Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 74

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

65
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 74', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 74

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö vÉn t−ëng Du Th¶n Chi dÉn m×nh vÒ chç cò nh−ng thùc ra g· dÉn nµng vÒ h−íng ng−îc l¹i, thµnh ra ®i ®· xa gÊp ®«i tr−íc. Du Th¶n Chi dõng b−íc nãi: - ¤ hay! Sao kh«ng thÊy §inh Xu©n Thu? G· sî A Tö ph¸t gi¸c ra m×nh lõa bÞp, v× trong lßng kh«ng khái kinh h·i, nªn giäng nãi run run. A Tö nãi: - Trõ phi l·o ch−a nh×n thÊy tÝn hiÖu, kh«ng th× l·o ®· tíi n¬i råi. Ta cßn cã tÝn hiÖu bªn m×nh, l¹i ®èt lªn c¸i n÷a xem. Du Th¶n Chi véi g¹t ®i: - BÊt tÊt ph¶i ®èt n÷a! Nh−ng A Tö cö ®éng rÊt mau lÑ, nµng ®èt tÝn hiÖu loÐ lªn thµnh mét cïng löa tÝa l¬ löng gi÷a trêi. Du Th¶n Chi sî to¸t må h«i, toan kÐo A Tö ®i th× l¹i sî nµng tøc giËn. G· luèng cuèng kh«ng biÕt lµm thÕ nµo cho ®−îc th× ®· nghe tiÕng §inh Xu©n Thu v¨ng v¼ng väng l¹i. L·o cÊt tiÕng gäi: - A Tö! Mi l¹i muèn quay vÒ s− m«n ®ã ch¨ng? Nh− vËy ta cã thÓ réng dung tha cho mi ®−îc. A Tö véi cÊt tiÕng: - §óng thÕ! §Ö tö muèn quay vÒ lµm m«n h¹ ph¸i Tinh Tó. S− phô ¬i! S− phô ®Õn ®©y mau! §inh Xu©n Thu võa ®i l¹i gÇn võa nãi: - Ta ®Õn ®©y! Võa døt lêi, l·o ®· tíi tr−íc mÆt hai ng−êi. Lóc nµy Du Th¶n Chi sî ®Õn hai ch©n nhòn ra. G· ngåi phÖt xuèng t¶ng ®¸, kh«ng cßn chñ ý g× n÷a. A Tö ®øng tùa vµo bªn g·. Nµng thÊy Tinh Tó l·o qu¸i qu¶ nhiªn ®Õn thùc, trong lßng phÊp pháng kh«ng yªn. © HQD Håi thø bÈy m−¬i t− A Tö tranh giµnh chøc ch−ëng m«n Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö lóc thÊy Du Th¶n Chi míi ®¸nh mét chiªu ®· h¹ ®−îc V« ¸c bÊt t¸c DiÖp NhÞ N−¬ng liÒn b¶o g· ®èi phã víi §inh Xu©n Thu. Kh«ng ngê §inh Xu©n Thu tíi n¬i, g· vÉn kh«ng lªn tiÕng. Nµng ®ui m¾t kh«ng nh×n thÊy g×, nghÜ bông ch¾c §inh Xu©n Thu thÊy m×nh ®i liÒn víi mét chµng thanh niªn c«ng tö, ph¶i lÊy lµm kú dÞ. §inh Xu©n Thu sù thËt trong lßng rÊt lÊy lµm kú l¹. L·o ®øng ngoµi xa b¶y t¸m th−íc, cÆp m¾t loang lo¸ng nh×n Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi ®· th¸o c¸i lång s¾t trªn ®Çu ra, nh÷gn vÕt th−¬ng ®· ®ãng vÈy. HiÖn giê ba phÇn gièng ng−êi, b¶y phÇn gièng quØ, tr«ng t−íng m¹o rÊt lµ khñng khiÕp. G· ngåi trªn phiÕn ®¸ run lªn bÇn bËt. §inh Xu©n Thu tuy biÕt nhiÒu hiÓu réng, thÕ mµ còng kh«ng hiÓu ®−îc vô nµy. L·o tr«ng g· håi l©u, råi cÊt tiÕng hái: - C¸c h¹ lµ ai? A Tö nghÜ thÇm: - §inh Xu©n Thu qu¶ nhiªn ch−a biÕt V−¬ng Tinh Thiªn. M×nh nghe giäng l·o nãi ra chiÒu sî sÖt. Nh− thÕ ®ñ hiÓu V−¬ng Tinh Thiªn khÝ vò hiªn ngang, t−íng m¹o phi phµm. NghÜ vËy nµng rÊt yªn t©m, chØ chê Du Th¶n Chi tr¶ lêi. Nh−ng chê håi l©u vÉn ch¼ng thÊy g· lªn tiÕng. Nguyªn Du Th¶n Chi võa thÊy §inh Xu©n Thu tíi n¬i ®· cuèng cuång, khi nµo cßn d¸m më miÖng. A Tö bËt lªn tiÕng c−êi khanh kh¸ch hái: - §inh Xu©n Thu! Ng−¬i ch−a thÊy chµng c«ng tö nµy lÇn nµo ph¶i kh«ng? §inh Xu©n Thu nghe A Tö thèt nhiªn d¸m ®æi