Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 86

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

69
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 86', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 86

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø t¸m m−¬i s¸u Qu¸ si mª thæ lé t©m t×nh BÊt B×nh ®¹o nh©n lµ mét tay cao thñ bµng m«n t¶ ®¹o, tr−íc nay vèn tÝnh kiªu ng¹o, ch¼ng coi ai ra g×. Tuy l·o thÊy bé ph¸p §oµn Dù kú dÞ nh−ng trong bông vÉn coi chµng lµ mét nh©n vËt tÇm th−êng ch¼ng cã chi ®¸ng ®Ó ý. B©y giê l·o nghe chµng cïng V−¬ng Ngäc YÕn mÊy lêi ®èi ®¸p víi nhau, l·o cã hiÓu ®©u chµng lµ kÎ t×nh si, ngoµi V−¬ng Ngäc YÕn ra c¬ hå chµng kh«ng nh×n thÊy ai n÷a, l·o vÉn t−ëng chµng khinh m×nh kh«ng muèn héi kiÕn. BÊt B×nh ®¹o nh©n lµ ng−êi lßng d¹ hiÓm s©u, tuy c¨m hËn trong lßng mµ ngoµi mÆt vÉn th¶n nhiªn nh− kh«ng cã g× c¶. V−¬ng Ngäc YÕn thÊy ai nÊy ®Òu ®Ó m¾t nh×n chßng chäc vµo m×nh cïng §oµn Dù, th× kh«ng khái bèi rèi. Nµng cßn sî biÓu ca m×nh nh©n ®ã mµ sinh chuyÖn hiÓu lÇm, liÒn cÊt tiÕng gäi: - BiÓu ca! TiÓu muéi bÞ ng−êi ta ®iÓm huyÖt, biÓu ca l¹i gi¶i khai cho tiÓu muéi. Mé Dung Phôc kh«ng muèn lé th¸i ®é n÷ nhi th−êng t×nh tr−íc m¾t mäi ng−êi, liÒn b¶o §Æng B¸ch Xuyªn: - §Æng ®¹i ca! §ai ca gi¶i huyÖt ®¹o giïm V−¬ng c« n−¬ng ®i! Råi quay sang nãi víi §oµn Dù: - §oµn huynh! Mêi §oµn huynh qua bªn nµy! V−¬ng Ngäc YÕn thÊy §oµn Dù vÉn ®øng ú ra ®ã liÒn giôc: - BiÓu ca ta mêi c«ng tö qua bªn kia, vËy c«ng tö sang ®i! §oµn Dù thÊy V−¬ng Ngäc YÕn kªu Mé Dung Phôc sang chiÕu cè cho nµng vµ cã vÎ coi m×nh nh− ng−êi ngoµi, th× trong lßng chua xãt v« cïng, chµng thÉn thê lª gãt qua bªn Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc nãi: - §oµn huynh! §Ö ®−a §oµn huynh ®i ra m¾t liÖt vÞ cao nh©n. Råi giíi thiÖu: - VÞ nµy lµ BÊt B×nh ®¹o tr−ëng! - VÞ nµy lµ ¤ tiªn sinh! §oµn Dù ngoµi miÖng chØ d¹, d¹ mÊy tiÕng cho xu«i chuyÖn. Trong lßng chµng cßn m¶i nghÜ ®©u. Chµng lÈm bÈm mét m×nh. - Râ rµng m×nh ®øng ngay bªn c¹nh nµng, sao nµng kh«ng b¶o m×nh gi¶i huyÖt mµ ph¶i gäi biÓu ca? Xem thÕ ®ñ biÕt võa råi gÆp c¬n nguy cÊp nµng ph¶i gäi m×nh còng chØ lµ tr−êng hîp ngé biÕn tßng quyÒn mµ th«i. Gi¶ tû biÓu ca ch¹y l¹i câng nµng ®−îc, quyÕt nµng ch¼ng chÞu ®Ó cho m×nh ®ông ®Õn ng−êi nµng. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Nµng kh«ng ®Ó ta n©ng ®ì th× cßn sinh thó g× ë nh©n gian n÷a? Ta kh«ng vÒ n−íc §¹i Lý tõ ®©y quyÕt dêi bá kh«ng nh×n mÆt nµng n÷a. Hìi «i! Ta vÒ chïa Thiªn Long xuÊt gia ®Çu PhËt, quy y d−íi toµ Kh« Vinh ®¹i s−... Tõ ®©y röa s¹ch lôc c¨n, kh«ng nhiÔm bôi trÇn... ThËm chÝ bän §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng D· Cµn... còng ®−îc nµng coi t−¬ng ®èi cßn gÇn h¬n víi m×nh, v× bän nµy lµ thuéc h¹ cña biÓu ca nµng. M×nh víi nµng ®· kh«ng th©n thÝch l¹i kh«ng quen biÕt