Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 65

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

96
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 65', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 65

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Håi thø s¸u m−¬i l¨m Lôc m¹ch thÇn kiÕm xuÊt thñ kh«ng linh nghiÖm H− Tróc nghe l·o nãi ®Õn ng−êi th«ng minh tuÊn tó th× nghÜ thÇm: m×nh còng kh«ng ph¶i h¹ng ngu dèt g× cho cam nh−ng cßn hai ch÷ "tuÊn tó" th× qu¶ m×nh kh«ng ®−¬ng næi. Nhµ s− nghÜ vËy cói ®Çu xuèng nãi: - Nh÷ng nh©n vËt tuÊn nh· trªn thÕ gian thùc ra ch¼ng thiÕu g×, Ngay ngoµi kia còng cã hai ng−êi: mét ng−êi Mé Dung c«ng tö cßn mét ng−êi n÷a lµ c«ng tö hä §oµn. TiÓu t¨ng xin ®−a hä vµo ®·, ®Ó tiÒn bèi coi xem? L·o giµ c−êi ha h¶ nãi: - Ph¸i Tiªu Dao lµm viÖc g× còng nhÊt thiÕt lÊy duyªn kiÕp lµm yÕu tè c¨n b¶n. Ngay viÖc tªn nghÞch ®å §inh Xu©n Thu ph¶n s− ph¹m th−îng còng cã tiÒn nh©n. Nay l·o phu ®· ®em thÇn c«ng tu luyÖn b¶y m−¬i n¨m trêi truyÒn vµo th©n thÓ ng−¬i. Cã lý ®©u cßn ®i truyÒn cho ng−êi thø hai n÷a? H− Tróc hái: - TiÒn bèi!... Cã thËt tiÒn bèi ®· ®em c«ng phu rÌn luyÖn suèt ®êi truyÒn hÕt vµo cho tiÓu t¨ng? Nh− vËy... tiÓu t¨ng lµm sao tiªu thô ®−îc ¬n ®øc cao dµy ®ã? L·o giµ nãi: - ViÖc nµy ®èi víi ng−¬i lµ ho¹ hay lµ phóc khã mµ nãi tr−íc ®−îc. Vâ c«ng cao c−êng ch−a h¼n ®· phóc. Ng−¬i coi biÕt bao nhiªu ng−êi trªn thÕ gian ch¼ng hiÓu chót vâ c«ng nµo, chØ biÕt cÆm côi lµm viÖc, kh«ng ph¶i bËn t©m lo nghÜ ®iÒu g×, tr¸nh hÕt mäi chuyÖn c¹nh tranh ®ång thêi khái phiÒn n·o? Håi tr−íc ta chØ häc cÇm, kú, thi, ho¹ kh«ng theo ®uæi cho ®Õn cïng m«n vâ häc th× ®ã lµ mét giai ®o¹n sung s−íng nhÊt trong ®êi ta. Hµi tö ! §inh Xu©n Thu ch¾c mÈm ta ®· chÕt d−íi bµn tay cña h¾n råi, nªn h¾n lµm viÖc cµn rì kh«ng cßn uý kþ g× n÷a. Ngõng mét lóc, l·o nãi tiÕp: - TÊm ®å h×nh nµy n÷a trªn vÏ l¹i n¬i ta h−ëng phóc thanh nhµn. Cßn trong nói Thiªn S¬n ë câi T©y Vùc ta ®· cÊt giÊu nh÷ng s¸ch vë vÒ vâ häc th× ng−¬i r¸ng mµ t×m lÊy. Ng−¬i cø theo ®ã mµ rÌn luyÖn. ChØ trong vßng mét n¨m th× vâ c«ng ng−¬i tiÕn tíi møc ngang b»ng víi §inh Xu©n Thu. Nãi xong l·o thß tay vµo bäc lÊy ra mét cuén nho nhá nhÐt vµo tay H− Tróc. H− Tróc trong lßng lÊy lµm khã nghÜ nãi: - TiÓu t¨ng vâ häc ch−a thµnh, chuyÕn nµy v©ng mÖnh s− phô xuèng nói ®−a tin råi lËp tøc ph¶i vÒ chïa phôc mÖnh cña s− phô. ViÖc g× mµ ph−¬ng tr−îng b¶n tù cïng s− phô kh«ng chuÈn cho th× dï cã lêi dÆn cña tiªn bèi, tiÓu t¨ng còng kh«ng tu©n theo ®−îc. L·o giµ nh¨n nhã c−êi nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - NÕu lßng trêi ®· ®Þnh nh− thÕ, muèn ®Ó cho ¸c nh©n lµm cµn th× còng ®µnh chÞu chí biÕt lµm sao? Ng−¬i... Ng−¬i... L·o võa nãi ®−îc hai tiÕng ng−¬i th× ®ét nhiªn toµn th©n run b¾n lªn, tõ tõ cói xuèng, hai tay chèng ®Êt, râ rµng tinh thÇn l·o suy nh−îc v« cïng! H− Tróc c¶ kinh, véi ®−a tay ra n©ng dËy nãi: - L·o... l·o tiÒn bèi! TiÒn bèi lµm sao vËy? L·o giµ ®¸p: - Ba m−¬i n¨m trêi ta chÞu ®au khæ. B¶y m−¬i n¨m tu luyÖn cùc nhäc ®· truyÒn hÕt cho ng−¬i råi. B÷a nay mÖnh trêi ®· hÕt. Hµi tö! Ng−¬i kh«ng chÞu kªu ta mét lÇn b»ng "s− phô" hay sao? L·o nãi xong mÊy c©u nµy chØ cßn thoi thãp thë. H− Tróc b¶n tÝnh vèn thuÇn hËu, nh×n l·o giµ rÊt téi nghiÖp, thÊy râ rµng l·o chØ cßn sèng trong kho¶nh kh¾c. CÆp m¾t l·o lé ra nh÷ng sù khÈn cÇu tr«ng rÊt th¶m h¹i, khiÕn cho nhµ s− ph¶i mÒm lßng, bÊt thÇn buéc miÖng gäi lªn hai tiÕng: - S− phô! L·o giµ c¶ mõng, g¾ng søc rót mét ngãn tay bªn tr¸i ra mét c¸i vßng s¾t ®en, toan l¾p vµo tay H− Tróc, nh−ng v× kiÖt lùc