Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 20

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

64
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 20', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 20

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI MOÄT CHÖÔÛNG RA OAI, ÑAØM THANH TUYEÄT MAÏNG Trong ñôøi Tieát Thaàn Y, ngöôøi ôû xa haøng ngaøn daëm ñeán nhôø chöõa beänh cöùu maïng laø vieäc raát thöôøng, haàu nhö ngaøy naøo cuõng coù. Nhöng luùc naøy moïi ngöôøi ñang thieát keá ñeå baét Kieàu Phong, moät keû voâ cuøng ñoäc aùc, ngöôøi laãn quyû thaàn ñeàu caêm giaän laïi töï nhieân daãn xaùc ñeán, thöïc khieán cho ngöôøi ta khoâng khoûi sinh loøng ngôø vöïc. Tieát Thaàn Y ñöa maét nhìn A Chaâu töø ñaàu ñeán chaân, thaáy naøng tuy dieän maïo xinh töôi nhöng chaúng coù chi laø nghieâng nöôùc nghieâng thaønh. Hôn nöõa, tuoåi naøng coøn nhoû, quyeát nhieân Kieàu Phong khoâng theå bò saéc ñeïp cuûa coâ beù naøy quyeán ruõ. Tieát Thaàn Y ngaém xong, chôït nghó ra, töï hoûi: "Phaûi chaêng coâ beù naøy laø em gaùi y?" Roài oâng töï traû lôøi: "oà! Khoâng phaûi! Y ñoái vôùi song thaân cuøng sö phuï maø coøn haï thuû ñöôïc thì khoâng coù lyù naøo vì moät ñöùa em gaùi laïi daán mình vaøo nôi nguy hieåm ñeå röôùc laáy caùi hoaï saùt thaân". OÂng laïi laåm baåm: "Hay ñoù laø con gaùi y? Cuõng khoâng phaûi, mình chöa töøng nghe ai noùi Kieàu Phong ñaõ laáy vôï kia maø!" Tieát Thaàn Y laø ngöôøi raát tinh thoâng y lyù, chæ troâng qua töôùng maïo ñaõ nhìn ngay ra nhöõng ñaëc ñieåm. OÂng thaáy Kieàu Phong cao lôùn, vaïm vôõ maø coâ beù daùng ngöôøi maûnh deû, thanh tuù khoâng gioáng Kieàu Phong chuùt naøo thì ñoaùn chaéc ngay hai ngöôøi naøy khoâng coù lieân quan coát nhuïc gì vôùi nhau. Tieát Thaàn Y traàm ngaâm moät luùc roài hoûi: -Coâ nöông ñaây hoï gì? Ñoái vôùi caùc haï coù daây döa theá naøo? Kieàu Phong choät daï khoâng bieát traû lôøi ra sao vì töø khi oâng bieát naøng chæ thaáy goïi laø A Chaâu, cuõng chaúng bieát coâ coù phaûi hoï Chaâu khoâng. Kieàu Phong ñaønh hoûi laïi naøng: -A Chaâu! Coù phaûi coâ hoï Chaâu khoâng? A Chaâu mæm cöôøi, ñaùp: -Toâi hoï Nguyeãn, teân Thi. Vì tính toâi öa maëc aùo maøu hoàng neân thieát gia toâi keâu baèng A Chaâu. Kieàu Phong gaät ñaàu, noùi: -Tieát Thaàn Y! Coâ ta hoï Nguyeãn, toâi cuõng môùi quen bieát. Tieát Thaàn Y caøng laáy laøm kyø, hoûi: -Theá ra coâ ta khoâng phaûi laø ngöôøi thaâm giao vôùi caùc haï? 245 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Kieàu Phong ñaùp: -Naøng laø moät ngöôøi thò tyø cuûa oâng baïn taïi haï. Chæ coù theá thoâi. Tieát Thaàn Y hoûi: -OÂng baïn caùc haï laø ai? Chaéc phaûi laø ngöôøi raát thaân nhö tình coát nhuïc. Khoâng thì sao caùc haï laïi cöù o beá coâ ta ñeán theá? Kieàu Phong laéc ñaàu noùi: -Ñaây môùi laø ngöôøi baïn thaàn giao maø thoâi, toâi chöa töøng bieát maët. Kieàu Phong vöøa döùt lôøi, quaàn haøo trong nhaø ñaïi saûnh ñeàu "uûa" leân moät tieáng kyø dò. Quaù nöûa soá ngöôøi khoâng tin lôøi oâng, ai cuõng nghó raèng treân ñôøi ñaâu coù chuyeän laï theá. Ñaây chaéc laø y chæ möôïn vieäc naøy laøm côù ñeå thöïc haønh aâm möu gì khaùc. Song nhieàu ngöôøi bieát tröôùc nay Kieàu Phong khoâng noùi doái bao giôø. Duø gaàn ñaây oâng coù laøm nhieàu vieäc ñoäc aùc nhöng con ngöôøi töï troïng