Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 85

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:175

68
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 85', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 85

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø t¸m m−¬i l¨m BÊt b×nh ®¹o nh©n xuÊt hiÖn ®ét ngét Trong khi §oµn Dù nÐ tr¸nh cùc kú vÊt v¶ lu«n lu«n gÆp sù nguy hiÓm, V−¬ng Ngäc YÕn nghÜ thÇm: - Gièng r¾n x«ng x¸o ®íp ng−êi dÜ nhiªn ch¼ng thuéc chiªu sè nµo ®Ó m×nh ®o¸n tróng ®−îc cÇn ph¶i ®¸nh vµo chñ nã. Nh−ng th©n h×nh cïng bé ph¸p chñ nh©n hai con r¾n ®éc nµy rÊt kú dÞ mµ b¶o lµ kh«ng kú dÞ th× tuyÖt kh«ng thÊy chç nµo kú kÞ c¶. Hä cÊt tay nhÊc ch©n theo ^^^ riªng ch¼ng vµo quy cñ, chiªu thøc nµo hÕt gièng hÖt ng−êi th−êng ch−a hiÓu vâ c«ng lµ g×, nªn V−¬ng Ngäc YÕn muèn biÕt tr−íc hä s¾p cÊt b−íc vÒ phÝa nµo hoÆc s¾p ra chiªu ®¸nh vµo huyÖt lµ mét ®iÒu rÊt khã kh¨n. V−¬ng Ngäc YÕn ®· mÊy lÇn chØ ®iÓm cho §oµn Dù b¶o chµng ®¸nh vµo huyÖt Kú m«n hoÆc ®iÓm Khóc toµn ®èi ph−¬ng. Nh−ng l¹ thay, tay §oµn Dù tíi th× tù nhiªn nÐ tr¸nh mét c¸ch cùc kú linh ®éng kh«ng sao tróng ®−îc. C¸i linh mÉn c¬ tiÖp cïng cö ®éng mau lÑ cña hä hoµn toµn tù nhiªn, kh«ng theo lÒ lèi g× hÕt. V−¬ng Ngäc YÕn võa nghÜ kÕ ph¸ ®Þch võa l−u t©m ®Õn biÓu ca nµng. Nh÷ng tiÕng rªn la, tiÕng gäi cña mÊy m−¬i ng−êi bÞ tróng ®éc ch©m vÉn tiÕp tôc vang lªn, hä kh«ng ngít l¨n lén qu»n qu¹i trªn mÆt ®Êt, v× chÊt ®éc ®· lªn c¬n kh«ng cßn ai ®øng v÷ng, ph¶i l¨n ra hÕt. G· ¸o ®en ng−êi cao lªnh khªnh n¾m tay Tang Thæ C«ng ®ßi h¾n lÊy thuèc gi¶i ngay cho. Nh−ng thuèc gi¶i l¹i ch«n ë d−íi ®Êt gÇn chç Mé Dung Phôc ®øng. G· ¸o ®en sî Mé Dung Phôc nh− sî cäp, kh«ng d¸m tiÕn l¹i, chØ giµ måm la hÐt thóc giôc ®ång bän ®¸nh gÊp vµo, v× cã h¹ xong Mé Dung Phôc th× míi cã thÓ lÊy thuèc gi¶i cøu ng−êi ®−îc. Nh−ng h¹ Mé Dung Phôc ®©u ph¶i chuyÖn dÔ dµng? Bçng cã tiÕng thÐt vang ra lÖnh. Ba g· trong bän ng−êi bao v©y Mé Dung Phôc lïi ra ®Ó cho ba g· kh¸c tiÕn lªn thay thÕ. Ba g· tiÕn ra sau nµy ®Òu lµ nh÷ng tay cao thñ nhÊt lµ g· thÊp lïn thÇn lùc gím ghª. Tay g· sö dông hai qu¶ ®ång chuú móa vung, k×nh phong rÝt lªn kinh khñng, uy thÕ m·nh liÖt v« cïng! Mé Dung Phôc vung thanh H−¬ng lé ®ao lªn ®ì cÆp chuú cña ®èi ph−¬ng. ChØ mét chiªu y ®· c¶m thÊy c¸nh tay tª nhøc th× kh«ng thÓ giËt m×nh kinh h·i. VÒ sau hÔ thÊy cÆp chuú ®¸nh tíi, y ®µnh nÐ tr¸nh chø kh«ng d¸m ®ãn ®ì n÷a. Gi÷a lóc hai bªn ®ang chiÕn ®Êu kÞch liÖt, V−¬ng Ngäc YÕn ®ét nhiªn cÊt tiÕng la: - BiÓu ca! Mau sö chiªu "Ng©n ®¨ng v¹n tr¶n" råi chuyÓn sang chiªu "Phi kh©m ®¸ng phong". Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Mé Dung Phôc ®· biÕt biÓu muéi vÒ vâ häc cßn hiÓu réng h¬n m×nh nhiÒu. Cã ®iÒu nµng kh«ng luyÖn vâ mµ th«i. Vâ c«ng nµng tù dïng cho m×nh th× kh«ng ®ñ mµ d¹y ng−êi th× l¹i cã thõa. Y võa nghe lêi nµng chØ ®iÓm, liÒn kh«ng suy nghÜ g× n÷a, ^^^ mÆt khoa ®ao lªn ba vßng trßn, ¸nh ®ao lÊp lo¸ng ph¸t ra nh÷ng chÊm hµo quang huyÒn ¶o. Cã ®iÒu thanh "Lôc ba H−¬ng lé ®ao" ph¸t ra nh÷ng ®iÓm s¸ng xanh, nªn chiªu thøc "Ng©n ®¨ng v¹n tr¶n" l¹i biÕn thµnh chiªu "Lôc ®¨ng v¹n tr¶n". §èi ph−¬ng kinh h·i la ho¶ng råi lïi l¹i ba b−íc. Gi÷a lóc Êy, Mé Dung Phôc vÐn tay ¸o lªn. Trong tay ¸o ph¸t ra mét luång ch−ëng phong cùc m¹nh. G· thÊp lïn ®ang ra chiªu "Khai thiªn tÞch ®Þa" CÆp chuú mét qu¶ tõ trªn nÖn bæ xuèng, mét qu¶ tõ d−íi ®Êt hÊt lªn ®¸nh tíi m·nh liÖt! Bçng mét tiÕng "cho¶ng" ghª rîn vang lªn nghe ®Õn chãi tai. Qu¶ chuú tay tr¸i ®Ëp m¹nh vµo qu¶ chuú tay mÆt, qu¶ chuú tay mÆt còng ^^^ rÊt m¹nh vµo qu¶ chuú tay tr¸i. Löa b¾n toÐ tø tung. Hai c¸nh tay g· m·nh liÖt kinh khñng va ch¹m vµo nhau kªu r¾c r¾c, x−¬ng tay g·y n¸t, g· liÒn ng· quay ra ®Êt ngÊt ®i. Mé Dung Phôc nh©n c¬ héi nµy phãng ch−ëng ra gióp Bao BÊt §ång ®¸nh lui hai tªn c−êng ®Þch. Bao BÊt §ång véi cói xuèng n©ng C«ng D· Cµn lªn coi, thÊy s¾c mÆt g· s¹m ®en. NÕu kh«ng ch÷a ngay th× cã khi nguy ®Õn tÝnh m¹ng. Bªn nµy §oµn Dù còng x¶y ra nh÷ng biÕn chuyÓn ly kú. V−¬ng Ngäc YÕn cßn m¶i mª ®Ó t©m tíi Mé Dung Phôc, nµng chØ ®iÓm cho y ra chiªu "Ngµn ®¨ng v¹n tr¶n" ®Ó ¸p bøc ®èi ph−¬ng ph¶i lïi l¹i, råi ®Õn chiªu "Phi kh©m ^^^ phong" khiÕn hai c¸nh tay cña g· lïn sö song chuú ph¶i g·y n¸t. Nh−ng lßng ng−êi kh«ng thÓ chia lµm hai ®−îc nµng ®· chiÕu cè cho Mé Dung Phôc nªn §oµn Dù bÞ hai ®Þch nh©n c«ng kÝch, nµng ®µnh ®Ó s¬ hë kh«ng tr«ng nom chØ b¶o g× ®−îc. §oµn Dù thÊy V−¬ng Ngäc YÕn thèt nhiªn bá mÆc m×nh ®Ó chØ ®iÓm gióp Mé Dung Phôc. Ng−êi nµng ngåi trªn l−ng mµ tr¸i tim l¹i ch¹y qua bªn biÓu ca nµng. Chµng c¶m thÊy chua xãt trong lßng, hai hµng n−íc m¾t bÊt gi¸c trµo ra. §ét nhiªn hai con r¾n ®éc thë ph× ph×, chóng ®· chåm lªn ®íp vµo vai bªn t¶ §oµn Dù. V−¬ng Ngäc YÕn la lªn mét tiÕng thÊt thanh: - ói chao! Råi nµng lÝu l−ìi l¹i gäi: - §oµn c«ng tö!... C«ng tö... §oµn Dù thë dµi ®¸p: - Th«i th× ®Ó r¾n ®éc c¾n chÕt qu¸ch ®i cho råi! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung V−¬ng Ngäc YÕn thÊy hai con r¾n nµy ®Çy m×nh nh÷ng khoanh xanh khoanh vµng liªn tiÕp nhau. V»n nã long lanh, ®Çu nã bÑp dÝ tr«ng nh− h×nh tam gi¸c, râ rµng lµ mét gièng r¾n cùc ®éc. §oµn Dù cßn ®ang hoang mang khiÕp sî, kh«ng biÕt lµm thÕ nµo th× hai con r¾n bçng gi−¬ng m×nh th¼ng lªn, gi·y giôa hai c¸i råi l¨n kÒnh ra ®Êt, chÕt ngay lËp tøc. Hai g· mÆc ¸o xanh ®iÒu ®éng cÆp r¾n nµy thÊy vËy sî qu¸, h¾n nãi víi nhau mÊy c©u tiÕng man mäi råi ®ét nhiªn trë gãt co giß ch¹y tuèt. Nguyªn hai g· nµy vÉn quen nghÒ nu«i sö dông r¾n ®éc. Chóng thÊy r¾n c¾n §oµn Dù ch¼ng nh÷ng chµng kh«ng sao mµ chÝnh r¾n l¹i l¨n ra chÕt. Chóng cho lµ mét sù qu¸i dÞ cæ kim ch−a cã bao giê vµ yªn trÝ chµng lµ thÇn r¾n, nªn sî qu¸ bá ch¹y lu«n. V−¬ng Ngäc YÕn cã biÕt ®©u §oµn Dù ®· nuèt ®«i M·ng Cæ chu c¸p kú dÞ, nµng hái dån: - §oµn c«ng tö! C«ng tö lµm sao vËy? C«ng tö lµm sao vËy? §oµn Dù ®ang lóc ®au lßng, bçng nghe V−¬ng Ngäc YÕn la gäi ra chiÒu th©n thiÕt ©n cÇn, bao