Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 154

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

72
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 154:Mục Quý Phi thi hành độc kế Tiêu Phong hỏi: - Hoàng đế phong cho tiểu Muội làm công chúa, tiểu muội có thích không? Ông vừa nói vừa giơ túi rượu lên, mở nắp ra rót vào miệng uống ừng ực. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 154

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM NAÊM MÖÔI TÖ MUÏC QUYÙ PHI THI HAØNH ÑOÄC KEÁ Tieâu Phong hoûi: -Hoaøng ñeá phong cho tieåu muoäi laøm coâng chuùa, tieåu muoäi coù thích khoâng? OÂng vöøa noùi vöøa giô tuùi röôïu leân, môû naép ra roùt vaøo mieäng uoáng öøng öïc. Trong nhaø ñaïi saûnh, boán beà toaøn bì röôïu ñaày. Luùc naøo Tieâu Phong höùng leân laïi uoáng, khoâng caàn coù ngöôøi chaàu chöïc. A Töû cöôøi noùi: -Cung hyû tyû phu laïi ñöôïc thaêng quan! Tieâu Phong thôû daøi ñaùp: -Hoaøng thöôïng phong cho ta laøm Toáng vöông kieâm chöùc Bình Nam ñaïi nguyeân soaùi, thoáng lónh ba quaân ñi chinh phaït Nam trieàu. Töû muoäi thöû nghó coi: neáu xaûy cuoäc chieán tranh thì bieát bao nhieâu sinh linh phaûi taøn haïi? Vì theá ta khoâng chòu baùi meänh, neân Hoaøn g thöôïng ñem loøng töùc giaän. A Töû noùi: -Tyû phu theá thì kyø thieät! Tieåu muoäi nghe ngöôøi ta noùi, khi ôû Tuï Hieàn trang, tyû phu ñaõ saùt haïi voâ soá haøo kieät voõ laâm Trung Nguyeân, khoâng buoâng moät tieáng thôû daøi. Boïn Nam Man ôû Trung Nguyeân khinh maïn tyû phu quaù teä. Böõa nay Hoaøng thöôïng daønh cho tyû phu moät cô hoäi ñeå traû haän, ñaâu phaûi chuyeän deã daøng. Theá maø tyû phu laïi khoâng laáy laøm sung söôùng laø nghóa laøm sao? Tieâu Phong laïi doác bì röôïu leân uoáng moät hôi, roài thôû daøi ñaùp: -Ngaøy aáy ta cuøng tyû nöông cuûa tieåu muoäi bò vaây ñaùnh, neáu mình khoâng gaéng söùc chieán ñaáu taát bò loaïn ñao phanh thaây. Ñoù laø tröôøng hôïp baát ñaéc dó. Nhöõng ngöôøi bò ta gieát hoâm aáy coù raát nhieàu baïn toát! Moãi khi ta nhôø ñeán laïi hoái haän trong loøng. A Töû noùi: -aø! Tieåu muoäi bieát roài. Ngaøy aáy tyû phu vì chò A Chaâu neân môùi gieát ngöôøi. Vaäy baây giôø xin tyû phu vì tieåu muoäi maø gieát boïn daõ man Nam trieàu. Nhö vaäy chaúng hay laém ru? Tieâu Phong trôïn maét leân ñaùp: -Nhaân maïng laø troïng. Vaäy maø tieåu muoäi coi chaúng khaùc gì gieát deâ, gieát boø. Gia gia Töû muoäi tuy laø ngöôøi Ñaïi Lyù, song maù maù Töû muoäi cuõng laø ngöôøi Toáng... A Töû bóu moâi ngaét lôøi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Tieåu muoäi bieát loøng tyû phu roài. Caû moät ngaøn tieåu muoäi, tyû phu cuõng khoâng coi baèng moät chò A Chaâu. Moät vaïn A Töû coøn soáng cuõng chöa baèng moät chò A Chaâu ñaõ cheát roài. Tieåu muoäi chaéc laø phaûi cheát may ra môùi ñöôïc tyû phu nghó tôùi moät chuùt. Neáu tieåu muoäi bieát theá naøy... thì chaúng toäi