intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 86

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
62
lượt xem
13
download

Lục mạch thần kiếm - tập 86

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 86', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 86

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø t¸m m−¬i s¸u Qu¸ si mª thæ lé t©m t×nh BÊt B×nh ®¹o nh©n lµ mét tay cao thñ bµng m«n t¶ ®¹o, tr−íc nay vèn tÝnh kiªu ng¹o, ch¼ng coi ai ra g×. Tuy l·o thÊy bé ph¸p §oµn Dù kú dÞ nh−ng trong bông vÉn coi chµng lµ mét nh©n vËt tÇm th−êng ch¼ng cã chi ®¸ng ®Ó ý. B©y giê l·o nghe chµng cïng V−¬ng Ngäc YÕn mÊy lêi ®èi ®¸p víi nhau, l·o cã hiÓu ®©u chµng lµ kÎ t×nh si, ngoµi V−¬ng Ngäc YÕn ra c¬ hå chµng kh«ng nh×n thÊy ai n÷a, l·o vÉn t−ëng chµng khinh m×nh kh«ng muèn héi kiÕn. BÊt B×nh ®¹o nh©n lµ ng−êi lßng d¹ hiÓm s©u, tuy c¨m hËn trong lßng mµ ngoµi mÆt vÉn th¶n nhiªn nh− kh«ng cã g× c¶. V−¬ng Ngäc YÕn thÊy ai nÊy ®Òu ®Ó m¾t nh×n chßng chäc vµo m×nh cïng §oµn Dù, th× kh«ng khái bèi rèi. Nµng cßn sî biÓu ca m×nh nh©n ®ã mµ sinh chuyÖn hiÓu lÇm, liÒn cÊt tiÕng gäi: - BiÓu ca! TiÓu muéi bÞ ng−êi ta ®iÓm huyÖt, biÓu ca l¹i gi¶i khai cho tiÓu muéi. Mé Dung Phôc kh«ng muèn lé th¸i ®é n÷ nhi th−êng t×nh tr−íc m¾t mäi ng−êi, liÒn b¶o §Æng B¸ch Xuyªn: - §Æng ®¹i ca! §ai ca gi¶i huyÖt ®¹o giïm V−¬ng c« n−¬ng ®i! Råi quay sang nãi víi §oµn Dù: - §oµn huynh! Mêi §oµn huynh qua bªn nµy! V−¬ng Ngäc YÕn thÊy §oµn Dù vÉn ®øng ú ra ®ã liÒn giôc: - BiÓu ca ta mêi c«ng tö qua bªn kia, vËy c«ng tö sang ®i! §oµn Dù thÊy V−¬ng Ngäc YÕn kªu Mé Dung Phôc sang chiÕu cè cho nµng vµ cã vÎ coi m×nh nh− ng−êi ngoµi, th× trong lßng chua xãt v« cïng, chµng thÉn thê lª gãt qua bªn Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc nãi: - §oµn huynh! §Ö ®−a §oµn huynh ®i ra m¾t liÖt vÞ cao nh©n. Råi giíi thiÖu: - VÞ nµy lµ BÊt B×nh ®¹o tr−ëng! - VÞ nµy lµ ¤ tiªn sinh! §oµn Dù ngoµi miÖng chØ d¹, d¹ mÊy tiÕng cho xu«i chuyÖn. Trong lßng chµng cßn m¶i nghÜ ®©u. Chµng lÈm bÈm mét m×nh. - Râ rµng m×nh ®øng ngay bªn c¹nh nµng, sao nµng kh«ng b¶o m×nh gi¶i huyÖt mµ ph¶i gäi biÓu ca? Xem thÕ ®ñ biÕt võa råi gÆp c¬n nguy cÊp nµng ph¶i gäi m×nh còng chØ lµ tr−êng hîp ngé biÕn tßng quyÒn mµ th«i. Gi¶ tû biÓu ca ch¹y l¹i câng nµng ®−îc, quyÕt nµng ch¼ng chÞu ®Ó cho m×nh ®ông ®Õn ng−êi nµng. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Nµng kh«ng ®Ó ta n©ng ®ì th× cßn sinh thó g× ë nh©n gian n÷a? Ta kh«ng vÒ n−íc §¹i Lý tõ ®©y quyÕt dêi bá kh«ng nh×n mÆt nµng n÷a. Hìi «i! Ta vÒ chïa Thiªn Long xuÊt gia ®Çu PhËt, quy y d−íi toµ Kh« Vinh ®¹i s−... Tõ ®©y röa s¹ch lôc c¨n, kh«ng nhiÔm bôi trÇn... ThËm chÝ bän §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng D· Cµn... còng ®−îc nµng coi t−¬ng ®èi cßn gÇn h¬n víi m×nh, v× bän nµy lµ thuéc h¹ cña biÓu ca nµng. M×nh