tõ x−a, chØ lµ chç bÌo m©y héi ngé, hay lµ ng−êi kh¸ch qua ®−êng gÆp nhau kh«ng h¬n kh«ng kÐm th× khi nµo nµng cßn ®Ó t©m ®Õn m×nh? Nµng cã ®Ó cho m×nh trém liÕc dung nhan mét chót hoÆc ®−îc nµng h¹ cè ®¶o con m¾t khinh khi l−ít qua m×nh mét l−ît ®· lµ phóc b¶y m−¬i ®êi nhµ m×nh råi. Ch¼ng bao giê nµng muèn cho m×nh ®−a tay ra n©ng ®ì nµng hÕt. BÊt B×nh ®¹o nh©n vµ ¤ l·o ®¹i thÊy cÆp m¾t lê ®ê cña §oµn Dù nh×n ra qu·ng kh«ng. Mé Dung Phôc dÉn chµng ®i héi kiÕn víi bän m×nh mµ chµng l¬ ®Ônh ch¼ng ®Ó ý g× ®Õn ai. Thªm vµo th¸i ®é hê h÷ng ®ã cÆp ch©n mµy chµng cßn nh¨n tÝt l¹i ®Çy vÎ ©u sÇu, râ ra cµng miÔn c−ìng trong viÖc x· giao nµy. BÊt B×nh ®¹o nh©n c−êi ha h¶ reo lªn: - ThËt lµ h©n h¹nh! ThËt lµ h©n h¹nh! Råi l·o ®−a tay ra n¾m lÊy tay mÆt §oµn Dù. ¤ l·o ®¹i hiÓu ý BÊt B×nh ®¹o nh©n còng tay n¾m lÊy tay tr¸i chµng. Hµnh ®éng cña ¤ l·o ®¹i l¹i cßn bØ æi h¬n BÊt B×nh ®¹o nh©n. Tuy dông ý cña hai ng−êi gièng nhau lµ chç chØ cho §oµn Dù ph¶i ®au ®ín, nh−ng BÊt B×nh ®¹o nh©n kh«ng cã g× lé ra ngoµi mÆt, cßn ¤ l·o ®¹i th× gië lèi vò phu, ai còng tr«ng râ h¾n cã ¸c ý. Hai ng−êi n¾m tay §oµn Dù råi vËn c«ng lùc xiÕt chÆt l¹i. ChØ trong kho¶nh kh¾c, BÊt B×nh ®¹o nh©n c¶m thÊy ch©n khÝ trong ng−êi cuån cuén tiÕt ra. L·o bÊt gi¸c c¶ kinh, véi bu«ng tay giËt ra, nh−ng hiÖn nay néi lùc §oµn Dù rÊt lµ th©m hËu, cæ tay chµng hót chÆt lÊy bµn tay BÊt B×nh ®¹o nh©n nh− bÞ g¾n liÒn vµo nhau, ®èi ph−¬ng kh«ng sao giËt ra ®−îc. Mét khi thÇn c«ng cña chu c¸p ®· ph¸t ®éng th× nã hót néi lùc cña ®èi ph−¬ng mçi lóc mét nhanh. ¤ l·o ®¹i thiÖn nghÒ dïng ®éc, h¾n n¾m cæ tay §oµn Dù råi liÒn vËn ®éc ch−ëng c«ng phu, thóc ®Èy chÊt ®éc ë bµn tay m×nh cho truyÒn m¹nh sang §oµn Dù. Tuy b¶n t©m h¾n kh«ng ph¶i muèn giÕt chµng, nh−ng muèn cho chµng kh¾p ng−êi tª nhøc ngøa ng¸y kh«ng chÞu næi ®Ó chµng biÕt h¾n kh«ng ph¶i tay võa, ph¶i më miÖng van l¬n råi h¾n sÏ cho thuèc gi¶i ®éc. §ång thêi h¾n muèn ra oai cho ai nÊy ®Òu biÕt r»ng ch− tiªn ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o ®Òu lµ nh÷ng nh©n vËt phi th−êng, ai ®· gÆp th× cã ®−êng lµ xuèng ngùa ®Çu hµng. Ngê ®©u §oµn Dù tõ khi nuèt chu c¸p vµo råi, bÊt luËn chÊt ®éc g× còng kh«ng ngÊm vµo ng−êi chµng ®−îc n÷a. ¤ l·o ®¹i thÊy ®éc ch−ëng m×nh kh«ng lµm g× ®−îc §oµn Dù mµ ch©n khÝ trong ng−êi h¾n l¹i bÞ hót ®i cuån cuén. L·o sî h·i la lªn: - Ui chao!... ng−¬i l¹i thi triÓn "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" råi! