖn cho. Laõo giµ ®¸p: -¤ng b¹n d¹y qu¸ lêi! Ai ®i ®©u mµ mang cöa mang nhµ theo ®i ®öîc? Mêi liÖt vÞ quan nh©n cïng liÖt vÞ c« nö¬ng vµo trong nµy. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Chu §an ThÇn nghe thanh ©m laõo trong trÎo kh«ng gièng thæ ©m ë Xuyªn Nam. CÆp m¾t laõo l¹i s¸ng rùc thì kh«ng khái håi hép, ch¾p tay nãi: -Xin ®a t¹ laõo tröîng. Mäi ngöêi böíc vµo cæng råi. Chu §an ThÇn trá §oµn Dù giíi thiÖu: -VÞ nµy lµ Dö c«ng tö, ®i th¨m ngöêi nhµ ë thµnh ®« trë vÒ. VÞ nµy lµ Th¹ch laõo ca, cßn t¹i h¹ hä TrÇn. Ch¶ d¸m nµo, xin laõo tröîng cho nghe quý tÝnh. Laõo giµ cöêi khµnh kh¹ch ®¸p: -Laõo phu hä Gi¶, ch©n ch©n gi¶ gi¶ aáy! Dö c«ng tö! Th¹ch ®¹i ca! Xin mêi liÖt vÞ vµo néi ®öêng uèng chÐn thanh trµ coi c¶nh trêi möa. Ch¾c trêi möa cßn l©u ®©y. §oµn Dù nghe Chu §an ThÇn b¸o tªn hä gi¶ thì bieát lµ cã ®iÒu gì ngo¾t ngoÐo ®©y. Mäi ngöêi ai còng löu t©m ®Ò phßng. Laõo hä Gi¶ dÉn mäi ngöêi vµo ngåi trong phßng döíi m¸i hiªn. Trªn töêng trong phßng nµy cã maáy bøc tø bình cïng nh÷ng tranh vÏ. C¸ch trÇn thieát raát lµ trang nhaõ, kh«ng gièng nhö nhµ ë cña ngöêi quª mïa. Chu §an ThÇn vµ Ba Thiªn Th¹ch ®öa m¾t nhìn nhau vµ cïng gia t©m ®Ò phßng. §oµn Dù thaáy buùt thieáp trªn Tø Bình ®Òu do tay phµm tôc vieát, chµng kh«ng muèn nhìn l©u. Laõo hä Gi¶ nãi: -§Ó laõo phu ®i ®un nöíc pha trµ. Chu §an ThÇn véi g¹t ®i: -Bän t¹i h¹ kh«ng d¸m phiÒn laõo tröîng. Gi¶ laõo cöêi nãi: -Laõo phu chØ sî kh«ng ®ñ lÔ cung kÝnh quý kh¸ch mµ th«i. Laõo võa nãi võa böíc ra khÐp cöa l¹i. C¸nh cöa phßng khÐp l¹i råi. Sau cöa lé ra mét bøc vÏ maáy khãm trµ hoa, mét khãm ng©n hång thiÖt ®Ñp, mét khãm hoa tr¾ng to¸t ^^^. Trµ hoa thì cßn ®©u nhiÒu b»ng §¹i Lý? §oµn Dù võa ngã thaáy trong lßng ®aõ raát vui thÝch. Chµng l¹i thaáy trong bøc vÏ cã ®Ò mét hµng ch÷: "§¹i Lý trµ hoa tèi gi¸p h¶i néi, chñng lo¹i thaát thËp nhaát, ®¹i ö mÉu ®¬n. Nhaát väng nhöîc ho¶... thöíc nhËt chöng..." §oµn Dù bieát dßng ch÷ nµy trÝch trong cuèn "§iÒn Trung trµ hoa ký" mµ chµng ®aõ thuéc lßng. Nguyªn c©u ®ã lµ: "§¹i Lý trµ hoa tèi gi¸p h¶i néi, chñng lo¹i thaát thËp nhaát, ®¹i ö mÉu ®¬n. Nhaát väng nhöîc ho¶ tÒ v¨n cÈm thöíc nhËt chöng hµ." (Hoa trµ ë §¹i Lý ®øng vµo hµng ®Çu thiªn h¹. C¶ th¶y cã b¶y mö¬i hai lo¹i. Cã thø hoa trµ lín h¬n c¶ hoa mÉu ®¬n. §øng xa tr«ng ®á râ mét gãc trêi, döêng nhö dÔ hoµ lÉn víi ¸nh dö¬ng quang t« ®iÓm nh÷ng ®¸m m©y buån ban mai cho thªm phÇn rùc rì). Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §oµn Dù thaáy trªn bµn cã s½n nghiªn buùt, liÒn vieát thªm vµo mét nÐt ngang ë ch÷ "nhaát" cho thµnh ch÷ "nhÞ" vµ vieát thªm vµo nh÷ng chç cßn bá trèng. Nguyªn c©u ®Ò nµy theo thÓ ch÷ Chö To¹i Lö¬ng. Chµng còng theo thÓ ch÷ nµy vieát vµo, nªn kh«ng cã daáu veát gì lµ míi söa c¶. Chung Linh vç tay cöêi nãi: -Ca ca vieát thªm vµo nhö vËy bøc vÏ míi hoµn toµn, kh«ng cßn thieáu sãt n÷a... Nµng chöa døt lêi, laõo hä Gi¶ ®aõ ®Èy cöa böíc vµo råi tiÖn tay khÐp l¹i. Laõo thaáy nh÷ng chç thieáu sãt trªn c©u ®Ò bøc ho¹ ®aõ ®öîc ®iÒn thªm vµo cho ®ñ thì lé vÎ vui mõng, cöêi nãi: -Thöa quý kh¸ch! TiÓu laõo thËt lµ thaát kÝnh. Bøc ho¹ nµy do mét «ng b¹n giµ vÏ nªn, mµ luùc ®Ò l¹i quªn maát maáy ch÷. Y nãi vÒ nhµ tra l¹i s¸ch, lÇn sau ®eán sÏ thªm vµo. Hìi ¬i! Kh«ng ngê y vÒ nhµ råi bÞ bÖnh liÖt giöêng, kh«ng ®eán ®©y ®Ó vieát thªm vµo n÷a. Ngê ®©u Dö c«ng tö häc qu¸n cæ kim, ®aõ hoµn thµnh t©m nguyÖn cho ngöêi vong h÷u cña laõo phu. Ngöêi nhµ ®©u! BÇy röîu ra ®©y mau! Laõo võa gäi võa böíc ra. Ch¼ng bao l©u laõo hä Gi¶ thay mÆc mét bé tröêng bµo b»ng t¬ t»m vµo mêi bän §oµn Dù uèng röîu. Mäi ngöêi nhìn qua cöa sæ thaáy trêi vÉn möa nhö truùt nöíc. Bao nhiªu khe, cö, ngoµi l¹ch nöíc ®Çy ¨m ¾p vät lªn tung toÐ, khã lßng khëi hµnh ®öîc, l¹i thaáy laõo hä Gi¶ cã ý ch©n thµnh nªn kh«ng tiÖn tõ khöíc, liÒn cïng nhau lªn s¶nh ®öêng ngåi vµo ¨n uèng. B÷a tiÖc cã ®ñ c¸ tö¬i, thÞt öíp, gµ vÞt cïng rau xanh bµy ra ®eán möêi maáy ®Üa. Bän §oµn Dù t¹ ¬n chñ nh©n ngåi vµo bµn tiÖc. Laõo hä Gi¶ tù rãt röîu vµo chÐn uèng mét híp råi cöêi nãi: -N¬i ®©y quª mïa ch¼ng cã chi lµ cao lö¬ng mü vÞ. Dö c«ng tö! TiÓu laõo lµ nh©n sÜ ë Giang Nam. Håi tuæi trÎ tranh ®aáu gieát maát hai kÎ thï, kh«ng thÓ ë l¹i quª nhµ ®öîc n÷a, nªn trèn vµo ®aát Thôc nµy. Hìi «i! Chèc ®aõ maáy chôc n¨m trêi, l¾m luùc nghÜ thËt nhí quª hö¬ng. ë nhµ quª tiÓu laõo röîu ngon h¬n thø röîu nµy nhiÒu. Laõo võa nãi võa rãt röîu cho mäi ngöêi. Mäi ngöêi nghe laõo tù thuËt th©n theá, tuy kh«ng tin h¼n nhöng còng bít nçi lo ©u. Laõo hä Gi¶ rãt röîu xong l¹i nãi: -Laõo xin c¹n chÐn tröíc ®Ó tá lßng kÝnh kh¸ch! Laõo ®öa chÐn röîu lªn m«i uèng mét h¬i c¹n s¹ch. Mäi ngöêi yªn t©m còng n©ng chÐn röîu lªn uèng. Ba Thiªn Th¹ch cïng Chu §an ThÇn ®Òu lµ nh÷ng ngöêi tinh teá cÈn thËn. hai gaõ uèng raát Ýt mµ baát cø mãn ¨n nµo còng chê cho laõo hä Gi¶ xuèng ®òa tröíc råi míi g¾p ¨n sau. C¬m röîu xong, trêi vÉn möa r¶ rÝch. Laõo hä Gi¶ l¹i thµnh khÈn löu kh¸ch, bän §oµn Dù gÆp khi trêi tèi liÒn ngñ trä l¹i mét ®ªm. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Luùc s¾p ®i ngñ, Ba Thiªn Th¹ch khÏ nãi víi Méc UyÓn Thanh: -Méc c« nö¬ng! §ªm nay c« ngñ tØnh mét chuùt! T¹i h¹ xem chõng n¬i ®©y cã lÏ lµ mét tµ m«n! Méc UyÓn Thanh gËt ®Çu, ®Ó nguyªn ¸o n»m trªn lß söëi. Trong tay ¸o chuÈn bÞ nh÷ng mòi tªn ®éc. Nµng l¾ng nghe möa r¬i dµo d¹t bªn ngoµi, mµ vÉn kh«ng thaáy gì kh¸c l¹ ®eán luùc trêi s¸ng. S¸ng sím h«m sau mäi ngöêi röa mÆt xong thaáy ngoµi trêi ngít möa liÒn c¸o tõ laõo hä Gi¶. Gi¶ laõo tiÔn ch©n kh¸ch ra ngoµi maáy chôc tröîng råi kÝnh cÈn thi lÔ xong míi quay vÒ. §oµn ngöêi ®i xa råi míi taám t¾c cho lµ chuyÖn l¹. Ba Thiªn Th¹ch nãi: -Laõo hä Gi¶ nµy kh«ng hiÓu gèc g¸c ra sao, thiÖt lµ khã hiÓu. LÇn nµy laõo qua ®öîc m¾t mình råi. Chu §an ThÇn nãi: -Ba huynh! TiÓu ®Ö xem ra chuùn g mình kh«ng lÇm ®©u. Laõo hä Gi¶ nµy cã lßng baát lö¬ng, nhöng thaáy c«ng tö ta ®iÒn vµo nh÷ng ch÷ thieáu trong bøc vÏ, thì laõo ®ét nhiªn bieán s¾c. C«ng tö! C«ng tö thö nghÜ coi bøc ho¹ ®ã cïng nh÷ng ch÷ ®Ò cã quan hÖ gì kh«ng? §oµn Dù l¾c ®Çu ®¸p: -Bøc ho¹ nµy vÏ maáy khãm s¬n trµ, lµ mét chuyÖn raát tÇm thöêng. Hai khãm trµ thì mét lµ Phaán HÇu, mét lµ Tuyeát Th¸p. Tuy ®ã lµ nh÷ng thø danh trµ, nhöng kh«ng ph¶i hieám cã. Mäi ngöêi ®o¸n maõi kh«ng ra dông t©m cña laõo hä Gi¶, råi ®µnh bá ®i. Chung Linh ®ét nhiªn cöêi nãi: -Däc ®öêng öíc gì cø gÆp maáy bøc ho¹ ®å khuyeát ch÷ ®Ó ca ca thªm vµo. Mçi c¸i vÈy buùt cña ca ca lµ ®öîc hai b÷a c¬m röîu mét ®ªm ngñ mµ ch¼ng phÝ ®ång tiÒn nµo. Mäi ngöêi nghe Chung Linh nãi ®Òu cöêi å. ThiÖt lµ kú qu¸i! Chung Linh chØ nãi ®ïa mét c©u ch¬i, ngê ®©u sau ®ã vµo chç trä nµo còng xuaát hiÖn nh÷ng bøc ho¹ ®å mµ ®Òu vÏ s¬n trµ. Cã bøc vieát lén ch÷, cã bøc ho¹ ®Ò thieáu ch÷, cã bøc cã cµnh l¸ mµ ch¼ng cã hoa, hoÆc cã hoa mµ kh«ng cã l¸. §oµn Dù thaáy theá thì l¹i vieát thªm vµo. Cø mçi lÇn chµng caát buùt lµ l¹i ®öîc chñ nh©n ©n cÇn mêi mäc vµ ®öîc theát ®aõi röîu ngon ®å nh¾m tèt. Mäi ngöêi ¨n uèng no say mµ ch¼ng ph¶i tr¶ ®ång tiÒn ph©n b¹c nµo heát. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2