intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 92

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
56
lượt xem
14
download

Lục mạch thần kiếm - tập 92

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 92', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 92

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø chÝn m−¬i hai §ång Mç Ðp nhµ s− ph¸ giíi Tèi h«m Êy §ång Mç nÆng lêi tho¸ m¹ V« Nhai Tö vµ Lý Thu Thuû, kh«ng kiªng dÌ bÊt cø mét danh tõ ®ª tiÖn th« tôc nµo. H− Tróc tai nghe mô chöi rña cùc kú ®éc ¸c khiÕn cho nhµ s− lóc bÊy giê nghÜ ®Õn ®iÒu nh©n qu¶ theo thuyÕt nhµ PhËt nªn th−¬ng h¹i mô h¬n lµ c¨m hËn. H− Tróc muèn më lêi khuyªn can §ång Mç nh−ng miÖng l−ìi vông vÒ nªn l¹i th«i. H«m sau Thiªn S¬n §ång Mç l¹i truyÒn thô cho H− Tróc khÈu quyÕt vÒ ch−ëng ph¸p thø hai. §Õn buæi chiÒu ngµy thø n¨m, trªn ®−êng th¼ng tiÕn bçng thÊy phÝa tr−íc cã khãi löa trï mËt, th× hai ng−êi ®· tr−íc mét toµ thµnh lín. §ång Mç nãi: - §©y lµ Linh Ch©u, thµnh ®« n−íc T©y H¹, ng−¬i cßn mÊy c¸i khÈu quyÕt vÒ phÐp "cÇm n·" ch−a thuéc hÕt. VËy ®ªm nay t¹m tró ë ngoµi phÝa T©y thµnh Linh Ch©u, ®Ó mai s¸ng chóng ta cßn ph¶i ®i lu«n h¬n hai tr¨m dÆm n÷a råi míi quay trë l¹i Linh Ch©u ®−îc. H− Tróc ng¹c nhiªn hái: - T¹i sao chóng ta kh«ng th¼ng ®Õn Linh Ch©u mµ ph¶i ®i thªm mÊy tr¨m dÆm n÷a? §ång Mç ®¸p: - §−¬ng nhiªn lµ chóng ta ph¶i ®Õn Linh Ch©u, nÕu kh«ng th× sao gäi lµ vµo s©u hiÓm ®Þa ®−îc? L¹i qua mét ngµy n÷a, H− Tróc ®· thuéc lßng nh÷ng khÈu quyÕt vÒ s¸u chiªu "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ". §ång Mç nh©n lóc ë ngoµi c¸nh ®ång réng, truyÒn thô cho H− Tróc vÒ c¸ch ¸p dông nh÷ng khÈu quyÕt ®ã. V× mô bÞ ®øt mét ch©n nªn ph¶i ngåi bÖt xuèng ®Êt ®Ó chØ ®iÓm nh÷ng chiªu thøc cho H− Tróc. M«n "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" tuy chØ cã s¸u chiªu nh−ng nã bao hµm nh÷ng tinh tuý vÒ vâ häc cña ph¸i Tiªu Dao. Trong ch−ëng ph¸p vµ phÐp cÇm n· l¹i bao gåm c¶ kiÕm ph¸p, ®ao ph¸p, tiªn ph¸p, ch−ëng ph¸p, tr¶o ph¸p vµ thñ ph¸p cïng lµ nh÷ng tuyÖt chiªu ®Ó sö dông binh khÝ. V× m«n nµy biÕn ho¸ th©m diÖu rÊt lµ phøc t¹p nªn H− Tróc kh«ng thÓ trong mét lóc häc nhiÒu qu¸ ®−îc. Thiªn S¬n §ång Mç nãi: - M«n "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" nµy cña ta vÜnh viÔn kh«ng ai häc ®−îc hoµn toµn. Sau nµy néi c«ng ng−¬i cµng cao th× ng−¬i biÕt cµng réng. BÊt luËn lµ nh÷ng chiªu thøc vâ c«ng nµo trong thiªn h¹, ng−¬i chØ dïng s¸u chiªu "chiÕt mai thñ" lµ cã thÓ ho¸ gi¶i ®−îc hÕt. §iÒu cÇn nhÊt lµ ph¶i häc cho kü. KhÈu quyÕt th× ng−¬i ®· thuéc lßng c¶ råi. Tõ nay trë ®i, ®¹t tíi tr×nh ®é nµo lµ tuú ë ng−¬i ®Êy. