Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 92

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

61
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 92', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 92

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø chÝn m−¬i hai §ång Mç Ðp nhµ s− ph¸ giíi Tèi h«m Êy §ång Mç nÆng lêi tho¸ m¹ V« Nhai Tö vµ Lý Thu Thuû, kh«ng kiªng dÌ bÊt cø mét danh tõ ®ª tiÖn th« tôc nµo. H− Tróc tai nghe mô chöi rña cùc kú ®éc ¸c khiÕn cho nhµ s− lóc bÊy giê nghÜ ®Õn ®iÒu nh©n qu¶ theo thuyÕt nhµ PhËt nªn th−¬ng h¹i mô h¬n lµ c¨m hËn. H− Tróc muèn më lêi khuyªn can §ång Mç nh−ng miÖng l−ìi vông vÒ nªn l¹i th«i. H«m sau Thiªn S¬n §ång Mç l¹i truyÒn thô cho H− Tróc khÈu quyÕt vÒ ch−ëng ph¸p thø hai. §Õn buæi chiÒu ngµy thø n¨m, trªn ®−êng th¼ng tiÕn bçng thÊy phÝa tr−íc cã khãi löa trï mËt, th× hai ng−êi ®· tr−íc mét toµ thµnh lín. §ång Mç nãi: - §©y lµ Linh Ch©u, thµnh ®« n−íc T©y H¹, ng−¬i cßn mÊy c¸i khÈu quyÕt vÒ phÐp "cÇm n·" ch−a thuéc hÕt. VËy ®ªm nay t¹m tró ë ngoµi phÝa T©y thµnh Linh Ch©u, ®Ó mai s¸ng chóng ta cßn ph¶i ®i lu«n h¬n hai tr¨m dÆm n÷a råi míi quay trë l¹i Linh Ch©u ®−îc. H− Tróc ng¹c nhiªn hái: - T¹i sao chóng ta kh«ng th¼ng ®Õn Linh Ch©u mµ ph¶i ®i thªm mÊy tr¨m dÆm n÷a? §ång Mç ®¸p: - §−¬ng nhiªn lµ chóng ta ph¶i ®Õn Linh Ch©u, nÕu kh«ng th× sao gäi lµ vµo s©u hiÓm ®Þa ®−îc? L¹i qua mét ngµy n÷a, H− Tróc ®· thuéc lßng nh÷ng khÈu quyÕt vÒ s¸u chiªu "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ". §ång Mç nh©n lóc ë ngoµi c¸nh ®ång réng, truyÒn thô cho H− Tróc vÒ c¸ch ¸p dông nh÷ng khÈu quyÕt ®ã. V× mô bÞ ®øt mét ch©n nªn ph¶i ngåi bÖt xuèng ®Êt ®Ó chØ ®iÓm nh÷ng chiªu thøc cho H− Tróc. M«n "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" tuy chØ cã s¸u chiªu nh−ng nã bao hµm nh÷ng tinh tuý vÒ vâ häc cña ph¸i Tiªu Dao. Trong ch−ëng ph¸p vµ phÐp cÇm n· l¹i bao gåm c¶ kiÕm ph¸p, ®ao ph¸p, tiªn ph¸p, ch−ëng ph¸p, tr¶o ph¸p vµ thñ ph¸p cïng lµ nh÷ng tuyÖt chiªu ®Ó sö dông binh khÝ. V× m«n nµy biÕn ho¸ th©m diÖu rÊt lµ phøc t¹p nªn H− Tróc kh«ng thÓ trong mét lóc häc nhiÒu qu¸ ®−îc. Thiªn S¬n §ång Mç nãi: - M«n "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" nµy cña ta vÜnh viÔn kh«ng ai häc ®−îc hoµn toµn. Sau nµy néi c«ng ng−¬i cµng cao th× ng−¬i biÕt cµng réng. BÊt luËn lµ nh÷ng chiªu thøc vâ c«ng nµo trong thiªn h¹, ng−¬i chØ dïng s¸u chiªu "chiÕt mai thñ" lµ cã thÓ ho¸ gi¶i ®−îc hÕt. §iÒu cÇn nhÊt lµ ph¶i häc cho kü. KhÈu quyÕt th× ng−¬i ®· thuéc lßng c¶ råi. Tõ nay trë ®i, ®¹t tíi tr×nh ®é nµo lµ tuú ë ng−¬i ®Êy. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc nãi: - Së dÜ tiÓu t¨ng mµ häc m«n "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" còng chØ v× lý do b¶o vÖ cho tiÒn bèi mµ th«i. Thiªn S¬n §ång Mç ®Ó ý dßm ngã hÕt mÐ t¶ qua mÐ h÷u cña H− Tróc, tùa hå nh− nh×n xem mét qu¸i vËt g× Ýt thÊy ë trªn ®êi. NÐt mÆt mô ra chiÒu kinh dÞ. Håi l©u mô míi thë dµi nãi: - PhÐp "Thiªn S¬n chiÕt mai thñ" cña ta so víi vâ c«ng ph¸i ThiÕu L©m cßn cao th©m ¶o diÖu h¬n. VËy ng−¬i h·y cè g¾ng häc tËp vµ ghi nhí nh÷ng khÈu quyÕt mµ ta ®· dËy, sau nµy ng−¬i sÏ trë thµnh v« ®Þch thiªn h¹. Ng−¬i cø kh− kh− gi÷ lÊy ph¸i ThiÕu L©m th× ch¼ng kh¸c g× bá viªn ngäc quý ®Ó gi÷ lÊy mét m¶nh ngãi tÇm th−êng. ThËt lµ ngu dèt hÕt chç nãi! Ta còng biÕt r»ng ng−¬i khã mµ quªn h¼n nguån gèc ®−îc. VËy ng−¬i h·y nh¾m m¾t l¹i nghØ ng¬i mét chót, chê cho trêi tèi sÏ vµo thµnh Linh Ch©u. Vµo kho¶ng canh hai ®ªm h«m Êy, §ång Mç b¶o H− Tróc câng m×nh lªn vai, ch¹y th¼ng tíi thµnh Linh Ch©u. §Õn n¬i, nhµ s− liÒn nh¶y qua vßng thµnh vµo ®Õn ch©n t−êng tõ tõ h¹ m×nh xuèng. Trong thµnh vµ ngoµi thµnh cuéc phßng bÞ rÊt lµ nghiªm mËt, tõng ®éi kþ binh thiÕt gi¸p cÇm ®uèc gi¬ cao lªn ®i l¹i tuÇn tiÔu. Qu©n ®éi n−íc T©y H¹ binh c−êng m· tr¸ng, uy thÕ cùc thÞnh. H− Tróc tuy kiÕn thøc hÑp hßi nh−ng chuyÕn nµy y ra khái chïa xuèng nói, däc ®−êng ®· gÆp qu©n Tèng nhan nh¶n, nh−ng so víi qu©n ®éi T©y H¹ th× thÊy cßn kÐm xa. §ång Mç nãi nhá chØ ®iÓm cho nhµ s−, b¶o y ®i s¸t vµo ch©n t−êng cao ch¹y th¼ng vÒ phÝa t©y b¾c. H− Tróc ®i chõng ®−îc h¬n ba dÆm, bçng thÊy lÇu cao ngÊt trêi. Sau toµ lÇu nµy, nhµ cöa san s¸t vµ c¸ch kiÕn tróc cùc kú hïng vÜ. Trªn nãc nhµ ¸nh s¸ng chãi läi v× m¸i nhµ toµn lîp b»ng ngãi thuû tinh. H− Tróc thÊy nh÷ng nãc toµ nhµ nµy còng t−¬ng tù nh− nh÷ng nhµ trong khu vùc chïa ThiÕu L©m nh−ng cßn rùc rì xa hoa h¬n nhiÒu. Y khÏ lªn tiÕng: - A di ®µ PhËt! N¬i ®©y d−êng nh− còng lµ mét ng«i chïa lín? §ång Mç kh«ng nhÞn ®−îc ph¶i bËt c−êi nãi: - TiÓu hoµ th−îng thËt ch¼ng biÕt g×. §©y lµ hoµng cung n−íc T©y H¹ chø cã ph¶i chïa chiÒn nµo ®©u. H− Tróc giËt