Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 142

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

61
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 142:Mất đá lửa quần hùng hội họp Ba Thiên Thạch cùng Chu Ðan Thần thấy cảnh ngộ kỳ lạ đã mấy lần gạn hỏi chủ nhân, nhưng đối phương vẫn trả lời theo một điệu, nói là "Hoạ sư chưa hoàn toàn. Nay được Ðoàn Dự bổ túc cho, họ chân thành cảm kích vô cùng!"... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 142

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI HAI MAÁT ÑAÙ LÖÛA QUAÀN HUØNG HOÄI HOÏP Ba Thiªn Th¹ch cïng Chu §an ThÇn thÊy c¶nh ngé kú l¹ ®aõ mÊy lÇn g¹n hái chñ nh©n, nhöng ®èi phö¬ng vÉn tr¶ lêi theo mét ®iÖu, nãi lµ "Ho¹ sö chöa hoµn toµn. Nay ®öîc §oµn Dù bæ tóc cho, hä ch©n thµnh c¶m kÝch v« cïng!" §oµn Dù cïng Chung Linh haõy cßn tÝnh trÎ, lÊy thÕ lµm thÝch vµ chØ mong nh÷ng bøc vÏ khiÕm khuyÕt hay ch÷ viÕt sai trËt thËt nhiÒu. Vö¬ng Ngäc YÕn thÊy §oµn Dù h¶ hª nµng còng vui lßng. Méc UyÓn Thanh vèn ngöêi ch¼ng biÕt sî trêi sî ®Êt lµ gì, dï ®èi phö¬ng cã lßng tèt hay cã ý nham hiÓm, nµng ®Òu ch¼ng bËn t©m suy nghÜ. ChØ cã Ba Thiªn Th¹ch vµ Chu §an ThÇn cµng ngµy cµng thªm nçi lo ©u. Hai gaõ thÊy ®èi phö¬ng bè trÝ cùc kú chu ®¸o nhö vËy, tÊt nhiªn bªn trong hä cã möu ®å träng ®¹i, nhöng kh«ng tµi nµo dß xÐt ®öîc manh mèi. Ba, Chu hai gaõ mçi khi gÆp ®èi phö¬ng ©n cÇn kho¶n ®aõi l¹i cµng gia t©m quan s¸t, ®Ó ý tõng ly tõng tý, phßng ngõa trong röîu thÞt cã chÊt ®éc. Ta nªn biÕt r»ng cã nhiÒu chÊt ®éc maõn tÝnh khã lßng ph¸t gi¸c ra ®öîc ngay. Cã khi ¨n ph¶i ®Õn möêi mÊy lÇn chÊt ®éc míi lªn c¬n. Ba Thiªn Th¹ch lµ ngöêi hiÓu biÕt réng. Dï ®èi phö¬ng cã muèn h¹ ®éc thñ còng khã lßng che m¾t ®öîc gaõ. Thuû chung gaõ thÊy c¬m röîu vÉn kh«ng cã gì kh¸c l¹ vµ bao giê chñ nh©n còng uèng tröíc, ¨n tröíc, ®Ó tá ra kh«ng cã gì ¸m muéi. §öêng xa h¸ ph¶i mét ngµy mµ tíi? Cµng ®i maõi cµng xuèng dÇn phÝa Nam. Tuy vµo tiÕt thöîng tuÇn th¸ng möêi, trêi vÉn chöa rÐt l¹nh. Nh÷ng chèn th©m s¬n c©y cèi vÉn ©m u, cá rËm vÉn xanh ^^^. §em c¶nh miÒn Nam so víi T©y H¹ thiÖt kh¸c nhau xa. Mét h«m trêi ®aõ xÕ chiÒu, ®oµn ngöêi ®Õn gÇn mét biÓn cá. Mäi ngöêi liÕc m¾t tr«ng cá néi xanh rì mét vïng bao la b¸t ng¸t, kh«ng biÕt ®©u lµ cïng tËn. Ai nÊy ®Òu b¨n kho¨n chöa biÕt tìm vµo ®©u ngñ ®ªm. Chu §an ThÇn nãi: -Trong biÓn cá nµy cã nhiÒu muçi ®éc, l¹i nhiÒu chöíng khÝ. HiÖn nay mïa quÕ hoa chöíng chöa qua, mµ mïa Phï dung chöíng ®aõ b¾t ®Çu. Gi÷a lóc hai thø chöíng khÝ pha trén víi nhau, chÊt ®éc l¹i cµng maõnh liÖt. NÕu kh«ng tìm ®öîc n¬i ngñ trä thì ph¶i lªn n»m trªn cµnh cao míi ®öîc. Trªn cao chöíng khÝ kh«ng tíi n¬i vµ muçi m¾t còng Ýt. Lóc Êy ®oµn ngöêi quay sang mÐ t¶ mµ ®i tiÕn vµo mét khu rõng. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Vö¬ng Ngäc YÕn ë ®Êt Giang Nam ®aõ l©u, nµng chöa tõng ®i xuèng phö¬ng Nam. B©y giê nµng nghe Chu §an ThÇn nãi lµ chöíng khÝ miÒn Nam lîi h¹i nhö vËy, liÒn hái l¹i: -QuÕ hoa chöíng cïng phï dung chöíng lµ nh÷ng thø gì? Chu §an ThÇn ®¸p: -§ã lµ t¹i h¹ nãi theo ngöêi §¹i Lý. Chöíng khÝ lµ nh÷ng khÝ ®éc ë c¸c ao, ch©m, rõng nói bèc lªn. Th¸ng ba cã §µo hoa chöíng, th¸ng n¨m cã Lùu hoa chöíng. Thùc ra chöíng khÝ thì ®Òu gièng nhau. ChØ cã thêi gian kh¸c nhau, råi chöíng khÝ vÒ mïa hoa nµo, ngöêi ta lÊy tªn thø hoa ®ã mµ gäi. Vµo kho¶ng tõ th¸ng ba ®Õn th¸ng n¨m khÝ trêi viªm nhiÖt, c¸c gièng ®éc trïng cïng muçi m¾t sinh s¶n vµ ho¹t ®éng rÊt nhiÒu. Nhöng d¶i ®Êt nµy khÝ Èm thÊp cùc kú trÇm träng, biÓn cá mçi n¨m mét lÇn thèi n¸t ra vµ nhö vËy chöíng khÝ nhÊt ®Þnh maõnh liÖt v« cïng. Vö¬ng Ngäc YÕn l¹i hái: -Chu huynh cã nghe nãi ®Õn Trµ hoa chöíng bao giê kh«ng? Bän §oµn Dù, Ba Thiªn Th¹ch nghe nµng hái vËy ®Òu phì cöêi... Chu §an ThÇn ®¸p: -Ngöêi §¹i Lý chóng t«i rÊt thÝch hoa trµ, nªn kh«ng ®em hoa trµ liÖt vµo nh÷ng h¹ng ph¸t sinh chöíng khÝ ®¸ng ghÐt kia. Hai ngöêi ®ang nãi chuyÖn thì vµo ®Õn trong rõng. Vã ngùa böíc xuèng bïn lÇy, mçi lÇn ngùa rót ch©n lªn l¹i mÊt nhiÒu thì giê vµ ®i l¹i khã kh¨n. Ba Thiªn Th¹ch nãi: -Chóng ta ®õng tiÕn vµo s©u n÷a. §ªm nay bän mình ph¶i häc loµi chim lµm tæ trªn c©y mµ ngñ. Chê s¸ng mai mÆt trêi lªn cao chöíng khÝ mÊt ®i råi h½ng ®¨ng trình. Vö¬ng Ngäc YÕn hái: -Cø mÆt trêi mäc lµ chöíng khÝ kh«ng ®éc n÷a ph¶i kh«ng? Ba Thiªn Th¹ch ®¸p: -§óng thÕ! Chung Linh ®ét nhiªn trë vÒ höíng §«ng B¾c thÊt thanh la ho¶ng: -Trêi ¬i! Nguy råi! Chöíng khÝ ®ang bèc lªn ngïn ngôt ë bªn kia, kh«ng hiÓu lµ chöíng khÝ gì? Mäi ngöêi nhìn theo höíng tay nµng, qu¶ nhiªn thÊy mét luång khÝ ®en tõ trong khu rõng ®ang nghi ngót bèc lªn. Ba Thiªn Th¹ch nãi: -Chung c« nö¬ng! §ã lµ "Siªu ph¹n chöíng"! Chung Linh l¹i hái: -"Siªu ph¹n chöíng" lµ gì? Cã nguy h¹i l¾m kh«ng? Ba Thiªn Th¹ch cöêi ®¸p: -§ã kh«ng ph¶i lµ chöíng khÝ mµ lµ khãi ngöêi ta thæi c¬m bèc lªn. Mäi ngöêi nghe Ba Thiªn Th¹ch nãi ®Òu cöêi å. Ai nÊy tinh thÇn phÊn khëi nãi: -Chóng ta ®i vÒ phÝa "Siªu ph¹n chöíng" kia. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Chung Linh thÊy c©u nãi cña mình lµm cho mäi ngöêi ph¶i phì cöêi, bÊt gi¸c nµng thÑn ®á mÆt lªn. Vö¬ng Ngäc YÕn liÒn an ñi nµng: -Linh muéi! May mµ Linh muéi tr«ng thÊy ngöêi ta thæi c¬m khãi bèc lªn, kh«ng thì chóng ta ®ªm nay ph¶i lªn ngän c©y mµ ngñ. §oµn ngöêi liÒn nh¾m vÒ phÝa khãi bèc lªn mµ ®i. GÇn ®Õn n¬i, ai còng nhìn râ n¬i ®©y cã b¶y t¸m gian nhµ gç. C¹nh nhµ xÕp ®Çy c©y. HiÓn nhiªn lµ chç cö ngô cña bän thî ®èn rõng. Chu §an ThÇn giôc ngùa lªn tröíc lín tiÕng gäi: -Méc Tröêng ®¹i ca! Bän ta lµ kh¸ch qua ®öêng muèn vµo ngñ trä mét ®ªm ®öîc ch¨ng? Chê mét chót kh«ng thÊy tiÕng ®¸p l¹i, Chu §an ThÇn l¹i gäi n÷a, nhöng vÉn kh«ng cã ai thöa. Trªn nãc nhµ khãi vÉn tiÕp tôc bèc lªn thì trong nhµ nhÊt ®Þnh ph¶i cã ngöêi. Chu §an ThÇn lÊy trong bäc ra mét c©y qu¹t ®Ó lµm binh khÝ cÇm trong tay khÏ ®Èy cöa tiÕn vµo. L¹ thay! Trong nhµ nµy kh«ng mét bãng ngöêi! Bªn tai vÉn nghe tiÕng löa ch¸y næ l¸ch t¸ch. Chu §an ThÇn ®i th¼ng vµo phÝa sau, tiÕn vµo nhµ bÕp, thì thÊy cã mét mô giµ löng gï ®ang thæi löa. Chu §an ThÇn nãi: -Laõo bµ! Trong nhµ nµy cßn ai n÷a kh«ng? Mô giµ ng¬ ng¸c nhìn gaõ, döêng nhö kh«ng nghe râ. Chu §an ThÇn hái l¹i: -ChØ cã mét mình bµ th«i ö? Mô giµ trá vµo lç tai råi l¹i trá vµo miÖng mình, bËt lªn mÊy tiÕng ó í, tá ra mô võa c©m võa ®iÕc. Chu §an ThÇn trë ra nhµ ngoµi. Bän §oµn Dù, Méc UyÓn Thanh ®aõ ®i lïng mÊy gian nhµ n÷a, thì trong nh÷ng gian nhµ gç nµy, ngoµi mô giµ kia, kh«ng cßn ai n÷a. Trong mçi c¨n nhµ gç ®Òu cã d¸t v¸n lµm giöêng. Trªn giöêng kh«ng cã ch¨n ®Öm chi hÕt. Xem chõng håi nµy bän thî ®èn rõng chöa khëi c«ng. Ba Thiªn Th¹ch ch¹y vßng quanh phÝa ngoµi nh÷ng gian nhµ gç nµy hai löît, kh«ng thÊy cã chi kh¸c l¹. Chu §an ThÇn nãi: -Mô giµ kia ®aõ c©m l¹i ®iÕc, kh«ng cã c¸ch nµo nãi cho mô hiÓu ®öîc. T¹i h¹ ra ®©y chØ cã Vö¬ng c« nö¬ng lµ ngöêi nhÉn n¹i. Xin c« nö¬ng thö giao thiÖp víi mô coi. Vö¬ng Ngäc YÕn gËt ®Çu cöêi nãi: -§öîc råi! §Ó ta thö xem sao! Nµng nãi råi ®i vµo trong nhµ bÕp trá tay gi¬ ch©n vµ lÊy ra mÊy thoi b¹c vôn cho mô. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Qu¶ nhiªn, nµng lµm cho mô hiÓu, mô ®i lÊy g¹o thæi c¬m. Trong nhµ nµy kh«ng cã röîu thÞt chi hÕt. Mäi ngöêi chê c¬m rau chÝn råi ¨n cho xong b÷a. Ba Thiªn Th¹ch nãi: -Chóng ta ®ang ngñ trong mét gian nhµ nµy th«i, ®õng ph©n t¸n ra nhiÒu chç. ThÕ råi ®µn «ng ngñ ë mÐ §«ng, ®µn bµ ngñ mÐ T©y. Mô giµ th¾p lªn mét ngän ®Ìn nhá ®Æt lªn chiÕc bµn ë gi÷a phßng. Mäi ngöêi