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Mé Dung Phôc kh«ng hiÓu ch©n t−íng vÒ néi c«ng cña §oµn Dù. Y thÊy BÊt B×nh ®¹o nh©n cïng ¤ l·o ®¹i bÞ nguy khèn chØ cho lµ chµng vËn néi lùc ®Ó ph¶n kÝch. Y véi dïng thñ ph¸p mau lÑ phi th−êng, vËn ®éng ch©n lùc ®Ó chÆn ®øng hÊp lùc cña Chu C¸p thÇn c«ng råi võa kÐo BÊt B×nh ®¹o tr−ëng cïng ¤ l·o ®¹i ra, võa la lªn: - §oµn huynh nªn réng lßng bu«ng tha hai vÞ nµy ra! §oµn Dù giËt m×nh trë vÒ thùc t¹i. Chu C¸p thÇn c«ng cña chµng ®· mÊy phen bÞ t−ëng lÇm lµ Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p. Chµng nghe tiÕng la cña Mé Dung Phôc liÒn thi triÓn th©n ph¸p cña b¸ phô chµng lµ §oµn ChÝnh Minh truyÒn cho thu thÇn c«ng l¹i. ¤ l·o ®¹i cè søc giùt m¹nh bËt ®−îc tay ra, h¾n l¹ng ng−êi vÒ phÝa sau, lo¹ng cho¹ng mÊy b−íc míi dõng l¹i ®−îc. H¾n thÑn qu¸ mÆt ®á bõng lªn, võa kinh h·i, võa tøc giËn mµ kh«ng biÕt lµm thÕ nµo? BÊt B×nh ®¹o nh©n kiÕn thøc rÊt réng. L·o biÕt néi lùc cña §oµn Dù kh¸c h¼n Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p, mét ph¸p thuËt næi tiÕng tµn ¸c trªn chèn giang hå, mÆc dÇu l·o ch−a bÞ Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p hµnh h¹ bao giê. ¤ l·o ®¹i vÉn la lín: - Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p! Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p! §oµn Dù tñm tØm c−êi nãi: - Tinh Tó l·o qu¸i §inh Xu©n Thu lµ h¹ng ®ª hÌn bØ æi. Vâ c«ng cña h¾n so víi ta thÕ nµo ®−îc? Ng−êi thùc ch¼ng kh¸c g× Õch n»m ®¸y giÕng ngã lªn t−ëng trêi chØ nhá b»ng c¸i vung, nªn kh«ng hiÓu g× hÕt... Chao «i! Thùc lµ ®¸ng buån cho kÎ ngu muéi!... Ha ha! Ha ha!... Chµng cßn muèn chÕ giÔu ¤ l·o ®¹i mét lóc n÷a, nh−ng sùc nhí l¹i V−¬ng Ngäc YÕn coi m×nh nh− kh¸ch qua ®−êng, bÊt gi¸c thë dµi s−ên s−ît. Mé Dung Phôc nãi víi BÊt B×nh ®¹o tr−ëng cïng ¤ l·o ®¹i: - §oµn huynh ®©y lµ dßng dâi chÝnh thèng hä §oµn n−íc §¹i Lý. TuyÖt kü NhÊt d−¬ng chØ vµ Lôc m¹ch thÇn kiÕm cña nhµ nµy thiÖt lµ thiªn h¹ v« song. Tinh Tó l·o qu¸i b× thÕ nµo ®−îc? Y nãi tíi ®©y bçng thÊy c¸nh tay vµ bµn tay mÆt m×nh mçi lóc mét s−ng to lªn mµ kh«ng ph¶i v× bÞ tróng song chuú cña g· thÊp lïn, th× trong lßng kh«ng khái kinh nghi. Y gi¬ tay lªn coi thÊy l−ng bµn tay Èn hiÖn s¾c xanh. §ång thêi mòi ngöi thÊy mét mïi tanh t−ëi rÊt khã chÞu, chît tØnh ngé la lªn: - ói chµ! Ph¶i råi! Tay m×nh bÞ Lôc Ba h−¬ng lé ®ao thÊm vµo da thÞt råi! Y véi xoay l−ìi ®ao l¹i cho sèng ®ao h−íng ra ngoµi, cßn l−ìi ®ao h−íng vµo m×nh råi quay sang nãi víi ¤ l·o ®¹i: - ¤ tiªn sinh! T¹i h¹ xin hoµn l¹i c©y khÝ giíi nµy vµ xin tiªn sinh tha lçi cho! ¤ l·o ®¹i gi¬ tay ra ®ãn lÊy mµ vÉn kh«ng thÊy Mé Dung Phôc xoay chu«i ®ao vÒ phÝa m×nh. H¾n kh«ng biÕt lµm thÕ nµo ®Ó ®ãn lÊy, liÒn në mét nô c−êi cÇu tµi nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Xin lçi c¸c h¹! L−ìi ®ao nµy kú l¾m! CÇm vµo l−ìi ®ao kh«ng ®−îc. H¾n võa nãi võa mãc lÊy mét c¸i b×nh nhá më n¾p ra dèc mét chót phÊn vµo bµn tay råi n¾m lÊy l−ng bµn tay Mé Dung Phôc. ChØ trong kho¶nh kh¾c, thuèc ngÊm vµo trong da thÞt. Mé Dung Phôc c¶m thÊy c¸nh tay m¸t r−îi. Y biÕt lµ thuèc gi¶i ®· sinh hiÖu nghiÖm, liÒn tñm tØm c−êi, qu¨ng quû ®Çu ®ao sang tr¶ ¤ l·o ®¹i. ¤ l·o ®¹i ®ãn lÊy ®ao råi quay sang nh×n §oµn Dù hái: - §oµn huynh ®©y ®èi víi chóng