gì maø laën loäi ñöôøng xa dieäu vôïi ñeán ñaây ñeå... thaêm tyû phu... Tyû phu coù bao giôø quan taâm ñeán tieåu muoäi ñaâu? Tieâu Phong nghe lôøi noùi cuûa A Töû ñaày veû oaùn haän, thì troán g ngöïc ñaùnh thình thình, töï hoûi: -Phaûi chaêng coâ beù naøy ngaám ngaàm coù tình yù vôùi mình? Nhö theá quyeát laø khoâng ñöôïc! OÂng lieàn ñaùp: -Töû muoäi haõy coøn nhoû tuoåi maø ñaõ öông ngaïnh töùc toái, khoâng hieåu ñöôïc coâng vieäc cuûa ngöôøi lôùn... A Töû cöôùp lôøi: -Caùi gì maø nhoû tuoåi vôùi ngöôøi lôùn? Tieåu muoäi khoâng coøn nhoû nöõa ñaâu. Tyû phu ñaõ nhaän lôøi vôùi tyû nöông chieáu coá cho tieåu muoäi... thì ra tyû phu chæ chieáu coá cho löng côm manh aùo... coù bao giôø ñöôïc tyû phu chieáu coá cho ñieàu gì ñaâu. Tröôùc nay tyû phu vaãn chöa hieåu ñöôïc loøng tieåu muoäi ñaõ nghó gì... Tieâu Phong caøng nghe noùi laïi caøng kinh haõi, khoâng daùm noái lôøi. A Töû xoay löng laïi noùi tieáp: -Ngaøy tieåu muoäi bò ñui maét ñaõ bieát raèng tyû phu chaúng öa gì tieåu muoäi, neân tieåu muoäi cuõng chaúng ñeán thaân caän laøm chi. Baây giôø maét saùng roài, tyû phu cuõng chaúng theøm nghó ñeán. Tieåu muoäi... keùm chò A Chaâu ôû nhöõng choã naøo? Keùm beà nhan saéc hay keùm thoâng minh? Chaúng qua laø tyû nöông cheát roài, neân luùc naøo tyû phu cuõng nhôù. Tieåu muoäi aân haän khoâng ñöôïc tyû phu ñaùnh moät chöôûng cheát quaùch ñi cho roài! Coù theá thì tyû phu môùi nghó ñeán tieåu muoäi, cuõng nhö ñaõ nghó ñeán chò A Chaâu... A Töû noùi ñeán choã thöông taâm, ñoät nhieân naøng nhaûy xoå vaøo loøng Tieâu Phong oaø leân khoùc. Tieâu Phong chaân tay luoáng cuoáng khoâng bieát noùi theá naøo ñeå khuyeân doã naøng. A Töû ngheïn ngaøo moät luùc, roài laïi noùi: -Sao tieåu muoäi laïi coøn laø ñöùa con nít ñöôïc? Giöõa ñeâm möa gioù ôû beân caây caàu nhoû, tieåu muoäi thaáy tyû phu ñaùnh cheát tyû nöông, roài khoùc loùc cöïc kyø thaûm thieát. Tieåu muoäi thaáy theá cuõng thöông tyû phu voâ cuøng vaø ñònh buïng theo luoân beân mình tyû phu. Nhöng tyû phu nhaát ñònh khoâng chòu. Tieåu muoäi lieàn ruûa thaàm trong buïng: "Ñöôïc roài! Ngöôi ñaõ khoâng cho ta ñi theo, thì ta quyeát laøm cho ngöôi thaønh ngöôøi taøn pheá." Theá roài, tieåu muoäi boá trí cho moät boïn ñi theo. Baây giôø Tieâu Phong môùi tænh ngoä lieàn hoûi: -Ngaøy aáy Töû muoäi duøng ñoäc chaâm ñeå baén ta cuõng laø vì leõ naøy ö? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung A Töû baùm laáy hai vai Tieâu Phong lay thaät maïnh, la leân: -Tyû phu ngu quaù! Coøn muoán baét mieäng tieåu muoäi phaûi noùi ra nöõa ö? Vaäy laø töø tröôùc tôùi nay, tyû phu chaúng bieát gì ñeán taâm söï tieåu muoäi caû. Tieâu Phong nheï nhaøng vuoát maùi toùc maây treân ñaàu A Töû, kheõ noùi: -Töû muoäi! Ta lôùn tuoåi hôn Töû muoäi gaáp ñoâi. Ñoái vôùi Töû muoäi, ta chaúng khaùc gì thuùc thuùc hoaëc ñaïi ca, ta chæ chieáu coá cho tieåu muoäi trong