intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 74

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
57
lượt xem
14
download

Lục mạch thần kiếm - tập 74

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 74', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 74

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö vÉn t−ëng Du Th¶n Chi dÉn m×nh vÒ chç cò nh−ng thùc ra g· dÉn nµng vÒ h−íng ng−îc l¹i, thµnh ra ®i ®· xa gÊp ®«i tr−íc. Du Th¶n Chi dõng b−íc nãi: - ¤ hay! Sao kh«ng thÊy §inh Xu©n Thu? G· sî A Tö ph¸t gi¸c ra m×nh lõa bÞp, v× trong lßng kh«ng khái kinh h·i, nªn giäng nãi run run. A Tö nãi: - Trõ phi l·o ch−a nh×n thÊy tÝn hiÖu, kh«ng th× l·o ®· tíi n¬i råi. Ta cßn cã tÝn hiÖu bªn m×nh, l¹i ®èt lªn c¸i n÷a xem. Du Th¶n Chi véi g¹t ®i: - BÊt tÊt ph¶i ®èt n÷a! Nh−ng A Tö cö ®éng rÊt mau lÑ, nµng ®èt tÝn hiÖu loÐ lªn thµnh mét cïng löa tÝa l¬ löng gi÷a trêi. Du Th¶n Chi sî to¸t må h«i, toan kÐo A Tö ®i th× l¹i sî nµng tøc giËn. G· luèng cuèng kh«ng biÕt lµm thÕ nµo cho ®−îc th× ®· nghe tiÕng §inh Xu©n Thu v¨ng v¼ng väng l¹i. L·o cÊt tiÕng gäi: - A Tö! Mi l¹i muèn quay vÒ s− m«n ®ã ch¨ng? Nh− vËy ta cã thÓ réng dung tha cho mi ®−îc. A Tö véi cÊt tiÕng: - §óng thÕ! §Ö tö muèn quay vÒ lµm m«n h¹ ph¸i Tinh Tó. S− phô ¬i! S− phô ®Õn ®©y mau! §inh Xu©n Thu võa ®i l¹i gÇn võa nãi: - Ta ®Õn ®©y! Võa døt lêi, l·o ®· tíi tr−íc mÆt hai ng−êi. Lóc nµy Du Th¶n Chi sî ®Õn hai ch©n nhòn ra. G· ngåi phÖt xuèng t¶ng ®¸, kh«ng cßn chñ ý g× n÷a. A Tö ®øng tùa vµo bªn g·. Nµng thÊy Tinh Tó l·o qu¸i qu¶ nhiªn ®Õn thùc, trong lßng phÊp pháng kh«ng yªn. © HQD Håi thø bÈy m−¬i t− A Tö tranh giµnh chøc ch−ëng m«n Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö lóc thÊy Du Th¶n Chi míi ®¸nh mét chiªu ®· h¹ ®−îc V« ¸c bÊt t¸c DiÖp NhÞ N−¬ng liÒn b¶o g· ®èi phã víi §inh Xu©n Thu. Kh«ng ngê §inh Xu©n Thu tíi n¬i, g· vÉn kh«ng lªn tiÕng. Nµng ®ui m¾t kh«ng nh×n thÊy g×, nghÜ bông ch¾c §inh Xu©n Thu thÊy m×nh ®i liÒn víi mét chµng thanh niªn c«ng tö, ph¶i lÊy lµm kú dÞ. §inh Xu©n Thu sù thËt trong lßng rÊt lÊy lµm kú l¹. L·o ®øng ngoµi xa b¶y t¸m th−íc, cÆp m¾t loang lo¸ng nh×n Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi ®· th¸o c¸i lång s¾t trªn ®Çu ra, nh÷gn vÕt th−¬ng ®· ®ãng vÈy. HiÖn giê ba phÇn gièng ng−êi, b¶y phÇn gièng quØ, tr«ng t−íng m¹o rÊt lµ khñng khiÕp. G· ngåi trªn phiÕn ®¸ run lªn bÇn bËt. §inh Xu©n Thu tuy biÕt nhiÒu hiÓu réng, thÕ mµ còng kh«ng hiÓu ®−îc vô nµy. L·o tr«ng g· håi l©u, råi cÊt tiÕng hái: - C¸c h¹ lµ ai? A Tö nghÜ thÇm: - §inh Xu©n Thu qu¶ nhiªn ch−a biÕt V−¬ng Tinh Thiªn. M×nh nghe giäng l·o nãi ra chiÒu sî sÖt. Nh− thÕ ®ñ hiÓu V−¬ng Tinh Thiªn khÝ vò hiªn ngang, t−íng m¹o phi phµm. NghÜ vËy nµng rÊt yªn t©m, chØ chê Du Th¶n Chi tr¶ lêi. Nh−ng chê håi l©u vÉn ch¼ng thÊy g· lªn tiÕng. Nguyªn Du Th¶n Chi võa thÊy §inh Xu©n Thu tíi n¬i ®· cuèng cuång, khi nµo cßn d¸m më miÖng. A Tö bËt lªn tiÕng c−êi khanh kh¸ch hái: - §inh Xu©n Thu! Ng−¬i ch−a thÊy chµng c«ng tö nµy lÇn nµo ph¶i kh«ng? §inh