intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 85

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:175

0
61
lượt xem
16
download

Lục mạch thần kiếm - tập 85

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 85', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 85

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø t¸m m−¬i l¨m BÊt b×nh ®¹o nh©n xuÊt hiÖn ®ét ngét Trong khi §oµn Dù nÐ tr¸nh cùc kú vÊt v¶ lu«n lu«n gÆp sù nguy hiÓm, V−¬ng Ngäc YÕn nghÜ thÇm: - Gièng r¾n x«ng x¸o ®íp ng−êi dÜ nhiªn ch¼ng thuéc chiªu sè nµo ®Ó m×nh ®o¸n tróng ®−îc cÇn ph¶i ®¸nh vµo chñ nã. Nh−ng th©n h×nh cïng bé ph¸p chñ nh©n hai con r¾n ®éc nµy rÊt kú dÞ mµ b¶o lµ kh«ng kú dÞ th× tuyÖt kh«ng thÊy chç nµo kú kÞ c¶. Hä cÊt tay nhÊc ch©n theo ^^^ riªng ch¼ng vµo quy cñ, chiªu thøc nµo hÕt gièng hÖt ng−êi th−êng ch−a hiÓu vâ c«ng lµ g×, nªn V−¬ng Ngäc YÕn muèn biÕt tr−íc hä s¾p cÊt b−íc vÒ phÝa nµo hoÆc s¾p ra chiªu ®¸nh vµo huyÖt lµ mét ®iÒu rÊt khã kh¨n. V−¬ng Ngäc YÕn ®· mÊy lÇn chØ ®iÓm cho §oµn Dù b¶o chµng ®¸nh vµo huyÖt Kú m«n hoÆc ®iÓm Khóc toµn ®èi ph−¬ng. Nh−ng l¹ thay, tay §oµn Dù tíi th× tù nhiªn nÐ tr¸nh mét c¸ch cùc kú linh ®éng kh«ng sao tróng ®−îc. C¸i linh mÉn c¬ tiÖp cïng cö ®éng mau lÑ cña hä hoµn toµn tù nhiªn, kh«ng theo lÒ lèi g× hÕt. V−¬ng Ngäc YÕn võa nghÜ kÕ ph¸ ®Þch võa l−u t©m ®Õn biÓu ca nµng. Nh÷ng tiÕng rªn la, tiÕng gäi cña mÊy m−¬i ng−êi bÞ tróng ®éc ch©m vÉn tiÕp tôc vang lªn, hä kh«ng ngít l¨n lén qu»n qu¹i trªn mÆt ®Êt, v× chÊt ®éc ®· lªn c¬n kh«ng cßn ai ®øng v÷ng, ph¶i l¨n ra hÕt. G· ¸o ®en ng−êi cao lªnh khªnh n¾m tay Tang Thæ C«ng ®ßi h¾n lÊy thuèc gi¶i ngay cho. Nh−ng thuèc gi¶i l¹i ch«n ë d−íi ®Êt gÇn chç Mé Dung Phôc ®øng. G· ¸o ®en sî Mé Dung Phôc nh− sî cäp, kh«ng d¸m tiÕn l¹i, chØ giµ måm la hÐt thóc giôc ®ång bän ®¸nh gÊp vµo, v× cã h¹ xong Mé Dung Phôc th× míi cã thÓ lÊy thuèc gi¶i cøu ng−êi ®−îc. Nh−ng h¹ Mé Dung Phôc ®©u ph¶i chuyÖn dÔ dµng? Bçng cã tiÕng thÐt vang ra lÖnh. Ba g· trong bän ng−êi bao v©y Mé Dung Phôc lïi ra ®Ó cho ba g· kh¸c tiÕn lªn thay thÕ. Ba g· tiÕn ra sau nµy ®Òu lµ nh÷ng tay cao thñ nhÊt lµ g· thÊp lïn thÇn lùc gím ghª. Tay g· sö dông hai qu¶ ®ång chuú móa vung, k×nh phong rÝt lªn kinh khñng, uy thÕ m·nh liÖt v« cïng! Mé Dung Phôc vung thanh H−¬ng lé ®ao lªn ®ì cÆp chuú cña ®èi ph−¬ng. ChØ mét chiªu y ®· c¶m thÊy c¸nh tay tª nhøc th× kh«ng thÓ giËt m×nh kinh h·i. VÒ sau hÔ thÊy cÆp chuú ®¸nh tíi, y ®µnh nÐ tr¸nh chø kh«ng d¸m ®ãn ®ì n÷a. Gi÷a lóc hai bªn ®ang chiÕn ®Êu kÞch liÖt, V−¬ng Ngäc YÕn ®ét nhiªn cÊt tiÕng la: - BiÓu ca! Mau sö chiªu "Ng©n ®¨ng v¹n tr¶n" råi chuyÓn sang chiªu "Phi kh©m ®¸ng phong". Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Mé Dung Phôc ®· biÕt biÓu muéi vÒ vâ häc cßn hiÓu réng h¬n m×nh nhiÒu. Cã ®iÒu nµng kh«ng luyÖn vâ mµ th«i. Vâ c«ng nµng tù dïng cho m×nh th× kh«ng ®ñ mµ d¹y ng−êi th× l¹i cã thõa. Y võa nghe lêi nµng chØ ®iÓm, liÒn kh«ng suy nghÜ g× n÷a, ^^^ mÆt khoa ®ao lªn ba vßng trßn, ¸nh ®ao lÊp lo¸ng ph¸t ra nh÷ng chÊm hµo quang huyÒn ¶o. Cã ®iÒu thanh "Lôc ba H−¬ng lé ®ao" ph¸t ra nh÷ng ®iÓm s¸ng xanh, nªn chiªu thøc "Ng©n ®¨ng v¹n tr¶n" l¹i biÕn thµnh chiªu "Lôc ®¨ng v¹n tr¶n". §èi ph−¬ng kinh h·i la ho¶ng råi lïi l¹i ba b−íc. Gi÷a lóc Êy, Mé Dung Phôc vÐn tay ¸o lªn. Trong tay ¸o ph¸t ra mét luång ch−ëng phong cùc m¹nh. G· thÊp lïn ®ang ra chiªu "Khai thiªn tÞch ®Þa" CÆp chuú mét qu¶ tõ trªn nÖn bæ xuèng, mét qu¶ tõ d−íi ®Êt hÊt lªn ®¸nh tíi m·nh liÖt! Bçng mét tiÕng "cho¶ng" ghª rîn vang lªn nghe ®Õn chãi tai. Qu¶ chuú tay tr¸i ®Ëp m¹nh vµo qu¶ chuú tay mÆt, qu¶ chuú tay mÆt còng ^^^ rÊt m¹nh vµo qu¶ chuú tay tr¸i. Löa b¾n toÐ tø tung. Hai c¸nh tay g· m·nh liÖt kinh khñng va ch¹m vµo nhau kªu r¾c r¾c, x−¬ng tay g·y n¸t, g· liÒn ng· quay ra ®Êt ngÊt ®i. Mé Dung Phôc nh©n c¬ héi nµy phãng ch−ëng ra gióp Bao BÊt §ång ®¸nh lui hai tªn c−êng ®Þch. Bao BÊt §ång véi cói xuèng n©ng C«ng D· Cµn lªn coi, thÊy s¾c mÆt g· s¹m ®en. NÕu kh«ng ch÷a ngay th× cã khi nguy ®Õn tÝnh m¹ng. Bªn nµy §oµn Dù còng x¶y ra nh÷ng biÕn chuyÓn ly kú. V−¬ng Ngäc YÕn cßn m¶i mª ®Ó t©m tíi Mé Dung Phôc, nµng chØ ®iÓm cho y ra chiªu "Ngµn ®¨ng v¹n tr¶n" ®Ó ¸p bøc ®èi ph−¬ng ph¶i lïi l¹i, råi ®Õn chiªu "Phi kh©m ^^^ phong" khiÕn hai c¸nh tay cña g· lïn sö song chuú ph¶i g·y n¸t. Nh−ng lßng ng−êi kh«ng thÓ chia lµm hai ®−îc nµng ®· chiÕu cè cho Mé Dung Phôc nªn §oµn Dù bÞ hai ®Þch nh©n c«ng kÝch, nµng ®µnh ®Ó s¬ hë kh«ng tr«ng nom chØ b¶o g× ®−îc. §oµn Dù thÊy V−¬ng Ngäc YÕn thèt nhiªn bá mÆc m×nh ®Ó chØ ®iÓm gióp Mé Dung Phôc. Ng−êi nµng ngåi trªn l−ng mµ tr¸i tim l¹i ch¹y qua bªn biÓu ca nµng. Chµng c¶m thÊy chua xãt trong lßng, hai hµng n−íc m¾t bÊt gi¸c trµo ra. §ét nhiªn hai con r¾n ®éc thë ph× ph×, chóng ®· chåm lªn ®íp vµo vai bªn t¶ §oµn Dù. V−¬ng Ngäc YÕn la lªn mét tiÕng thÊt thanh: - ói chao! Råi nµng lÝu l−ìi l¹i gäi: - §oµn c«ng tö!... C«ng tö... §oµn Dù thë dµi ®¸p: - Th«i th× ®Ó r¾n ®éc c¾n chÕt qu¸ch ®i cho råi! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung V−¬ng Ngäc YÕn thÊy hai con r¾n nµy ®Çy m×nh nh÷ng khoanh xanh khoanh vµng liªn tiÕp nhau. V»n nã long lanh, ®Çu nã bÑp dÝ tr«ng nh− h×nh tam gi¸c, râ rµng lµ mét gièng r¾n cùc ®éc. §oµn Dù cßn ®ang hoang mang khiÕp sî, kh«ng biÕt lµm thÕ nµo th× hai con r¾n bçng gi−¬ng m×nh th¼ng lªn, gi·y giôa hai c¸i råi l¨n kÒnh ra ®Êt, chÕt ngay lËp tøc. Hai g· mÆc ¸o xanh ®iÒu ®éng cÆp r¾n nµy thÊy vËy sî qu¸, h¾n nãi víi nhau mÊy c©u tiÕng man mäi råi ®ét nhiªn trë gãt co giß ch¹y tuèt. Nguyªn hai g· nµy vÉn quen nghÒ nu«i sö dông r¾n ®éc. Chóng thÊy r¾n c¾n §oµn Dù ch¼ng nh÷ng chµng kh«ng sao mµ chÝnh r¾n l¹i l¨n ra chÕt. Chóng cho lµ mét sù qu¸i dÞ cæ kim ch−a cã bao giê vµ yªn trÝ chµng lµ thÇn r¾n, nªn sî qu¸ bá ch¹y lu«n. V−¬ng Ngäc YÕn cã biÕt ®©u §oµn Dù ®· nuèt ®«i M·ng Cæ chu c¸p kú dÞ, nµng hái dån: - §oµn c«ng tö! C«ng tö lµm sao vËy? C«ng tö lµm sao vËy? §oµn Dù ®ang lóc ®au lßng, bçng nghe V−¬ng Ngäc YÕn la gäi ra chiÒu th©n thiÕt ©n cÇn, bao nhiªu hên giËn nh− ®æ xuèng s«ng xuèng biÓn mÊt t¨m, tinh thÇn chµng l¹i phÊn khëi. Chµng kÞp tr¶ lêi, V−¬ng Ngäc YÕn l¹i hái: - C«ng tö bÞ hai con r¾n ®éc c¾n, hiÖn giê thÊy trong m×nh thÕ nµo? §oµn Dù vui vÎ ®¸p: - Kh«ng sao c¶! C« n−¬ng bÊt tÊt ph¶i quan t©m! Chµng muèn nãi: t¹i h¹ mµ ®−îc c« n−¬ng chiÕu cè ®Õn, th× dï mçi ngµy bÞ r¾n c¾n ®Õn mÊy lÇn còng cam lßng. Chµng r¶o b−íc ®i nhanh vÒ phÝa Mé Dung Phôc, bçng nghe cã tiÕng ng−êi dâng d¹c tõ trªn kh«ng väng xuèng: - Mé Dung c«ng tö cïng liÖt vÞ ®éng chóa vµ ®¶o chóa! C¸c vÞ vèn kh«ng cã thï o¸n g× nhau. Sao l¹i g©y nªn cuéc ¸c ®Êu lµm chi? Mäi ng−êi ngöng ®Çu lªn nh×n vÒ ph¸i ph¸t ra tiÕng nãi, th× thÊy trªn ngän c©y cã mét ®¹o nh©n r©u ®en ®øng ®ã, tay cÇm c©y phÊt trÇn. §¹o nh©n ®Æt ch©n trªn mét cµnh c©y mÒm oÆt cø trÜu thÊp xuèng råi bËt lªn cao, coi bé rÊt ung dung nhµn h¹. D−íi ¸nh ®Ìn löa, ai còng nh×n râ diÖn m¹o ®¹o nh©n nµy rÊt tuÊn tó, tr¹c tuæi chõng ngoµi n¨m chôc. §¹o nh©n tñm tØm c−êi nãi tiÕp: - Nh÷ng ng−êi bÞ tróng ®éc, tÝnh m¹ng nguy cÊp trong kho¶nh kh¾c, cÇn ph¶i ch÷a ngay míi ®−îc. C¸c vÞ liÖu cã nÓ lêi t¹i h¹ t¹m dõng cuéc ®Êu, tõ tõ tr×nh bµy lêi ph¶i tr¸i ®−îc ch¨ng? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Mé Dung Phôc ®· nh×n râ ®¹o nh©n nµy khinh c«ng tuyÖt cao th× biÕt ngay lµ mét tay b¶n l·nh kh«ng võa. Lßng y lo l¾ng vÒ chuyÖn C«ng D· Cµn cïng Phong Ba ¸c tróng ®éc bÞ th−¬ng, y liÒn chôp lÊy c¬ héi nµy, lªn tiÕng ®¸p ngay: - C¸c h¹ ®· vui lßng ®øng ra hoµ gi¶i cuéc ph©n tranh nµy th× cßn g× hay b»ng? T¹i h¹ xin tu©n lêi b·i cuéc chiÕn ®Êu. Mé Dung Phôc nãi xong gi¬ ®ao khoanh mét vßng trßn råi cÇm ®ao ®øng yªn. Y c¶m thÊy bµn tay mÆt vµ c¸nh tay tr¸i ngÊm ngÇm ®au, l¹i nghÜ ®Õn thÇn lùc g· thÊp lïn thËt lµ khñng khiÕp! G· chØ hÊt tay m×nh mµ søc rung ®éng ®ñ lµm cho tay m×nh tª nhøc. G· ¸o ®en n¾m Tang Thæ C«ng còng ngÈng ®Çu lªn nh×n ®¹o nh©n hái: - T«n tÝnh ®¹i danh c¸c h¹ lµ g×? §¹o nh©n ch−a kÞp tr¶ lêi th× gi÷a ®¸m ®«ng cã ng−êi lªn tiÕng: - ¤ l·o ®¹i! VÞ nµy lai lÞch lín l¾m. Y lµ mét... nh©n vËt... lõng lÉy tiÕng t¨m... Y lµ... Giao... Giao... Giao... Y lÆp ®i lÆp l¹i ba tiÕng "Giao" råi kh«ng nãi hÕt c©u ®−îc n÷a. Nguyªn ng−êi nµy ®· nãi l¾p mµ lóc nãng lªn cµng muèn nãi cho to th× l¹i cµng kh«ng thèt ra lêi ®−îc. L·o ¤ l·o ®¹i t©m linh xóc ®éng, sùc nhí tíi mét ng−êi, lín tiÕng hái: - Ph¶i ch¨ng y lµ Giao v−¬ng B×nh ®¹o nh©n? G· nãi l¾p sung s−íng th©y ¤ l·o ®¹i nãi ra giïm m×nh mét c©u ®ang t¾c trong cæ häng, m·i kh«ng thèt ra ®−îc, mõng qu¸ véi ®¸p: - Ph¶i... Ph¶i... Ph¶i råi! Y lµ Giao... Giao... Giao. G· nãi ®Õn ®©y l¹i bÞ t¾c nghÏn. ¤ l·o ®¹i nãng ruét kh«ng nhê g· nãi hÕt c©u n÷a ngÈng ®Çu nh×n lªn ngän c©y ch¾p tay hái ®¹o nh©n: - Ph¶i ch¨ng c¸c h¹ lµ BÊt B×nh ®¹o tr−ëng, tiÕng t¨m lÉy lõng bèn bÓ? T¹i h¹ tõng nghe ®¹i danh ®· l©u, nay ®−îc gÆp mÆt thËt lµ may qu¸! Lóc g· ®ang nãi th× mäi ng−êi ®Òu dõng tay ng−ng cuéc chiÕn ®Êu. §¹o nh©n tñm tØm c−êi nãi: - Kh«ng d¸m! Trªn chèn giang hå ng−êi ta ®ån bÇn ®¹o ®· bá m¹ng råi, nªn tiªn sinh h·y cßn ngê vùc, cã ph¶i thÕ kh«ng? §¹o nh©n døt lêi, tõ trªn ngän c©y b¨ng m×nh nh¶y ra råi tõ tõ ®¸p xuèng. Nguyªn lóc hai ch©n ®¹o nh©n dêi khái cµnh c©y, ®¸ng lý rít xuèng ®Êt ngay, nh−ng y huy ®éng c©y phÊt trÇn trong tay qu¹t xuèng ®Ó cho mét lµn k×nh khÝ hÊt n¶y lªn. Luång kh«ng khÝ ®Ì Ðp xuèng ®−îc, ph¶n lùc gi÷ cho ng−êi ®¹o nh©n l¬ löng råi h¹ xuèng rÊt thong th¶. ¤ l·o ®¹i buéc miÖng la lªn: - Khinh c«ng "Tiªu Dao Ngù Phong" cña c¸c h¹ thËt lµ tuyÖt diÖu! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung TiÕng hoan h« võa døt, BÊt B×nh ®¹o nh©n ®· ®¸p hai ch©n xuèng ®Êt nãi: - §«i bªn x¶y ra chuyÖn xung ®ét, bÇn ®¹o ®øng bªn ngoµi bµng quan nh×n nhËn ®−îc râ h¬n. Vô nµy chØ do sù hiÓu lÇm mµ ra. T−ëng c¸c vÞ nªn nÓ mÆt bÇn ®¹o mµ ®æi thï ra b¹n. Tr−íc hÕt xin Tang Thæ C«ng lÊy thuèc gi¶i ra ®Ó cøu tØnh cho nh÷ng ng−êi bÞ tróng ®éc ch©m ®·! Giäng nãi cña ®¹o nh©n ®Çy vÎ «n hoµ nh−ng rÊt oai nghiªm khiÕn ng−êi nghe khã mµ kh−íc tõ ®−îc. Huèng chi mÊy chôc ng−êi bÞ th−¬ng n»m d−íi ®Êt ®ang qu»n qu¹i rªn la, vÎ mÆt cùc kú ®au khæ ®· mßn con m¾t mong ng−êi cho thuèc cøu ch÷a. ¤ l·o ®¹i ®Æt Tang Thæ C«ng xuèng nãi: - Nµy l·o Tang! L·o ph¶i biÕt kÝnh nÓ BÊt B×nh ®¹o tr−ëng mµ thu xÕp viÖc nµy cho yªn ®i. Tang Thæ C«ng ch¼ng nãi n¨ng g×, ch¹y vät ®Õn tr−íc Mé Dung Phôc. Hai tay h¾n thß xuèng ®Êt ngã ng¸y mãc ®Êt mau lÑ dÞ th−êng khoÐt thµnh mét huyÖt ®éng. H¾n chui xuèng mãc lªn mét vËt ®en s×. Nguyªn ®ã lµ mét c¸i bao v¶i. Tang Thæ C«ng më bao lÊy mét miÕng s¾t ®en råi xoay m×nh ®Æt miÕng s¾t vµo vÕt th−¬ng ng−êi bªn c¹nh ®Ó hót lÊy nh÷ng mòi ®éc ch©m nhá nh− l«ng tr©u ra, th× ra thái s¾t ®ã lµ mét miÕng ®¸ nam ch©m, ng−êi tróng ®éc ch©m tr−íc hÕt ph¶i ®−îc hót ®éc ch©m ra råi míi thay thuèc gi¶i. BÊt B×nh ®¹o nh©n c−êi nãi: - Tang tiªn sinh! Suy bông ta ra bông ng−êi. Tiªn sinh ph¶i ch÷a cho ng−êi ngoµi tr−íc råi h·y ch÷a cho ng−êi nhµ sau míi ph¶i lÏ. Sao tiªn sinh kh«ng ch÷a cho nh÷ng «ng b¹n Mé Dung c«ng tö tr−íc ®i. Tang Thæ C«ng "hõ" mét tiÕng råi lÈm bÈm: - Ta ph¶i theo lêi chØ gi¸o cña BÊt B×nh ®¹o nh©n míi ®−îc. NghÜ vËy h¾n ch÷a cho C«ng D· Cµn cïng Phong Ba ¸c tr−íc tiªn råi míi ch÷a ®Õn nh÷ng ng−êi b¹n m×nh. Trong bÒ ngoµi h¾n thÊp lñn thñn mµ bÐo chïn bÐo chôt t−ëng h¾n lµ ng−êi vông vÒ chËm ch¹p, song thùc ra h¾n mau lÑ v« cïng. M−êi ®Çu ngãn tay to b»ng qu¶ chuèi r¾n ch¾c nh− chuú nh−ng bçng thÕ mµ so víi nh÷ng ngãn tay bóp m¨ng cña nh÷ng c« bÐ thªu thïa cßn cã phÇn mau lÑ khÐo lÐo h¬n. ChØ trong thêi gian chõng ¨n xong b÷a c¬m, Tang Thæ C«ng ®· thoa thuèc cho nh÷ng ng−êi bÞ th−¬ng. Nh÷ng ng−êi nµy ®−îc thoa thuèc xong hÕt ngøa ng¸y liÒn. MÊy ng−êi tÝnh nÕt c¸u kØnh, côc c»n m¾ng chöi Tang Thæ C«ng kh«ng tiÕc lêi. Tang Thæ C«ng chØ ng©y ng−êi ra, ai m¾ng chöi thÕ nµo h¾n còng lê ®i kh«ng