Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 72

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

73
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 72', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 72

  1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi nãi: -T¹i h¹ nhÊt ®Þnh xong viÖc sÏ trë l¹i ngay. A Tö khÏ thë dµi nãi: - Th«i ng−¬i ®i ®i! Du Th¶n Chi ®i vµi b−íc råi quay l¹i nãi: - A Tö chØ cã m×nh c« n−¬ng... A Tö ng¾t lêi: - Ta ë ®©y kh«ng ®i ®©u hÕt. Ch¾c còng ch¼ng cã ®iÒu g× ®¸ng ng¹i. Ng−¬i ®i mau råi trë l¹i ®©y! Du Th¶n Chi nghÜ bông: - Sau khi m×nh bá ®−îc c¸i ®Çu s¾t ra råi, A Tö ®· ®ui m¾t, kh«ng nhËn ra ®−îc m×nh n÷a. Tõ ®ã trë ®i m×nh yªn chÝ ë víi nµng l©u dµi kh«ng cßn lo sî g× n÷a, th× trªn ®êi nµy cßn cã g× kho¸i l¹c h¬n? Du Th¶n Chi nghÜ vËy, trë gãt ch¹y nh− bay vÒ phÝa tr−íc. © HQD Håi thø bÈy m−¬i hai GÆp Xu©n Thu l¹i ®−îc bu«ng tha Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi ®Þnh t×m vµo mét thÞ trÊn kiÕm thî s¾t ®Ó th¸o ®Çu. G· nghÜ ®Õn chuyÖn th¸o ®Çu s¾t mµ rïng m×nh. Nh−ng hy väng ®−îc ë víi A Tö vµ ®Ó nµng nhËn m×nh lµ ch−ëng m«n ph¸i Cùc L¹c th× dï ®au ®ín ®Õn ®©u g· còng cè mµ chÞu ®ùng. Du Th¶n Chi ch¹y ®−îc mÊy dÆm tr−íc m¾t chØ thÊy mét c¸nh ®ång b¸t ng¸t hoang vu tÞch mÞch, kh«ng biÕt ph−¬ng nµo ®i vÒ thÞ trÊn. Trong lßng rÊt xao xuyÕn, g· véi ch¹y lªn trªn gß ®Êt cao ®Ó nh×n ra bèn mÆt. G· thÊy vÒ phÝa §«ng B¾c d−êng nh− cã khãi löa bèc lªn liÒn theo vÒ phÝa ®ã ch¹y ®i. §i chõng ®−îc h¬n mét dÆm, bçng nghe cã thanh ©m phô n÷ gäi: - Xu©n Thu ca ca! Ca ca giËn ai mµ kh«ng nh×n nhËn g× ®Õn tiÓu muéi n÷a? TiÕng nãi rÊt rµnh rät. Du Th¶n Chi nghe thÊy run lªn, vèi tiÕn vµo Èn trong ®¸m cá rËm bªn ®−êng, trong lßng lo l¾ng v« cïng. TiÕp theo g· l¹i nghe tiÕng §inh Xu©n Thu qu¸t th¸o: - B−íc ngay! TiÕng qu¸t nghe rÊt gÇn, Du Th¶n Chi l¹i cµng bë vÝa, kh«ng d¸m thë m¹nh. G· ngã ra ngoµi xa th× thÊy tay ¸o §inh Xu©n Thu ®øt côt mét miÕng, s¾c mÆt h¾n x¸m ®en ®ang tiÕn l¹i. PhÝa sau l·o lµ mô DiÖp NhÞ N−¬ng l¼ng l¬ ®ang r−ît theo. Du Th¶n Chi thÊy §inh Xu©n Thu, g· sî qu¸ nh¾m m¾t l¹i, chØ mong l·o ®i l−ít qua, may ra m×nh nÊp trong ®¸m cá rËm kh«ng bÞ l·o nh×n thÊy. G· cã ngê ®©u m×nh ®· hÊp thô chÊt kÞch ®éc cña con B¨ng tÇm. Nh÷ng chÊt ®éc chøa chÊt trong m×nh g· cßn nhiÒu h¬n c¶ §inh Xu©n Thu, vµ g· thµnh "con ng−êi ®éc". §inh Xu©n Thu suèt ®êi nghiªn cøu vµ sö dông chÊt ®éc, l·o chØ liÕc qua bôi cá mµ trong ®ã cã con trïng ®éc Èn nÊp l·o còng