Xu©n Thu nghe A Tö thèt nhiªn d¸m ®æi giäng d¸m kªu gäi hä m×nh th× trong lßng c¶ giËn. Nh−ng giäng nãi ¶ cã vÎ û m×nh, l·o kh«ng bu«ng c¬n giËn cho næi lªn, vÉn ung dung hái: - Ta ch−a biÕt qua, y lµ ai vËy? A Tö c−êi ®¸p: - VÞ nµy lµ V−¬ng Tinh Thiªn, ch−ëng m«n nh©n ph¸i Cùc L¹c. Ng−¬i ®· nghe ®Õn tªn bao giê ch−a? Tinh Tó l·o qu¸i thén mÆt ra nghÜ ngîi: Trong vâ l©m rÊt nhiÒu m«n ph¸i, nh−ng ch−a tõng nghe ®Õn ph¸i Cùc L¹c bao giê. L·o tøc m×nh qu¸t lªn: - Ph¸i g× lµ ph¸i Cùc L¹c? Con nµy chØ nãi cµn! A Tö l¹nh lïng ®¸p: - Ng−¬i lµ ng−êi hñ lËu th× biÕt g× mµ nãi? V−¬ng c«ng tö ¬i! BÊt tÊt tranh luËn víi h¾n lµm chi? C«ng tö ®éng thñ ®i th«i! §inh Xu©n Thu cµng lÊy lµm kú, hái: - Mi biÓu g· ®éng thñ c¸i g×? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö ®¸p: - Ng−¬i lµ ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tinh Tó ®· l©u n¨m, ch¾c lµ ng¸n l¾m råi! Ta muèn thay ng−¬i ®¶m ®−¬ng chøc ®ã. §inh Xu©n Thu võa tøc giËn l¹i võa buån c−êi hái: - Ng−¬i muèn ta nh−êng cho ai lµm chøc ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó? A Tö chØ vµo mòi m×nh ®¸p: - DÜ nhiªn lµ ta! Ng−¬i cã thÓ sôp l¹y xin lµm m«n h¹ ta vµ kªu ta b»ng s− phô! §inh Xu©n Thu kh«ng nhÞn ®−îc n÷a, thÐt lªn mét tiÕng, l·o l¹ng ng−êi tiÕn gÇn l¹i vµ d¬ ngãn tay nh− mãc c©u chôp xuèng ®Ønh ®Çu A Tö. Tay tr¸i l·o h−íng ra ngoµi thñ thÕ, tùa hå nh− ph¸t ch−ëng ®Ò phßng bÞ Du Th¶n Chi ®ét kÝch. Du Th¶n Chi lóc tr−íc kh«ng d¸m lªn tiÕng, b©y giê thÊy §inh Xu©n Thu hung h¨ng x«ng l¹i, véi la lªn: - Dõng tay! Trong lßng g· kinh h·i v« cïng, tiÕng nãi kh¸c h¼n ®i. §inh Xu©n Thu võa nghe Du Th¶n Chi lªn tiÕng, ®· biÕt ngay néi c«ng g· cùc cao, h¼n lµ mét nh©n vËt ghª gím. L·o véi lïi l¹i nöa b−íc, xoay tay chôp xuèng Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi trong lóc nguy cÊp nghÜ thÇm: M×nh ra tay còng chÕt mµ kh«ng ra tay còng chÕt. G· liÒn nh¾m m¾t l¹i d¬ hai tay lªn phãng nhanh vÒ phÝa tr−íc. Hai ch−ëng cña g· phãng bõa ra, ch¼ng cã lÒ lèi nµo hÕt. Nh−ng mét luång hµn phong dån dËp quËt tíi ®èi ph−¬ng, néi lùc trµn ra Çm Çm. Tinh Tó l·o qu¸i giËt m×nh véi thu chiªu vÒ, b−ít t¹t ngang hai b−íc råi qu¸t hái: - C¸c h¹ lµ ai? Du Th¶n Chi gi−¬ng m¾t lªn nh×n thÊy §inh Xu©n Thu ®· b−íc lïi ra, g· ®−îc tho¸t chÕt, t−ëng lµ rÊt may cho m×nh. Lóc ®ã g· muèn qu× xuèng ®Ó van xin l·o tha m¹ng, th× bçng nghe A Tö kªu lªn: - V−¬ng c«ng tö! C«ng tö míi ra mét chiªu ®· bøc b¸ch h¾n ph¶i lïi l¹i. Sao kh«ng thõa th¾ng tÊn c«ng ®i? Du Th¶n Chi hoang mang hái: - T¹i h¹... bøc b¸ch h¾n ph¶i lïi l¹i −? §inh Xu©n Thu võa tiÕp ch−ëng lùc cña Du Th¶n Chi ®· thÊy néi lùc ®èi ph−¬ng rÊt qu¸i l¹, mµ lµ mét thø néi lùc l·o ®· quen biÕt. L·o chît nghÜ ra, bËt lªn tiÕng c−êi qu¸i hái: - TÐ ra c¸c h¹ lµ s− tr−ëng th»ng nhá ®Çu s¾t ph¶i kh«ng? Du Th¶n Chi ch−a kÞp tr¶ lêi th× A Tö ®· hái: - V−¬ng c«ng tö! Th»ng nhá ®Çu s¾t lµ ai vËy? Du Th¶n Chi Êp óng ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - T¹i h¹ cã... mét tªn ®å ®Ö... ®Çu g· lîi h¹i l¾m! §inh Xu©n Thu ®· bÞ khæ së v× g·... nªn h¾n nhí l¹i... A Tö c¶ mõng ng¾t lêi: - TÐ ra l·o qu¸i nµy thua c¶ ®å ®Ö V−¬ng c«ng tö. ThÕ th× ta n¾m ch¾c chøc ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó råi! Du Th¶n Chi sî qu¸, ®Çu g· cøng nh¾c, g· miÔn c−ìng quay l¹i nh×n, thÊy r©u tãc §inh Xu©n Thu ®øng dùng c¶ lªn, g· nghÜ thÇm: - B÷a nay tíi sè råi! M×nh cßn sèng ®−îc kh¾c nµo hay kh¾c Êy. §inh Xu©n Thu ®· vËn chÊt ®éc ra lßng bµn tay, ®¸ng lý ph¸t ch−ëng ra råi, nh−ng trong bông vÉn cßn e dÌ. L·o t−ëng ®èi ph−¬ng lµ bËc s− tr−ëng Du Th¶n Chi. L·o ®· cïng Du Th¶n Chi ®èi ch−ëng mét lÇn xuýt bÞ nguy. LÇn nµy dÜ nhiªn l·o ngÊm ngÇm khiÕp sî. Gi¶ tØ kh«ng cã A Tö ®øng bªn th× l·o ®· kiÕm lêi rót lui råi. Nh−ng A Tö ®· bu«ng lêi hçn x−îc ®ßi tranh ®o¹t chøc ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó, l¹i cßn muèn b¾t l·o qu× l¹y xin lµm m«n h¹. ChÝnh l·o ®· giÕt thÇy ph¶n ®¹o, vµ A Tö lµ ®å ®Ö l·o th× biÕt ®©u nµng ch¼ng lµm ®−îc nh− vËy? V× thÕ mµ l·o kh«ng d¸m bá ®i. Du Th¶n Chi cïng §inh Xu©n Thu vÉn ë vµo t×nh thÕ ®èi lËp mµ ch−a ai hµnh ®éng. Du Th¶n Chi trong lßng kinh h·i, tay ch©n nhòn ra, ®· mÊy phen toan quú xuèng l¹y lôc. Tuy g· miÔn c−ìng nhÉn n¹i, mµ hai ch©n g· run lªn bÇn bËt, kh«ng sao gi÷ v÷ng l¹i ®−îc. Tinh Tó l·o qu¸i còng kinh h·i ch¼ng kÐm g×. L·o kh«ng biÕt râ gèc g¸c ®èi ph−¬ng, nªn chÇn chõ ch¼ng d¸m ra tay. Lóc nµy Du Th¶n Chi cµng run m¹nh h¬n. §inh Xu©n Thu l¹i ngê lµ ®èi ph−¬ng ®ang vËn ®éng ph¸p thuËt g× ghª gím, véi lïi l¹i mét b−íc. Trong gi©y l¸t nµy, l·o nghÜ nhiÒu l¾m. L·o nhí l¹i t×nh h×nh lóc ®èi ch−ëng cïng Du Th¶n Chi vµ hiÓn nhiªn g· ®· th¾ng m×nh. Khi ®ã g· l¹i xin tha m¹ng, l·o ®· ®em lßng ngê vùc lµ g· cè ý bÞp m×nh. B÷a nay s− tr−ëng Du Th¶n Chi ®ét nhiªn xuÊt hiÖn, kh«ng chõng y cho Du Th¶n Chi ®Õn tr−íc th¨m dß. L·o nghi ngê c¶ vô Du Th¶n Chi c−íp A Tö ®em ®i kh«ng chõng còng v× lÏ m−u ®o¹t chiÕc BÝch Ngäc V−¬ng §Ønh. Tinh Tó l·o qu¸i ngÉm nghÜ mét håi, cÆp l«ng mµy l·o rñ thÊp vµ thÊy m×nh suy t−ëng rÊt ®óng, g· ®· h¬i yªn d¹, nh−ng toµn th©n vÉn run nh− cÇy sÊy. A Tö kh«ng tr«ng thÊy g×, nµng ngÑo cæ l¾ng nghe th× tuyÖt kh«ng tiÕng ®éng nµo c¶, ngoµi tiÕng run bÇn bËt. Nµng rÊt lÊy lµm kú hái: - V−¬ng c«ng tö! Ai ph¸t run vËy? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - Kh...«...ng... cã ai r...run c¶. Ng−êi g· ®ang run bÇn bËt nªn tiÕng nãi thµnh nh¸t gõng. A Tö thÊt kinh hái: - V−¬ng c«ng tö! T¹i sao c«ng tö ph¸t run? Du Th¶n Chi ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Kh...«...ng ph¶i... T¹i h¹ vËn... c...«...ng ®Êy! A Tö hái: - Sao c«ng tö ch−a ra tay? Du Th¶n Chi nuèt n−íc miÕng nãi liÒn mét h¬i: - B©y giê t¹i h¹ ra tay ®©y! G· vËn hÕt khÝ lùc tõ tõ d¬ tay lªn. §inh Xu©n Thu thÊy ®èi ph−¬ng d¬ tay l¹i cµng khiÕp sî. Tay tr¸i ®Ó tr−íc ngùc, tay ph¶i thñ thÕ nghinh ®Þch. Du Th¶n Chi d¬ tay lªn ®· c¶m thÊy khã kh¨n, g· phãng ch−ëng ra ch¼ng cã chót khÝ lùc nµo c¶, g· l¹i h¹ tay xuèng. Ng−êi g· vÉn run rÈy kh«ng ®øng v÷ng. §inh Xu©n Thu trong lßng ho¶ng sî nghÜ thÇm: - Ch−ëng ph¸p c¸c m«n ph¸i m×nh ®Òu biÕt c¶, mµ ch−a thÊy lèi nµo l¹i ng−êi run lÈy bÈy qu¸i l¹ thÕ nµy! Trong ãc l·o tho¸ng nÈy ra ý nghÜ: NÕu ®èi ph−¬ng ra tay th× m×nh tù nhiªn khã lßng dµn xÕp. Hay h¬n hÕt lµ ®õng ®Ó x¶y ra cuéc ®éng thñ. §Çu ®u«i vô nµy chØ ë m×nh con A Tö. NghÜ vËy l·o lïi l¹i mét b−íc, cÊt tiÕng gäi: - A Tö! A Tö c−êi ®¸p: - §inh Xu©n Thu ph¶i ch¨ng ng−¬i chÞu b¸i ta lµm thÇy? §inh Xu©n Thu gi»n giäng nãi: - A Tö! Mi nªn biÕt r»ng ta ®©y lµ thiªn h¹ v« ®Þch. NÕu mi cßn ¨n nãi cµn rì tøc lµ tù chuèc lÊy c¸i nhôc vµo m×nh. Sao kh«ng sím tØnh ngé, ta s½n lßng bá qua ®i cho, kh«ng cøu xÐt ®Õn n÷a. A Tö lµ ng−êi rÊt th«ng minh. Nµng biÕt §inh Xu©n Thu tuy giäng nãi ngang tµng nh−ng kú thùc trong lßng rÊt sî h·i, ®¾c ý c−êi ha h¶ nãi: - NÕu b¶n l·nh ng−¬i thiªn h¹ v« ®Þch, sao kh«ng ra tay ®¸nh chÕt V−¬ng c«ng tö nµy ®i, råi b¾t ta dÉn qua Nam Kinh n−íc Liªu ®Ó t×m BÝch Ngäc V−¬ng §Ønh ®em vÒ Tinh Tó, cã ph¶i thÝch kh«ng? Sao cßn do dù kh«ng lµm? §inh Xu©n Thu tøc giËn, s¾c mÆt x¸m ng¾t, trõng m¾t nh×n Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi xem chõng §inh Xu©n Thu ra chiÒu khiÕp sî th× nghÜ bông: - L·o nµy thÊy bé mÆt m×nh mµ ph¶i khñng khiÕp, m×nh mong l·o sî kh«ng chÞu ®−îc gißng tuèt cµng hay. NghÜ vËy, g· ®©m liÒu hái: - A Tö muèn lµm ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó, sao ng−¬i kh«ng nh−êng cho nµng? §inh Xu©n Thu nghÜ bông: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Ch¼ng lÏ v× sî c©u nãi cña g· mµ ®em d©ng chøc ch−ëng m«n cho ng−êi? Hay dë g× ta còng thö vâ c«ng g· xem sao ®a. NÕu qu¶ m×nh kh«ng ®Þch næi bÊy giê h·y bá ch¹y còng kh«ng muén. NghÜ vËy l·o c−êi nh¹t kh«ng nãi g× n÷a, råi tõ tõ ®−a bµn tay vÒ phÝa tr−íc. Du Th¶n Chi thèt nhiªn thÊy §inh Xu©n Thu ®−a tay ra trèng ngùc ®¸nh th×nh th×nh, må h«i ch¶y ®Çm ®×a. Hai ch©n g· nhòn ra kh«ng tù chñ ®−îc n÷a, g· ngåi phÖt xuèng ®Êt. §inh Xu©n Thu thÊy ®èi ph−¬ng ngåi phÖt xuèng liÒn phãng ch−ëng ra nhanh h¬n. Du Th¶n Chi khiÕp sî la lªn mét tiÕng råi ng· lén ®i mÊy vßng. Ch−ëng lùc ®èi ph−¬ng ®¸nh "sÇm" mét tiÕng, mÆt ®Êt thôt xuèng thµnh mét c¸i hè s©u. Du Th¶n Chi toan ®øng dËy ch¹y, nh−ng thÊy ch−ëng lùc §inh Xu©n Thu m·nh liÖt qu¸, g· sî hÕt hån, ng−êi g· mÒm nhòn ra kh«ng ®øng lªn ®−îc n÷a. A Tö nghe chõng nguy biÕn véi hái: - V−¬ng c«ng tö! C«ng tö lµm sao vËy? Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi ®¸p: - A Tö! C¸i chøc ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó cña c« n−¬ng xem chõng... §inh Xu©n Thu kh«ng chê cho Du Th¶n Chi døt lêi, l·o ®· phãng ch−ëng thø hai ra. Du Th¶n Chi l¨n ng−êi vÒ phÝa sau ®Ó tr¸nh. §inh Xu©n Thu nghi ngê kh«ng phãng ch−ëng ra n÷a, l·o qu¸t hái: - Sao ng−¬i kh«ng tr¶ ®ßn? A Tö còng hái: - Sao c«ng tö kh«ng ph¶n kÝch? Du Th¶n Chi n»m nhòn ra ë d−íi ®Êt. G· sî qu¸ nãi kh«ng ra tiÕng. Ch−ëng lùc cña §inh Xu©n Thu l¹i dÇn dÇn Ëp tíi cµng lµm cho g· kinh hån b¹t vÝa. G· co dóm ng−êi l¹i gôc ®Çu xuèng dÊu vµo tËn kÏ n¸ch. Trong lóc chíp nho¸ng nµy, Du Th¶n Chi sùc