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc nãi: - Së dÜ tiÓu t¨ng mµ häc m«n "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" còng chØ v× lý do b¶o vÖ cho tiÒn bèi mµ th«i. Thiªn S¬n §ång Mç ®Ó ý dßm ngã hÕt mÐ t¶ qua mÐ h÷u cña H− Tróc, tùa hå nh− nh×n xem mét qu¸i vËt g× Ýt thÊy ë trªn ®êi. NÐt mÆt mô ra chiÒu kinh dÞ. Håi l©u mô míi thë dµi nãi: - PhÐp "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" cña ta so víi vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m cßn cao th©m ¶o diÖu h¬n. VËy ng−¬i h·y cè g¾ng häc tËp vµ ghi nhí nh÷ng khÈu quyÕt mµ ta ®· dËy, sau nµy ng−¬i sÏ trë thµnh v« ®Þch thiªn h¹. Ng−¬i cø kh− kh− gi÷ lÊy ph¸i ThiÕu L©m th× ch¼ng kh¸c g× bá viªn ngäc quý ®Ó gi÷ lÊy mét m¶nh ngãi tÇm th−êng. ThËt lµ ngu dèt hÕt chç nãi! Ta còng biÕt r»ng ng−¬i khã mµ quªn h¼n nguån gèc ®−îc. VËy ng−¬i h·y nh¾m m¾t l¹i nghØ ng¬i mét chót, chê cho trêi tèi sÏ vµo thµnh Linh Ch©u. Vµo kho¶ng canh hai ®ªm h«m Êy, §ång Mç b¶o H− Tróc câng m×nh lªn vai, ch¹y th¼ng tíi thµnh Linh Ch©u. §Õn n¬i, nhµ s− liÒn nh¶y qua vßng thµnh vµo ®Õn ch©n t−êng tõ tõ h¹ m×nh xuèng. Trong thµnh vµ ngoµi thµnh cuéc phßng bÞ rÊt lµ nghiªm mËt, tõng ®éi kþ binh thiÕt gi¸p cÇm ®uèc gi¬ cao lªn ®i l¹i tuÇn tiÔu. Qu©n ®éi n−íc T©y H¹ binh c−êng m· tr¸ng, uy thÕ cùc thÞnh. H− Tróc tuy kiÕn thøc hÑp hßi nh−ng chuyÕn nµy y ra khái chïa xuèng nói, däc ®−êng ®· gÆp qu©n Tèng nhan nh¶n, nh−ng so víi qu©n ®éi T©y H¹ th× thÊy cßn kÐm xa. §ång Mç nãi nhá chØ ®iÓm cho nhµ s−, b¶o y ®i s¸t vµo ch©n t−êng cao ch¹y th¼ng vÒ phÝa t©y b¾c. H− Tróc ®i chõng ®−îc h¬n ba dÆm, bçng thÊy lÇu cao ngÊt trêi. Sau toµ lÇu nµy, nhµ cöa san s¸t vµ c¸ch kiÕn tróc cùc kú hïng vÜ. Trªn nãc nhµ ¸nh s¸ng chãi läi v× m¸i nhµ toµn lîp b»ng ngãi thuû tinh. H− Tróc thÊy nh÷ng nãc toµ nhµ nµy còng t−¬ng tù nh− nh÷ng nhµ trong khu vùc chïa ThiÕu L©m nh−ng cßn rùc rì xa hoa h¬n nhiÒu. Y khÏ lªn tiÕng: - A di ®µ PhËt! N¬i ®©y d−êng nh− còng lµ mét ng«i chïa lín? §ång Mç kh«ng nhÞn ®−îc ph¶i bËt c−êi nãi: - TiÓu hoµ th−îng thËt ch¼ng biÕt g×. §©y lµ hoµng cung n−íc T©y H¹ chø cã ph¶i chïa chiÒn nµo ®©u. H− Tróc giËt m×nh ®¸nh thãt mét c¸i hái: - §©y lµ hoµng cung −? Chóng ta vµo lµm chi? §ång Mç ®¸p b»ng mét giäng ìm ê: - §Ó nhê ®øc Hoµng ®Õ che chë cho. Con mô Lý Thu Thuû kh«ng t×m thÊy thi thÓ ta, biÕt ta ch−a chÕt, ch¾c h¾n sÏ sôc t×m kh¾p n¬i. Trong vßng hai m−¬i dÆm vu«ng, ch¾c chØ cã mét n¬i h¾n kh«ng sôc t×m ®Õn tøc lµ nhµ h¾n. H− Tróc nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - TiÒn bèi thiÖt lµ ng−êi th«ng minh diÖu kÕ. Chóng ta cã chç t¹m tró ®−îc mét ngµy lµ c«ng lùc tiÒn bèi l¹i t¨ng thªm ®−îc mét n¨m. VËy chóng ta cø vµo trong nhµ Lý Thu Thuû mµ Èn. §ång Mç ®¸p: - Th× nhµ y ë ®©y chø ®©u. Ng−¬i ph¶i cÈn thËn, cã ng−êi ®i tíi ®ã! H− Tróc chïn ng−êi l¹i nÊp vµo gãc t−êng. Bçng thÊy bèn bãng ng−êi tõ mÐ §«ng ®i l¹i. Lóc t¸m ng−êi gÆp