aáy vò taát ñaõ coâng nhieân noùi doái ai. Tieát Thaàn Y ñöa tay chaån maïch cho A Chaâu, thaáy maïch naøng chaïy raát laø yeáu ôùt, chaân khí trong ngöôøi troáng roãng khoâng coøn gì. OÂng xem maïch caû hai beân taû höõu laïi caøng bieát roõ, noùi: -Neáu coâ naøy khoâng ñöôïc caùc haï ñem noäi löïc mình tieáp vaøo cho thì coâ ñaõ cheát roài. Nguyeân nhaân caùi noäi thöông traàm troïng cuûa coâ laø vì truùng phaûi Kim cöông chöôûng cuûa Huyeàn Töø ñaïi sö. Tieát vöøa noùi caâu naøy, caùc vò anh huøng trong nhaø ñaïi saûnh ñeàu chaán ñoäng, nhaát laø hai nhaø sö Huyeàn Naïn vaø Huyeàn Tòch caøng raát ñoãi ngaïc nhieân, töï hoûi: "Phöông tröôïng sö huynh mình coù duøng Kim cöông chöôûng ñaùnh coâ beù naøy bao giôø? Giaû tyû coâ bò truùng Kim cöông chöôûng thaät thì coù lyù naøo coøn soáng ñöôïc?" Huyeàn naïn noùi: -Tieát cö syõ! Phöông tröôïng sö huynh baàn taên g maáy naêm nay khoâng ra khoûi boån töï, maø trong chuøa Thieáu Laâm tröôùc nay khoâng ñeå cho moät ngöôøi ñaøn baø con gaùi naøo vaøo. Baàn taêng e raèng Kim cöông chöôûng naøy khoâng phaûi cuûa sö huynh toâi. Tieát Thaàn Y nhíu ñoâi loâng maøy, noùi: -Treân ñôøi naøy coøn ai bieát pheùp Kim cöông chöôûng cuûa quyù phaùi? Huyeàn Naïn, Huyeàn Tòch nhìn nhau khoâng noùi gì. Hai nhaø sö naøy ôû chuøa Thieáu Laâm maáy chuïc naêm, cuøng thuï huaán moät vò sö phuï vôùi Huyeàn Töø. Hai vò ñaõ luyeän taäp khoâng bieát maát bao nhieâu coâng phu, nhöng tö chaát coù haïn neân khoâng theå naøo luyeän ñöôïc Kim cöông chöôûng laø moät tuyeät kyõ toái cao cuûa phaùi Thieáu Laâm. Caùch ñaây moät traêm naêm, caû phaùi Thieáu Laâm khoâng moät ai luyeän ñöôïc Kim cöông chöôûng, ñeán nay môùi coù tay kyø taøi luyeän ñöôïc maø thoâi. Coù ñieàu nhöõng yeáu quyeát veà moân naøy caùc vò cao taêng maáy ñôøi tröôùc ñaõ cheùp vaøo saùch voõ kinh, neân maáy traêm nhaø sö chuøa Thieáu Laâm duø khoâng luyeän ñöôïc nhöng cuõng khoâng ñeán noãi thaát truyeàn. 246 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Huyeàn Tòch toan hoûi: "Coù ñuùng coâ naøy truùng Kim cöông chöôûng khoâng?", nhöng nhaø sö e raèng hoûi nhö vaäy khoâng tieän neân ngöøng laïi khoâng hoûi nöõa. Neáu caâu hoûi naøy buoät mieäng ñöa ra thì töïa hoà nhö coù yù nghi ngôø Tieát Thaàn Y noùi khoâng ñuùng, haù chaúng phaïm loãi ñaïi baát kính. Huyeàn Naïn laïi noùi: -Baàn taêng chaéc laø trong vuï naøy coøn coù ñieàu chi khuaát khuùc. Sö huynh toâi laø moät vò cao taêng ñaïo ñöùc, giöõ ñòa vò cao caû caàm ñaàu moät moân phaùi, coù leõ ñaâu laïi phoùng chöôûng ra ñaùnh coâ beù naøy bò thöông naëng ñeán theá. Toâi chaéc traêm phaàn traêm tieåu coâ nöông ñaây khoâng phaûi laø truùng ñoøn cuûa sö huynh toâi, vì ngöôøi chöa bieát coâ bao giôø. Quaàn huøng ñeàu khen phaûi vaø ñoàng thanh noùi: -Ñuùng laø trong vuï naøy coù chuyeän xaûo traù chi ñaây. Noùi xong, moïi ngöôøi tröøng maét nhìn Kieàu Phong loä veû baát bình, vì ai naáy ñeàu töôûng oâng ñaõ loäng haønh quyû keá trong vuï naøy. Kieàu Phong naûy ra moät yù nghó: "Hai nhaø sö naøy ñaõ khoâng nhaän laø A Chaâu bò Huyeàn Töø ñaùnh bò thöông, aâu laø ta laùi caâu chuyeän naøy ra ñaèng khaùc, neáu mình noùi thaät thì Tieát Thaàn Y nhaát ñònh khoâng chòu chöõa vì oâng ta raát neå maët phaùi Thieáu Laâm". Nghó vaäy, Kieàu Phong cuõng noùi theo chieàu: -Phaûi