nghe tiÕng, vµ ch¼ng nãi n¨ng g×. BÊt B×nh ®¹o nh©n tñm tØm c−êi nãi: - ¤ l·o ®¹i! Ba m−¬i s¸u ®éng chóa cïng b¶y m−¬i hai ®¶o chóa ®Õn ®©y tô héi ph¶i ch¨ng v× viÖc l·o Thiªn S¬n? ¤ l·o ®¹i c¶ kinh nh−ng vÉn ®iÒm nhiªn ®¸p: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - BÊt B×nh ®¹o tr−ëng nãi vËy t¹i h¹ thiÖt kh«ng hiÓu. Chóng t«i mçi ng−êi mét n¬i, Ýt khi gÆp mÆt nhau, nªn tô héi ë ®©y ®Ó tá t×nh th©n mËt, ngoµi ra kh«ng cã ý g× kh¸c. VËy mµ kh«ng hiÓu t¹i sao Mé Dung c«ng tö ë C« T« l¹i t×m ®Õn chóng t«i ®Ó x¶y ra chuyÖn ®¸ng tiÕc võa råi? Mé Dung Phôc nãi: - T¹i h¹ cã viÖc tiÖn ®−êng qua ®©y, kh«ng biÕt cã cuéc tô héi cña nh÷ng vÞ cao nh©n thiÖt lµ cã lçi. T¹i h¹ xin c¸c vÞ tha thø. May ®−îc BÊt B×nh §¹o Tr−ëng ®Õn ®©y thu xÕp c«ng chuyÖn kh«ng xÈy ra to trë thµnh ªm ®Ñp. T¹i h¹ thiÖt c¶m kÝch v« cïng! Sau nµy mong cßn cã ngµy t¸i ngé. B©y giê t¹i h¹ xin c¸o biÖt. Mé Dung Phôc biÕt cuéc héi häp cña ba m−¬i s¸u ®éng cïng b¶y m−¬i hai ®¶o vµ nh÷ng nh©n vËt bµng m«n t¶ ®¹o nµy tÊt nhiªn cã viÖc g× träng ®¹i bÝ mËt. DÜ nhiªn hä kh«ng muèn cho ng−êi ngoµi biÕt, nªn BÊt B×nh §¹o Tr−ëng võa nãi hë ®Õn "l·o Thiªn S¬n" g× ®ã th× ¤ l·o ®¹i véi l¶ng sang chuyÖn kh¸c, ra chiÒu sî sÖt v« cïng! NÕu m×nh kh«ng rót lui ch¼ng ho¸ ra lµ ng−êi kh«ng biÕt ®iÒu, tùa nh− cã ®i th¸m thÝnh c©u chuyÖn riªng cña ng−êi ta. NghÜ vËy y liÒn ch¾p tay v¸i chµo c¶ bèn phÝa råi trë gãt ®i lu«n ¤ l·o ®¹i còng ch¾p tay ®¸p lÔ nãi: - Mé Dung c«ng tö! ¤ l·o ®¹i b÷a nay biÕt thªm ®−îc mét nh©n vËt anh hïng rÊt lÊy lµm vinh h¹nh. Non xanh vÉn ®ã, n−íc biÕc cßn ®©y. HËu héi h÷u kú. Lêi h¾n nãi qu¶ nhiªn cã ý kh«ng muèn l−u kh¸ch. Nh−ng BÊt B×nh §¹o Tr−ëng hái xen vµo: - ¤ l·o ®¹i! L·o cã biÕt Mé Dung c«ng tö lµ ng−êi thÕ nµo kh«ng? ¤ l·o ®¹i giËt m×nh ®¸p: - "B¾c KiÒu Phong, Nam Mé Dung"! Nhµ Mé Dung ë C« T« tiÕng t¨m lõng lÉy trong vâ l©m ai cßn kh«ng biÕt? BÊt B×nh ®¹o nh©n c−êi nãi: - Ph¶i ®ã! Nh−ng mét nh©n vËt nh− vËy mµ m×nh kh«ng liªn kÕt ®−îc bá lì mÊt ch¼ng ®¸ng tiÕc −? Lóc b×nh thêi thØnh cÇu ®−îc C« T« Mé Dung lµ mét viÖc khã kh¨n v« cïng! May mµ ®−îc c¬ trêi run rñi b÷a nay Mé Dung c«ng tö tíi ®©y, c¸c ng−¬i kh«ng më miÖng cÇu khÈn c«ng tö gióp cho pháng cã kh¸c g× ®· tíi ®−îc B¶o S¬n mµ chÞu vÒ kh«ng? ¤ l·o ®¹i ngËp ngõng: - C¸i ®ã... C¸i ®ã... L·o nãi giäng ra vÎ ph©n v©n. BÊt B×nh ®¹o nh©n c−êi ha h¶ nãi: - Mé Dung c«ng tö ®Çy lßng nghÜa hiÖp lõng danh thiªn h¹. C¸c ng−¬i suèt ®êi ®· bÞ mô Thiªn S¬n §ång Mç... L·o võa nãi ®Õn Thiªn S¬n §ång Mç, mäi ng−êi bÊt gi¸c "å" lªn mét tiÕng. Cïng mét tiÕng la, mµ cã ng−êi ra vÎ kinh h·i, ng−êi th× phÉn né, cã ng−êi ra giäng bi Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung th−¬ng, cã ng−êi tá dÊu nghi ngê. T©m tÝnh mçi ng−êi ®Òu kh¸c nhau. L¹i cã ng−êi sî qu¸ run lªn lïi l¹i mÊy b−íc. Mé Dung Phôc tù hái: - Thiªn S¬n §ång Mç lµ ai mµ bän nµy sî h·i nh− vËy? Bçng nghe BÊt B×nh ®¹o tr−ëng nãi: - C¸c ng−êi bÞ Thiªn S¬n §ång Mç lÊn ¸p nhôc nh· vµ hµnh h¹ khæ së, kh«ng cßn biÕt g× lµ sinh thó ë ®êi n÷a. Nh÷ng bËc hµo kiÖt trong thiªn h¹ nghe nãi ®Õn mô lµ ph¶i c¨m tøc nghiÕn r¨ng. LÇn nµy c¸c ng−¬i phÊn khëi chÝ ph¶n kh¸ng, cßn ai lµ ng−êi kh«ng muèn gióp søc cho? Ngay bän bÇn ®¹o lµ h¹ng v« tµi cßn ®Õn tiÕp tay huèng chi Mé Dung c«ng tö ®©y lßng kh¼ng kh¸i nghÜa hiÖp khi nµo l¹i thâng tay ®øng nh×n? ¤ l·o ®¹i c−êi hái: - Kh«ng hiÓu ®¹o tr−ëng nghe tin nµy ë ®©u, toµn lµ tin thÊt thiÖt. §ång bµ bµ tuy ®èi víi mäi ng−êi cã chót nghiªm kh¾c, nh−ng ®ã chØ lµ lµm héi cho hä. Chóng t«i rÊt c¶m ¬n ®øc bµ bµ, khi nµo l¹i chèng ®èi. BÊt B×nh ®¹o nh©n c−êi ha h¶ nãi: - Ng−¬i nãi vËy ch¼ng ho¸ ra bÇn ®¹o lµ ng−êi ®a sù −? Mé Dung c«ng tö! Chóng ta cïng lªn nói Thiªn S¬n ®Ó héi ®µm víi §ång mç mç ®i vµ nãi cho mô biÕt lµ c¸c b¹n hÕt th¶y ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o ®Òu mét lßng hiÕu h¹nh víi bµ ta. Hä ®ang hÑn nhau héi häp ®Ó ®Õn chóc thä cho bµ. Trong ®¸m ®«ng cã tiÕng ng−êi la lªn: - ¤ l·o ®¹i kh«ng nªn cho hä ®i ®Ó tiÕt lé viÖc c¬ mËt. Cã ng−êi nãi: - Gi÷ Mé Dung c«ng tö l¹i! Råi nh÷ng tiÕng khÝ giíi rót ra lo¶ng xo¶ng. BÊt B×nh ®¹o nh©n c−êi hái: - C¸c ng−¬i ®Þnh giÕt ng−êi bÞt miÖng ch¨ng? Ta e r»ng kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ ®©u! §ét nhiªn ®¹o nh©n lín tiÕng la lªn: - Phï Dung tiªn tö! KiÕm thÇn l·o huynh! Nay ba m−¬i s¸u ®éng chóa vµ b¶y m−¬i hai ®¶o chóa ©m m−u ph¶n b¹n §ång mç mç. Hä ®Þnh giÕt ta ®Ó bÞt miÖng. Thanh ©m nµy truyÒn ®i rÊt xa. Khe nói bèn mÆt vang déi. BÊt B×nh ®¹o nh©n d− ©m ch−a døt th× trªn ®Ønh nói mÐ t©y cã mét thanh ©m tõ ®»ng xa väng l¹i: "L·o mòi tr©u kia! BÊt B×nh ®¹o nh©n ®· tíi ®ã, ng−¬i trèn tho¸t ®−îc th× trèn ®i mµ kh«ng th× ph¶i tu©n theo mÖnh lÖnh y ®i th«i. Bän ®å tö ®å t«n cña §ång l·o th¸i ®· v©y kÝn råi, khã lßng tho¸t ®−îc. Ta ch¼ng qua ®Õn ®©y lµ ®Ó ®−a tin cho ng−¬i, cßn muèn cøu tÝnh m¹ng ng−¬i th× khã lßng l¾m. Thanh ©m nµy Ýt ra lµ ë ngoµi xa ba bèn dÆm. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Thanh ©m võa døt th× l¹i thÊy tiÕng mét ng−êi ®µn bµ ë ngän nói phÝa B¾c rÊt trong trÎo vang l¹i: - L·o mòi tr©u kia! Ai m−în ng−¬i can thiÖp vµo viÖc ng−êi ta. Ng−êi ta ®· bè trÝ ®©u ®ã råi. Vô nµy tuy khã kh¨n thËt nh−ng §ång L·o Th¸i còng ®ñ ®èi phã ®−îc. Ta ®Õn nói Thiªn S¬n ®©y ®Ó gÆp §«ng L·o Th¸i xem bµ ta nãi sao. Thanh ©m ng−êi ®µn bµ nµy cã lÏ cßn xa h¬n thanh ©m tr−íc n÷a. Mäi ng−êi nghe thÊy ®Òu sî h·i thÊt s¾c. Hä nghÜ r»ng: - Hai ng−êi nµy ë tËn ngoµi xa bèn dÆm dï muèn ®uæi theo còng kh«ng kÞp. Xem ra BÊt B×nh ®¹o nh©n tr−íc khi nhóng tay vµo viÖc ®· bè trÝ cÈn thËn. ChØ gäi mét tiÕng lµ cã ng−êi tiÕp øng ngay. Huèng chi nghe thanh ©m hai ng−êi nµy ®· biÕt ngay hä ®Òu lµ nh÷ng tay néi c«ng th©m hËu v« cïng. Dï cã ®uæi kÞp vÞ tÊt ®· lµm g× ®−îc hä. ¤ l·o ®¹i lµ ng−êi nhanh trÝ xoay chiÒu rÊt mau, liÒn cÊt cao giäng gäi: - BÊt B×nh ®¹o tr−ëng! KiÕm thÇn! Phï Dung tiªn tö! NÕu ba vÞ gióp bän t¹i