qu¸, n¾m tay H− Tróc kh«ng chÆt. H− Tróc véi la gäi: - S− phô! Råi cÇm lÊy vßng ®eo vµo tay m×nh. L·o giµ nãi: - Hay! Hay l¾m!... hµi tö... ng−¬i lµ ®Ö tam ®Ö tö cña ta... khi gÆp T« Tinh Hµ, ng−¬i... ng−¬i kªu y b»ng ®¹i s− ca!... ng−¬i hä g×? H− Tróc ®¸p: - §Ö tö thËt kh«ng biÕt. L·o giµ nãi: - Cã ®iÒu ®¸ng tiÕc lµ t−íng m¹o ng−¬i khã coi! Trung gian tÊt cßn bÞ nhiÒu phen ®iªu ®øng. Th«i ®µnh phã mÆc thiªn c«ng! §¸ng tiÕc... thËt lµ ®¸ng tiÕc. Thanh ©m l·o mçi lóc mét yÕu ®i. L·o nãi ®Õn c©u "®¸ng tiÕc" thø hai th× c¬ hå kh«ng râ n÷a. §ét nhiªn ng−êi l·o x« vÒ phÝa tr−íc. Tr¸n dËp xuèng ®Êt ®¸ng "binh" mét tiÕng, råi kh«ng nhóc nhÝch ®−îc n÷a. H− Tróc lay gäi: - S− phô! S− phô! Nhµ s− n©ng l·o dËy, ®Ó tay lªn mòi th× l·o t¾t h¬i råi. H− Tróc cïng l·o ë víi nhau ch−a ®Çy mét giê. KÓ ra, còng ch−a cã t×nh nghÜa g× s©u s¾c cho l¾m. Nh−ng nhµ s− nghÜ m×nh ®ang thõa h−ëng b¶y m−¬i n¨m thÇn c«ng cña l·o. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H¬n n÷a l·o ®èi víi nhµ s− nh− ng−êi rÊt th©n cËn. Tãm l¹i cã thÓ nãi r»ng mét bé phËn ë trong m×nh l·o ®· biÕn vµo m×nh vµ ng−îc l¹i mét phÇn bé phËn cña m×nh ®· biÕn vµo néi thÓ l·o. §ét nhiªn l·o chÕt ®i, nhµ s− nghÜ l¹i kh«ng khái xóc ®éng can tr−êng, bu«ng mét tiÕng khãc. H− Tróc khãc mét håi råi g¹t n−íc m¾t nghÜ thÇm: - Ta ph¶i ®em tin nµy b¸o cho T« Tinh Hµ biÕt míi ®−îc. L·o tiªn sinh ®©y cø ®ßi ta kªu b»ng s− phô th× chÕt míi nh¾m m¾t ®−îc. M×nh còng miÔn c−ìng kªu mÊy tiÕng ®Ó gäi lµ an ñi tÊm lßng ng−êi trong lóc l©m chung. Ta ®· lµ ®Ö tö ph¸i ThiÕu L©m cã lý ®©u cßn ®i theo ph¸i kh¸c? May ë chç chuyÖn nµy chØ cã hai ng−êi biÕt th× l·o tiªn sinh ®· chÕt råi. Trªn ®êi ch¼ng mét ai hay. Nhµ s− quú phôc xuèng ®Êt h−íng vÒ di thÓ l·o giµ l¹y mÊy l¹y l©m r©m khÊn khøa: - L·o tiÒn bèi ¬i! TiÓu t¨ng kªu l·o tiÒn bèi b»ng "s− phô" lµ gi¶ ®ã chø kh«ng ph¶i thËt. L·o tiÒn bèi ë d−íi suèi vµng cã linh thiªng xin ®õng tr¸ch tiÓu t¨ng! KhÊn xong nhµ s− trë gãt ®i ra, vÉn chuån qua lç thñng trªn v¸ch ra ngoµi. B©y giê th©n thÓ nhµ s− lÑ lµng nh− con chim Ðn xuyªn qua hai bªn v¸ch v¸n ra khái c¨n nhµ mét c¸ch rÊt nhanh nhÑn. H− Tróc ra khái nhµ gç råi bçng giËt nÈy m×nh v× chç nµo còng thÊy nh÷ng c©y tïng ®æ xuèng n»m ngæn ngang. D−íi ®Êt l¹i cã mét c¸i huyÖt rÊt s©u. Nhµ s− kh«ng ngê míi vµo c¨n nhµ gç ch−a ®Çy mét giê mµ c¶nh t−îng bªn ngoµi ®· biÕn c¶i ®Õn trêi long ®Êt lë. Nhµ s− nghÜ l¹i ch¾c nh÷ng c©y tïng nµy bÞ ng−êi ®¸nh ®æ xuèng lóc m×nh ngÊt ®i cho nªn kh«ng hay biÕt g× c¶. H− Tróc l¹i thÊy mäi ng−êi bªn ngoµi nhµ ®· ph©n thµnh hai bän. Bän Lung ¸ l·o nh©n T« Tinh Hµ ngåi ë ®Çu mÐ h÷u. Bän HuyÒn N¹n, Khang Qu¶ng L¨ng, TiÕt Mé Hoa..., ®Òu ®øng ®»ng sau l·o. Tinh Tó L·o Qu¸i §inh Xu©n Thu ngåi ®Çu mÐ t¶. DiÖp NhÞ N−¬ng, ThiÕt DiÖn Nh©n (ng−êi mÆt s¾t) Du Th¶n Chi cïng bän ®Ö tö Tinh Tó L·o Qu¸i ®Òu ®øng ®»ng sau §inh Xu©n Thu. Mé Dung Phôc, V−¬ng Ngäc YÕn, §oµn Dù, C−u Ma TrÝ, §oµn Diªn Kh¸nh, Nam H¶i Ng¹c ThÇn th× nhën nh¬ ®øng ë xa xa, xem chõng kh«ng muèn vÒ bÌ víi phe nµo. Gi÷a T« Tinh Hµ cïng §inh Xu©n Thu ®èt mét c©y cét löa ch¸y rÊt to. T«, §inh hai l·o ®ang vËn ®éng ch−ëng lùc ®Ó ®Èy c©y ho¶ trô sang ®èi ph−¬ng. C©y ho¶ trô chªnh chÕch ®i lÊn dÇn vÒ mÐ h÷u. Râ rµng §inh Xu©n Thu ®ang chiÕm ®−îc th−îng phong. Mäi ng−êi ®Òu hai m¾t ®æ dån vµo c©y ho¶ trô nªn H− Tróc ë trong nhµ ra kh«ng ai ®Ó ý ®Õn. §−¬ng nhiªn V−¬ng Ngäc YÕn chØ quan t©m ®Õn biÓu ca lµ Mé Dung Phôc mµ §oµn Dù th× ®Ó hÕt t©m trÝ vµo V−¬ng Ngäc YÕn. Hai ng−êi nµy ch¼ng thÌm nh×n ®Õn c©y ho¶ trô mµ còng ch¼ng ®−a m¾t ngã H− Tróc lÊy mét lÇn. H− Tróc tõ ®»ng xa ®i sau mäi ng−êi qua sang mÐ h÷u ®øng bªn s− b¸ HuyÒn N¹n. Nhµ s− tuæi trÎ thÊy c©y ho¶ trô lín mçi lóc mét nhÝch l¹i gÇn mÐ h÷u. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung T« Tinh Hµ vËn ®éng ch©n khÝ, ¸o l·o phïng lªn tr«ng tùa hå nh− mét c¸nh buåm thuËn giã, hai tay l·o kh«ng ngít phãng ch−ëng ra. §inh Xu©n Thu vÉn c−êi nãi tù nhiªn, tay ¸o phe phÈy nhÑ nhµng d−êng nh− kh«ng ®Ó ý g×. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ®ang thi nhau t¸n tông s− phô. Nµo lµ: - Tinh Tó l·o tiªn cÊt nh¾c vËt nÆng coi nhÑ nh− kh«ng. ThÇn th«ng l·o tiªn trªn ®êi cã mét. B÷a nay c¸c ng−¬i sÏ ®−îc më réng tÇm m¾t. Nµo lµ: - S− phô ta cßn cã ý gi¸o huÊn cho kÎ kh¸c, nªn chØ tõ tõ thóc ®Èy thÇn c«ng. NÕu kh«ng th× chØ ra tay mét c¸i lµ l·o hä T« kia lËp tøc bÞ tru diÖt. Nµo lµ: - NÕu cßn kÎ nµo ch−a chÞu khuÊt phôc th× cø lÊy mét chäi mét nÕm thö mïi thÇn c«ng cña ph¸i Tinh Tó. Nµo lµ: - DÜ nhiªn ch¼ng ai muèn liÖt vµo hµng vâ sÜ h¹ l−u dï hä cã hîp lùc tiÕn ra, bän m×nh còng ch¼ng coi vµo ®©u. Nµo lµ: - Tinh Tó lµ mét ph¸i vâ thiªn h¹ v« ®Þch! ý trêi ®· ®Þnh râ nh− vËy. KÎ nµo lín mËt ®em gië trß ch©u chÊu ®¸ xe th× ch¼ng qua tù r−íc lÊy c¸i ho¹ diÖt vong mµ th«i. Gi¶ tû bän C−u Ma TrÝ, Mé Dung Phôc, §oµn Diªn Kh¸nh lóc nµy nghe chóng kho¸c l¸c ®ång thêi ra tay quay l¹i v©y ®¸nh §inh Xu©n Thu th× Tinh Tó L·o Qu¸i tuy b¶n l·nh cùc kú lîi h¹i còng khã lßng chèng l¹i ®−îc mÊy tay cao thñ hîp lùc liªn c«ng. Song bän C−u Ma TrÝ tr−íc nay còng ch¼ng cã thiÖn c¶m g× víi Lung ¸ l·o Nh©n T« Tinh Hµ, nªn hä ch¼ng buån ra gi¶i cøu l·o trong c¬n nguy khèn. H¬n n÷a ai còng cßn ®iÒu uý kþ lµ sî ng−êi ngoµi nh©n chç m×nh s¬ hë mµ h¹ thñ. V× vËy nªn nghe bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó thæi s− phô chóng lªn m©y xanh, bän C−u Ma TrÝ chØ tñm tØm c−êi chø kh«ng nãi g×. §ét nhiªn c©y ho¶ trô l−ít tíi phÝa tr−íc trÌm vµo ng−êi T« Tinh Hµ, mïi khÐt lÑt bay ra. MÊy chßm r©u dµi cña hä T« bÞ ®èt ch¸y s¹ch c¶. T« Tinh Hµ ph¶i cè søc chèng cù míi ®Èy ®−îc c©y ho¶ trô ra. Nh−ng c©y ho¶ trô ra xa ng−êi l·o kh«ng ®Çy hai th−íc. Ngän löa loÐ ra co l¹i ch¼ng kh¸c g× con tr¨n lín h¸ miÖng toan ®íp ng−êi... H− Tróc ngÊm ngÇm h¬i sî, lÈm bÈm: - Tuy ta kh«ng nh×n nhËn l·o hä T« kia lµ s− huynh, nh−ng ch¨ng Ýt nhiÒu còng cã mèi d©y d−a víi nhau. B©y giê m×nh tr«ng thÊy l·o s¾p bÞ c©y ho¶ trô ®èt chÕt biÕt lµm thÕ nµo cho ph¶i? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Bçng nghe hai tiÕng "beng beng" vang lªn tiÕp theo lµ hai tiÕng "tïng tïng" §ã lµ tiÕng trèng vµ tiÕng thanh la næi hiÖu. Nguyªn bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ®Òu mang theo nµo trèng, nµo ®ång la, n·o b¹t dÊu kÝn trong bäc. B©y giê míi ®em ra khua nhén lªn ®Ó tuyªn d−¬ng oai phong cña s− phô. L¹i mÊy g· phÊt cê xanh, cê vµng, cê ®á, cê tÝm, lín tiÕng reo hß. Trong vâ l©m khi hai ng−êi ®Êu néi lùc víi nhau, tõ thuë khai thiªn lËp ®Þa, ch−a ai dïng ®Õn thanh la, tiÕng trèng ®Ó oai trî bao giê. Vô nµy ®¸ng kÓ lµ mét vô hi h÷u. C−u Ma TrÝ c−êi ha h¶ nãi: - Tinh Tó L·o Qu¸i thËt lµ mét kÎ mÆt dµy cæ kim hiÕm thÊy! Gi÷a nh÷ng tiÕng thanh la, tiÕng trèng khua huyªn n¸o om sßm, mét tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó lÊy ra mét m¶nh giÊy, lín tiÕng ®äc mét ®o¹n biÒn ngÉu ®Ó ca ngîi Tinh Tó l·o tiªn d−¬ng oai ë Trung Nguyªn. Kh«ng hiÓu tªn nµy ®· m−în ®−îc tay ®å gµn nµo so¹n cho bµi nµy ®Ó t¸n tông c«ng ®øc cña Tinh Tó L·o Qu¸i. ThËt lµ mét trµng bÎ ng« bÎ dõa, tiÕng loa pha lÉn tiÕng trèng. Ta h·y g¸c nh÷ng lêi ca tông cña bän vâ sÜ kia ra. Thùc t×nh