laém! Huyeàn Töø phöông tröôïng voán moät loøng töø bi, moät nhaø tu haønh ñaïi cao ñöùc troïng nhö ngöôøi quyeát khoâng bao giôø quaù tay ñaùnh bò thöông coâ gaùi nhoû tuoåi. Tieát Thaàn Y giao tình raát haäu vôùi phaùi Thieáu Laâm, neáu chính phaùi Thieáu Laâm ra tay ñaùnh bò thöông, taát nhieân Tieát Thaàn Y khoâng chòu cöùu chöõa. Toâi nghi coù keû maïo nhaän tieáng taêm laø cao taêng chuøa Thieáu Laâm ñeå laøm baïi hoaïi thanh danh phaùi Thieáu Laâm. Huyeàn tòch, Huyeàn Naïn ñöa maét nhìn nhau, laåm nhaåm gaät ñaàu, nghó thaàm: "Thaèng cha Kieàu Phong tuy laø moät teân ñaïi gian aùc, nhöng y noùi maáy caâu naøy thaät ñaõ toû ra bieát ñieàu." A Chaâu cuõng cöôøi thaàm töï nghó: "Kieàu ñaïi gia noùi khoâng sai moät ly. Quaû nhieân coù ñöùa giaû laøm vò cao taêng chuøa Thieáu Laâm ñeå loeø bòp. Chæ khoâng ñuùng ôû choã noù khoâng giaû maïo laøm Huyeàn töø phöông tröôïng, laïi giaû maïo laøm nhaø sö Trí Thanh maø thoâi." Huyeàn Tòch, Huyeàn Naïn cuøng Tieát Thaàn Y ñoaùn theá naøo noåi cô möu cuûa Kieàu Phong. Tieát Thaàn Y khoâng thaáy hai vò cao taêng Huyeàn Tòch, Huyeàn Naïn noùi vaäy cuõng cho laø phaûi, lieàn noùi: -Theo nhöõng luaän cöù naøy thì treân ñôøi haõy coøn keû khaùc söû ñöôïc moân Kim cöông chöôûng cuûa quyù phaùi. Luùc gaõ naøy haï thuû bò vaät gì ngaên trôû, chöôûng löïc möôøi phaàn ñaõ bôùt ñi baûy taùm. Vì vaäy Nguyeãn coâ nöông khoâng ñeán noãi cheát ngay laäp töùc. Chöôûng löïc cuûa gaõ naøy cuõng cöïc kyø huøng haäu, toâi e raèng gaõ coù theå song ñoâi vôùi Huyeàn Töø phöông tröôïng. Ñôøi nay khoâng coøn ngöôøi thöù ba naøo baèng ñöôïc nöõa. 247 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Kieàu Phong trong loøng ngaám ngaàm boäi phuïc: "Vò quoác thuû thaàn y hoï Tieát naøy, pheùp chöõa beänh cuûa oâng thaät laø thaàn thoâng, môùi xem maïch A Chaâu ñaõ bieát roõ caên beänh, laïi taû ñöôïc raát ñuùng khoâng sai moät ly luùc Huyeàn Töø ñoäng thuû vaø keùo taám göông ra ñôõ. Chaéc chaén oâng ñuû taøi chöõa khoûi A Chaâu". Nghó tôùi ñaây, neùt maët loä veû vui möøng, Kieàu Phong noùi tieáp: -Neáu vò tieåu coâ nöông naøy phaûi boû maïng vì Kim cöông chöôûng thì thanh danh phaùi Thieáu Laâm bò toån thöông raát nhieàu, xin Tieát Thaàn Y môû löôïng töø bi... Noùi xong xaù daøi. Huyeàn Tòch khoâng chôø Tieát Thaàn Y traû lôøi, hoûi A Chaâu: -Ai ñaõ ra tay ñaùnh coâ nöông bò thöông vaø bò ñaùnh ôû ñaâu? Ngöôøi ñoù hieän giôø ôû ñaâu? Nhaø sö vöøa nghó ñeán thanh danh chuøa Thieáu Laâm, vöøa baên khoaên treân ñôøi naøy coøn coù keû bieát moân Kim cöông chöôûng ñoäc ñaùo cuûa phaùi Thieáu Laâm, neân muoán hoûi cho ra. A Chaâu boån tính ñaõ hay traøo phuùng laïi laø ngöôøi raát thoâng minh, leõ naøo naøng khoâng noùi theo huøa Kieàu Phong, naøng laø ngöôøi leï mieäng, bòa ñaët trôn nhö chaùo chaåy. Naøng tính raèng: "Maáy oâng sö naøy ñeàu khieáp vía coâng töû ta, ñaõ theá thì ta ñöa coâng töû ra ñeå doaï chôi". Nghó vaäy, naøng noùi: -Gaõ ñoù laø moät chaøng coâng töû treû tuoåi, maët muõi khoâi ngoâ tuaán tuù. Toâi ñang cuøng Kieàu ñaïi gia ñaây ôû trong khaùch saïn, noùi chuyeän veà thuaät chöõa thuoác cuûa Tieát Thaàn Y thaät laø thaàn saàu quyû khoác. Khoâng nhöõng hieän nay chaúng ai baèng maø ñôøi xöa cuõng khoâng ai bì kòp, sau naøy khoâng coøn ngöôøi keá tieáp. Con ngöôøi ta ôû ñôøi, ai