ta lµ b¹n hay lµ thï? NÕu lµ b¹n th× ph¶i mét lßng mét d¹ víi nhau, thµnh thùc chØ b¶o nhau vµ gióp ®ì nhau míi ph¶i. NÕu y lµ thï th× vâ c«ng cao ®Õn ®©u chóng ta còng quyÕt mét trËn tö chiÕn. H¾n nãi xong, cÆp m¾t hau h¸u nh×n §oµn Dù, víi bé mÆt khÈn tr−¬ng. §oµn Dù ®iªu ®øng v× t×nh, chµng cã ®Ó ý g× ®Õn c¸i anh hïng khÝ kh¸i cña ¤ l·o ®¹i. MÆt buån r−êi r−îi, chµng cói ®Çu xuèng nãi: - Lßng ta phiÒn muén ®Õn cùc ®iÓm råi! H¬i ®©u mµ ®i can thiÖp vµo viÖc ng−êi kh¸c. Ta kh«ng ph¶i lµ b¹n mµ còng ch¼ng thï h»n g× víi c¸c ng−¬i. C«ng viÖc cña c¸c ng−¬i ta ch¼ng bËn t©m ®Õn lµm chi, nhÊt ®Þnh kh«ng dÊn m×nh vµo c«ng viÖc r¾c rèi cña c¸c ng−¬i ®©u. Hìi «i! Ta chØ lµ mét ng−êi ®au khæ nhÊt thiªn h¹, cæ kim ch−a tõng cã ai bÞ hoµn c¶nh ®au ®ín nh− ta! Ng¾m trêi cao lång léng kh«ng ng¨n giät lÖ sôt sïi. KÎ biÕt ta b¶o lßng ta Ðo le, ch¼ng biÕt ta b¶o ta vµnh c¹nh ®iÒu g×! Nh÷ng cuéc ®¾c th¾ng trªn chèn giang hå nhá män kh¸c nµo con s©u c¸i kiÕn, cã ®¸ng chi mµ ta ph¶i bËn lßng? Nh©n vËt trªn thÕ gian thùc lµ thiªn h×nh v¹n tr¹ng: KÎ cÇu danh, ng−êi h¸m lîi, kÎ mª muéi v× t×nh, ng−êi giÇu lßng nghÜa hiÖp... Ai còng ch¨m lo cho c«ng cuéc m×nh theo ®uæi vµ cho hoµi b·o cña m×nh lµ to lín cao th−îng h¬n hÕt. Nh−ng ng−êi ngoµi tr«ng vµo l¹i dÌ bØu hoÆc c−êi ruåi, hoÆc chöi ®æng. HiÖn giê cuéc m−u ®å cña bän Mé Dung Phôc lµ kh«i phôc l¹i n−íc §¹i Yªn. M−u m« c¶u bän ¤ l·o ®¹i lµ ®èi phã l¹i Thiªn S¬n §ång Mç. C¸i hoµi b·o cña §oµn Dù lµ chØ ®−îc khoÐ m¾t xanh cña V−¬ng Ngäc YÕn nh×n ®Õn hay ®−îc nghe mét lêi nãi dÞu dµng cña nµng, ®· lÊy lµm m·n nguyÖn. Bän ¤ l·o ®¹i coi §oµn Dù lµ mét chµng ngèc mµ §oµn Dù l¹i coi bän ¤ l·o ®¹i lµ h¹ng ngu muéi ch¼ng biÕt g×. Thùc ra ch¼ng biÕt ai ngu ngèc hay ®óng h¬n lµ ch¼ng ai ngu ngèc c¶. BÊt B×nh ®¹o tr−ëng thÊy §oµn Dù ng©y ng«, dë ®iªn dë khïng, l¶m nh¶m lu«n miÖng vµ sau mét hai c©u lÈm bÈm nh÷ng g× kh«ng râ, chµng l¹i ®−a m¾t nh×n trém dung nhan V−¬ng Ngäc YÕn, l·o ®· ®o¸n ra ®−îc b¶y t¸m phÇn t©m sù chµng, liÒn quay l¹i nãi víi V−¬ng Ngäc YÕn: - V−¬ng c« n−¬ng! LÖnh biÓu huynh lµ Mé Dung c«ng tö ®· −ng lêi tr−îng nghÜa hiÖp tiÕp tay cho chóng ta cïng cö sù. BÇn ®¹o mong r»ng c« n−¬ng còng tham dù vµo c«ng cuéc nµy chø? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung V−¬ng Ngäc YÕn ®¸p ngay: - Ph¶i råi! BiÓu ca t¹i h¹ ®· ®éng t©m víi c¸c vÞ th× dÜ nhiªn t¹i h¹ còng theo sau ®¹o tr−ëng ®Ó nghe lêi sai b¶o. BÊt B×nh ®¹o nh©n tñm tØm c−êi nãi: - BÇn ®¹o ®©u d¸m thÕ? C« n−¬ng d¹y qu¸ lêi. BÊt B×nh ®¹o tr−ëng l¹i quay sang nãi víi §oµn Dù: - Mé Dung c«ng tö ®· ®i cïng ®−êng víi bän bÇn ®¹o, V−¬ng c« n−¬ng còng chÞu theo lu«n. NÕu §oµn c«ng tö chÞu tham dù vµo c«ng cuéc ®¹i cö cña bän bÇn ®¹o th× toµn thÓ bän bÇn ®¹o c¶m kÝch v« cïng! Tr−êng hîp mµ c«ng tö kh«ng ®Ó ý ®Õn nghÜa cö nµy th× xin tuú tiÖn. C«ng tö tÝnh sao? L·o