mµ nãi th× néi lùc Tinh Tó L·o Qu¸i qu¶ lµ dµo d¹t nh− sãng cån. Gi÷a lóc tiÕng thanh la tiÕng trèng vang lõng vµ tiÕng x−ng tông om sßm, c©y ho¶ trô ch¸y to tiÕn lªn nöa th−íc. §ét nhiªn cã tiÕng b−íc ch©n vang lªn, h¬n hai chôc ®¹i h¸n tö sau nhµ im lÆng ch¹y ra ®øng tr−íc mÆt T« Tinh Hµ. §©y lµ nh÷ng g· c©m ®iÕc ®· khiªng HuyÒn N¹n lªn nói lóc tr−íc vµ ®Òu lµ ®Ö tö T« Tinh Hµ. §inh Xu©n Thu phãng ch−ëng lùc ra ®Èy c©y ho¶ trô tíi ®èt h¬n hai m−¬i ®¹i h¸n ®ã. LËp tøc da thÞt ch¸y xÌo xÌo mµ c¶ hai m−¬i tªn vÉn ®øng ®iÒm nhiªn gi÷a vïng löa ch¸y. MÆc dï toµn th©n hä bÞ löa ®èt hä vÉn ®øng yªn kh«ng nhóc nhÝch. Hä l¹i c©m kh«ng lªn tiÕng, thµnh ra mét tÊn kÞch bi tr¸ng. Nh÷ng ng−êi bµng quan nh×n th¶m kÞch nµy kh«ng khái ®éng lßng. C¶ V−¬ng Ngäc YÕn lÉn §oµn Dù còng ph¶i ®¶o m¾t nh×n ra th× thÊy ngän löa ë c©y ho¶ trô ®−¬ng ®èt tíi h¬n hai m−¬i ®¹i h¸n c©m ®iÕc. G· nµo còng bÞ löa ch¸y ®ïng ®ïng. ChØ trong kho¶nh kh¾c, mÊy g· ch¸y ®en nh− côc than. §oµn Dù bçng la lªn: - Kh«ng ®−îc tµn nhÉn ®Õn thÕ! Chµng vung tay ph¶i ra toan dïng "Lôc m¹ch ThÇn kiÕm" ®Ó ®¸nh §inh Xu©n Thu. Nh−ng chµng vËn kiÕm kh«ng ®óng phÐp nªn néi lùc ®Çy rÉy mµ chØ chuyÓn qua chuyÓn l¹i chø kh«ng theo ®Çu ngãn tay phãng ra ngoµi ®−îc, tr¸n chµng to¸t ®Çy må h«i, chµng cÊt tiÕng gäi: - Mé Dung huynh! Mé Dung huynh mau mau ra tay ng¨n trë bän tµn ¸c kia ®i. Võa n·y Mé Dung Phôc, tinh thÇn l©m vµo cuéc h«n mª toan tù vÉn. May nhê ®−îc c«ng phu "Lôc m¹ch ThÇn kiÕm" cña §oµn Dù ®¸nh rít thanh tr−êng kiÕm ë tay y xuèng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Nh−ng lóc ®ã tinh thÇn y ®ang ho¶ng hèt ch−a nh×n thÊy phÐp phãng "Lôc m¹ch ThÇn kiÕm" ra sao. Sau y ®· biÓu §oµn Dù diÔn l¹i cho xem, nh−ng §oµn Dù vÉn ch−a t¸i diÔn. Mé Dung Phôc nghe §oµn Dù kªu m×nh ra tay liÒn nãi: - §oµn huynh hiÖn ë ®©y, tiÓu ®Ö ®©u d¸m móa r×u qua m¾t thî, ®¸nh trèng qua cöa nhµ sÊm? Xin §oµn huynh l¹i thö ra chiªu "Lôc m¹ch ThÇn kiÕm" ®i! §oµn Diªn Kh¸nh ®Õn sau, ch−a nh×n thÊy §oµn Dù phãng "Lôc m¹ch ThÇn kiÕm". Nh−ng l·o lµ chÝnh ph¸i hä §oµn n−íc §¹i Lý th× thø thÇn c«ng ®Æc biÖt trong nhµ l·o nay dÜ nhiªn lµ l·o ®· ®−îc nghe qua. L·o võa nghe Mé Dung Phôc nãi bÊt gi¸c run lªn, liÕc m¾t nh×n §oµn Dù ®Ó hiÓu xem chµng cã hiÓu m«n thÇn c«ng ®ã thËt kh«ng. Nh−ng l·o thÊy chµng ®−a ngãn trá bªn ph¶i ra, nµo ®iÓm, nµo v¹ch, xuÊt thñ rÊt ph−¬ng ph¸p song néi lùc tuyÖt kh«ng ph¸t huy ®−îc chót nµo. L·o kh«ng hiÓu §oµn Dù ®· häc qua m«n nµy ch−a mµ sao kh«ng sö dông theo ý muèn m×nh ®−îc. L·o lÈm bÈm nhñ thÇm: - Nµo thÊy "Lôc m¹ch ThÇn kiÕm" g× ®©u mµ m×nh ®· sî cuèng lªn? Ch¼ng qua th»ng lái nµy h− tr−¬ng thanh thÕ ®Ó lõa g¹t ng−êi ngoµi. M«n Lôc m¹ch ThÇn kiÕm cña hä §oµn ta tuy c¸c bËc cè l·o cã truyÒn l¹i c¸i tªn nµy, mµ thùc ra ®· cã ng−êi nµo luyÖn ®−îc ®©u? Mé Dung Phôc thÊy §oµn Dù kh«ng chÞu ra tay th× cho lµ chµng cã ý giÊu diÕm. Y lµ ng−êi rÊt s©u s¾c, kh«ng chÞu hµnh ®éng mét c¸ch khinh xuÊt chØ ®øng nguyªn mét bªn ®Ó xem biÕn diÖn. Sau mét lóc n÷a, h¬n hai chôc tªn ®¹i h¸n c©m ®iÕc ®øng d−íi lµn löa ®á cña c©y ho¶ trô ®· bÞ ch¸y thµnh than chÕt ®Õn mét nöa, cßn mét nöa ®Òu bÞ träng th−¬ng. Bçng nghe tiÕng trèng nhén nhÞp. §inh Xu©n Thu phÊt tay ¸o bµo lu«n hai c¸i, c©y ho¶ trô v−ît qua ®¸m ®¹i h¸n c©m ®iÕc, tr−ên ®Õn T« Tinh Hµ. TiÕt Mé Hoa kªu lªn: - Kh«ng ®−îc h¹i s− phô ta! Råi toan tung m×nh nh¶y ®Õn tr−íc c©y ho¶ trô. T« Tinh Hµ phãng ra mét ch−ëng ®Èy TiÕt Mé Hoa ra råi b¶o: - Ng−¬i lµm thÕ chÕt còng v« Ých. §o¹n l·o ng−ng tô hÕt toµn lùc vµo tay tr¸i ®¸nh tíi c©y ho¶ trô. Nh−ng lóc nµy néi lùc cña