maø khoâng öa lôøi taâng boác. Tieát Thaàn Y bình sinh ñaõ ñöôïc nghe khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi taâng boác mình, nhöng lôøi taâng boác ôû mieäng moät thieáu nöõ nhoû tuoåi noùi ra thì ñaây môùi laø laàn thöù nhaát, hôn nöõa naøng khoâng ngaïi nguøng veà chuyeän khoa tröông quaù ñoãi. Tieát Thaàn Y nghe xuoâi tai, khoâng nhòn ñöôïc vuoát raâu mæm cöôøi. Kieàu Phong nhíu ñoâi loâng maøy laåm baåm: "Cheát chöa! laøm gì coù chuyeän naøy maø coâ daùm phoùng ñaïi ra theá?" A Chaâu laïi tieáp: -Luùc ñoù toâi coù baûo: "Trôøi sinh ra vò Tieát Thaàn Y naøy thì caùc oâng hoïc voõ gioûi ñeán ñaâu cuõng baèng voâ ích". Kieàu ñaïi gia hoûi laïi: "Sao laïi voâ ích?" Toâi noùi: "Ngöôøi naøo bò ñaùnh cheát roài, oâng Tieát Thaàn Y coù theå cöùu soáng laïi ñöôïc. Theá thì caùc oâng luyeän quyeàn muùa kieám coøn ñöôïc ích gì? OÂn g gieát moät ngöôøi thì oâng Tieát Thaàn Y laïi cöùu moät ngöôøi, oâng gieát hai ngöôøi thì oâng Tieát Thaàn Y cöùu moät caëp, coù phaûi oâng chæ nhoïc loøng voâ ích khoâng?" Mieäng naøng nhö soâng nhö bieån, thanh aâm trong vaét. Tuy naøng ñang bò troïng thöông maø naøng noùi raát leùm laùu, khieán ngöôøi nghe khoâng bieát chaùn tai. Naøng noùi tôùi ñaây, ai cuõng vui veû, coù ngöôøi phaûi baät leân tieáng cöôøi. Tuyeät ôû choã laø naøng khoâng heà heù mieäng cöôøi, chæ dí doûm noùi tieáp: 248 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Goùc phoøng khaùch beân kia, moät chaøng coâng töû nghe chuùng toâi noùi chuyeän, thoát nhieân cöôøi laït, baûo: "Chaúng qua chöôûng löïc khaép thieân haï ñeàu nheï nhö khoâng, noäi löïc chaúng coù gì ñaùng keå, neân gaõ y sinh hoï Tieát ñoù môùi vôù ñöôïc caùi hö danh. Neáu bò ta ñaùnh moät chöôûng, thöû xem gaõ coù trò noåi khoâng naøo?" Gaõ noùi xong lieàn vung chöôûng leân khoâng nhaèm ñaùnh vaøo ngöôøi toâi. Toâi thaáy gaõ ngoài caùch ñeán vaøi tröôïng, cho laø y noùi ñuøa, chaúng coù gì ñaùng ñeå yù, song Kieàu ñaïi gia ñaây caû kinh... Huyeàn Tòch hoûi: -Y ñöa hai tay ra ñôõ phaûi khoâng? A Chaâu laéc ñaàu, ñaùp: -Khoâng phaûi. Neáu ñöôïc Kieàu ñaïi gia giô tay ra ñôõ thì gaõ coâng töû treû tuoåi kia ñaùnh toâi bò thöông laøm sao ñöôïc. Vì Kieàu ñaïi gia ngoài caùch toâi khaù xa, khoâng kòp ñeán cöùu, ñaïi gia voäi chuïp laáy caùi gheá neùm taït ngang vaøo quaõng khoâng ñeå chaén chöôûng löïc. Kình löïc ñaïi gia raát lôïi haïi, laïi neùm truùng taàm. Hai kình löïc chaïm nhau baät moät tieáng vang, caùi gheá bò chöôûng löïc cuûa gaõ thanh nieân ñaùnh gaõy tan. Coøn toâi caûm thaáy ngöôøi nheï boàng boàng, töïa hoà muoán bay leân treân maây, khoâng coøn chuùt khí löïc naøo nöõa. Roài thaáy gaõ coâng töû ñoù noùi: "Baây giôø ngöôi ñi keâu Tieát Thaàn Y chöõa cho, roài mai ñaây khi y chöõa cho Huyeàn Töø ñaïi sö laø ñaønh chòu boù tay". Huyeàn Naïn chau maøy, hoûi: -Gaõ noùi vaäy laø coù yù gì? A Chaâu noùi: -Döôøng nhö gaõ coù yù haêm doaï mai ñaây seõ duøng Kim cöông chöôûng ñaùnh Huyeàn Töø ñaïi sö ñeán voâ phöông cöùu chöõa. Quaàn huøng ruù leân moät tieáng kinh haõi. Coù ngöôøi noùi: -Ñuùng laø loái "gaäy oâng ñaäp löng oâng". Ngöôøi thì baûo: -Quaû nhieân laø Coâ Toâ Moä Dung roài! Sôû dó caùc vò duøng hai chöõ "quaû nhieân" laø ñeå toû yù ñaõ ñoaùn tröôùc roài môùi noùi. Nguyeân A Chaâu ñaõ bieát Moä Dung coâng töû