giäng d¸m kªu gäi hä m×nh th× trong lßng c¶ giËn. Nh−ng giäng nãi ¶ cã vÎ û m×nh, l·o kh«ng bu«ng c¬n giËn cho næi lªn, vÉn ung dung hái: - Ta ch−a biÕt qua, y lµ ai vËy? A Tö c−êi ®¸p: - VÞ nµy lµ V−¬ng Tinh Thiªn, ch−ëng m«n nh©n ph¸i Cùc L¹c. Ng−¬i ®· nghe ®Õn tªn bao giê ch−a? Tinh Tó l·o qu¸i thén mÆt ra nghÜ ngîi: Trong vâ l©m rÊt nhiÒu m«n ph¸i, nh−ng ch−a tõng nghe ®Õn ph¸i Cùc L¹c bao giê. L·o tøc m×nh qu¸t lªn: - Ph¸i g× lµ ph¸i Cùc L¹c? Con nµy chØ nãi cµn! A Tö l¹nh lïng ®¸p: - Ng−¬i lµ ng−êi hñ lËu th× biÕt g× mµ nãi? V−¬ng c«ng tö ¬i! BÊt tÊt tranh luËn víi h¾n lµm chi? C«ng tö ®éng thñ ®i th«i! §inh Xu©n Thu cµng lÊy lµm kú, hái: - Mi biÓu g· ®éng thñ c¸i g×? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö ®¸p: - Ng−¬i lµ ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tinh Tó ®· l©u n¨m, ch¾c lµ ng¸n l¾m råi! Ta muèn thay ng−¬i ®¶m ®−¬ng chøc ®ã. §inh Xu©n Thu võa tøc giËn l¹i võa buån c−êi hái: - Ng−¬i muèn ta nh−êng cho ai lµm chøc ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó? A Tö chØ vµo mòi m×nh ®¸p: - DÜ nhiªn lµ ta! Ng−¬i cã thÓ sôp l¹y xin lµm m«n h¹ ta vµ kªu ta b»ng s− phô! §inh Xu©n Thu kh«ng nhÞn ®−îc n÷a, thÐt lªn mét tiÕng, l·o l¹ng ng−êi tiÕn gÇn l¹i vµ d¬ ngãn tay nh− mãc c©u chôp xuèng ®Ønh ®Çu A Tö. Tay tr¸i l·o h−íng ra ngoµi thñ thÕ, tùa hå nh− ph¸t ch−ëng ®Ò phßng bÞ Du Th¶n Chi ®ét kÝch. Du Th¶n Chi lóc tr−íc kh«ng d¸m lªn tiÕng, b©y giê thÊy §inh Xu©n Thu hung h¨ng x«ng l¹i, véi la lªn: - Dõng tay! Trong lßng g· kinh h·i v« cïng, tiÕng nãi kh¸c h¼n ®i. §inh Xu©n Thu võa nghe Du Th¶n Chi lªn tiÕng, ®· biÕt ngay néi c«ng g· cùc cao, h¼n lµ mét nh©n vËt ghª gím. L·o véi lïi l¹i nöa b−íc, xoay tay chôp xuèng Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi trong lóc nguy cÊp nghÜ thÇm: M×nh ra tay còng chÕt mµ kh«ng ra tay còng chÕt. G· liÒn nh¾m m¾t l¹i d¬ hai tay lªn phãng nhanh vÒ phÝa tr−íc. Hai ch−ëng cña g· phãng bõa ra, ch¼ng cã lÒ lèi nµo hÕt. Nh−ng mét luång hµn phong dån dËp quËt tíi ®èi ph−¬ng, néi lùc trµn ra Çm Çm. Tinh Tó l·o qu¸i giËt m×nh véi thu chiªu vÒ, b−ít t¹t ngang hai b−íc råi qu¸t hái: - C¸c h¹ lµ ai? Du Th¶n Chi gi−¬ng m¾t lªn nh×n thÊy §inh Xu©n Thu ®· b−íc lïi ra, g· ®−îc tho¸t chÕt, t−ëng lµ rÊt may cho m×nh. Lóc ®ã g· muèn qu× xuèng ®Ó van xin l·o tha m¹ng, th× bçng nghe A Tö kªu lªn: - V−¬ng c«ng tö! C«ng tö míi ra mét chiªu ®· bøc b¸ch h¾n ph¶i lïi l¹i. Sao kh«ng thõa th¾ng tÊn c«ng ®i? Du Th¶n Chi hoang mang hái: - T¹i h¹... bøc b¸ch h¾n ph¶i lïi l¹i −? §inh Xu©n Thu võa tiÕp ch−ëng lùc cña Du Th¶n Chi ®· thÊy néi lùc ®èi ph−¬ng rÊt qu¸i l¹, mµ lµ mét thø néi lùc l·o ®· quen biÕt. L·o chît nghÜ ra, bËt lªn tiÕng c−êi qu¸i hái: - TÐ ra c¸c h¹ lµ s− tr−ëng th»ng nhá ®Çu s¾t ph¶i kh«ng? Du Th¶n Chi ch−a kÞp tr¶ lêi th× A Tö ®· hái: - V−¬ng c«ng tö! Th»ng nhá ®Çu s¾t lµ ai vËy? Du Th¶n Chi Êp óng ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - T¹i h¹ cã... mét tªn ®å ®Ö... ®Çu g· lîi h¹i l¾m! §inh Xu©n Thu ®· bÞ khæ së v× g·... nªn