nhau, hä khÏ vç tay mét c¸i råi quay trë l¹i. Th©n ph¸p t¸m ng−êi nµy rÊt mau lÑ, ch¾c ch¾n vâ c«ng hä kh«ng ph¶i h¹ng tÇm th−êng. §ång Mç nãi: - Bän ngù tiÒn thÞ vÖ ®i khái råi, ng−êi mau mau nh¶y vµo phÝa trong bøc t−êng nµy. ChØ l¸t sau l¹i cã bän tuÇn tiÔu kh¸c ®Õn ngay ®Êy. H− Tróc thÊy khÝ thÕ qu©n m· oai nghiªm th× kh«ng khái khiÕp sî, run run nãi: - Trong hoµng cung nµy cã rÊt nhiÒu tay cao thñ, kh«ng chõng bän hä ph¸t gi¸c ra chóng ta vµo ®©y råi. ThiÖt lµ nguy hiÓm! Chóng ta cã nªn vµo nhµ Lý Thu Thuû n÷a hay kh«ng? §ång Mç tøc giËn nãi: - Ta ®· b¶o ®©y lµ nhµ Lý Thu Thuû råi mµ! H− Tróc hái: - Sao lóc n·y tiÒn bèi l¹i b¶o ®©y lµ hoµng cung? §ång Mç ®¸p: - Ngèc hoµ th−îng! Con tiÖn nh©n ®ã lµ Hoµng th¸i phi th× nhµ h¾n ë trong hoµng cung nµy chø cßn ë ®©u n÷a? H− Tróc kh«ng bao giê ngê tíi Lý Thu Thuû l¹i lµ Hoµng th¸i phi n−íc T©y H¹. Nhµ s− cßn ®ang ng¬ ngÈn th× l¹i thÊy bèn bãng ng−êi tõ phÝa B¾c ®i tíi. Chê cho bän nµy ®i qua H− Tróc nãi: - TiÒn... Nhµ s− võa míi nãi ra ®−îc mét ch÷ "tiÒn" th× §ång Mç ®· gi¬ tay ra bÞt miÖng y. Nhµ s− cßn ®ang ng¬ ng¸c, bçng thÊy sau bøc t−êng cao l¹i cã bèn bãng ng−êi lÆng lÏ ®i tíi. Bèn bãng ng−êi xuÊt hiÖn mét c¸ch ®ét ngét kh«ng ai ngê bän hä l¹i nÊp trong bãng tèi. Bèn ng−êi ®i khái råi §ång Mç l¹i vç l−ng H− Tróc nãi: - §i vµo con ®−êng nhá nµy! H− Tróc thÊy m−êi s¸u ng−êi ®i tuÇn võa råi, th× biÕt r»ng m×nh ®ang ë chç cùc kú nguy hiÓm. NÕu kh«ng cã §ång Mç chØ ®iÓm tÊt ®· bÞ bän hä ph¸t gi¸c ra råi. B©y giê nhµ s− kh«ng nghÜ ngîi g× n÷a, nhÊt nhÊt tu©n theo lêi §ång Mç, câng mô ®i vµo ®−êng hÎm. Hai bªn ®−êng hÎm ®Òu cã t−êng cao. Thùc ra ®©y chØ lµ mét hÎm nhá gi÷a hai toµ l©u ®µi. Hai ng−êi ®i qua con ®−êng nhá hÑp th× mét ®Õn khãm mÉu ®¬n, liÒn nÊp vµo ®ã mét lóc Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ®Ó chê cho t¸m tªn ngù tiÒn thÞ vÖ ®i khái råi lËp tøc xuyªn qua mét hßn non bé lín. Hßn non bé nµy lèi ®i ngãc ng¸ch dÉn vÒ phÝa B¾c, dµi cã ®Õn n¨m s¸u chôc tr−îng. H− Tróc nghe lêi §ång Mç chØ ®iÓm, mçi lÇn chØ ®i ®−îc mÊy tr−îng råi dõng b−íc l¹i m«t lóc. Mµ l¹ thay, mçi lÇn H− Tróc dõng l¹i ®Òu thÊy bän ngù tiÒn thÞ vÖ ®i tuÇn qua ®ã, tùa hå §ång Mç chØ huy ®¸m ngù tiÒn thÞ vÖ nµy vËy. Chóng ®i tuÇn nh÷ng ®©u, vµo giê nµo mô ®Òu biÕt hÕt, kh«ng sai chót nµo. H− Tróc lóc Èn lóc hiÖn ®i nh− vËy chõng ®é nöa giê th× ®Õn mét khu, bèn mÆt toµn lµ nh÷ng gian nhµ thÊp bÐ hñ lËu. Tõ ®©y kh«ng thÊy bän thÞ vÖ xuÊt hiÖn n÷a. §ång Mç trá c¨n nhµ ®¸ lín ë vÒ mÐ t¶ phÝa tr−íc nãi: - Vµo ®©y! H− Tróc thÊy tr−íc c¨n nhµ ®¸ nµy lµ mét kho¶ng ®Êt trèng kh¸ réng. ¸nh tr¨ng chiÕu xuèng s¸ng tá, mµ chung quanh ch¼ng cã chç nµo Èn nóp ®−îc. H− Tróc liÒn hÝt m¹nh mét h¬i ch©n khÝ råi tung ng−êi nh¶y vÒ phÝa tr−íc th× thÊy mét tßa nhµ ®¸, x©y b»ng