muoán tìm ñeán chuøa Thieáu Laâm ñeå röûa hôøn, neân naøng thoåi phoàng caâu chuyeän leân doaï naït ñoái phöông vaø ñeå phoâ tröông oai phong Moä Dung coâng töû. Boãng thaáy Du Caâu noùi: -Vöøa roài Kieàu huynh baûo coù keû maïo danh cao taêng chuøa Thieáu Laâm ñeå loeø bòp. Baây giôø coâ nöông ñaây laïi baûo laø moät gaõ thanh nieân coâng töû ñaùnh coâ bò thöông. Khoâng hieåu ai noùi ñuùng? A Chaâu voäi ñaùp: -Quaû coù keû maïo danh cao taêng phaùi Thieáu Laâm. Toâi coù thaáy hai vò hoaø thöôïng töï xöng laø nhöõng nhaø sö chuøa Thieáu Laâm ñi baét troäm con choù möïc ngöôøi ta veà moå aên. 249 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Naøng töï bieát mình noùi doái maõi taát coù choã loøi ñuoâi lieàn ñaùnh troáng laûng sang chuyeän khaùc. Tieát Thaàn Y bieát naøng noùi cuõng coù choã ñuùng söï thaät, chöa quyeát ñònh ñöôïc coù neân chöõa cho naøng hay khoâng, ñöa maét heát nhìn Huyeàn Tòch, Huyeàn Naïn laïi nhìn Du Kyù, Du Caâu. Sau oâng nhìn Kieàu Phong cuøng A Chaâu. Kieàu Phong noùi: -Tieát tieân sinh hoâm nay môû löôïng cöùu cho coâ naøy, roài Kieàu moã suoát ñôøi khoâng queân ñaïi ñöùc. Tieát Thaàn Y cöôøi gaèn, laïnh luøng hoûi: -Kieàu huynh baûo ngaøy sau khoâng queân ñaïi ñöùc, chaúng leõ böõa nay Kieàu huynh coøn töôûng soáng soùt ñöôïc maø ra khoûi Tuï Hieàn trang naøy ö? Kieàu Phong ñaùp: -Baát luaän Kieàu moã coøn soáng ra khoûi nôi ñaây hay cheát roài môùi ra ñöôïc cuõng theá, ñieàu ñoù khoâng coù gì ñaùng keå. Kieàu moã xin Tieát Thaàn Y cöùu chöõa cho coâ nöông soáng maø thoâi, thöông theá coâ cöïc kyø traàm troïng. Tieát Thaàn Y laïnh luøng noùi: -Toâi cöùu chöõa cho coâ naøy laøm gì? Kieàu Phong ñaùp: -Ngöôøi ta thöôøng noùi raèng "duø xaây baûy löôït phuø ñoà, khoâng baèng laøm phuùc cöùu moät ngöôøi". Tieát tieân sinh ñaõ laøm bao nhieâu vieäc coâng ñöùc cho caùc phaùi voõ laâm, nay coâ nöông ñaây khoâng toäi tình chi maø maát maïng, töôûng tieân sinh roäng loøng traéc aån maø chöõa noäi thöông cho coâ. Tieát Thaàn Y xaüng gioïng: -Baát luaän laø ai treân caùi coõi ñôøi naøy ñöa coâ ta ñeán ñaây ta cuõng chöõa cho coâ. Höø! Höø! Chæ mình ngöôi ñöa ñeán laø ta khoâng chöõa. Kieàu Phong bieán saéc, saàm neùt maët laïi, noùi: -Böõa nay caùc vò hoäi hoïp ôû Tuï Hieàn trang ñeå ñoái phoù vôùi Kieàu moã, laøm gì maø Kieàu moã chaúng bieát... A Chaâu noùi xen vaøo: -Trôøi ôi! Kieàu ñaïi gia ñaõ bieát vaäy, sao coøn maïo hieåm ñeán ñaây laøm gì? Kieàu Phong noùi: -Toâi töôûng caùc vò ñaây ñeàu ñöôøng ñöôøng laø nhöõng baäc ñaïi tröôïng phu, bieát roõ phaûi traùi. Coù gieát chaêng nöõa cuõng chæ gieát moät mình Kieàu moã laø ñuû haû giaän, chöù coù can döï gì ñeán coâ nöông ñaây. Tieát tieân sinh coù yù thoáng haän Kieàu moã maø giaän luoân caû ñeán Nguyeãn coâ nöông thì thaät laø khoâng neân. Tieát Thaàn Y bò Kieàu Phong vaën cho moät luùc cöùng hoïng, hoài laâu môùi noùi: -Trò beänh cöùu maïng cho ngöôøi hay khoâng laø tuyø ôû loøng möøng, giaän, yeâu, gheùt cuûa ta, ngöôøi ngoaøi mieãn cöôõng ta theá naøo ñöôïc? Kieàu Phong! Ngöôi laøm toäi ñaïi aùc, boïn ta ñang muoán truy naõ ngöôi phaân thaây traêm maûnh ñeå teá ñieän cha meï vaø sö 250 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung phuï ngöôi. Ngöôi ñaõ töï daãn xaùc ñeán ñaây, ñöøng hoøng coù chuyeän töû teá nöõa. Ngöôi