l·o bÞ hao tæn rÊt nhiÒu. Ch−ëng lùc cña l·o chØ t¹m thêi ng¨n c¶n ®−îc mét chót. L·o thÊy toµn th©n nãng báng, tr−íc m¾t ngän löa ch¸y ®á rùc. N¨m tr−íc l·o ph¸t thÖ gi¶ c©m gi¶ ®iÕc ®Ó ®¸nh ®æi lÊy cuéc sèng thªm ba m−¬i n¨m. Trong kho¶ng thêi gian ba m−¬i n¨m nay, c«ng lùc cña l·o tuy tiÕn triÓn rÊt nhiÒu song §inh Xu©n Thu còng tiÕn triÓn mau lÑ h¬n. So víi ba m−¬i n¨m tr−íc hai ng−êi ®· tØ thÝ th× lÇn nµy vâ c«ng l¹i cµng c¸ch xa h¬n tr−íc nhiÒu. Lóc nµy ch©n khÝ trong m×nh T« Tinh Hµ kh¸c nµo ngän ®Ìn hÕt dÇu vµ ch¾c ch¾n kh«ng cßn lèi nµo tho¸t khái ®éc thñ cña §inh L·o Qu¸i. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung T« Tinh Hµ nghÜ ®Õn s− phô gi¶ chÕt ba m−¬i n¨m nay, b©y giê §inh Xu©n Thu giÕt xong m×nh råi tÊt nhiªn sÏ sÊn vµo nhµ ^^^ s− phô còng kh«ng chèng næi. Ng−êi l·o bÞ c©y ho¶ trô bøc b¸ch mµ trong d¹ l¹i cµng bån chån. H− Tróc thÊy T« Tinh Hµ ®ang lóc cùc kú nguy cÊp mµ vÉn ®øng nguyªn chç kh«ng chÞu lïi nöa b−íc. Nhµ s− kh«ng nhÞn ®−îc n÷a tiÕn l¹i n¾m lÊy sau l−ng T« Tinh Hµ nãi: - ChÕt thÕ còng v« Ých, tr¸nh ®i cho mau! ThËt lµ c¬ duyªn gÆp thêi. Lóc nµy T« Tinh Hµ phãng ch−ëng ra nh−ng ch−ëng lùc rÊt suy yÕu t−ëng ch¼ng cßn c«ng hiÖu g× n÷a, ®µnh mét d¹ tö chiÕn cho ®Õn lóc cuèi cïng, ch¼ng lÏ bã tay chÞu chÕt mµ th«i... Ngê ®©u l·o c¶m thÊy sau l−ng ®ét nhiªn cã luång néi lùc hïng hËu v« cïng truyÒn vµo trong ng−êi m×nh. Néi lùc nµy l¹i ®óng nh− luång néi lùc trong ng−êi l·o. Ch−ëng võa phãng ra, ch−ëng lùc t¨ng gia kh«ng biÕt mÊy lÇn. Bçng nghe nh÷ng tiÕng tï vµ vang lªn: c©y ho¶ trô ch¹y ng−îc trë l¹i ®Õn ®èt §inh Xu©n Thu, d− thÕ trµn c¶ tíi bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó ®Õn bÞ v©y trong vßng löa ®á. ChØ trong gi©y l¸t tiÕng thanh la, tiÕng trèng, tiÕng n·o b¹t lo¹n x¹ c¶ lªn, lÉn víi nh÷ng c©u chóc tông: - Uy thÕ ph¸i Tinh Tó lµm chÊn ®éng Trung Nguyªn. ¢n s− ta lµ tay thiªn h¹ v« ®Þch. TiÕng chóc tông xen lÉn víi nh÷ng tiÕng chöi bíi tôc t»n, tiÕng gäi nhau ¬i íi ch¹y trèn mong tho¸t n¹n. §inh Xu©n Thu giËt m×nh kinh sî. Thùc ra th× néi lùc H− Tróc cã hîp víi ch−ëng phong cña T« Tinh Hµ còng ch−a ch¾c ®· th¾ng næi §inh Xu©n Thu. Cã ®iÒu Tinh Tó l·o qu¸i ®ang lóc n¾m v÷ng phÇn th¾ng th× gÆp cuéc ph¶n kÝch mét c¸ch bÊt th×nh l×nh. V× l·o bÞ vè bÊt ngê nªn sî h·i cuèng quýt, ch©n tay bñn rñn. §ång thêi l·o qu¸i ph¸t gi¸c ra ch−ëng phong cña ®èi ph−¬ng bao hµm mét thø néi lùc v« cïng m·nh liÖt, cao xa h¬n s− huynh T« Tinh Hµ nhiÒu, mµ hiÓn nhiªn lµ c«ng phu cña b¶n ph¸i. L·o tù hái: - Hay lµ s− phô bÞ ta s¸t h¹i, ®ét nhiªn hiÓn linh? Linh hån s− phô nhËp vµo s− huynh ®Ó ®ßi nî m×nh ch¨ng? NghÜ tíi ®©y bÊt gi¸c l·o run lªn, kh«ng ng−ng tô néi lùc ®−îc n÷a. C©y ho¶ trô bÞ ®Èy tíi bªn m×nh mµ kh«ng cßn søc ®Èy ra. Tr−íc diÔn biÕn ®ét ngét nµy T« Tinh Hµ cïng §inh Xu©n Thu tÊt nhiªn lµ kh«ng ngê ®Õn, chÝnh H− Tróc còng ch¼ng hiÓu g× hÕt. C©y ho¶ trô lÇn vÒ phÝa §inh Xu©n Thu ch¸y rÊt d÷ déi. §inh Xu©n Thu la lªn: - ThiÕt diÖn ®å nhi! Mau ra tay ®i! Du Th¶n Chi trong lóc th¶ng thèt, kh«ng kÞp suy nghÜ g× n÷a vïng m×nh nh¶y ra, phãng c¶ song ch−ëng ®Ó ®Èy c©y ho¶ trô. Bçng nghe tiÕng xÌo xÌo vang lªn. C©y ho¶ trô gÆp luång ch−ëng phong khÝ l¹nh phi th−êng, chØ trong chíp m¾t ngän löa ®á rùc t¾t ngÊm, c¶ luång khãi xanh còng tiªu tan rÊt mau. D−íi ®Êt, chØ cßn l¹i nh÷ng khóc cµnh th«ng to lín ®· ch¸y thµnh than. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung §inh Xu©n Thu bÞ ch¸y hÕt c¶ mµy r©u. ¸o quÇn ch¸y r¸ch t¶ t¬i. VÎ mÆt l·o còng cùc kú ho¶ng hèt. Trong lßng l·o vÉn n¬m níp lo sî ©m hån s− phô linh, l·o kh«ng d¸m ngang ng−îc n÷a, cÊt tiÕng gäi bän ®å ®Ö: - §i th«i! L·o l¹ng ng−êi ®i mét c¸i ®· ra xa ®Õn b¶y t¸m tr−îng. Bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó còng cóp ®u«i ch¹y theo thÇy. Ch¼ng ai kÞp l−îm nµo trèng, nµo thanh la, n·o b¹t bá ngæn ngang d−íi ®Êt. Bµi tõ ca tông Tinh Tó oai danh trÊn ®éng Trung Nguyªn còng ch−a ®äc xong ®· bÞ löa ch¸y mét miÕng lín, m¶nh cßn l¹i bay ®i bay l¹i trªn mÆt ®Êt, tùa hå nh− chÕ nh¹o c«ng cuéc d−¬ng oai cña Tinh Tó L·o Qu¸i t¹i Trung Nguyªn lµ chuyÖn ®Çu voi ®u«i chuét. ThÇy trß ph¸i Tinh Tó bá ch¹y mét c¸ch ®ét ngét khiÕn mäi ng−êi ®Òu söng sèt. DiÖp NhÞ N−¬ng gäi giùt l¹i: - §inh ca ca! §inh ca ca bá t«i mµ ®i? Ch¼ng ^^^ g× víi nhau hÕt? Døt lêi mô còng ch¹y nh− bay ®uæi theo §inh Xu©n Thu. Bän §oµn Diªn Kh¸nh, Nam H¶i Ng¹c ThÇn, C−u Ma TrÝ ®Òu cho Lung ¸ l·o nh©n T« Tinh Hµ dô ®Þch b»ng kÕ khæ nhôc, nhö cho §inh Xu©n Thu ^^^ c«ng lùc ®Ó ®èt ch¸y bän ®å ®Ö c©m ®iÕc cña m×nh, råi ^^^ ®ßn ®¸nh bÊt th×nh l×nh nh− sÐt næ l−ng trêi khiÕn cho ®èi ph−¬ng kh«ng kÞp ®Ò phßng, cóp ®u«i ch¹y. Lung ¸ l·o nh©n lµ tay b¶n l·nh phi th−êng l¾m m−u nhiÒu trÝ tõng næi danh lõng lÉy trªn chèn giang hå. Võa råi l·o cïng Tinh Tó L·o Qu¸i më ®Çu ^^^ ®· ®¸nh bËt mét c©y tïng rÊt lín ®−êng kÝnh ®Õn h¬n mét th−íc. Mäi ng−êi ®Òu ph¶i kinh hån ®éng ph¸ch. Sau cïng l·o ^^^ thÇn c«ng khiÕn Tinh Tó l·o qu¸i ph¶i c¾m ®Çu ch¹y dµi. V× yªn trÝ nh− vËy, quÇn hïng kh«ng lÊy lµm l¹. H− Tróc chØ lµ mét tªn ®Ö tö vµo hµng tam ®¹i ph¸i ThiÕu L©m b¶n l·nh y rÊt tÇm th−êng ai còng biÕt råi, nªn kh«ng ngê v× y ®· ¸m trî Ng« Tinh Hµ. ChÝnh H− Tróc còng ch¼ng hiÓu g× r¸o. ChØ T« Tinh Hµ liÕc m¾t nh×n thÊy chiÕc vßng s¾t ®eo ë ngãn tay H− Tróc ®óng lµ chiÕc vßng cña s− phô lµ biÕt râ ngay. Lßng l·o võa xãt th−¬ng l¹i võa mõng thÇm. Mé Dung Phôc nãi: - L·o tiÒn bèi c«ng lùc uyªn th©m, ®uæi ®−îc l·o qu¸i ch¹y dµi, ch¾c lµ sau trËn ¸c ®Êu kinh hån nµy l·o ph¶i t¸ng ®ëm kinh hån kh«ng d¸m dßm rá Trung Nguyªn n÷a. ThÕ lµ l·o tiÒn bèi ®· ®−îc mét viÖc phóc ®øc cho vâ l©m vËy! T« Tinh Hµ thÊy m−êi phÇn ®Ö tö cña m×nh bÞ chÕt ®Õn t¸m chÝn, cßn vµi phÇn th× bÞ träng th−¬ng, nªn lßng l·o rÊt ®au th−¬ng. T« Tinh Hµ sùc nhí ngay ®Õn sù an nguy cña s− phô, quay l¹i nãi víi bän HuyÒn N¹n, Mé Dung Phôc mÊy c©u kh¸ch s¸o, råi cÇm tay H− Tróc nãi: - TiÓu s− phô! Mêi tiÓu s− phô ®i víi l·o s− vµo trong nµy! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H− Tróc ®−a m¾t nh×n HuyÒn N¹n ®Ó hái ý kiÕn. HuyÒn N¹n nãi: - T« tiÒn bèi lµ bËc cao nh©n trong vâ l©m. NÕu ng−êi cã ®iÒu chi d¹y b¶o, ng−¬i ph¶i nhÊt nhÊt tu©n theo mÖnh lÖnh míi ®−îc! H− Tróc ®¸p gän mét tiÕng: - V©ng. Råi theo T« Tinh Hµ chui cöa ®éng ®i vµo. T« Tinh Hµ thuËn tay kÐo tÊm v¸n gç, ch¾n ngang cöa ®éng. Mäi ng−êi bªn ngoµi ®Òu lµ nh÷ng tay biÕt nhiÒu hiÓu réng trªn chèn giang hå, thÊy cö ®éng nµy, biÕt ngay T« Tinh Hµ kh«ng muèn ng−êi ngoµi tiÕn vµo th¸m thÝnh, nªn ®Òu gi÷ ý kh«ng ai thãc m¸ch ®Õn viÖc cña l·o. Ng−êi Ýt lÞch duyÖt trong ®¸m nµy th× l¹i chØ ch¨m chó ®Ó ý vµo V−¬ng Ngäc YÕn. T« Tinh Hµ cïng H− Tróc vµo trong nhµ lóc nµo chµng còng kh«ng hay, chµng ch¼ng cßn lßng nµo mµ ®Ó ý ®Õn viÖc hai ng−êi n÷a. T« Tinh Hµ d¾t tay H− Tróc vµo nhµ trong. Sau khi chuån qua hai læ hæng hai tÇng v¸ch v¸n vµo tíi n¬i, th× thÊy l·o giµ n»m phôc d−íi ®Êt, Tinh Hµ ®−a tay ra sê s− phô thÊy l·o chÕt råi. Vô nµy tuy m−êi phÇn hä T« ®· biÕt ®−îc t¸m, chÝn, nh−ng kh«ng nhÞn næi mèi bi ai tõ ®¸y lßng ph¸t ra, «ng phôc xuèng l¹y tr−íc thi hµi s− phô, võa khãc võa nãi: - S− phô ¬i s− phô! S− phô bá ®Ö tö ra ®i