nh÷ng phiÕn ®¸ vu«ng ®Õn n¨m th−íc, dµy v« cïng. Cöa toµ th¹ch thÊt nµy lµ t¸m c©y tïng ®¶o vu«ng ®Ó khÝt liÒn vµo nhau. §ång Mç nãi: - Mau mau kÐo cöa lín mµ vµo trong ®ã ®i! H− Tróc ngËp ngõng hái: - Lý Thu Thuû ë ®©y −? §ång Mç ®¸p: - Kh«ng ph¶i! KÐo cöa vµo ®i! H− Tróc n¾m lÊy c¸i vßng s¾t ®ãng vµo cöa kÐo chÖch ra mét bªn. Cöa më ra, bªn trong l¹i cßn mét tÇng cöa n÷a. H¬i l¹nh bèc ra kh«ng kh¸c tiÕt träng ®ång. Lóc nµy ®ang th¸ng ba. Trªn ®Ønh nói cao tuy cßn tuyÕt ®äng, nh−ng d−íi ®Êt th× ®· b¨ng r÷a tuyÕt tan, tr¨m hoa ®ua në tr«ng tùa gÊm thªu. ThÕ mµ tÇng cöa trong nµy vÉn cßn ®ãng l¹i tõng m¶ng b¨ng to lín. §ång Mç nãi: - §Èy cöa vµo trong! H− Tróc ®−a tay ®Èy. C¸nh cöa tõ tõ më ra, míi më chõng mét th−íc th× mét luång khÝ l¹nh ®· x«ng th¼ng vµo mÆt. H− Tróc néi c«ng th©m hËu, nªn kh«ng sî rÐt. MÊy b÷a tr−íc ®©y y ë trªn ®Ønh nói cao ®©y tuyÕt ®äng còng ch¼ng biÕt rÐt m−ít lµ g×. Nh−ng lÇn nµy luång khÝ l¹nh x«ng ra mét c¸ch ®ét ngét, y ph¶i run lªn bÇn bËt. H− Tróc ®Èy c¸nh cöa më réng thªm ra th× thÊy bªn trong chÊt ®Çy nh÷ng bao v¶i ®ùng g¹o cao lªn ®Õn nãc, tùa hå nh− mét kho l−¬ng. MÐ t¶ cã lèi ®i vµo. Nhµ s− rÊt lÊy lµm kú, hái: - Sao kho l−¬ng nµy l¹i l¹nh ®Õn thÕ? §ång Mç c−êi nãi: - §ãng cöa l¹i ®i! Chóng ta vµo ®−îc trong kho n−íc ®¸ nµy lµ kh«ng viÖc g× råi! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc ng¹c nhiªn hái: - §©y lµ kho n−íc ®¸ chø kh«ng ph¶i kho l−¬ng −? Nhµ s− võa nãi võa ®ãng hai c¸nh cöa l¹i. §ång Mç vui vÎ nãi: - Ng−¬i vµo mµ coi! C¸nh cöa ®ãng l¹i råi, trong kho tèi mï mÞt, gi¬ bµn tay kh«ng tr«ng râ ngãn. H− Tróc mß mÉm ®i vÒ mÐ t¶. Cµng vµo s©u khÝ l¹nh l¹i cµng ghª gím. Tay tr¸i H− Tróc ®−a ra ch¹m vµo mét phiÕn ®¸ võa l¹nh võa cøng, biÕt ngay lµ mét khèi n−íc ®¸. Trong lóc H− Tróc ®ang lÊy lµm qu¸i dÞ th× §ång Mç bËt löa lªn, y tr«ng thÊy mét c¶nh l¹ lµ bèn mÆt toµn lµ nh÷ng khèi n−íc ®¸ lín vu«ng v¾n nh− nh÷ng viªn g¹ch to. ¸nh löa lËp loÌ chiÕu vµo nh÷ng khèi b¨ng lóc xanh lóc vµng, tr«ng thËt lµ mü ¶o. §ång Mç nãi: - Vµo n÷a ®i. Lóc nµy mô ®· ®øng xuèng råi. Mô lÊy tay vÞn vµo nh÷ng t¶ng n−íc ®¸ râ råi mét ch©n h÷u nh¶y lß cß ®i tr−íc. §i quanh mÊy khóc th× ®Õn mét gãc nhµ cã mét cöa ®éng lín th«ng xuèng d−íi ®−êng hÇm. H− Tróc ®i theo mô, thÊy cöa ®éng cã tõng bËc ®¸ ®i xuèng. §i hÕt bËc ®¸ th× tíi mét gian nhµ lín còng chøa n−íc ®¸. §ång Mç nãi: - Kho n−íc ®¸ nµy ch¾c cßn mét tÇng n÷a. Qu¶ nhiªn bªn d−íi tÇng thø hai l¹i cßn mét gian nhµ ®¸ lín n÷a vµ còng chøa ®Çy nh÷ng khèi n−íc ®¸. §ång Mç thæi t¾t löa ®i, ngåi xuèng nãi: - Chóng ta ®· vµo s©u tíi tÇng hÇm thø ba nµy th× con tiÖn nh©n kia cã quû qu¸i ®Õn ®©u ch−a ch¾c ®· t×m ®Õn n¬i ®−îc. Mô nãi xong thë phµo mét c¸i, mÊy b÷a nay tuy ngoµi mÆt mô vÉn trÊn tÜnh nh− th−êng mµ trong lßng rÊt