biÕt ngay, huèng chi trong ng−êi Du Th¶n Chi l¹i chøa chÊt kÞch ®éc cña con B¨ng tÇm. §inh Xu©n Thu ®i tíi gÇn chç g· nÊp liÒn dõng l¹i, mÆt lé vÎ ngê vùc. Lóc ®ã §inh Xu©n Thu ch−a biÕt lµ Du Th¶n Chi Èn m×nh trong bôi cá. L·o võa thÊy cã vËt ©m hµn l¹nh lÏo ë phÝa tr−íc nªn tiÕn l¹i mµ th«i. L·o cßn sî m×nh kinh ®éng lµm cho vËt ®ã ch¹y mÊt, mµ trong m×nh kh«ng cã BÝch ngäc v−¬ng ®Ønh ®Ó b¾t nh÷ng loµi cã näc ®éc. V× thÕ l·o lé vÎ tr× nghi kh«ng quyÕt ®o¸n. Du Th¶n Chi lÆng nghe mét lóc kh«ng thÊy ®éng tÜnh g× l¹i më m¾t ra... Du Th¶n Chi võa më m¾t, ®· nh×n thÊy Tinh Tó l·o qu¸i ®øng c¸ch m×nh kh«ng ®Çy n¨m th−íc. G· sî qu¸ bÊt gi¸c run lªn bÇn bËt. V× g· run mµ bôi cá còng lung lay. §inh Xu©n Thu trong lßng rÊt kinh h·i. L·o cho ®ã lµ mét gièng kú ®éc to lín, nªn kh«ng d¸m hµnh ®éng khinh xuÊt. DiÖp NhÞ N−¬ng thÊy §inh Xu©n Thu ®øng l¹i, mô còng dõng b−íc hái: - Xu©n Thu ca ca! Ca ca cã muèn ®em l¹i hoµ khÝ víi tiÓu muéi kh«ng? Oan gia ¬i! Oan gia cã biÕt ng−êi ta ®ªm th−¬ng ngµy nhí ®Õn thÕ nµo kh«ng? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung §inh Xu©n Thu kh«ng thÌm quay ®Çu l¹i. M¾t l·o chiÕu ra nh÷ng tia s¸ng ©m u nh×n ch»m chÆp vµo ®¸m cá rËm. Håi l©u, ®ét nhiªn §inh Xu©n Thu d¬ ngãn tay lªn bóng ba c¸i. Ba viªn s¾c vµng lît to b»ng ®Çu ngãn tay bay vµo ®¸m cá rËm. DiÖp NhÞ N−¬ng thÊy §inh Xu©n Thu bóng ba viªn ®ã, x¸m mÆt l¹i. Mô muèn nãi mµ cøng l−ìi kh«ng nãi ra lêi, lïi l¹i lu«n mÊy b−íc. Du Th¶n Chi ë trong bôi cá tr«ng rÊt râ rµng. Tuy g· kh«ng biÕt ba viªn s¾c ®ã lµ g× nh−ng còng ch¾c lµ vËt rÊt ®éc. Trong lßng g· cµng kinh h·i vµ cµng run m¹nh h¬n tr−íc. Ba viªn thuèc vµng nèi ®u«i nhau rít xuèg. Mét viªn chÝnh tróng vµo ®Çu s¾t Du Th¶n Chi ®¸nh c¸ch mét c¸i råi bèc löa ch¸y biÕn thµnh mét thø khãi vµng. LËp tøc g· ngöi thÊy mét mïi kh¸c l¹, nh−ng kh«ng cã c¶m gi¸c thÊy g× hÕt. Viªn thø hai rít xuèng bªn m×nh còng næ ch¸y lªn. Lµn khãi vµng loang dÇn ra vµ ®i tíi ®©u lµ ®¸m cá xanh biÕc lËp tøc hÐo kh«. Du Th¶n Chi kh«ng biÕt lµm thÕ nµo th× viªn thø ba rít xuèng tróng mu bµn tay g·. G· sî qu¸ run lªn, viªn thuèc còng rít ®i. Nh−ng g· thÊy trªn bµn tay m¸t r−îi, ngoµi ra kh«ng cã c¶m gi¸c chi hÕt, g· míi yªn t©m. G· ngo¶nh ®Çu l¹i nh×n ra ngoµi th× l¹i thÊy vÎ mÆt §inh Xu©n Thu cùc kú kinh h·i. §ång thêi g· nghe DiÖp NhÞ N−¬ng hái b»ng mét giäng run run: - Xu©n Thu ca ca! Trong bôi cá cã qu¸i vËt g× vËy? Sao ca ca b¾n lu«n ra ba viªn "Diªm V−¬ng ho¸ cèt hoµn" mµ chØ nh− viªn ®¸ ch×m xuèng ®¸y