lieäu maø töï xöû ñi thoâi. Tieát Thaàn Y noùi tôùi ñaây, vaãy tay moät caùi. Quaàn haøo nhoán nhaùo caû leân, tôùi taáp ruùt binh khí ra. Trong nhaø ñaïi saûnh aùnh ñao, kieám loeù leân ruøng rôïn; khí giôùi ñuû thöù, naøo göôm tröôøng, ñao ngaén, naøo buùa beùn, roi daøi. Treân noùc nhaø cuõng coù tieáng xoân xao voïng xuoáng. Caùc vò treân ñaây cuõng laêm laêm caàm binh khí, traán giöõ nhöõng choã hieåm yeáu. Kieàu Phong tuy ñaõ traûi qua khoâng bieát bao nhieâu traän maïc, nhöng tröôùc kia suaát lónh quaàn chuùng Caùi bang ñi ñoái ñòch, beân mình ngöôøi nhieàu, theá lôùn, chöa bao giôø moät mình bò haõm truøng vi nhö laàn naøy, laïi coøn ñeøo moät coâ gaùi bò troïng thöông. Laøm theá naøo ñeå thoaùt khoûi voøng vaây? Thaät khoâng coøn keá gì nöõa neân khoâng khoûi choät daï. A Chaâu laïi caøng kinh haõi, baät leân tieáng khoùc, noùi: -Kieàu ñaïi gia ôi! Ñaïi gia cöù boû toâi ôû ñaây ñeå tìm ñöôøng chaïy thoaùt. Boïn hoï khoâng thuø oaùn gì vôùi toâi taát khoâng nôõ gieát. Kieàu Phong söïc nghó ra: "Quaû ñuùng theá thaät! Ñaây toaøn laø nhöõng ngöôøi nghóa hieäp, quyeát khoâng coù lyù naøo voâ côù haïi naøng. Ta sôùm tìm caùch thoaùt khoûi choán naøy laø hôn". Nhöng sau oâng nghó laïi: "Baäc ñaïi tröôïng phu ñaõ laøm phuùc thì phaûi laøm cho choùt. Tieát Thaàn Y chöa nhaän lôøi chöõa thöông, khoâng hieåu naøng soáng cheát ra sao thì Kieàu Phong naøy nôõ naøo tham soáng sôï cheát boû ñi cho ñaønh". OÂng ñaûo maét nhìn khaép boán phía thaáy voâ soá tay cao thuû voõ laâm. Nhöõng tay cao thuû naøy coù ngöôøi danh vang boán beå, coù haïng tuyeät ngheä hôn ñôøi, Kieàu Phong bieát quaù nöûa. Kieàu Phong nhaùc troâng thaáy nhöõng tay cao thuû thì huøng taâm traùng khí laïi noåi leân, nhöõng yù töôûng khieáp nhöôïc tieâu tan heát, oâng laåm baåm: "Duø Kieàu Phong naøy thòt naùt xöông tan giöõa Tuï Hieàn trang ñaây, phoûng coù chi laø ñaùng keå. Baäc ñaïi tröôïng phu soáng ñaõ laáy laøm vui, cheát coù chi laø ñaùng sôï?" Nghó vaäy, oâng cöôøi ha haû, noùi: -Tieát Thaàn Y! Caùc oâng ñeàu baûo toâi laø ngöôøi Khaát Ñan, muoán gieát toâi ñi tröø moái lo taâm phuùc. Haø haø! Laø ngöôøi Khaát Ñan hay laø ngöôøi Haùn, Kieàu moã ñeán luùc naøy vaãn chöa bieát roõ... Boãng trong ñaùm ngöôøi coù tieáng nhoû nheï caát leân: -Ñuùng roài! Ngöôi laø gioáng khoán kieáp coøn chöa töï bieát hay sao? Thanh aâm naøy cuøng vôùi thanh aâm nhaïo baùng Caùi bang luùc tröôùc laø moät. Ngöôøi naøy naáp vaøo trong ñaùm ñoâng noùi moät caâu roài im ngay neân khoâng hieåu laø ai. Quaàn huøng quay veà phía phaùt ra tieáng noùi ñaõ ñoâi ba laàn, thuyû chung vaãn chaúng ai maùy moâi. Neáu baûo laø ngöôøi ñoù thaáp luøn neân khoâng troâng thaáy thì cuõng phaûi vì trong ñaùm naøy chaúng coù ai thaáp luøn ñaëc bieät caû. Kieàu Phong nghe maáy caâu ñoù, chuù yù nhìn hoài laâu roài gaät ñaàu khoâng ñeå yù ñeán nöõa, quay sang noùi vôùi Tieát Thaàn Y: 251 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Giaû tyû laø ngöôøi Haùn, hoâm nay bò oâng sæ nhuïc nhö vaäy thì Kieàu moã naøy chaúng chòu thoâi ñaâu. Neáu toâi quaû laø ngöôøi Khaát Ñan, töùc laø keû ñòch cuûa nhaø Ñaïi Toáng, thì vieäc ñaàu tieân toâi phaûi gieát tieân sinh, chöù neáu toâi gieát vò anh huøng naøo khaùc thì tieân sinh laïi cöùu cho hoï soáng laïi, coù phaûi theá khoâng? Tieát