nao nóng. Mét phÇn v× mô lo nh÷ng tay cao thñ ë n−íc T©y H¹ ®«ng nh− kiÕn, lµm sao tr¸nh cho ®−îc tai m¾t bän nµy; mét phÇn lóc nµo còng ph¶i vËn khÝ, ®Çu ãc c¨ng th¼ng ®Õn b©y giê míi h¬i yªn lßng. H− Tróc thay bèn bÒ khÝ l¹nh thÊm vµo ng−êi th× thë dµi nãi: - L¹ thËt! L¹ thËt! §ång Mç hái: - Cã chi mµ l¹? H− Tróc ®¸p: - Trong hoµng cung n−íc T©y H¹ hä chøa lµm g× nh÷ng khèi n−íc ®¸ v« gi¸ trÞ nµy? §ång Mç c−êi ®¸p: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Nh÷ng khèi n−íc ®¸ nµy vÒ mïa ®«ng th× ch¼ng ®¸ng g×, nh−ng ®Õn mïa viªn nhiÖt th× quý b¸u v« ngÇn. Ng−¬i thö nghÜ mµ coi, nh÷ng khi nãng bøc må h«i ®Çm ®×a, nÕu cã mét vµi t¶ng n−íc ®¸ ®Ó bªn m×nh sÏ sung s−íng biÕt bao? ThÕ råi trµ sen, chÌ ®Ëu hay n−íc b¹c hµ, b¸ch hîp mµ bá mÊy h¹t n−íc ®¸ vµo , mïi vÞ sÏ th¬m ngon biÕt mÊy. H− Tróc tØnh ngé nãi: - TuyÖt diÖu! TuyÖt diÖu! Nh−ng ®em nh÷ng t¶ng nh÷ng ®¸ lín thÕ nµy vµo trong kho tèn biÕt bao c«ng tr×nh. Lµm thÕ ch¼ng ho¸ ra tèn kÐm l¾m −? §ång Mç bËt c−êi ®¸p: - §øc hoµng ®Õ quyÒn hµnh réng lín, nhÊt h« b¸ch øng th× muèn lµm g× mµ ch¼ng ®−îc, cã qu¶n ng¹i chi ®Õn hao phÝ nh©n lùc? H− Tróc gËt ®Çu ®¸p: - Lµm hoµng ®Õ kÓ ra còng s−íng thËt, nh−ng cµng s−íng l¾m l¹i cµng tæn ©m ®øc. Tr−íc nay tiÒn bèi ®· vµo ®©y bao giê ch−a mµ mçi khi bän ngù tiÒn thÞ vÖ tuÇn tra ®Õn khu vùc nµo th× tiÒn bèi ®Òu biÕt râ? §ång Mç ®¸p: - Ta ®Õn kiÕm con tiÖn nh©n ®ã ®Ó röa hËn, dÜ nhiªn ®· tíi hoµng cung nµy nhiÒu lÇn chø kh«ng ph¶i mét. ^^^ bän thÞ vÖ nµy cßn c¸ch xa ngoµi m−êi tr−îng ta ®· nghe râ råi, cã chi lµ l¹? H− Tróc khen r»ng: - µ! TÐ ra lµ thÕ! TiÒn bèi ®−îc trêi cho mét ®«i thÇn nhÜ ng−êi th−êng kh«ng thÓ b× kÞp. §ång Mç nãi: - Cã ph¶i trêi cho thÇn nhÜ g× ®©u? §ã lµ do sù luyÖn tËp mµ ra. H− Tróc nghe mô nãi vËy chît nghÜ ®Õn c«ng cuéc tu luyÖn cña mô ë trong kho n−íc ®¸ nµy ch¼ng cã chim mu«ng chi hÕt th× lÊy ®©u ra m¸u t−¬i cho mô uèng? Ch¼ng hiÓu mô lµm thÕ nµo ®Ó luyÖn ®−îc m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n"? H− Tróc l¹i nghÜ ®Õn ngoµi kia dï cã nhiÒu l−¬ng thùc, nh−ng ë trong kho b¨ng nµy kh«ng cã c¸ch nµo ®èt löa nÊu chÝn ®−îc, ch¼ng lÏ ®µnh ¨n g¹o sèng −? §ång Mç thÊy nhµ s− håi l©u kh«ng lªn tiÕng liÒn hái: - Ng−¬i nghÜ g× vËy? H− Tróc liÒn tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh cho §ång Mç nghe. §ång Mç c−êi nãi: - Ng−¬i t−ëng trong nh÷ng bao t¶i kia lµ l−¬ng thùc c¶ ®ã sao? Kh«ng ph¶i ®©u, toµn lµ bao c¸t c¶ ^^^, ng−¬i cã thÓ ¨n c¸t ®Ó sèng ®−îc kh«ng? H− Tróc nãi: - NÕu vËy th× chóng ta ph¶i ra ngoµi t×m kiÕm thøc ¨n −? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung §ång Mç ®¸p: - Trong nhµ bÕp thiÕu g× gµ vÞt? Cã ®iÒu m¸u gµ, vÞt, dª, lîn kh«ng ®−îc tèt b»ng m¸u dª rõng vµ h−¬u nai nh− ë trªn ®Ønh nói tuyÕt mµ th«i. VËy chóng ta ph¶i vµo ngù hoa viªn ®Ó b¾t nh÷ng con h¹c, con c«ng hay chim uyªn −¬ng, chim anh vò. M¸u ®Ó ta uèng, thÞt ®Ó ng−¬i ¨n, thÕ lµ ®−îc råi. H− Tróc véi nãi: - Kh«ng ®−îc! Kh«ng ®−îc! TiÓu t¨ng khi nµo d¸m s¸t sinh vµ ¨n mÆn! Råi y nghÜ bông: - §ång Mç ®· ®Õn ®−îc n¬i an toµn råi, ch¾c ch¼ng cÇn ph¶i cã m×nh hé vÖ n÷a. NghÜ vËy liÒn nãi: - TiÒn bèi! Ng−êi ta th−êng nãi: "§· kh«ng ®ång ®¹o th× kh«ng cïng m−u tÝnh víi nhau ®−îc". TiÓu t¨ng lµ ®Ö tö nhµ PhËt kh«ng thÓ nh×n tiÒn bèi s¸t sinh ®−îc. VËy tiÓu t¨ng xin c¸o tõ. §ång Mç hái: - Ng−¬i ®Þnh ®i ®©u? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng vÒ chïa ThiÕu L©m. §ång Mç c¶ giËn nãi: - Ng−¬i kh«ng ®i ®−îc mµ ph¶i ë l¹i ®©y gióp ta. Khi nµo ta luyÖn thÇn c«ng xong, giÕt ®−îc con tiÖn nh©n ®ã råi, bÊy giê ta sÏ tr¶ ng−¬i vÒ chïa ThiÕu L©m. H− Tróc nghe mô nãi chê luyÖn c«ng xong ®Ó giÕt Lý Thu Thuû th× l¹i cµng kh«ng muèn ë gÇn mô cho thªm téi nghiÖt, liÒn ®øng dËy nãi: - TiÒn bèi! TiÓu t¨ng muèn khuyªn tiÒn bèi nh−ng tiÒn bèi nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu nghe. Huèng chi tiÓu t¨ng kiÕn thøc hÑp hßi, miÖng l−ìi vông vÒ, ch¼ng biÕt t×m c©u g× khuyªn gi¶i cho ®−îc, chØ nghÜ r»ng mèi oan thï nªn cëi ra chí nªn th¾t chÆt. Lóc nµo bu«ng tay ®−îc th× bu«ng ngay. H− Tróc võa nãi võa ®i vÒ phÝa nh÷ng bËc ®¸. §ång Mç qu¸t lªn: - Ng−¬i ®øng l¹i ®·! Ta kh«ng b»ng lßng cho ng−¬i ®i! H− Tróc nãi: - TiÓu t¨ng xin ®i th«i... H− Tróc muèn nãi thªm: "Mong r»ng tiÒn bèi luyÖn thÇn c«ng xong xu«i mét c¸ch b×nh yªn". Nh−ng y l¹i nghÜ nÕu mô luyÖn th©n c«ng xong th× ch¼ng nh÷ng mét m×nh Lý Thu Thuû khã toµn tÝnh m¹ng mµ c¶ bän ¤ l·o ®¹i, ba m−¬i s¸u ®éng chóa, b¶y m−¬i hai ®¶o chóa, cïng bän Mé Dung Phôc, BÊt B×nh ®¹o nh©n còng khã lßng mµ tho¸t khái tay mô. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc cµng nghÜ cµng lo, kh«ng nãi g× n÷a, ch©n b−íc lªn bËc ®¸... §ét nhiªn hai gèi nhòn ra, ng· l¨n xuèng ®ã, kh«ng nhóc nhÝch ®−îc. H− Tróc biÕt m×nh ®· bÞ §ång Mç ®iÓm huyÖt. Trong nhµ hÇm tèi mï mÞt, ng−êi mô kh«ng nhóc nhÝch, mô ^^^ gi¬ tay lªn kh«ng mµ ®iÓm tróng huyÖt ®¹o. H− Tróc biÕt r»ng ®øng tr−íc nh÷ng tay cao thñ nh− mô th× ng−êi ta an bµi m×nh thÕ nµo th× m×nh ®µnh chÞu nh− vËy, chø kh«ng tµi nµo kh¸ng cù ®−îc. ThÕ råi lßng y b×nh tÜnh, miÖng ®äc kinh: - Tu ®¹o cùc khæ, ph¶i nghÜ kiÕp tr−íc. Bá gèc theo ngän, sinh lßng yªu ghÐt. KiÕp nay kh«ng lçi, nh÷ng téi kiÕp tr−íc, ph¶i sao cho vËy, kh«ng nªn o¸n tr¸ch. GÆp khæ ch¼ng lo buån míi lµ ng−êi ®¹t ®¹o. §ång Mç hái xen vµo: - Ng−¬i ®äc kinh thæ t¶ g× thÕ? H− Tróc ®¸p: - A di ®µ PhËt! §ã lµ "NhËp ®¹o tø h¹nh kinh" cña §øc §¹t Ma Tæ s−. §ång Mç nãi: - §¹t Ma lµ tæ s− ph¸i ThiÕu L©m. Ta cø t−ëng y cã tµi ^^^ thiªn triÖt ®Þa, tÐ ra chØ lµ mét nhµ s− thèi tha, t− c¸ch ch¼ng