intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 65

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
84
lượt xem
13
download

Lục mạch thần kiếm - tập 65

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 65', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 65

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Håi thø s¸u m−¬i l¨m Lôc m¹ch thÇn kiÕm xuÊt thñ kh«ng linh nghiÖm H− Tróc nghe l·o nãi ®Õn ng−êi th«ng minh tuÊn tó th× nghÜ thÇm: m×nh còng kh«ng ph¶i h¹ng ngu dèt g× cho cam nh−ng cßn hai ch÷ "tuÊn tó" th× qu¶ m×nh kh«ng ®−¬ng næi. Nhµ s− nghÜ vËy cói ®Çu xuèng nãi: - Nh÷ng nh©n vËt tuÊn nh· trªn thÕ gian thùc ra ch¼ng thiÕu g×, Ngay ngoµi kia còng cã hai ng−êi: mét ng−êi Mé Dung c«ng tö cßn mét ng−êi n÷a lµ c«ng tö hä §oµn. TiÓu t¨ng xin ®−a hä vµo ®·, ®Ó tiÒn bèi coi xem? L·o giµ c−êi ha h¶ nãi: - Ph¸i Tiªu Dao lµm viÖc g× còng nhÊt thiÕt lÊy duyªn kiÕp lµm yÕu tè c¨n b¶n. Ngay viÖc tªn nghÞch ®å §inh Xu©n Thu ph¶n s− ph¹m th−îng còng cã tiÒn nh©n. Nay l·o phu ®· ®em thÇn c«ng tu luyÖn b¶y m−¬i n¨m trêi truyÒn vµo th©n thÓ ng−¬i. Cã lý ®©u cßn ®i truyÒn cho ng−êi thø hai n÷a? H− Tróc hái: - TiÒn bèi!... Cã thËt tiÒn bèi ®· ®em c«ng phu rÌn luyÖn suèt ®êi truyÒn hÕt vµo cho tiÓu t¨ng? Nh− vËy... tiÓu t¨ng lµm sao tiªu thô ®−îc ¬n ®øc cao dµy ®ã? L·o giµ nãi: - ViÖc nµy ®èi víi ng−¬i lµ ho¹ hay lµ phóc khã mµ nãi tr−íc ®−îc. Vâ c«ng cao c−êng ch−a h¼n ®· phóc. Ng−¬i coi biÕt bao nhiªu ng−êi trªn thÕ gian ch¼ng hiÓu chót vâ c«ng nµo, chØ biÕt cÆm côi lµm viÖc, kh«ng ph¶i bËn t©m lo nghÜ ®iÒu g×, tr¸nh hÕt mäi chuyÖn c¹nh tranh ®ång thêi khái phiÒn n·o? Håi tr−íc ta chØ häc cÇm, kú, thi, ho¹ kh«ng theo ®uæi cho ®Õn cïng m«n vâ häc th× ®ã lµ mét giai ®o¹n sung s−íng nhÊt trong ®êi ta. Hµi tö ! §inh Xu©n Thu ch¾c mÈm ta ®· chÕt d−íi bµn tay cña h¾n råi, nªn h¾n lµm viÖc cµn rì kh«ng cßn uý kþ g× n÷a. Ngõng mét lóc, l·o nãi tiÕp: - TÊm ®å h×nh nµy n÷a trªn vÏ l¹i n¬i ta h−ëng phóc thanh nhµn. Cßn trong nói Thiªn S¬n ë câi T©y Vùc ta ®· cÊt giÊu nh÷ng s¸ch vë vÒ vâ häc th× ng−¬i r¸ng mµ t×m lÊy. Ng−¬i cø theo ®ã mµ rÌn luyÖn. ChØ trong vßng mét n¨m th× vâ c«ng ng−¬i tiÕn tíi møc ngang b»ng víi §inh Xu©n Thu. Nãi xong l·o thß tay vµo bäc lÊy ra mét cuén nho nhá nhÐt vµo tay H− Tróc. H− Tróc trong lßng lÊy lµm khã nghÜ nãi: - TiÓu t¨ng vâ häc ch−a thµnh, chuyÕn nµy v©ng mÖnh s− phô xuèng nói ®−a tin råi lËp tøc ph¶i vÒ chïa phôc mÖnh cña s− phô. ViÖc g× mµ ph−¬ng tr−îng b¶n tù cïng s− phô kh«ng chuÈn cho th× dï cã lêi dÆn cña tiªn bèi, tiÓu t¨ng còng kh«ng tu©n theo ®−îc. L·o giµ nh¨n nhã c−êi nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - NÕu lßng trêi ®· ®Þnh nh− thÕ, muèn ®Ó cho ¸c nh©n lµm cµn th× còng ®µnh chÞu chí biÕt lµm sao? Ng−¬i... Ng−¬i... L·o võa nãi ®−îc hai tiÕng ng−¬i th× ®ét nhiªn toµn th©n run b¾n lªn, tõ tõ cói xuèng, hai tay chèng ®Êt, râ rµng tinh thÇn l·o suy nh−îc v« cïng! H− Tróc c¶ kinh, véi ®−a tay ra n©ng dËy nãi: - L·o... l·o tiÒn bèi! TiÒn bèi lµm sao vËy? L·o giµ ®¸p: - Ba m−¬i n¨m trêi ta chÞu ®au khæ. B¶y m−¬i n¨m tu luyÖn cùc nhäc ®· truyÒn hÕt cho ng−¬i råi. B÷a nay mÖnh trêi ®· hÕt. Hµi tö! Ng−¬i kh«ng chÞu kªu ta mét lÇn b»ng "s− phô" hay sao? L·o nãi xong mÊy c©u nµy chØ cßn thoi thãp thë. H− Tróc b¶n tÝnh vèn thuÇn hËu, nh×n l·o giµ rÊt téi nghiÖp, thÊy râ rµng l·o chØ cßn sèng trong kho¶nh kh¾c. CÆp m¾t l·o lé ra nh÷ng sù khÈn cÇu tr«ng rÊt th¶m h¹i, khiÕn cho nhµ s− ph¶i mÒm lßng, bÊt thÇn buéc miÖng gäi lªn hai tiÕng: - S− phô! L·o giµ c¶ mõng, g¾ng søc rót mét ngãn tay bªn tr¸i ra mét c¸i vßng s¾t ®en, toan l¾p vµo tay H− Tróc, nh−ng v× kiÖt lùc qu¸, n¾m tay H− Tróc kh«ng chÆt. H− Tróc véi la gäi: - S− phô! Råi cÇm lÊy vßng ®eo vµo tay m×nh. L·o giµ nãi: - Hay! Hay l¾m!... hµi tö... ng−¬i lµ ®Ö tam ®Ö tö cña ta... khi gÆp T« Tinh Hµ, ng−¬i... ng−¬i kªu y b»ng ®¹i s− ca!... ng−¬i hä g×? H− Tróc ®¸p: - §Ö tö thËt kh«ng biÕt. L·o giµ nãi: - Cã ®iÒu ®¸ng tiÕc lµ t−íng m¹o ng−¬i khã coi! Trung gian tÊt cßn bÞ nhiÒu phen ®iªu ®øng. Th«i ®µnh phã mÆc thiªn c«ng! §¸ng tiÕc... thËt lµ ®¸ng tiÕc. Thanh ©m l·o mçi lóc mét yÕu ®i. L·o nãi ®Õn c©u "®¸ng tiÕc" thø hai th× c¬ hå kh«ng râ n÷a. §ét nhiªn ng−êi l·o x« vÒ phÝa tr−íc. Tr¸n dËp xuèng ®Êt ®¸ng "binh" mét tiÕng, råi kh«ng nhóc nhÝch ®−îc n÷a. H− Tróc lay gäi: - S− phô! S− phô! Nhµ s− n©ng l·o dËy, ®Ó tay lªn mòi th× l·o t¾t h¬i råi. H− Tróc cïng l·o ë víi nhau ch−a ®Çy mét giê. KÓ ra, còng ch−a cã t×nh nghÜa g× s©u s¾c cho l¾m. Nh−ng nhµ s− nghÜ m×nh ®ang thõa h−ëng b¶y m−¬i n¨m thÇn c«ng cña l·o. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H¬n n÷a l·o ®èi víi nhµ s− nh− ng−êi rÊt th©n cËn. Tãm l¹i cã thÓ nãi r»ng mét bé phËn ë trong m×nh l·o ®· biÕn vµo m×nh vµ ng−îc l¹i mét phÇn bé phËn cña m×nh ®· biÕn vµo néi thÓ l·o. §ét nhiªn l·o chÕt ®i, nhµ s− nghÜ l¹i kh«ng khái xóc ®éng can tr−êng, bu«ng mét tiÕng khãc. H− Tróc khãc mét håi råi g¹t n−íc m¾t nghÜ thÇm: - Ta ph¶i ®em tin nµy b¸o cho T« Tinh Hµ biÕt míi ®−îc. L·o tiªn sinh ®©y cø ®ßi ta kªu b»ng s− phô th× chÕt míi nh¾m m¾t ®−îc. M×nh còng miÔn c−ìng kªu mÊy tiÕng ®Ó gäi lµ an ñi tÊm lßng ng−êi trong lóc l©m chung. Ta ®· lµ ®Ö tö ph¸i ThiÕu L©m cã lý ®©u cßn ®i theo ph¸i kh¸c? May ë chç chuyÖn nµy chØ cã hai ng−êi biÕt th× l·o tiªn sinh ®· chÕt råi. Trªn ®êi ch¼ng mét ai hay. Nhµ s− quú phôc xuèng ®Êt h−íng vÒ di thÓ l·o giµ l¹y mÊy l¹y l©m r©m khÊn khøa: - L·o tiÒn bèi ¬i! TiÓu t¨ng kªu l·o tiÒn bèi b»ng "s− phô" lµ gi¶ ®ã chø kh«ng ph¶i thËt. L·o tiÒn bèi ë d−íi suèi vµng cã linh thiªng xin ®õng tr¸ch tiÓu t¨ng! KhÊn xong nhµ s− trë gãt ®i ra, vÉn chuån qua lç thñng trªn v¸ch ra ngoµi. B©y giê th©n thÓ nhµ s− lÑ lµng nh− con chim Ðn xuyªn qua hai bªn v¸ch v¸n ra khái c¨n nhµ mét c¸ch rÊt nhanh nhÑn. H− Tróc ra khái nhµ gç råi bçng giËt nÈy m×nh v× chç nµo còng thÊy nh÷ng c©y tïng ®æ xuèng n»m ngæn ngang. D−íi ®Êt l¹i cã mét c¸i huyÖt rÊt s©u. Nhµ s− kh«ng ngê míi vµo c¨n nhµ gç ch−a ®Çy mét giê mµ c¶nh t−îng bªn ngoµi ®· biÕn c¶i ®Õn trêi long ®Êt lë. Nhµ s− nghÜ l¹i ch¾c nh÷ng c©y tïng nµy bÞ ng−êi ®¸nh ®æ xuèng lóc m×nh ngÊt ®i cho nªn kh«ng hay biÕt g× c¶. H− Tróc l¹i thÊy mäi ng−êi bªn ngoµi nhµ ®· ph©n thµnh hai bän. Bän Lung ¸ l·o nh©n T« Tinh Hµ ngåi ë ®Çu mÐ h÷u. Bän HuyÒn N¹n, Khang Qu¶ng L¨ng, TiÕt Mé Hoa..., ®Òu ®øng ®»ng sau l·o. Tinh Tó L·o Qu¸i §inh Xu©n Thu ngåi ®Çu mÐ t¶. DiÖp NhÞ N−¬ng, ThiÕt DiÖn Nh©n (ng−êi mÆt s¾t) Du Th¶n Chi cïng bän ®Ö tö Tinh Tó L·o Qu¸i ®Òu ®øng ®»ng sau §inh Xu©n Thu. Mé Dung Phôc, V−¬ng Ngäc YÕn, §oµn Dù, C−u Ma TrÝ, §oµn Diªn Kh¸nh, Nam H¶i Ng¹c ThÇn th× nhën nh¬ ®øng ë xa xa, xem chõng kh«ng muèn vÒ bÌ víi phe nµo. Gi÷a T« Tinh Hµ cïng §inh Xu©n Thu ®èt mét c©y cét löa ch¸y rÊt to. T«, §inh hai l·o ®ang vËn ®éng ch−ëng lùc ®Ó ®Èy c©y ho¶ trô sang ®èi ph−¬ng. C©y ho¶ trô chªnh chÕch ®i lÊn dÇn vÒ mÐ h÷u. Râ rµng §inh Xu©n Thu ®ang chiÕm ®−îc th−îng phong. Mäi ng−êi ®Òu hai m¾t ®æ dån vµo c©y ho¶ trô nªn H− Tróc ë trong nhµ ra kh«ng ai ®Ó ý ®Õn. §−¬ng nhiªn V−¬ng Ngäc YÕn chØ quan t©m ®Õn biÓu ca lµ Mé Dung Phôc mµ §oµn Dù th× ®Ó hÕt t©m trÝ vµo V−¬ng Ngäc YÕn. Hai ng−êi nµy ch¼ng thÌm nh×n ®Õn c©y ho¶ trô mµ còng ch¼ng ®−a m¾t ngã H− Tróc lÊy mét lÇn. H− Tróc tõ ®»ng xa ®i sau mäi ng−êi qua sang mÐ h÷u ®øng bªn s− b¸ HuyÒn N¹n. Nhµ s− tuæi trÎ thÊy c©y ho¶ trô lín mçi lóc mét nhÝch l¹i gÇn mÐ h÷u. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung T« Tinh Hµ vËn ®éng ch©n khÝ, ¸o l·o phïng lªn tr«ng tùa hå nh− mét c¸nh buåm thuËn giã, hai tay l·o kh«ng ngít phãng ch−ëng ra. §inh Xu©n Thu vÉn c−êi nãi tù nhiªn, tay ¸o phe phÈy nhÑ nhµng d−êng nh− kh«ng ®Ó ý g×. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ®ang thi nhau t¸n tông s− phô. Nµo lµ: - Tinh Tó l·o tiªn cÊt nh¾c vËt nÆng coi nhÑ nh− kh«ng. ThÇn th«ng l·o tiªn trªn ®êi cã mét. B÷a nay c¸c ng−¬i sÏ ®−îc më réng tÇm m¾t. Nµo lµ: - S− phô ta cßn cã ý gi¸o huÊn cho kÎ kh¸c, nªn chØ tõ tõ thóc ®Èy thÇn c«ng. NÕu kh«ng th× chØ ra tay mét c¸i lµ l·o hä T« kia lËp tøc bÞ tru diÖt. Nµo lµ: - NÕu cßn kÎ nµo ch−a chÞu khuÊt phôc th× cø lÊy mét chäi mét nÕm thö mïi thÇn c«ng cña ph¸i Tinh Tó. Nµo lµ: - DÜ nhiªn ch¼ng ai muèn liÖt vµo hµng vâ sÜ h¹ l−u dï hä cã hîp lùc tiÕn ra, bän m×nh còng ch¼ng coi vµo ®©u. Nµo lµ: - Tinh Tó lµ mét ph¸i vâ thiªn h¹ v« ®Þch! ý trêi ®· ®Þnh râ nh− vËy. KÎ nµo lín mËt ®em gië trß ch©u chÊu ®¸ xe th× ch¼ng qua tù r−íc lÊy c¸i ho¹ diÖt vong mµ th«i. Gi¶ tû bän C−u Ma TrÝ, Mé Dung Phôc, §oµn Diªn Kh¸nh lóc nµy nghe chóng kho¸c l¸c ®ång thêi ra tay quay l¹i v©y ®¸nh §inh Xu©n Thu th× Tinh Tó L·o Qu¸i tuy b¶n l·nh cùc kú lîi h¹i còng khã lßng chèng l¹i ®−îc mÊy tay cao thñ hîp lùc liªn c«ng. Song bän C−u Ma TrÝ tr−íc nay còng ch¼ng cã thiÖn c¶m g× víi Lung ¸ l·o Nh©n T« Tinh Hµ, nªn hä ch¼ng buån ra gi¶i cøu l·o trong c¬n nguy khèn. H¬n n÷a ai còng cßn ®iÒu uý kþ lµ sî ng−êi ngoµi nh©n chç m×nh s¬ hë mµ h¹ thñ. V× vËy nªn nghe bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó thæi s− phô chóng lªn m©y xanh, bän C−u Ma TrÝ chØ tñm tØm c−êi chø kh«ng nãi g×. §ét nhiªn c©y ho¶ trô l−ít tíi phÝa tr−íc trÌm vµo ng−êi T« Tinh Hµ, mïi khÐt lÑt bay ra. MÊy chßm r©u dµi cña hä T« bÞ ®èt ch¸y s¹ch c¶. T« Tinh Hµ ph¶i cè søc chèng cù míi ®Èy ®−îc c©y ho¶ trô ra. Nh−ng c©y ho¶ trô ra xa ng−êi l·o kh«ng ®Çy hai th−íc. Ngän löa loÐ ra co l¹i ch¼ng kh¸c g× con tr¨n lín h¸ miÖng toan ®íp ng−êi... H− Tróc ngÊm ngÇm h¬i sî, lÈm bÈm: - Tuy ta kh«ng nh×n nhËn l·o hä T« kia lµ s− huynh, nh−ng ch¨ng Ýt nhiÒu còng cã mèi d©y d−a víi nhau. B©y giê m×nh tr«ng thÊy l·o s¾p bÞ c©y ho¶ trô ®èt chÕt biÕt lµm thÕ nµo cho ph¶i? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Bçng nghe hai tiÕng "beng beng" vang lªn tiÕp theo lµ hai tiÕng "tïng tïng" §ã lµ tiÕng trèng vµ tiÕng thanh la næi hiÖu. Nguyªn bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ®Òu mang theo nµo trèng, nµo ®ång la, n·o b¹t dÊu kÝn trong bäc. B©y giê míi ®em ra khua nhén lªn ®Ó tuyªn d−¬ng oai phong cña s− phô. L¹i mÊy g· phÊt cê xanh, cê vµng, cê ®á, cê tÝm, lín tiÕng reo hß. Trong vâ l©m khi hai ng−êi ®Êu néi lùc víi nhau, tõ thuë khai thiªn lËp ®Þa, ch−a ai dïng ®Õn thanh la, tiÕng trèng ®Ó oai trî bao giê. Vô nµy ®¸ng kÓ lµ mét vô hi h÷u. C−u Ma TrÝ c−êi ha h¶ nãi: - Tinh Tó L·o Qu¸i thËt lµ mét kÎ mÆt dµy cæ kim hiÕm thÊy! Gi÷a nh÷ng tiÕng thanh la, tiÕng trèng khua huyªn n¸o om sßm, mét tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó lÊy ra mét m¶nh giÊy, lín tiÕng ®äc mét ®o¹n biÒn ngÉu ®Ó ca ngîi Tinh Tó l·o tiªn d−¬ng oai ë Trung Nguyªn. Kh«ng hiÓu tªn nµy ®· m−în ®−îc tay ®å gµn nµo so¹n cho bµi nµy ®Ó t¸n tông c«ng ®øc cña Tinh Tó L·o Qu¸i. ThËt lµ mét trµng bÎ ng« bÎ dõa, tiÕng loa pha lÉn tiÕng trèng. Ta h·y g¸c nh÷ng lêi ca