h¾n nhí l¹i... A Tö c¶ mõng ng¾t lêi: - TÐ ra l·o qu¸i nµy thua c¶ ®å ®Ö V−¬ng c«ng tö. ThÕ th× ta n¾m ch¾c chøc ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó råi! Du Th¶n Chi sî qu¸, ®Çu g· cøng nh¾c, g· miÔn c−ìng quay l¹i nh×n, thÊy r©u tãc §inh Xu©n Thu ®øng dùng c¶ lªn, g· nghÜ thÇm: - B÷a nay tíi sè råi! M×nh cßn sèng ®−îc kh¾c nµo hay kh¾c Êy. §inh Xu©n Thu ®· vËn chÊt ®éc ra lßng bµn tay, ®¸ng lý ph¸t ch−ëng ra råi, nh−ng trong bông vÉn cßn e dÌ. L·o t−ëng ®èi ph−¬ng lµ bËc s− tr−ëng Du Th¶n Chi. L·o ®· cïng Du Th¶n Chi ®èi ch−ëng mét lÇn xuýt bÞ nguy. LÇn nµy dÜ nhiªn l·o ngÊm ngÇm khiÕp sî. Gi¶ tØ kh«ng cã A Tö ®øng bªn th× l·o ®· kiÕm lêi rót lui råi. Nh−ng A Tö ®· bu«ng lêi hçn x−îc ®ßi tranh ®o¹t chøc ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó, l¹i cßn muèn b¾t l·o qu× l¹y xin lµm m«n h¹. ChÝnh l·o ®· giÕt thÇy ph¶n ®¹o, vµ A Tö lµ ®å ®Ö l·o th× biÕt ®©u nµng ch¼ng lµm ®−îc nh− vËy? V× thÕ mµ l·o kh«ng d¸m bá ®i. Du Th¶n Chi cïng §inh Xu©n Thu vÉn ë vµo t×nh thÕ ®èi lËp mµ ch−a ai hµnh ®éng. Du Th¶n Chi trong lßng kinh h·i, tay ch©n nhòn ra, ®· mÊy phen toan quú xuèng l¹y lôc. Tuy g· miÔn c−ìng nhÉn n¹i, mµ hai ch©n g· run lªn bÇn bËt, kh«ng sao gi÷ v÷ng l¹i ®−îc. Tinh Tó l·o qu¸i còng kinh h·i ch¼ng kÐm g×. L·o kh«ng biÕt râ gèc g¸c ®èi ph−¬ng, nªn chÇn chõ ch¼ng d¸m ra tay. Lóc nµy Du Th¶n Chi cµng run m¹nh h¬n. §inh Xu©n Thu l¹i ngê lµ ®èi ph−¬ng ®ang vËn ®éng ph¸p thuËt g× ghª gím, véi lïi l¹i mét b−íc. Trong gi©y l¸t nµy, l·o nghÜ nhiÒu l¾m. L·o nhí l¹i t×nh h×nh lóc ®èi ch−ëng cïng Du Th¶n Chi vµ hiÓn nhiªn g· ®· th¾ng m×nh. Khi ®ã g· l¹i xin tha m¹ng, l·o ®· ®em lßng ngê vùc lµ g· cè ý bÞp m×nh. B÷a nay s− tr−ëng Du Th¶n Chi ®ét nhiªn xuÊt hiÖn, kh«ng chõng y cho Du Th¶n Chi ®Õn tr−íc th¨m dß. L·o nghi ngê c¶ vô Du Th¶n Chi c−íp A Tö ®em ®i kh«ng chõng còng v× lÏ m−u ®o¹t chiÕc BÝch Ngäc V−¬ng §Ønh. Tinh Tó l·o qu¸i ngÉm nghÜ mét håi, cÆp l«ng mµy l·o rñ thÊp vµ thÊy m×nh suy t−ëng rÊt ®óng, g· ®· h¬i yªn d¹, nh−ng toµn th©n vÉn run nh− cÇy sÊy. A Tö kh«ng tr«ng thÊy g×, nµng ngÑo cæ l¾ng nghe th× tuyÖt kh«ng tiÕng ®éng nµo c¶, ngoµi tiÕng run bÇn bËt. Nµng rÊt lÊy lµm kú hái: - V−¬ng c«ng tö! Ai ph¸t run vËy? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - Kh...«...ng... cã ai r...run c¶. Ng−êi g· ®ang run bÇn bËt nªn tiÕng nãi thµnh nh¸t gõng. A Tö thÊt kinh hái: - V−¬ng c«ng tö! T¹i sao c«ng tö ph¸t run? Du Th¶n Chi ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Kh...«...ng ph¶i... T¹i h¹ vËn... c...«...ng ®Êy! A Tö hái: - Sao c«ng tö ch−a ra tay? Du Th¶n Chi nuèt n−íc miÕng nãi liÒn mét h¬i: - B©y giê t¹i h¹ ra tay ®©y! G· vËn hÕt khÝ lùc tõ tõ d¬ tay lªn. §inh Xu©n Thu thÊy ®èi ph−¬ng d¬ tay l¹i cµng khiÕp sî. Tay tr¸i ®Ó tr−íc ngùc, tay ph¶i thñ thÕ nghinh ®Þch. Du Th¶n Chi d¬ tay lªn ®· c¶m thÊy khã kh¨n, g· phãng ch−ëng ra ch¼ng cã chót khÝ lùc nµo c¶, g· l¹i h¹ tay xuèng. Ng−êi g· vÉn run rÈy kh«ng ®øng v÷ng. §inh Xu©n Thu trong lßng ho¶ng sî nghÜ thÇm: - Ch−ëng