kh¸c ng−êi ®µn bµ n«ng c¹n. H− Tróc nãi: - A di ®µ PhËt! TiÒn bèi ch¼ng nªn nãi cµn mµ mang thªm nhiÒu téi nghiÖt vµo th©n. §ång Mç c¶ giËn nãi: - Theo c¸i kinh ph¶i giã cña ng−¬i võa ®äc ®ã th× kÎ tu ®¹o nÕu gÆp ph¶i ®iÒu khèn khæ lf do téi ë kiÕp tr−íc nªn ph¶i cam t©m chÞu ®ùng kh«ng ®−îc o¸n tr¸ch. ThÕ th× bÊt luËn ta ®©y cã dµy xÐo ng−êi thÕ nµo, ng−¬i còng cam t©m chÞu ®ùng chø ch¼ng o¸n tr¸ch ph¶i kh«ng? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng PhËt ph¸p h·y cßn n«ng c¹n bÞ ngo¹i mµ x©m ^^^ néi mµ còng muèn bµnh tr−íng. TiÓu t¨ng chØ lo kh«ng kh¸ng cù næi. §ång Mç nãi: - HiÖn nay trong m×nh ng−êi ®· mÊt s¹ch c«ng phu ThiÕu L©m, chØ cßn mét chót vâ häc cña ph¸i Tiªu Dao mµ th«i. ThÕ lµ c¸i cò mÊt ®i, míi ch−a ®ñ. Ng−¬i h·y nghe lêi ta, häc cho hÕt nh÷ng thÇn c«ng cña ph¸i Tiªu Dao ®Ó trë thµnh mét tay thiªn h¹ v« ®Þch, h¸ ch¼ng vinh quang −? H− Tróc hai tay ch¾p ®Ó tr−íc ngùc niÖm kinh: - Chóng sinh v« ng·. Khèn khæ hay sung s−íng lµ tuú á tóc duyªn. VÝ b»ng ®−îc h−ëng vinh quang lµ nhê nh©n qu¶ kiÕp tr−íc. Nh−ng hÕt duyªn råi l¹i nh− kh«ng ch¼ng cã chi ®¸ng mõng! VËy ®−îc h−ëng h¹nh phóc hay chÞu khæ së, ta ph¶i tÜnh t©m mµ tuú theo duyªn kiÕp. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung §ång Mç qu¸t lªn: - §õng nãi bËy! Vâ c«ng ng−¬i cßn thÊp kÐm, ®i còng bÞ ng−êi ta khinh khi, tû nh− ng−¬i bÞ ta phong to¶ huyÖt ®¹o, hay ta muèn ®¸nh muèn chöi ng−¬i lµ ng−êi kh«ng chèng l¹i ®−îc. NÕu thÇn c«ng ta ch−a luyÖn xong, cø nÊp l¸nh trong nµy, ®Ó cho con tiÖn nh©n Lý Thu Thuû ë ngoµi lµm m−a lµm giã. S− phô ng−¬i b¶o ng−¬i mang bøc ho¹ ®å ®i vÒ phÝa T©y còng kh«ng ngoµi môc ®Ých ®i t×m ng−êi ®Ó häc vâ c«ng ®Æng h¹ cho xong tªn tiÓu quû §inh Xu©n Thu. Trªn câi ®êi nµy, kÎ m¹nh lÊn ¸p, kÎ yÕu chÞu nhôc. Ng−¬i muèn ®−îc yªn vui th× ngoµi c¸ch luyÖn tËp thÇn c«ng ®Ó thµnh thiªn h¹ v« ®Þch, kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c n÷a. H− Tróc l¹i ®äc kinh: - Ng−êi trªn câi ®êi, ai còng tham lam, cÇu danh cÇu lîi. Cöa PhËt gi¸c ngé kh¸c xa phµm tôc, gi÷ yªn câi lßng, mÆc th©n biÕn chuyÓn. Tam giíi ®Òu ch¼ng cã ai yªn phËn. S¸ch kinh d¹y r»ng: "Cßn cÇu c¹nh th× cßn khæ n·o, ng−êi kh«ng cÇu c¹nh míi yªn vui". Tuy H− Tróc chØ ®äc kinh chø kh«ng niÖm PhËt, nh−ng pho "NhËp ®¹o tø hµnh kinh" nhµ s− ®· thuéc lßng, ®äc tr¬n nh− ch¸o. C©u nµo còng bao hµm ý nghÜa b¸c kh−íc lêi nãi cña §ång Mç. §ång Mç vèn tÝnh ngang ng¹nh hiÕu th¾ng. MÊy chôc n¨m trêi hÔ mô ®· më miÖng c©u nµo lµ ai còng ph¶i nghe, kh«ng mét ng−êi nµo d¸m c·i l¹i. Trong ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o thiÕu chi kú nh©n dÞ sÜ còng nh÷ng tay ngang ng−îc kiªu ng¹o, mµ ng−êi nµo còng coi mô nh− mét vÞ thiªn thÇn. B÷a nay mô bÞ mét vÞ tiÓu hoµ th−îng dïng lêi kinh biÖn b¸c, khiÕn mô