võa nãi võa ®−a tay lªn ra chiÒu tiÔn kh¸ch. ¤ l·o ®¹i nãi ngËp ngõng: - C¸i ®ã... C¸i ®ã... ¤ l·o ®¹i lßng ngay nh− ruét ngùa, kh«ng hiÓu cö chØ th©m trÇm cña BÊt B×nh ®¹o nh©n. H¾n e r»ng §oµn Dù thÊy l·o xua kh¸ch nh− vËy sÏ bá ®i ngay, th× vô c¬ mËt nµy sÏ bÞ tiÕt lé. H¾n cã biÕt ®©u r»ng V−¬ng Ngäc YÕn ®· ë l¹i th× cã ®uæi §oµn Dù còng kh«ng chÞu bá ®i. H¾n cÇm c©y quû ®Çu ®ao toan x¨m x¨m b−íc tíi ng¨n trë, bçng thÊy §oµn Dù b−íc tíi ®−a ch©n ra khoanh trªn mÆt g¹ch råi ®¸p lêi BÊt B×nh ®¹o tr−ëng: - §¹o tr−ëng b¶o ta tuú tiÖn, vËy ta ®i ®©u b©y giê. Trêi ®Êt tuy bao la b¸t ng¸t mµ t×m ®©u cho §oµn Dù nµy ®−îc mét chç dung th©n? Ta... kh«ng cßn biÕt ®i ®©u ®−îc n÷a. BÊt B×nh ®¹o tr−ëng tñm tØm c−êi nãi: - §· thÕ th× §oµn c«ng tö theo bän ta cµng tèt. Vµ lóc ®Õn viÖc c«ng tö cø viÖc ®øng bµng quan còng ®−îc, hai bªn chóng ta ch¼ng cÇn hç trî cho nhau. ¤ l·o ®¹i vÉn cã ý nghi ngê, BÊt B×nh ®¹o nh©n nh×n h¾n ®−a m¾t ra hiÖu råi nãi: - ¤ l·o ®¹i! Ng−¬i lµm viÖc g× còng cÈn thËn qu¸! L¹i ®©y! L¹i ®©y! Ba m−¬i s¸u vÞ ®éng chóa, b¶y m−¬i hai vÞ ®¶o chóa th× bÇn ®¹o ®−îc nghe ®¹i danh ®Õn qu¸ nöa tõ l©u, mµ ch−a ®−îc gÆp bao giê. Tõ nay chóng ta ®· cïng cã mét kÎ thï chung, ng−¬i nªn dÉn Mé Dung c«ng tö, §oµn c«ng tö cïng bÇn ®¹o ®i yÕt kiÕn mäi ng−êi. ¤ l·o ®¹i ®¸p: - §−¬ng nhiªn ph¶i thÕ! Råi h¾n gäi tªn hä tõng ng−êi ®Ó giíi thiÖu. BÊy nhiªu ng−êi, mçi ng−êi hïng cø mét ph−¬ng mµ ch−a biÕt mÆt nhau ®Õn qu¸ nöa. Lóc ¤ l·o ®¹i dÉn bän Mé Dung Phôc ®i ra m¾t mäi ng−êi th× th−êng th−êng cã ng−êi lªn tiÕng: - TÐ ra y lµ ®éng chñ §éng mç. HoÆc cã ng−êi nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - §¶o chóa ®¶o nµy oai danh lõng lÉy, kh«ng ngê b÷a nay míi ®−îc gÆp mÆt. Mé Dung Phôc tù hái: - Nh÷ng ng−êi nµy ®· kÕt n¹p víi nhau mµ sao hä kh«ng quen biÕt nhau? Xem t×nh h×nh nµy th× b©y giê hä míi gÆp nhau lµ mét. Tæng sè ng−êi hiÖn diÖn lµ mét tr¨m lÎ t¸m tay cao thñ h¶i ngo¹i th× bèn ng−êi ®ang lóc hçn chiÕn bÞ Mé Dung Phôc ®¸nh chÕt. Bän thuéc h¹ bèn ng−êi nµy nh×n Mé Dung Phôc b»ng con m¾t c¨m hên, nçi o¸n thï lé ra ngoµi mÆt. Mé Dung Phôc dâng d¹c: - T¹i h¹ lì tay h¹i lÇm mÊy vÞ b»ng h÷u, trong lßng rÊt lÊy lµm hèi hËn. Tõ ®©y s¾p tíi, t¹i h¹ xin hÕt søc ®Òn bï l¹i lçi lÇm. NÕu vÞ nµo kh«ng réng l−îng tha thø cho, lóc nµy chóng ta ®ang cÇn ph¶i chèng ng¨n kÎ ®Þch, xin h·y g¸c mèi thï o¸n ra mét bªn, chê khi nµo xong viÖc lín råi sÏ mêi quý b¹n ®Õn YÕn tö æ ë C« T« ®Ó t¹i h¹ gi¶i quyÕt cho xong. ¤ l·o ®¹i nãi: - ThÕ lµ hay l¾m. Mé Dung c«ng tö lµ ng−êi nhanh nhÑn l¹i mau måm miÖng. Nh÷ng anh em ë ®©y t−ëng nªn bá hÕt mäi mèi o¸n thï ®Ó chèng ®¹i ®Þch tr−íc m¾t. Bao nhiªu ®iÒu hiÒm khÝch nhá män nªn bá qua ®i. NÕu vÞ nµo tÇm m¾t thiÓn cËn kh«ng nghÜ tíi mèi thï chung l¹i cßn nh©n c¬ héi nµy ®Ó b¸o thï riªng th× lµ h¹ng ng−êi thÕ nµo? §¹i ®a sè quÇn hµo ®Òu