yªn ngñ chöa ®öîc bao l©u, bçng nghe trong c¸c gian phßng cã tiÕng ®éng l¸ch c¸ch vµ cã tiÕng ngöêi ®ang quÑt ®¸ löa, nhöng quÑt ®i quÑt l¹i vÉn kh«ng bËt löa lªn. Ba Thiªn Th¹ch nhám dËy xuèng ®Êt ra më cöa. ChiÕc ®Ìn dÇu trªn bµn ®aõ t¾t råi. Trong bãng tèi nh÷ng tiÕng l¸ch c¸ch vÉn vang lªn. Mô giµ ®ang tiÕp tôc bËt löa ch¼ng cã chi lµ chuyÖn l¹, nÕu ®¸ löa vµ giÊy måi kh«ng kh« thì kh«ng tµi nµo löa ch¸y ®öîc. Ba Thiªn Th¹ch lÊy ®¸ löa trong mình ra bËt lªn ch©m ®Ìn. Mô giµ lé vÎ tö¬i cöêi nhìn Ba Thiªn Th¹ch ra hiÖu cho mô möîn viªn ®¸ löa råi trá tay xuèng bÕp, ra ®iÒu muèn th¾p löa döíi ®ã. Ba Thiªn Th¹ch liÒn ®öa ®¸ löa cho mô möîn, råi vµo phßng ngñ. Nhöng ch¼ng ®öîc bao l©u, tiÕng l¸ch c¸ch l¹i vang lªn. Bän §oµn Dù ®aõ nh¾m m¾t s¾p ®i vµo giÊc méng triÒn miªn, l¹i më m¾t ra nhìn kh«ng thÊy cã ¸nh löa. Nguyªn ngän ®Ìn dÇu ®aõ bÞ t¾t råi. Chu §an ThÇn cöêi nãi: -Mô giµ kia lÈm cÈm ®Õn gï c¶ löng. Gaõ muèn ®Ó mÆc mô muèn lµm gì thì lµm, nhöng tiÕng l¸ch c¸ch thñy chung vÉn vang lªn kh«ng ngít döêng nhö bËt kh«ng lªn löa. Chu §an ThÇn kh«ng nhÉn n¹i ®öîc n÷a, ph¶i ®øng lªn ch¹y vµo gi÷a gian phßng. Trong bãng tèi lê mê, gaõ thÊy mô giµ ®öa tay lªn quÑt löa. Gaõ liÒn lÊy ®¸ löa cña mình ra bËt lªn ch©m vµo ngän ®Ìn dÇu. Mô giµ cöêi hÒ hÒ råi l¹i gi¬ tay ra hiÖu cho Chu §an ThÇn hay lµ mô muèn möîn ®¸ löa ®Ó nhãm bÕp. Chu §an ThÇn ®öa ®¸ löa cho mô råi trë vµo phßng. Ngê ®©u, gaõ vµo n»m ®öîc mét lóc thì tiÕng l¸ch c¸ch ë gi÷a phßng l¹i vang lªn. Ba Thiªn Th¹ch cïng Chu §an ThÇn ®Òu tøc mình, cÊt tiÕng m¾ng: -Mô giµ nµy lµm trß suèt ®ªm kh«ng cho mình ngñ ch¾c? Nh÷ng tiÕng l¸ch c¸ch vÉn tiÕp tôc kh«ng ngít. Ba Thiªn Th¹ch tøc mình nh¶y xuèng cöíp lÊy viªn ®¸ löa cña mô quÑt mÊy c¸i mµ vÉn kh«ng bËt ®öîc löa lªn. Gaõ sê xem thì biÕt r»ng ®©y kh«ng ph¶i lµ ®å bËt löa cña mình cho mô möîn lóc naõy liÒn lín tiÕng hái: -§¸ löa cña ta ®©u? Nh÷ng c©u nãi võa ra khái miÖng, bÊt gi¸c gaõ bËt cöêi, nãi mét mình: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -TÐ ra mình còng lÈm cÈm nèt. Mô nµy ®aõ c©m ®iÕc thì mình cßn næi nãng víi mô lµm chi? Lóc nµy Méc UyÓn Thanh còng ch¹y ra lÊy ®¸ löa ®öa cho Ba Thiªn Th¹ch nãi: -Ba ®¹i thóc! §¹i thóc muèn bËt löa ö? Ba Thiªn Th¹ch ®¸p: -Mô giµ nµy thiÖt lµ cæ qu¸i. ChiÕc ®Ìn dÇu nµy cø ch©m lªn l¹i t¾t, t¾t råi l¹i ch©m. Mô quÊy ®Õn nöa ®ªm råi. Gaõ nãi xong, cÇm lÊy ®¸ löa cña Méc UyÓn Thanh bËt lªn ch©m vµo ngän ®Ìn dÇu. Mô giµ ra chiÒu tho¶ maõn cöêi hÒ hÒ nhìn ngän ®Ìn. Ba