biÓn mÊt t¨m ch¼ng ¨n thua g×? §inh Xu©n Thu quay l¹i, vÎ mÆt tøc giËn, trõng m¾t nh×n DiÖp NhÞ N−¬ng hái: - Ng−¬i d¸m biÓu "Diªm V−¬ng ho¸ cèt hoµn" cña ta kh«ng lîi h¹i −? DiÖp NhÞ N−¬ng lïi l¹i lu«n mÊy b−íc nãi: - Xu©n Thu ca ca! §õng nãi ®ïa n÷a! §inh Xu©n Thu b¾n ra ba viªn Ho¸ cèt hoµn kh«ng thÊy hiÖu qu¶ g× chÝnh l·o còng ph¶i kinh h·i nghi ngê. Nguyªn nh−ng viªn ho¸ cèt hoµn nµy næ ra tan thµnh mét ®¸m khãi vµng cùc ®éc, nã ch¹m vµo ng−êi lµ nãng nh− löa ®èt. Loµi vËt dï ghª gím ®Õn ®©u còng kh«ng chÞu næi. Kh«ng ngê rít xuèng ng−êi Du Th¶n Chi, trong m×nh g· ®Çy rÉy chÊt ©m hµn kÞch ®éc. ChÊt ®éc trong m×nh g· bao trïm hÕt c¶ nh÷ng chÊt ®éc kh¸c trªn thÕ gian, nªn bÊt luËn chÊt ®éc nµo còng kh«ng lµm g× ®−îc g· n÷a. §inh Xu©n Thu kh«ng d¸m ®Õn gÇn ®¸m cá xem, tr¸i l¹i g· lïi vÒ phÝa sau mét b−íc. L·o vung tay mét c¸i, tõ trong tay ¸o vät ra hai ®iÓm löa xanh biÕc. Hai chÊm löa nµy chia ra hai bªn t¶ h÷u b¾n vµo chç Du Th¶n Chi. §inh Xu©n Thu ®ét nhiªn d¬ ngãn tay ra ®iÓm. Hai chÊm löa bÞ chØ lùc thóc ®Èy, thèt nhiªn bèc lªn ngän löa xanh lÌ råi rít xuèng ®Êt. Hai ngän löa bay nhanh vÒ phÝa tr−íc. Chíp m¾t hai ngän löa hîp l¹i thµnh mét c¸i vßng trßn réng ®Õn mét tr−îng. Vßng löa xanh biÕc nµy chi cao h¬n mét tÊc, nh−ng ch¸y rÊt mau vµ chíp m¾t l¹i thu nhá l¹i. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung DiÖp NhÞ N−¬ng ®øng ®»ng xa tr«ng thÊy nãi: - Xu©n Thu ca ca! PhÐp "§éc diÔm s−u h×nh" nµy kh«ng ngê thÇn diÖu ®Õn thÕ! B÷a nay tiÓu muéi nµy réng nhìn giíi thªm ra ®−îc mét chót. §inh Xu©n Thu lé vÎ ®¾c ý nãi: - Dï con vËt nÊp trong bôi cá kia m×nh nã cã bäc kim c−¬ng th× gÆp löa ®éc diÔm nµy ch¸y vµo còng biÕn thµnh tro bôi. Du Th¶n Chi nóp trong bôi cá thÊy ngän löa xanh biÕc mçi lóc mét gÇn l¹i ®· sî h·i v« cïng! G· nghe §inh Xu©n Thu nãi vËy l¹i cµng khiÕp sî h¬n, hai hµm r¨ng ®Ëp vµo nhau cÇm cËp. §inh Xu©n Thu nghe biÕt lµ ng−êi, lËp tøc qu¸t hái: - Ai? Sao kh«ng ra ®i? Du Th¶n Chi nghÜ bông: - §· ®Õn n−íc nµy dï trèn tr¸nh còng v« dông. NÕu bÞ löa ®èt thµnh tro, h¸ ch¼ng ®Ó A Tö vÜnh viÔn chê m×nh trong rõng ®µo ®Õn mßn con m¾t ? NghÜ vËy, g· ®µnh ®øng dËy, run sî b−íc ra nãi: - S− phô! §Ö tö ®©y! Xin s− phô dÑp trËn l«i ®×nh, ®Ö tö... §inh Xu©n Thu ®ét nhiªn thÊy Du Th¶n Chi võa kinh h·i võa mõng thÇm véi hái: - A Tö ®©u? Du Th¶n Chi l¾c ®Çu ®¸p Êp óng: - A Tö... §Ö tö kh«ng biÕt nµng... ®i ®©u. §inh Xu©n Thu vung ch−ëng ®¸nh ra. Ch−ëng lùc ®Èy Du Th¶n Chi ra xa vßng löa. Gi÷a lóc Êy, vßng