Thaàn Y ñaùp: -Phaûi roài! Phaûi roài! Ngöôi muoán gieát ta thì gieát ñi chöù ta coù caàn gì. Kieàu Phong noùi: -Böõa nay toâi khaån caàu tieân sinh cöùu cho coâ nöông ñaây, theá laø moät maïng ñoåi moät maïng. Kieàu moã vónh vieãn khoâng bao giôø ñuïng ñeán chaân loâng tieân sinh. Tieát Thaàn Y khanh khaùch cöôøi, noùi: -Bình sinh laõo phu trò beänh cöùu ngöôøi, chæ coù ngöôøi caàu khaån mình, chöa töøng coù ai uy hieáp. Kieàu Phong noùi: -Toâi noùi moät maïng ñoåi moät maïng, raát hôïp leõ coâng baèng, naøo phaûi uy hieáp tieân sinh. Tieáng noùi nhoû nheï trong ñaùm ñoâng laïi noåi leân: -Ngöôi môû mieäng noùi laùo sao khoâng bieát theïn? Chæ laùt nöõa ñaõ bò loaïn ñao baêm naùt ra nhö caùm maø coøn daùm baûo tha maïng cho ngöôøi ö? Ngöôi... Kieàu Phong thoát nhieân caû giaän, quaùt leân: -Vaùc maët ra ñaây cho ta xem mi laø ai? Tieáng quaùt laøm rung chuyeån maùi ngoùi, buïi caùt treân töôøng nhaø rôi xuoáng tôùi taáp. Quaàn huøng nghe tieáng quaùt ñeàu phaûi uø tai, troáng ngöïc ñaùnh loaïn leân. Trong ñaùm ñoâng moät gaõ ñaïi haùn ngaát ngöôûng ñi khoâng vöõng, töïa hoà nhö ngöôøi say röôïu, cheänh choaïng böôùc ra. Quaàn huøng thaáy gaõ mình maëc baøo xanh, maët xaùm nhö tro, thaân theå cao lôùn ñeàu khoâng nhaän ra laø ai. Haéc Baïch Kieám Söû An noùi: -uûa! Y laø Truy Hoàn Tröôïng Ñaøm Thanh. Phaûi roài! Ñuùng laø ñoà ñeä Dieân Khaùnh thaùi töû khoâng sai. Truy Hoàn Tröôïng Ñaøm Thanh maët muõi nhaên nheo, döôøng nhö toaøn thaân ñau ñôùn voâ cuøng. Tay gaõ luoân luoân vuoát ngöïc loaïn leân, trong ngöôøi phaùt ra tieáng noùi: -Ta... ta vôùi ngöôi khoâng thuø khoâng oaùn, sao ngöôi laïi phaù phaùp thuaät cuûa ta? Thanh aâm gaõ nhoû nheï, y noùi maø khoâng maùy moâi chuùt naøo. Moïi ngöôøi thaáy vaäy ñeàu kinh haõi. Trong nhaø ñaïi saûnh chæ coù hai ba ngöôøi laø bieát y coù thuaât phuùc ngöõ (noùi baèng buïng), laïi saün noäi coâng vaøo baäc thöôïng thöøa, coù theå laøm cho ñoái phöông meâ man, kinh haõi maø cheát. Coù ñieàu neáu y gaëp phaûi tay ñoái thuû, coâng löïc coøn thaâm haäu hôn thì thuaät cuûa y chaúng nhöõng khoâng linh nghieäm nöõa maø chính mình y laïi bò thöông toån. Tieát Thaàn Y caû giaän hoûi: 252 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Coù phaûi ngöôi laø ñoà ñeä aùc Quaùn Maõn Doanh Ñoaøn Dieân Khaùnh? Ñaây ta môû anh huøng ñaïi yeán, môøi caùc vò anh huøng haûo haùn trong thieân haï. Ngöôi laø haïng heøn maït voâ lieâm sæ, sao daùm traø troän vaøo ñaây? Boãng thaáy treân caây cao coù tieáng ngöôøi voïng laïi: -Ngöôi noùi caùi gì maø anh huøng vôùi ñaïi yeán? Ta chæ cho laø cuoäc tuï hoïp cuûa luõ choù maù! Ñaàu caâu tieáng haõy coøn ôû xa maø vöøa heát caâu ngöôøi ñaõ theo aâm thanh vuït ñeán, töø treân töôøng cao leï laøng rôi xuoáng. Ngöôøi nay cao leânh kheânh maø gaày khaúng gaày kheo, cöû ñoäng cöïc kyø mau leï. Treân noùc nhaø voâ soá ngöôøi vung quyeàn, phoùng kieám ra ngaên trôû ñaõ bò chaäm treã, gaõ löôùt qua nhö khoâng. Trong nhaø ñaïi saûnh nhieàu ngöôøi nhaän bieát y laø Cuøng Hung Cöïc aùc Vaân Trung Haïc. Vaân Trung Haïc vöøa rôùt xuoáng saân, laïng ngöôøi ñi moät caùi ñaõ vaøo tôùi ñaïi saûnh. Gaõ tuùm laáy Ñaøm Thanh nhaûy xoâng laïi tröôùc maët Tieát Thaàn Y. Trong nhaø ñaïi saûnh voâ soá tay cao thuû ñeàu sôï gaõ laøm thöông toån ñeán Tieát Thaàn