beà baäc ñoù thoâi. Trong ñôøi ta, ta chæ yeâu coù moät ngöôøi ñaøn baø. Ngöôøi ñoù laø tyû nöông cuûa tieåu muoäi. Vónh vieãn khoâng coù ngöôøi thöù hai naøo thay theá cho A Chaâu ñöôïc. Ta ñaõ quyeát ñònh khoâng yeâu moät ngöôøi con gaùi naøo nöõa. Hoaøng thöôïng ñaõ ban cho ta hôn moät traêm myõ nöõ maø ta chöa ñeå maét ñeán bao giôø. Sôû dó ta quan taâm ñeán Töû muoäi cuõng chæ vì A Chaâu, chöù khoâng phaûi vì ta. A Töû töùc quaù, giô tay leân taùt vaøo maët Tieâu Phong ñaùnh boáp moät caùi. Giaû tyû Tieâu Phong muoán neù traùnh thì chaúng khoù gì, nhöng oâng thaáy A Töû caêm haän ñeán xaùm maët, toaøn thaân run laåy baåy, caëp maét loä veû cöïc kyø ñau khoå, neân oâng khoâng nôõ traùnh phaùt chöôûng naøy. A Töû taùt roài laïi sinh loøng hoái haän, la leân: -Tyû phu! Tieåu muoäi thaät ñaõ loãi laàm... Tyû phu ñaùnh traû ñi! Ñaùnh traû ñi! Tieâu Phong noùi: -Ñoù chaúng phaûi laø tính neát con nít laø gì? Töû muoäi! Treân ñôøi chaúng coù vieäc chi laø khoâng keát lieãu. Töû muoäi baát taát phaûi thöông taâm laøm chi. Ta laø moät gaõ haùn töû thoâ haøo, Töû muoäi keà caän ta chæ khoå luî cho mình maø thoâi. A Töû hoûi: -Khoeù maét cuûa tieåu muoäi troâng buoàn thaûm laém phaûi khoâng? Caùi ñoù laø cuûa gaõ Xuù Baùt Quaùi ñaõ cho tieåu muoäi! Tieâu Phong hoûi: -Xuù Baùt Quaùi naøo? A Töû noùi: -Caëp maét naøy laø cuûa gaõ Xuù Baùt Quaùi ñaàu saét ñaõ cho tieåu muoäi. Tieâu Phong chöa hieåu ñaàu ñuoâi, lieàn hoûi: -Xuù Baùt Quaùi, gaõ ñaàu saét laø ai? A Töû ñaùp: -Gaõ laø Bang chuùa Caùi Bang teân goïi Vöông Tinh Thieân. Gaõ coøn laøm Chöôûng moân phaùi Cöïc Laïc naøo ñoù. Tyû phu coù bieát gaõ laø ai khoâng? Noùi tôùi gaõ laïi khoâng khoûi cöôøi vôõ buïng. Gaõ chính laø Du Thaûn Chi maø tieåu muoäi ñaõ loàng caùi ñaàu saét vaøo. Khoâng hieåu gaõ hoïc ñöôïc kyø moân voõ coâng ôû ñaâu maø cöù leõo ñeõo theo tieåu muoäi hoaøi, gaõ daùm hy sinh caû tính maïng ñeå caàu caïnh taám loøng thöông yeâu cuûa tieåu muoäi. Tieåu muoäi ñaõ bò gaõ löøa gaït cöïc kyø ñau khoå. Moät ñieàu keâu gaõ baèng Vöông coâng töû, hai ñieàu keâu baèng Vöông coâng töû. Baây giôø cöù nghó ñeán laïi xaáu hoå voâ cuøng! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tieâu Phong laáy laøm kyø hoûi: -Teù ra Bang chuùa Caùi Bang chính laø gaõ ñaàu saét ñaáy ö? Thaûo naøo maët gaõ ñaày veát seïo. Chaéc laø gaõ thaùo caùi ñaàu saét neân bò raùch da thòt. Gaõ khoâng nghó ñeán moái thuø cuõ laïi heát loøng vôùi Töû muoäi, thaät laø con ngöôøi hieám coù. A Töû cöôøi laït noùi: -Caùi gì maø hieám coù? Coù phaûi gaõ toát buïng ñaâu? Gaõ chæ muoán ñaùnh löøa ñeå laáy cho kyø ñöôïc tieåu muoäi. Tieâu Phong nhôù laïi tình traïng hoâm ôû treân nuùi Thieáu Thaát Du Thaûn Chi ñaêm ñaêm nhìn A Töû baèng caëp maét thaâm tình. Nhöng luùc ñoù oâng khoâng ñeå taâm neân khoâng bieát. Tieâu Phong laïi hoûi: -Theá laø khi Töû muoäi bieát chaân