vÜnh viÔn kh«ng trë l¹i n÷a. Tõ ®©y bän ®Ö tö kh«ng cßn bao giê ®−îc nghe lêi gi¸o huÊn cña s− phô n÷a! H− Tróc nghÜ thÇm: - L·o giµ nµy ®óng lµ s− phô T« tiÒn bèi. Qu¶ nhiªn l·o ®· nãi thËt, chø kh«ng ph¶i lõa g¹t ta. T« Tinh Hµ g¹t n−íc m¾t ®øng dËy n©ng thi thÓ s− phô lªn ®Æt tùa vµo v¸ch v¸n ®Ó ngåi ngay ng¾n. T« l¹i d¾t H− Tróc cïng ®Õn ngåi tùa vµo v¸ch ngang vai víi l·o s− phô. H− Tróc tù hái: - T« tiÒn bèi ®Æt m×nh ngåi ngang bªn x¸c chÕt l·o s− phô y ®Ó lµm g×? Ch¼ng lÏ... «ng nµy còng b¾t ta ph¶i chÕt theo s− phô? NghÜ vËy nhµ s− trÎ tuæi c¶m thÊy ín g¸y. Y muèn ®øng dËy nh−ng kh«ng d¸m. mét lµ y vÉn kÝnh sî T« Tinh Hµ, kh«ng d¸m tr¸i ý, hai lµ ^^^ s− b¸ tæ HuyÒn N¹n ®· b¶o nhÊt nhÊt tu©n theo mÖnh lÖnh ^^^. ^^^ T« Tinh Hµ kÐo ngay ng¾n l¹i c¸i v¹t ¸o cña «ng ®· bÞ ^^^ mét nöa, råi ®ét nhiªn «ng quú xuèng tr−íc mÆt m×nh, H− Tróc ^^^ söng sèt! T« Tinh Hµ dËp ®Çu l¹y, nãi: - KÎ ®Ö tö bÊt tiÕu ph¸i Tiªu Dao lµ T« Tinh Hµ xin lµm lÔ b¸i kiÕn ch−ëng m«n b¶n ph¸i! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H− Tróc sî qu¸. Ch©n tay luèng cuèng, y lÈm bÈm mét m×nh: - Cha nµy ®iªn mÊt råi! Cha nµy ®iªn mÊt råi! Nhµ s− hÊp tÊp quú lªn dËp ®Çu mµ l¹y T« Tinh Hµ võa nãi: - L·o tiÒn bèi thi hµnh ®¹i lÔ thÕ nµy, tiÓu t¨ng ph¶i tæn thä mÊt! T« Tinh Hµ nghiªm s¾c mÆt nãi: - S− ®Ö! S− ®Ö ®· ®−îc s− phô ta thu n¹p lµm ®Ö tö truyÒn ^^^, tøc lµ ch−ëng m«n cña b¶n ph¸i. Ta tuy lµ s− huynh, nh−ng ta thi ®¹i lÔ ®©y lµ tá lßng chÝ thµnh víi b¶n ph¸i vµ lµ lÔ ra m¾t ch−ëng m«n ^^^ ®−¬ng nhiªn lµ dËp ®Ëu l¹y t¸m l¹y! H− Tróc Êp óng: - C¸i nµy... c¸i nµy... B©y giê nhµ s− biÕt râ T« Tinh Hµ kh«ng ph¶i ph¸t ®iªn, nh−ng «ng kh«ng ®iªn th× m×nh l¹i cµng l©m vµo t×nh tr¹ng khã xö. T« Tinh Hµ nãi: - S− ®Ö ¬i! TÝnh m¹ng ta mµ cßn sèng ®−îc lµ nhê ë s− ®Ö cøu cho. Ch¾c ch¾n s− phô ®· hoµn thµnh cho s− ®Ö råi, vËy s− ®Ö nhËn mÊy l¹y cña ta lµ ®¸ng l¾m. S− phô ®· b¶o s− ®Ö b¸i cho trän vÑn lÔ thÇy trß. Ph¶i ch¨ng ng−êi b¶o s− ®Ö khÊu ®Çu chÝn c¸i? S− ®Ö ®· dËp ®Çu l¹y ch−a? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng dËp ®Çu l¹y råi, nh−ng lóc Êy ch−a biÕt lµ lÔ b¸i s−. TiÓu t¨ng ®· lµ ®Ö tö ph¸i ThiÕu L©m, kh«ng thÓ biÕn c¶i ®Ó gia nhËp ph¸i kh¸c ®−îc. T« Tinh Hµ nãi: - DÜ nhiªn s− phô ®· hiÓu s− ®Ö lµ ®å ®Ö ph¸i ThiÕu L©m nªn nhÊt ®Þnh ng−êi ho¸ gi¶i vâ c«ng tr−íc cña s− ®Ö råi míi truyÒn vâ c«ng b¶n ph¸i sau. Ph¶i ch¨ng s− phô ®· trót hÕt c«ng lùc suèt ®êi cña ng−êi vµo néi thÓ s− ®Ö? H− Tróc gËt ®Çu nãi: - §óng thÕ! T« Tinh Hµ l¹i nãi: - Tiªu biÓu cña b¶n ph¸i lµ c¸i nhÉn s¾t kia. Ph¶i ch¨ng còng do s− phô ®eo vµo ngãn tay cho s− ®Ö? H− Tróc ®¸p: - ChÝnh thÕ! Cã ®iÒu... tiÓu t¨ng hoµn toµn kh«ng hiÓu ®ã lµ tiªu biÓu cña ch−ëng m«n nh©n g× g× hÕt...! T« Tinh Hµ ngåi xÕp b»ng xuèng ®Êt nãi: - S− ®Ö! Phóc tr¹ch s− ®Ö cùc kú th©m hËu! Ta cïng §inh Xu©n Thu mÊy chôc n¨m trêi, mong mái c¸i nhÉn s¾t ®ã, thuû chung vÉn kh«ng ®−îc! VËy mµ s− ®Ö míi gÇn gòi s− phô trong vßng mét giê s− phô ®· trao nhÉn cho. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung H− Tróc véi nãi: - VËy tiÒn bèi lÊy ®i th«i! C¸i nhÉn nµy tiÓu t¨ng kh«ng dïng lµm g× ®−îc! H− Tróc võa nãi võa rót nhÉn ra. Nh−ng kh«ng ngê c¸i nhÉn bªn trong cã nhiÒu nÊc nhµ s− r¸ng søc giËt m¹nh song chØ tæ lµm cho tay ®au nhøc mµ thuû chung vÉn kh«ng sao rót nhÉn ra ®−îc. T« Tinh Hµ nghiªm s¾c mÆt nãi: - S− ®Ö! S− ®Ö ®· chÞu lêi träng th¸c cña s− phô lóc l©m chung. Cã lý ®©u l¹i tõ chèi tr¸ch nhiÖm? S− phô ®· trao nhÉn cho s− ®Ö, ph¶i ch¨ng lµ ®Ó trõ diÖt §inh Xu©n Thu? H− Tróc nãi: - ChÝnh thÕ! Nh−ng tiÓu t¨ng ®¹o h¹nh