ph¸p c¸c m«n ph¸i m×nh ®Òu biÕt c¶, mµ ch−a thÊy lèi nµo l¹i ng−êi run lÈy bÈy qu¸i l¹ thÕ nµy! Trong ãc l·o tho¸ng nÈy ra ý nghÜ: NÕu ®èi ph−¬ng ra tay th× m×nh tù nhiªn khã lßng dµn xÕp. Hay h¬n hÕt lµ ®õng ®Ó x¶y ra cuéc ®éng thñ. §Çu ®u«i vô nµy chØ ë m×nh con A Tö. NghÜ vËy l·o lïi l¹i mét b−íc, cÊt tiÕng gäi: - A Tö! A Tö c−êi ®¸p: - §inh Xu©n Thu ph¶i ch¨ng ng−¬i chÞu b¸i ta lµm thÇy? §inh Xu©n Thu gi»n giäng nãi: - A Tö! Mi nªn biÕt r»ng ta ®©y lµ thiªn h¹ v« ®Þch. NÕu mi cßn ¨n nãi cµn rì tøc lµ tù chuèc lÊy c¸i nhôc vµo m×nh. Sao kh«ng sím tØnh ngé, ta s½n lßng bá qua ®i cho, kh«ng cøu xÐt ®Õn n÷a. A Tö lµ ng−êi rÊt th«ng minh. Nµng biÕt §inh Xu©n Thu tuy giäng nãi ngang tµng nh−ng kú thùc trong lßng rÊt sî h·i, ®¾c ý c−êi ha h¶ nãi: - NÕu b¶n l·nh ng−¬i thiªn h¹ v« ®Þch, sao kh«ng ra tay ®¸nh chÕt V−¬ng c«ng tö nµy ®i, råi b¾t ta dÉn qua Nam Kinh n−íc Liªu ®Ó t×m BÝch Ngäc V−¬ng §Ønh ®em vÒ Tinh Tó, cã ph¶i thÝch kh«ng? Sao cßn do dù kh«ng lµm? §inh Xu©n Thu tøc giËn, s¾c mÆt x¸m ng¾t, trõng m¾t nh×n Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi xem chõng §inh Xu©n Thu ra chiÒu khiÕp sî th× nghÜ bông: - L·o nµy thÊy bé mÆt m×nh mµ ph¶i khñng khiÕp, m×nh mong l·o sî kh«ng chÞu ®−îc gißng tuèt cµng hay. NghÜ vËy, g· ®©m liÒu hái: - A Tö muèn lµm ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó, sao ng−¬i kh«ng nh−êng cho nµng? §inh Xu©n Thu nghÜ bông: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Ch¼ng lÏ v× sî c©u nãi cña g· mµ ®em d©ng chøc ch−ëng m«n cho ng−êi? Hay dë g× ta còng thö vâ c«ng g· xem sao ®a. NÕu qu¶ m×nh kh«ng ®Þch næi bÊy giê h·y bá ch¹y còng kh«ng muén. NghÜ vËy l·o c−êi nh¹t kh«ng nãi g× n÷a, råi tõ tõ ®−a bµn tay vÒ phÝa tr−íc. Du Th¶n Chi thèt nhiªn thÊy §inh Xu©n Thu ®−a tay ra trèng ngùc ®¸nh th×nh th×nh, må h«i ch¶y ®Çm ®×a. Hai ch©n g· nhòn ra kh«ng tù chñ ®−îc n÷a, g· ngåi phÖt xuèng ®Êt. §inh Xu©n Thu thÊy ®èi ph−¬ng ngåi phÖt xuèng liÒn phãng ch−ëng ra nhanh h¬n. Du Th¶n Chi khiÕp sî la lªn mét tiÕng råi ng· lén ®i mÊy vßng. Ch−ëng lùc ®èi ph−¬ng ®¸nh "sÇm" mét tiÕng, mÆt ®Êt thôt xuèng thµnh mét c¸i hè s©u. Du Th¶n Chi toan ®øng dËy ch¹y, nh−ng thÊy ch−ëng lùc §inh Xu©n Thu m·nh liÖt qu¸, g· sî hÕt hån, ng−êi g· mÒm nhòn ra kh«ng ®øng lªn ®−îc n÷a. A Tö nghe chõng nguy biÕn véi hái: - V−¬ng c«ng tö! C«ng tö lµm sao vËy? Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi ®¸p: - A Tö! C¸i chøc ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó cña c« n−¬ng xem chõng... §inh Xu©n Thu kh«ng chê cho Du Th¶n Chi døt lêi, l·o ®· phãng ch−ëng thø hai ra. Du Th¶n Chi l¨n ng−êi vÒ phÝa sau ®Ó tr¸nh. §inh Xu©n Thu nghi ngê kh«ng phãng ch−ëng ra n÷a, l·o qu¸t hái: - Sao ng−¬i kh«ng tr¶ ®ßn? A Tö còng hái: - Sao c«ng tö kh«ng ph¶n kÝch? Du Th¶n Chi n»m nhòn ra ë d−íi ®Êt. G· sî qu¸ nãi kh«ng ra tiÕng. Ch−ëng lùc cña §inh Xu©n Thu l¹i dÇn dÇn Ëp tíi cµng lµm cho g· kinh hån b¹t vÝa. G· co dóm ng−êi l¹i gôc ®Çu xuèng dÊu vµo tËn kÏ n¸ch. Trong lóc chíp nho¸ng nµy, Du Th¶n