töôùng gaõ, roài noåi noùng leân gieát phaét gaõ ñi, ñeå moùc maét phaûi khoâng? A Töû laéc ñaàu ñaùp: -Khoâng phaûi! Tieåu muoäi khoâng gieát gaõ. Caëp maét naøy laø gaõ töï nguyeän cho tieåu muoäi. Tieâu Phong caû kinh khoâng hieåu roõ lieàn hoûi: -Taïi sao gaõ laïi moùc maét ra cho tieåu muoäi? A Töû ñaùp: -Gaõ laø con ngöôøi ngoác daïi, ñieân roà. Tieåu muoäi leân cung Linh Thöùu, nuùi Phieâu Dieãu tìm ñeán Hö Truùc Töû ñeå xin y chöõa maét cho. Y môû saùch thuoác ra coi haøng nöûa ngaøy, roài baûo phaûi ñoâi maét ngöôøi soáng thay vaøo môùi ñöôïc. Trong cung Linh Thöùu, heát thaûy moïi ngöôøi ñeàu laø phuï nöõ thuoäc haï Hö Truùc Töû. Tieåu muoäi daõ ñeán caàu y chöõa maét, dó nhieân khoâng tieän moùc maét boïn phuï nöõ ñoù. Tieåu muoäi lieàn keâu Du Thaûn Chi xuoáng nuùi tìm moät ngöôøi, thì gaõ khoùc roøng noùi laø neáu tieåu muoäi khoûi maét roài, nhìn thaáy chaân töôùng gaõ, taát khoâng hoûi gì ñeán gaõ nöõa. Tieåu muoäi ñaõ baûo laø vaãn coi gaõ nhö cuõ, nhöng gaõ khoâng tin. Ngôø ñaâu gaõ caàm löôõi dao nhoïn ñöa cho Hö Truùc Töû baûo y laáy maét gaõ maø thay. Duø gaõ ñaàu saét nguyeän yù, nhöng Hö Truùc Töû vaãn khoâng chòu. Gaõ ñaàu saét lieàn caàm ñao raïch maët ra noùi: neáu Hö Truùc Töû khoâng chòu thì gaõ töï saùt ngay laäp töùc. Hö Truùc Töû khoâng laøm sao ñöôïc ñaønh laáy maét gaõ ñeå thay cho tieåu muoäi. A Töû keå laïi caâu chuyeän moät caùch ung dung bình thöôøng nhöng Tieâu Phong laïi cho laø caâu chuyeän ruøng rôïn, coøn kinh ñoäng taâm phaùch hôn laø cuoäc aùc ñaáu gieát ngöôøi. Hai tay oâng run leân, lieäng bì röôïu xuoáng ñaát hoûi: -A Töû! Gaõ ñaàu saét cam taâm tình nguyeän ñem maét ñoåi cho Töû muoäi ö? A Töû ñaùp: -Phaûi roài! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Tieâu Phong noùi: -Theá thì ngöôøi laø moät keû maët söùa gan lim, ngöôøi ta laáy maét cho ngöôi maø ngöôi thaûn nhieân nhaän laáy ö? A Töû thaáy Tieâu Phong saüng gioïng thì naøng laïi khoùc oaø leân noùi: -Tyû phu! Neáu tyû phu bò muø maét thì tieåu muoäi cuõng cam taâm ñoåi maét cho tyû phu! Tieâu Phong nghe lôøi naøng cöïc kyø thieát tha, chöù khoâng phaûi laø ñieàu giaû traù, oâng khoâng khoûi ñoäng taâm dòu daøng noùi: -Töû muoäi! Du quaân nhö vaäy laø coù moät moái tình thaâm troïng vôùi Töû muoäi. Töû muoäi ñöôïc phuùc maø khoâng chòu höôûng. Treân theá gian naøy, tröø y ra coøn tìm ñaâu thaáy ngöôøi tình lang thöù hai nhö vaäy? Hieän giôø y ôû ñaâu? A Töû ñaùp: -Chaéc laø gaõ coøn ôû laïi cung Linh Thöùu. Gaõ ñaõ khoâng maét thì laøm sao maø rôøi khoûi ñöôïc nuùi Phieâu Dieãu cöïc kyø hieåm trôû kia? Tieâu Phong noùi: -Trôøi ôi! Khoâng chöøng nhò ñeä ta ñaõ tìm ñöôïc moät teân töû tuø naøo ñeå thay maét gaõ roài cuõng neân. A Töû noùi: -Khoâng ñöôïc ñaâu! Hö Truùc Töû ñaõ baûo gaõ moùc maét ra roài kinh maïch bò ñöùt heát, khoâng thay laïi ñöôïc nöõa. Tieâu Phong noùi: -Töû muoäi mau