nghÜ ra mét thÕ qu¸i dÞ ®· ghi trong cuèn s¸ch tiÕng Ph¹n: Luån mét bµn tay qua ®ïi, gan bµn tay h−íng vÒ phÝa tr−íc ®Ó phãng ch−ëng ra. §inh Xu©n Thu lµ ng−êi biÕt nhiÒu hiÓu réng. Tuy l·o ch−a hay ®ã lµ DÞch c©n kinh, nh−ng l·o còng nhËn ra t− thÕ qu¸i l¹ nµy chÝnh lµ mét thø c«ng phu th−îng thõa ®Ó vËn khÝ. L·o liÒn dõng ch−ëng l¹i. Du Th¶n Chi ph« tr−¬ng t− thÕ qu¸i dÞ nµy bçng c¶m thÊy néi khÝ ch¹y m¹nh. K×nh lùc trong th©n thÓ vïn vôt nh− ngùa phi ch¹y ra bµn tay, råi tõ bµn tay phãng ra ngoµi. ThÕ ch−ëng cña §inh Xu©n Thu tõ tõ thu l¹i v× c¶m thÊy mét luång ®¹i lùc ®Èy ng−îc trë vÒ. Sau l·o l©m vµo t×nh thÕ kh«ng thÓ chÇn chê ®−îc n÷a liÒn t¨ng gia tèc ®é phãng ra. Nh−ng ch−ëng cña l·o ®Èy vÒ phÝa tr−íc ®−îc mét kh¾c th× luång ®¹i lùc chèng ®èi còng t¨ng phÇn søc m¹nh khiÕn cho ch−ëng lùc cña l·o kh«ng ph¸t ®éng phÝa tr−íc ®−îc. §inh Xu©n Thu võa kinh h·i võa tøc giËn. L·o lón thÊp ng−êi xuèng, ch©n ®øng v÷ng råi ®ét nhiªn qu¸t lªn mét tiÕng nh¶y xæ vÒ phÝa tr−íc. L·o ®· ch¾c chèng ®ì ®−îc ch−ëng Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung cña ®èi ph−¬ng ®Ó thõa c¬ phãng ®éc ra. Kh«ng ngê ch−ëng lùc cña m×nh bÞ ch−ëng lùc cña ®èi ph−¬ng ®¸nh hÊt l¹i. §inh Xu©n Thu kªu to lªn mét tiÕng, ng−êi l·o ®· bÞ tung lªn kh«ng lén ®i b¶y t¸m vßng råi rít xuèng ®©t. L·o trÊn tÜnh l¹i, quay nh×n vÒ phÝa Du Th¶n Chi l·o kh«ng thÓ tin ®−îc c«ng lùc cña ®èi ph−¬ng l¹i m·nh liÖt ®Õn thÕ! A Tö nghe tiÕng §inh Xu©n Thu la ho¶ng, l¹i thÊy l·o ng· "huþch" xuèng ®Êt th× trong lßng c¶ mõng véi hái: - V−¬ng c«ng tö! §inh Xu©n Thu liÖu cßn sèng ®−îc kh«ng? §inh Xu©n Thu tøc qu¸ nãi: - Bän mi nÕu muèn cho ta chÕt, nh−ng ®©u ph¶i lµ mét chuyÖn dÔ dµng? A Tö nãi: - V−¬ng c«ng tö! H¹ h¾n mau ®i! §õng th¶ hæ vÒ rõng! Tõ lóc Du Th¶n Chi thi triÓn t− thÕ qu¸i dÞ theo DÞch c©n kinh, néi lùc trong toµn th©n g· tõ lßng bµn tay tu«n ra Çm Çm kh«ng g× ng¨n trë ®−îc. Gi¶ tû §inh Xu©n Thu kh«ng phãng ch−ëng ra th× cßn chÞu ®ùng ®−îc. Nh−ng l·o l¹i muèn ®èi ch−ëng víi Du Th¶n Chi ®Ó thi triÓn Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p. Néi lùc l·o kh«ng chèng næi néi lùc cña Du Th¶n Chi nªn míi bÞ hÊt tung vÒ phÝa sau. Lóc l·o cßn ®ang l¬ löng trªn kh«ng ®· vËn khÝ ®ãng chÆt nh÷ng m¹ch huyÕt l¹i nªn rít xuèng mét c¸ch b×nh yªn. §inh Xu©n Thu h¬n ng−êi lµ ë chç ®ã. Du Th¶n Chi tù cho lµ may mµ m×nh hÊt ng· ®−îc §inh Xu©n Thu th× l¹i nghe tiÕng A Tö thóc dôc h¹ thñ l·o ®i. G· véi ®¸p: - Qu©n giÆc ®· ®Õn b−íc ®−êng cïng, ta kh«ng nªn ®uæi, ®Ó cho h¾n ®i th«i! Chøc vÞ ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó dÜ nhiªn lµ vµo tay c« n−¬ng råi. A Tö lín tiÕng hái: - §inh Xu©n Thu! Ng−¬i ®· nghe râ ch−a? B¾t ®Çu tõ h«m nay ta lµ ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó råi ®ã! §inh Xu©n Thu tøc giËn nãi: - Mi lµ c¸i th¸ g× mµ ®ßi lµm ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó? A Tö c−êi ha h¶ ®¸p: - Ng−¬i ®· bÞ V−¬ng c«ng tö ®¸nh b¹i mµ cßn muèn kh− kh− gi÷ chøc ch−ëng m«n, kh«ng sî thiªn h¹ ng−êi ta chª c−êi cho thói