lín tiÕng nãi: - §ã lµ con ng−êi lµm h¹i ®Õn toµn thÓ. Chóng ta ph¶i thanh to¸n hä tr−íc. Cã ng−êi nãi: - NÕu bän m×nh kh«ng trõ khö ®−îc Thiªn S¬n §ång Mç th× tÝnh mÖnh còng ch¼ng cßn nãi chi ®Õn chuyÖn t− thï t− o¸n n÷a. Cã ng−êi l¹i nãi: - D−íi c¸i æ lén nhµo cßn qu¶ trøng nµo toµn vÑn ®−îc ch¨ng? Xin ¤ l·o ®¹i, Mé Dung c«ng tö cïng c¸c vÞ cø yªn lßng, kh«ng ai ngu xuÈn ®Õn thÕ ®©u! Mé Dung Phôc nãi: - §· vËy th× t¹i h¹ xin cã lêi t¹ téi. Nh−ng kh«ng hiÓu vÞ nµo ®èi víi t¹i h¹ cã mèi hiÒm khÝch, xin nãi ra cho biÕt? BÊt B×nh ®¹o nh©n nãi: - ¤ l·o ®¹i! Chóng ta ®· cïng nhau tham dù viÖc lín còng nh− ng−êi cïng ®i mét chuyÕn thuyÒn, ph¶i che chë cho nhau. Thiªn S¬n §ång Mç cã nh÷ng ®iÓm nµo gím ghª, phiÒn ng−¬i nãi cho mäi ng−êi nghe ®Ó bÇn ®¹o biÕt tr−íc mµ phßng bÞ cho khái mÊt ®Çu mét c¸ch ®ét ngét v× ch¼ng hiÓu g×. ¤ l·o ®¹i nãi: - C¸c vÞ muèn suy t«n t¹i h¹ t¹m thêi chñ tr−¬ng kÕ ho¹ch lín lao nµy, nh−ng ¤ mç tµi s¬ trÝ thiÓu, kh«ng c¸ng ®¸ng næi träng nhiÖm. Nay ®−îc Mé Dung c«ng tö, BÊt B×nh Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ®¹o tr−ëng, KiÕm thÇn Phï dung tiªn tö cïng c¸c vÞ gióp ®ì, tr¸ch nhiÖm cña t¹i h¹ míi nhÑ ®i ®−îc nhiÒu. Trong ®¸m ®«ng cã tiÕng ng−êi nãi: - Th«i ®õng nãi dµi dßng n÷a, phiÒn l¾m. Cã ng−êi nãng n¶y v¨ng tôc: - MÑ kiÕp! Bän m×nh ruét nãng nh− löa ®èt, tÝnh m¹ng treo ®Çu sîi tãc mµ h¾n cßn nãi r−êm lêi v« Ých, d−êng nh− ®Õn ®©y ®Ó nghe h¾n nãi chuyÖn tiªu khiÓn? ¤ l·o ®¹i c−êi nãi: - Hång huynh ®Ö ®éng më miÖng lµ nãi tôc. Råi h¾n ra lÖnh: - Kh©m ®¶o chóa ®¶o H¶i M·! PhiÒn ®¶o chóa ra gi÷ mÆt ®«ng nam. NÕu cã ®Þch nh©n ®Õn th¸m thÝnh th× tÝn hiÖu cho anh em. Ho¾c ®éng chóa ®éng Tö Nham! PhiÒn ®éng chóa coi gi÷ mÆt chÝnh t©y... ¤ l·o ®¹i ph¸i t¸m tay cao thñ ra trÊn gi÷ t¸m ph−¬ng vÞ. T¸m ng−êi nµy ®Òu tu©n lÖnh dÉn bän thuéc h¹ chia nhau ®i c¸c ng¶ canh gi÷. Mé Dung Phôc nghÜ thÇm: - T¸m vÞ ®éng chóa vµ ®¶o chóa nµy xem ra ai còng cã vÎ kiªu ng¹o vµ ®Òu lµ nh÷ng nh©n vËt hung h·n ngang ng−îc. ThÕ mµ hä ®Òu tu©n theo hiÖu lÖnh cña ¤ l·o ®¹i mét c¸ch mau lÑ vµ ng−êi nµo còng ra chiÒu khiÕp sî. Xem thÕ th× ®ñ biÕt ng−êi chñ m−u viÖc nµy cã quyÒn lín mµ kÎ ®èi ®Çu khiÕn cho bän hä khiÕp sî ®Õn cïng cùc. M×nh mµ −ng thuËn hîp søc víi bän hä trong vô nµy ch¾c ph¶i hµnh ®éng tµn nhÉn ®©y. ¤ l·o ®¹i chê cho t¸m vÞ ®¶o chóa ®éng chóa ®i råi l¹i nãi: - Xin c¸c vÞ ngåi c¶ xuèng ®Ó t¹i h¹ thuËt l¹i nh÷ng nçi thèng khæ cña chóng ta. Bao BÊt §ång c−êi nãi: - Bän c¸c ng−êi ®©y lµm nh÷ng viÖc giÕt ng−êi, ®èt nhµ, dïng ®éc vµ c−íp bãc nh− c¬m b÷a, g· nµo còng hung tµn ®éc ¸c. Trong mét ®êi ng−êi ch¾c ®· nhóng tay vµo kh«ng biÕt bao nhiªu lµ ®iÒu téi lçi th× cßn kªu khæ së c¸i g×? L·o huynh nãi ®Õn hai ch÷ "thèng khæ" thËt kh«ng hîp lý chót nµo. Mé Dung Phôc nãi: - Bao tam ca! Tam ca nªn lÆng nghe ®éng chóa thuËt chuyÖn, ®õng xen vµo