tông cña bän vâ sÜ kia ra. Thùc t×nh mµ nãi th× néi lùc Tinh Tó L·o Qu¸i qu¶ lµ dµo d¹t nh− sãng cån. Gi÷a lóc tiÕng thanh la tiÕng trèng vang lõng vµ tiÕng x−ng tông om sßm, c©y ho¶ trô ch¸y to tiÕn lªn nöa th−íc. §ét nhiªn cã tiÕng b−íc ch©n vang lªn, h¬n hai chôc ®¹i h¸n tö sau nhµ im lÆng ch¹y ra ®øng tr−íc mÆt T« Tinh Hµ. §©y lµ nh÷ng g· c©m ®iÕc ®· khiªng HuyÒn N¹n lªn nói lóc tr−íc vµ ®Òu lµ ®Ö tö T« Tinh Hµ. §inh Xu©n Thu phãng ch−ëng lùc ra ®Èy c©y ho¶ trô tíi ®èt h¬n hai m−¬i ®¹i h¸n ®ã. LËp tøc da thÞt ch¸y xÌo xÌo mµ c¶ hai m−¬i tªn vÉn ®øng ®iÒm nhiªn gi÷a vïng löa ch¸y. MÆc dï toµn th©n hä bÞ löa ®èt hä vÉn ®øng yªn kh«ng nhóc nhÝch. Hä l¹i c©m kh«ng lªn tiÕng, thµnh ra mét tÊn kÞch bi tr¸ng. Nh÷ng ng−êi bµng quan nh×n th¶m kÞch nµy kh«ng khái ®éng lßng. C¶ V−¬ng Ngäc YÕn lÉn §oµn Dù còng ph¶i ®¶o m¾t nh×n ra th× thÊy ngän löa ë c©y ho¶ trô ®−¬ng ®èt tíi h¬n hai m−¬i ®¹i h¸n c©m ®iÕc. G· nµo còng bÞ löa ch¸y ®ïng ®ïng. ChØ trong kho¶nh kh¾c, mÊy g· ch¸y ®en nh− côc than. §oµn Dù bçng la lªn: - Kh«ng ®−îc tµn nhÉn ®Õn thÕ! Chµng vung tay ph¶i ra toan dïng "Lôc m¹ch ThÇn kiÕm" ®Ó ®¸nh §inh Xu©n Thu. Nh−ng chµng vËn kiÕm kh«ng ®óng phÐp nªn néi lùc ®Çy rÉy mµ chØ chuyÓn qua chuyÓn l¹i chø kh«ng theo ®Çu ngãn tay phãng ra ngoµi ®−îc, tr¸n chµng to¸t ®Çy må h«i, chµng cÊt tiÕng gäi: - Mé Dung huynh! Mé Dung huynh mau mau ra tay ng¨n trë bän tµn ¸c kia ®i. Võa n·y Mé Dung Phôc, tinh thÇn l©m vµo cuéc h«n mª toan tù vÉn. May nhê ®−îc c«ng phu "Lôc m¹ch ThÇn kiÕm" cña §oµn Dù ®¸nh rít thanh tr−êng kiÕm ë tay y xuèng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Nh−ng lóc ®ã tinh thÇn y ®ang ho¶ng hèt ch−a nh×n thÊy phÐp phãng "Lôc m¹ch ThÇn kiÕm" ra sao. Sau y ®· biÓu §oµn Dù diÔn l¹i cho xem, nh−ng §oµn Dù vÉn ch−a t¸i diÔn. Mé Dung Phôc nghe §oµn Dù kªu m×nh ra tay liÒn nãi: - §oµn huynh hiÖn ë ®©y, tiÓu ®Ö ®©u d¸m móa r×u qua m¾t thî, ®¸nh trèng qua cöa nhµ sÊm? Xin §oµn huynh l¹i thö ra chiªu "Lôc m¹ch ThÇn kiÕm" ®i! §oµn Diªn Kh¸nh ®Õn sau, ch−a nh×n thÊy §oµn Dù phãng "Lôc m¹ch ThÇn kiÕm". Nh−ng l·o lµ chÝnh ph¸i hä §oµn n−íc §¹i Lý th× thø thÇn c«ng ®Æc biÖt trong nhµ l·o nay dÜ nhiªn lµ l·o ®· ®−îc nghe qua. L·o võa nghe Mé Dung Phôc nãi bÊt gi¸c run lªn, liÕc m¾t nh×n §oµn Dù ®Ó hiÓu xem chµng cã hiÓu m«n thÇn c«ng ®ã thËt kh«ng. Nh−ng l·o thÊy chµng ®−a ngãn trá bªn ph¶i ra, nµo ®iÓm, nµo v¹ch, xuÊt thñ rÊt ph−¬ng ph¸p song néi lùc tuyÖt kh«ng ph¸t huy ®−îc chót nµo. L·o kh«ng hiÓu §oµn Dù ®· häc qua m«n nµy ch−a mµ sao kh«ng sö dông theo ý muèn m×nh ®−îc. L·o lÈm bÈm nhñ thÇm: - Nµo thÊy "Lôc m¹ch ThÇn kiÕm" g× ®©u mµ m×nh ®· sî cuèng lªn? Ch¼ng qua th»ng lái nµy h− tr−¬ng thanh thÕ ®Ó lõa g¹t ng−êi ngoµi. M«n Lôc m¹ch ThÇn kiÕm cña hä §oµn ta tuy c¸c bËc cè l·o cã truyÒn l¹i c¸i tªn nµy, mµ thùc ra ®· cã ng−êi nµo luyÖn ®−îc ®©u? Mé Dung Phôc thÊy §oµn Dù kh«ng chÞu ra tay th× cho lµ chµng cã ý giÊu diÕm. Y lµ ng−êi rÊt s©u s¾c, kh«ng chÞu hµnh ®éng mét c¸ch khinh xuÊt chØ ®øng nguyªn mét bªn ®Ó xem biÕn diÖn. Sau mét lóc n÷a, h¬n hai chôc tªn ®¹i h¸n c©m ®iÕc ®øng d−íi lµn löa ®á cña c©y ho¶ trô ®· bÞ ch¸y thµnh than chÕt ®Õn mét nöa, cßn mét nöa ®Òu bÞ träng th−¬ng. Bçng nghe tiÕng trèng nhén nhÞp. §inh Xu©n Thu phÊt tay ¸o bµo lu«n hai c¸i, c©y ho¶ trô v−ît qua ®¸m ®¹i h¸n c©m ®iÕc, tr−ên ®Õn T« Tinh Hµ. TiÕt Mé Hoa kªu lªn: - Kh«ng ®−îc h¹i s− phô ta! Råi toan tung m×nh nh¶y ®Õn tr−íc c©y ho¶ trô. T« Tinh Hµ phãng ra mét ch−ëng ®Èy TiÕt Mé Hoa ra råi b¶o: - Ng−¬i lµm thÕ chÕt còng v« Ých. §o¹n l·o ng−ng tô hÕt toµn lùc vµo tay tr¸i ®¸nh tíi c©y ho¶ trô. Nh−ng lóc nµy néi lùc cña l·o bÞ hao tæn rÊt nhiÒu. Ch−ëng lùc cña l·o chØ t¹m thêi ng¨n c¶n ®−îc mét chót. L·o thÊy toµn th©n nãng báng, tr−íc m¾t ngän löa ch¸y ®á rùc. N¨m tr−íc l·o ph¸t thÖ gi¶ c©m gi¶ ®iÕc ®Ó ®¸nh ®æi lÊy cuéc sèng thªm ba m−¬i n¨m. Trong kho¶ng thêi gian ba m−¬i n¨m nay, c«ng lùc cña l·o tuy tiÕn triÓn rÊt nhiÒu song §inh Xu©n Thu còng tiÕn triÓn mau lÑ h¬n. So víi ba m−¬i n¨m tr−íc hai ng−êi ®· tØ thÝ th× lÇn nµy vâ c«ng l¹i cµng c¸ch xa h¬n tr−íc nhiÒu. Lóc nµy ch©n khÝ trong m×nh T« Tinh Hµ kh¸c nµo ngän ®Ìn hÕt dÇu vµ ch¾c ch¾n kh«ng cßn lèi nµo tho¸t khái ®éc thñ cña §inh L·o Qu¸i. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung T« Tinh Hµ nghÜ ®Õn s− phô gi¶ chÕt ba m−¬i n¨m nay, b©y giê §inh Xu©n Thu giÕt xong m×nh råi tÊt nhiªn sÏ sÊn vµo nhµ ^^^ s− phô còng kh«ng chèng næi. Ng−êi l·o bÞ c©y ho¶ trô bøc b¸ch mµ trong d¹ l¹i cµng bån chån. H− Tróc thÊy T« Tinh Hµ ®ang lóc cùc kú nguy cÊp mµ vÉn ®øng nguyªn chç kh«ng chÞu lïi nöa b−íc. Nhµ s− kh«ng nhÞn ®−îc n÷a tiÕn l¹i n¾m lÊy sau l−ng T« Tinh Hµ nãi: - ChÕt thÕ còng v« Ých, tr¸nh ®i cho mau! ThËt lµ c¬ duyªn gÆp thêi. Lóc nµy T« Tinh Hµ phãng ch−ëng ra nh−ng ch−ëng lùc rÊt suy yÕu t−ëng ch¼ng cßn c«ng hiÖu g× n÷a, ®µnh mét d¹ tö chiÕn cho ®Õn lóc cuèi cïng, ch¼ng lÏ bã tay chÞu chÕt mµ th«i... Ngê ®©u l·o c¶m thÊy sau l−ng ®ét nhiªn cã luång néi lùc hïng hËu v« cïng truyÒn vµo trong ng−êi m×nh. Néi lùc nµy l¹i ®óng nh− luång néi lùc trong ng−êi l·o. Ch−ëng võa phãng ra, ch−ëng lùc t¨ng gia kh«ng biÕt mÊy lÇn. Bçng nghe nh÷ng tiÕng tï vµ vang lªn: c©y ho¶ trô ch¹y ng−îc trë l¹i ®Õn ®èt §inh Xu©n Thu, d− thÕ trµn c¶ tíi bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ®Õn bÞ v©y trong vßng löa ®á. ChØ trong gi©y l¸t tiÕng thanh la, tiÕng trèng, tiÕng n·o b¹t lo¹n x¹ c¶ lªn, lÉn víi nh÷ng c©u chóc tông: - Uy thÕ ph¸i Tinh Tó lµm chÊn ®éng Trung Nguyªn. ¢n s− ta lµ tay thiªn h¹ v« ®Þch. TiÕng chóc tông xen lÉn víi nh÷ng tiÕng chöi bíi tôc t»n, tiÕng gäi nhau ¬i íi ch¹y trèn mong tho¸t n¹n. §inh Xu©n Thu giËt m×nh kinh sî. Thùc ra th× néi lùc H− Tróc cã hîp víi ch−ëng phong cña T« Tinh Hµ còng ch−a ch¾c ®· th¾ng næi §inh Xu©n Thu. Cã ®iÒu Tinh Tó l·o qu¸i ®ang lóc n¾m v÷ng phÇn th¾ng th× gÆp cuéc ph¶n kÝch mét c¸ch bÊt th×nh l×nh. V× l·o bÞ vè bÊt ngê nªn sî h·i cuèng quýt, ch©n tay bñn rñn. §ång thêi l·o qu¸i ph¸t gi¸c ra ch−ëng phong cña ®èi ph−¬ng bao hµm mét thø néi lùc v« cïng m·nh liÖt, cao xa h¬n s− huynh T« Tinh Hµ nhiÒu, mµ hiÓn nhiªn lµ c«ng phu cña b¶n ph¸i. L·o tù hái: - Hay lµ s− phô bÞ ta s¸t h¹i, ®ét nhiªn hiÓn linh? Linh hån s− phô nhËp vµo s− huynh ®Ó ®ßi nî m×nh ch¨ng? NghÜ tíi ®©y bÊt gi¸c l·o run lªn, kh«ng ng−ng tô néi lùc ®−îc n÷a. C©y ho¶ trô bÞ ®Èy tíi bªn m×nh mµ kh«ng cßn søc ®Èy ra. Tr−íc diÔn biÕn ®ét ngét nµy T« Tinh Hµ cïng §inh Xu©n Thu tÊt nhiªn lµ kh«ng ngê ®Õn, chÝnh H− Tróc còng ch¼ng hiÓu g× hÕt. C©y ho¶ trô lÇn vÒ phÝa §inh Xu©n Thu ch¸y rÊt d÷ déi. §inh Xu©n Thu la lªn: - ThiÕt diÖn ®å nhi! Mau ra tay ®i! Du Th¶n Chi trong lóc th¶ng thèt, kh«ng kÞp suy nghÜ g× n÷a vïng m×nh nh¶y ra, phãng c¶ song ch−ëng ®Ó ®Èy c©y ho¶ trô. Bçng nghe tiÕng xÌo xÌo vang lªn. C©y ho¶ trô gÆp luång ch−ëng phong khÝ l¹nh phi th−êng, chØ trong chíp m¾t ngän löa ®á rùc t¾t ngÊm, c¶ luång khãi xanh còng tiªu tan rÊt mau. D−íi ®Êt, chØ cßn l¹i nh÷ng khóc cµnh th«ng to lín ®· ch¸y thµnh than. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung §inh Xu©n Thu bÞ ch¸y hÕt c¶ mµy r©u. ¸o quÇn ch¸y r¸ch t¶ t¬i. VÎ mÆt l·o còng cùc kú ho¶ng hèt. Trong lßng l·o vÉn n¬m níp lo sî ©m hån s− phô linh, l·o kh«ng d¸m ngang ng−îc n÷a, cÊt tiÕng gäi bän ®å ®Ö: - §i th«i! L·o l¹ng ng−êi ®i mét c¸i ®· ra xa ®Õn b¶y t¸m tr−îng. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó còng cóp ®u«i ch¹y theo thÇy. Ch¼ng ai kÞp l−îm nµo trèng, nµo thanh la, n·o b¹t bá ngæn ngang d−íi ®Êt. Bµi tõ ca tông Tinh Tó oai danh trÊn ®éng Trung Nguyªn còng ch−a ®äc xong ®· bÞ löa ch¸y mét miÕng lín, m¶nh cßn l¹i bay ®i bay l¹i trªn mÆt ®Êt, tùa hå nh− chÕ nh¹o c«ng cuéc d−¬ng oai cña Tinh Tó L·o Qu¸i t¹i Trung Nguyªn lµ chuyÖn ®Çu voi ®u«i chuét. ThÇy trß ph¸i Tinh Tó bá ch¹y mét c¸ch ®ét ngét khiÕn mäi ng−êi ®Òu söng sèt. DiÖp NhÞ N−¬ng gäi giùt l¹i: - §inh ca ca! §inh ca ca bá t«i mµ ®i? Ch¼ng ^^^ g× víi nhau hÕt? Døt lêi mô còng ch¹y nh− bay ®uæi theo §inh Xu©n Thu. Bän §oµn Diªn Kh¸nh, Nam H¶i Ng¹c ThÇn, C−u Ma TrÝ ®Òu cho Lung ¸ l·o nh©n T« Tinh Hµ dô ®Þch b»ng kÕ khæ nhôc, nhö cho §inh Xu©n Thu ^^^ c«ng lùc ®Ó ®èt ch¸y bän ®å ®Ö c©m ®iÕc cña m×nh, råi ^^^ ®ßn ®¸nh bÊt th×nh l×nh nh− sÐt næ l−ng trêi khiÕn cho ®èi ph−¬ng kh«ng kÞp ®Ò phßng, cóp ®u«i ch¹y. Lung ¸ l·o nh©n lµ tay b¶n l·nh phi th−êng l¾m m−u nhiÒu trÝ tõng næi danh lõng lÉy trªn chèn giang hå. Võa råi l·o cïng Tinh Tó L·o Qu¸i më ®Çu ^^^ ®· ®¸nh bËt mét c©y tïng rÊt lín ®−êng kÝnh ®Õn h¬n mét th−íc. Mäi ng−êi ®Òu ph¶i kinh hån ®éng ph¸ch. Sau cïng l·o ^^^ thÇn c«ng khiÕn Tinh Tó l·o qu¸i ph¶i c¾m ®Çu ch¹y dµi. V× yªn trÝ nh− vËy, quÇn hïng kh«ng lÊy lµm l¹. H− Tróc chØ lµ mét tªn ®Ö tö vµo hµng tam ®¹i ph¸i ThiÕu L©m b¶n l·nh y rÊt tÇm th−êng ai còng biÕt råi, nªn kh«ng ngê v× y ®· ¸m trî Ng« Tinh Hµ. ChÝnh H− Tróc còng ch¼ng hiÓu g× r¸o. ChØ T« Tinh Hµ liÕc m¾t nh×n thÊy chiÕc vßng s¾t ®eo ë ngãn tay H− Tróc ®óng lµ chiÕc vßng cña s− phô lµ biÕt râ ngay. Lßng l·o võa xãt th−¬ng l¹i võa mõng thÇm. Mé Dung Phôc nãi: - L·o tiÒn bèi c«ng lùc uyªn th©m, ®uæi ®−îc l·o qu¸i ch¹y dµi, ch¾c lµ sau trËn ¸c ®Êu kinh hån nµy l·o ph¶i t¸ng ®ëm kinh hån kh«ng d¸m dßm rá Trung Nguyªn n÷a. ThÕ lµ l·o tiÒn bèi ®· ®−îc mét viÖc phóc ®øc cho vâ l©m vËy! T« Tinh Hµ thÊy m−êi phÇn ®Ö tö cña m×nh bÞ chÕt ®Õn t¸m chÝn, cßn vµi phÇn th× bÞ träng th−¬ng, nªn lßng l·o rÊt ®au th−¬ng. T« Tinh Hµ sùc nhí ngay ®Õn sù an nguy cña s− phô, quay l¹i nãi víi bän HuyÒn N¹n, Mé Dung Phôc mÊy c©u kh¸ch s¸o, råi cÇm tay H− Tróc nãi: - TiÓu s− phô! Mêi tiÓu s− phô ®i víi l·o s− vµo trong nµy! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H− Tróc ®−a m¾t nh×n HuyÒn N¹n ®Ó hái ý kiÕn. HuyÒn N¹n nãi: - T« tiÒn bèi lµ bËc cao nh©n trong vâ l©m. NÕu ng−êi cã ®iÒu chi d¹y b¶o, ng−¬i ph¶i nhÊt nhÊt tu©n theo mÖnh lÖnh míi ®−îc! H− Tróc ®¸p gän mét tiÕng: - V©ng. Råi theo T« Tinh Hµ chui cöa ®éng ®i vµo. T« Tinh Hµ thuËn tay kÐo tÊm v¸n gç, ch¾n ngang cöa ®éng. Mäi ng−êi bªn ngoµi ®Òu lµ nh÷ng tay biÕt nhiÒu hiÓu réng trªn chèn giang hå, thÊy cö ®éng nµy, biÕt ngay T« Tinh Hµ kh«ng muèn ng−êi ngoµi tiÕn vµo th¸m thÝnh, nªn ®Òu gi÷ ý kh«ng ai thãc m¸ch ®Õn viÖc cña l·o. Ng−êi Ýt lÞch duyÖt trong ®¸m nµy th× l¹i chØ ch¨m chó ®Ó ý vµo V−¬ng Ngäc YÕn. T« Tinh Hµ cïng H− Tróc vµo trong nhµ lóc nµo chµng còng kh«ng hay, chµng ch¼ng cßn lßng nµo mµ ®Ó ý ®Õn viÖc hai ng−êi n÷a. T« Tinh Hµ d¾t tay H− Tróc vµo nhµ trong. Sau khi chuån qua hai læ hæng hai tÇng v¸ch v¸n vµo tíi n¬i, th× thÊy l·o giµ n»m phôc d−íi ®Êt, Tinh Hµ ®−a tay ra sê s− phô thÊy l·o chÕt råi. Vô nµy tuy m−êi phÇn hä T« ®· biÕt ®−îc t¸m, chÝn, nh−ng kh«ng nhÞn næi mèi bi ai tõ ®¸y lßng ph¸t ra, «ng phôc xuèng l¹y tr−íc thi hµi s− phô, võa khãc võa nãi: - S− phô ¬i s− phô! S− phô