Thiªn Th¹ch nãi: -Méc c« nö¬ng! B÷a nay c« ®i ®öêng mÖt nhäc, vµo nghØ ®i th«i! Gaõ nãi råi còng trë vÒ phßng. Ngê ®©u qua mét kho¶ng thêi gian chõng uèng c¹n tuÇn trµ, l¹i vang lªn nh÷ng tiÕng l¸ch c¸ch quÑt löa. Ba Thiªn Th¹ch cïng §oµn Dù ®ång thêi ngåi nhám dËy, toan ch¹y ra, nhöng hai ngöêi cïng sùc tØnh nghÜ thÇm: -Trªn ®êi nµy sao cã ngöêi cæ qu¸i ®Õn thÕ? Ch¾c lµ hä bµy nguþ kÕ chi ®©y? Hai ngöêi khÏ cÇm tay nhau vµ cïng ra hiÖu chia ra lÐn ®Õn hai bªn mô giµ, toan nh¶y xæ vµo, ®ét nhiªn mòi ngöi thÊy mïi hö¬ng man m¸t. Nguyªn bªn ngän ®Ìn dÇu cã Méc UyÓn Thanh còng ra, toan bËt löa. Hai ngöêi véi thu thÕ l¹i. Ba Thiªn Th¹ch hái: -Méc c« nö¬ng! Cã ph¶i c« ®Êy kh«ng? Méc UyÓn Thanh ®¸p: -Ph¶i råi! Xem ra n¬i nµy cã nhiÒu ®iÒu kh¸c l¹, muèn th¾p löa lªn coi. Ba Thiªn Th¹ch nãi: -§Ó t¹i h¹ bËt löa. Ngê ®©u bËt lu«n mÊy c¸i mµ kh«ng thÊy löa ch¸y. Ba Thiªn Th¹ch c¶ kinh nãi: -Viªn ®¸ löa nµy kh«ng ®öîc. Méc c« nö¬ng! Mô giµ ®aõ ®æi mÊt viªn ®¸ löa cña t¹i h¹ råi! Chu §an ThÇn nãi: -Chóng ta ph¶i mau mua ®i tìm mô giµ ®õng ®Ó mô ch¹y tho¸t. Méc UyÓn Thanh ch¹y xuèng bÕp. Cßn Ba, Chu hai gaõ ®uæi ra khái khu nhµ gç mµ ch¼ng thÊy mô giµ ®©u hÕt. Ba Thiªn Th¹ch véi nãi: -§õng ®i xa n÷a! CÇn ph¶i b¶o vÖ c«ng tö lµ ®iÒu quan träng. Hai ngöêi quay vÒ c¨n nhµ gç. Lóc nµy §oµn Dù, Vö¬ng Ngäc YÕn, Chung Linh nghe tiÕng ®éng ®aõ dËy c¶ råi. Ba Thiªn Th¹ch hái: -Ai cã ®¸ löa kh«ng? Haõy th¾p ®Ìn lªn råi sÏ bµn. Bçng hai ngöêi ®ång thanh la lªn: -§¸ löa cña mình cho mô giµ möîn mÊt råi! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Hai ngöêi nµy lµ Vö¬ng Ngäc YÕn vµ Chung Linh. Ba Thiªn Th¹ch vµ Chu §an ThÇn còng la thÇm: -Mình ®aõ ®Ò phßng tõ böíc mét, kh«ng ngê cßn m¾c lõa ®Þch nh©n. §oµn Dù lÊy ®¸ löa trong mình ra quÑt mÊy c¸i còng kh«ng ch¸y. Chu §an ThÇn hái: -C«ng tö! Mô giµ cã möîn ®¸ löa cña c«ng tö kh«ng? §oµn Dù ®¸p: -Cã! Tröíc khi nÊu c¬m, mô möîn råi tr¶ l¹i ngay. Chu §an ThÇn nãi: -NÕu thÕ thì mô ®¸nh tr¸o mÊt råi. Mét lóc l©u, mäi ngöêi kh«ng ai lªn tiÕng. Trong bãng tèi chØ nghe thÊy giäng dÕ kªu ra r¶. §ªm nay lµ ®ªm nguyÖt tËn kh«ng cã tr¨ng sao. S¸u ngöêi ngåi qu©y quÇn víi nhau vµ chØ nhìn thÊy bãng lê mê. Ai nÊy ®Òu håi hép töëng chõng cã hiÓm ho¹ gì s¾p x¶y ra. Tõ lóc §oµn Dù thªm ch÷ vµo bøc ho¹, laõo giµ hä Gi¶ ©n cÇn ®èi ®aõi. S¸u ngöêi tùa hå bÞ lñng m¾t, kh«ng ai tù chñ ®öîc råi ®i vµo tình tr¹ng hoang mang kh«ng biÕt gì n÷a. Ai còng biÕt ®Þch nh©n ngÊm ngÇm tÝnh kÕ o¸n to¸n mình. Nhöng