cho mÊt th× giê! Bao BÊt §ång Êm øc ®¸p: - T¹i h¹ thÊy y nãi kh«ng hîp lý, ch¼ng chÞu ®−îc nªn cã mÊy lêi nãi th¼ng mµ th«i. Tuy g· nãi vËy nh−ng Mé Dung Phôc ®· ng¨n c¶n nªn sau g· còng kh«ng nãi g× n÷a. ¤ l·o ®¹i nh¨n nhã c−êi nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Lêi Bao huynh qu¶ thùc kh«ng sai! ¤ mç tuy b¶n l·nh tÇm th−êng nh−ng tÝnh khÝ l¹i quËt c−êng. ChØ cã m×nh lÊn ¸p ng−êi th× ®−îc chø ch¼ng chÞu ai lÊn ¸p m×nh. Ngê ®©u, hìi «i... ¤ l·o ®¹i võa la lªn mét tiÕng hìi «i th× bªn c¹nh còng cã tiÕng ng−êi than "Hìi «i!", nghe rÊt thª l−¬ng vµ cßn lín h¬n nhiÒu. Mäi ng−êi quay l¹i xem ai th× thÊy §oµn Dù hai tay ch¾p ®Ó sau l−ng, ngöng mÆt lªn trêi nh×n vÇng tr¨ng b¹c mµ ng©m c©u: "Võng tr¨ng v»ng vÆc gi÷a trêi, ChÞ H»ng cã tá nçi ng−êi ®¨m chiªu?" ý tø c©u th¬ nµy lµ võng tr¨ng thanh khiÕt, ng−êi ®Ñp th−ít tha mµ mèi sÇu cña m×nh kh«n bÒ d·i tá. Nh−ng chung quanh hÇu hÕt lµ nh÷ng tay vâ biÒn v« häc th× biÕt lµm sao ®−îc khóc t×nh hoµi b·o cña chµng. Mäi ng−êi hau h¸u nh×n chµng b»ng ®«i m¾t c¨m tøc v× chµng ®· c¾t ®øt c©u chuyÖn. V−¬ng Ngäc YÕn hiÓu ý chµng, nµng sî biÓu ca phiÒn tr¸ch, liÒn ®−a m¾t ngã trém Mé Dung Phôc, nh−ng thÊy y chØ ch¨m chó nh×n ¤ l·o ®¹i, ch¼ng ®Ó ý g× ®Õn lêi th¬ cña §oµn Dù, nµng míi yªn lßng. Bçng nghe ¤ l·o ®¹i nãi: - Mé Dung c«ng tö vµ ®¹o tr−ëng cïng c¸c vÞ lóc nµy ®· lµ ng−êi trong mét ®oµn. §Ö cã nãi ra còng kh«ng sî c¸c vÞ chª c−êi. Bän ®¶o chóa vµ ®éng chóa chóng ta tiªu dao h¶i ngo¹i, ai còng t−ëng lµ tù do tho¶i m¸i l¾m. Nh−ng t×nh thùc ai còng bÞ mô Thiªn S¬n §ång Mç qu¶n thóc. Nãi ra h¬i khã nghe nh−ng thiÖt t×nh chóng ta ®Òu lµ n« lÖ cña mô. Trong mçi n¨m thÕ nµo còng mét hai lÇn mô ph¸i ng−êi ®Õn tr¸ch m¾ng vuèt mÆt kh«ng kÞp, ch¼ng kh¸c g× m¾ng chã m¾ng mÌo, ng−êi ®êi dï nhÉn n¹i ®Õn ®©u còng kh«ng chÞu næi. Bao huynh t−ëng chóng ta bÞ mô tho¸ m¹ thÕ ch¾c lµ c¨m giËn l¾m. Nh−ng kh«ng ph¶i ®©u. Mô ph¸i ng−êi ®Õn m¾ng chöi cµng thËm tÖ bao nhiªu th× chóng ta cµng lÊy lµm sung s−íng bÊy nhiªu... Bao BÊt §ång kh«ng nhÞn ®−îc hái xen vµo: - ThÕ th× kú thËt. Sao trong thiªn h¹ l¹i cã h¹ng ng−êi hÌn nh¸t ®Õn thÕ? Nghe ng−êi m¾ng chöi thËm tÖ nhôc nh· l¹i lÊy lµm sung s−íng bao giê? ¤ l·o ®¹i nãi: - Bao huynh ch−a hiÓu. §¹i phóc míi ®−îc mô ph¸i ng−êi ®Õn m¾ng chöi cho mét chÆp vµ thÕ lµ chóng ta ®· khái mét n¨m tai n¹n. Trong c¸c ®éng, trªn c¸c ®¶o ®©u ®Êy ®Òu më yÕn tiÖc ¨n mõng mÊy ngµy ®Ó kh¸nh h¹ ®¶o m×nh hay ®éng m×nh ®· ®−îc b×nh yªn. Hìi «i! Lµm con ng−êi mµ ph¶i chÞu cùc ®Õn thÕ th× qu¶ lµ ®ª tiÖn thËt! NÕu sø gi¶ cña §ång Mç ph¸i ®Õn mµ kh«ng m¾ng chöi chóng ta b»ng nh÷ng lêi lÏ th« tôc ti tiÖn, hoÆc ®µo bíi ®Õn th−îng tæ m−êi t¸m ®êi ra mµ nhiÕc mãc, th× cßn cã ngµy ph¶i khæ së h¬n n÷a. Bao huynh nªn biÕt r»ng nÕu mô kh«ng ph¸i ng−êi ®Õn chöi m¾ng th× l¹i ph¸i ng−êi ®Õn ®¸nh ®Ëp. Ai may m¾n bÞ ®¸nh ba chôc c«n lín mµ kh«ng ®Õn nçi gÉy ch©n gÉy tay còng ®Æt tiÖc ¨n mõng. Bao BÊt §ång cïng Phong Ba ¸c ®−a m¾t nh×n nhau mµ c−êi. C¶ hai g· cïng cè søc nÝn nhÞn kh«ng th× næi lªn nh÷ng trµng c−êi to. Ai ®êi ®· bÞ ®¸nh ®Ëp ®Õn mÊy chôc c«n mµ cßn më tiÖc ¨n mõng bao giê? ThiÖt lµ chuyÖn ly kú cæ kim ch−a ai nãi ®Õn. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ¤ l·o ®¹i nãi b»ng mét giäng rÊt thª l−¬ng, ng−êi chung quanh ai còng nghiÕn r¨ng c¨m tøc, ®ñ tá ®ã lµ viÖc cã thùc. §oµn Dù trong ®Çu ãc chØ nghÜ ®Õn mét m×nh V−¬ng Ngäc YÕn nh−ng khi chµng ®−a m¾t ngã th× thÊy nµng ch¨m chó nh×n ¤ l·o ®¹i thuËt chuyÖn. NÐt mÆt nµng lé vÎ cùc kú sî h·i, bÊt gi¸c chµng còng ®Ó tai nghe xem ¤ l·o ®¹i nãi g×. Chµng võa nghe mÊy c©u ®· kh«ng nhÞn ®−îc, ®Ëp tay hái: - Cã lý nµo thÕ ®−îc? Cã lý nµo thÕ ®−îc? Mô Thiªn S¬n §ång Mç nµy dï lµ tiªn hay lµ yªu ma quû qu¸i mµ cµn rì ®Õn thÕ? H¸ ch¼ng khinh ng−êi qu¸ l¾m −? ¤ l·o ®¹i nãi: - §oµn c«ng tö nãi ph¶i l¾m! Mô Thiªn S¬n §ång Mç khinh nhên lÊn ¸p chóng ta, l¹i ng−îc ®·i kh«ng b»ng con chã con lîn. Th−êng khi mô sai ng−êi ®¸nh b»ng roi vät mµ cßn cho ng−êi ®ãng ®inh vµo l−ng chóng ta. T− M· ®¶o chóa! Xin ®¶o chóa cho c¸c b¹n ®©y coi nh÷ng vÕt th−¬ng bÞ ®¸nh b»ng m·n tiªn. Mét l·o giµ gÇy nh− que cñi nãi: - Hæ thÑn ¬i lµ hæ thÑn! L·o cëi ¸o ch×a l−ng ra th× thÊy n¨m vÖt ngang s¸u vÖt däc h·y cßn ngÊn huyÕt ®á t−¬i khiÕn ai tr«ng thÊy còng ph¶i ghª rîn, c¨m hên vµ biÕt r»ng lóc l·o chÞu ®ßn tÊt ph¶i ®au khæ ®Õn cïng cùc. Mét ®¹i h¸n mÆt ®en lín tiÕng nãi: - ThÕ ®· thÊm vµo ®©u. Xin c¸c vÞ coi l−ng t¹i h¹ bÞ ®ãng ®inh. H¾n võa nãi võa cëi ¸o ra th× thÊy ba c©y ®inh s¾t dµi b¶y tÊc to t−íng ®ãng vµo l−ng h¾n. Mòi ®inh ®· vïng ra ®ñ tá h¾n bÞ cùc h×nh nµy ®· l©u råi, mµ kh«ng hiÓu t¹i sao h¾n kh«ng nghÜ c¸ch nhæ ®inh ra? L¹i thÊy mét nhµ s− lªn tiÕng: - Vô thÝ chñ bÞ th¶m h×nh cã lÏ ch−a b»ng tiÓu t¨ng. Nhµ s− nãi xong vÐn ¸o t¨ng bµo bªn tr¸i ra, mäi ng−êi nh×n thÊy bªn ®ïi l·o, gi÷a x−¬ng tú bµ bÞ xá mét sîi d©y s¾t. D©y nµy xá th«ng lªn ®Õn cæ tay. Cæ tay nhµ s− khÏ ®éng ®Ëy mét chót lµ ch¹m ®Õn x−¬ng tú bµ, ®au ®ín kh«ng biÕt thÕ nµo mµ nãi! §oµn Dù kªu lªn: - Háng råi! Háng råi! Thiªn h¹ l¹i cã h¹ng ng−êi nham hiÓm th©m ®éc ®Õn thÕ lµ cïng! ¤ l·o ®¹i! §oµn Dù nµy quyÕt ý gióp ®ì. Chóng ta ®ång t©m hiÖp lùc trõ c¸i h¹i lín nµy cho vâ l©m. ¤ l·o ®¹i nãi: - §a t¹ §oµn c«ng tö cã lßng tr−îng nghÜa gióp cho chóng ta. H¾n l¹i quay sang nãi víi Mé Dung Phôc: - Nh÷ng ng−êi tô héi ë ®©y kh«ng mét ai lµ ch−a bÞ mô §ång Mç øc hiÕp vµ h¹ ®éc thñ. Tr−íc nay ai còng sî thñ ®o¹n ghª gím cña mô, nªn ®µnh nuèt giËn chÞu ®au khæ cho Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung qua ngµy th¸ng. May mµ trêi cßn cã m¾t, mô l·o tÆc tµn ¸c d· man nµy tÊt cã ngµy ph¶i ®Òn téi. © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2