bá ®Ö tö ra ®i vÜnh viÔn kh«ng trë l¹i n÷a. Tõ ®©y bän ®Ö tö kh«ng cßn bao giê ®−îc nghe lêi gi¸o huÊn cña s− phô n÷a! H− Tróc nghÜ thÇm: - L·o giµ nµy ®óng lµ s− phô T« tiÒn bèi. Qu¶ nhiªn l·o ®· nãi thËt, chø kh«ng ph¶i lõa g¹t ta. T« Tinh Hµ g¹t n−íc m¾t ®øng dËy n©ng thi thÓ s− phô lªn ®Æt tùa vµo v¸ch v¸n ®Ó ngåi ngay ng¾n. T« l¹i d¾t H− Tróc cïng ®Õn ngåi tùa vµo v¸ch ngang vai víi l·o s− phô. H− Tróc tù hái: - T« tiÒn bèi ®Æt m×nh ngåi ngang bªn x¸c chÕt l·o s− phô y ®Ó lµm g×? Ch¼ng lÏ... «ng nµy còng b¾t ta ph¶i chÕt theo s− phô? NghÜ vËy nhµ s− trÎ tuæi c¶m thÊy ín g¸y. Y muèn ®øng dËy nh−ng kh«ng d¸m. mét lµ y vÉn kÝnh sî T« Tinh Hµ, kh«ng d¸m tr¸i ý, hai lµ ^^^ s− b¸ tæ HuyÒn N¹n ®· b¶o nhÊt nhÊt tu©n theo mÖnh lÖnh ^^^. ^^^ T« Tinh Hµ kÐo ngay ng¾n l¹i c¸i v¹t ¸o cña «ng ®· bÞ ^^^ mét nöa, råi ®ét nhiªn «ng quú xuèng tr−íc mÆt m×nh, H− Tróc ^^^ söng sèt! T« Tinh Hµ dËp ®Çu l¹y, nãi: - KÎ ®Ö tö bÊt tiÕu ph¸i Tiªu Dao lµ T« Tinh Hµ xin lµm lÔ b¸i kiÕn ch−ëng m«n b¶n ph¸i! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H− Tróc sî qu¸. Ch©n tay luèng cuèng, y lÈm bÈm mét m×nh: - Cha nµy ®iªn mÊt råi! Cha nµy ®iªn mÊt råi! Nhµ s− hÊp tÊp quú lªn dËp ®Çu mµ l¹y T« Tinh Hµ võa nãi: - L·o tiÒn bèi thi hµnh ®¹i lÔ thÕ nµy, tiÓu t¨ng ph¶i tæn thä mÊt! T« Tinh Hµ nghiªm s¾c mÆt nãi: - S− ®Ö! S− ®Ö ®· ®−îc s− phô ta thu n¹p lµm ®Ö tö truyÒn ^^^, tøc lµ ch−ëng m«n cña b¶n ph¸i. Ta tuy lµ s− huynh, nh−ng ta thi ®¹i lÔ ®©y lµ tá lßng chÝ thµnh víi b¶n ph¸i vµ lµ lÔ ra m¾t ch−ëng m«n ^^^ ®−¬ng nhiªn lµ dËp ®Ëu l¹y t¸m l¹y! H− Tróc Êp óng: - C¸i nµy... c¸i nµy... B©y giê nhµ s− biÕt râ T« Tinh Hµ kh«ng ph¶i ph¸t ®iªn, nh−ng «ng kh«ng ®iªn th× m×nh l¹i cµng l©m vµo t×nh tr¹ng khã xö. T« Tinh Hµ nãi: - S− ®Ö ¬i! TÝnh m¹ng ta mµ cßn sèng ®−îc lµ nhê ë s− ®Ö cøu cho. Ch¾c ch¾n s− phô ®· hoµn thµnh cho s− ®Ö råi, vËy s− ®Ö nhËn mÊy l¹y cña ta lµ ®¸ng l¾m. S− phô ®· b¶o s− ®Ö b¸i cho trän vÑn lÔ thÇy trß. Ph¶i ch¨ng ng−êi b¶o s− ®Ö khÊu ®Çu chÝn c¸i? S− ®Ö ®· dËp ®Çu l¹y ch−a? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng dËp ®Çu l¹y råi, nh−ng lóc Êy ch−a biÕt lµ lÔ b¸i s−. TiÓu t¨ng ®· lµ ®Ö tö ph¸i ThiÕu L©m, kh«ng thÓ biÕn c¶i ®Ó gia nhËp ph¸i kh¸c ®−îc. T« Tinh Hµ nãi: - DÜ nhiªn s− phô ®· hiÓu s− ®Ö lµ ®å ®Ö ph¸i ThiÕu L©m nªn nhÊt ®Þnh ng−êi ho¸ gi¶i vâ c«ng tr−íc cña s− ®Ö råi míi truyÒn vâ c«ng b¶n ph¸i sau. Ph¶i ch¨ng s− phô ®· trót hÕt c«ng lùc suèt ®êi cña ng−êi vµo néi thÓ s− ®Ö? H− Tróc gËt ®Çu nãi: - §óng thÕ! T« Tinh Hµ l¹i nãi: - Tiªu biÓu cña b¶n ph¸i lµ c¸i nhÉn s¾t kia. Ph¶i ch¨ng còng do s− phô ®eo vµo ngãn tay cho s− ®Ö? H− Tróc ®¸p: - ChÝnh thÕ! Cã ®iÒu... tiÓu t¨ng hoµn toµn kh«ng hiÓu ®ã lµ tiªu biÓu cña ch−ëng m«n nh©n g× g× hÕt...! T« Tinh Hµ ngåi xÕp b»ng xuèng ®Êt nãi: - S− ®Ö! Phóc tr¹ch s− ®Ö cùc kú th©m hËu! Ta cïng §inh Xu©n Thu mÊy chôc n¨m trêi, mong mái c¸i nhÉn s¾t ®ã, thuû chung vÉn kh«ng ®−îc! VËy mµ s− ®Ö míi gÇn gòi s− phô trong vßng mét giê s− phô ®· trao nhÉn cho. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H− Tróc véi nãi: - VËy tiÒn bèi lÊy ®i th«i! C¸i nhÉn nµy tiÓu t¨ng kh«ng dïng lµm g× ®−îc! H− Tróc võa nãi võa rót nhÉn ra. Nh−ng kh«ng ngê c¸i nhÉn bªn trong cã nhiÒu nÊc nhµ s− r¸ng søc giËt m¹nh song chØ tæ lµm cho tay ®au nhøc mµ thuû chung vÉn kh«ng sao rót nhÉn ra ®−îc. T« Tinh Hµ nghiªm s¾c mÆt nãi: - S− ®Ö! S− ®Ö ®· chÞu lêi träng th¸c cña s− phô lóc l©m chung. Cã lý ®©u l¹i tõ chèi tr¸ch nhiÖm? S− phô ®· trao nhÉn cho s− ®Ö, ph¶i ch¨ng lµ ®Ó trõ diÖt §inh Xu©n Thu? H− Tróc nãi: - ChÝnh thÕ! Nh−ng tiÓu t¨ng ®¹o