mau ñi baàu baïn vôùi gaõ. Baát luaän gaõ ôû beân trôøi goùc bieån cuõng khoâng neân rôøi xa gaõ moät böôùc nöõa. A Töû laéc ñaàu ñaùp: -Tieåu muoäi khoâng ñi ñaâu. Tieåu muoäi chæ keà caän tyû phu maø thoâi. Con ngöôøi xaáu nhö quyû söù kia, tieåu muoäi troâng thaáy taát phaûi noân oeï, coøn ñi vôùi gaõ theá naøo ñöôïc? Tieâu Phong töùc giaän noùi: -Tuy maët ngöôøi xaáu nhöng loøng ngöôøi coøn ñeïp hôn gaáp traêm. Ta khoâng muoán ngöôi baàu baïn vôùi ta. Ta khoâng theøm nhìn maët ngöôi nöõa. A Töû ruù leân: -Ta... ta... Roài naøng noùi khoâng ra tieáng. Boãng nghe coù tieáng chaân ngöôøi vaøo tôùi cöûa. Hai gaõ veä só ñoàng thanh noùi: -Coù thaùnh chæ ñaây! Caùnh cöûa môû ra. Tieâu Phong cuøng A Töû ñeàu quay ra, thaáy söù giaû nhaø vua tieán vaøo saûnh ñöôøng. Nghi leã trieàu ñình nöôùc Lieâu khoâng phieàn phöùc nhö nhaø Ñaïi Toáng. Baày toâi thaáy söù giaû nhaø vua chæ ñöùng nghieâm ñeå nghe ñoïc chieáu chæ, maø khoâng phaûi maëc trieàu phuïc, baøy höông aùn, quyø xuoáng tieáp chæ. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Söù giaû lôùn tieáng tuyeân boá: -Hoaøng thöôïng trieäu Bình Nam coâng chuùa ra maét thaùnh giaù. A Töû ñaùp: -Xin tuaân meänh. Naøng lau nöôùc maét ñi theo söù giaû. Tieâu Phong nhìn sau löng A Töû, nghó thaàm: -Du Thaûn Chi ñoái vôùi naøng heát daï chung tình, thaät laø coå kim hieám coù. Chæ vì moái tình ñaàu cuûa naøng ñeå heát caû vaøo mình ta, luùc naøng bò troïng thöông, ta laïi khoâng tî hieàm nam nöõ ñeán noãi naøng mang moät moái si tình töø luùc coøn nhoû tuoåi. Ta baûo naøng quay veà vôùi Du Thaûn Chi, neáu boû con ngöôøi ñui muø ñaùng thöông ñoù, thì hoaøng thieân taát chaúng dung tha. OÂng nghe tieáng böôùc chaân cuûa söù giaû vaø A Töû ñi xa roài, laïi nghó tôùi Gia Luaät Hoàng Cô quyeát yù sai oâng ñi ñaùnh Toáng. OÂng laåm baåm: -Hoaøng thöôïng vôùi A Töû coù vieäc chi? Chaéc khoâng ngoaøi chuyeän baûo naøng khuyeân mình vaâng meänh ñaùnh Toáng. Neáu mình cöông quyeát khoâng tuaân chieáu chæ thì coøn ñaâu laø pheùp nöôùc? Vöøa roài ôû ngoaøi coõi Nam Giao ñaõ xaûy cuoäc tranh chaáp. Hoaøng thöôïng tay naém ñoác kieám toan noåi saùt khí, nhöng chaéc ngaøi nghó laïi ñaïo quaân thaàn, nghóa anh em roài coá neùn loøng. Neáu mình phuïng meänh xuaát chinh, taøn saùt ngaøn muoân ngöôøi Toáng, thì nhaãn taâm theá naøo ñöôïc? Huoáng chi hieän giôø gia gia mình laïi xuaát gia ñaàu Phaät ôû chuøa Thieáu Laâm, ngöôøi nghe mình daãn quaân Nam chinh, nhaát ñònh ngöôøi phaûi ñau loøng. Hôõi oâi! Mình khaùng cöï quaân meänh laø keû baát trung, khoâng veïn tình chi lan laø baát nghóa. Mình ñem quaân xuoáng Nam taøn saùt baù taùnh laïi laø baát nhaân, traùi vôùi chí höôùng cuûa phuï thaân coøn laø baát hieáu. Trung hieáu khoù loøng veïn caû hai beà, nhaân nghóa khoân ñöôøng baûo veä. Bieát laøm sao baây giôø? Thoâi thoâi! Chöùc Nam Vieän ñaïi vöông naøy khoâng laøm