hä dïng möu kÕ th©m hiÓm gì kh«ng ai tìm ra ®öîc manh mèi. Mäi ngöêi nghÜ thÇm: -Gi¸ lóc nµy kÎ thï kÐo ®Õn thì thËt lµ hay qu¸! Nhöng sao hä cø nÐm ®Êt giÊu tay, khiÕn cho mình kh«ng biÕt ®©u mµ ®Ò phßng. Méc UyÓn Thanh nãi: -Mô giµ lÊy hÕt ®¸ löa cña chóng ta ®i råi lµ cã dông ý khiÕn cho bän ta kh«ng th¾p ®Ìn lªn ®öîc, ®Ó bän chóng ë trong bãng tèi dÔ thi hµnh möu kÕ. Chung Linh ®ét nhiªn thÐt lªn lanh l¶nh. Nghe thanh ©m thì biÕt lµ nµng sî haõi v« cïng. Mäi ngöêi ®ång thanh hái: -Cã chuyÖn chi vËy? Chung Linh ®¸p: -TiÓu muéi rÊt sî bän hä ë trong bãng tèi liÖng r¾n rÕt hay kiÕn ®éc ra c¾n. Ba Thiªn Th¹ch run lªn nãi: -§ã qu¶ lµ mét ®iÒu ®¸ng lo, ë trong bãng tèi mµ hä dïng nh÷ng ®éng vËt nhá bÐ ®Õn tËp kÝch thì thiÖt lµ khã mµ ®Ò phßng. §oµn Dù nãi: -VËy chóng ta l¹i ra ngoµi trÌo lªn c©y Èn nÊp. Chu §an ThÇn nãi: -ChØ sî trªn c©y chóng còng bè trÝ ®éc vËt c¶ råi. Chung Linh l¹i thÐt lªn mét tiÕng: -ói chao! Råi n¾m lÊy c¸nh tay Méc UyÓn Thanh. Ba Thiªn Th¹ch nãi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Chung c« nö¬ng! C« ®õng sî chi hÕt. Chóng ta th¾p löa lªn råi sÏ tÝnh. Chung Linh hái: -Kh«ng cã ®¸ quÑt lÊy gì löa? Ba Thiªn Th¹ch ®¸p: -§Þch nh©n cã dông ý gì, hiÖn ta chöa biÕt. Nhöng nÕu hä töëng chóng ta kh«ng lÊy ®©u ra löa thì bän ta ph¶i lµm cho cã löa. Töëng ®ã lµ mét ®iÒu tr¶ lêi ®Ých ®¸ng nhÊt. Ba Thiªn Th¹ch nãi råi ch¹y xuèng nhµ bÕp lÊy hai cµnh c©y kh« ®öa cho Chu §an ThÇn nãi: -Chu hiÒn ®Ö! HiÒn ®Ö cÇm c©y kh« nµy lµm cho n¸t ra, cµng vôn cµng tèt. Chu §an ThÇn võa nghe ®aõ hiÓu ý, liÒn ®¸p: -Ph¶i råi! Cã lý nµo chóng ta ngåi bã tay chê hä tÊn c«ng? Gaõ nãi xong, lÊy trong bäc ra mét löìi ®ao truû thñ c¾t cµnh kh« thµnh tõng miÕng nhá råi bãp n¸t ra. §oµn Dù thë dµi nãi: -§¸ng tiÕc lµ ta kh«ng cã thÇn c«ng ®öîc nhö Kh« Vinh tæ sö. Néi lùc ngöêi ®i tíi ®©u lµ gç vôn lËp tøc ch¸y lªn tíi ®ã. C¶ laõo Cöu Ma TrÝ còng cã b¶n laõnh nµy. Thùc ra thì trong ngöêi chµng hiÖn nay ®aõ chøa chÊp mét luång néi lùc cao th©m h¬n Kh« Vinh tæ sö cïng Cöu Ma TrÝ. Cã ®iÒu chµng kh«ng biÕt c¸ch vËn dông mµ th«i. MÊy ngöêi tiÕp tôc nghiÒn gç n¸t ra nhö c¸m, nhöng trong lßng vÉn håi hép kh«ng yªn. Ch¼ng hiÓu ®Þch nh©n tÊn c«ng lóc nµo, nªn ch¼ng ai nãi gì vµ l¾ng tai nghe ®éng tÜnh bªn ngoµi. Ai còng bông b¶o d¹: -Mô giµ kia ®¸nh lõa lÊy hÕt ®¸ löa ®i, quyÕt lµ hä ch¼ng ®Ó yªn l©u, e r»ng hä s¾p ph¸t ®éng ®Õn n¬i råi. Ba Thiªn Th¹ch gi¬ tay ra sê ®èng gç vôn ®aõ lín b»ng c¸i b¸t ¨n c¬m, liÒn vun gän cho cao