h¹nh kÐm, lµm sao lµm næi träng tr¸ch ®ã? T« Tinh Hµ nãi: - Lóc n·y chÝnh s− ®Ö míi ra tay lµm cho §inh Xu©n Thu xÐm mÆt ch¸y mµy, thÊt ®iªn b¸t ®¶o, råi ï tÐ ch¹y. Sù thËt rµnh rµnh ra ®ã ch¼ng lÏ cßn gi¶ m¹o ®−îc −? H− Tróc ng¹c nhiªn nãi: - TiÓu t¨ng cã ra tay ®©u mµ tiÒn bèi cø ®æ cho tiÓu t¨ng? T« Tinh Hµ thë dµi nãi: - S− ®Ö! Vô nµy bªn trong cßn nhiÒu ®iÓm khuÊt khóc, s− ®Ö ch−a biÕt ®Êy th«i! §Ó råi ta nãi cho s− ®Ö nghe. Ngõng mét l¸t T« Tinh Hµ l¹i nãi tiÕp: - Tiªu Dao ph¸i tr−íc ®©y ®· cã lÖ: Khi ch−ëng m«n tÞch ®i th× kh«ng nhÊt ®Þnh do ®¹i ®Ö tö lªn kÕ vÞ. Trong bän ®Ö tö b¶n ph¸i hÔ ai lµ ng−êi cã vâ c«ng cao c−êng nhÊt sÏ ®−îc lªn lµm chøc Ch−ëng m«n. S− phô chóng ta tr−íc cã ba vÞ s− huynh, cßn ng−êi lµ s− ®Ö nhá nhÊt. Khi th¸i s− phô l©m chung, ba vÞ ®å ®Ö tØ thÝ h¬n thua, th× s− phô chóng ta ®o¹t ®−îc chøc Ch−ëng m«n. Hai vÞ s− b¸ chóng ta cã lÏ trong lßng kh«ng ®−îc hoan hØ, nªn viÔn tÈu ph−¬ng xa. Ngõng mét l¸t T« Tinh Hµ kÓ tiÕp: - S− phô thu hai ng−êi ®å ®Ö lµ ta vµ §inh Xu©n Thu, nh÷ng ®iÒu së häc cña s− phô rÊt phøc t¹p: ai muèn lµm Ch−ëng m«n th× ph¶i tréi hÕt c¶ c¸c m«n. Kh«ng nh÷ng tû vâ mµ th«i, mµ cßn tû c¶ cÇm, kú, thi, ho¹ n÷a. §inh Xu©n Thu ngoµi vâ c«ng ra, c¸c m«n kh¸c y ®Òu ch¼ng biÕt tý g×. Y tù l−îng kh«ng cã hy väng tranh giµnh ®−îc chøc Ch−ëng m«n, nªn y h¹ thñ tr−íc: ®¸nh s− phô tung xuèng vùc th¼m, l¹i ®¸nh ta bÞ träng th−¬ng! H− Tróc hái: - Sao §inh Xu©n Thu l¹i kh«ng giÕt tiÒn bèi ®i? T« Tinh Hµ ®¸p: - S− ®Ö ®õng t−ëng y nh©n nghÜa ®©u nhÐ! Së dÜ y ®Ó ta sèng lµ còng cã môc ®Ých ®ã. Lóc ®ã ta b¶o y: "Nµy §inh Xu©n Thu! Tuy vâ c«ng ng−¬i th¾ng ®−îc c¶ s− phô lÉn s− huynh, song nh÷ng m«n huyÒn diÖu cña ph¸i Tiªu Dao ng−¬i ch−a lµm ®−îc ®Õn n¬i, lµ bé "Tiªu Dao Ngù Phong". Ng−¬i cã muèn coi kh«ng? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung T« Tinh Hµ thë phµo mét c¸i råi kÓ tiÕp: - S− ®Ö! Së dÜ b¶n ph¸i mÖnh danh lµ Tiªu Dao ph¸i^^^ "Tiªu Dao Ngù Phong" ®ã ghi chÐp nh÷ng vâ c«ng s©u réng kh«ng biÕt ®©u mµ l−êng! Pho s¸ch nµy tr−íc nay ®Òu ®Ó ch−ëng m«n nh©n gi÷. MÊy ®êi ch−ëng m«n b¶n ph¸i chØ lÜnh héi ®−îc mét vµi phÇn trong ®ã mµ th«i. T« Tinh Hµ ngõng mét l¸t råi kÓ tiÕp: - §inh Xu©n Thu nghe ta ®Ò cËp ®Õn pho s¸ch nµy liÒn b¶o ta: "S− huynh cho tiÓu ®Ö biÕt vËy hay l¾m. VËy s− huynh giao s¸ch l¹i cho tiÓu ®Ö th× tiÓu ®Ö sÏ tha m¹ng s− huynh". Ta tr¶ lêi y: "Ta kh«ng ph¶i lµ ch−ëng m«n b¶n ph¸i, ®©u cã quyÒn gi÷ pho s¸ch nµy mµ ®−a cho ng−êi? Cã ®iÒu ta biÕt n¬i s− phô cÊt giÊu mµ th«i. Ng−¬i muèn giÕt ta th× cø h¹ thñ ®i!". §inh Xu©n Thu l¹i nãi: "DÜ nhiªn pho s¸ch nµy cÊt giÊu ë bê biÓn Tinh Tó, lµm g× tiÓu ®Ö kh«ng biÕt?" Ta nãi: "§óng thÕ? Pho s¸ch qu¶ cÊt ë bê biÓn Tinh Tó nÕu ng−¬i biÕt vËy th× tù m×nh cè mµ t×m lÊy!" Y nghÜ thÇm mét lóc, biÕt r»ng bê biÓn Tinh Tó d¸i ®Õn mÊy tr¨m dÆm th× viÖc t×m pho s¸ch nhá xÝu h¸ ph¶i dÔ dµng? Y liÒn b¶o: - §−îc råi! TiÓu ®Ö kh«ng giÕt s− huynh, nh−ng tõ ®©y trë ®i s− huynh ph¶i gi¶ c©m ®iÕc, kh«ng ®−îc tiÕt lé bÝ mËt b¶n ph¸i ®èi víi ng−êi ngoµi. Së dÜ §inh Xu©n Thu kh«ng giÕt ta lµ cèt ý muèn bøc b¸ch ta cã ngµy ph¶i cung x−ng cho y biÕt n¬i dÊu s¸ch. Y ra bê biÓn Tinh Tó vµ cã lÏ ®· lËt tõng phiÕn ®¸ ®Ó lôc t×m song thuû chung vÉn kh«ng thÊy pho kú th− "Tiªu Dao Ngù Phong". Cø m−êi n¨m mét lÇn y l¹i ®Õn quÊy rÇy ta b»ng ®ñ c¸ch c−¬ng cã nhu cã, ®Ó tra hái ta. Phen nay y l¹i ®Õn vÆn hái ta mét lÇn n÷a, y thÊy kh«ng cã hy väng ®iÒu tra ®−îc. MÆt kh¸c ta l¹i ph¸ bá lêi thÒ më miÖng nãi n¨ng. Y muèn giÕt ta ®Ó röa hËn. © HQD Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2