löa ®éc co nhá l¹i råi næ ®ïng mét tiÕng, bèc ch¸y lªn thµnh mét c¸i cét löa cao n¨m s¸u th−íc cùc kú m·nh liÖt råi t¾t phôt ®i. Löa t¾t råi mµ cßn rÝt lªn nh÷ng tiÕng kinh ng−êi. §inh Xu©n Thu nãi: - LÏ ra ta ®èt ng−¬i ch¸y thµnh tro bôi, nh−ng ta tha chÕt cho. Sao ng−¬i kh«ng khÊu ®Çu t¹ ¬n? Du Th¶n Chi thÊy cét löa m·nh liÖt th× trong lßng sî h·i v« cïng, véi sôp l¹y nãi: - §a ta s− phô cho ®−îc sèng sãt! §inh Xu©n Thu thõa lóc Du Th¶n Chi l¹y xuèng, thß tay ra n¾m huyÖt m¹ch m«n g·. Du Th¶n Chi thÊt kinh la lªn: - S− phô! §inh Xu©n Thu n¾m ®−îc g· råi. ChÝnh ra g· kh«ng thÓ cùa quËy, nh−ng lóc hèt ho¶ng võa bÞ n¾m tay, g· co ng−êi l¹i mét c¸i, mét luång ch©n khÝ tõ huyÖt m¹ch m«n x«ng ra. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung §inh Xu©n Thu c¶m thÊy lßng bµn tay ®ét nhiªn gi¸ l¹nh tùa hå nh− mét luång khÝ ®éc trót vµo ng−êi l·o. L·o sî qu¸ véi bu«ng tay ra lïi l¹i mét b−íc. Du Th¶n Chi còng sî h·i nhñn c¶ ch©n tay, l¹i qu× mäp xuèng. §inh Xu©n Thu lóc míi gÆp Du Th¶n Chi lÇn ®Çu ®· biÕt trong m×nh g· chøa nhiÒu chÊt ®éc rÊt ghª gím. Lóc nµy l·o võa ®éng thñ cïng Mé Dung Phôc vµ §oµn Diªn Kh¸nh lµ hai ®¹i cao thñ tuyÖt thÕ, liªn tiÕp sö dông thuËt Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p. Mçi lÇn vËn dông Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p lµ mét lÇn hao tæn nguyªn khÝ vµ chÊt ®éc trong m×nh còng gi¶m bít ®i. V× thÕ nªn chÊt ®éc chøa trong ng¬õi l·o hiÖn nay giê l¹i cµng kÐm Du Th¶n Chi h¬n tr−íc. L·o lËp tøc bu«ng tay v× sî h·i qu¸. Du Th¶n Chi qu× d−íi ®Êt ®Ëp ®Çu "binh binh" kªu van: - S− phô tha m¹ng! S− phô tha m¹ng! §inh Xu©n Thu trong lßng trÇm tÜnh, tuy l·o sî h·i mµ kh«ng lé ra ngoµi mÆt. L·o ®iÓm ch©n tr¸i mét c¸i tung ng−êi l¹i tr−íc Du Th¶n Chi nãi: - Lóc ng−¬i b¸i s− ®· cã lêi tuyªn thÖ. ThÕ mµ nay d¸m ph¶n béi s− m«n trèn ®i, l¹i dô dç lu«n c¶ s− muéi ®em ®i, mµ ng−¬i cßn xin tha m¹ng n÷a −? Du Th¶n Chi vÉn s× xôp l¹y hoµi. §inh Xu©n Thu nãi: - Th«i ®−îc! Ta tha m¹ng cho ng−¬i còng kh«ng sao. Nh−ng tõ nay trë ®i, ng−¬i kh«ng ®−îc thay lßng ®æi d¹. Du Th¶n Chi nãi: - §Ö tö kh«ng d¸m thÕ n÷a. §inh Xu©n Thu nãi: - Ng−¬i thó thËt ®i! A Tö hiÖn ë ®©u? Gi¶ tØ §inh Xu©n Thu hái viÖc kh¸c th× Du Th¶n Chi nhÊt ®Þnh nãi thiÖt, nh−ng l·o hái A Tö ë ®©u, th× khi nµo g· chÞu nãi! G· chØ cói ®Çu lÆng lÏ. §inh Xu©n Thu tøc giËn hái: - Ng−¬i cã muèn ta tha m¹ng kh«ng? L·o co ch©n lªn ®¹p vµo ®Çu s¾t cña Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi bÞ l·o lÊy bµn ch©n