cøng häng kh«ng biÕt nãi sao. Mô tøc qu¸ d¬ tay ph¶i lªn nh»m ®¸nh vµo ®Ønh ®Çu H− Tróc. Nh−ng tay mô ch−a ®Ëp xuèng tíi huyÖt "B¸ch Héi", ®ét nhiªn mô nghÜ thÇm: - NÕu ph¶i ®Ëp chÕt tªn tiÓu hoµ th−îng nµy, tÊt y cho ta lµ ^^^ lý. Ta pahØ lµm cho y biÕt lµ y tr¸i míi ®−îc. Mô liÒn thu tay vÒ ngåi yªn lÆng råi ch¨m chó ®iÒu d−ìng c«ng lùc. Mét lóc sau, mô b−íc lªn mét bùc ®¸ ®Èy cöa ®i ra, bÎ mét cµnh c©y lµm gËy chèng råi ®i th¼ng vµo ngù viªn. HiÖn nµy c«ng lùc §ång Mç ®· tiÕn bé l¾m råi. Tuy mô côt mét ch©n mµ th©n ph¸p vÉn ^^^ nh− chiÕc l¸. Bèn ngù tiÒn thÞ vÖ ch¼ng mét ai hay biÕt. §ång Mç vµo ngù viªn b¾t hai con h¹c tr¾ng vµ hai con c«ng quay vÒ kho chøa n−íc ®¸. H− Tróc nghe râ mô ra ®i, råi lóc quay vÒ l¹i cã tiÕng chim kªu xµo x¹c n÷a. H− Tróc niÖm mÊy tiÕng A di ®µ PhËt. Y kh«ng biÕt lµm thÕ nµo ®µnh bá mÆc kÖ mô. H«m sau trong kho n−íc ®¸ tèi om ngµy còng nh− ®ªm, nh−ng §ång Mç thÊy ch©n khÝ nhén nh¹o, biÕt lµ giê luyÖn c«ng ®· tíi, l¹i c¾n cæ con h¹c tr¾ng ®Ó hót m¸u. Mô luyÖn xong m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" toan c¾n cæ nèt con h¹c kia. H− Tróc nghe tiÕng h¹c kªu, liÒn cÊt lêi khuyªn gi¶i: - Cßn con nµy tiÒn bèi ®Ó mai mµ dïng, hµ tÊt ph¶i giÕt chÕt mét sinh m¹ng? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung §ång Mç c−êi ®¸p: - Ta cã lßng tèt muèn giÕt cho ng−¬i ¨n. H− Tróc c¶ kinh nãi: - Kh«ng kh«ng! Ch¼ng khi nµo tiÓu t¨ng l¹i ¨n thÞt. §ång Mç gi¬ tay tr¸i ra n¾m lÊy c»m y. H− Tróc kh«ng kh¸ng cù ®−îc ®µnh ph¶i h¸ miÖng ra. §ång Mç dèc ng−îc con h¹c tr¾ng lªn cho tiÕt h¹c ch¶y hÕt vµo miÖng y. H− Tróc thÊy mét dßng m¸u nãng tu«n vµo cæ m×nh, cè g¾ng phong to¶ cæ häng, nh−ng ®· bÞ ®iÓm huyÖt kh«ng lµm sao ®−îc. Nhµ s− võa c¨m tøc võa bån chån. Hai dßng lÖ nãng hæi trµo ra khoÐ m¾t. §ång Mç dèc hÕt tiÕt h¹c vµo miÖng H− Tróc råi, liÒn ®Ó tay lªn huyÖt "Linh §µi" sau l−ng nhµ s− ®Ó gióp y vËn chuyÓn ch©n khÝ. Mô l¹i ®iÓm hai huyÖt "Quan Nguyªn" vµ "Thiªn §ét" ®Ó nhµ s− kh«ng cßn c¸ch nµo möa ra ®−îc n÷a. Mô c−êi h× h× nãi: - TiÓu hoµ th−îng! Giíi luËt cña nhµ PhËt kh«ng ®−îc ¨n mÆn, thÕ lµ ng−¬i ph¸ giíi råi ph¶i kh«ng? NhÊt giíi ®· ph¸ råi th× ph¸ lu«n nhÞ giíi n÷a còng ch¼ng hÒ chi. Hõ! Trªn ®êi ai ®· chèng ®èi ta th× ta chèng ®èi l¹i cho ®Õn cïng. Ta quyÕt lµm cho nhµ ng−¬i kh«ng thµnh hoµ th−îng ®−îc. H− Tróc võa c¨m tøc võa ®au khæ kh«ng nãi lªn lêi. §ång Mç l¹i nãi mãc: - Kinh PhËt ®· nãi: "Cßn cÇu c¹nh lµ cßn khæ n·o, ng−êi kh«ng cÇu c¹nh míi yªn vui". Ng−¬i mét lßng cè gi÷ PhËt ph¸p thÕ lµ cã cÇu c¹nh råi ®ã. CÇu kh«ng ®−îc trong lßng ®au khæ. ChØ nªn yªn t©m mµ chøa ®ùng, mÆc cho t×nh thÕ biÕn chuyÓn. PhËt giíi theo ®−îc th× theo, kh«ng theo ®−îc th× th«i. ThÕ míi lµ v« cÇu. Ha! Ha! © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2