nhiªu hên giËn nh− ®æ xuèng s«ng xuèng biÓn mÊt t¨m, tinh thÇn chµng l¹i phÊn khëi. Chµng kÞp tr¶ lêi, V−¬ng Ngäc YÕn l¹i hái: - C«ng tö bÞ hai con r¾n ®éc c¾n, hiÖn giê thÊy trong m×nh thÕ nµo? §oµn Dù vui vÎ ®¸p: - Kh«ng sao c¶! C« n−¬ng bÊt tÊt ph¶i quan t©m! Chµng muèn nãi: t¹i h¹ mµ ®−îc c« n−¬ng chiÕu cè ®Õn, th× dï mçi ngµy bÞ r¾n c¾n ®Õn mÊy lÇn còng cam lßng. Chµng r¶o b−íc ®i nhanh vÒ phÝa Mé Dung Phôc, bçng nghe cã tiÕng ng−êi dâng d¹c tõ trªn kh«ng väng xuèng: - Mé Dung c«ng tö cïng liÖt vÞ ®éng chóa vµ ®¶o chóa! C¸c vÞ vèn kh«ng cã thï o¸n g× nhau. Sao l¹i g©y nªn cuéc ¸c ®Êu lµm chi? Mäi ng−êi ngöng ®Çu lªn nh×n vÒ ph¸i ph¸t ra tiÕng nãi, th× thÊy trªn ngän c©y cã mét ®¹o nh©n r©u ®en ®øng ®ã, tay cÇm c©y phÊt trÇn. §¹o nh©n ®Æt ch©n trªn mét cµnh c©y mÒm oÆt cø trÜu thÊp xuèng råi bËt lªn cao, coi bé rÊt ung dung nhµn h¹. D−íi ¸nh ®Ìn löa, ai còng nh×n râ diÖn m¹o ®¹o nh©n nµy rÊt tuÊn tó, tr¹c tuæi chõng ngoµi n¨m chôc. §¹o nh©n tñm tØm c−êi nãi tiÕp: - Nh÷ng ng−êi bÞ tróng ®éc, tÝnh m¹ng nguy cÊp trong kho¶nh kh¾c, cÇn ph¶i ch÷a ngay míi ®−îc. C¸c vÞ liÖu cã nÓ lêi t¹i h¹ t¹m dõng cuéc ®Êu, tõ tõ tr×nh bµy lêi ph¶i tr¸i ®−îc ch¨ng? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Mé Dung Phôc ®· nh×n râ ®¹o nh©n nµy khinh c«ng tuyÖt cao th× biÕt ngay lµ mét tay b¶n l·nh kh«ng võa. Lßng y lo l¾ng vÒ chuyÖn C«ng D· Cµn cïng Phong Ba ¸c tróng ®éc bÞ th−¬ng, y liÒn chôp lÊy c¬ héi nµy, lªn tiÕng ®¸p ngay: - C¸c h¹ ®· vui lßng ®øng ra hoµ gi¶i cuéc ph©n tranh nµy th× cßn g× hay b»ng? T¹i h¹ xin tu©n lêi b·i cuéc chiÕn ®Êu. Mé Dung Phôc nãi xong gi¬ ®ao khoanh mét vßng trßn råi cÇm ®ao ®øng yªn. Y c¶m thÊy bµn tay mÆt vµ c¸nh tay tr¸i ngÊm ngÇm ®au, l¹i nghÜ ®Õn thÇn lùc g· thÊp lïn thËt lµ khñng khiÕp! G· chØ hÊt tay m×nh mµ søc rung ®éng ®ñ lµm cho tay m×nh tª nhøc. G· ¸o ®en n¾m Tang Thæ C«ng còng ngÈng ®Çu lªn nh×n ®¹o nh©n hái: - T«n tÝnh ®¹i danh c¸c h¹ lµ g×? §¹o nh©n ch−a kÞp tr¶ lêi th× gi÷a ®¸m ®«ng cã ng−êi lªn tiÕng: - ¤ l·o ®¹i! VÞ nµy lai lÞch lín l¾m. Y lµ mét... nh©n vËt... lõng lÉy tiÕng t¨m... Y lµ... Giao... Giao... Giao... Y lÆp ®i lÆp l¹i ba tiÕng "Giao" råi kh«ng nãi hÕt c©u ®−îc n÷a. Nguyªn ng−êi nµy ®· nãi l¾p mµ lóc nãng lªn cµng muèn nãi cho to th× l¹i cµng kh«ng thèt ra lêi ®−îc. L·o ¤ l·o ®¹i t©m linh xóc ®éng, sùc nhí tíi mét ng−êi, lín tiÕng hái: - Ph¶i ch¨ng y lµ Giao v−¬ng B×nh ®¹o nh©n? G· nãi l¾p sung s−íng th©y ¤ l·o ®¹i nãi ra giïm m×nh mét c©u ®ang t¾c trong cæ häng, m·i kh«ng thèt ra ®−îc, mõng qu¸ véi ®¸p: - Ph¶i... Ph¶i... Ph¶i råi! Y lµ Giao... Giao... Giao. G· nãi ®Õn ®©y l¹i bÞ t¾c nghÏn. ¤ l·o ®¹i nãng ruét kh«ng nhê g· nãi hÕt c©u n÷a ngÈng ®Çu nh×n lªn ngän c©y ch¾p tay hái ®¹o nh©n: - Ph¶i ch¨ng c¸c h¹ lµ BÊt B×nh ®¹o tr−ëng, tiÕng t¨m lÉy lõng bèn bÓ? T¹i h¹ tõng nghe ®¹i danh ®· l©u, nay ®−îc gÆp mÆt thËt lµ may qu¸! Lóc g· ®ang nãi th× mäi ng−êi ®Òu dõng tay ng−ng cuéc chiÕn ®Êu. §¹o nh©n tñm tØm c−êi nãi: - Kh«ng d¸m! Trªn chèn giang hå ng−êi ta ®ån bÇn ®¹o ®· bá m¹ng råi, nªn tiªn sinh h·y cßn ngê vùc, cã ph¶i thÕ kh«ng? §¹o nh©n døt lêi, tõ trªn ngän c©y b¨ng m×nh nh¶y ra råi tõ tõ ®¸p xuèng. Nguyªn lóc hai ch©n ®¹o nh©n dêi khái cµnh c©y, ®¸ng lý rít xuèng ®Êt ngay, nh−ng y huy ®éng c©y phÊt trÇn trong tay qu¹t xuèng ®Ó cho mét lµn k×nh khÝ hÊt n¶y lªn. Luång kh«ng khÝ ®Ì Ðp xuèng ®−îc, ph¶n lùc gi÷ cho ng−êi ®¹o nh©n l¬ löng råi h¹ xuèng rÊt thong th¶. ¤ l·o ®¹i buéc miÖng la lªn: - Khinh c«ng "Tiªu Dao Ngù Phong" cña c¸c h¹ thËt lµ tuyÖt diÖu! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung TiÕng hoan h« võa døt, BÊt B×nh ®¹o nh©n ®· ®¸p hai ch©n xuèng ®Êt nãi: - §«i bªn x¶y ra chuyÖn xung ®ét, bÇn ®¹o ®øng bªn ngoµi bµng quan nh×n nhËn ®−îc râ h¬n. Vô nµy chØ do sù hiÓu lÇm mµ ra. T−ëng c¸c vÞ nªn nÓ mÆt bÇn ®¹o mµ ®æi thï ra b¹n. Tr−íc hÕt xin Tang Thæ C«ng lÊy thuèc gi¶i ra ®Ó cøu tØnh cho nh÷ng ng−êi bÞ tróng ®éc ch©m ®·! Giäng nãi cña ®¹o nh©n ®Çy vÎ «n hoµ nh−ng rÊt oai nghiªm khiÕn ng−êi nghe khã mµ kh−íc tõ ®−îc. Huèng chi mÊy chôc ng−êi bÞ th−¬ng n»m d−íi ®Êt ®ang qu»n qu¹i rªn la, vÎ mÆt cùc kú ®au khæ ®· mßn con m¾t mong ng−êi cho thuèc cøu ch÷a. ¤ l·o ®¹i ®Æt Tang Thæ C«ng xuèng nãi: - Nµy l·o Tang! L·o ph¶i biÕt kÝnh nÓ BÊt B×nh ®¹o tr−ëng mµ thu xÕp viÖc nµy cho yªn ®i. Tang Thæ C«ng ch¼ng nãi n¨ng g×, ch¹y vät ®Õn tr−íc Mé Dung Phôc. Hai tay h¾n thß xuèng ®Êt ngã ng¸y mãc ®Êt mau lÑ dÞ th−êng khoÐt thµnh mét huyÖt ®éng. H¾n chui xuèng mãc lªn mét vËt ®en s×. Nguyªn ®ã lµ mét c¸i bao v¶i. Tang Thæ C«ng më bao lÊy mét miÕng s¾t ®en råi xoay m×nh ®Æt miÕng s¾t vµo vÕt th−¬ng ng−êi bªn c¹nh ®Ó hót lÊy nh÷ng mòi ®éc ch©m nhá nh− l«ng tr©u ra, th× ra thái s¾t ®ã lµ mét miÕng ®¸ nam ch©m, ng−êi tróng ®éc ch©m tr−íc hÕt ph¶i ®−îc hót ®éc ch©m ra råi míi thay thuèc gi¶i. BÊt B×nh ®¹o nh©n c−êi nãi: - Tang tiªn sinh! Suy bông ta ra bông ng−êi. Tiªn sinh ph¶i ch÷a cho ng−êi ngoµi tr−íc råi h·y ch÷a cho ng−êi nhµ sau míi ph¶i lÏ. Sao tiªn sinh kh«ng ch÷a cho nh÷ng «ng b¹n Mé Dung c«ng tö tr−íc ®i. Tang Thæ C«ng "hõ" mét tiÕng råi lÈm bÈm: - Ta ph¶i theo lêi chØ gi¸o cña BÊt B×nh ®¹o nh©n míi ®−îc. NghÜ vËy h¾n ch÷a cho C«ng D· Cµn cïng Phong Ba ¸c tr−íc tiªn råi míi ch÷a ®Õn nh÷ng ng−êi b¹n m×nh. Trong bÒ ngoµi h¾n thÊp lñn thñn mµ bÐo chïn bÐo chôt t−ëng h¾n lµ ng−êi vông vÒ chËm ch¹p, song thùc ra h¾n mau lÑ v« cïng. M−êi ®Çu ngãn tay to b»ng qu¶ chuèi r¾n ch¾c nh− chuú nh−ng bçng thÕ mµ so víi nh÷ng ngãn tay bóp m¨ng cña nh÷ng c« bÐ thªu thïa cßn cã phÇn mau lÑ khÐo lÐo h¬n. ChØ trong thêi gian chõng ¨n xong b÷a c¬m, Tang Thæ C«ng ®· thoa thuèc cho nh÷ng ng−êi bÞ th−¬ng. Nh÷ng ng−êi nµy ®−îc thoa thuèc xong hÕt ngøa ng¸y liÒn. MÊy ng−êi tÝnh nÕt c¸u kØnh, côc c»n m¾ng chöi Tang Thæ C«ng kh«ng tiÕc lêi. Tang Thæ C«ng chØ ng©y ng−êi ra, ai m¾ng chöi thÕ nµo h¾n còng lê ®i kh«ng nghe tiÕng, vµ ch¼ng nãi n¨ng g×. BÊt B×nh ®¹o nh©n tñm tØm c−êi nãi: - ¤ l·o ®¹i! Ba m−¬i s¸u ®éng chóa cïng b¶y m−¬i hai ®¶o chóa ®Õn ®©y tô héi ph¶i ch¨ng v× viÖc l·o Thiªn S¬n? ¤ l·o ®¹i c¶ kinh nh−ng vÉn ®iÒm nhiªn ®¸p: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - BÊt B×nh ®¹o tr−ëng nãi vËy t¹i h¹ thiÖt kh«ng hiÓu. Chóng t«i mçi ng−êi mét n¬i, Ýt khi gÆp mÆt nhau, nªn tô héi ë ®©y ®Ó tá t×nh th©n mËt, ngoµi ra kh«ng cã ý g× kh¸c. VËy mµ kh«ng hiÓu t¹i sao Mé Dung c«ng tö ë C« T« l¹i t×m ®Õn chóng t«i ®Ó x¶y ra chuyÖn ®¸ng tiÕc võa råi? Mé Dung Phôc nãi: - T¹i h¹ cã viÖc tiÖn ®−êng qua ®©y, kh«ng biÕt cã cuéc tô héi cña nh÷ng vÞ cao nh©n thiÖt lµ cã lçi. T¹i h¹ xin c¸c vÞ tha thø. May ®−îc BÊt B×nh §¹o Tr−ëng ®Õn ®©y thu xÕp c«ng chuyÖn kh«ng xÈy ra to trë thµnh ªm ®Ñp. T¹i h¹ thiÖt c¶m kÝch v« cïng! Sau nµy mong cßn cã ngµy t¸i ngé. B©y giê t¹i h¹ xin c¸o biÖt. Mé Dung Phôc biÕt cuéc héi häp cña ba m−¬i s¸u ®éng cïng b¶y m−¬i hai ®¶o vµ nh÷ng nh©n vËt bµng m«n t¶ ®¹o nµy tÊt nhiªn cã viÖc g× träng ®¹i bÝ mËt. DÜ nhiªn hä kh«ng muèn cho ng−êi ngoµi biÕt, nªn BÊt B×nh §¹o Tr−ëng võa nãi hë ®Õn "l·o Thiªn S¬n" g× ®ã th× ¤ l·o ®¹i véi l¶ng sang chuyÖn kh¸c, ra chiÒu sî sÖt v« cïng! NÕu m×nh kh«ng rót lui ch¼ng ho¸ ra lµ ng−êi kh«ng biÕt ®iÒu, tùa nh− cã ®i th¸m thÝnh c©u chuyÖn riªng cña ng−êi ta. NghÜ vËy y liÒn ch¾p tay v¸i chµo c¶ bèn phÝa råi trë gãt ®i lu«n ¤ l·o ®¹i còng ch¾p tay ®¸p lÔ nãi: - Mé Dung c«ng tö! ¤ l·o ®¹i b÷a nay biÕt thªm ®−îc mét nh©n vËt anh hïng rÊt lÊy lµm vinh h¹nh. Non xanh vÉn ®ã, n−íc biÕc cßn ®©y. HËu héi h÷u kú. Lêi h¾n nãi qu¶ nhiªn cã ý kh«ng muèn l−u kh¸ch. Nh−ng BÊt B×nh §¹o Tr−ëng hái xen vµo: - ¤ l·o ®¹i! L·o cã biÕt Mé Dung c«ng tö lµ ng−êi thÕ nµo kh«ng? ¤ l·o ®¹i giËt m×nh ®¸p: - "B¾c KiÒu Phong, Nam Mé Dung"! Nhµ Mé Dung ë C« T« tiÕng t¨m lõng lÉy trong vâ l©m ai cßn kh«ng biÕt? BÊt B×nh ®¹o nh©n c−êi nãi: - Ph¶i ®ã! Nh−ng mét nh©n vËt nh− vËy mµ m×nh kh«ng liªn kÕt ®−îc bá lì mÊt ch¼ng ®¸ng tiÕc −? Lóc b×nh thêi thØnh cÇu ®−îc C« T« Mé Dung lµ mét viÖc khã kh¨n v« cïng! May mµ ®−îc c¬ trêi run rñi b÷a nay Mé Dung c«ng tö tíi ®©y, c¸c ng−¬i kh«ng më miÖng cÇu khÈn c«ng tö gióp cho pháng cã kh¸c g× ®· tíi ®−îc B¶o S¬n mµ chÞu vÒ kh«ng? ¤ l·o ®¹i ngËp ngõng: - C¸i ®ã... C¸i ®ã... L·o nãi giäng ra vÎ ph©n v©n. BÊt B×nh ®¹o nh©n c−êi ha h¶ nãi: - Mé Dung c«ng tö ®Çy lßng nghÜa hiÖp lõng danh thiªn h¹. C¸c ng−¬i suèt ®êi ®· bÞ mô Thiªn S¬n §ång Mç... L·o võa nãi ®Õn Thiªn S¬n §ång Mç, mäi ng−êi bÊt gi¸c "å" lªn mét tiÕng. Cïng mét tiÕng la, mµ cã ng−êi ra vÎ kinh h·i, ng−êi th× phÉn né, cã ng−êi ra giäng bi Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung th−¬ng, cã ng−êi tá dÊu nghi ngê. T©m tÝnh mçi ng−êi ®Òu kh¸c nhau. L¹i cã ng−êi sî qu¸ run lªn lïi l¹i mÊy b−íc. Mé Dung Phôc tù hái: - Thiªn S¬n §ång Mç lµ ai mµ bän nµy sî h·i nh− vËy? Bçng nghe BÊt B×nh ®¹o tr−ëng nãi: - C¸c ng−êi bÞ Thiªn S¬n §ång Mç lÊn ¸p nhôc nh· vµ hµnh h¹ khæ së, kh«ng cßn biÕt g× lµ sinh thó ë ®êi n÷a. Nh÷ng bËc hµo kiÖt trong thiªn h¹ nghe nãi ®Õn mô lµ ph¶i c¨m tøc nghiÕn r¨ng. LÇn nµy c¸c ng−¬i phÊn khëi chÝ ph¶n kh¸ng, cßn ai lµ ng−êi kh«ng muèn gióp søc cho? Ngay bän bÇn ®¹o lµ h¹ng v« tµi cßn ®Õn tiÕp tay huèng chi Mé Dung c«ng tö ®©y lßng kh¼ng kh¸i nghÜa hiÖp khi nµo l¹i thâng tay ®øng nh×n? ¤ l·o ®¹i c−êi hái: - Kh«ng hiÓu ®¹o tr−ëng nghe tin nµy ë ®©u, toµn lµ tin thÊt thiÖt. §ång bµ bµ tuy ®èi víi mäi ng−êi cã chót nghiªm kh¾c, nh−ng ®ã chØ lµ lµm héi cho hä. Chóng t«i rÊt c¶m ¬n ®øc bµ bµ, khi nµo l¹i chèng ®èi. BÊt B×nh ®¹o nh©n c−êi ha h¶ nãi: - Ng−¬i nãi vËy ch¼ng ho¸ ra bÇn ®¹o lµ ng−êi ®a sù −? Mé Dung c«ng tö! Chóng ta cïng lªn nói Thiªn S¬n ®Ó héi ®µm víi §ång mç mç ®i vµ nãi cho mô biÕt lµ c¸c b¹n hÕt th¶y ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o ®Òu mét lßng hiÕu h¹nh víi bµ ta. Hä ®ang hÑn nhau héi häp ®Ó ®Õn chóc thä cho bµ. Trong ®¸m ®«ng cã tiÕng ng−êi la lªn: - ¤ l·o ®¹i kh«ng nªn cho hä ®i ®Ó tiÕt lé viÖc c¬ mËt. Cã ng−êi nãi: - Gi÷ Mé Dung c«ng tö l¹i! Råi nh÷ng tiÕng khÝ giíi rót ra lo¶ng xo¶ng. BÊt B×nh ®¹o nh©n c−êi hái: - C¸c ng−¬i ®Þnh giÕt ng−êi bÞt miÖng ch¨ng? Ta e r»ng kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ ®©u! §ét nhiªn ®¹o nh©n lín tiÕng la lªn: - Phï Dung tiªn tö! KiÕm thÇn l·o huynh! Nay ba m−¬i s¸u ®éng chóa vµ b¶y m−¬i hai ®¶o chóa ©m m−u ph¶n b¹n §ång mç mç. Hä ®Þnh giÕt ta ®Ó bÞt miÖng. Thanh ©m nµy truyÒn ®i rÊt xa. Khe nói bèn mÆt vang déi. BÊt B×nh ®¹o nh©n d− ©m ch−a døt th× trªn ®Ønh nói mÐ t©y cã mét thanh ©m tõ ®»ng xa väng l¹i: "L·o mòi tr©u kia! BÊt B×nh ®¹o nh©n ®· tíi ®ã, ng−¬i trèn tho¸t ®−îc th× trèn ®i mµ kh«ng th× ph¶i tu©n theo mÖnh lÖnh y ®i th«i. Bän ®å tö ®å t«n cña §ång l·o th¸i ®· v©y kÝn råi, khã lßng tho¸t ®−îc. Ta ch¼ng qua ®Õn ®©y lµ ®Ó ®−a tin cho ng−¬i, cßn muèn cøu tÝnh m¹ng ng−¬i th× khã lßng l¾m. Thanh ©m nµy Ýt ra lµ ë ngoµi xa ba bèn dÆm. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Thanh ©m võa døt th× l¹i thÊy tiÕng mét ng−êi ®µn bµ ë ngän nói phÝa B¾c rÊt trong trÎo vang l¹i: - L·o mòi tr©u kia! Ai m−în ng−¬i can thiÖp vµo viÖc ng−êi ta. Ng−êi ta ®· bè trÝ ®©u ®ã råi. Vô nµy tuy khã kh¨n thËt nh−ng §ång L·o Th¸i còng ®ñ ®èi phã ®−îc. Ta ®Õn nói Thiªn S¬n ®©y ®Ó gÆp §«ng L·o Th¸i xem bµ ta nãi sao. Thanh ©m ng−êi ®µn bµ nµy cã lÏ cßn xa h¬n thanh ©m tr−íc n÷a. Mäi ng−êi nghe thÊy ®Òu sî h·i thÊt s¾c. Hä nghÜ r»ng: - Hai ng−êi nµy ë tËn ngoµi xa bèn dÆm dï muèn ®uæi theo còng kh«ng kÞp. Xem ra BÊt B×nh ®¹o nh©n tr−íc khi nhóng tay vµo viÖc ®· bè trÝ cÈn thËn. ChØ gäi mét tiÕng lµ cã ng−êi tiÕp øng ngay. Huèng chi nghe thanh ©m hai ng−êi nµy ®· biÕt ngay hä ®Òu lµ nh÷ng tay néi c«ng th©m hËu v« cïng. Dï cã ®uæi kÞp vÞ tÊt ®· lµm g× ®−îc hä. ¤ l·o ®¹i lµ ng−êi nhanh trÝ xoay chiÒu rÊt mau, liÒn cÊt cao giäng gäi: - BÊt B×nh ®¹o tr−ëng! KiÕm thÇn! Phï Dung tiªn tö! NÕu ba vÞ gióp bän t¹i h¹ gi¶i tho¸t kiÕp n¹n nµy th× ai nÊy ®Òu c¶m kÝch v« cïng. Tr−íc mÆt Ch©n Nh©n kh«ng d¸m nãi dèi. Ba vÞ ®· biÕt râ néi