víi nµng ®· kh«ng th©n thÝch l¹i kh«ng quen biÕt tõ x−a, chØ lµ chç bÌo m©y héi ngé, hay lµ ng−êi kh¸ch qua ®−êng gÆp nhau kh«ng h¬n kh«ng kÐm th× khi nµo nµng cßn ®Ó t©m ®Õn m×nh? Nµng cã ®Ó cho m×nh trém liÕc dung nhan mét chót hoÆc ®−îc nµng h¹ cè ®¶o con m¾t khinh khi l−ít qua m×nh mét l−ît ®· lµ phóc b¶y m−¬i ®êi nhµ m×nh råi. Ch¼ng bao giê nµng muèn cho m×nh ®−a tay ra n©ng ®ì nµng hÕt. BÊt B×nh ®¹o nh©n vµ ¤ l·o ®¹i thÊy cÆp m¾t lê ®ê cña §oµn Dù nh×n ra qu·ng kh«ng. Mé Dung Phôc dÉn chµng ®i héi kiÕn víi bän m×nh mµ chµng l¬ ®Ônh ch¼ng ®Ó ý g× ®Õn ai. Thªm vµo th¸i ®é hê h÷ng ®ã cÆp ch©n mµy chµng cßn nh¨n tÝt l¹i ®Çy vÎ ©u sÇu, râ ra cµng miÔn c−ìng trong viÖc x· giao nµy. BÊt B×nh ®¹o nh©n c−êi ha h¶ reo lªn: - ThËt lµ h©n h¹nh! ThËt lµ h©n h¹nh! Råi l·o ®−a tay ra n¾m lÊy tay mÆt §oµn Dù. ¤ l·o ®¹i hiÓu ý BÊt B×nh ®¹o nh©n còng tay n¾m lÊy tay tr¸i chµng. Hµnh ®éng cña ¤ l·o ®¹i l¹i cßn bØ æi h¬n BÊt B×nh ®¹o nh©n. Tuy dông ý cña hai ng−êi gièng nhau lµ chç chØ cho §oµn Dù ph¶i ®au ®ín, nh−ng BÊt B×nh ®¹o nh©n kh«ng cã g× lé ra ngoµi mÆt, cßn ¤ l·o ®¹i th× gië lèi vò phu, ai còng tr«ng râ h¾n cã ¸c ý. Hai ng−êi n¾m tay §oµn Dù råi vËn c«ng lùc xiÕt chÆt l¹i. ChØ trong kho¶nh kh¾c, BÊt B×nh ®¹o nh©n c¶m thÊy ch©n khÝ trong ng−êi cuån cuén tiÕt ra. L·o bÊt gi¸c c¶ kinh, véi bu«ng tay giËt ra, nh−ng hiÖn nay néi lùc §oµn Dù rÊt lµ th©m hËu, cæ tay chµng hót chÆt lÊy bµn tay BÊt B×nh ®¹o nh©n nh− bÞ g¾n liÒn vµo nhau, ®èi ph−¬ng kh«ng sao giËt ra ®−îc. Mét khi thÇn c«ng cña chu c¸p ®· ph¸t ®éng th× nã hót néi lùc cña ®èi ph−¬ng mçi lóc mét nhanh. ¤ l·o ®¹i thiÖn nghÒ dïng ®éc, h¾n n¾m cæ tay §oµn Dù råi liÒn vËn ®éc ch−ëng c«ng phu, thóc ®Èy chÊt ®éc ë bµn tay m×nh cho truyÒn m¹nh sang §oµn Dù. Tuy b¶n t©m h¾n kh«ng ph¶i muèn giÕt chµng, nh−ng muèn cho chµng kh¾p ng−êi tª nhøc ngøa ng¸y kh«ng chÞu næi ®Ó chµng biÕt h¾n kh«ng ph¶i tay võa, ph¶i më miÖng van l¬n råi h¾n sÏ cho thuèc gi¶i ®éc. §ång thêi h¾n muèn ra oai cho ai nÊy ®Òu biÕt r»ng ch− tiªn ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o ®Òu lµ nh÷ng nh©n vËt phi th−êng, ai ®· gÆp th× cã ®−êng lµ xuèng ngùa ®Çu hµng. Ngê ®©u §oµn Dù tõ khi nuèt chu c¸p vµo råi, bÊt luËn chÊt ®éc g× còng kh«ng ngÊm vµo ng−êi chµng ®−îc n÷a. ¤ l·o ®¹i thÊy ®éc ch−ëng m×nh kh«ng lµm g× ®−îc §oµn Dù mµ ch©n khÝ trong ng−êi h¾n l¹i bÞ hót ®i cuån cuén. L·o sî h·i la lªn: - Ui chao!... ng−¬i l¹i thi triÓn "Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p" råi! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Mé Dung Phôc kh«ng hiÓu ch©n t−íng vÒ néi c«ng cña §oµn Dù. Y thÊy BÊt B×nh ®¹o nh©n cïng ¤ l·o ®¹i bÞ nguy khèn chØ cho lµ chµng vËn néi lùc ®Ó ph¶n kÝch. Y véi dïng thñ ph¸p mau lÑ phi th−êng, vËn ®éng ch©n lùc ®Ó chÆn ®øng hÊp lùc cña Chu C¸p thÇn c«ng råi võa kÐo BÊt B×nh ®¹o tr−ëng cïng ¤ l·o ®¹i ra, võa la lªn: - §oµn huynh nªn réng lßng bu«ng tha hai vÞ nµy ra! §oµn Dù giËt m×nh trë vÒ thùc t¹i. Chu C¸p thÇn c«ng cña chµng ®· mÊy phen bÞ t−ëng lÇm lµ Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p. Chµng nghe tiÕng la cña Mé Dung Phôc liÒn thi triÓn th©n ph¸p cña b¸ phô chµng lµ §oµn ChÝnh Minh truyÒn cho thu thÇn c«ng l¹i. ¤ l·o ®¹i cè søc giùt m¹nh bËt ®−îc tay ra, h¾n l¹ng ng−êi vÒ phÝa sau, lo¹ng cho¹ng mÊy b−íc míi dõng l¹i ®−îc. H¾n thÑn qu¸ mÆt ®á bõng lªn, võa kinh h·i, võa tøc giËn mµ kh«ng biÕt lµm thÕ nµo? BÊt B×nh ®¹o nh©n kiÕn thøc rÊt réng. L·o biÕt néi lùc cña §oµn Dù kh¸c h¼n Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p, mét ph¸p thuËt næi tiÕng tµn ¸c trªn chèn giang hå, mÆc dÇu l·o ch−a bÞ Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p hµnh h¹ bao giê. ¤ l·o ®¹i vÉn la lín: - Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p! Ho¸ c«ng ®¹i ph¸p! §oµn Dù tñm tØm c−êi nãi: - Tinh Tó l·o qu¸i §inh Xu©n Thu lµ h¹ng ®ª hÌn bØ æi. Vâ c«ng cña h¾n so víi ta thÕ nµo ®−îc? Ng−êi thùc ch¼ng kh¸c g× Õch n»m ®¸y giÕng ngã lªn t−ëng trêi chØ nhá b»ng c¸i vung, nªn kh«ng hiÓu g× hÕt... Chao «i! Thùc lµ ®¸ng buån cho kÎ ngu muéi!... Ha ha! Ha ha!... Chµng cßn muèn chÕ giÔu ¤ l·o ®¹i mét lóc n÷a, nh−ng sùc nhí l¹i V−¬ng Ngäc YÕn coi m×nh nh− kh¸ch qua ®−êng, bÊt gi¸c thë dµi s−ên s−ît. Mé Dung Phôc nãi víi BÊt B×nh ®¹o tr−ëng cïng ¤ l·o ®¹i: - §oµn huynh ®©y lµ dßng dâi chÝnh thèng hä §oµn n−íc §¹i Lý. TuyÖt kü NhÊt d−¬ng chØ vµ Lôc m¹ch thÇn kiÕm cña nhµ nµy thiÖt lµ thiªn h¹ v« song. Tinh Tó l·o qu¸i b× thÕ nµo ®−îc? Y nãi tíi ®©y bçng thÊy c¸nh tay vµ bµn tay mÆt m×nh mçi lóc mét s−ng to lªn mµ kh«ng ph¶i v× bÞ tróng song chuú cña g· thÊp lïn, th× trong lßng kh«ng khái kinh nghi. Y gi¬ tay lªn coi thÊy l−ng bµn tay Èn hiÖn s¾c xanh. §ång thêi mòi ngöi thÊy mét mïi tanh t−ëi rÊt khã chÞu, chît tØnh ngé la lªn: - ói chµ! Ph¶i råi! Tay m×nh bÞ Lôc Ba h−¬ng lé ®ao thÊm vµo da thÞt råi! Y véi xoay l−ìi ®ao l¹i cho sèng ®ao h−íng ra ngoµi, cßn l−ìi ®ao h−íng vµo m×nh råi quay sang nãi víi ¤ l·o ®¹i: - ¤ tiªn sinh! T¹i h¹ xin hoµn l¹i c©y khÝ giíi nµy vµ xin tiªn sinh tha lçi cho! ¤ l·o ®¹i gi¬ tay ra ®ãn lÊy mµ vÉn kh«ng thÊy Mé Dung Phôc xoay chu«i ®ao vÒ phÝa m×nh. H¾n kh«ng biÕt lµm thÕ nµo ®Ó ®ãn lÊy, liÒn në mét nô c−êi cÇu tµi nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Xin lçi c¸c h¹! L−ìi ®ao nµy kú l¾m! CÇm vµo l−ìi ®ao kh«ng ®−îc. H¾n võa nãi võa mãc lÊy mét c¸i b×nh nhá më n¾p ra dèc mét chót phÊn vµo bµn tay råi n¾m lÊy l−ng bµn tay Mé Dung Phôc. ChØ trong kho¶nh kh¾c, thuèc ngÊm vµo trong da thÞt. Mé Dung Phôc c¶m thÊy c¸nh tay m¸t r−îi. Y biÕt lµ thuèc gi¶i ®· sinh hiÖu nghiÖm, liÒn tñm tØm c−êi, qu¨ng quû ®Çu ®ao sang tr¶ ¤ l·o ®¹i. ¤ l·o ®¹i ®ãn lÊy ®ao råi quay sang nh×n §oµn Dù hái: - §oµn huynh ®©y ®èi víi chóng ta lµ b¹n hay lµ thï? NÕu lµ b¹n th× ph¶i mét lßng mét d¹ víi nhau, thµnh thùc chØ b¶o nhau vµ gióp ®ì nhau míi ph¶i. NÕu y lµ thï th× vâ c«ng cao ®Õn ®©u chóng ta còng quyÕt mét trËn tö chiÕn. H¾n nãi xong, cÆp m¾t hau h¸u nh×n §oµn Dù, víi bé mÆt khÈn tr−¬ng. §oµn Dù ®iªu ®øng v× t×nh, chµng cã ®Ó ý g× ®Õn c¸i anh hïng khÝ kh¸i cña ¤ l·o ®¹i. MÆt buån r−êi r−îi, chµng cói ®Çu xuèng nãi: - Lßng ta phiÒn muén ®Õn cùc ®iÓm råi! H¬i ®©u mµ ®i can thiÖp vµo viÖc ng−êi kh¸c. Ta kh«ng ph¶i lµ b¹n mµ còng ch¼ng thï h»n g× víi c¸c ng−¬i. C«ng viÖc cña c¸c ng−¬i ta ch¼ng bËn t©m ®Õn lµm chi, nhÊt ®Þnh kh«ng dÊn m×nh vµo c«ng viÖc r¾c rèi cña c¸c ng−¬i ®©u. Hìi «i! Ta chØ lµ mét ng−êi ®au khæ nhÊt thiªn h¹, cæ kim ch−a tõng cã ai bÞ hoµn c¶nh ®au ®ín nh− ta! Ng¾m trêi cao lång léng kh«ng ng¨n giät lÖ sôt sïi. KÎ biÕt ta b¶o lßng ta Ðo le, ch¼ng biÕt ta b¶o ta vµnh c¹nh ®iÒu g×! Nh÷ng cuéc ®¾c th¾ng trªn chèn giang hå nhá män kh¸c nµo con s©u c¸i kiÕn, cã ®¸ng chi mµ ta ph¶i bËn lßng? Nh©n vËt trªn thÕ gian thùc lµ thiªn h×nh v¹n tr¹ng: KÎ cÇu danh, ng−êi h¸m lîi, kÎ mª muéi v× t×nh, ng−êi giÇu lßng nghÜa hiÖp... Ai còng ch¨m lo cho c«ng cuéc m×nh theo ®uæi vµ cho hoµi b·o cña m×nh lµ to lín cao th−îng h¬n hÕt. Nh−ng ng−êi ngoµi tr«ng vµo l¹i dÌ bØu hoÆc c−êi ruåi, hoÆc chöi ®æng. HiÖn giê cuéc m−u ®å cña bän Mé Dung Phôc lµ kh«i phôc l¹i n−íc §¹i Yªn. M−u m« c¶u bän ¤ l·o ®¹i lµ ®èi phã l¹i Thiªn S¬n §ång Mç. C¸i hoµi b·o cña §oµn Dù lµ chØ ®−îc khoÐ m¾t xanh cña V−¬ng Ngäc YÕn nh×n ®Õn hay ®−îc nghe mét lêi nãi dÞu dµng cña nµng, ®· lÊy lµm m·n nguyÖn. Bän ¤ l·o ®¹i coi §oµn Dù lµ mét chµng ngèc mµ §oµn Dù l¹i coi bän ¤ l·o ®¹i lµ h¹ng ngu muéi ch¼ng biÕt g×. Thùc ra ch¼ng biÕt ai ngu ngèc hay ®óng h¬n lµ ch¼ng ai ngu ngèc c¶. BÊt B×nh ®¹o tr−ëng thÊy §oµn Dù ng©y ng«, dë ®iªn dë khïng, l¶m nh¶m lu«n miÖng vµ sau mét hai c©u lÈm bÈm nh÷ng g× kh«ng râ, chµng l¹i ®−a m¾t nh×n trém dung nhan V−¬ng Ngäc YÕn, l·o ®· ®o¸n ra ®−îc b¶y t¸m phÇn t©m sù chµng, liÒn quay l¹i nãi víi V−¬ng Ngäc YÕn: - V−¬ng c« n−¬ng! LÖnh biÓu huynh lµ Mé Dung c«ng tö ®· −ng lêi tr−îng nghÜa hiÖp tiÕp tay cho chóng ta cïng cö sù. BÇn ®¹o mong r»ng c« n−¬ng còng tham dù vµo c«ng cuéc nµy chø? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung V−¬ng Ngäc YÕn ®¸p ngay: - Ph¶i råi! BiÓu ca t¹i h¹ ®· ®éng t©m víi c¸c vÞ th× dÜ nhiªn t¹i h¹ còng theo sau ®¹o tr−ëng ®Ó nghe lêi sai b¶o. BÊt B×nh ®¹o nh©n tñm tØm c−êi nãi: - BÇn ®¹o ®©u d¸m thÕ? C« n−¬ng d¹y qu¸ lêi. BÊt B×nh ®¹o tr−ëng l¹i quay sang nãi víi §oµn Dù: - Mé Dung c«ng tö ®· ®i cïng ®−êng víi bän bÇn ®¹o, V−¬ng c« n−¬ng còng chÞu theo lu«n. NÕu §oµn c«ng tö chÞu tham dù vµo c«ng cuéc ®¹i cö cña bän bÇn ®¹o th× toµn thÓ bän bÇn ®¹o c¶m kÝch v« cïng! Tr−êng hîp mµ c«ng tö kh«ng ®Ó ý ®Õn nghÜa cö nµy th× xin tuú tiÖn. C«ng tö tÝnh