kÐm, lµm sao lµm næi träng tr¸ch ®ã? T« Tinh Hµ nãi: - Lóc n·y chÝnh s− ®Ö míi ra tay lµm cho §inh Xu©n Thu xÐm mÆt ch¸y mµy, thÊt ®iªn b¸t ®¶o, råi ï tÐ ch¹y. Sù thËt rµnh rµnh ra ®ã ch¼ng lÏ cßn gi¶ m¹o ®−îc −? H− Tróc ng¹c nhiªn nãi: - TiÓu t¨ng cã ra tay ®©u mµ tiÒn bèi cø ®æ cho tiÓu t¨ng? T« Tinh Hµ thë dµi nãi: - S− ®Ö! Vô nµy bªn trong cßn nhiÒu ®iÓm khuÊt khóc, s− ®Ö ch−a biÕt ®Êy th«i! §Ó råi ta nãi cho s− ®Ö nghe. Ngõng mét l¸t T« Tinh Hµ l¹i nãi tiÕp: - Tiªu Dao ph¸i tr−íc ®©y ®· cã lÖ: Khi ch−ëng m«n tÞch ®i th× kh«ng nhÊt ®Þnh do ®¹i ®Ö tö lªn kÕ vÞ. Trong bän ®Ö tö b¶n ph¸i hÔ ai lµ ng−êi cã vâ c«ng cao c−êng nhÊt sÏ ®−îc lªn lµm chøc Ch−ëng m«n. S− phô chóng ta tr−íc cã ba vÞ s− huynh, cßn ng−êi lµ s− ®Ö nhá nhÊt. Khi th¸i s− phô l©m chung, ba vÞ ®å ®Ö tØ thÝ h¬n thua, th× s− phô chóng ta ®o¹t ®−îc chøc Ch−ëng m«n. Hai vÞ s− b¸ chóng ta cã lÏ trong lßng kh«ng ®−îc hoan hØ, nªn viÔn tÈu ph−¬ng xa. Ngõng mét l¸t T« Tinh Hµ kÓ tiÕp: - S− phô thu hai ng−êi ®å ®Ö lµ ta vµ §inh Xu©n Thu, nh÷ng ®iÒu së häc cña s− phô rÊt phøc t¹p: ai muèn lµm Ch−ëng m«n th× ph¶i tréi hÕt c¶ c¸c m«n. Kh«ng nh÷ng tû vâ mµ th«i, mµ cßn tû c¶ cÇm, kú, thi, ho¹ n÷a. §inh Xu©n Thu ngoµi vâ c«ng ra, c¸c m«n kh¸c y ®Òu ch¼ng biÕt tý g×. Y tù l−îng kh«ng cã hy väng tranh giµnh ®−îc chøc Ch−ëng m«n, nªn y h¹ thñ tr−íc: ®¸nh s− phô tung xuèng vùc th¼m, l¹i ®¸nh ta bÞ träng th−¬ng! H− Tróc hái: - Sao §inh Xu©n Thu l¹i kh«ng giÕt tiÒn bèi ®i? T« Tinh Hµ ®¸p: - S− ®Ö ®õng t−ëng y nh©n nghÜa ®©u nhÐ! Së dÜ y ®Ó ta sèng lµ còng cã môc ®Ých ®ã. Lóc ®ã ta b¶o y: "Nµy §inh Xu©n Thu! Tuy vâ c«ng ng−¬i th¾ng ®−îc c¶ s− phô lÉn s− huynh, song nh÷ng m«n huyÒn diÖu cña ph¸i Tiªu Dao ng−¬i ch−a lµm ®−îc ®Õn n¬i, lµ bé "Tiªu Dao Ngù Phong". Ng−¬i cã muèn coi kh«ng? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung T« Tinh Hµ thë phµo mét c¸i råi kÓ tiÕp: - S− ®Ö! Së dÜ b¶n ph¸i mÖnh danh lµ Tiªu Dao ph¸i^^^ "Tiªu Dao Ngù Phong" ®ã ghi chÐp nh÷ng vâ c«ng s©u réng kh«ng biÕt ®©u mµ l−êng! Pho s¸ch nµy tr−íc nay ®Òu ®Ó ch−ëng m«n nh©n gi÷. MÊy ®êi ch−ëng m«n b¶n ph¸i chØ lÜnh héi ®−îc mét vµi phÇn trong ®ã mµ th«i. T« Tinh Hµ ngõng mét l¸t råi kÓ tiÕp: - §inh Xu©n Thu nghe ta ®Ò cËp ®Õn pho s¸ch nµy liÒn b¶o ta: "S− huynh cho tiÓu ®Ö biÕt vËy hay l¾m. VËy s− huynh giao s¸ch l¹i cho tiÓu ®Ö th× tiÓu ®Ö sÏ tha m¹ng s− huynh". Ta tr¶ lêi y: "Ta kh«ng ph¶i lµ ch−ëng m«n b¶n ph¸i, ®©u cã quyÒn gi÷ pho s¸ch nµy mµ ®−a cho ng−êi? Cã ®iÒu ta biÕt n¬i s− phô cÊt giÊu mµ th«i. Ng−¬i muèn giÕt ta th× cø h¹ thñ ®i!". §inh Xu©n Thu l¹i nãi: "DÜ nhiªn pho s¸ch nµy cÊt giÊu ë bê biÓn Tinh Tó, lµm g× tiÓu ®Ö kh«ng biÕt?" Ta nãi: "§óng thÕ? Pho s¸ch qu¶ cÊt ë bê biÓn Tinh Tó nÕu ng−¬i biÕt vËy th× tù m×nh cè mµ t×m lÊy!" Y nghÜ thÇm mét lóc, biÕt r»ng bê biÓn Tinh Tó d¸i ®Õn mÊy tr¨m dÆm th× viÖc t×m pho s¸ch nhá xÝu h¸ ph¶i dÔ dµng? Y liÒn b¶o: - §−îc råi! TiÓu ®Ö kh«ng giÕt s− huynh, nh−ng tõ ®©y trë ®i s− huynh ph¶i gi¶ c©m ®iÕc, kh«ng ®−îc tiÕt lé bÝ mËt b¶n ph¸i ®èi víi ng−êi ngoµi. Së dÜ §inh Xu©n Thu kh«ng giÕt ta lµ cèt ý muèn bøc b¸ch ta cã ngµy ph¶i cung x−ng cho y biÕt n¬i dÊu s¸ch. Y ra bê biÓn Tinh Tó vµ cã lÏ ®· lËt tõng phiÕn ®¸ ®Ó lôc t×m song thuû chung vÉn kh«ng thÊy pho kú th− "Tiªu Dao Ngù Phong". Cø m−êi n¨m mét lÇn y l¹i ®Õn quÊy rÇy ta b»ng ®ñ c¸ch c−¬ng cã nhu cã, ®Ó tra hái ta. Phen nay y l¹i ®Õn vÆn hái ta mét lÇn n÷a, y thÊy kh«ng cã hy väng ®iÒu tra ®−îc. MÆt kh¸c ta l¹i ph¸ bá lêi thÒ më miÖng nãi n¨ng. Y muèn giÕt ta ®Ó röa hËn. © HQD Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2