Chi sùc nghÜ ra mét thÕ qu¸i dÞ ®· ghi trong cuèn s¸ch tiÕng Ph¹n: Luån mét bµn tay qua ®ïi, gan bµn tay h−íng vÒ phÝa tr−íc ®Ó phãng ch−ëng ra. §inh Xu©n Thu lµ ng−êi biÕt nhiÒu hiÓu réng. Tuy l·o ch−a hay ®ã lµ DÞch c©n kinh, nh−ng l·o còng nhËn ra t− thÕ qu¸i l¹ nµy chÝnh lµ mét thø c«ng phu th−îng thõa ®Ó vËn khÝ. L·o liÒn dõng ch−ëng l¹i. Du Th¶n Chi ph« tr−¬ng t− thÕ qu¸i dÞ nµy bçng c¶m thÊy néi khÝ ch¹y m¹nh. K×nh lùc trong th©n thÓ vïn vôt nh− ngùa phi ch¹y ra bµn tay, råi tõ bµn tay phãng ra ngoµi. ThÕ ch−ëng cña §inh Xu©n Thu tõ tõ thu l¹i v× c¶m thÊy mét luång ®¹i lùc ®Èy ng−îc trë vÒ. Sau l·o l©m vµo t×nh thÕ kh«ng thÓ chÇn chê ®−îc n÷a liÒn t¨ng gia tèc ®é phãng ra. Nh−ng ch−ëng cña l·o ®Èy vÒ phÝa tr−íc ®−îc mét kh¾c th× luång ®¹i lùc chèng ®èi còng t¨ng phÇn søc m¹nh khiÕn cho ch−ëng lùc cña l·o kh«ng ph¸t ®éng phÝa tr−íc ®−îc. §inh Xu©n Thu võa kinh h·i võa tøc giËn. L·o lón thÊp ng−êi xuèng, ch©n ®øng v÷ng råi ®ét nhiªn qu¸t lªn mét tiÕng nh¶y xæ vÒ phÝa tr−íc. L·o ®· ch¾c chèng ®ì ®−îc ch−ëng Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung cña ®èi ph−¬ng ®Ó thõa c¬ phãng ®éc ra. Kh«ng ngê ch−ëng lùc cña m×nh bÞ ch−ëng lùc cña ®èi ph−¬ng ®¸nh hÊt l¹i. §inh Xu©n Thu kªu to lªn mét tiÕng, ng−êi l·o ®· bÞ tung lªn kh«ng lén ®i b¶y t¸m vßng råi rít xuèng ®©t. L·o trÊn tÜnh l¹i, quay nh×n vÒ phÝa Du Th¶n Chi l·o kh«ng thÓ tin ®−îc c«ng lùc cña ®èi ph−¬ng l¹i m·nh liÖt ®Õn thÕ! A Tö nghe tiÕng §inh Xu©n Thu la ho¶ng, l¹i thÊy l·o ng· "huþch" xuèng ®Êt th× trong lßng c¶ mõng véi hái: - V−¬ng c«ng tö! §inh Xu©n Thu liÖu cßn sèng ®−îc kh«ng? §inh Xu©n Thu tøc qu¸ nãi: - Bän mi nÕu muèn cho ta chÕt, nh−ng ®©u ph¶i lµ mét chuyÖn dÔ dµng? A Tö nãi: - V−¬ng c«ng tö! H¹ h¾n mau ®i! §õng th¶ hæ vÒ rõng! Tõ lóc Du Th¶n Chi thi triÓn t− thÕ qu¸i dÞ theo DÞch c©n kinh, néi lùc trong toµn th©n g· tõ lßng bµn tay tu«n ra Çm Çm kh«ng g× ng¨n trë ®−îc. Gi¶ tû §inh Xu©n Thu kh«ng phãng ch−ëng ra th× cßn chÞu ®ùng ®−îc. Nh−ng l·o l¹i muèn ®èi ch−ëng víi Du Th¶n Chi ®Ó thi triÓn Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p. Néi lùc l·o kh«ng chèng næi néi lùc cña Du Th¶n Chi nªn míi bÞ hÊt tung vÒ phÝa sau. Lóc l·o cßn ®ang l¬ löng trªn kh«ng ®· vËn khÝ ®ãng chÆt nh÷ng m¹ch huyÕt l¹i nªn rít xuèng mét c¸ch b×nh yªn. §inh Xu©n Thu h¬n ng−êi lµ ë chç ®ã. Du Th¶n Chi tù cho lµ may mµ m×nh hÊt ng· ®−îc §inh Xu©n Thu th× l¹i nghe tiÕng A Tö thóc dôc h¹ thñ l·o ®i. G· véi ®¸p: - Qu©n giÆc ®· ®Õn b−íc ®−êng cïng, ta kh«ng nªn ®uæi, ®Ó cho h¾n ®i th«i! Chøc vÞ ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó dÜ nhiªn lµ vµo tay c« n−¬ng råi. A Tö lín tiÕng hái: - §inh Xu©n Thu! Ng−¬i ®· nghe râ ch−a? B¾t ®Çu tõ h«m nay ta lµ ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó råi ®ã! §inh Xu©n Thu tøc giËn nãi: - Mi lµ c¸i th¸ g× mµ ®ßi lµm ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó? A Tö c−êi ha h¶ ®¸p: - Ng−¬i ®· bÞ V−¬ng c«ng tö ®¸nh b¹i mµ cßn muèn kh− kh− gi÷ chøc ch−ëng m«n, kh«ng sî thiªn h¹ ng−êi