lªn. Gaõ ®Ó mÊy miÕng giÊy måi vµo trong. Gaõ cÇm löìi ®¬n ®ao cña mình bªn tr¸i, råi möîn löìi ®ao cña Chung Linh cÇm ë tay ph¶i. §ét nhiªn hai tay ®Ëp liÒn vµo nhau nghe ®Õn "choang" mét tiÕng. Hai sèng dao ch¹m vµo nhau, löa b¾n tung toÐ vµo ®èng gç vôn liÒn ch¸y lªn. Nhöng tiÕc nã chØ loÐ lªn mét c¸i råi t¾t ngay, chöa kÞp ch¸y vµo giÊy måi. Mäi ngöêi ngÊm ngÇm la lªn nh÷ng c©u hèi tiÕc. Ba Thiªn Th¹ch tiÕp tôc dËp hai sèng dao vµo nhau bËt lªn nh÷ng tiÕng "choang, choang" ®Õn h¬n möêi tiÕng liÒn. Rèt côc giÊy måi ph¶i ch¸y bõng lªn, gaõ míi chÞu th«i. Bän §oµn Dù lín tiÕng hoan h«, ch©m löa vµo ®Ìn. Chu §an ThÇn sî mét ngän ®Ìn bÞ giã thæi t¾t liÒn vµo bÕp, vµo trong phßng hai bªn cã bao nhiªu ®Ìn lÊy hÕt ra th¾p lªn. ¸nh löa yÕu ít, vµng khÌ, vµ chËp chên soi râ mÆt ngöêi xanh rên. Nhöng khãi bèc lªn nÆng qu¸ lµm cho mòi thë kh«ng ®öîc khoan kho¸i. Nhöng ph¶i tèn rÊt nhiÒu c«ng phu míi th¾p ®öîc löa lªn, mäi ngöêi ®Òu tinh thÇn phÊn khëi, döêng nhö ®aõ ®¸nh th¾ng ®öîc mét trËn. Gian nhµ gç nµy rÊt hñ lËu, giã l¹i kh«ng thÊu qua khe cöa thæi vµo. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Trong s¸u ngöêi thì cã Ba Thiªn Th¹ch, Chu §an ThÇn vµ Méc UyÓn Thanh ®aõ nhiÒu lÞch duyÖt l¹i vâ c«ng cao cöêng. Cßn ba ngöêi kia ®Òu ngó ngí. NÕu bän ®Þch nh©n ®«ng ngöêi ®Õn tËp kÝch thì khã mµ chèng chäi ®öîc. S¸u ngöêi ng¬ ng¸c nhìn nhau, cÇm s½n khÝ giíi trong tay nghe ngãng. Nhöng chØ cã giã thæi rì rµo, c«n trïng ra r¶. Ngoµi ra kh«ng cã gì kh¸c l¹. §oµn Dù chît ngöng ®Çu lªn, thÊy hai c©y cét cã kh¾c mét ®«i c©u ®èi. VÕ trªn lµ: Xu©n c©u thuû ®éng trµ hoa... VÕ döíi lµ: H¹ cèc... sinh lÖ tö hång. Mçi vÕ ®Òu khuyÕt mét ch÷. §oµn Dù nhìn kü l¹i thì ®«i c©u ®èi nµy ngöêi ta vËn néi lùc vµo ngãn tay ®Ó viÕt lªn cét mµ s©u tíi ba ph©n. §oµn Dù cßn ®ö¬ng chó ý nhìn thì Chung Linh còng la lªn: -§©y còng cã ch÷! §oµn Dù day mÆt l¹i coi thì thÊy trªn mét tÊm gç cã kh¾c hai hµng ch÷: Thanh quÇn ngäc... nhö tö¬ng thøc Cõu... trµ hoa maõn lé khai. HiÓn nhiªn còng lµ ch÷ viÕt b»ng ngãn tay. Lóc tröíc mäi ngöêi ngåi ¨n c¬m vì ®Ìn löa tèi qu¸, nªn chöa ai nhìn thÊy ch÷. B©y giê hä th¾p ®Õn bèn ngän ®Ìn dÇu nªn tr«ng râ c¶ chç tèi míi thÊy tÊm gç cã ch÷ nµy. §oµn Dù nãi: -Däc ®öêng ta ®i ®©u còng thªm ch÷ vµo. §©y lµ phóc hay ho¹, chöa cÇn nãi ®Õn véi. Nhöng thö coi ®èi phö¬ng sÏ cßn möu kÕ gì n÷a. Chµng liÒn ®öa tay ra söa. Nh÷ng tiÕng sµo s¹o vang lªn. Döíi ch÷ "hoa" chç bá trèng chµng ®aõ thªm ch÷ "b¹ch" vµo. Döíi ch÷ "cèc" chµng thªm ch÷ "v©n" vµo. Thµnh ra: Xu©n c©u thñy ®éng trµ hoa b¹ch H¹ cèc vaõn sinh lÖ tö hång. DÞch nghÜa: Dßng xu©n nöíc gîn trµ hoa tr¾ng Non h¹ m©y tr«i tr¸i v¶i hång. ThÕ lµ c©u ®èi ®aõ hoµn toµn. Néi lùc §oµn Dù rÊt th©m hËu. ChØ lùc cña chµng ®i tíi ®©u, gç vôn rít xuèng l¶ t¶ tíi ®ã. Chung Linh thÝch qu¸ vç tay cöêi vang nãi: -NÕu biÕt sím Dù ca cã tµi nhö vËy thì chØ cÇn Dù ca v¹ch tay v¹ch tay vµo gç mÊy c¸i lµ ®öîc v« sè gç vôn, ®ì mÊt bao nhiªu thì giê. L¹i thÊy §oµn Dù thªm vµo chç khuyÕt ë bªn nµy råi miÖng ng©m: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Thanh quÇn ngäc diÖn nhö tö¬ng thøc Cöu nguyÖt trµ hoa maõn lé khai. DÞch nghÜa: QuÇn xanh vãc ngäc tuång quen mÆt Th¸ng chÝn hoa trµ bãng rîp s©n. Chµng võa l¾c lö c¸i ®Çu ng©m th¬ võa liÕc m¾t nhìn vµo nÐt mÆt Vö¬ng Ngäc YÕn öng hång nhö n¾ng sím. Nµng quay mÆt ®i. Chung Linh nãi: -Kh«ng biÕt nh÷ng c©y cét nµy lµm b»ng gç gì mµ th¬m gím! Mäi ngöêi hÝt m¹nh vµo qu¶ thÊy ®Çu ngãn tay §oµn Dù võa v¹ch vµo gç cã mïi th¬m phöng phøc, gièng nhö hoa quÕ mµ kh«ng ph¶i hoa quÕ, tùa nhö mai c«i mµ kh«ng ph¶i mai c«i. §oµn Dù còng lªn tiÕng: -Th¬m thËt nhØ! Mïi hö¬ng mçi lóc mét nång nµn. Ai ngöi vµo còng thÊy trong lßng khoan kho¸i, tinh thÇn phÊn khëi. Chu §an ThÇn biÕn s¾c nãi: -Kh«ng xong råi! Mïi hö¬ng nµy e r»ng cã chÊt ®éc. C¸c vÞ nªn nót lç mòi l¹i. Mäi ngöêi nghe gaõ nãi vËy chît tØnh ngé, råi lÊy ngãn tay hoÆc v¹t ¸o bÞt lç mòi. Nhöng lóc nµy ai nÊy ®aõ hÝt mïi th¬m vµo kh¸ nhiÒu vì hä ®Òu cho lµ nÕu ph¶i h¬i ®éc thì nãi lµm cho ®Çu nhøc m¾t hoa, trong d¹ bån chån, ®©u cã lý chÊt ®éc l¹i lµm cho ngöêi ta khoan kho¸i dÔ chÞu? Ch¼ng sinh chót c¶m gi¸c nµo khã chÞu hÕt. Mäi ngöêi bÞt mòi maõi khã chÞu qu¸, kh«ng nhÞn ®öîc n÷a, ph¶i më hÐ ra h« hÊp. Mïi hö¬ng l¹i x«ng vµo mòi mµ vÉn kh«ng thÊy tình tr¹ng kh¸c l¹. Ai nÊy liÒn tõ tõ bu«ng tay ra mµ kh«ng bÞt mòi n÷a. Chung Linh nãi: -Mïi hö¬ng thø gç nµy thËt quÝ, chóng ta lÊy vµi cµnh ®em ®i. Chung Linh chöa døt lêi, thì trong tai mäi ngöêi ®Òu nghe thÊy nh÷ng tiÕng vo vo vang lªn. Chu §an ThÇn l¹i mét phen kinh haõi lªn tiÕng: -ChÊt ®éc ph¸t t¸c råi. Trong tai t¹i h¹ ®aõ vang lªn nh÷ng tiÕng kú dÞ. Ba Thiªn Th¹ch nãi: -Ba mç còng nghe thÊy! Méc UyÓn Thanh nãi: -§ã kh«ng ph¶i lµ tiÕng qu¸i dÞ trong lç tai mµ lµ mét ®µn ong lín ®ang bay tíi. Qu¶ nhiªn, tiÕng vo vo mçi lóc mét vang lªn tùa hå cã hµng ngµn hµng v¹n con ong mËt bay tíi n¬i. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2