m×nh ®¸nh thãt mét c¸i hái: - §©y lµ hoµng cung −? Chóng ta vµo lµm chi? §ång Mç ®¸p b»ng mét giäng ìm ê: - §Ó nhê ®øc Hoµng ®Õ che chë cho. Con mô Lý Thu Thuû kh«ng t×m thÊy thi thÓ ta, biÕt ta ch−a chÕt, ch¾c h¾n sÏ sôc t×m kh¾p n¬i. Trong vßng hai m−¬i dÆm vu«ng, ch¾c chØ cã mét n¬i h¾n kh«ng sôc t×m ®Õn tøc lµ nhµ h¾n. H− Tróc nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - TiÒn bèi thiÖt lµ ng−êi th«ng minh diÖu kÕ. Chóng ta cã chç t¹m tró ®−îc mét ngµy lµ c«ng lùc tiÒn bèi l¹i t¨ng thªm ®−îc mét n¨m. VËy chóng ta cø vµo trong nhµ Lý Thu Thuû mµ Èn. §ång Mç ®¸p: - Th× nhµ y ë ®©y chø ®©u. Ng−¬i ph¶i cÈn thËn, cã ng−êi ®i tíi ®ã! H− Tróc chïn ng−êi l¹i nÊp vµo gãc t−êng. Bçng thÊy bèn bãng ng−êi tõ mÐ §«ng ®i l¹i. Lóc t¸m ng−êi gÆp nhau, hä khÏ vç tay mét c¸i råi quay trë l¹i. Th©n ph¸p t¸m ng−êi nµy rÊt mau lÑ, ch¾c ch¾n vâ c«ng hä kh«ng ph¶i h¹ng tÇm th−êng. §ång Mç nãi: - Bän ngù tiÒn thÞ vÖ ®i khái råi, ng−êi mau mau nh¶y vµo phÝa trong bøc t−êng nµy. ChØ l¸t sau l¹i cã bän tuÇn tiÔu kh¸c ®Õn ngay ®Êy. H− Tróc thÊy khÝ thÕ qu©n m· oai nghiªm th× kh«ng khái khiÕp sî, run run nãi: - Trong hoµng cung nµy cã rÊt nhiÒu tay cao thñ, kh«ng chõng bän hä ph¸t gi¸c ra chóng ta vµo ®©y råi. ThiÖt lµ nguy hiÓm! Chóng ta cã nªn vµo nhµ Lý Thu Thuû n÷a hay kh«ng? §ång Mç tøc giËn nãi: - Ta ®· b¶o ®©y lµ nhµ Lý Thu Thuû råi mµ! H− Tróc hái: - Sao lóc n·y tiÒn bèi l¹i b¶o ®©y lµ hoµng cung? §ång Mç ®¸p: - Ngèc hoµ th−îng! Con tiÖn nh©n ®ã lµ Hoµng th¸i phi th× nhµ h¾n ë trong hoµng cung nµy chø cßn ë ®©u n÷a? H− Tróc kh«ng bao giê ngê tíi Lý Thu Thuû l¹i lµ Hoµng th¸i phi n−íc T©y H¹. Nhµ s− cßn ®ang ng¬ ngÈn th× l¹i thÊy bèn bãng ng−êi tõ phÝa B¾c ®i tíi. Chê cho bän nµy ®i qua H− Tróc nãi: - TiÒn... Nhµ s− võa míi nãi ra ®−îc mét ch÷ "tiÒn" th× §ång Mç ®· gi¬ tay ra bÞt miÖng y. Nhµ s− cßn ®ang ng¬ ng¸c, bçng thÊy sau bøc t−êng cao l¹i cã bèn bãng ng−êi lÆng lÏ ®i tíi. Bèn bãng ng−êi xuÊt hiÖn mét c¸ch ®ét ngét kh«ng ai ngê bän hä l¹i nÊp trong bãng tèi. Bèn ng−êi ®i khái råi §ång Mç l¹i vç l−ng H− Tróc nãi: - §i vµo con ®−êng nhá nµy! H− Tróc thÊy m−êi s¸u ng−êi ®i tuÇn võa råi, th× biÕt r»ng m×nh ®ang ë chç cùc kú nguy hiÓm. NÕu kh«ng cã §ång Mç chØ ®iÓm tÊt ®· bÞ bän hä ph¸t gi¸c ra råi. B©y giê nhµ s− kh«ng nghÜ ngîi g× n÷a, nhÊt nhÊt tu©n theo lêi §ång Mç, câng mô ®i vµo ®−êng hÎm. Hai bªn ®−êng hÎm ®Òu cã t−êng cao. Thùc ra ®©y chØ lµ mét hÎm nhá gi÷a hai toµ l©u ®µi. Hai ng−êi ®i qua con ®−êng nhá hÑp th× mét ®Õn khãm mÉu ®¬n, liÒn nÊp vµo ®ã mét lóc Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ®Ó chê cho t¸m tªn ngù tiÒn thÞ vÖ ®i khái råi lËp tøc xuyªn qua mét hßn non bé lín. Hßn non bé nµy lèi ®i ngãc ng¸ch dÉn vÒ phÝa B¾c, dµi cã ®Õn n¨m s¸u chôc tr−îng. H− Tróc nghe lêi §ång Mç chØ ®iÓm, mçi lÇn chØ ®i ®−îc mÊy tr−îng råi dõng b−íc l¹i m«t lóc. Mµ l¹ thay, mçi lÇn H− Tróc dõng l¹i ®Òu thÊy bän ngù tiÒn thÞ vÖ ®i tuÇn qua ®ã, tùa hå §ång Mç chØ huy ®¸m ngù tiÒn thÞ vÖ nµy vËy. Chóng ®i tuÇn nh÷ng ®©u, vµo giê nµo mô ®Òu biÕt hÕt, kh«ng sai chót nµo. H− Tróc lóc Èn lóc hiÖn ®i nh− vËy chõng ®é nöa giê th× ®Õn mét khu, bèn mÆt toµn lµ nh÷ng gian nhµ thÊp bÐ hñ lËu. Tõ ®©y kh«ng thÊy bän thÞ vÖ xuÊt hiÖn n÷a. §ång Mç trá c¨n nhµ ®¸ lín ë vÒ mÐ t¶ phÝa tr−íc nãi: - Vµo ®©y! H− Tróc thÊy tr−íc c¨n nhµ ®¸ nµy lµ mét kho¶ng ®Êt trèng kh¸ réng. ¸nh tr¨ng chiÕu xuèng s¸ng tá, mµ chung quanh ch¼ng cã chç nµo Èn nóp ®−îc. H− Tróc liÒn hÝt m¹nh mét h¬i ch©n khÝ råi tung ng−êi nh¶y vÒ phÝa tr−íc th× thÊy mét tßa nhµ ®¸, x©y b»ng nh÷ng phiÕn ®¸ vu«ng ®Õn n¨m th−íc, dµy v« cïng. Cöa toµ th¹ch thÊt nµy lµ t¸m c©y tïng ®¶o vu«ng ®Ó khÝt liÒn vµo nhau. §ång Mç nãi: - Mau mau kÐo cöa lín mµ vµo trong ®ã ®i! H− Tróc ngËp ngõng hái: - Lý Thu Thuû ë ®©y −? §ång Mç ®¸p: - Kh«ng ph¶i! KÐo cöa vµo ®i! H− Tróc n¾m lÊy c¸i vßng s¾t ®ãng vµo cöa kÐo chÖch ra mét bªn. Cöa më ra, bªn trong l¹i cßn mét tÇng cöa n÷a. H¬i l¹nh bèc ra kh«ng kh¸c tiÕt träng ®ång. Lóc nµy ®ang th¸ng ba. Trªn ®Ønh nói cao tuy cßn tuyÕt ®äng, nh−ng d−íi ®Êt th× ®· b¨ng r÷a tuyÕt tan, tr¨m hoa ®ua në tr«ng tùa gÊm thªu. ThÕ mµ tÇng cöa trong nµy vÉn cßn ®ãng l¹i tõng m¶ng b¨ng to lín. §ång Mç nãi: - §Èy cöa vµo trong! H− Tróc ®−a tay ®Èy. C¸nh cöa tõ tõ më ra, míi më chõng mét th−íc th× mét luång khÝ l¹nh ®· x«ng th¼ng vµo mÆt. H− Tróc néi c«ng th©m hËu, nªn kh«ng sî rÐt. MÊy b÷a tr−íc ®©y y ë trªn ®Ønh nói cao ®©y tuyÕt ®äng còng ch¼ng biÕt rÐt m−ít lµ g×. Nh−ng lÇn nµy luång khÝ l¹nh x«ng ra mét c¸ch ®ét ngét, y ph¶i run lªn bÇn bËt. H− Tróc ®Èy c¸nh cöa më réng thªm ra th× thÊy bªn trong chÊt ®Çy nh÷ng bao v¶i ®ùng g¹o cao lªn ®Õn nãc, tùa hå nh− mét kho l−¬ng. MÐ t¶ cã lèi ®i vµo. Nhµ s− rÊt lÊy lµm kú, hái: - Sao kho l−¬ng nµy l¹i l¹nh ®Õn thÕ? §ång Mç c−êi nãi: - §ãng cöa l¹i ®i! Chóng ta vµo ®−îc trong kho n−íc ®¸ nµy lµ kh«ng viÖc g× råi! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc ng¹c nhiªn hái: - §©y lµ kho n−íc ®¸ chø kh«ng ph¶i kho l−¬ng −? Nhµ s− võa nãi võa ®ãng hai c¸nh cöa l¹i. §ång Mç vui vÎ nãi: - Ng−¬i vµo mµ coi! C¸nh cöa ®ãng l¹i råi, trong kho tèi mï mÞt, gi¬ bµn tay kh«ng tr«ng râ ngãn. H− Tróc mß mÉm ®i vÒ mÐ t¶. Cµng vµo s©u khÝ l¹nh l¹i cµng ghª gím. Tay tr¸i H− Tróc ®−a ra ch¹m vµo mét phiÕn ®¸ võa l¹nh võa cøng, biÕt ngay lµ mét khèi n−íc ®¸. Trong lóc H− Tróc ®ang lÊy lµm qu¸i dÞ th× §ång Mç bËt löa lªn, y tr«ng thÊy mét c¶nh l¹ lµ bèn mÆt toµn lµ nh÷ng khèi n−íc ®¸ lín vu«ng v¾n nh− nh÷ng viªn g¹ch to. ¸nh löa lËp loÌ chiÕu vµo nh÷ng khèi b¨ng lóc xanh lóc vµng, tr«ng thËt lµ mü ¶o. §ång Mç nãi: - Vµo n÷a ®i. Lóc nµy mô ®· ®øng xuèng råi. Mô lÊy tay vÞn vµo nh÷ng t¶ng n−íc ®¸ râ råi mét ch©n h÷u nh¶y lß cß ®i tr−íc. §i quanh mÊy khóc th× ®Õn mét gãc nhµ cã mét cöa ®éng lín th«ng xuèng d−íi ®−êng hÇm. H− Tróc ®i theo mô, thÊy cöa ®éng cã tõng bËc ®¸ ®i xuèng. §i hÕt bËc ®¸ th× tíi mét gian nhµ lín còng chøa n−íc ®¸. §ång Mç nãi: - Kho n−íc ®¸ nµy ch¾c cßn mét tÇng n÷a. Qu¶ nhiªn bªn d−íi tÇng thø hai l¹i cßn mét gian nhµ ®¸ lín n÷a vµ còng chøa ®Çy nh÷ng khèi n−íc ®¸. §ång Mç thæi t¾t löa ®i, ngåi xuèng nãi: - Chóng ta ®· vµo s©u tíi tÇng hÇm thø ba nµy th× con tiÖn nh©n kia cã quû qu¸i ®Õn ®©u ch−a ch¾c ®· t×m ®Õn n¬i ®−îc. Mô nãi xong thë phµo mét c¸i, mÊy b÷a nay tuy ngoµi mÆt mô vÉn trÊn tÜnh nh− th−êng mµ trong lßng rÊt nao nóng. Mét phÇn v× mô lo nh÷ng tay cao thñ ë n−íc T©y H¹ ®«ng nh− kiÕn, lµm sao tr¸nh cho ®−îc tai m¾t bän nµy; mét phÇn lóc nµo còng ph¶i vËn khÝ, ®Çu ãc c¨ng th¼ng ®Õn b©y giê míi h¬i yªn lßng. H− Tróc thay bèn bÒ khÝ l¹nh thÊm vµo ng−êi th× thë dµi nãi: - L¹ thËt! L¹ thËt! §ång Mç hái: - Cã chi mµ l¹? H− Tróc ®¸p: - Trong hoµng cung n−íc T©y H¹ hä chøa lµm g× nh÷ng khèi n−íc ®¸ v« gi¸ trÞ nµy? §ång Mç c−êi ®¸p: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Nh÷ng khèi n−íc ®¸ nµy vÒ mïa ®«ng th× ch¼ng ®¸ng g×, nh−ng ®Õn mïa viªn nhiÖt th× quý b¸u v« ngÇn. Ng−¬i thö nghÜ mµ coi, nh÷ng khi nãng bøc må h«i ®Çm ®×a, nÕu cã mét vµi t¶ng n−íc ®¸ ®Ó bªn m×nh sÏ sung s−íng