ta chª c−êi cho thói ãc −? §inh Xu©n Thu nãi: - Mi m−în søc ng−êi ngoµi, l¹i lµ mét tªn ph¶n ®å b¶n ph¸i mµ cßn muèn nhËn chøc ch−ëng m«n −? A Tö c−êi ®¸p: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Mèi gia t×nh gi÷a ta vµ V−¬ng c«ng tö thÕ nµo ch¾c ng−¬i ph¶i biÕt. C«ng tö kh«ng ph¶i lµ ng−êi ngoµi. B©y giê chóng ta lËp tøc khëi tr×nh ®Õn biÓn Tinh Tó. Thö xem bän ®Ö tö ph¸i Tinh Tó cã tªn nµo d¸m nhËn ng−¬i lµ ch−ëng m«n th× ta xö tö ngay lËp tøc. KÎ nµo thê ta lµm ch−ëng m«n tù nhiªn sÏ ®−îc ban th−ëng. Ng−¬i, tiÕm x−ng lµ ch−ëng m«n mét c¸ch phi lý. Ta hái ng−¬i: §å träng b¶o cña ph¸i Tinh Tó lµ BÝch Ngäc V−¬ng §Ønh hiÖn ë trong tay ai? §inh Xu©n Thu bÞ A Tö måm n¨m miÖng m−êi hái dån mét håi, l·o cøng häng kh«ng nãi ®−îc n÷a. A Tö cµng lµm giµ, dâng d¹c nãi: - §inh Xu©n Thu! Ng−¬i mau dËp ®Çu thi lÔ tr−íc ch−ëng m«n nh©n! NÕu b−íng bØnh th× b÷a nay ta cho ng−¬i hÕt ®−êng! §inh Xu©n Thu giËt m×nh, l¹ng ng−êi ®i nh− giã, lïi l¹i hai b−íc lín tiÕng nãi: - A Tö! Mi mµ lät vµo tay ta th× ta sÏ chÎ x−¬ng lãc da mi! L·o ch−a døt lêi th× A Tö ®· c−êi khanh kh¸ch nãi: - Ng−¬i nãi cho thÝch ®i! Ta mµ b¾t ®−îc ng−¬i th× b©y giê ng−¬i nãi thÕ nµo, ta sÏ cø theo ®ã mµ gia h×nh. §inh Xu©n Thu im miÖng. A Tö c−êi ha h¶, rÊt lÊy lµm ®¾c chÝ, nµng nãi tiÕp: - §inh Xu©n Thu! Ta ®©y còng cã ®øc hiÕu sinh, bu«ng tha cho ng−¬i ®i. Nh−ng ta cÊm ng−¬i tõ ®©y s¾p tíi kh«ng ®−îc nãi tíi ph¸i Tinh Tó, vµ kh«ng ®−îc bÐn m¶ng ®Õn bê biÓn Tinh Tó trong vßng mét tr¨m dÆm. Ng−¬i ph¶i nhí cho kü nghe! §inh Xu©n Thu giËn x¸m mÆt l¹i, nh−ng ch−a chÞu thua h¼n. L·o nãi: - Tinh Tó l·o tiªn vÉn lµ ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó. KÎ nµo d¸m ch¼ng thõa nhËn? A Tö hê h÷ng ®¸p: - Ng−¬i bÞ b¹i råi! Ta míi chÝnh thÞ ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó. §inh Xu©n Thu tøc m×nh la lªn: - Thói l¾m! Ta lµ ch−ëng m«n chÝnh thèng, cßn mi chØ lµ mét ®øa tiÕm vÞ. Ai thÌm nh×n nhËn mi? A Tö c−êi ®¸p: - Ng−¬i nãi cho s−íng miÖng ®i! NÕu ta mµ cßn thÊy ng−¬i l¶ng v¶ng t¹i khu phô cËn bê biÓn Tinh Tó th× c¸i m¹ng con chã giµ cña ng−¬i kh«ng toµn ®©u. Sao kh«ng cót ®i cho khuÊt m¾t ta? Cßn ®øng ®ã sña g©u g©u lµm g× m·i? Hai ng−êi g©y lén tranh nhau chøc ch−ëng m«n, nh−ng nãi ®i nãi l¹i th× b÷a nay A Tö còng cã thùc lùc h¬n råi. §inh Xu©n Thu tøc phßng r©u ra mµ kh«ng sao ®−îc. L·o trîn m¾t lªn nh×n A Tö trõng trõng. Råi sau còng ®µnh trë gãt ra ®i ®Ó mÆc A Tö nÐm theo nh÷ng c©u chÕ diÔu. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung A Tö sung s−íng qu¸, quay miÖng ra m¾ng §inh Xu©n Thu mét håi. Nµng lÊy chuyÖn tranh c−íp chøc vÞ ch−ëng m«n ®ã lµ nh÷ng ®iÒu khoan kho¸i nhÊt trong ®êi nµng. Nµng c−êi ngÆt nghÏo mét håi råi gäi giËt giäng: - V−¬ng c«ng tö! Du Th¶n Chi ®· ®øng ngay ng−êi lªn råi. Tõ lóc g· nghe ®−îc c©u A Tö nãi víi §inh Xu©n Thu: "V−¬ng c«ng tö ®©u ph¶i lµ ng−êi ngoµi?" G· s−íng qu¸ tr¸i tim ®Ëp lo¹n lªn. Ng−êi g· nhÑ nhµng t−ëng chõng nh− ®ang bay tÝt trªn mÊy tõng m©y. G· ngÈn ng−êi ra nh×n A Tö