t×nh, dï cã man tr¸ còng v« Ých. Xin mêi c¸c vÞ ®Õn ®©y bµn b¹c kÕ ho¹ch ®−îc ch¨ng? KiÕm ThÇn ®¸p: - Chóng ta ®øng ë ngoµi xa ®Ó xem sù n¸o nhiÖt hay h¬n, nÕu cã sù bÊt tr¾c x¶y ra th× cßn ch¹y tho¸t th©n ®−îc. DÊn m×nh vµo chç n−íc ®ôc ®ã cã chi lµ thó? Thanh ©m ng−êi ®µn bµ l¹i vang lªn: - §óng thÕ! L·o mòi tr©u kia! Chóng ta coi chõng cho ng−¬i kh«ng th× ng−¬i bÞ lo¹n ®ao b»m x¸c ra còng ch¼ng cã ai biÕt tin. ChÕt nh− thÕ thËt oan uæng. ¤ l·o ®¹i nh¨n nhã c−êi nãi: - Hai vÞ nãi giìn råi. Thùc ra bän ®èi ph−¬ng ghª gím l¾m. Bän t¹i h¹ nh− nh÷ng con chim ®· ph¶i tªn sî lµn c©y cong, nªn lµm viÖc ph¶i cÈn thËn. L¹i ®−îc ba vÞ ®em lßng tr−îng nghÜa gióp ®ì cho. Bän t¹i h¹ ch¼ng ph¶i lµ nh÷ng ng−êi kh«ng biÕt ®iÒu. Võa råi ch−a nãi thùc ®−îc, trong lßng thùc cã ®iÒu ¸y n¸y xin c¸c vÞ l−îng thø cho. ¤ l·o ®¹i ¨n nãi mÒm máng nh− vËy thùc ®· nhón m×nh ®Õn cïng cùc. Mé Dung Phôc ®−a m¾t nh×n §Æng B¸ch Xuyªn råi nãi: - Bän ng−êi nµy cã nh÷ng m−u ®å lín lao, râ rµng hä kh«ng muèn cho ng−êi ngoµi tham dù vµo. BÊt B×nh ®¹o nh©n cïng g· KiÕm ThÇn g× g× ®Êy tuy miÖng nãi tiÕp tay cho, nh−ng e r»ng hä cã lßng d¹ kh«ng tèt, hoÆc v× lîi riªng mµ hµnh ®éng nh− vËy. Chóng m×nh ch¼ng nªn dÊn th©n vµo chç n−íc ®ôc nµy lµm chi. Hai g· kia gËt ®Çu. §Æng B¸ch Xuyªn còng bÜu m«i mét c¸i ®Ó tá ý nªn ®i lµ h¬n. Mé Dung Phôc nãi víi ¤ L·o ®¹i: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - C¸c vÞ qu¶ lµ nh÷ng ng−êi biÕt nhiÒu hiÓu réng l¹i øng biÕn mau lÑ gÆp viÖc to lín tµy trêi còng ®èi phã ®−îc ngay. Huèng chi l¹i cã bän BÊt B×nh ®¹o tr−ëng ba ng−êi v× nghÜa khÝ mµ gióp ®ì cho th× trªn câi ®êi nµy cßn ai ®Þch næi? Thùc t×nh mµ nãi bèn t¹i h¹ cã ®øng bªn reo hß trî oai th× chØ tæ lµm v−íng tay v−íng ch©n c¸c vÞ, vËy t¹i h¹ xin c¸o tõ. ¤ L·o ®¹i nãi: - Khoan ®·! Nh÷ng viÖc ë ®©y ®· bÞ tiÕt lé. Vô nµy cã quan hÖ ®Õn tÝnh m¹ng cña mÊy tr¨m ng−êi. Ba m−¬i s¸u §éng chóa vµ B¶y m−¬i hai ®¶o chóa cïng bao nhiªu ®oµn tuú tïng sèng hay chÕt, vinh hay nhôc lµ ë gi©y phót nµy! Mé Dung c«ng tö! Kh«ng ph¶i chóng ta kh«ng tin c¸c h¹, nh−ng sù thùc quan hÖ rÊt lín, kh«ng d¸m ®Ó c¸c h¹ m¹o hiÓm. Mé Dung Phôc hiÓu ý hái: - Ph¶i ch¨ng c¸c h¹ kh«ng muèn t¹i h¹ rêi khái n¬i ®©y? ¤ L·o ®¹i ®¸p: - Kh«ng d¸m thÕ ®©u. Bao BÊt §ång nãi: - C¸c vÞ §ång mç mç, §ång b¸ b¸ nµo ®ã bän t¹i h¹ kh«ng biÕt. ViÖc cña c¸c vÞ lµm bän t¹i h¹ b¶o ®¶m kh«ng tiÕt lé ra chót nµo lµ xong. C« T« Mé Dung Phôc lµ h¹ng ng−êi nµo? Lêi c«ng tö ®· nãi ra cã lý ®©u l¹i kh«ng gi÷ nguyªn vÑn. NÕu c¸c vÞ c−ìng b¸ch bän t¹i h¹ ph¶i ë l¹i, th× chØ gi÷ Bao BÊt §ång nµy lµ ®ñ, ch¼ng lÏ cßn muèn gi÷ c¶ Mé Dung c«ng tö cïng §oµn c«ng tö n÷a −? ¤ L·o ®¹i biÕt g· nãi thùc. H¬n n÷a, anh chµng §oµn c«ng tö kia bé ph¸p thiÖt lµ cæ qu¸i. Trªn l−ng câng mét c« g¸i mµ chµng ta ch¹y nh¶y tùa hå ch©n kh«ng chÊm ®Êt, ng−êi chØ l¬ löng trªn kh«ng, ch¼ng ai ng¨n trë ®−îc. H¾n nghÜ vËy, liÒn quay l¹i nh×n BÊt B×nh ®¹o nh©n vÎ mÆt ra chiÒu khã nghÜ, d−êng nh− ®Ó hái ý ®¹o nh©n. BÊt B×nh ®¹o nh©n nãi: - ¤ L·o ®¹i! Ng−¬i ®· gÆp ph¶i nh÷ng tay ®èi ®Çu ghª gím, thªm ®−îc ng−êi gióp søc nµo hay ng−êi ®ã. C¸i häc cña C« T« Mé Dung nghiªn cøu c¶ nh÷ng viÖc trªn trêi d−íi ®Êt, cã vâ häc cña ng−êi ^^^ vµo ®©u. C«ng tö thi ¬n kh«ng cÇn b¸o ®¸p. Ng−êi bÊt tÊt ph¶i hiÒm nghi ®Õn chuyÖn riªng t©y, hay h¬n hÕt lµ giÕt ngay kÎ ®èi ®Çu cña ng−¬i ®i ®·. LÇn nµy mµ ng−¬i kh«ng giÕt ®−îc mô lµ th«i ®Êy. Mé Dung c«ng tö lµ mét tay gióp søc ®¾c lùc, sao ng−¬i kh«ng cÇu y? ¤ l·o ®¹i nghiÕn r¨ng, quyÕt ®Þnh chñ ý, liÒn ch¹y ®Õn tr−íc mÆt. Mé Dung Phôc nguýt dµi mét c¸i nãi: - Mé Dung c«ng tö! Anh em ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o chóng t«i mÊy chôc n¨m nay ®· chÞu bao nhiªu lµ khæ së kh«ng cßn ra ng−êi n÷a. LÇn nÇy liÒu m×nh cè trõ khö l·o ma ®Çu. Xin c«ng tö v× lßng hµo hiÖp mµ tiÕp tay cho th× kh«ng kh¸c g× ®ang bÞ treo dèc ng−îc mµ ®−îc cëi xuèng. ¥n ®øc trêi bÓ Êy, bän t¹i h¹ vÜnh viÔn kh«ng bao giê d¸m quªn. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ¤ L·o ®¹i ph¶i cÇu cøu Mé Dung Phôc gióp cho lµ m«t sù v¹n bÊt ®¾c dÜ chí kh«ng ph¶i b¶n t©m muèn thÕ, song h¾n vÉn nãi nh÷ng c©u cùc kú thµnh khÈn. Mé Dung Phôc nãi: - C¸c vÞ ®©y biÕt bao nhiªu tay cao thñ kh«ng cÇn chi ®Õn t¹i h¹ n÷a? Y muèn nãi thªm mÊy c©u ®Ó cù tuyÖt kh«ng muèn dÊn m×nh vµo vßng thÞ phi nh−ng ®ét nhiªn y ®éng t©m nghÜ l¹i: - Lêi ¤ L·o ®¹i nãi c¶m ¬n ®øc vÜnh viÔn kh«ng quªn. Trong ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o thiÕu g× tay cao thñ. C«ng viÖc phôc h−ng n−íc §¹i Yªn cña ta ®ang lo thiÕu ng−êi. NÕu b÷a nay m×nh gióp hä sau nµy m×nh cÇn hä ra søc, th× mÊy tr¨m tay cao thñ nµy thËt lµ mét lùc l−îng hïng hËu. NghÜ vËy y liÒn nãi: - Ng−êi ta th−êng nãi: "Gi÷a ®−êng dÉu thÊy bÊt b»ng mµ tha". T¹i h¹ rÊt s½n lßng gióp ®ì liÖt vÞ nh−ng bän t¹i h¹... ¤ L·o ®¹i thÊy Mé Dung Phôc nãi vËy th× lé vÎ vui mõng nghe lêi: - Hay l¾m! §Æng B¸ch Xuyªn ®−a m¾t ra hiÖu cho Mé Dung Phôc nªn rót lui, v× g· xem ra bän nµy kh«ng ph¶i h¹ng ng−êi l−¬ng thiÖn. Giao du víi chØ cã h¹i chø ch¼ng ®−îc lîi Ých g×. Nh−ng Mé Dung Phôc tr«ng g· gËt ®Çu tá ra ®· hiÓu ý g· råi, ®o¹n nãi tiÕp víi ¤ L·o ®¹i: - T¹i h¹ thÊy liÖt vÞ vâ c«ng cao c−êng l¹i cã lßng kh¶ng kh¸i nghÜa hiÖp, trong lßng rÊt lµ kh©m phôc, muèn kÕt nèi b¹n bÌ. Thùc ra b¶n lÜnh cña c¸c vÞ thõa søc chu diÖt kÎ tµn ¸c ch¶ cÇn g× ®Õn bän t¹i h¹ gióp søc. Nh−ng ®· lµ chç b¹n h÷u Mé Dung Phôc nµy xin theo c¸c vÞ nghe lÖnh. Mé Dung Phôc nãi mÊy lêi nhòn nhÆn khiÕn mäi ng−êi vç tay hoan h« vang dËy mét gãc trêi. Ta nªn biÕt r»ng tiÕng t¨m Mé Dung C« T« lõng lÉy trong vâ l©m, ¤ L·o ®¹i ®−îc BÊt B×nh §¹o Tr−ëng chØ ®iÓm cho cÇu viÖn y, nh−ng ch¼ng ai tin r»ng Mé Dung Phôc nhËn lêi. Ngê ®©u y l¹i −ng thuËn ngay mµ nãi n¨ng cùc kú lÔ phÐp khiÕn hä ®Òu ng¹c nhiªn. Bän §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng D· Cµn còng lÊy lµm l¹, nh−ng bao giê hä còng tu©n theo mÖnh lÖnh Mé Dung Phôc. Mét khi y ®· quyÕt ®Þnh ®iÒu g× lµ kh«ng ai dÞ nghÞ n÷a. C¶ Bao BÊt §ång, anh chµng chuyªn ph¶n kh¸ng ý kiÕn mäi ng−êi mµ ®èi víi Mé Dung C«ng Tö còng kh«ng d¸m lÌ nhÌ c©u cöa miÖng cña g· "kh«ng ph¶i ®©u lµ kh«ng ph¶i ®©u". Bän hä yªn chÝ r»ng mét khi Mé Dung C«ng Tö ®· chÞu lêi gióp bän kia lµ cã dông ý g×, mµ mäi ng−êi ch−a hiÓu. V−¬ng Ngäc YÕn nghe biÓu ca nµng −ng chÞu gióp bän kia, hiÓn nhiªn ®Þch ho¸ ra b¹n, nµng quay l¹i nãi víi §oµn Dù: - §oµn c«ng tö! Bän hä kh«ng ®¸nh nhau n÷a. C«ng tö ®Ó ta xuèng th«i. §oµn Dù ch−ng höng ®¸p: - V©ng v©ng!.... Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Råi co ch©n h¹ V−¬ng Ngäc YÕn xuèng, V−¬ng Ngäc YÕn nÐt mÆt öng hång khÏ nãi: - §a t¹ c«ng tö! §oµn Dù thë dµi ngËp ngõng nãi: - Hìi «i! Trêi cao ®Êt dÇy cã lóc cßn tËn thÕ, mèi hËn nµy vÜnh viÔn kh«ng bao giê hÕt! V−¬ng Ngäc YÕn hái: - C«ng tö nãi g× vËy, ng©m th¬ ph¶i kh«ng? §oµn Dù giËt m×nh tØnh l¹i. Nguyªn võa råi lßng chµng nghÜ tr¨m ngh×n mèi mang m¸c. Chµng t−ëng ®Õn h¹ V−¬ng Ngäc YÕn xuèng, råi nµng sÏ ®i theo Mé Dung Phôc vµ tõ ®©y bªn gãc trêi biÓn mªnh mang, kh«ng cßn ngµy nµo ®−îc gÆp n÷a. Cßn m×nh phiªu b¹t giang hå mÊy chôc n¨m, suèt ®êi buån th¶m cho ®Õn ngµy chÕt. V× thÕ mµ chµng buét miÖng ®äc c©u võa råi. Chµng nghe V−¬ng Ngäc YÕn hái lóng tóng ®¸p: - T¹i h¹... Kh«ng kh«ng... T¹i h¹ ®ang nghÜ v¬ nghÜ vÈn. Bçng nghe BÊt B×nh ®¹o nh©n lªn tiÕng: - Ta cã lêi cung hØ chóc mõng c¸c ng−¬i! Mé Dung c«ng tö ®· chÞu ra tay gióp ®ì th× viÖc lín cã thÓ xong ®−îc. §õng nãi thÇn c«ng Mé Dung c«ng tö lµ tay thiªn h¹ v« ®Þch, mµ thñ h¹ y lµ §oµn t−íng c«ng ®©y còng lµ mét cao nh©n khã cã ng−êi b× kÞp. §¹o tr−ëng thÊy §oµn Dù câng V−¬ng Ngäc YÕn, vÎ mÆt rÊt lµ cung kÝnh th× t−ëng chµng còng lµ thuéc h¹ Mé Dung Phôc nh− bän §Æng B¸ch Xuyªn mµ th«i. Mé Dung Phôc véi nãi: - §oµn huynh ®©y lµ dßng dâi cao m«n lÖnh téc n−íc §¹i Lý. T¹i h¹ vÉn ph¶i kÝnh phôc c«ng tö. Råi y gäi: - §oµn huynh! §oµn huynh! L¹i ®©y ra m¾t mÊy vÞ b¹n h÷u nªn ch¨ng? §oµn Dù ®øng ®»ng sau V−¬ng Ngäc YÕn, mòi ngöi h−¬ng th¬m ngµo ng¹t, ghÐ m¾t xem trém con ng−êi ngäc, tuy chµng kh«ng d¸m nh×n th¼ng mÆt V−¬ng Ngäc YÕn, nh−ng ®−îc nh×n bµn tay ngµ ngäc cña nµng còng lÊy lµm m·n nguyÖn l¾m råi, kh«ng d¸m mong g× h¬n n÷a. Mé Dung Phôc gäi chµng mµ chµng tùa nh− kh«ng nghe thÊy. Y l¹i gäi lÇn n÷a: - §oµn huynh! Xin dêi gãt ngäc l¹i ®©y héi kiÕn cïng mÊy «ng b¹n. HiÖn giê Mé Dung Phôc mét lßng muèn lung l¹c c¸c vÞ anh hµo trªn chèn giang hå ®Ó sau nµy gióp y phôc quèc. Y biÕt râ BÊt B×nh ®¹o nh©n ch−a ch¾c ®· lµ ng−êi ®oan chÝnh, mµ y vÉn cÇu c¹nh kÕt giao, chø kh«ng kiªu ng¹o nh− tr−íc. Ngê ®©u §oµn Dù chØ ®Ó ý vµo m−êi ngãn tay bóp m¨ng cña V−¬ng Ngäc YÕn, ch¼ng cßn nghe g× ®Õn ng−êi ngoµi kªu gäi n÷a. V−¬ng Ngäc YÕn nh¾c: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - §oµn c«ng tö ! BiÓu ca ta kªu c«ng tö ®ã! V−¬ng Ngäc YÕn nh¾c nh− vËy. §oµn Dù nghe thÊy ngay véi ®¸p: - V©ng v©ng! Y gäi t¹i h¹ lµm chi? V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - BiÓu ca ta mêi C«ng tö l¹i yÕt kiÕn mÊy «ng b¹n míi. §oµn Dù thùc t×nh kh«ng muèn rêi xa bªn m×nh nµng bÌn hái l¹i: - C« n−¬ng cã ®i kh«ng? V−¬ng Ngäc YÕn thÊy chµng ngÈn ng¬ liÒn ®¸p: - Y gäi c«ng tö chø kh«ng kªu ta. §oµn Dù nãi: - C« n−¬ng kh«ng ®i t¹i h¹ còng kh«ng ®i. © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø t¸m m−¬i s¸u Qu¸ si mª thæ lé t©m t×nh BÊt B×nh ®¹o nh©n lµ mét tay cao thñ bµng m«n t¶ ®¹o, tr−íc nay vèn tÝnh kiªu ng¹o, ch¼ng coi ai ra g×. Tuy l·o thÊy bé ph¸p §oµn Dù kú dÞ nh−ng trong bông vÉn coi chµng lµ mét nh©n vËt tÇm th−êng ch¼ng cã chi ®¸ng ®Ó ý. B©y giê l·o nghe chµng cïng V−¬ng Ngäc YÕn mÊy lêi ®èi ®¸p víi nhau, l·o cã hiÓu ®©u chµng lµ kÎ t×nh si, ngoµi V−¬ng Ngäc YÕn ra c¬ hå chµng kh«ng nh×n thÊy ai n÷a, l·o vÉn t−ëng chµng khinh m×nh kh«ng muèn héi kiÕn. BÊt B×nh ®¹o nh©n lµ ng−êi lßng d¹ hiÓm s©u, tuy c¨m hËn trong lßng mµ ngoµi mÆt vÉn th¶n nhiªn nh− kh«ng cã g× c¶. V−¬ng Ngäc YÕn thÊy ai nÊy ®Òu ®Ó m¾t nh×n chßng chäc vµo m×nh cïng §oµn Dù, th× kh«ng khái bèi rèi. Nµng cßn sî biÓu ca m×nh nh©n ®ã mµ sinh chuyÖn hiÓu lÇm, liÒn cÊt tiÕng gäi: - BiÓu ca! TiÓu muéi bÞ ng−êi ta ®iÓm huyÖt, biÓu ca l¹i gi¶i khai cho tiÓu muéi. Mé Dung Phôc kh«ng muèn lé th¸i ®é n÷ nhi th−êng t×nh tr−íc m¾t mäi ng−êi, liÒn b¶o §Æng B¸ch Xuyªn: - §Æng ®¹i ca! §ai ca gi¶i huyÖt ®¹o giïm V−¬ng c« n−¬ng ®i! Råi quay sang nãi víi §oµn Dù: - §oµn huynh! Mêi §oµn huynh qua bªn nµy! V−¬ng Ngäc YÕn thÊy §oµn Dù vÉn ®øng ú ra ®ã liÒn giôc: - BiÓu ca ta mêi c«ng tö qua bªn kia, vËy c«ng tö sang ®i! §oµn Dù thÊy V−¬ng Ngäc YÕn kªu Mé Dung Phôc sang chiÕu cè cho nµng vµ cã vÎ coi m×nh nh− ng−êi ngoµi, th× trong lßng chua xãt v« cïng, chµng thÉn thê lª gãt qua bªn Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc nãi: - §oµn huynh! §Ö ®−a §oµn huynh ®i ra m¾t liÖt vÞ cao nh©n. Råi giíi thiÖu: - VÞ nµy lµ BÊt B×nh ®¹o tr−ëng! - VÞ nµy lµ ¤ tiªn sinh! §oµn Dù ngoµi miÖng chØ d¹, d¹ mÊy tiÕng cho xu«i chuyÖn. Trong lßng chµng cßn m¶i nghÜ ®©u. Chµng lÈm bÈm mét m×nh. - Râ rµng m×nh ®øng ngay bªn c¹nh nµng, sao nµng kh«ng b¶o m×nh gi¶i huyÖt mµ ph¶i gäi biÓu ca? Xem thÕ ®ñ biÕt võa råi gÆp c¬n nguy cÊp nµng ph¶i gäi m×nh còng chØ lµ tr−êng hîp ngé biÕn tßng quyÒn mµ th«i. Gi¶ tû biÓu ca ch¹y l¹i câng nµng ®−îc, quyÕt nµng ch¼ng chÞu ®Ó cho m×nh ®ông ®Õn ng−êi nµng. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 14. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Nµng kh«ng ®Ó ta n©ng ®ì th× cßn sinh thó g× ë nh©n gian n÷a? Ta kh«ng vÒ n−íc §¹i Lý tõ ®©y quyÕt dêi bá kh«ng nh×n mÆt nµng n÷a. Hìi «i! Ta vÒ chïa Thiªn Long xuÊt gia ®Çu PhËt, quy y d−íi toµ Kh« Vinh ®¹i s−... Tõ ®©y röa s¹ch lôc c¨n, kh«ng nhiÔm bôi trÇn... ThËm chÝ bän §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng D· Cµn... còng ®−îc nµng coi t−¬ng ®èi cßn gÇn h¬n víi m×nh, v× bän nµy lµ thuéc h¹ cña biÓu ca nµng. M×nh víi nµng ®· kh«ng th©n thÝch l¹i kh«ng quen biÕt tõ x−a, chØ lµ chç bÌo m©y héi ngé, hay lµ ng−êi kh¸ch qua ®−êng gÆp nhau kh«ng h¬n kh«ng kÐm th× khi nµo nµng cßn ®Ó t©m ®Õn m×nh? Nµng cã ®Ó cho m×nh trém liÕc dung nhan mét chót hoÆc ®−îc nµng h¹ cè ®¶o con m¾t khinh khi l−ít qua m×nh mét l−ît ®· lµ phóc b¶y m−¬i ®êi nhµ m×nh råi. Ch¼ng bao giê nµng muèn cho m×nh ®−a tay ra n©ng ®ì nµng hÕt. BÊt B×nh ®¹o nh©n vµ ¤ l·o ®¹i thÊy cÆp m¾t lê ®ê cña §oµn Dù nh×n ra qu·ng kh«ng. Mé Dung Phôc dÉn chµng ®i héi kiÕn víi bän m×nh mµ chµng l¬ ®Ônh ch¼ng ®Ó ý g× ®Õn ai. Thªm vµo th¸i ®é hê h÷ng ®ã cÆp ch©n mµy chµng cßn nh¨n tÝt l¹i ®Çy vÎ ©u sÇu, râ ra cµng miÔn c−ìng trong viÖc x· giao nµy. BÊt B×nh ®¹o nh©n c−êi ha h¶ reo lªn: - ThËt lµ h©n h¹nh! ThËt lµ h©n h¹nh! Råi l·o ®−a tay ra n¾m lÊy tay mÆt §oµn Dù. ¤ l·o ®¹i hiÓu ý BÊt B×nh ®¹o nh©n còng tay n¾m lÊy tay tr¸i chµng. Hµnh ®éng cña ¤ l·o ®¹i l¹i cßn bØ æi h¬n BÊt B×nh ®¹o nh©n. Tuy dông ý cña hai ng−êi gièng nhau lµ chç chØ cho §oµn Dù ph¶i ®au ®ín, nh−ng BÊt B×nh ®¹o nh©n kh«ng cã g× lé ra ngoµi mÆt, cßn ¤ l·o ®¹i th× gië lèi vò phu, ai còng tr«ng râ h¾n cã ¸c ý. Hai ng−êi n¾m tay §oµn Dù råi vËn c«ng lùc xiÕt chÆt l¹i. ChØ trong kho¶nh kh¾c, BÊt B×nh ®¹o nh©n c¶m thÊy ch©n khÝ trong ng−êi cuån cuén tiÕt ra. L·o bÊt gi¸c c¶ kinh, véi bu«ng tay giËt ra, nh−ng hiÖn nay néi lùc §oµn Dù rÊt lµ th©m hËu, cæ tay chµng hót chÆt lÊy bµn tay BÊt B×nh ®¹o nh©n nh− bÞ g¾n liÒn vµo nhau, ®èi ph−¬ng kh«ng sao giËt ra ®−îc. Mét khi thÇn c«ng cña chu c¸p ®· ph¸t ®éng th× nã hót néi lùc cña ®èi ph−¬ng mçi lóc mét nhanh. ¤ l·o ®¹i thiÖn nghÒ dïng ®éc, h¾n n¾m cæ tay §oµn Dù råi liÒn vËn ®éc ch−ëng c«ng phu, thóc ®Èy chÊt ®éc ë bµn tay m×nh cho truyÒn m¹nh sang §oµn Dù. Tuy b¶n t©m h¾n kh«ng ph¶i muèn giÕt chµng, nh−ng muèn cho chµng kh¾p ng−êi tª nhøc ngøa ng¸y kh«ng chÞu næi ®Ó chµng biÕt h¾n kh«ng ph¶i tay võa, ph¶i më miÖng van l¬n råi h¾n sÏ cho thuèc gi¶i ®éc. §ång thêi h¾n muèn ra oai cho ai nÊy ®Òu biÕt r»ng ch− tiªn ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o ®Òu lµ nh÷ng nh©n vËt phi th−êng, ai ®· gÆp th× cã ®−êng lµ xuèng ngùa ®Çu hµng. Ngê ®©u §oµn Dù tõ khi nuèt chu c¸p vµo råi, bÊt luËn chÊt ®éc g× còng kh«ng ngÊm vµo ng−êi chµng ®−îc n÷a. ¤ l·o ®¹i thÊy ®éc ch−ëng m×nh kh«ng lµm g× ®−îc §oµn Dù mµ ch©n khÝ trong ng−êi h¾n l¹i bÞ hót ®i cuån cuén. L·o sî h·i la lªn: - Ui chao!... ng−¬i l¹i thi triÓn "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" råi! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 15. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Mé Dung Phôc kh«ng hiÓu ch©n t−íng vÒ néi c«ng cña §oµn Dù. Y thÊy BÊt B×nh ®¹o nh©n cïng ¤ l·o ®¹i bÞ nguy khèn chØ cho lµ chµng vËn néi lùc ®Ó ph¶n kÝch. Y véi dïng thñ ph¸p mau lÑ phi th−êng, vËn ®éng ch©n lùc ®Ó chÆn ®øng hÊp lùc cña Chu C¸p thÇn c«ng råi võa kÐo BÊt B×nh ®¹o tr−ëng cïng ¤ l·o ®¹i ra, võa la lªn: - §oµn huynh nªn réng lßng bu«ng tha hai vÞ nµy ra! §oµn Dù giËt m×nh trë vÒ thùc t¹i. Chu C¸p thÇn c«ng cña chµng ®· mÊy phen bÞ t−ëng lÇm lµ Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p. Chµng nghe tiÕng la cña Mé Dung Phôc liÒn thi triÓn th©n ph¸p cña b¸ phô chµng lµ §oµn ChÝnh Minh truyÒn cho thu thÇn c«ng l¹i. ¤ l·o ®¹i cè søc giùt m¹nh bËt ®−îc tay ra, h¾n l¹ng ng−êi vÒ phÝa sau, lo¹ng cho¹ng mÊy b−íc míi dõng l¹i ®−îc. H¾n thÑn qu¸ mÆt ®á bõng lªn, võa kinh h·i, võa tøc giËn mµ kh«ng biÕt lµm thÕ nµo? BÊt B×nh ®¹o nh©n kiÕn thøc rÊt réng. L·o biÕt néi lùc cña §oµn Dù kh¸c h¼n Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p, mét ph¸p thuËt næi tiÕng tµn ¸c trªn chèn giang hå, mÆc dÇu l·o ch−a bÞ Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p hµnh h¹ bao giê. ¤ l·o ®¹i vÉn la lín: - Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p! Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p! §oµn Dù tñm tØm c−êi nãi: - Tinh Tó l·o qu¸i §inh Xu©n Thu lµ h¹ng ®ª hÌn bØ æi. Vâ c«ng cña h¾n so víi ta thÕ nµo ®−îc? Ng−êi thùc ch¼ng kh¸c g× Õch n»m ®¸y giÕng ngã lªn t−ëng trêi chØ nhá b»ng c¸i vung, nªn kh«ng hiÓu g× hÕt... Chao «i! Thùc lµ ®¸ng buån cho kÎ ngu muéi!... Ha ha! Ha ha!... Chµng cßn muèn chÕ giÔu ¤ l·o ®¹i mét lóc n÷a, nh−ng sùc nhí l¹i V−¬ng Ngäc YÕn coi m×nh nh− kh¸ch qua ®−êng, bÊt gi¸c thë dµi s−ên s−ît. Mé Dung Phôc nãi víi BÊt B×nh ®¹o tr−ëng cïng ¤ l·o ®¹i: - §oµn huynh ®©y lµ dßng dâi chÝnh thèng hä §oµn n−íc §¹i Lý. TuyÖt kü NhÊt d−¬ng chØ vµ Lôc m¹ch thÇn kiÕm cña nhµ nµy thiÖt lµ thiªn h¹ v« song. Tinh Tó l·o qu¸i b× thÕ nµo ®−îc? Y nãi tíi ®©y bçng thÊy c¸nh tay vµ bµn tay mÆt m×nh mçi lóc mét s−ng to lªn mµ kh«ng ph¶i v× bÞ tróng song chuú cña g· thÊp lïn, th× trong lßng kh«ng khái kinh nghi. Y gi¬ tay lªn coi thÊy l−ng bµn tay Èn hiÖn s¾c xanh. §ång thêi mòi ngöi thÊy mét mïi tanh t−ëi rÊt khã chÞu, chît tØnh ngé la lªn: - ói chµ! Ph¶i råi! Tay m×nh bÞ Lôc Ba h−¬ng lé ®ao thÊm vµo da thÞt råi! Y véi xoay l−ìi ®ao l¹i cho sèng ®ao h−íng ra ngoµi, cßn l−ìi ®ao h−íng vµo m×nh råi quay sang nãi víi ¤ l·o ®¹i: - ¤ tiªn sinh! T¹i h¹ xin hoµn l¹i c©y khÝ giíi nµy vµ xin tiªn sinh tha lçi cho! ¤ l·o ®¹i gi¬ tay ra ®ãn lÊy mµ vÉn kh«ng thÊy Mé Dung Phôc xoay chu«i ®ao vÒ phÝa m×nh. H¾n kh«ng biÕt lµm thÕ nµo ®Ó ®ãn lÊy, liÒn në mét nô c−êi cÇu tµi nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 16. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Xin lçi c¸c h¹! L−ìi ®ao nµy kú l¾m! CÇm vµo l−ìi ®ao kh«ng ®−îc. H¾n võa nãi võa mãc lÊy mét c¸i b×nh nhá më n¾p ra dèc mét chót phÊn vµo bµn tay råi n¾m lÊy l−ng bµn tay Mé Dung Phôc. ChØ trong kho¶nh kh¾c, thuèc ngÊm vµo trong da thÞt. Mé Dung Phôc c¶m thÊy c¸nh tay m¸t r−îi. Y biÕt lµ thuèc gi¶i ®· sinh hiÖu nghiÖm, liÒn tñm tØm c−êi, qu¨ng quû ®Çu ®ao sang tr¶ ¤ l·o ®¹i. ¤ l·o ®¹i ®ãn lÊy ®ao råi quay sang nh×n §oµn Dù hái: - §oµn huynh ®©y ®èi víi chóng ta lµ b¹n hay lµ thï? NÕu lµ b¹n th× ph¶i mét lßng mét d¹ víi nhau, thµnh thùc chØ b¶o nhau vµ gióp ®ì nhau míi ph¶i. NÕu y lµ thï th× vâ c«ng cao ®Õn ®©u chóng ta còng quyÕt mét trËn tö chiÕn. H¾n nãi xong, cÆp m¾t hau h¸u nh×n §oµn Dù, víi bé mÆt khÈn tr−¬ng. §oµn Dù ®iªu ®øng v× t×nh, chµng cã ®Ó ý g× ®Õn c¸i anh hïng khÝ kh¸i cña ¤ l·o ®¹i. MÆt buån r−êi r−îi, chµng cói ®Çu xuèng nãi: - Lßng ta phiÒn muén ®Õn cùc ®iÓm råi! H¬i ®©u mµ ®i can thiÖp vµo viÖc ng−êi kh¸c. Ta kh«ng ph¶i lµ b¹n mµ còng ch¼ng thï h»n g× víi c¸c ng−¬i. C«ng viÖc cña c¸c ng−¬i ta ch¼ng bËn t©m ®Õn lµm chi, nhÊt ®Þnh kh«ng dÊn m×nh vµo c«ng viÖc r¾c rèi cña c¸c ng−¬i ®©u. Hìi «i! Ta chØ lµ mét ng−êi ®au khæ nhÊt thiªn h¹, cæ kim ch−a tõng cã ai bÞ hoµn c¶nh ®au ®ín nh− ta! Ng¾m trêi cao lång léng kh«ng ng¨n giät lÖ sôt sïi. KÎ biÕt ta b¶o lßng ta Ðo le, ch¼ng biÕt ta b¶o ta vµnh c¹nh ®iÒu g×! Nh÷ng cuéc ®¾c th¾ng trªn chèn giang hå nhá män kh¸c nµo con s©u c¸i kiÕn, cã ®¸ng chi mµ ta ph¶i bËn lßng? Nh©n vËt trªn thÕ gian thùc lµ thiªn h×nh v¹n tr¹ng: KÎ cÇu danh, ng−êi h¸m lîi, kÎ mª muéi v× t×nh, ng−êi giÇu lßng nghÜa hiÖp... Ai còng ch¨m lo cho c«ng cuéc m×nh theo ®uæi vµ cho hoµi b·o cña m×nh lµ to lín cao th−îng h¬n hÕt. Nh−ng ng−êi ngoµi tr«ng vµo l¹i dÌ bØu hoÆc c−êi ruåi, hoÆc chöi ®æng. HiÖn giê cuéc m−u ®å cña bän Mé Dung Phôc lµ kh«i phôc l¹i n−íc §¹i Yªn. M−u m« c¶u bän ¤ l·o ®¹i lµ ®èi phã l¹i Thiªn S¬n §ång Mç. C¸i hoµi b·o cña §oµn Dù lµ chØ ®−îc khoÐ m¾t xanh cña V−¬ng Ngäc YÕn nh×n ®Õn hay ®−îc nghe mét lêi nãi dÞu dµng cña nµng, ®· lÊy lµm m·n nguyÖn. Bän ¤ l·o ®¹i coi §oµn Dù lµ mét chµng ngèc mµ §oµn Dù l¹i coi bän ¤ l·o ®¹i lµ h¹ng ngu muéi ch¼ng biÕt g×. Thùc ra ch¼ng biÕt ai ngu ngèc hay ®óng h¬n lµ ch¼ng ai ngu ngèc c¶. BÊt B×nh ®¹o tr−ëng thÊy §oµn Dù ng©y ng«, dë ®iªn dë khïng, l¶m nh¶m lu«n miÖng vµ sau mét hai c©u lÈm bÈm nh÷ng g× kh«ng râ, chµng l¹i ®−a m¾t nh×n trém dung nhan V−¬ng Ngäc YÕn, l·o ®· ®o¸n ra ®−îc b¶y t¸m phÇn t©m sù chµng, liÒn quay l¹i nãi víi V−¬ng Ngäc YÕn: - V−¬ng c« n−¬ng! LÖnh biÓu huynh lµ Mé Dung c«ng tö ®· −ng lêi tr−îng nghÜa hiÖp tiÕp tay cho chóng ta cïng cö sù. BÇn ®¹o mong r»ng c« n−¬ng còng tham dù vµo c«ng cuéc nµy chø? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 17. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung V−¬ng Ngäc YÕn ®¸p ngay: - Ph¶i råi! BiÓu ca t¹i h¹ ®· ®éng t©m víi c¸c vÞ th× dÜ nhiªn t¹i h¹ còng theo sau ®¹o tr−ëng ®Ó nghe lêi sai b¶o. BÊt B×nh ®¹o nh©n tñm tØm c−êi nãi: - BÇn ®¹o ®©u d¸m thÕ? C« n−¬ng d¹y qu¸ lêi. BÊt B×nh ®¹o tr−ëng l¹i quay sang nãi víi §oµn Dù: - Mé Dung c«ng tö ®· ®i cïng ®−êng víi bän bÇn ®¹o, V−¬ng c« n−¬ng còng chÞu theo lu«n. NÕu §oµn c«ng tö chÞu tham dù vµo c«ng cuéc ®¹i cö cña bän bÇn ®¹o th× toµn thÓ bän bÇn ®¹o c¶m kÝch v« cïng! Tr−êng hîp mµ c«ng tö kh«ng ®Ó ý ®Õn nghÜa cö nµy th× xin tuú tiÖn. C«ng tö tÝnh sao? L·o võa nãi võa ®−a tay lªn ra chiÒu tiÔn kh¸ch. ¤ l·o ®¹i nãi ngËp ngõng: - C¸i ®ã... C¸i ®ã... ¤ l·o ®¹i lßng ngay nh− ruét ngùa, kh«ng hiÓu cö chØ th©m trÇm cña BÊt B×nh ®¹o nh©n. H¾n e r»ng §oµn Dù thÊy l·o xua kh¸ch nh− vËy sÏ bá ®i ngay, th× vô c¬ mËt nµy sÏ bÞ tiÕt lé. H¾n cã biÕt ®©u r»ng V−¬ng Ngäc YÕn ®· ë l¹i th× cã ®uæi §oµn Dù còng kh«ng chÞu bá ®i. H¾n cÇm c©y quû ®Çu ®ao toan x¨m x¨m b−íc tíi ng¨n trë, bçng thÊy §oµn Dù b−íc tíi ®−a ch©n ra khoanh trªn mÆt g¹ch råi ®¸p lêi BÊt B×nh ®¹o tr−ëng: - §¹o tr−ëng b¶o ta tuú tiÖn, vËy ta ®i ®©u b©y giê. Trêi ®Êt tuy bao la b¸t ng¸t mµ t×m ®©u cho §oµn Dù nµy ®−îc mét chç dung th©n? Ta... kh«ng cßn biÕt ®i ®©u ®−îc n÷a. BÊt B×nh ®¹o tr−ëng tñm tØm c−êi nãi: - §· thÕ th× §oµn c«ng tö theo bän ta cµng tèt. Vµ lóc ®Õn viÖc c«ng tö cø viÖc ®øng bµng quan còng ®−îc, hai bªn chóng ta ch¼ng cÇn hç trî cho nhau. ¤ l·o ®¹i vÉn cã ý nghi ngê, BÊt B×nh ®¹o nh©n nh×n h¾n ®−a m¾t ra hiÖu råi nãi: - ¤ l·o ®¹i! Ng−¬i lµm viÖc g× còng cÈn thËn qu¸! L¹i ®©y! L¹i ®©y! Ba m−¬i s¸u vÞ ®éng chóa, b¶y m−¬i hai vÞ ®¶o chóa th× bÇn ®¹o ®−îc nghe ®¹i danh ®Õn qu¸ nöa tõ l©u, mµ ch−a ®−îc gÆp bao giê. Tõ nay chóng ta ®· cïng cã mét kÎ thï chung, ng−¬i nªn dÉn Mé Dung c«ng tö, §oµn c«ng tö cïng bÇn ®¹o ®i yÕt kiÕn mäi ng−êi. ¤ l·o ®¹i ®¸p: - §−¬ng nhiªn ph¶i thÕ! Råi h¾n gäi tªn hä tõng ng−êi ®Ó giíi thiÖu. BÊy nhiªu ng−êi, mçi ng−êi hïng cø mét ph−¬ng mµ ch−a biÕt mÆt nhau ®Õn qu¸ nöa. Lóc ¤ l·o ®¹i dÉn bän Mé Dung Phôc ®i ra m¾t mäi ng−êi th× th−êng th−êng cã ng−êi lªn tiÕng: - TÐ ra y lµ ®éng chñ §éng mç. HoÆc cã ng−êi nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 18. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - §¶o chóa ®¶o nµy oai danh lõng lÉy, kh«ng ngê b÷a nay míi ®−îc gÆp mÆt. Mé Dung Phôc tù hái: - Nh÷ng ng−êi nµy ®· kÕt n¹p víi nhau mµ sao hä kh«ng quen biÕt nhau? Xem t×nh h×nh nµy th× b©y giê hä míi gÆp nhau lµ mét. Tæng sè ng−êi hiÖn diÖn lµ mét tr¨m lÎ t¸m tay cao thñ h¶i ngo¹i th× bèn ng−êi ®ang lóc hçn chiÕn bÞ Mé Dung Phôc ®¸nh chÕt. Bän thuéc h¹ bèn ng−êi nµy nh×n Mé Dung Phôc b»ng con m¾t c¨m hên, nçi o¸n thï lé ra ngoµi mÆt. Mé Dung Phôc dâng d¹c: - T¹i h¹ lì tay h¹i lÇm mÊy vÞ b»ng h÷u, trong lßng rÊt lÊy lµm hèi hËn. Tõ ®©y s¾p tíi, t¹i h¹ xin hÕt søc ®Òn bï l¹i lçi lÇm. NÕu vÞ nµo kh«ng réng l−îng tha thø cho, lóc nµy chóng ta ®ang cÇn ph¶i chèng ng¨n kÎ ®Þch, xin h·y g¸c mèi thï o¸n ra mét bªn, chê khi nµo xong viÖc lín råi sÏ mêi quý b¹n ®Õn YÕn tö æ ë C« T« ®Ó t¹i h¹ gi¶i quyÕt cho xong. ¤ l·o ®¹i nãi: - ThÕ lµ hay l¾m. Mé Dung c«ng tö lµ ng−êi nhanh nhÑn l¹i mau måm miÖng. Nh÷ng anh em ë ®©y t−ëng nªn bá hÕt mäi mèi o¸n thï ®Ó chèng ®¹i ®Þch tr−íc m¾t. Bao nhiªu ®iÒu hiÒm khÝch nhá män nªn bá qua ®i. NÕu vÞ nµo tÇm m¾t thiÓn cËn kh«ng nghÜ tíi mèi thï chung l¹i cßn nh©n c¬ héi nµy ®Ó b¸o thï riªng th× lµ h¹ng ng−êi thÕ nµo? §¹i ®a sè quÇn hµo ®Òu lín tiÕng nãi: - §ã lµ con ng−êi lµm h¹i ®Õn toµn thÓ. Chóng ta ph¶i thanh to¸n hä tr−íc. Cã ng−êi nãi: - NÕu bän m×nh kh«ng trõ khö ®−îc Thiªn S¬n §ång Mç th× tÝnh mÖnh còng ch¼ng cßn nãi chi ®Õn chuyÖn t− thï t− o¸n n÷a. Cã ng−êi l¹i nãi: - D−íi c¸i æ lén nhµo cßn qu¶ trøng nµo toµn vÑn ®−îc ch¨ng? Xin ¤ l·o ®¹i, Mé Dung c«ng tö cïng c¸c vÞ cø yªn lßng, kh«ng ai ngu xuÈn ®Õn thÕ ®©u! Mé Dung Phôc nãi: - §· vËy th× t¹i h¹ xin cã lêi t¹ téi. Nh−ng kh«ng hiÓu vÞ nµo ®èi víi t¹i h¹ cã mèi hiÒm khÝch, xin nãi ra cho biÕt? BÊt B×nh ®¹o nh©n nãi: - ¤ l·o ®¹i! Chóng ta ®· cïng nhau tham dù viÖc lín còng nh− ng−êi cïng ®i mét chuyÕn thuyÒn, ph¶i che chë cho nhau. Thiªn S¬n §ång Mç cã nh÷ng ®iÓm nµo gím ghª, phiÒn ng−¬i nãi cho mäi ng−êi nghe ®Ó bÇn ®¹o biÕt tr−íc mµ phßng bÞ cho khái mÊt ®Çu mét c¸ch ®ét ngét v× ch¼ng hiÓu g×. ¤ l·o ®¹i nãi: - C¸c vÞ muèn suy t«n t¹i h¹ t¹m thêi chñ tr−¬ng kÕ ho¹ch lín lao nµy, nh−ng ¤ mç tµi s¬ trÝ thiÓu, kh«ng c¸ng ®¸ng næi träng nhiÖm. Nay ®−îc Mé Dung c«ng tö, BÊt B×nh Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 19. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ®¹o tr−ëng, KiÕm thÇn Phï dung tiªn tö cïng c¸c vÞ gióp ®ì, tr¸ch nhiÖm cña t¹i h¹ míi nhÑ ®i ®−îc nhiÒu. Trong ®¸m ®«ng cã tiÕng ng−êi nãi: - Th«i ®õng nãi dµi dßng n÷a, phiÒn l¾m. Cã ng−êi nãng n¶y v¨ng tôc: - MÑ kiÕp! Bän m×nh ruét nãng nh− löa ®èt, tÝnh m¹ng treo ®Çu sîi tãc mµ h¾n cßn nãi r−êm lêi v« Ých, d−êng nh− ®Õn ®©y ®Ó nghe h¾n nãi chuyÖn tiªu khiÓn? ¤ l·o ®¹i c−êi nãi: - Hång huynh ®Ö ®éng më miÖng lµ nãi tôc. Råi h¾n ra lÖnh: - Kh©m ®¶o chóa ®¶o H¶i M·! PhiÒn ®¶o chóa ra gi÷ mÆt ®«ng nam. NÕu cã ®Þch nh©n ®Õn th¸m thÝnh th× tÝn hiÖu cho anh em. Ho¾c ®éng chóa ®éng Tö Nham! PhiÒn ®éng chóa coi gi÷ mÆt chÝnh t©y... ¤ l·o ®¹i ph¸i t¸m tay cao thñ ra trÊn gi÷ t¸m ph−¬ng vÞ. T¸m ng−êi nµy ®Òu tu©n lÖnh dÉn bän thuéc h¹ chia nhau ®i c¸c ng¶ canh gi÷. Mé Dung Phôc nghÜ thÇm: - T¸m vÞ ®éng chóa vµ ®¶o chóa nµy xem ra ai còng cã vÎ kiªu ng¹o vµ ®Òu lµ nh÷ng nh©n vËt hung h·n ngang ng−îc. ThÕ mµ hä ®Òu tu©n theo hiÖu lÖnh cña ¤ l·o ®¹i mét c¸ch mau lÑ vµ ng−êi nµo còng ra chiÒu khiÕp sî. Xem thÕ th× ®ñ biÕt ng−êi chñ m−u viÖc nµy cã quyÒn lín mµ kÎ ®èi ®Çu khiÕn cho bän hä khiÕp sî ®Õn cïng cùc. M×nh mµ −ng thuËn hîp søc víi bän hä trong vô nµy ch¾c ph¶i hµnh ®éng tµn nhÉn ®©y. ¤ l·o ®¹i chê cho t¸m vÞ ®¶o chóa ®éng chóa ®i råi l¹i nãi: - Xin c¸c vÞ ngåi c¶ xuèng ®Ó t¹i h¹ thuËt l¹i nh÷ng nçi thèng khæ cña chóng ta. Bao BÊt §ång c−êi nãi: - Bän c¸c ng−êi ®©y lµm nh÷ng viÖc giÕt ng−êi, ®èt nhµ, dïng ®éc vµ c−íp bãc nh− c¬m b÷a, g· nµo còng hung tµn ®éc ¸c. Trong mét ®êi ng−êi ch¾c ®· nhóng tay vµo kh«ng biÕt bao nhiªu lµ ®iÒu téi lçi th× cßn kªu khæ së c¸i g×? L·o huynh nãi ®Õn hai ch÷ "thèng khæ" thËt kh«ng hîp lý chót nµo. Mé Dung Phôc nãi: - Bao tam ca! Tam ca nªn lÆng nghe ®éng chóa thuËt chuyÖn, ®õng xen vµo cho mÊt th× giê! Bao BÊt §ång Êm øc ®¸p: - T¹i h¹ thÊy y nãi kh«ng hîp lý, ch¼ng chÞu ®−îc nªn cã mÊy lêi nãi th¼ng mµ th«i. Tuy g· nãi vËy nh−ng Mé Dung Phôc ®· ng¨n c¶n nªn sau g· còng kh«ng nãi g× n÷a. ¤ l·o ®¹i nh¨n nhã c−êi nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 20. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Lêi Bao huynh qu¶ thùc kh«ng sai! ¤ mç tuy b¶n l·nh tÇm th−êng nh−ng tÝnh khÝ l¹i quËt c−êng. ChØ cã m×nh lÊn ¸p ng−êi th× ®−îc chø ch¼ng chÞu ai lÊn ¸p m×nh. Ngê ®©u, hìi «i... ¤ l·o ®¹i võa la lªn mét tiÕng hìi «i th× bªn c¹nh còng cã tiÕng ng−êi than "Hìi «i!", nghe rÊt thª l−¬ng vµ cßn lín h¬n nhiÒu. Mäi ng−êi quay l¹i xem ai th× thÊy §oµn Dù hai tay ch¾p ®Ó sau l−ng, ngöng mÆt lªn trêi nh×n vÇng tr¨ng b¹c mµ ng©m c©u: "Võng tr¨ng v»ng vÆc gi÷a trêi, ChÞ H»ng cã tá nçi ng−êi ®¨m chiªu?" ý tø c©u th¬ nµy lµ võng tr¨ng thanh khiÕt, ng−êi ®Ñp th−ít tha mµ mèi sÇu cña m×nh kh«n bÒ d·i tá. Nh−ng chung quanh hÇu hÕt lµ nh÷ng tay vâ biÒn v« häc th× biÕt lµm sao ®−îc khóc t×nh hoµi b·o cña chµng. Mäi ng−êi hau h¸u nh×n chµng b»ng ®«i m¾t c¨m tøc v× chµng ®· c¾t ®øt c©u chuyÖn. V−¬ng Ngäc YÕn hiÓu ý chµng, nµng sî biÓu ca phiÒn tr¸ch, liÒn ®−a m¾t ngã trém Mé Dung Phôc, nh−ng thÊy y chØ ch¨m chó nh×n ¤ l·o ®¹i, ch¼ng ®Ó ý g× ®Õn lêi th¬ cña §oµn Dù, nµng míi yªn lßng. Bçng nghe ¤ l·o ®¹i nãi: - Mé Dung c«ng tö vµ ®¹o tr−ëng cïng c¸c vÞ lóc nµy ®· lµ ng−êi trong mét ®oµn. §Ö cã nãi ra còng kh«ng sî c¸c vÞ chª c−êi. Bän ®¶o chóa vµ ®éng chóa chóng ta tiªu dao h¶i ngo¹i, ai còng t−ëng lµ tù do tho¶i m¸i l¾m. Nh−ng t×nh thùc ai còng bÞ mô Thiªn S¬n §ång Mç qu¶n thóc. Nãi ra h¬i khã nghe nh−ng thiÖt t×nh chóng ta ®Òu lµ n« lÖ cña mô. Trong mçi n¨m thÕ nµo còng mét hai lÇn mô ph¸i ng−êi ®Õn tr¸ch m¾ng vuèt mÆt kh«ng kÞp, ch¼ng kh¸c g× m¾ng chã m¾ng mÌo, ng−êi ®êi dï nhÉn n¹i ®Õn ®©u còng kh«ng chÞu næi. Bao huynh t−ëng chóng ta bÞ mô tho¸ m¹ thÕ ch¾c lµ c¨m giËn l¾m. Nh−ng kh«ng ph¶i ®©u. Mô ph¸i ng−êi ®Õn m¾ng chöi cµng thËm tÖ bao nhiªu th× chóng ta cµng lÊy lµm sung s−íng bÊy nhiªu... Bao BÊt §ång kh«ng nhÞn ®−îc hái xen vµo: - ThÕ th× kú thËt. Sao trong thiªn h¹ l¹i cã h¹ng ng−êi hÌn nh¸t ®Õn thÕ? Nghe ng−êi m¾ng chöi thËm tÖ nhôc nh· l¹i lÊy lµm sung s−íng bao giê? ¤ l·o ®¹i nãi: - Bao huynh ch−a hiÓu. §¹i phóc míi ®−îc mô ph¸i ng−êi ®Õn m¾ng chöi cho mét chÆp vµ thÕ lµ chóng ta ®· khái mét n¨m tai n¹n. Trong c¸c ®éng, trªn c¸c ®¶o ®©u ®Êy ®Òu më yÕn tiÖc ¨n mõng mÊy ngµy ®Ó kh¸nh h¹ ®¶o m×nh hay ®éng m×nh ®· ®−îc b×nh yªn. Hìi «i! Lµm con ng−êi mµ ph¶i chÞu cùc ®Õn thÕ th× qu¶ lµ ®ª tiÖn thËt! NÕu sø gi¶ cña §ång Mç ph¸i ®Õn mµ kh«ng m¾ng chöi chóng ta b»ng nh÷ng lêi lÏ th« tôc ti tiÖn, hoÆc ®µo bíi ®Õn th−îng tæ m−êi t¸m ®êi ra mµ nhiÕc mãc, th× cßn cã ngµy ph¶i khæ së h¬n n÷a. Bao huynh nªn biÕt r»ng nÕu mô kh«ng ph¸i ng−êi ®Õn chöi m¾ng th× l¹i ph¸i ng−êi ®Õn ®¸nh ®Ëp. Ai may m¾n bÞ ®¸nh ba chôc c«n lín mµ kh«ng ®Õn nçi gÉy ch©n gÉy tay còng ®Æt tiÖc ¨n mõng. Bao BÊt §ång cïng Phong Ba ¸c ®−a m¾t nh×n nhau mµ c−êi. C¶ hai g· cïng cè søc nÝn nhÞn kh«ng th× næi lªn nh÷ng trµng c−êi to. Ai ®êi ®· bÞ ®¸nh ®Ëp ®Õn mÊy chôc c«n mµ cßn më tiÖc ¨n mõng bao giê? ThiÖt lµ chuyÖn ly kú cæ kim ch−a ai nãi ®Õn. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2