sao? L·o võa nãi võa ®−a tay lªn ra chiÒu tiÔn kh¸ch. ¤ l·o ®¹i nãi ngËp ngõng: - C¸i ®ã... C¸i ®ã... ¤ l·o ®¹i lßng ngay nh− ruét ngùa, kh«ng hiÓu cö chØ th©m trÇm cña BÊt B×nh ®¹o nh©n. H¾n e r»ng §oµn Dù thÊy l·o xua kh¸ch nh− vËy sÏ bá ®i ngay, th× vô c¬ mËt nµy sÏ bÞ tiÕt lé. H¾n cã biÕt ®©u r»ng V−¬ng Ngäc YÕn ®· ë l¹i th× cã ®uæi §oµn Dù còng kh«ng chÞu bá ®i. H¾n cÇm c©y quû ®Çu ®ao toan x¨m x¨m b−íc tíi ng¨n trë, bçng thÊy §oµn Dù b−íc tíi ®−a ch©n ra khoanh trªn mÆt g¹ch råi ®¸p lêi BÊt B×nh ®¹o tr−ëng: - §¹o tr−ëng b¶o ta tuú tiÖn, vËy ta ®i ®©u b©y giê. Trêi ®Êt tuy bao la b¸t ng¸t mµ t×m ®©u cho §oµn Dù nµy ®−îc mét chç dung th©n? Ta... kh«ng cßn biÕt ®i ®©u ®−îc n÷a. BÊt B×nh ®¹o tr−ëng tñm tØm c−êi nãi: - §· thÕ th× §oµn c«ng tö theo bän ta cµng tèt. Vµ lóc ®Õn viÖc c«ng tö cø viÖc ®øng bµng quan còng ®−îc, hai bªn chóng ta ch¼ng cÇn hç trî cho nhau. ¤ l·o ®¹i vÉn cã ý nghi ngê, BÊt B×nh ®¹o nh©n nh×n h¾n ®−a m¾t ra hiÖu råi nãi: - ¤ l·o ®¹i! Ng−¬i lµm viÖc g× còng cÈn thËn qu¸! L¹i ®©y! L¹i ®©y! Ba m−¬i s¸u vÞ ®éng chóa, b¶y m−¬i hai vÞ ®¶o chóa th× bÇn ®¹o ®−îc nghe ®¹i danh ®Õn qu¸ nöa tõ l©u, mµ ch−a ®−îc gÆp bao giê. Tõ nay chóng ta ®· cïng cã mét kÎ thï chung, ng−¬i nªn dÉn Mé Dung c«ng tö, §oµn c«ng tö cïng bÇn ®¹o ®i yÕt kiÕn mäi ng−êi. ¤ l·o ®¹i ®¸p: - §−¬ng nhiªn ph¶i thÕ! Råi h¾n gäi tªn hä tõng ng−êi ®Ó giíi thiÖu. BÊy nhiªu ng−êi, mçi ng−êi hïng cø mét ph−¬ng mµ ch−a biÕt mÆt nhau ®Õn qu¸ nöa. Lóc ¤ l·o ®¹i dÉn bän Mé Dung Phôc ®i ra m¾t mäi ng−êi th× th−êng th−êng cã ng−êi lªn tiÕng: - TÐ ra y lµ ®éng chñ §éng mç. HoÆc cã ng−êi nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - §¶o chóa ®¶o nµy oai danh lõng lÉy, kh«ng ngê b÷a nay míi ®−îc gÆp mÆt. Mé Dung Phôc tù hái: - Nh÷ng ng−êi nµy ®· kÕt n¹p víi nhau mµ sao hä kh«ng quen biÕt nhau? Xem t×nh h×nh nµy th× b©y giê hä míi gÆp nhau lµ mét. Tæng sè ng−êi hiÖn diÖn lµ mét tr¨m lÎ t¸m tay cao thñ h¶i ngo¹i th× bèn ng−êi ®ang lóc hçn chiÕn bÞ Mé Dung Phôc ®¸nh chÕt. Bän thuéc h¹ bèn ng−êi nµy nh×n Mé Dung Phôc b»ng con m¾t c¨m hên, nçi o¸n thï lé ra ngoµi mÆt. Mé Dung Phôc dâng d¹c: - T¹i h¹ lì tay h¹i lÇm mÊy vÞ b»ng h÷u, trong lßng rÊt lÊy lµm hèi hËn. Tõ ®©y s¾p tíi, t¹i h¹ xin hÕt søc ®Òn bï l¹i lçi lÇm. NÕu vÞ nµo kh«ng réng l−îng tha thø cho, lóc nµy chóng ta ®ang cÇn ph¶i chèng ng¨n kÎ ®Þch, xin h·y g¸c mèi thï o¸n ra mét bªn, chê khi nµo xong viÖc lín råi sÏ mêi quý b¹n ®Õn YÕn tö æ ë C« T« ®Ó t¹i h¹ gi¶i quyÕt cho xong. ¤ l·o ®¹i nãi: - ThÕ lµ hay l¾m. Mé Dung c«ng tö lµ ng−êi nhanh nhÑn l¹i mau måm miÖng. Nh÷ng anh em ë ®©y t−ëng nªn bá hÕt mäi mèi o¸n thï ®Ó chèng ®¹i ®Þch tr−íc m¾t. Bao nhiªu ®iÒu hiÒm khÝch nhá män nªn bá qua ®i. NÕu vÞ nµo tÇm m¾t thiÓn cËn kh«ng nghÜ tíi mèi thï chung l¹i cßn nh©n c¬ héi nµy ®Ó b¸o thï riªng th× lµ h¹ng ng−êi thÕ nµo? §¹i ®a sè quÇn