dÝ ®Çu xuèng, miÖng kh«ng thÓ nãi ra ®−îc. DiÖp NhÞ N−¬ng ®øng ®»ng xa thÊy "§éc ®iÓm s−u h×nh" cña §inh Xu©n Thu ®èt lªn mµ ch¼ng thÊy con qu¸i vËt nµo bß ra, chØ thÊy mét g· ®Çu s¾t h×nh thï cæ qu¸i th× trong lßng kh«n xiÕt kinh h·i. Mô ch−a nh×n thÊy §inh Xu©n Thu ®¸nh mét c¸i kh«ng tróng, lïi l¹i phÝa sau mµ chØ nh×n thÊy Du Th¶n Chi qu× mäp khÊu ®Çu, n¨n nØ xin tha. Mô liÒn tiÕn ®Õn gÇn l¹i hái: - Xu©n Thu ca ca! Ca ca thu g· ®Çu s¾t nµy lµm ®Ö tö tõ bao giê? §inh Xu©n Thu ho lªn hai tiÕng chø kh«ng tr¶ lêi. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung DiÖp NhÞ N−¬ng ®· ®Õn tr−íc mÆt Du Th¶n Chi. Mô ®−a ngãn tay ra gâ vµo c¸i ®Çu s¾t "cèc cèc" mÊy tiÕng. Du Th¶n Chi ®Çu ®· bÞ ch©n §inh Xu©n Thu ®¹p xuèng nh− tr¸i nói nhá nÆng tr¨m c©n ®Ì lªn. G· t−ëng chõng nh− s¾p gÉy x−¬ng sèng, l¹i bÞ DiÖp NhÞ N−¬ng gâ m¹nh hai c¸i lµm cho m¾t g· hoa, råi bÊt gi¸c ch©n khÝ ch¹y ng−îc ®−êng. DiÖp NhÞ N−¬ng kh«ng biÕt g· cßn sèng hay chÕt, ®−a tay ra sê vµo c¸i ®Çu s¾t. Kh«ng ngê lóc nµy ch©n khÝ trong ng−êi g· tu©n ra thÊm vµo c¸i ®Çu s¾t rÊt nhiÒu vµ ®ãng l¹i thµnh mét lµn b¨ng máng. Tay mô võa ®Æt vµo thÊy l¹nh to¸t,lËp tøc rót tay vÒ ®¸nh "so¹t" mét tiÕng. Da lßng bµn tay mô bÞ khÝ l¹nh ë c¸i ®Çu s¾t dÝnh chÆt. Mô giùt m¹nh qu¸ ®øt mÊt mét m¶ng da. DiÖp NhÞ N−¬ng ®au ®ín v« cïng, næi giËn ®ïng ®ïng qu¸t lªn: - Th»ng lái ®Çu s¾t nµy! Mi dïng tµ ph¸p g× ®©y? Mô xoay tay ®¸nh xÐo ra mét ch−ëng. §inh Xu©n Thu thÊy DiÖp NhÞ N−¬ng ®éng thñ, véi rót ch©n vÒ. VËt nÆng ®Ì lªn ®Çu Du Th¶n Chi ®ét nhiªn cÊt ra, ng−êi g· bËt ngöa lªn, vËt l−ng xuèng ®¸t. C¸i ®Çu s¾t ®Ëp vµo t¶ng ®¸ ®¸nh "choang" mét tiÕng. C¸i lËt nµy khÐo sao tr¸nh ®−îc ch−ëng cña DiÖp NhÞ N−¬ng. DiÖp NhÞ N−¬ng ®¸nh mét ch−ëng kh«ng tróng, l¹i tiÕn lªn mét b−íc phãng ch−ëng thø hai ra. Du Th¶n Chi thÊy mô yªu tinh nµy kªu §inh Xu©n Thu b»ng ca ca nªn kh«ng d¸m hÊt tay chèng ®ì. G· chØ dïng hai tay ®Ó che nh÷ng yÕu huyÖt råi kªu lªn: - S− phô! §Ö tö qu¶ kh«ng biÕt A Tö ë ®©u, thËt t×nh lµ thÕ! G· võa nãi døt lêi, ®· bÞ DiÖp NhÞ N−¬ng ®¸nh tróng lu«n ba ch−ëng. Ng−êi g· nh− c¸i hå l« l¨n ®i mÊy vßng. DiÖp NhÞ N−¬ng thÊy ®Çu s¾t g· nµy gi¸ l¹nh nh− b¨ng. Ch−ëng lùc mô ®¸nh ra, chíp m¾t ®· tiÕu tan. DiÖp NhÞ N−¬ng ®¸nh ba ch−ëng råi, mô vôt nhí ra g· ®Çu s¾t lµ ®å ®Ö §inh Xu©n Thu, mô tù hái: - Ch−ëng lùc cña m×nh bÞ tiªu tan mét c¸ch ly kú nh− vËy, ph¶i ch¨ng còng n»m trong thuËt Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p? Mô võa kinh h·i võa tøc giËn kh«ng d¸m ®éng thñ n÷a. Du Th¶n Chi thë hång héc nãi: - S− phô! A Tö l¹c lâng n¬i ®©u? §Ö tö thùc t×nh kh«ng biÕt. §inh Xu©n Thu c−êi l¹t nãi: - A Tö ®−îc ng−¬i ½m ®i, giê nã ë ®©u sao ng−¬i l¹i kh«ng biÕt? Du Th¶n Chi bÞ §inh Xu©n Thu chÊt vÊn mÊy c©u nµy cøng häng kh«ng nãi ®−îc n÷a. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung G· l¹i thÊy s− phô d¬ tay lªn råi tõ tõ chôp xuèng th× ch¼ng cßn hån vÝa nµo n÷a, véi nãi: - Xin s− phô tha m¹ng, ®Ö tö thùc t×nh kh«ng biÕt A Tö l¹c lâng n¬i ®©u? §inh Xu©n Thu tõ tõ h¹ thÊp tay xuèng cßn c¸ch ®Ønh ®Çu Du Th¶n Chi chõng ba bèn tÊc, l·o ®ét nhiªn xoay cæ tay phãng ch−ëng ra ngoµi ®¸nh "sÇm" mét tiÕng. Ch−ëng phong phãng ra lµm cho mäi c©y nhá c¸ch ®ã b¶y t¸m th−íc bÞ g·y. §inh Xu©n Thu qu¸t hái: - Ch−ëng nµy cña ta nÕu ®¸nh vµo ®Çu ng−¬i th× sÏ ra sao? Du Th¶n Chi sî h·i cøng l−ìi Êp óng nãi: - §Ö tö lµm sao chÞu næi ®−îc... ch−ëng lùc cña s− phô? §inh Xu©n Thu c−êi l¹t nãi: - Ta e r»ng ca c¸i ®Çu s¾t cña ng−¬ còng sÏ bÞ bÑp dóm. Du Th¶n Chi nãi: - §a ta s− phô ®· më lßng nh¬n ®¹o kh«ng ®¸nh chÕt dÖ tö. §inh Xu©n Thu hái: - Mi kh«ng chÞu nãi A Tö hiÖn ë ®©u th× ta tha thÕ nµo ®−îc? Du Th¶n Chi thë dµi nãi: - S− phô! Xem chõng tÝnh m¹ng cña ®Ö tö ®· râ lµ chÕt d−íi bµn tay s− phô. §Ö tö... kh«ng cßn biÕt nãi sao ®−îc n÷a. §inh Xu©n Thu söng sèt nh−ng l·o c−êi nãi: - G· ®Çu s¾t kia! Mi vèn ng−êi thµnh thùc, ch¾c mi kh«ng lõa g¹t ta. Du Th¶n Chi nghe l·o nãi biÕt r»ng cã c¬ sèng sãt, liÒn dËp ®Çu l¹y nãi: - Khi nµo ®Ö tö d¸m lõa dèi s− phô. §inh Xu©n Thu hái: - Lóc ng−¬i lµm lÔ b¸i s− ta ®· biÓu A Tö g¶ cho mi lµm vî. Nay thÞ ®· mï m¾t, mi cßn muèn lÊy thÞ n÷a kh«ng? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - A Tö lµ mét bËc thÇn tiªn, ®Ö tö ®©u d¸m m¬ −íc h·o huyÒn. §inh Xu©n Thu c−êi nãi: - Mi ®õng gi¶ vê n÷a. Tuy mi ®èi víi ta ®· bÊt trung, nh−ng ta vÉn tha cho mi. VËy mi ph¶i ®−a ta gÆp A Tö, nhÊt ®Þnh ®em thÞ g¶ cho mi. Du Th¶n Chi biÕt râ tÊm lßng A Tö chØ thÝch vÞ c«ng tö gièng Mé Dung Phôc. NÕu nµng biÕt ng−êi cøu nµng chØ lµ th»ng hÒ ®Çu s¾t ®Ó cho nµng ®¸nh m¾ng tr−íc kia, tÊt nµng ph¶i thÊt väng, khi nµo chÞu cam t©m lÊy m×nh? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung NghÜ vËy g· liÒn ®¸p: - ThiÖt t×nh ®Ö tö kh«ng biÕt A Tö ë ®©u. Dï s− phô cã c¨n vÆn còng v« Ých mµ th«i. §inh Xu©n Thu tøc qu¸! Gi¶ tØ mµ l·o kh«ng cÇn t×m ra chiÕc BÝch Ngäc V−¬ng §Ønh th× lóc nµy Du Th¶n Chi ®· bÞ l·o h¹ ®éc thñ råi. MÆt l·o sa sÇm, nh−ng chØ chíp m¾t l·o l¹i ®æi giËn lµm vui c−êi: - Th«i mi ®øng dËy ®i! Du Th¶n Chi ngÈng ®Çu tr«ng s− phô vÉn ngÇn ngõ kh«ng d¸m ®øng dËy. §inh Xu©n Thu l¹i giôc: - Ta ®· b¶o mi dËy th«i! BÊy giê g· míi ®øng dËy. §inh Xu©n Thu phÊt tay ¸o mét c¸i råi nãi: - Mi ®i ®i! Mi ®· lµ kÎ bÊt trung, ta kh«ng cÇn ®Õn h¹ng ®Ö tö nh− mi n÷a. Ch−a døt lêi, ng−êi l·o ®· xÑt ®i mét c¸i råi chíp m¾t kh«ng tr«ng thÊy tung tÝch ®©u n÷a. Du Th¶n Chi ®øng ngÈn ng−êi ra mét lóc råi l¾c ®Çu d−¬ng hai m¾t nh×n vÒ phÝa tr−íc, qu¶ kh«ng thÊy §inh Xu©n Thu ®©u n÷a. C¶ DiÖp NhÞ N−¬ng còng mÊt t¨m. G· nghÜ bông: - Hay lµ ta n»m m¬? G· ng¶nh ®Çu thÊy ngay bªn cã mét t¶ng ®¸ lín liÒn ®Ëp m¹nh ®Õn "binh" mét c¸i. G· thÊy tay ®au nhãi míi biÕt kh«ng ph¶i n»m m¬. G· ch¹y theo mÊy b−íc, gäi to: - S− phô! S− phô! Nh−ng bèn bÒ v¾ng ng¾t lµm g× cã ng−êi? G· l¹i nãi: -S− phô! §Ö tö xin nãi ®Ó s− phô hay chç A Tö ë. G· nãi vËy lµ ®Ó thö xem, nÕu §inh Xu©n Thu cßn quanh quÈn gÇn ®ã tÊt nhiªn xuÊt hiÖn. G· nh×n bèn phÝa vÉn ch¼ng thÊy ai, tù cho lµ diÖu kÕ, liÒn gäi lu«n mÊy lÇn n÷a vÉn ch¼ng thÊy håi ©m. BÊy giê g· míi yªn t©m, lÈm bÈm mét m×nh: - ThËt trêi th−¬ng ta míi khiÕn cho §inh Xu©n Thu më lßng tõ thiÖn ®Ó ta cßn ®−îc ®Õn víi A Tö. G· chØ mong chãng t×m vµo mét thÞ trÊn kiÕm c¸ch trõ khö c¸i ®Çu s¾t, nªn ®i lu«n mét m¹ch h¬n n¨m dÆm ®−êng, th× phÝa tr−íc ®· thÊp tho¸ng mét toµ thÞ trÊn. Du Th¶n Chi cëi bá ¸o ra quÊn lªn ®Çu, chØ ®Ó lé ra hai con m¾t råi l¹i ch¹y ®i chõng h¬n nöa dÆm n÷a th× thÊy phÝa tr−íc cã hai ng−êi ch¹y tíi. Du Th¶n Chi nhËn ra hai ng−êi nµy chÝnh lµ Phong Ba ¸c cïng Bao BÊt §ång, thñ h¹ cña Mé Dung c«ng tö. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung G· giËt m×nh kinh h·i, kh«ng tù chñ ®−îc, liÒn dõng ch©n l¹i. Phong Ba ¸c cïng Bao BÊt §ång l−ít qua nh− mét d©y khãi. Du Th¶n Chi t−ëng tho¸t råi thë phµo mét c¸i th× thèt nhiªn cã ng−êi vç vai hái: - å! Lµm sao ng−¬i ph¶i quÊn kÝn c¶ ®Çu thÕ? Du Th¶n Chi Êp óng ®¸p: - T¹i h¹... m¾c chøng sî giã. Phong Ba ¸c nãi: - Tam ca! Hái ®Õn g· lµm chi? Chóng ta ph¶i d−ît theo mau lªn chø! Bao BÊt §ång nãi: - Kh«ng ph¶i ®©u lµ kh«ng ph¶i ®©u! G· lÊy ¸o bÞt ®Çu mµ c−íc bé coi chõng gÊp rót, ®©u ph¶i ng−êi cã bÖnh. §óng lµ th»ng lái ®Çu s¾t. Du Th¶n Chi hai tay xua lo¹n lªn, g· më chiÕc ¸o quÊn quanh ®Çu ®Ó lé c¸i ®Çu s¾t ra. Bao BÊt §ång c−êi ha h¶ vç tay nãi: - Tø ®Ö xem nhìn lùc cña Tam ca thÕ nµo? Phong Ba ¸c ®−a tay g¹t Bao BÊt §ång ra nãi: - Tam ca ph¶i cÈn thËn! Bao BÊt §ång tuy kh«ng sî h·i g×, nh−ng g· ®· bÞ ®éc ch−ëng cña Du Th¶n Chi lµm cho khæ së. Nghe Phong Ba ¸c nãi, g· cã ý bÏn lÏn, thuËn thÕ lïi l¹i sau. Du Th¶n Chi l¹i muèn che ¸o lªn ®Çu th× Bao BÊt §ång kªu lªn? - Th»ng lái ®Çu s¾t kia! Mi lµ "thÇn th¸nh" n¬i ®©u? Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi ®¸p: - Hai vÞ ®¹i gia! T¹i h¹ chØ lµ mét kÎ v« danh tiÓu tèt ch¼ng cã chi ®¸ng kÓ, sao hai vÞ cßn nãi giìn hoµi? Bao BÊt §ång nãi: - Kh«ng ph¶i ®©u lµ kh«ng ph¶i ®©u! TuyÖt kü ®éc ch−ëng cña mi ®Õn HuyÒn Th«ng ®¹i s− ph¸i ThiÕu L©m cßn kh«ng chÞu næi. Hai anh em ta ®©y kh©m phôc mi l¾m. L·o §inh Xu©n Thu tuy vâ häc cao th©m, nh−ng thiÖt ra kh«ng ®ñ lµm s− phô mi. VËy lai lÞch mi thÕ nµo nãi cho chóng ta nghe ®i. Du Th¶n Chi ®¸p: - T¹i h¹ cã lai lÞch g× ®©u? Bao BÊt §ång tiÕn vÒ phÝa tr−íc mét b−íc. Phong Ba ¸c rót trong èng giÇy ra mét l−ìi dao truû thñ, ¸nh s¸ng xanh lÌ. G· còng tiÕn lªn mét b−íc. Du Th¶n Chi thÊy trong tay Phong Ba ¸c cã l−ìi ®ao truû thñ th× trong bông mõng thÇm, véi nãi: - §¹i gia! T¹i h¹ muèn m−în ®¹i gia c¸i ®ã mét chót cã ®−îc kh«ng? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
  10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Phong Ba ¸c nghe g· nãi vËy ®ét nhiªn biÕn s¾c. Y nghÜ r»ng: - Trªn chèn giang hå biÕt bao nhiªu lµ luËn ®iÖu kh¸ch s¸o mµ ngô ý toµn lµ ph¶n l¹i. TØ nh− c©u: "Xin c¸c h¹ tø gi¸o", "xin l·nh gi¸o mÊy tuyÖt chiªu cña c¸c h¹" ®Òu ®−a ®Õn chç ®¸nh nhau chÝ m¹ng. G· nµy l¹i dïng ch÷ "m−în" th× c¸i vËt "m−în" hoÆc lµ mét c¸nh tay mét c¸i ch©n, cã khi c¶ c¸i ®Çu n÷a. Y nghÜ vËy trong lßng kh«ng khái kinh h·i liÒn hái l¹i: - Mi muèn m−în c¸i g×? Du Th¶n Chi d¬ tay trá vµo Phong Ba ¸c. Phong Ba ¸c l¹i cµng sî h¬n, lïi l¹i mét b−íc. Bao BÊt §ång lªn giäng the thÐ hái: - Mi m−în c¸i g×, nãi râ ra? Bao ch−a døt lêi hai ch©n ®ét nhiªn ®· nh¶y xÐo sang mét bªn ch¹y vµo trong ®¸m cá rËm. Bçng thÊy trong ®¸m cá väng ra hai tiÕng kªu qu¸i gë. Bao BÊt §ång l¹i nh¶y vät ra, mçi tay x¸ch mét ng−êi. C¶ hai ng−êi bÞ Bao BÊt §ång l«i ra ®Òu g¾ng søc cùa quËy, nh−ng hä bÞ hai tay y n¾m chÆt ch¼ng kh¸c g× nh÷ng c¸i l−ìi c©u b»ng thÐp b¸m chÆt lÊy, th× cßn cùa quËy sao cho tho¸t ®−îc. Bao BÊt §ång ch¹y ra tr−íc mÆt Phong Ba ¸c råi bu«ng tay liÖng hai ng−êi ®ã ra. Th©n h×nh chóng ®· võa l¨n xuèng ®Êt th× lËp tøc ch©n y ®· ®¹p lªn l−ng hä. © HQD Håi thø bÈy m−¬i ba KÕt b¹n hiÒn, ba ¸c tÆng ®ao Hai ng−êi nµy ngÈng ®Çu lªn kªu gäi: - S− ®Ö! §éng thñ mau ®i! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2