nghÜ thÇm: trong ®êi g· ®· bÞ A Tö lµm cho thèng khæ ®Õn cïng cùc mµ vÒ phÇn h¹nh phóc lín nhÊt còng chÝnh nµng ban cho. ThÕ sù thùc lµ kú ¶o kh«n l−êng! A Tö gäi liÒn b¶y t¸m c©u, Du Th¶n Chi nh− ng−êi ngñ mª bõng tØnh, g· hái: - A Tö! ChuyÖn chi vËy? A Tö mÊp m¸y m«i son hái: - Sao c«ng tö kh«ng ®Ó ý g× ®Õn ta −? Du Th¶n Chi véi ®¸p: - A Tö! Trõ khi nµo t¹i h¹ chÕt ®i th× míi hÕt nghÜ ®Õn c« n−¬ng. A Tö c−êi nãi: - B¶n l·nh c«ng tö thiÖt lµ qu¸n thÕ! §inh Xu©n Thu qu¶ nhiªn bÞ c«ng tö ®¸nh cho ph¶i ch¹y b¹t vÝa. Chóng ta cßn bao nhiªu chuyÖn ph¶i lµm, sao cø ngÈn ng¬ ë ®©y lµm g× m·i? §inh Xu©n Thu v× sao mµ ®ét nhiªn b¨ng m×nh ch¹y ®i? Du Th¶n Chi ®Õn giê vÉn kh«ng hiÓu nguyªn nh©n. G· nghe A Tö nãi giËt m×nh hái l¹i: - Cßn chuyÖn chi n÷a? A Tö ®¸p: - B©y giê chóng ta h·y ®i t×m tr−ëng l·o C¸i bang ®Ó ®o¹t c©y "®¶ cÈu bæng"! Ch¼ng lÏ c«ng tö quªn råi −? Ta lÊy ®−îc "®¶ cÈu bæng" ®em vÒ ra m¾t thu phu ta. Thu phu ®· lµm Nam ViÖt §¹i v−¬ng n−íc Liªu, ch¾c y còng ch¼ng thiÕt g× c¸i chøc bang chóa C¸i bang n÷a. NÕu y kh«ng muèn lµm th× ta ®−a ra mét kÕ nhá lµ y sÏ h©n hoan giao "®¶ cÈu bæng" l¹i cho ta. ThÕ lµ ta cã thÓ kiªm nhiÖm lu«n c¶ chøc Bang chóa C¸i bang n÷a. Nµng nãi tíi ®©y næi lªn mét trµng c−êi kho¸i chÝ. Du Th¶n Chi ngÈn ng−êi ra mét lóc råi nãi: - §−îc l¾m! §i th× ®i! G· nghÜ bông: A Tö m¾t kh«ng tr«ng râ, m×nh dÉn nµng ®Õn mét n¬i hÎo l¸nh hoang ru, ch¾c nµng còng kh«ng biÕt ®−îc. A Tö thÊy Du Th¶n Chi nghe lêi m×nh. Tuy viÖc ch−a lµm xong, mµ nµng ®· cã nh÷ng ý ®Þnh qu¸i l¹. Nµng lµ ng−êi rÊt th«ng minh, râ ®èi ph−¬ng b¶o sao y nghe vËy. Nµng thÝch qu¸, thÝch h¬n c¶ thêi kú ë víi Tiªu Phong rÊt nhiÒu. V¶ l¹i Tiªu Phong lµ chång chÞ nµng, cßn Du Th¶n Chi th× trong trÝ t−ëng t−îng cña nµng lµ mét vÞ c«ng tö tuæi trÎ tµi cao. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Tù ®¸y lßng nµng ph¸t sinh mét mèi t×nh ªm dÞu. Nµng sung s−íng qu¸ quªn c¶ nçi thèng khæ vÒ ®ui m¾t. Du Th¶n Chi dÉn A Tö ®i vÒ phÝa tr−íc. Ch¼ng bao l©u ®Õn mét thÞ trÊn. Hai ng−êi ®i trªn ®−êng phè lín, nghe tiÕng ng−êi theo bµn t¸n nh÷ng g× kh«ng râ. A Tö lÊy lµm thÝch chØ cho lµ hä trÇm trå khen con ng−êi tuÊn nh· phi th−êng ®i bªn m×nh. Du Th¶n Chi th× trong lßng hiÓu râ h¬n vÒ nh÷ng lêi b×nh phÈm cña thiªn h¹, g· chØ cói ®Çu ®i mau. A Tö nh¬n nh¬n ®¾c ý, thèt nhiªn nhí ra ®iÒu g× liÒn b¶o Du Th¶n Chi: - Chóng ta ®i t×m bän tr−ëng l·o C¸i bang, kh«ng cã ngùa kh«ng ®−îc. T¹i thÞ trÊn nµy xem chõng kh¸ lín, c«ng tö ®i lùa mua lÊy mét ®«i. Du Th¶n Chi nghe lêi, dÉn A Tö ®Õn mét nhµ l¸i ngùa. Ng−êi trong tiÖm thÊy mÆt mòi Du Th¶n Chi gím ghª, ai còng sî l¹i ngÈn mÆt ra. Hä thÊy g· d¾t ®«i ngùa tèt ®em ®i mµ ch¼ng d¸m nãi g×. Hai ng−êi lªn ngùa c−ìi. A Tö c−êi nãi: - V−¬ng c«ng tö! C«ng tö ®i ®Õn ®©u, ai nh×n thÊy còng kh«ng d¸mnãi l¹i ccau nµo th× ®ñ biÕt oai phong c«ng tö ®· lµm ng−êi ta ph¶i kinh h·i. Du Th¶n Chi nh¨n nhã c−êi nãi: - T¹i h¹ kh«ng cã ý h¨m do¹ ai, A Tö! C« n−¬ng ë víi t¹i h¹ liÖu cã khái sî h·i kh«ng? A Tö ®¸p: - C¸i ®ã ch−a thÓ biÕt ®−îc. Cã khi ta ph¶i sî c«ng tö còng nªn. Du Th¶n Chi giËt m×nh véi nãi: - Kh«ng cã lý! Kh«ng cã lý! Sau g· nghÜ l¹i A Tö hai m¾t ®ui mï, dÜ nhiªn kh«ng thÓ tr«ng thÊy ch©n t−íng m×nh ®−îc. Råi g· còng yªn t©m. Hai ng−êi ra khái thÞ trÊn dong c−¬ng ®i vÒ mÐ t©y. Du Th¶n Chi cã ý muèn tr¸nh xa tai m¾t mäi ng−êi, nªn chän vÒ ng¶ v¾ng vÎ kh«ng cã khãi löa mµ ®i. §−êng ®i mçi lóc mét hoang v¾ng nªn hai ng−êi trong lßng khoan kho¸i võa ®i võa c−êi nãi rÊt vui vÎ. MÊy b÷a nay lµ giai ®o¹n t−ng bõng nhÊt trong cuéc ®êi cña Du Th¶n Chi. §i ®−îc b¶y t¸m ngµy mµ ch¼ng hiÓu n¬i ®©y lµ ®©u? Du Th¶n Chi nh×n thÊy nói cao trïng ®iÖp, tuyÖt ®èi kh«ng khãi löa hay vÕt ch©n ng−êi l¹i cµng yªn d¹. Tr¸i l¹i, A Tö b¾t ®Çu buån b·. Nµng kh«ng nhÉn n¹i ®−îc liÒn hái: - §©y lµ ®©u? Sao tuyÖt kh«ng nghe thÊy tiÕng ng−êi? Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Du Th¶n Chi ®¸p: - PhÝa tr−íc lµ mét thÞ trÊn lín. B©y giê trêi tèi råi,chØ sî tíi n¬i mäi nhµ ®Òu ngñ c¶, ch¶ cßn thó g× n÷a. A Tö chau mµy hái: - L¹ nhØ? M×nh ®i qua mÊy thÞ trÊn lín ®Òu vµo lóc trêi tèi, hay lµ c«ng tö g¹t ta. Du Th¶n Chi biÕn s¾c mÆt ®¸p: - T¹i h¹ g¹t c« n−¬ng lµm g×! §ã chØ lµ chuyÖn ngÉu nhiªn., A Tö hÊt hµm hái: - Chóng ta ®i mÊy ngµy råi nhØ? Sao ch¼ng gÆp mét ®Ö tö c¸i bang nµo, mµ còng kh«ng nghe thÊy tiÕng ng−êi? ThÕ th× c«ng tö b¶o lÊy g× vÒ thµnh Nam Kinh ®Ó ra m¾t thu phu? Du Th¶n Chi ng¬ ngÈn hái l¹i: - A Tö! C« n−¬ng muèn vÒ thµnh Nam Kinh n−íc Liªu −? A Tö ngÈng ®Çu lªn ®¸p: - DÜ nhiªn lµ thÕ! Ta lµ §oan Phóc quËn chóa ë n−íc Liªu, thu phu ta lµ Nam ViÖt ®¹i v−¬ng, nÕu c«ng tö cã gÆp thu phu ta th× thÕ nµo y còng cÊt nh¾c cho chøc ®¹i v−¬ng g× g× ®ã, ch¼ng hay l¾m −? Du Th¶n Chi nhí l¹i ngµy ë v−¬ng phñ Nam ViÖt ®¹i v−¬ng ®· ph¶i chÞu bao nhiªu nçi ®¾ng cay. G· nghÜ tíi h·y cßn ín l¹nh x−¬ng sèng, liÒn ®¸p: - T¹i h¹ ch¼ng muèn lµm ®¹i v−¬ng chi chi hÕt. A Tö! C« n−¬ng ®· b¶o muèn ë chung víi t¹i h¹ kia mµ? Chóng ta t×m ®Õn mét n¬i tÞch mÞch v¾ng ng−êi ®Ó h−ëng nh÷ng ngµy vui thó thÇn tiªn ch¼ng h¬n −? A Tö l¾c ®Çu quÇy quËy ®¸p: - Kh«ng ®−îc! Kh«ng ®−îc! NÕu chØ cã hai ng−êi m×nh víi nhau th× thiªn h¹ cßn ai biÕt ta cã ng−êi b¹n b¶n l·nh ghª hån nh− c«ng tö? Råi lóc buån lÊy g× mµ tiªu khiÓn? Vµ lµm sao cho næi tiÕng víi ®êi ®−îc? Du Th¶n Chi g−îng c−êi nãi: - A Tö... A Tö l¾c ®Çu g¹t ®i: - C«ng tö ®õng nãi n÷a! Ngay Nam ViÖt v−¬ng phñ cã biÕt bao nhiªu n¬i danh th¾ng mµ ta cßn ch¸n n¶n th× ë n¬i hoang v¾ng thÕ nµo ®−îc? C«ng tö b¶o phÝa tr−íc cã thÞ trÊn th× ®i mau tíi n¬i ®Ó hái cho biÕt ®©y lµ ®Þa ph−¬ng nµo? Du Th¶n Chi ngÊm ngÇm thë dµi. B¶n ý g· lµ muèn ®em A Tö rêi khái Trung Nguyªn ®Õn mét n¬i hoang v¾ng ®Æng hai ng−êi ë víi nhau cho tho¶ m·n tÊm lßng hoµi väng bÊy l©u nay vµ khái dÝnh vµo nh÷ng cuéc tranh ®Êu chÐm giÕt trong vâ l©m. Nh−ng ®ã chØ lµ sù mong −íc riªng cña Du Th¶n Chi mµ th«i. A Tö vÉn nÆng lßng hiÕu danh, xem ra ch−a tho¸t khái nh÷ng chuyÖn thÞ phi ë ®êi. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2