biÕt bao? ThÕ råi trµ sen, chÌ ®Ëu hay n−íc b¹c hµ, b¸ch hîp mµ bá mÊy h¹t n−íc ®¸ vµo , mïi vÞ sÏ th¬m ngon biÕt mÊy. H− Tróc tØnh ngé nãi: - TuyÖt diÖu! TuyÖt diÖu! Nh−ng ®em nh÷ng t¶ng nh÷ng ®¸ lín thÕ nµy vµo trong kho tèn biÕt bao c«ng tr×nh. Lµm thÕ ch¼ng ho¸ ra tèn kÐm l¾m −? §ång Mç bËt c−êi ®¸p: - §øc hoµng ®Õ quyÒn hµnh réng lín, nhÊt h« b¸ch øng th× muèn lµm g× mµ ch¼ng ®−îc, cã qu¶n ng¹i chi ®Õn hao phÝ nh©n lùc? H− Tróc gËt ®Çu ®¸p: - Lµm hoµng ®Õ kÓ ra còng s−íng thËt, nh−ng cµng s−íng l¾m l¹i cµng tæn ©m ®øc. Tr−íc nay tiÒn bèi ®· vµo ®©y bao giê ch−a mµ mçi khi bän ngù tiÒn thÞ vÖ tuÇn tra ®Õn khu vùc nµo th× tiÒn bèi ®Òu biÕt râ? §ång Mç ®¸p: - Ta ®Õn kiÕm con tiÖn nh©n ®ã ®Ó röa hËn, dÜ nhiªn ®· tíi hoµng cung nµy nhiÒu lÇn chø kh«ng ph¶i mét. ^^^ bän thÞ vÖ nµy cßn c¸ch xa ngoµi m−êi tr−îng ta ®· nghe râ råi, cã chi lµ l¹? H− Tróc khen r»ng: - µ! TÐ ra lµ thÕ! TiÒn bèi ®−îc trêi cho mét ®«i thÇn nhÜ ng−êi th−êng kh«ng thÓ b× kÞp. §ång Mç nãi: - Cã ph¶i trêi cho thÇn nhÜ g× ®©u? §ã lµ do sù luyÖn tËp mµ ra. H− Tróc nghe mô nãi vËy chît nghÜ ®Õn c«ng cuéc tu luyÖn cña mô ë trong kho n−íc ®¸ nµy ch¼ng cã chim mu«ng chi hÕt th× lÊy ®©u ra m¸u t−¬i cho mô uèng? Ch¼ng hiÓu mô lµm thÕ nµo ®Ó luyÖn ®−îc m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n"? H− Tróc l¹i nghÜ ®Õn ngoµi kia dï cã nhiÒu l−¬ng thùc, nh−ng ë trong kho b¨ng nµy kh«ng cã c¸ch nµo ®èt löa nÊu chÝn ®−îc, ch¼ng lÏ ®µnh ¨n g¹o sèng −? §ång Mç thÊy nhµ s− håi l©u kh«ng lªn tiÕng liÒn hái: - Ng−¬i nghÜ g× vËy? H− Tróc liÒn tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh cho §ång Mç nghe. §ång Mç c−êi nãi: - Ng−¬i t−ëng trong nh÷ng bao t¶i kia lµ l−¬ng thùc c¶ ®ã sao? Kh«ng ph¶i ®©u, toµn lµ bao c¸t c¶ ^^^, ng−¬i cã thÓ ¨n c¸t ®Ó sèng ®−îc kh«ng? H− Tróc nãi: - NÕu vËy th× chóng ta ph¶i ra ngoµi t×m kiÕm thøc ¨n −? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung §ång Mç ®¸p: - Trong nhµ bÕp thiÕu g× gµ vÞt? Cã ®iÒu m¸u gµ, vÞt, dª, lîn kh«ng ®−îc tèt b»ng m¸u dª rõng vµ h−¬u nai nh− ë trªn ®Ønh nói tuyÕt mµ th«i. VËy chóng ta ph¶i vµo ngù hoa viªn ®Ó b¾t nh÷ng con h¹c, con c«ng hay chim uyªn −¬ng, chim anh vò. M¸u ®Ó ta uèng, thÞt ®Ó ng−¬i ¨n, thÕ lµ ®−îc råi. H− Tróc véi nãi: - Kh«ng ®−îc! Kh«ng ®−îc! TiÓu t¨ng khi nµo d¸m s¸t sinh vµ ¨n mÆn! Råi y nghÜ bông: - §ång Mç ®· ®Õn ®−îc n¬i an toµn råi, ch¾c ch¼ng cÇn ph¶i cã m×nh hé vÖ n÷a. NghÜ vËy liÒn nãi: - TiÒn bèi! Ng−êi ta th−êng nãi: "§· kh«ng ®ång ®¹o th× kh«ng cïng m−u tÝnh víi nhau ®−îc". TiÓu t¨ng lµ ®Ö tö nhµ PhËt kh«ng thÓ nh×n tiÒn bèi s¸t sinh ®−îc. VËy tiÓu t¨ng xin c¸o tõ. §ång Mç hái: - Ng−¬i ®Þnh ®i ®©u? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng vÒ chïa ThiÕu L©m. §ång Mç c¶ giËn nãi: - Ng−¬i kh«ng ®i ®−îc mµ ph¶i ë l¹i ®©y gióp ta. Khi nµo ta luyÖn thÇn c«ng xong, giÕt ®−îc con tiÖn nh©n ®ã råi, bÊy giê ta sÏ tr¶ ng−¬i vÒ chïa ThiÕu L©m. H− Tróc nghe mô nãi chê luyÖn c«ng xong ®Ó giÕt Lý Thu Thuû th× l¹i cµng kh«ng muèn ë gÇn mô cho thªm téi nghiÖt, liÒn ®øng dËy nãi: - TiÒn bèi! TiÓu t¨ng muèn khuyªn tiÒn bèi nh−ng tiÒn bèi nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu nghe. Huèng chi tiÓu t¨ng kiÕn thøc hÑp hßi, miÖng l−ìi vông vÒ, ch¼ng biÕt t×m c©u g× khuyªn gi¶i cho ®−îc, chØ nghÜ r»ng mèi oan thï nªn cëi ra chí nªn th¾t chÆt. Lóc nµo bu«ng tay ®−îc th× bu«ng ngay. H− Tróc võa nãi võa ®i vÒ phÝa nh÷ng bËc ®¸. §ång Mç qu¸t lªn: - Ng−¬i ®øng l¹i ®·! Ta kh«ng b»ng lßng cho ng−¬i ®i! H− Tróc nãi: - TiÓu t¨ng xin ®i th«i... H− Tróc muèn nãi thªm: "Mong r»ng tiÒn bèi luyÖn thÇn c«ng xong xu«i mét c¸ch b×nh yªn". Nh−ng y l¹i nghÜ nÕu mô luyÖn th©n c«ng xong th× ch¼ng nh÷ng mét m×nh Lý Thu Thuû khã toµn tÝnh m¹ng mµ c¶ bän ¤ l·o ®¹i, ba m−¬i s¸u ®éng chóa, b¶y m−¬i hai ®¶o chóa, cïng bän Mé Dung Phôc, BÊt B×nh ®¹o nh©n còng khã lßng mµ tho¸t khái tay mô. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc cµng nghÜ cµng lo, kh«ng nãi g× n÷a, ch©n b−íc lªn bËc ®¸... §ét nhiªn hai gèi nhòn ra, ng· l¨n xuèng ®ã, kh«ng nhóc nhÝch ®−îc. H− Tróc biÕt m×nh ®· bÞ §ång Mç ®iÓm huyÖt. Trong nhµ hÇm tèi mï mÞt, ng−êi mô kh«ng nhóc nhÝch, mô ^^^ gi¬ tay lªn kh«ng mµ ®iÓm tróng huyÖt ®¹o. H− Tróc biÕt r»ng ®øng tr−íc nh÷ng tay cao thñ nh− mô th× ng−êi ta an bµi m×nh thÕ nµo th× m×nh ®µnh chÞu nh− vËy, chø kh«ng tµi nµo kh¸ng cù ®−îc. ThÕ råi lßng y b×nh tÜnh, miÖng ®äc kinh: - Tu ®¹o cùc khæ, ph¶i nghÜ kiÕp tr−íc. Bá gèc theo ngän, sinh lßng yªu ghÐt. KiÕp nay kh«ng lçi, nh÷ng téi kiÕp tr−íc, ph¶i sao cho vËy, kh«ng nªn o¸n tr¸ch. GÆp khæ ch¼ng lo buån míi lµ ng−êi ®¹t ®¹o. §ång Mç hái xen vµo: - Ng−¬i ®äc kinh thæ t¶ g× thÕ? H− Tróc ®¸p: - A di ®µ PhËt! §ã