hµo ®Òu lín tiÕng nãi: - §ã lµ con ng−êi lµm h¹i ®Õn toµn thÓ. Chóng ta ph¶i thanh to¸n hä tr−íc. Cã ng−êi nãi: - NÕu bän m×nh kh«ng trõ khö ®−îc Thiªn S¬n §ång Mç th× tÝnh mÖnh còng ch¼ng cßn nãi chi ®Õn chuyÖn t− thï t− o¸n n÷a. Cã ng−êi l¹i nãi: - D−íi c¸i æ lén nhµo cßn qu¶ trøng nµo toµn vÑn ®−îc ch¨ng? Xin ¤ l·o ®¹i, Mé Dung c«ng tö cïng c¸c vÞ cø yªn lßng, kh«ng ai ngu xuÈn ®Õn thÕ ®©u! Mé Dung Phôc nãi: - §· vËy th× t¹i h¹ xin cã lêi t¹ téi. Nh−ng kh«ng hiÓu vÞ nµo ®èi víi t¹i h¹ cã mèi hiÒm khÝch, xin nãi ra cho biÕt? BÊt B×nh ®¹o nh©n nãi: - ¤ l·o ®¹i! Chóng ta ®· cïng nhau tham dù viÖc lín còng nh− ng−êi cïng ®i mét chuyÕn thuyÒn, ph¶i che chë cho nhau. Thiªn S¬n §ång Mç cã nh÷ng ®iÓm nµo gím ghª, phiÒn ng−¬i nãi cho mäi ng−êi nghe ®Ó bÇn ®¹o biÕt tr−íc mµ phßng bÞ cho khái mÊt ®Çu mét c¸ch ®ét ngét v× ch¼ng hiÓu g×. ¤ l·o ®¹i nãi: - C¸c vÞ muèn suy t«n t¹i h¹ t¹m thêi chñ tr−¬ng kÕ ho¹ch lín lao nµy, nh−ng ¤ mç tµi s¬ trÝ thiÓu, kh«ng c¸ng ®¸ng næi träng nhiÖm. Nay ®−îc Mé Dung c«ng tö, BÊt B×nh Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ®¹o tr−ëng, KiÕm thÇn Phï dung tiªn tö cïng c¸c vÞ gióp ®ì, tr¸ch nhiÖm cña t¹i h¹ míi nhÑ ®i ®−îc nhiÒu. Trong ®¸m ®«ng cã tiÕng ng−êi nãi: - Th«i ®õng nãi dµi dßng n÷a, phiÒn l¾m. Cã ng−êi nãng n¶y v¨ng tôc: - MÑ kiÕp! Bän m×nh ruét nãng nh− löa ®èt, tÝnh m¹ng treo ®Çu sîi tãc mµ h¾n cßn nãi r−êm lêi v« Ých, d−êng nh− ®Õn ®©y ®Ó nghe h¾n nãi chuyÖn tiªu khiÓn? ¤ l·o ®¹i c−êi nãi: - Hång huynh ®Ö ®éng më miÖng lµ nãi tôc. Råi h¾n ra lÖnh: - Kh©m ®¶o chóa ®¶o H¶i M·! PhiÒn ®¶o chóa ra gi÷ mÆt ®«ng nam. NÕu cã ®Þch nh©n ®Õn th¸m thÝnh th× tÝn hiÖu cho anh em. Ho¾c ®éng chóa ®éng Tö Nham! PhiÒn ®éng chóa coi gi÷ mÆt chÝnh t©y... ¤ l·o ®¹i ph¸i t¸m tay cao thñ ra trÊn gi÷ t¸m ph−¬ng vÞ. T¸m ng−êi nµy ®Òu tu©n lÖnh dÉn bän thuéc h¹ chia nhau ®i c¸c ng¶ canh gi÷. Mé Dung Phôc nghÜ thÇm: - T¸m vÞ ®éng chóa vµ ®¶o chóa nµy xem ra ai còng cã vÎ kiªu ng¹o vµ ®Òu lµ nh÷ng nh©n vËt hung h·n ngang ng−îc. ThÕ mµ hä ®Òu tu©n theo hiÖu lÖnh cña ¤ l·o ®¹i mét c¸ch mau lÑ vµ ng−êi nµo còng ra chiÒu khiÕp sî. Xem thÕ th× ®ñ biÕt ng−êi chñ m−u viÖc nµy cã quyÒn lín mµ kÎ ®èi ®Çu khiÕn cho bän hä khiÕp sî ®Õn cïng cùc. M×nh mµ −ng thuËn hîp søc víi bän hä trong vô nµy ch¾c ph¶i hµnh ®éng tµn nhÉn ®©y. ¤ l·o ®¹i chê cho t¸m vÞ ®¶o chóa ®éng chóa ®i råi l¹i nãi: - Xin c¸c vÞ ngåi c¶ xuèng ®Ó t¹i h¹ thuËt l¹i nh÷ng nçi thèng khæ cña chóng ta. Bao BÊt §ång c−êi nãi: - Bän c¸c ng−êi ®©y lµm nh÷ng viÖc giÕt ng−êi, ®èt nhµ, dïng ®éc vµ c−íp bãc nh− c¬m b÷a, g· nµo còng hung tµn ®éc ¸c. Trong mét ®êi ng−êi ch¾c ®· nhóng tay vµo kh«ng biÕt bao nhiªu lµ ®iÒu téi lçi th× cßn kªu khæ së c¸i g×? L·o huynh nãi ®Õn hai ch÷ "thèng khæ" thËt kh«ng hîp lý chót nµo. Mé Dung Phôc nãi: - Bao tam ca! Tam ca nªn lÆng nghe ®éng chóa thuËt chuyÖn, ®õng