Y. Baûy taùm ngöôøi böôùc ra hoä veä cho Tieát. Deø ñaâu Vaân Trung Haïc ñaõ ñònh tröôùc, giaû vôø tieán leân ñeå luøi ra roài nhaûy voït leân töôøng cao. Neân bieát raèng nhöõng tay anh huøng haûo thuû ôû ñaây raát nhieàu, neáu laáy thöïc löïc maø tyû thí thì coù ñeán boán naêm chuïc tay thaéng noåi Vaân Trung Haïc. Song ai naáy ñeàu baát ngôø neân gaõ chieám ñöôïc thöôïng phong. Hôn nöõa, khinh coâng cuûa gaõ ñeán möïc phi thöôøng, khi gaõ nhaûy leân töôøng roài thì khoâng coøn ai ñuoåi kòp. Nhieàu ngöôøi trong quaàn huøng thoø tay vaøo tuùi moùc aùm khí, nhöng thaáy nhöõng ngöôøi treân noùc nhaø tôùi taáp ñuoåi theo, goïi nhau í ôùi, ngaên gaõ laïi neân khoâng ai daùm phoùng aùm khí ra, vaø nhöõng ngöôøi ñuoåi theo cuõng khoâng kòp. Kieàu Phong la leân: -Ñeå gaõ ñoù! Roài vung tay ñaùnh ra moät chöôûng leân khoâng. Chöôûng löïc phoùng ra raát nhanh, töïa nhö moät thöù khí giôùi voâ hình, chuïp caû phía tröôùc cho caû phía sau löng Vaân Trung Haïc. Vaân Trung Haïc ruù leân moät tieáng, teù laên xuoáng ñaát, mieäng traøo maùu töôi ra nhö suoái. Ñaøm Thanh vaãn ñöùng nhöng heát xieâu sang beân noï laïi veïo sang beân kia, mieäng ñaõ uù ôù troâng raát buoàn cöôøi. Nhöng tröôùc tình hình nghieâm troïng chaúng ai cöôøi leân ñöôïc, traùi laïi ai naáy ñeàu khieáp sôï. Tieát Thaàn Y bieát Vaân Trung Haïc tuy bò troïng thöông nhöng coøn coù sô cöùu ñöôïc, coøn Ñaøm Thanh thì taâm hoàn tieâu taùn maát caû roài. Thieân haï khoâng coøn thöù linh ñan dieäu döôïc naøo cöùu maïng cho gaõ ñöôïc nöõa. Tieát nghó ñeán Kieàu Phong môùi sô sô moät tieáng quaùt, moät chöôûng phoùng ra khoâng gian maø uy löïc ñaõ gheâ gôùm ñeán theá. Neáu haén muoán gieát mình thì vò taát ñaõ coù ngöôøi ngaên trôû kòp. 253 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
  10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Tieát Thaàn Y coøn ñang ngaãm nghó, chôït thaáy Ñaøm Thanh ñöùng yeân khoâng nhuùc nhích, mieäng heát uù ôù, hai maét trôïn ngöôïc leân, roõ laø ngöôøi ñaõ taét nghæ. Vöøa luùc naõy Ñaøm Thanh buoâng lôøi vuõ nhuïc Caùi bang, quaàn haøo Caùi bang caêm phaãn voâ cuøng, nhöng luùc ñoù chöa bieát laø ai, khí töùc chaúng bieát truùt vaøo ñaâu. Baây giôø thaáy Kieàu Phong ñaùnh cheát gaõ, hoï ñeàu coù caûm giaùc khoan khoaùi trong loøng. Boïn Ngoâ tröôûng laõo, Toáng tröôûng laõo ñeàu laø nhöõng tay haûo haùn tröïc tính, suyùt nöõa môû mieäng reo hoø ñeå hoan hoâ Kieàu Phong. Song vì nghó ñeán oâng laø gioáng Khaát Ñan ñaïi cöøu neân phaûi coá neùn loøng. Tuy khoâng noåi tieáng hoan hoâ, nhöng ai cuõng nghó thaàm: "Neáu khoâng ñöôïc Kieàu Phong laøm Bang chuùa thì Caùi bang baát lôïi voâ cuøng. Treân böôùc ñöôøng choâng gai töø ñaây trôû ñi, Caùi bang khoâng coù nhöõn g ngaøy huy hoaøng löøng laãy tieáng taêm nhö tröôùc nöõa". Kieàu Phong noùi: -Hai vò Du huynh! Hoâm nay taïi haï gaëp ôû ñaây raát nhieàu baïn beø, song baïn ñaõ trôû neân cöøu ñòch caû roài. Trong loøng taïi haï xieát bao caûm xuùc, mong raèng ñaïi huynh cho maáy baùt röôïu giaûi phieàn. Moïi ngöôøi thaáy Kieàu Phong ñoøi uoáng röôïu ñeàu laáy laøm kinh dò. Du Caâu laåm baûm: "Ñeå ta xem y ñònh giôû troø gì ñaây?" roài sai ngöôøi nhaø laáy röôïu ra. -------------------------oOo------------------------- 254 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2