ãc −? §inh Xu©n Thu nãi: - Mi m−în søc ng−êi ngoµi, l¹i lµ mét tªn ph¶n ®å b¶n ph¸i mµ cßn muèn nhËn chøc ch−ëng m«n −? A Tö c−êi ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Mèi gia t×nh gi÷a ta vµ V−¬ng c«ng tö thÕ nµo ch¾c ng−¬i ph¶i biÕt. C«ng tö kh«ng ph¶i lµ ng−êi ngoµi. B©y giê chóng ta lËp tøc khëi tr×nh ®Õn biÓn Tinh Tó. Thö xem bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó cã tªn nµo d¸m nhËn ng−¬i lµ ch−ëng m«n th× ta xö tö ngay lËp tøc. KÎ nµo thê ta lµm ch−ëng m«n tù nhiªn sÏ ®−îc ban th−ëng. Ng−¬i, tiÕm x−ng lµ ch−ëng m«n mét c¸ch phi lý. Ta hái ng−¬i: §å träng b¶o cña ph¸i Tinh Tó lµ BÝch Ngäc V−¬ng §Ønh hiÖn ë trong tay ai? §inh Xu©n Thu bÞ A Tö måm n¨m miÖng m−êi hái dån mét håi, l·o cøng häng kh«ng nãi ®−îc n÷a. A Tö cµng lµm giµ, dâng d¹c nãi: - §inh Xu©n Thu! Ng−¬i mau dËp ®Çu thi lÔ tr−íc ch−ëng m«n nh©n! NÕu b−íng bØnh th× b÷a nay ta cho ng−¬i hÕt ®−êng! §inh Xu©n Thu giËt m×nh, l¹ng ng−êi ®i nh− giã, lïi l¹i hai b−íc lín tiÕng nãi: - A Tö! Mi mµ lät vµo tay ta th× ta sÏ chÎ x−¬ng lãc da mi! L·o ch−a døt lêi th× A Tö ®· c−êi khanh kh¸ch nãi: - Ng−¬i nãi cho thÝch ®i! Ta mµ b¾t ®−îc ng−¬i th× b©y giê ng−¬i nãi thÕ nµo, ta sÏ cø theo ®ã mµ gia h×nh. §inh Xu©n Thu im miÖng. A Tö c−êi ha h¶, rÊt lÊy lµm ®¾c chÝ, nµng nãi tiÕp: - §inh Xu©n Thu! Ta ®©y còng cã ®øc hiÕu sinh, bu«ng tha cho ng−¬i ®i. Nh−ng ta cÊm ng−¬i tõ ®©y s¾p tíi kh«ng ®−îc nãi tíi ph¸i Tinh Tó, vµ kh«ng ®−îc bÐn m¶ng ®Õn bê biÓn Tinh Tó trong vßng mét tr¨m dÆm. Ng−¬i ph¶i nhí cho kü nghe! §inh Xu©n Thu giËn x¸m mÆt l¹i, nh−ng ch−a chÞu thua h¼n. L·o nãi: - Tinh Tó l·o tiªn vÉn lµ ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó. KÎ nµo d¸m ch¼ng thõa nhËn? A Tö hê h÷ng ®¸p: - Ng−¬i bÞ b¹i råi! Ta míi chÝnh thÞ ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó. §inh Xu©n Thu tøc m×nh la lªn: - Thói l¾m! Ta lµ ch−ëng m«n chÝnh thèng, cßn mi chØ lµ mét ®øa tiÕm vÞ. Ai thÌm nh×n nhËn mi? A Tö c−êi ®¸p: - Ng−¬i nãi cho s−íng miÖng ®i! NÕu ta mµ cßn thÊy ng−¬i l¶ng v¶ng t¹i khu phô cËn bê biÓn Tinh Tó th× c¸i m¹ng con chã giµ cña ng−¬i kh«ng toµn ®©u. Sao kh«ng cót ®i cho khuÊt m¾t ta? Cßn ®øng ®ã sña g©u g©u lµm g× m·i? Hai ng−êi g©y lén tranh nhau chøc ch−ëng m«n, nh−ng nãi ®i nãi l¹i th× b÷a nay A Tö còng cã thùc lùc h¬n råi. §inh Xu©n Thu tøc phßng r©u ra mµ kh«ng sao ®−îc. L·o trîn m¾t lªn nh×n A Tö trõng trõng. Råi sau còng ®µnh trë gãt ra ®i ®Ó mÆc A Tö nÐm theo nh÷ng c©u chÕ diÔu. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö sung s−íng qu¸, quay miÖng ra m¾ng §inh Xu©n Thu mét håi. Nµng lÊy chuyÖn tranh c−íp chøc vÞ ch−ëng m«n ®ã lµ nh÷ng ®iÒu khoan kho¸i nhÊt trong ®êi nµng. Nµng c−êi ngÆt nghÏo mét håi råi gäi giËt giäng: - V−¬ng c«ng tö! Du Th¶n Chi ®· ®øng ngay ng−êi lªn råi. Tõ lóc g· nghe ®−îc c©u A Tö nãi víi §inh Xu©n Thu: "V−¬ng c«ng tö ®©u ph¶i lµ ng−êi ngoµi?" G· s−íng qu¸ tr¸i tim ®Ëp lo¹n lªn. Ng−êi g· nhÑ nhµng t−ëng chõng nh− ®ang bay tÝt trªn mÊy tõng m©y. G· ngÈn ng−êi ra nh×n A Tö nghÜ thÇm: trong ®êi g· ®· bÞ A Tö lµm cho thèng khæ ®Õn cïng cùc mµ vÒ phÇn h¹nh phóc lín nhÊt còng chÝnh nµng ban cho. ThÕ sù thùc lµ kú ¶o kh«n l−êng! A Tö gäi liÒn b¶y t¸m c©u, Du Th¶n Chi nh− ng−êi ngñ mª bõng tØnh, g· hái: - A Tö! ChuyÖn chi vËy? A Tö mÊp m¸y m«i son hái: - Sao c«ng tö kh«ng ®Ó ý g× ®Õn ta −? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - A Tö! Trõ khi nµo t¹i h¹ chÕt ®i th× míi hÕt nghÜ ®Õn c« n−¬ng. A Tö c−êi nãi: - B¶n l·nh c«ng tö thiÖt lµ qu¸n thÕ! §inh Xu©n Thu qu¶ nhiªn bÞ c«ng tö ®¸nh cho ph¶i ch¹y b¹t vÝa. Chóng ta cßn bao nhiªu chuyÖn ph¶i lµm, sao cø ngÈn ng¬ ë ®©y lµm g× m·i? §inh Xu©n Thu v× sao mµ ®ét nhiªn b¨ng m×nh ch¹y ®i? Du Th¶n Chi ®Õn giê vÉn kh«ng hiÓu nguyªn nh©n. G· nghe A Tö nãi giËt m×nh hái l¹i: - Cßn chuyÖn chi n÷a? A Tö ®¸p: - B©y giê chóng ta h·y ®i t×m tr−ëng l·o C¸i bang ®Ó ®o¹t c©y "®¶ cÈu bæng"! Ch¼ng lÏ c«ng tö quªn råi −? Ta lÊy ®−îc "®¶ cÈu bæng" ®em vÒ ra m¾t thu phu ta. Thu phu ®· lµm Nam ViÖt §¹i v−¬ng n−íc Liªu, ch¾c y còng ch¼ng thiÕt g× c¸i chøc bang chóa C¸i bang n÷a. NÕu y kh«ng muèn lµm th× ta ®−a ra mét kÕ nhá lµ y sÏ h©n hoan giao "®¶ cÈu bæng" l¹i cho ta. ThÕ lµ ta cã thÓ kiªm nhiÖm lu«n c¶ chøc Bang chóa C¸i bang n÷a. Nµng nãi tíi ®©y næi lªn mét trµng c−êi kho¸i chÝ. Du Th¶n Chi ngÈn ng−êi ra mét lóc råi nãi: - §−îc l¾m! §i th× ®i! G· nghÜ bông: A Tö m¾t kh«ng tr«ng râ, m×nh dÉn nµng ®Õn mét n¬i hÎo l¸nh hoang ru, ch¾c nµng còng kh«ng biÕt ®−îc. A Tö thÊy Du Th¶n Chi nghe lêi m×nh. Tuy viÖc ch−a lµm xong, mµ nµng ®· cã nh÷ng ý ®Þnh qu¸i l¹. Nµng lµ ng−êi rÊt th«ng minh, râ ®èi ph−¬ng b¶o sao y nghe vËy. Nµng thÝch qu¸, thÝch h¬n c¶ thêi kú ë víi Tiªu Phong rÊt nhiÒu. V¶ l¹i Tiªu Phong lµ chång chÞ nµng, cßn Du Th¶n Chi th× trong trÝ t−ëng t−îng cña nµng lµ mét vÞ c«ng tö tuæi trÎ tµi cao. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Tù ®¸y lßng nµng ph¸t sinh mét mèi t×nh ªm dÞu. Nµng sung s−íng qu¸ quªn c¶ nçi thèng khæ vÒ ®ui m¾t. Du Th¶n Chi dÉn A Tö ®i vÒ phÝa tr−íc. Ch¼ng bao l©u ®Õn mét thÞ trÊn. Hai ng−êi ®i trªn ®−êng phè lín, nghe tiÕng ng−êi theo bµn t¸n nh÷ng g× kh«ng râ. A Tö lÊy lµm thÝch chØ cho lµ hä trÇm trå khen con ng−êi tuÊn nh· phi th−êng ®i bªn m×nh. Du Th¶n Chi th× trong lßng hiÓu râ h¬n vÒ nh÷ng lêi b×nh phÈm cña thiªn h¹, g· chØ cói ®Çu ®i mau. A Tö nh¬n nh¬n ®¾c ý, thèt nhiªn nhí ra ®iÒu g× liÒn b¶o Du Th¶n Chi: - Chóng ta ®i t×m bän tr−ëng l·o C¸i bang, kh«ng cã ngùa kh«ng ®−îc. T¹i thÞ trÊn nµy xem chõng kh¸ lín, c«ng tö ®i lùa mua lÊy mét ®«i. Du Th¶n Chi nghe lêi, dÉn A Tö ®Õn mét nhµ l¸i ngùa. Ng−êi trong tiÖm thÊy mÆt mòi Du Th¶n Chi gím ghª, ai còng sî l¹i ngÈn mÆt ra. Hä thÊy g· d¾t ®«i ngùa tèt ®em ®i mµ ch¼ng d¸m nãi g×. Hai ng−êi lªn ngùa c−ìi. A Tö c−êi nãi: - V−¬ng c«ng tö! C«ng tö ®i ®Õn ®©u, ai nh×n thÊy còng kh«ng d¸mnãi l¹i ccau nµo th× ®ñ biÕt oai phong c«ng tö ®· lµm ng−êi ta ph¶i kinh h·i. Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi nãi: - T¹i h¹ kh«ng cã ý h¨m do¹ ai, A Tö! C« n−¬ng ë víi t¹i h¹ liÖu cã khái sî h·i kh«ng? A Tö ®¸p: - C¸i ®ã ch−a thÓ biÕt ®−îc. Cã khi ta ph¶i sî c«ng tö còng nªn. Du Th¶n Chi giËt m×nh véi nãi: - Kh«ng cã lý! Kh«ng cã lý! Sau g· nghÜ l¹i A Tö hai m¾t ®ui mï, dÜ nhiªn kh«ng thÓ tr«ng thÊy ch©n t−íng m×nh ®−îc. Råi g· còng yªn t©m. Hai ng−êi ra khái thÞ trÊn dong c−¬ng ®i vÒ mÐ t©y. Du Th¶n Chi cã ý muèn tr¸nh xa tai m¾t mäi ng−êi, nªn chän vÒ ng¶ v¾ng vÎ kh«ng cã khãi löa mµ ®i. §−êng ®i mçi lóc mét hoang v¾ng nªn hai ng−êi trong lßng khoan kho¸i võa ®i võa c−êi nãi rÊt vui vÎ. MÊy b÷a nay lµ giai ®o¹n t−ng bõng nhÊt trong cuéc ®êi cña Du Th¶n Chi. §i ®−îc b¶y t¸m ngµy mµ ch¼ng hiÓu n¬i ®©y lµ ®©u? Du Th¶n Chi nh×n thÊy nói cao trïng ®iÖp, tuyÖt ®èi kh«ng khãi löa hay vÕt ch©n ng−êi l¹i cµng yªn d¹. Tr¸i l¹i, A Tö b¾t ®Çu buån b·. Nµng kh«ng nhÉn n¹i ®−îc liÒn hái: - §©y lµ ®©u? Sao tuyÖt kh«ng nghe thÊy tiÕng ng−êi? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi ®¸p: - PhÝa tr−íc lµ mét thÞ trÊn lín. B©y giê trêi tèi råi,chØ sî tíi n¬i mäi nhµ ®Òu ngñ c¶, ch¶ cßn thó g× n÷a. A Tö chau mµy hái: - L¹ nhØ? M×nh ®i qua mÊy thÞ trÊn lín ®Òu vµo lóc trêi tèi, hay lµ c«ng tö g¹t ta. Du Th¶n Chi biÕn s¾c mÆt ®¸p: - T¹i h¹ g¹t c« n−¬ng lµm g×! §ã chØ lµ chuyÖn ngÉu nhiªn., A Tö hÊt hµm hái: - Chóng ta ®i mÊy ngµy råi nhØ? Sao ch¼ng gÆp mét ®Ö tö c¸i bang nµo, mµ còng kh«ng nghe thÊy tiÕng ng−êi? ThÕ th× c«ng tö b¶o lÊy g× vÒ thµnh Nam Kinh ®Ó ra m¾t thu phu? Du Th¶n Chi ng¬ ngÈn hái l¹i: - A Tö! C« n−¬ng muèn vÒ thµnh Nam Kinh n−íc Liªu −? A Tö ngÈng ®Çu lªn ®¸p: - DÜ nhiªn lµ thÕ! Ta lµ §oan Phóc quËn chóa ë n−íc Liªu, thu phu ta lµ Nam ViÖt ®¹i v−¬ng, nÕu c«ng tö cã gÆp thu phu ta th× thÕ nµo y còng cÊt nh¾c cho chøc ®¹i v−¬ng g× g× ®ã, ch¼ng hay l¾m −? Du Th¶n Chi nhí l¹i ngµy ë v−¬ng phñ Nam ViÖt ®¹i v−¬ng ®· ph¶i chÞu bao nhiªu nçi ®¾ng cay. G· nghÜ tíi h·y cßn ín l¹nh x−¬ng sèng, liÒn ®¸p: - T¹i h¹ ch¼ng muèn lµm ®¹i v−¬ng chi chi hÕt. A Tö! C« n−¬ng ®· b¶o muèn ë chung víi t¹i h¹ kia mµ? Chóng ta t×m ®Õn mét n¬i tÞch mÞch v¾ng ng−êi ®Ó h−ëng nh÷ng ngµy vui thó thÇn tiªn ch¼ng h¬n −? A Tö l¾c ®Çu quÇy quËy ®¸p: - Kh«ng ®−îc! Kh«ng ®−îc! NÕu chØ cã hai ng−êi m×nh víi nhau th× thiªn h¹ cßn ai biÕt ta cã ng−êi b¹n b¶n l·nh ghª hån nh− c«ng tö? Råi lóc buån lÊy g× mµ tiªu khiÓn? Vµ lµm sao cho næi tiÕng víi ®êi ®−îc? Du Th¶n Chi g−îng c−êi nãi: - A Tö... A Tö l¾c ®Çu g¹t ®i: - C«ng tö ®õng nãi n÷a! Ngay Nam ViÖt v−¬ng phñ cã biÕt bao nhiªu n¬i danh th¾ng mµ ta cßn ch¸n n¶n th× ë n¬i hoang v¾ng thÕ nµo ®−îc? C«ng tö b¶o phÝa tr−íc cã thÞ trÊn th× ®i mau tíi n¬i ®Ó hái cho biÕt ®©y lµ ®Þa ph−¬ng nµo? Du Th¶n Chi ngÊm ngÇm thë dµi. B¶n ý g· lµ muèn ®em A Tö rêi khái Trung Nguyªn ®Õn mét n¬i hoang v¾ng ®Æng hai ng−êi ë víi nhau cho tho¶ m·n tÊm lßng hoµi väng bÊy l©u nay vµ khái dÝnh vµo nh÷ng cuéc tranh ®Êu chÐm giÕt trong vâ l©m. Nh−ng ®ã chØ lµ sù mong −íc riªng cña Du Th¶n Chi mµ th«i. A Tö vÉn nÆng lßng hiÕu danh, xem ra ch−a tho¸t khái nh÷ng chuyÖn thÞ phi ë ®êi. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2