xen vµo cho mÊt th× giê! Bao BÊt §ång Êm øc ®¸p: - T¹i h¹ thÊy y nãi kh«ng hîp lý, ch¼ng chÞu ®−îc nªn cã mÊy lêi nãi th¼ng mµ th«i. Tuy g· nãi vËy nh−ng Mé Dung Phôc ®· ng¨n c¶n nªn sau g· còng kh«ng nãi g× n÷a. ¤ l·o ®¹i nh¨n nhã c−êi nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Lêi Bao huynh qu¶ thùc kh«ng sai! ¤ mç tuy b¶n l·nh tÇm th−êng nh−ng tÝnh khÝ l¹i quËt c−êng. ChØ cã m×nh lÊn ¸p ng−êi th× ®−îc chø ch¼ng chÞu ai lÊn ¸p m×nh. Ngê ®©u, hìi «i... ¤ l·o ®¹i võa la lªn mét tiÕng hìi «i th× bªn c¹nh còng cã tiÕng ng−êi than "Hìi «i!", nghe rÊt thª l−¬ng vµ cßn lín h¬n nhiÒu. Mäi ng−êi quay l¹i xem ai th× thÊy §oµn Dù hai tay ch¾p ®Ó sau l−ng, ngöng mÆt lªn trêi nh×n vÇng tr¨ng b¹c mµ ng©m c©u: "Võng tr¨ng v»ng vÆc gi÷a trêi, ChÞ H»ng cã tá nçi ng−êi ®¨m chiªu?" ý tø c©u th¬ nµy lµ võng tr¨ng thanh khiÕt, ng−êi ®Ñp th−ít tha mµ mèi sÇu cña m×nh kh«n bÒ d·i tá. Nh−ng chung quanh hÇu hÕt lµ nh÷ng tay vâ biÒn v« häc th× biÕt lµm sao ®−îc khóc t×nh hoµi b·o cña chµng. Mäi ng−êi hau h¸u nh×n chµng b»ng ®«i m¾t c¨m tøc v× chµng ®· c¾t ®øt c©u chuyÖn. V−¬ng Ngäc YÕn hiÓu ý chµng, nµng sî biÓu ca phiÒn tr¸ch, liÒn ®−a m¾t ngã trém Mé Dung Phôc, nh−ng thÊy y chØ ch¨m chó nh×n ¤ l·o ®¹i, ch¼ng ®Ó ý g× ®Õn lêi th¬ cña §oµn Dù, nµng míi yªn lßng. Bçng nghe ¤ l·o ®¹i nãi: - Mé Dung c«ng tö vµ ®¹o tr−ëng cïng c¸c vÞ lóc nµy ®· lµ ng−êi trong mét ®oµn. §Ö cã nãi ra còng kh«ng sî c¸c vÞ chª c−êi. Bän ®¶o chóa vµ ®éng chóa chóng ta tiªu dao h¶i ngo¹i, ai còng t−ëng lµ tù do tho¶i m¸i l¾m. Nh−ng t×nh thùc ai còng bÞ mô Thiªn S¬n §ång Mç qu¶n thóc. Nãi ra h¬i khã nghe nh−ng thiÖt t×nh chóng ta ®Òu lµ n« lÖ cña mô. Trong mçi n¨m thÕ nµo còng mét hai lÇn mô ph¸i ng−êi ®Õn tr¸ch m¾ng vuèt mÆt kh«ng kÞp, ch¼ng kh¸c g× m¾ng chã m¾ng mÌo, ng−êi ®êi dï nhÉn n¹i ®Õn ®©u còng kh«ng chÞu næi. Bao huynh t−ëng chóng ta bÞ mô tho¸ m¹ thÕ ch¾c lµ c¨m giËn l¾m. Nh−ng kh«ng ph¶i ®©u. Mô ph¸i ng−êi ®Õn m¾ng chöi cµng thËm tÖ bao nhiªu th× chóng ta cµng lÊy lµm sung s−íng bÊy nhiªu... Bao BÊt §ång kh«ng nhÞn ®−îc hái xen vµo: - ThÕ th× kú thËt. Sao trong thiªn h¹ l¹i cã h¹ng ng−êi hÌn nh¸t ®Õn thÕ? Nghe ng−êi m¾ng chöi thËm tÖ nhôc nh· l¹i lÊy lµm sung s−íng bao giê? ¤ l·o ®¹i nãi: - Bao huynh ch−a hiÓu. §¹i phóc míi ®−îc mô ph¸i ng−êi ®Õn m¾ng chöi cho mét chÆp vµ thÕ lµ chóng ta ®· khái mét n¨m tai n¹n. Trong c¸c ®éng, trªn c¸c ®¶o ®©u ®Êy ®Òu më yÕn tiÖc ¨n mõng mÊy ngµy ®Ó kh¸nh h¹ ®¶o m×nh hay ®éng m×nh ®· ®−îc b×nh yªn. Hìi «i! Lµm con ng−êi mµ ph¶i chÞu cùc ®Õn thÕ th× qu¶ lµ ®ª tiÖn thËt! NÕu sø gi¶ cña §ång Mç ph¸i ®Õn mµ kh«ng m¾ng chöi chóng ta b»ng nh÷ng lêi lÏ th« tôc ti tiÖn, hoÆc ®µo bíi ®Õn th−îng tæ m−êi t¸m ®êi ra mµ nhiÕc mãc, th× cßn cã ngµy ph¶i khæ së h¬n n÷a. Bao huynh nªn biÕt r»ng nÕu mô kh«ng ph¸i ng−êi ®Õn chöi m¾ng th× l¹i ph¸i ng−êi ®Õn ®¸nh ®Ëp. Ai may m¾n bÞ ®¸nh ba chôc c«n lín mµ kh«ng ®Õn nçi gÉy ch©n gÉy tay còng ®Æt tiÖc ¨n mõng. Bao BÊt §ång cïng Phong Ba ¸c ®−a m¾t nh×n nhau mµ c−êi. C¶ hai g· cïng cè søc nÝn nhÞn kh«ng th× næi lªn nh÷ng trµng c−êi to. Ai ®êi ®· bÞ ®¸nh ®Ëp ®Õn mÊy chôc c«n mµ cßn më tiÖc ¨n mõng bao giê? ThiÖt lµ chuyÖn ly kú cæ kim ch−a ai nãi ®Õn. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ¤ l·o ®¹i nãi b»ng mét giäng rÊt thª l−¬ng, ng−êi chung quanh ai còng nghiÕn r¨ng c¨m tøc, ®ñ tá ®ã lµ viÖc cã thùc. §oµn Dù trong ®Çu ãc chØ nghÜ ®Õn mét m×nh V−¬ng Ngäc YÕn nh−ng khi chµng ®−a m¾t ngã th× thÊy nµng ch¨m chó nh×n ¤ l·o ®¹i thuËt chuyÖn. NÐt mÆt nµng lé vÎ cùc kú sî h·i, bÊt gi¸c chµng còng ®Ó tai nghe xem ¤ l·o ®¹i nãi g×. Chµng võa nghe mÊy c©u ®· kh«ng nhÞn ®−îc, ®Ëp tay hái: - Cã lý nµo thÕ ®−îc? Cã lý nµo thÕ ®−îc? Mô Thiªn S¬n §ång Mç nµy dï lµ tiªn hay lµ yªu ma quû qu¸i mµ cµn rì ®Õn thÕ? H¸ ch¼ng khinh ng−êi qu¸ l¾m −? ¤ l·o ®¹i nãi: - §oµn c«ng tö nãi ph¶i l¾m! Mô Thiªn S¬n §ång Mç khinh nhên lÊn ¸p chóng ta, l¹i ng−îc ®·i kh«ng b»ng con chã con lîn. Th−êng khi mô sai ng−êi ®¸nh b»ng roi vät mµ cßn cho ng−êi ®ãng ®inh vµo l−ng chóng ta. T− M· ®¶o chóa! Xin ®¶o chóa cho c¸c b¹n ®©y coi nh÷ng vÕt th−¬ng bÞ ®¸nh b»ng m·n tiªn. Mét l·o giµ gÇy nh− que cñi nãi: - Hæ thÑn ¬i lµ hæ thÑn! L·o cëi ¸o ch×a l−ng ra th× thÊy n¨m vÖt ngang s¸u vÖt däc h·y cßn ngÊn huyÕt ®á t−¬i khiÕn ai tr«ng thÊy còng ph¶i ghª rîn, c¨m hên vµ biÕt r»ng lóc l·o chÞu ®ßn tÊt ph¶i ®au khæ ®Õn cïng cùc. Mét ®¹i h¸n mÆt ®en lín tiÕng nãi: - ThÕ ®· thÊm vµo ®©u. Xin c¸c vÞ coi l−ng t¹i h¹ bÞ ®ãng ®inh. H¾n võa nãi võa cëi ¸o ra th× thÊy ba c©y ®inh s¾t dµi b¶y tÊc to t−íng ®ãng vµo l−ng h¾n. Mòi ®inh ®· vïng ra ®ñ tá h¾n bÞ cùc h×nh nµy ®· l©u råi, mµ kh«ng hiÓu t¹i sao h¾n kh«ng nghÜ c¸ch nhæ ®inh ra? L¹i thÊy mét nhµ s− lªn tiÕng: - Vô thÝ chñ bÞ th¶m h×nh cã lÏ ch−a b»ng tiÓu t¨ng. Nhµ s− nãi xong vÐn ¸o t¨ng bµo bªn tr¸i ra, mäi ng−êi nh×n thÊy bªn ®ïi l·o, gi÷a x−¬ng tú bµ bÞ xá mét sîi d©y s¾t. D©y nµy xá th«ng lªn ®Õn cæ tay. Cæ tay nhµ s− khÏ ®éng ®Ëy mét chót lµ ch¹m ®Õn x−¬ng tú bµ, ®au ®ín kh«ng biÕt thÕ nµo mµ nãi! §oµn Dù kªu lªn: - Háng råi! Háng råi! Thiªn h¹ l¹i cã h¹ng ng−êi nham hiÓm th©m ®éc ®Õn thÕ lµ cïng! ¤ l·o ®¹i! §oµn Dù nµy quyÕt ý gióp ®ì. Chóng ta ®ång t©m hiÖp lùc trõ c¸i h¹i lín nµy cho vâ l©m. ¤ l·o ®¹i nãi: - §a t¹ §oµn c«ng tö cã lßng tr−îng nghÜa gióp cho chóng ta. H¾n l¹i quay sang nãi víi Mé Dung Phôc: - Nh÷ng ng−êi tô héi ë ®©y kh«ng mét ai lµ ch−a bÞ mô §ång Mç øc hiÕp vµ h¹ ®éc thñ. Tr−íc nay ai còng sî thñ ®o¹n ghª gím cña mô, nªn ®µnh nuèt giËn chÞu ®au khæ cho Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung qua ngµy th¸ng. May mµ trêi cßn cã m¾t, mô l·o tÆc tµn ¸c d· man nµy tÊt cã ngµy ph¶i ®Òn téi. © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2