h¹ gi¶i tho¸t kiÕp n¹n nµy th× ai nÊy ®Òu c¶m kÝch v« cïng. Tr−íc mÆt Ch©n Nh©n kh«ng d¸m nãi dèi. Ba vÞ ®· biÕt râ néi t×nh, dï cã man tr¸ còng v« Ých. Xin mêi c¸c vÞ ®Õn ®©y bµn b¹c kÕ ho¹ch ®−îc ch¨ng? KiÕm ThÇn ®¸p: - Chóng ta ®øng ë ngoµi xa ®Ó xem sù n¸o nhiÖt hay h¬n, nÕu cã sù bÊt tr¾c x¶y ra th× cßn ch¹y tho¸t th©n ®−îc. DÊn m×nh vµo chç n−íc ®ôc ®ã cã chi lµ thó? Thanh ©m ng−êi ®µn bµ l¹i vang lªn: - §óng thÕ! L·o mòi tr©u kia! Chóng ta coi chõng cho ng−¬i kh«ng th× ng−¬i bÞ lo¹n ®ao b»m x¸c ra còng ch¼ng cã ai biÕt tin. ChÕt nh− thÕ thËt oan uæng. ¤ l·o ®¹i nh¨n nhã c−êi nãi: - Hai vÞ nãi giìn råi. Thùc ra bän ®èi ph−¬ng ghª gím l¾m. Bän t¹i h¹ nh− nh÷ng con chim ®· ph¶i tªn sî lµn c©y cong, nªn lµm viÖc ph¶i cÈn thËn. L¹i ®−îc ba vÞ ®em lßng tr−îng nghÜa gióp ®ì cho. Bän t¹i h¹ ch¼ng ph¶i lµ nh÷ng ng−êi kh«ng biÕt ®iÒu. Võa råi ch−a nãi thùc ®−îc, trong lßng thùc cã ®iÒu ¸y n¸y xin c¸c vÞ l−îng thø cho. ¤ l·o ®¹i ¨n nãi mÒm máng nh− vËy thùc ®· nhón m×nh ®Õn cïng cùc. Mé Dung Phôc ®−a m¾t nh×n §Æng B¸ch Xuyªn råi nãi: - Bän ng−êi nµy cã nh÷ng m−u ®å lín lao, râ rµng hä kh«ng muèn cho ng−êi ngoµi tham dù vµo. BÊt B×nh ®¹o nh©n cïng g· KiÕm ThÇn g× g× ®Êy tuy miÖng nãi tiÕp tay cho, nh−ng e r»ng hä cã lßng d¹ kh«ng tèt, hoÆc v× lîi riªng mµ hµnh ®éng nh− vËy. Chóng m×nh ch¼ng nªn dÊn th©n vµo chç n−íc ®ôc nµy lµm chi. Hai g· kia gËt ®Çu. §Æng B¸ch Xuyªn còng bÜu m«i mét c¸i ®Ó tá ý nªn ®i lµ h¬n. Mé Dung Phôc nãi víi ¤ L·o ®¹i: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - C¸c vÞ qu¶ lµ nh÷ng ng−êi biÕt nhiÒu hiÓu réng l¹i øng biÕn mau lÑ gÆp viÖc to lín tµy trêi còng ®èi phã ®−îc ngay. Huèng chi l¹i cã bän BÊt B×nh ®¹o tr−ëng ba ng−êi v× nghÜa khÝ mµ gióp ®ì cho th× trªn câi ®êi nµy cßn ai ®Þch næi? Thùc t×nh mµ nãi bèn t¹i h¹ cã ®øng bªn reo hß trî oai th× chØ tæ lµm v−íng tay v−íng ch©n c¸c vÞ, vËy t¹i h¹ xin c¸o tõ. ¤ L·o ®¹i nãi: - Khoan ®·! Nh÷ng viÖc ë ®©y ®· bÞ tiÕt lé. Vô nµy cã quan hÖ ®Õn tÝnh m¹ng cña mÊy tr¨m ng−êi. Ba m−¬i s¸u §éng chóa vµ B¶y m−¬i hai ®¶o chóa cïng bao nhiªu ®oµn tuú tïng sèng hay chÕt, vinh hay nhôc lµ ë gi©y phót nµy! Mé Dung c«ng tö! Kh«ng ph¶i chóng ta kh«ng tin c¸c h¹, nh−ng sù thùc quan hÖ rÊt lín, kh«ng d¸m ®Ó c¸c h¹ m¹o hiÓm. Mé Dung Phôc hiÓu ý hái: - Ph¶i ch¨ng c¸c h¹ kh«ng muèn t¹i h¹ rêi khái n¬i ®©y? ¤ L·o ®¹i ®¸p: - Kh«ng d¸m thÕ ®©u. Bao BÊt §ång nãi: - C¸c vÞ §ång mç mç, §ång b¸ b¸ nµo ®ã bän t¹i h¹ kh«ng biÕt. ViÖc cña c¸c vÞ lµm bän t¹i h¹ b¶o ®¶m kh«ng tiÕt lé ra chót nµo lµ xong. C« T« Mé Dung Phôc lµ h¹ng ng−êi nµo? Lêi c«ng tö ®· nãi ra cã lý ®©u l¹i kh«ng gi÷ nguyªn vÑn. NÕu c¸c vÞ c−ìng b¸ch bän t¹i h¹ ph¶i ë l¹i, th× chØ gi÷ Bao BÊt §ång nµy lµ ®ñ, ch¼ng lÏ cßn muèn gi÷ c¶ Mé Dung c«ng tö cïng §oµn c«ng tö n÷a −? ¤ L·o ®¹i biÕt g· nãi thùc. H¬n n÷a, anh chµng §oµn c«ng tö kia bé ph¸p thiÖt lµ cæ qu¸i. Trªn l−ng câng mét c« g¸i mµ chµng ta ch¹y nh¶y tùa hå ch©n kh«ng chÊm ®Êt, ng−êi chØ l¬ löng trªn kh«ng, ch¼ng ai ng¨n trë ®−îc. H¾n nghÜ vËy, liÒn quay l¹i nh×n BÊt B×nh ®¹o nh©n vÎ mÆt ra chiÒu khã nghÜ, d−êng nh− ®Ó hái ý ®¹o nh©n. BÊt B×nh ®¹o nh©n nãi: - ¤ L·o ®¹i! Ng−¬i ®· gÆp ph¶i nh÷ng tay ®èi ®Çu ghª gím, thªm ®−îc ng−êi gióp søc nµo hay ng−êi ®ã. C¸i häc cña C« T« Mé Dung nghiªn cøu c¶ nh÷ng viÖc trªn trêi d−íi ®Êt, cã vâ häc cña ng−êi ^^^ vµo ®©u. C«ng tö thi ¬n kh«ng cÇn b¸o ®¸p. Ng−êi bÊt tÊt ph¶i hiÒm nghi ®Õn chuyÖn riªng t©y, hay h¬n hÕt lµ giÕt ngay kÎ ®èi ®Çu cña ng−¬i ®i ®·. LÇn nµy mµ ng−¬i kh«ng giÕt ®−îc mô lµ th«i ®Êy. Mé Dung c«ng tö lµ mét tay gióp søc ®¾c lùc, sao ng−¬i kh«ng cÇu y? ¤ l·o ®¹i nghiÕn r¨ng, quyÕt ®Þnh chñ ý, liÒn ch¹y ®Õn tr−íc mÆt. Mé Dung Phôc nguýt dµi mét c¸i nãi: - Mé Dung c«ng tö! Anh em ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o chóng t«i mÊy chôc n¨m nay ®· chÞu bao nhiªu lµ khæ së kh«ng cßn ra ng−êi n÷a. LÇn nÇy liÒu m×nh cè trõ khö l·o ma ®Çu. Xin c«ng tö v× lßng hµo hiÖp mµ tiÕp tay cho th× kh«ng kh¸c g× ®ang bÞ treo dèc ng−îc mµ ®−îc cëi xuèng. ¥n ®øc trêi bÓ Êy, bän t¹i h¹ vÜnh viÔn kh«ng bao giê d¸m quªn. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ¤ L·o ®¹i ph¶i cÇu cøu Mé Dung Phôc gióp cho lµ m«t sù v¹n bÊt ®¾c dÜ chí kh«ng ph¶i b¶n t©m muèn thÕ, song h¾n vÉn nãi nh÷ng c©u cùc kú thµnh khÈn. Mé Dung Phôc nãi: - C¸c vÞ ®©y biÕt bao nhiªu tay cao thñ kh«ng cÇn chi ®Õn t¹i h¹ n÷a? Y muèn nãi thªm mÊy c©u ®Ó cù tuyÖt kh«ng muèn dÊn m×nh vµo vßng thÞ phi nh−ng ®ét nhiªn y ®éng t©m nghÜ l¹i: - Lêi ¤ L·o ®¹i nãi c¶m ¬n ®øc vÜnh viÔn kh«ng quªn. Trong ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o thiÕu g× tay cao thñ. C«ng viÖc phôc h−ng n−íc §¹i Yªn cña ta ®ang lo thiÕu ng−êi. NÕu b÷a nay m×nh gióp hä sau nµy m×nh cÇn hä ra søc, th× mÊy tr¨m tay cao thñ nµy thËt lµ mét lùc l−îng hïng hËu. NghÜ vËy y liÒn nãi: - Ng−êi ta th−êng nãi: "Gi÷a ®−êng dÉu thÊy bÊt b»ng mµ tha". T¹i h¹ rÊt s½n lßng gióp ®ì liÖt vÞ nh−ng bän t¹i h¹... ¤ L·o ®¹i thÊy Mé Dung Phôc nãi vËy th× lé vÎ vui mõng nghe lêi: - Hay l¾m! §Æng B¸ch Xuyªn ®−a m¾t ra hiÖu cho Mé Dung Phôc nªn rót lui, v× g· xem ra bän nµy kh«ng ph¶i h¹ng ng−êi l−¬ng thiÖn. Giao du víi chØ cã h¹i chø ch¼ng ®−îc lîi Ých g×. Nh−ng Mé Dung Phôc tr«ng g· gËt ®Çu tá ra ®· hiÓu ý g· råi, ®o¹n nãi tiÕp víi ¤ L·o ®¹i: - T¹i h¹ thÊy liÖt vÞ vâ c«ng cao c−êng l¹i cã lßng kh¶ng kh¸i nghÜa hiÖp, trong lßng rÊt lµ kh©m phôc, muèn kÕt nèi b¹n bÌ. Thùc ra b¶n lÜnh cña c¸c vÞ thõa søc chu diÖt kÎ tµn ¸c ch¶ cÇn g× ®Õn bän t¹i h¹ gióp søc. Nh−ng ®· lµ chç b¹n h÷u Mé Dung Phôc nµy xin theo c¸c vÞ nghe lÖnh. Mé Dung Phôc nãi mÊy lêi nhòn nhÆn khiÕn mäi ng−êi vç tay hoan h« vang dËy mét gãc trêi. Ta nªn biÕt r»ng tiÕng t¨m Mé Dung C« T« lõng lÉy trong vâ l©m, ¤ L·o ®¹i ®−îc BÊt B×nh §¹o Tr−ëng chØ ®iÓm cho cÇu viÖn y, nh−ng ch¼ng ai tin r»ng Mé Dung Phôc nhËn lêi. Ngê ®©u y l¹i −ng thuËn ngay mµ nãi n¨ng cùc kú lÔ phÐp khiÕn hä ®Òu ng¹c nhiªn. Bän §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng D· Cµn còng lÊy lµm l¹, nh−ng bao giê hä còng tu©n theo mÖnh lÖnh Mé Dung Phôc. Mét khi y ®· quyÕt ®Þnh ®iÒu g× lµ kh«ng ai dÞ nghÞ n÷a. C¶ Bao BÊt §ång, anh chµng chuyªn ph¶n kh¸ng ý kiÕn mäi ng−êi mµ ®èi víi Mé Dung C«ng Tö còng kh«ng d¸m lÌ nhÌ c©u cöa miÖng cña g· "kh«ng ph¶i ®©u lµ kh«ng ph¶i ®©u". Bän hä yªn chÝ r»ng mét khi Mé Dung C«ng Tö ®· chÞu lêi gióp bän kia lµ cã dông ý g×, mµ mäi ng−êi ch−a hiÓu. V−¬ng Ngäc YÕn nghe biÓu ca nµng −ng chÞu gióp bän kia, hiÓn nhiªn ®Þch ho¸ ra b¹n, nµng quay l¹i nãi víi §oµn Dù: - §oµn c«ng tö! Bän hä kh«ng ®¸nh nhau n÷a. C«ng tö ®Ó ta xuèng th«i. §oµn Dù ch−ng höng ®¸p: - V©ng v©ng!.... Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Råi co ch©n h¹ V−¬ng Ngäc YÕn xuèng, V−¬ng Ngäc YÕn nÐt mÆt öng hång khÏ nãi: - §a t¹ c«ng tö! §oµn Dù thë dµi ngËp ngõng nãi: - Hìi «i! Trêi cao ®Êt dÇy cã lóc cßn tËn thÕ, mèi hËn nµy vÜnh viÔn kh«ng bao giê hÕt! V−¬ng Ngäc YÕn hái: - C«ng tö nãi g× vËy, ng©m th¬ ph¶i kh«ng? §oµn Dù giËt m×nh tØnh l¹i. Nguyªn võa råi lßng chµng nghÜ tr¨m ngh×n mèi mang m¸c. Chµng t−ëng ®Õn h¹ V−¬ng Ngäc YÕn xuèng, råi nµng sÏ ®i theo Mé Dung Phôc vµ tõ ®©y bªn gãc trêi biÓn mªnh mang, kh«ng cßn ngµy nµo ®−îc gÆp n÷a. Cßn m×nh phiªu b¹t giang hå mÊy chôc n¨m, suèt ®êi buån th¶m cho ®Õn ngµy chÕt. V× thÕ mµ chµng buét miÖng ®äc c©u võa råi. Chµng nghe V−¬ng Ngäc YÕn hái lóng tóng ®¸p: - T¹i h¹... Kh«ng kh«ng... T¹i h¹ ®ang nghÜ v¬ nghÜ vÈn. Bçng nghe BÊt B×nh ®¹o nh©n lªn tiÕng: - Ta cã lêi cung hØ chóc mõng c¸c ng−¬i! Mé Dung c«ng tö ®· chÞu ra tay gióp ®ì th× viÖc lín cã thÓ xong ®−îc. §õng nãi thÇn c«ng Mé Dung c«ng tö lµ tay thiªn h¹ v« ®Þch, mµ thñ h¹ y lµ §oµn t−íng c«ng ®©y còng lµ mét cao nh©n khã cã ng−êi b× kÞp. §¹o tr−ëng thÊy §oµn Dù câng V−¬ng Ngäc YÕn, vÎ mÆt rÊt lµ cung kÝnh th× t−ëng chµng còng lµ thuéc h¹ Mé Dung Phôc nh− bän §Æng B¸ch Xuyªn mµ th«i. Mé Dung Phôc véi nãi: - §oµn huynh ®©y lµ dßng dâi cao m«n lÖnh téc n−íc §¹i Lý. T¹i h¹ vÉn ph¶i kÝnh phôc c«ng tö. Råi y gäi: - §oµn huynh! §oµn huynh! L¹i ®©y ra m¾t mÊy vÞ b¹n h÷u nªn ch¨ng? §oµn Dù ®øng ®»ng sau V−¬ng Ngäc YÕn, mòi ngöi h−¬ng th¬m ngµo ng¹t, ghÐ m¾t xem trém con ng−êi ngäc, tuy chµng kh«ng d¸m nh×n th¼ng mÆt V−¬ng Ngäc YÕn, nh−ng ®−îc nh×n bµn tay ngµ ngäc cña nµng còng lÊy lµm m·n nguyÖn l¾m råi, kh«ng d¸m mong g× h¬n n÷a. Mé Dung Phôc gäi chµng mµ chµng tùa nh− kh«ng nghe thÊy. Y l¹i gäi lÇn n÷a: - §oµn huynh! Xin dêi gãt ngäc l¹i ®©y héi kiÕn cïng mÊy «ng b¹n. HiÖn giê Mé Dung Phôc mét lßng muèn lung l¹c c¸c vÞ anh hµo trªn chèn giang hå ®Ó sau nµy gióp y phôc quèc. Y biÕt râ BÊt B×nh ®¹o nh©n ch−a ch¾c ®· lµ ng−êi ®oan chÝnh, mµ y vÉn cÇu c¹nh kÕt giao, chø kh«ng kiªu ng¹o nh− tr−íc. Ngê ®©u §oµn Dù chØ ®Ó ý vµo m−êi ngãn tay bóp m¨ng cña V−¬ng Ngäc YÕn, ch¼ng cßn nghe g× ®Õn ng−êi ngoµi kªu gäi n÷a. V−¬ng Ngäc YÕn nh¾c: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - §oµn c«ng tö ! BiÓu ca ta kªu c«ng tö ®ã! V−¬ng Ngäc YÕn nh¾c nh− vËy. §oµn Dù nghe thÊy ngay véi ®¸p: - V©ng v©ng! Y gäi t¹i h¹ lµm chi? V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - BiÓu ca ta mêi C«ng tö l¹i yÕt kiÕn mÊy «ng b¹n míi. §oµn Dù thùc t×nh kh«ng muèn rêi xa bªn m×nh nµng bÌn hái l¹i: - C« n−¬ng cã ®i kh«ng? V−¬ng Ngäc YÕn thÊy chµng ngÈn ng¬ liÒn ®¸p: - Y gäi c«ng tö chø kh«ng kªu ta. §oµn Dù nãi: - C« n−¬ng kh«ng ®i t¹i h¹ còng kh«ng ®i. © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø t¸m m−¬i s¸u Qu¸ si mª thæ lé t©m t×nh BÊt B×nh ®¹o nh©n lµ mét tay cao thñ bµng m«n t¶ ®¹o, tr−íc nay vèn tÝnh kiªu ng¹o, ch¼ng coi ai ra g×. Tuy l·o thÊy bé ph¸p §oµn Dù kú dÞ nh−ng trong bông vÉn coi chµng lµ mét nh©n vËt tÇm th−êng ch¼ng cã chi ®¸ng ®Ó ý. B©y giê l·o nghe chµng cïng V−¬ng Ngäc YÕn mÊy lêi ®èi ®¸p víi nhau, l·o cã hiÓu ®©u chµng lµ kÎ t×nh si, ngoµi V−¬ng Ngäc YÕn ra c¬ hå chµng kh«ng nh×n thÊy ai n÷a, l·o vÉn t−ëng chµng khinh m×nh kh«ng muèn héi kiÕn. BÊt B×nh ®¹o nh©n lµ ng−êi lßng d¹ hiÓm s©u, tuy c¨m hËn trong lßng mµ ngoµi mÆt vÉn th¶n nhiªn nh− kh«ng cã g× c¶. V−¬ng Ngäc YÕn thÊy ai nÊy ®Òu ®Ó m¾t nh×n chßng chäc vµo m×nh cïng §oµn Dù, th× kh«ng khái bèi rèi. Nµng cßn sî biÓu ca m×nh nh©n ®ã mµ sinh chuyÖn hiÓu lÇm, liÒn cÊt tiÕng gäi: - BiÓu ca! TiÓu muéi bÞ ng−êi ta ®iÓm huyÖt, biÓu ca l¹i gi¶i khai cho tiÓu muéi. Mé Dung Phôc kh«ng muèn lé th¸i ®é n÷ nhi th−êng t×nh tr−íc m¾t mäi ng−êi, liÒn b¶o §Æng B¸ch Xuyªn: - §Æng ®¹i ca! §ai ca gi¶i huyÖt ®¹o giïm V−¬ng c« n−¬ng ®i! Råi quay sang nãi víi §oµn Dù: - §oµn huynh! Mêi §oµn huynh qua bªn nµy! V−¬ng Ngäc YÕn thÊy §oµn Dù vÉn ®øng ú ra ®ã liÒn giôc: - BiÓu ca ta mêi c«ng tö qua bªn kia, vËy c«ng tö sang ®i! §oµn Dù thÊy V−¬ng Ngäc YÕn kªu Mé Dung Phôc sang chiÕu cè cho nµng vµ cã vÎ coi m×nh nh− ng−êi ngoµi, th× trong lßng chua xãt v« cïng, chµng thÉn thê lª gãt qua bªn Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc nãi: - §oµn huynh! §Ö ®−a §oµn huynh ®i ra m¾t liÖt vÞ cao nh©n. Råi giíi thiÖu: - VÞ nµy lµ BÊt B×nh ®¹o tr−ëng! - VÞ nµy lµ ¤ tiªn sinh! §oµn Dù ngoµi miÖng chØ d¹, d¹ mÊy tiÕng cho xu«i chuyÖn. Trong lßng chµng cßn m¶i nghÜ ®©u. Chµng lÈm bÈm mét m×nh. - Râ rµng m×nh ®øng ngay bªn c¹nh nµng, sao nµng kh«ng b¶o m×nh gi¶i huyÖt mµ ph¶i gäi biÓu ca? Xem thÕ ®ñ biÕt võa råi gÆp c¬n nguy cÊp nµng ph¶i gäi m×nh còng chØ lµ tr−êng hîp ngé biÕn tßng quyÒn mµ th«i. Gi¶ tû biÓu ca ch¹y l¹i câng nµng ®−îc, quyÕt nµng ch¼ng chÞu ®Ó cho m×nh ®ông ®Õn ng−êi nµng. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Nµng kh«ng ®Ó ta n©ng ®ì th× cßn sinh thó g× ë nh©n gian n÷a? Ta kh«ng vÒ n−íc §¹i Lý tõ ®©y quyÕt dêi bá kh«ng nh×n mÆt nµng n÷a. Hìi «i! Ta vÒ chïa Thiªn Long xuÊt gia ®Çu PhËt, quy y d−íi toµ Kh« Vinh ®¹i s−... Tõ ®©y röa s¹ch lôc c¨n, kh«ng nhiÔm bôi trÇn... ThËm chÝ bän §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng D· Cµn... còng ®−îc nµng coi t−¬ng ®èi cßn gÇn h¬n víi m×nh, v× bän nµy lµ thuéc h¹ cña biÓu ca nµng. M×nh víi nµng ®· kh«ng th©n thÝch l¹i kh«ng quen biÕt tõ x−a, chØ lµ chç bÌo m©y héi ngé, hay lµ ng−êi kh¸ch qua ®−êng gÆp nhau kh«ng h¬n kh«ng kÐm th× khi nµo nµng cßn ®Ó t©m ®Õn m×nh? Nµng cã ®Ó cho m×nh trém liÕc dung nhan mét chót hoÆc ®−îc nµng h¹ cè ®¶o con m¾t khinh khi l−ít qua m×nh mét l−ît ®· lµ phóc b¶y m−¬i ®êi nhµ m×nh råi. Ch¼ng bao giê nµng muèn cho m×nh ®−a tay ra n©ng ®ì nµng hÕt. BÊt B×nh ®¹o nh©n vµ ¤ l·o ®¹i thÊy cÆp m¾t lê ®ê cña §oµn Dù nh×n ra qu·ng kh«ng. Mé Dung Phôc dÉn chµng ®i héi kiÕn víi bän m×nh mµ chµng l¬ ®Ônh ch¼ng ®Ó ý g× ®Õn ai. Thªm vµo th¸i ®é hê h÷ng ®ã cÆp ch©n mµy chµng cßn nh¨n tÝt l¹i ®Çy vÎ ©u sÇu, râ ra cµng miÔn c−ìng trong viÖc x· giao nµy. BÊt B×nh ®¹o nh©n c−êi ha h¶ reo lªn: - ThËt lµ h©n h¹nh! ThËt lµ h©n h¹nh! Råi l·o ®−a tay ra n¾m lÊy tay mÆt §oµn Dù. ¤ l·o ®¹i hiÓu ý BÊt B×nh ®¹o nh©n còng tay n¾m lÊy tay tr¸i chµng. Hµnh ®éng cña ¤ l·o ®¹i l¹i cßn bØ æi h¬n BÊt B×nh ®¹o nh©n. Tuy dông ý cña hai ng−êi gièng nhau lµ chç chØ cho §oµn Dù ph¶i ®au ®ín, nh−ng BÊt B×nh ®¹o nh©n kh«ng cã g× lé ra ngoµi mÆt, cßn ¤ l·o ®¹i th× gië lèi vò phu, ai còng tr«ng râ h¾n cã ¸c ý. Hai ng−êi n¾m tay §oµn Dù råi vËn c«ng lùc xiÕt chÆt l¹i. ChØ trong kho¶nh kh¾c, BÊt B×nh ®¹o nh©n c¶m thÊy ch©n khÝ trong ng−êi cuån cuén tiÕt ra. L·o bÊt gi¸c c¶ kinh, véi bu«ng tay giËt ra, nh−ng hiÖn nay néi lùc §oµn Dù rÊt lµ th©m hËu, cæ tay chµng hót chÆt lÊy bµn tay BÊt B×nh ®¹o nh©n nh− bÞ g¾n liÒn vµo nhau, ®èi ph−¬ng kh«ng sao giËt ra ®−îc. Mét khi thÇn c«ng cña chu c¸p ®· ph¸t ®éng th× nã hót néi lùc cña ®èi ph−¬ng mçi lóc mét nhanh. ¤ l·o ®¹i thiÖn nghÒ dïng ®éc, h¾n n¾m cæ tay §oµn Dù råi liÒn vËn ®éc ch−ëng c«ng phu, thóc ®Èy chÊt ®éc ë bµn tay m×nh cho truyÒn m¹nh sang §oµn Dù. Tuy b¶n t©m h¾n kh«ng ph¶i muèn giÕt chµng, nh−ng muèn cho chµng kh¾p ng−êi tª nhøc ngøa ng¸y kh«ng chÞu næi ®Ó chµng biÕt h¾n kh«ng ph¶i tay võa, ph¶i më miÖng van l¬n råi h¾n sÏ cho thuèc gi¶i ®éc. §ång thêi h¾n muèn ra oai cho ai nÊy ®Òu biÕt r»ng ch− tiªn ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o ®Òu lµ nh÷ng nh©n vËt phi th−êng, ai ®· gÆp th× cã ®−êng lµ xuèng ngùa ®Çu hµng. Ngê ®©u §oµn Dù tõ khi nuèt chu c¸p vµo råi, bÊt luËn chÊt ®éc g× còng kh«ng ngÊm vµo ng−êi chµng ®−îc n÷a. ¤ l·o ®¹i thÊy ®éc ch−ëng m×nh kh«ng lµm g× ®−îc §oµn Dù mµ ch©n khÝ trong ng−êi h¾n l¹i bÞ hót ®i cuån cuén. L·o sî h·i la lªn: - Ui chao!... ng−¬i l¹i thi triÓn "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" råi! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Mé Dung Phôc kh«ng hiÓu ch©n t−íng vÒ néi c«ng cña §oµn Dù. Y thÊy BÊt B×nh ®¹o nh©n cïng ¤ l·o ®¹i bÞ nguy khèn chØ cho lµ chµng vËn néi lùc ®Ó ph¶n kÝch. Y véi dïng thñ ph¸p mau lÑ phi th−êng, vËn ®éng ch©n lùc ®Ó chÆn ®øng hÊp lùc cña Chu C¸p thÇn c«ng råi võa kÐo BÊt B×nh ®¹o tr−ëng cïng ¤ l·o ®¹i ra, võa la lªn: - §oµn huynh nªn réng lßng bu«ng tha hai vÞ nµy ra! §oµn Dù giËt m×nh trë vÒ thùc t¹i. Chu C¸p thÇn c«ng cña chµng ®· mÊy phen bÞ t−ëng lÇm lµ Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p. Chµng nghe tiÕng la cña Mé Dung Phôc liÒn thi triÓn th©n ph¸p cña b¸ phô chµng lµ §oµn ChÝnh Minh truyÒn cho thu thÇn c«ng l¹i. ¤ l·o ®¹i cè søc giùt m¹nh bËt ®−îc tay ra, h¾n l¹ng ng−êi vÒ phÝa sau, lo¹ng cho¹ng mÊy b−íc míi dõng l¹i ®−îc. H¾n thÑn qu¸ mÆt ®á bõng lªn, võa kinh h·i, võa tøc giËn mµ kh«ng biÕt lµm thÕ nµo? BÊt B×nh ®¹o nh©n kiÕn thøc rÊt réng. L·o biÕt néi lùc cña §oµn Dù kh¸c h¼n Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p, mét ph¸p thuËt næi tiÕng tµn ¸c trªn chèn giang hå, mÆc dÇu l·o ch−a bÞ Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p hµnh h¹ bao giê. ¤ l·o ®¹i vÉn la lín: - Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p! Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p! §oµn Dù tñm tØm c−êi nãi: - Tinh Tó l·o qu¸i §inh Xu©n Thu lµ h¹ng ®ª hÌn bØ æi. Vâ c«ng cña h¾n so víi ta thÕ nµo ®−îc? Ng−êi thùc ch¼ng kh¸c g× Õch n»m ®¸y giÕng ngã lªn t−ëng trêi chØ nhá b»ng c¸i vung, nªn kh«ng hiÓu g× hÕt... Chao «i! Thùc lµ ®¸ng buån cho kÎ ngu muéi!... Ha ha! Ha ha!... Chµng cßn muèn chÕ giÔu ¤ l·o ®¹i mét lóc n÷a, nh−ng sùc nhí l¹i V−¬ng Ngäc YÕn coi m×nh nh− kh¸ch qua ®−êng, bÊt gi¸c thë dµi s−ên s−ît. Mé Dung Phôc nãi víi BÊt B×nh ®¹o tr−ëng cïng ¤ l·o ®¹i: - §oµn huynh ®©y lµ dßng dâi chÝnh thèng hä §oµn n−íc §¹i Lý. TuyÖt kü NhÊt d−¬ng chØ vµ Lôc m¹ch thÇn kiÕm cña nhµ nµy thiÖt lµ thiªn h¹ v« song. Tinh Tó l·o qu¸i b× thÕ nµo ®−îc? Y nãi tíi ®©y bçng thÊy c¸nh tay vµ bµn tay mÆt m×nh mçi lóc mét s−ng to lªn mµ kh«ng ph¶i v× bÞ tróng song chuú cña g· thÊp lïn, th× trong lßng kh«ng khái kinh nghi. Y gi¬ tay lªn coi thÊy l−ng bµn tay Èn hiÖn s¾c xanh. §ång thêi mòi ngöi thÊy mét mïi tanh t−ëi rÊt khã chÞu, chît tØnh ngé la lªn: - ói chµ! Ph¶i råi! Tay m×nh bÞ Lôc Ba h−¬ng lé ®ao thÊm vµo da thÞt råi! Y véi xoay l−ìi ®ao l¹i cho sèng ®ao h−íng ra ngoµi, cßn l−ìi ®ao h−íng vµo m×nh råi quay sang nãi víi ¤ l·o ®¹i: - ¤ tiªn sinh! T¹i h¹ xin hoµn l¹i c©y khÝ giíi nµy vµ xin tiªn sinh tha lçi cho! ¤ l·o ®¹i gi¬ tay ra ®ãn lÊy mµ vÉn kh«ng thÊy Mé Dung Phôc xoay chu«i ®ao vÒ phÝa m×nh. H¾n kh«ng biÕt lµm thÕ nµo ®Ó ®ãn lÊy, liÒn në mét nô c−êi cÇu tµi nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Xin lçi c¸c h¹! L−ìi ®ao nµy kú l¾m! CÇm vµo l−ìi ®ao kh«ng ®−îc. H¾n võa nãi võa mãc lÊy mét c¸i b×nh nhá më n¾p ra dèc mét chót phÊn vµo bµn tay råi n¾m lÊy l−ng bµn tay Mé Dung Phôc. ChØ trong kho¶nh kh¾c, thuèc ngÊm vµo trong da thÞt. Mé Dung Phôc c¶m thÊy c¸nh tay m¸t r−îi. Y biÕt lµ thuèc gi¶i ®· sinh hiÖu nghiÖm, liÒn tñm tØm c−êi, qu¨ng quû ®Çu ®ao sang tr¶ ¤ l·o ®¹i. ¤ l·o ®¹i ®ãn lÊy ®ao råi quay sang nh×n §oµn Dù hái: - §oµn huynh ®©y ®èi víi chóng ta lµ b¹n hay lµ thï? NÕu lµ b¹n th× ph¶i mét lßng mét d¹ víi nhau, thµnh thùc chØ b¶o nhau vµ gióp ®ì nhau míi ph¶i. NÕu y lµ thï th× vâ c«ng cao ®Õn ®©u chóng ta còng quyÕt mét trËn tö chiÕn. H¾n nãi xong, cÆp m¾t hau h¸u nh×n §oµn Dù, víi bé mÆt khÈn tr−¬ng. §oµn Dù ®iªu ®øng v× t×nh, chµng cã ®Ó ý g× ®Õn c¸i anh hïng khÝ kh¸i cña ¤ l·o ®¹i. MÆt buån r−êi r−îi, chµng cói ®Çu xuèng nãi: - Lßng ta phiÒn muén ®Õn cùc ®iÓm råi! H¬i ®©u mµ ®i can thiÖp vµo viÖc ng−êi kh¸c. Ta kh«ng ph¶i lµ b¹n mµ còng ch¼ng thï h»n g× víi c¸c ng−¬i. C«ng viÖc cña c¸c ng−¬i ta ch¼ng bËn t©m ®Õn lµm chi, nhÊt ®Þnh kh«ng dÊn m×nh vµo c«ng viÖc r¾c rèi cña c¸c ng−¬i ®©u. Hìi «i! Ta chØ lµ mét ng−êi ®au khæ nhÊt thiªn h¹, cæ kim ch−a tõng cã ai bÞ hoµn c¶nh ®au ®ín nh− ta! Ng¾m trêi cao lång léng kh«ng ng¨n giät lÖ sôt sïi. KÎ biÕt ta b¶o lßng ta Ðo le, ch¼ng biÕt ta b¶o ta vµnh c¹nh ®iÒu g×! Nh÷ng cuéc ®¾c th¾ng trªn chèn giang hå nhá män kh¸c nµo con s©u c¸i kiÕn, cã ®¸ng chi mµ ta ph¶i bËn lßng? Nh©n vËt trªn thÕ gian thùc lµ thiªn h×nh v¹n tr¹ng: KÎ cÇu danh, ng−êi h¸m lîi, kÎ mª muéi v× t×nh, ng−êi giÇu lßng nghÜa hiÖp... Ai còng ch¨m lo cho c«ng cuéc m×nh theo ®uæi vµ cho hoµi b·o cña m×nh lµ to lín cao th−îng h¬n hÕt. Nh−ng ng−êi ngoµi tr«ng vµo l¹i dÌ bØu hoÆc c−êi ruåi, hoÆc chöi ®æng. HiÖn giê cuéc m−u ®å cña bän Mé Dung Phôc lµ kh«i phôc l¹i n−íc §¹i Yªn. M−u m« c¶u bän ¤ l·o ®¹i lµ ®èi phã l¹i Thiªn S¬n §ång Mç. C¸i hoµi b·o cña §oµn Dù lµ chØ ®−îc khoÐ m¾t xanh cña V−¬ng Ngäc YÕn nh×n ®Õn hay ®−îc nghe mét lêi nãi dÞu dµng cña nµng, ®· lÊy lµm m·n nguyÖn. Bän ¤ l·o ®¹i coi §oµn Dù lµ mét chµng ngèc mµ §oµn Dù l¹i coi bän ¤ l·o ®¹i lµ h¹ng ngu muéi ch¼ng biÕt g×. Thùc ra ch¼ng biÕt ai ngu ngèc hay ®óng h¬n lµ ch¼ng ai ngu ngèc c¶. BÊt B×nh ®¹o tr−ëng thÊy §oµn Dù ng©y ng«, dë ®iªn dë khïng, l¶m nh¶m lu«n miÖng vµ sau mét hai c©u lÈm bÈm nh÷ng g× kh«ng râ, chµng l¹i ®−a m¾t nh×n trém dung nhan V−¬ng Ngäc YÕn, l·o ®· ®o¸n ra ®−îc b¶y t¸m phÇn t©m sù chµng, liÒn quay l¹i nãi víi V−¬ng Ngäc YÕn: - V−¬ng c« n−¬ng! LÖnh biÓu huynh lµ Mé Dung c«ng tö ®· −ng lêi tr−îng nghÜa hiÖp tiÕp tay cho chóng ta cïng cö sù. BÇn ®¹o mong r»ng c« n−¬ng còng tham dù vµo c«ng cuéc nµy chø? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung V−¬ng Ngäc YÕn ®¸p ngay: - Ph¶i råi! BiÓu ca t¹i h¹ ®· ®éng t©m víi c¸c vÞ th× dÜ nhiªn t¹i h¹ còng theo sau ®¹o tr−ëng ®Ó nghe lêi sai b¶o. BÊt B×nh ®¹o nh©n tñm tØm c−êi nãi: - BÇn ®¹o ®©u d¸m thÕ? C« n−¬ng d¹y qu¸ lêi. BÊt B×nh ®¹o tr−ëng l¹i quay sang nãi víi §oµn Dù: - Mé Dung c«ng tö ®· ®i cïng ®−êng víi bän bÇn ®¹o, V−¬ng c« n−¬ng còng chÞu theo lu«n. NÕu §oµn c«ng tö chÞu tham dù vµo c«ng cuéc ®¹i cö cña bän bÇn ®¹o th× toµn thÓ bän bÇn ®¹o c¶m kÝch v« cïng! Tr−êng hîp mµ c«ng tö kh«ng ®Ó ý ®Õn nghÜa cö nµy th× xin tuú tiÖn. C«ng tö tÝnh sao? L·o võa nãi võa ®−a tay lªn ra chiÒu tiÔn kh¸ch. ¤ l·o ®¹i nãi ngËp ngõng: - C¸i ®ã... C¸i ®ã... ¤ l·o ®¹i lßng ngay nh− ruét ngùa, kh«ng hiÓu cö chØ th©m trÇm cña BÊt B×nh ®¹o nh©n. H¾n e r»ng §oµn Dù thÊy l·o xua kh¸ch nh− vËy sÏ bá ®i ngay, th× vô c¬ mËt nµy sÏ bÞ tiÕt lé. H¾n cã biÕt ®©u r»ng V−¬ng Ngäc YÕn ®· ë l¹i th× cã ®uæi §oµn Dù còng kh«ng chÞu bá ®i. H¾n cÇm c©y quû ®Çu ®ao toan x¨m x¨m b−íc tíi ng¨n trë, bçng thÊy §oµn Dù b−íc tíi ®−a ch©n ra khoanh trªn mÆt g¹ch råi ®¸p lêi BÊt B×nh ®¹o tr−ëng: - §¹o tr−ëng b¶o ta tuú tiÖn, vËy ta ®i ®©u b©y giê. Trêi ®Êt tuy bao la b¸t ng¸t mµ t×m ®©u cho §oµn Dù nµy ®−îc mét chç dung th©n? Ta... kh«ng cßn biÕt ®i ®©u ®−îc n÷a. BÊt B×nh ®¹o tr−ëng tñm tØm c−êi nãi: - §· thÕ th× §oµn c«ng tö theo bän ta cµng tèt. Vµ lóc ®Õn viÖc c«ng tö cø viÖc ®øng bµng quan còng ®−îc, hai bªn chóng ta ch¼ng cÇn hç trî cho nhau. ¤ l·o ®¹i vÉn cã ý nghi ngê, BÊt B×nh ®¹o nh©n nh×n h¾n ®−a m¾t ra hiÖu råi nãi: - ¤ l·o ®¹i! Ng−¬i lµm viÖc g× còng cÈn thËn qu¸! L¹i ®©y! L¹i ®©y! Ba m−¬i s¸u vÞ ®éng chóa, b¶y m−¬i hai vÞ ®¶o chóa th× bÇn ®¹o ®−îc nghe ®¹i danh ®Õn qu¸ nöa tõ l©u, mµ ch−a ®−îc gÆp bao giê. Tõ nay chóng ta ®· cïng cã mét kÎ thï chung, ng−¬i nªn dÉn Mé Dung c«ng tö, §oµn c«ng tö cïng bÇn ®¹o ®i yÕt kiÕn mäi ng−êi. ¤ l·o ®¹i ®¸p: - §−¬ng nhiªn ph¶i thÕ! Råi h¾n gäi tªn hä tõng ng−êi ®Ó giíi thiÖu. BÊy nhiªu ng−êi, mçi ng−êi hïng cø mét ph−¬ng mµ ch−a biÕt mÆt nhau ®Õn qu¸ nöa. Lóc ¤ l·o ®¹i dÉn bän Mé Dung Phôc ®i ra m¾t mäi ng−êi th× th−êng th−êng cã ng−êi lªn tiÕng: - TÐ ra y lµ ®éng chñ §éng mç. HoÆc cã ng−êi nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 18. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - §¶o chóa ®¶o nµy oai danh lõng lÉy, kh«ng ngê b÷a nay míi ®−îc gÆp mÆt. Mé Dung Phôc tù hái: - Nh÷ng ng−êi nµy ®· kÕt n¹p víi nhau mµ sao hä kh«ng quen biÕt nhau? Xem t×nh h×nh nµy th× b©y giê hä míi gÆp nhau lµ mét. Tæng sè ng−êi hiÖn diÖn lµ mét tr¨m lÎ t¸m tay cao thñ h¶i ngo¹i th× bèn ng−êi ®ang lóc hçn chiÕn bÞ Mé Dung Phôc ®¸nh chÕt. Bän thuéc h¹ bèn ng−êi nµy nh×n Mé Dung Phôc b»ng con m¾t c¨m hên, nçi o¸n thï lé ra ngoµi mÆt. Mé Dung Phôc dâng d¹c: - T¹i h¹ lì tay h¹i lÇm mÊy vÞ b»ng h÷u, trong lßng rÊt lÊy lµm hèi hËn. Tõ ®©y s¾p tíi, t¹i h¹ xin hÕt søc ®Òn bï l¹i lçi lÇm. NÕu vÞ nµo kh«ng réng l−îng tha thø cho, lóc nµy chóng ta ®ang cÇn ph¶i chèng ng¨n kÎ ®Þch, xin h·y g¸c mèi thï o¸n ra mét bªn, chê khi nµo xong viÖc lín råi sÏ mêi quý b¹n ®Õn YÕn tö æ ë C« T« ®Ó t¹i h¹ gi¶i quyÕt cho xong. ¤ l·o ®¹i nãi: - ThÕ lµ hay l¾m. Mé Dung c«ng tö lµ ng−êi nhanh nhÑn l¹i mau måm miÖng. Nh÷ng anh em ë ®©y t−ëng nªn bá hÕt mäi mèi o¸n thï ®Ó chèng ®¹i ®Þch tr−íc m¾t. Bao nhiªu ®iÒu hiÒm khÝch nhá män nªn bá qua ®i. NÕu vÞ nµo tÇm m¾t thiÓn cËn kh«ng nghÜ tíi mèi thï chung l¹i cßn nh©n c¬ héi nµy ®Ó b¸o thï riªng th× lµ h¹ng ng−êi thÕ nµo? §¹i ®a sè quÇn hµo ®Òu lín tiÕng nãi: - §ã lµ con ng−êi lµm h¹i ®Õn toµn thÓ. Chóng ta ph¶i thanh to¸n hä tr−íc. Cã ng−êi nãi: - NÕu bän m×nh kh«ng trõ khö ®−îc Thiªn S¬n §ång Mç th× tÝnh mÖnh còng ch¼ng cßn nãi chi ®Õn chuyÖn t− thï t− o¸n n÷a. Cã ng−êi l¹i nãi: - D−íi c¸i æ lén nhµo cßn qu¶ trøng nµo toµn vÑn ®−îc ch¨ng? Xin ¤ l·o ®¹i, Mé Dung c«ng tö cïng c¸c vÞ cø yªn lßng, kh«ng ai ngu xuÈn ®Õn thÕ ®©u! Mé Dung Phôc nãi: - §· vËy th× t¹i h¹ xin cã lêi t¹ téi. Nh−ng kh«ng hiÓu vÞ nµo ®èi víi t¹i h¹ cã mèi hiÒm khÝch, xin nãi ra cho biÕt? BÊt B×nh ®¹o nh©n nãi: - ¤ l·o ®¹i! Chóng ta ®· cïng nhau tham dù viÖc lín còng nh− ng−êi cïng ®i mét chuyÕn thuyÒn, ph¶i che chë cho nhau. Thiªn S¬n §ång Mç cã nh÷ng ®iÓm nµo gím ghª, phiÒn ng−¬i nãi cho mäi ng−êi nghe ®Ó bÇn ®¹o biÕt tr−íc mµ phßng bÞ cho khái mÊt ®Çu mét c¸ch ®ét ngét v× ch¼ng hiÓu g×. ¤ l·o ®¹i nãi: - C¸c vÞ muèn suy t«n t¹i h¹ t¹m thêi chñ tr−¬ng kÕ ho¹ch lín lao nµy, nh−ng ¤ mç tµi s¬ trÝ thiÓu, kh«ng c¸ng ®¸ng næi träng nhiÖm. Nay ®−îc Mé Dung c«ng tö, BÊt B×nh Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 19. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ®¹o tr−ëng, KiÕm thÇn Phï dung tiªn tö cïng c¸c vÞ gióp ®ì, tr¸ch nhiÖm cña t¹i h¹ míi nhÑ ®i ®−îc nhiÒu. Trong ®¸m ®«ng cã tiÕng ng−êi nãi: - Th«i ®õng nãi dµi dßng n÷a, phiÒn l¾m. Cã ng−êi nãng n¶y v¨ng tôc: - MÑ kiÕp! Bän m×nh ruét nãng nh− löa ®èt, tÝnh m¹ng treo ®Çu sîi tãc mµ h¾n cßn nãi r−êm lêi v« Ých, d−êng nh− ®Õn ®©y ®Ó nghe h¾n nãi chuyÖn tiªu khiÓn? ¤ l·o ®¹i c−êi nãi: - Hång huynh ®Ö ®éng më miÖng lµ nãi tôc. Råi h¾n ra lÖnh: - Kh©m ®¶o chóa ®¶o H¶i M·! PhiÒn ®¶o chóa ra gi÷ mÆt ®«ng nam. NÕu cã ®Þch nh©n ®Õn th¸m thÝnh th× tÝn hiÖu cho anh em. Ho¾c ®éng chóa ®éng Tö Nham! PhiÒn ®éng chóa coi gi÷ mÆt chÝnh t©y... ¤ l·o ®¹i ph¸i t¸m tay cao thñ ra trÊn gi÷ t¸m ph−¬ng vÞ. T¸m ng−êi nµy ®Òu tu©n lÖnh dÉn bän thuéc h¹ chia nhau ®i c¸c ng¶ canh gi÷. Mé Dung Phôc nghÜ thÇm: - T¸m vÞ ®éng chóa vµ ®¶o chóa nµy xem ra ai còng cã vÎ kiªu ng¹o vµ ®Òu lµ nh÷ng nh©n vËt hung h·n ngang ng−îc. ThÕ mµ hä ®Òu tu©n theo hiÖu lÖnh cña ¤ l·o ®¹i mét c¸ch mau lÑ vµ ng−êi nµo còng ra chiÒu khiÕp sî. Xem thÕ th× ®ñ biÕt ng−êi chñ m−u viÖc nµy cã quyÒn lín mµ kÎ ®èi ®Çu khiÕn cho bän hä khiÕp sî ®Õn cïng cùc. M×nh mµ −ng thuËn hîp søc víi bän hä trong vô nµy ch¾c ph¶i hµnh ®éng tµn nhÉn ®©y. ¤ l·o ®¹i chê cho t¸m vÞ ®¶o chóa ®éng chóa ®i råi l¹i nãi: - Xin c¸c vÞ ngåi c¶ xuèng ®Ó t¹i h¹ thuËt l¹i nh÷ng nçi thèng khæ cña chóng ta. Bao BÊt §ång c−êi nãi: - Bän c¸c ng−êi ®©y lµm nh÷ng viÖc giÕt ng−êi, ®èt nhµ, dïng ®éc vµ c−íp bãc nh− c¬m b÷a, g· nµo còng hung tµn ®éc ¸c. Trong mét ®êi ng−êi ch¾c ®· nhóng tay vµo kh«ng biÕt bao nhiªu lµ ®iÒu téi lçi th× cßn kªu khæ së c¸i g×? L·o huynh nãi ®Õn hai ch÷ "thèng khæ" thËt kh«ng hîp lý chót nµo. Mé Dung Phôc nãi: - Bao tam ca! Tam ca nªn lÆng nghe ®éng chóa thuËt chuyÖn, ®õng xen vµo cho mÊt th× giê! Bao BÊt §ång Êm øc ®¸p: - T¹i h¹ thÊy y nãi kh«ng hîp lý, ch¼ng chÞu ®−îc nªn cã mÊy lêi nãi th¼ng mµ th«i. Tuy g· nãi vËy nh−ng Mé Dung Phôc ®· ng¨n c¶n nªn sau g· còng kh«ng nãi g× n÷a. ¤ l·o ®¹i nh¨n nhã c−êi nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 20. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Lêi Bao huynh qu¶ thùc kh«ng sai! ¤ mç tuy b¶n l·nh tÇm th−êng nh−ng tÝnh khÝ l¹i quËt c−êng. ChØ cã m×nh lÊn ¸p ng−êi th× ®−îc chø ch¼ng chÞu ai lÊn ¸p m×nh. Ngê ®©u, hìi «i... ¤ l·o ®¹i võa la lªn mét tiÕng hìi «i th× bªn c¹nh còng cã tiÕng ng−êi than "Hìi «i!", nghe rÊt thª l−¬ng vµ cßn lín h¬n nhiÒu. Mäi ng−êi quay l¹i xem ai th× thÊy §oµn Dù hai tay ch¾p ®Ó sau l−ng, ngöng mÆt lªn trêi nh×n vÇng tr¨ng b¹c mµ ng©m c©u: "Võng tr¨ng v»ng vÆc gi÷a trêi, ChÞ H»ng cã tá nçi ng−êi ®¨m chiªu?" ý tø c©u th¬ nµy lµ võng tr¨ng thanh khiÕt, ng−êi ®Ñp th−ít tha mµ mèi sÇu cña m×nh kh«n bÒ d·i tá. Nh−ng chung quanh hÇu hÕt lµ nh÷ng tay vâ biÒn v« häc th× biÕt lµm sao ®−îc khóc t×nh hoµi b·o cña chµng. Mäi ng−êi hau h¸u nh×n chµng b»ng ®«i m¾t c¨m tøc v× chµng ®· c¾t ®øt c©u chuyÖn. V−¬ng Ngäc YÕn hiÓu ý chµng, nµng sî biÓu ca phiÒn tr¸ch, liÒn ®−a m¾t ngã trém Mé Dung Phôc, nh−ng thÊy y chØ ch¨m chó nh×n ¤ l·o ®¹i, ch¼ng ®Ó ý g× ®Õn lêi th¬ cña §oµn Dù, nµng míi yªn lßng. Bçng nghe ¤ l·o ®¹i nãi: - Mé Dung c«ng tö vµ ®¹o tr−ëng cïng c¸c vÞ lóc nµy ®· lµ ng−êi trong mét ®oµn. §Ö cã nãi ra còng kh«ng sî c¸c vÞ chª c−êi. Bän ®¶o chóa vµ ®éng chóa chóng ta tiªu dao h¶i ngo¹i, ai còng t−ëng lµ tù do tho¶i m¸i l¾m. Nh−ng t×nh thùc ai còng bÞ mô Thiªn S¬n §ång Mç qu¶n thóc. Nãi ra h¬i khã nghe nh−ng thiÖt t×nh chóng ta ®Òu lµ n« lÖ cña mô. Trong mçi n¨m thÕ nµo còng mét hai lÇn mô ph¸i ng−êi ®Õn tr¸ch m¾ng vuèt mÆt kh«ng kÞp, ch¼ng kh¸c g× m¾ng chã m¾ng mÌo, ng−êi ®êi dï nhÉn n¹i ®Õn ®©u còng kh«ng chÞu næi. Bao huynh t−ëng chóng ta bÞ mô tho¸ m¹ thÕ ch¾c lµ c¨m giËn l¾m. Nh−ng kh«ng ph¶i ®©u. Mô ph¸i ng−êi ®Õn m¾ng chöi cµng thËm tÖ bao nhiªu th× chóng ta cµng lÊy lµm sung s−íng bÊy nhiªu... Bao BÊt §ång kh«ng nhÞn ®−îc hái xen vµo: - ThÕ th× kú thËt. Sao trong thiªn h¹ l¹i cã h¹ng ng−êi hÌn nh¸t ®Õn thÕ? Nghe ng−êi m¾ng chöi thËm tÖ nhôc nh· l¹i lÊy lµm sung s−íng bao giê? ¤ l·o ®¹i nãi: - Bao huynh ch−a hiÓu. §¹i phóc míi ®−îc mô ph¸i ng−êi ®Õn m¾ng chöi cho mét chÆp vµ thÕ lµ chóng ta ®· khái mét n¨m tai n¹n. Trong c¸c ®éng, trªn c¸c ®¶o ®©u ®Êy ®Òu më yÕn tiÖc ¨n mõng mÊy ngµy ®Ó kh¸nh h¹ ®¶o m×nh hay ®éng m×nh ®· ®−îc b×nh yªn. Hìi «i! Lµm con ng−êi mµ ph¶i chÞu cùc ®Õn thÕ th× qu¶ lµ ®ª tiÖn thËt! NÕu sø gi¶ cña §ång Mç ph¸i ®Õn mµ kh«ng m¾ng chöi chóng ta b»ng nh÷ng lêi lÏ th« tôc ti tiÖn, hoÆc ®µo bíi ®Õn th−îng tæ m−êi t¸m ®êi ra mµ nhiÕc mãc, th× cßn cã ngµy ph¶i khæ së h¬n n÷a. Bao huynh nªn biÕt r»ng nÕu mô kh«ng ph¸i ng−êi ®Õn chöi m¾ng th× l¹i ph¸i ng−êi ®Õn ®¸nh ®Ëp. Ai may m¾n bÞ ®¸nh ba chôc c«n lín mµ kh«ng ®Õn nçi gÉy ch©n gÉy tay còng ®Æt tiÖc ¨n mõng. Bao BÊt §ång cïng Phong Ba ¸c ®−a m¾t nh×n nhau mµ c−êi. C¶ hai g· cïng cè søc nÝn nhÞn kh«ng th× næi lªn nh÷ng trµng c−êi to. Ai ®êi ®· bÞ ®¸nh ®Ëp ®Õn mÊy chôc c«n mµ cßn më tiÖc ¨n mõng bao giê? ThiÖt lµ chuyÖn ly kú cæ kim ch−a ai nãi ®Õn. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2