nöõa, ta ñaønh treo aán boû ñi khoâng moät lôøi töø bieät. Nhöng ñi ñaâu baây giôø? Moät vuøng trôøi ñaát bao la maø khoâng coøn moät choã cho Tieâu Phong naøy dung thaân! OÂng doác bì röôïu leân noác moät hôi, roài töï nhuû: -Ta chôø A Töû quay veà, roài cuøng naøng leân nuùi Phieâu Dieãu. Moät laø ñöa naøng laïi cho Du Thaûn Chi, hai laø cuøng nhò ñeä baøn hoaøn ít ngaøy, roài sau seõ lieäu. Nhaéc laïi A Töû theo Vöông Söù ñeán ngöï doanh. Vöøa nhìn thaáy Gia Luaät Hoàng Cô, naøng ñaõ noùi luoân: -Hoaøng thöôïng! Caùi chöùc Bình Nam coâng chuùa naøy xin traû laïi cho Hoaøng thöôïng, tieåu muoäi khoâng laøm nöõa! Hoàng Cô truyeàn trieäu A Töû quaû khoâng ngoaøi söï tieân lieäu cuûa Tieâu Phong. Nhaø vua vôøi naøng ñeán ñònh baûo naøng veà khuyeân Tieâu Phong phuïng chæ Nam chinh. Vöøa nghe A Töû noùi caâu naøy, nhaø vua chau maøy gaét leân: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Vieäc phong thöôûng cuûa trieàu ñình laø vieäc lôùn cuûa nhaø nöôùc, ñaâu phaûi chuyeän treû con muoán laøm laø laøm, khoâng laøm thì thoâi maø ñöôïc? Hoàng Cô vì suûng aùi Tieâu Phong maø phong A Töû laøm coâng chuùa, vò thaàn neân neå caû caây ña. Ñoái vôùi A Töû, y noùi caâu naøy keå cuõng quaù naëng. A Töû oeï moät tieáng, roài oaø leân khoùc. Hoàng Cô daäm chaân, noùi: -Hoûng beùt, hoûng beùt! Boãng phía sau tröôùng coù thanh aâm moät ngöôøi ñaøn baø trong treûo vang leân: -Coù chuyeän chi maø hoûng beùt? Hoaøng thöôïng giaän gì maø ñeán noãi phaûi laøm cho coâ beù phaûi sôï haõi khoùc loùc? Döùt lôøi, tieáng boäi ngoïc leng keng, moät ngöôøi ñaøn baø sang troïng böôùc ra. Maét naøng töïa soùng thu, khoeù haïnh töôi nhö hoa nôû. A Töû nhaän ra naøng laø Muïc quyù phi, moät ngöôøi raát ñöôïc Hoàng Cô suûng aùi. A Töû lieàn noùi: -Muïc Quyù phi! Quyù phi haõy xöû coâng baèng cho! Tieåu muoäi vöøa baûo khoâng laøm Bình Nam coâng chuùa nöõa, maø Hoaøng thöôïng ñaõ quaùt maéng. Muïc Quyù phi thaáy naøng khoùc loùc söôùt möôùt troâng raát ñaùng thöông, lieàn quay laïi lieác Hoàng Cô bóu moâi cöôøi noùi: -Hoaøng thöôïng! Naøng khoâng laøm Bình Nam coâng chuùa, thì Hoaøng thöôïng phong laøm Bình Nam Quyù phi quaùch! Hoàng Cô voã ñuøi noùi: -Noùi nhaûm! Ta nghó tình Tieâu Phong hieàn ñeä maø phong cho coâ beù naøy chöùc Bình Nam coâng chuùa vaø phong y laøm Bình Nam ñaïi nguyeân soaùi ñeå chuùng veû vang keát hoân vôùi nhau. Chaúng deø hieàn ñeä khoâng chòu laøm Bình Nam ñaïi nguyeân soaùi baây giôø coâ beù laïi khoâng chòu laøm Bình Nam coâng chuùa. Phaûi roài! Ngöôi laø ngöôøi Nam Man khoâng muoán cho ta xuoáng bình Nam, phaûi vaäy chaêng? A Töû ñaùp: -Tieåu muoäi coù nghó ñeán chuyeän Hoaøng thöôïng bình Nam hay chaúng bình Nam ñaâu? Hoaøng thöôïng muoán bình Ñoâng, bình Taây hay bình gì thì bình, tieåu muoäi hoaøn toaøn khoâng ñeå taâm. Nhöng tyû phu cuûa tieåu muoäi... laïi baét tieåu muoäi phaûi laáy teân Xuù Baùt Quaùi ñui maét. Hoàng Cô vaø Muïc Quyù phi raát laáy laøm kyø, lieàn hoûi: -Taïi sao theá? A Töû khoâng muoán noùi roõ caên do, chæ ñaùp: -Tyû phu khoâng öa tieåu muoäi, baét tieåu muoäi ñi laáy ngöôøi khaùc. Giöõa luùc aáy beân ngoaøi tröôùng coù tieáng ngöôøi kheõ la: -Hoaøng thöôïng! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Hoàng Cô chaïy ra ngoaøi tröôùng thaáy moät gaõ laø teân thò veä thaân tín haàu caän Tieâu Phong. Gaõ kheõ noùi: -Khaûi taáu Hoaøng thöôïng! Tieâu ñaïi vöông nieâm phong coâng khoá, treo aán ñeå laïi, döôøng nhö... ñaïi vöông... khoâng töø bieät ñaõ boû ñi. Hoàng Cô nghe noùi töùc giaän voâ cuøng, la leân: -Hoûng roài! Theá thì y coøn coi ta laø Hoaøng ñeá nöõa thoâi? Nhaø vua ngaãm nghó moät chuùt, roài goïi: -Keâu chæ huy söù ngöï doanh vaøo ñaây! Ngöï doanh Chæ huy söù laät ñaät chaïy vaøo. Hoàng Cô noùi: -Ngöôi daãn quaân ñeán bao vaây Nam vieän vöông phuû ngay töùc khaéc vaø haï leänh ñoùng chaët coång thaønh. Baát luaän laø ai cuõng khoâng ñöôïc ra vaøo. Hoàng Cô sôï Tieâu Phong thoáng lónh boä töôùng laøm phaûn, lieàn truyeàn hieäu leänh goïi heát caùc töôùng döôùi tröôùng Nam Vieän ñaïi vöông ñeán ngöï doanh. Muïc Quyù phi ngoài trong ngöï tröôùng, nghe beân ngoaøi coù tieáng tuø vaø thoåi leân inh oûi, tieáng voù ngöïa doàn daäp töôûng chöøng nhö ñaõ xaûy ra bieán coá gì. Ngöôøi Khaát Ñan coi söï caùch bieät giöõa nam nöõ khoâng laáy gì laøm nghieâm khaéc. Quyù phi chaïy ra ngoaøi tröôùng, kheõ hoûi Hoàng Cô: -Beä haï! Coù söï gì xaûy ra maø beä haï phaûi noåi loâi ñình nhö vaäy? Hoàng Cô töùc giaän noùi: -Thaèng cha Tieâu Phong thaät khoâng bieát ñieàu, daùm phaûn nghòch ta boû ñi. Loøng haén vaãn höôùng veà Nam trieàu. Chaéc laø haén chaïy ñi baùo tin cho boïn Nam Man. Haén ñaõ bieát raát nhieàu bí maät quaân cô cuûa Ñaïi Lieâu maø baây giôø qua Toáng trieàu, thaät laø caùi lo taâm phuùc cuûa ta. Muïc Quyù phi traàm ngaâm noùi: -Thieáp thöôøng nghe beä haï noùi laø voõ coâng haén raát cao. Neáu khoâng baét ñöôïc, ñeå haén ra khoûi truøng vi, quaû laø moät maàm vaï lôùn. Hoàng Cô noùi: -Phaûi ñoù! Roài lôùn tieáng haï leänh: -Leänh cho caùc traïi Phi Long, Phi Hoà, Phi Baùo phaûi hoaû toác daãn quaân ñeán phuû Nam Vieän ñaïi vöông ñeå tieáp vieän. Muïc Quyù phi noùi: -Beä haï! Thieáp coù moät keá! Roài gheù tai Hoàng Cô thì thaàm moät luùc. Gia Luaät Hoàng Cô gaät ñaàu noùi: -Hay laém! Vieäc naøy maø thaønh thì traãm troïng thöôûng cho khanh! Muïc Quyù phi tuûm tæm cöôøi noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ñöôïc thaáy beä haï vui loøng laø phaàn thöôûng raát troïng roài. Beä haï ñoái vôùi thaàn thieáp nhö vaäy, thaàn thieáp coøn mong gì hôn nöõa? Beân ngoaøi ngöï doanh tieáng ñieàu ñoäng binh maõ raàm roä khoâng ngôùt. Theá maø A Töû ôû trong tröôùng vaãn thaûn nhieân nhö khoâng. Ngöôøi Khaát Ñan goïi nhau ôi ôùi, chaïy tôùi, chaïy lui, naøng ñöôïc thaáy nhieàu roài. Trong nhöõng cuoäc ñi saên, tình traïng naøy dieãn ra haøng ngaøy. Naøng coù bieát ñaâu laø Hoàng Cô ñieàu ñoäng binh maõ ñeå troùc naõ Tieâu Phong. Naøng ngoài thaãn thôø, ruoät roái nhö môù boøng bong, laåm baåm moät mình: -Böõa nay ta thoå loä taâm tình vôùi tyû phu. Nhöng y... chaúng ñeå yù gì ñeán ta maø laïi muoán cho ta ñi theo gaõ Xuù Baùt Quaùi kia. Duø ta cheát coøn hôn, nhaát ñònh khoâng ñi vôùi gaõ. Thoát nhieân, moät baøn tay kheõ ñaët leân vai A Töû. Naøng giaät mình kinh haõi ngoaûnh ñaàu nhìn laïi thì chaïm caëp maét dòu hieàn cuûa Muïc Quyù phi. Quyù phi töôi cöôøi hoûi: -Tieåu muoäi! Vì leõ gì maø tieåu muoäi baàn thaàn nhö vaäy? Phaûi chaêng tieåu muoäi nghó tôùi tyû phu? A Töû tuy laø ngöôøi böôùng bænh, nhöng nghe Quyù phi nhaéc ñeán taâm söï cuûa mình, baát giaùc ñoû maët leân, cuùi ñaàu khoâng noùi gì. Muïc Quyù phi ngoài song song vôùi A Töû, kheõ caàm tay naøng vuoát ve dòu daøng noùi: -Tieåu muoäi! Tính khí boïn ñaøn oâng thöôøng thoâ loã noùng naûy, nhaát laø ñöùc Hoaøng thöôïng cuûa chuùng ta vaø Nam Vieän ñaïi vöông ñeàu laø anh huøng haûo haùn ñöông thôøi, muoán thu phuïc taám loøng cuûa hoï thaät khoù khaên. A Töû gaät ñaàu, nhaän lôøi Quyù phi laø ñuùng. Muïc Quyù phi laïi noùi: -Trong haäu cung chuùng ta boïn ñaøn baø haøng traêm haøng ngaøn, laïi voâ soá ngöôøi coøn ñeïp hôn ta. Theá maø ta khieán cho Hoaøng thöôïng suûng aùi moät mình ta, phaàn laø vì duyeân phaän, phaàn nöõa laø vì ta quen thuoäc vôùi moät vò laõo hoaø thöôïng chuøa Thaùnh Ñöùc taïi Thöôïng Kinh. Nay tyû phu tieåu muoäi khoâng chuùt loøng ñoaùi hoaøi töôûng ñeán tieåu muoäi, nhöng tieåu muoäi baát taát phaûi buoàn phieàn. Haõy ñi theo ta cuøng Hoaøng thöôïng veà Thöôïng Kinh, ta seõ gaëp cao taêng taïi chuøa Thaùnh Ñöùc ñoù, ñeå ngöôøi tìm caùch giuùp cho tieåu muoäi. A Töû laáy laøm kyø hoûi: -Vò laõo hoaø thöôïng aáy coù pheùp gì? Muïc Quyù phi ñaùp: -Vieäc naøy ta noùi vôùi tieåu muoäi, nhöng tieåu muoäi khoâng ñöôïc moâi hôû raêng laïnh vôùi ai. Vaäy tieåu muoäi phaûi theà vôùi ta raèng: quyeát khoâng tieát loä bí maät! A Töû lieàn phaùt theä: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Neáu tieåu muoäi maø phaùt theä nhöõng bí maät cuûa Muïc Quyù phi thì nguyeän cheát vì loaïn ñao phaân thaây. Muïc Quyù phi noùi: -Tieåu muoäi! Vò cao taêng naøy Phaät phaùp voâ cuøng, thaàn thoâng quaûng ñaïi. Sau khi ta quyø xuoáng caàu khaån, hoaø thöôïng cho ta moät bình nöôùc thaùnh vaø daën ta ngaám ngaàm caàu khaån roài leùn cho ngöôøi ñaøn oâng uoáng vaøo. Moät khi hoï ñaõ uoáng nöôùc thaùnh ñoù thì ñeán cheát cuõng khoâng thay loøng ñoåi daï. Muïc Quyù phi noùi xong, moùc trong boïc ra moät chieác bình ñoû töôi, naém thaät chaët töïa hoà nhö chæ sôï rôùt maát. -------------------oOo------------------- Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2