lµ "NhËp ®¹o tø h¹nh kinh" cña §øc §¹t Ma Tæ s−. §ång Mç nãi: - §¹t Ma lµ tæ s− ph¸i ThiÕu L©m. Ta cø t−ëng y cã tµi ^^^ thiªn triÖt ®Þa, tÐ ra chØ lµ mét nhµ s− thèi tha, t− c¸ch ch¼ng kh¸c ng−êi ®µn bµ n«ng c¹n. H− Tróc nãi: - A di ®µ PhËt! TiÒn bèi ch¼ng nªn nãi cµn mµ mang thªm nhiÒu téi nghiÖt vµo th©n. §ång Mç c¶ giËn nãi: - Theo c¸i kinh ph¶i giã cña ng−¬i võa ®äc ®ã th× kÎ tu ®¹o nÕu gÆp ph¶i ®iÒu khèn khæ lf do téi ë kiÕp tr−íc nªn ph¶i cam t©m chÞu ®ùng kh«ng ®−îc o¸n tr¸ch. ThÕ th× bÊt luËn ta ®©y cã dµy xÐo ng−êi thÕ nµo, ng−¬i còng cam t©m chÞu ®ùng chø ch¼ng o¸n tr¸ch ph¶i kh«ng? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng PhËt ph¸p h·y cßn n«ng c¹n bÞ ngo¹i mµ x©m ^^^ néi mµ còng muèn bµnh tr−íng. TiÓu t¨ng chØ lo kh«ng kh¸ng cù næi. §ång Mç nãi: - HiÖn nay trong m×nh ng−êi ®· mÊt s¹ch c«ng phu ThiÕu L©m, chØ cßn mét chót vâ häc cña ph¸i Tiªu Dao mµ th«i. ThÕ lµ c¸i cò mÊt ®i, míi ch−a ®ñ. Ng−¬i h·y nghe lêi ta, häc cho hÕt nh÷ng thÇn c«ng cña ph¸i Tiªu Dao ®Ó trë thµnh mét tay thiªn h¹ v« ®Þch, h¸ ch¼ng vinh quang −? H− Tróc hai tay ch¾p ®Ó tr−íc ngùc niÖm kinh: - Chóng sinh v« ng·. Khèn khæ hay sung s−íng lµ tuú á tóc duyªn. VÝ b»ng ®−îc h−ëng vinh quang lµ nhê nh©n qu¶ kiÕp tr−íc. Nh−ng hÕt duyªn råi l¹i nh− kh«ng ch¼ng cã chi ®¸ng mõng! VËy ®−îc h−ëng h¹nh phóc hay chÞu khæ së, ta ph¶i tÜnh t©m mµ tuú theo duyªn kiÕp. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung §ång Mç qu¸t lªn: - §õng nãi bËy! Vâ c«ng ng−¬i cßn thÊp kÐm, ®i còng bÞ ng−êi ta khinh khi, tû nh− ng−¬i bÞ ta phong to¶ huyÖt ®¹o, hay ta muèn ®¸nh muèn chöi ng−¬i lµ ng−êi kh«ng chèng l¹i ®−îc. NÕu thÇn c«ng ta ch−a luyÖn xong, cø nÊp l¸nh trong nµy, ®Ó cho con tiÖn nh©n Lý Thu Thuû ë ngoµi lµm m−a lµm giã. S− phô ng−¬i b¶o ng−¬i mang bøc ho¹ ®å ®i vÒ phÝa T©y còng kh«ng ngoµi môc ®Ých ®i t×m ng−êi ®Ó häc vâ c«ng ®Æng h¹ cho xong tªn tiÓu quû §inh Xu©n Thu. Trªn câi ®êi nµy, kÎ m¹nh lÊn ¸p, kÎ yÕu chÞu nhôc. Ng−¬i muèn ®−îc yªn vui th× ngoµi c¸ch luyÖn tËp thÇn c«ng ®Ó thµnh thiªn h¹ v« ®Þch, kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c n÷a. H− Tróc l¹i ®äc kinh: - Ng−êi trªn câi ®êi, ai còng tham lam, cÇu danh cÇu lîi. Cöa PhËt gi¸c ngé kh¸c xa phµm tôc, gi÷ yªn câi lßng, mÆc th©n biÕn chuyÓn. Tam giíi ®Òu ch¼ng cã ai yªn phËn. S¸ch kinh d¹y r»ng: "Cßn cÇu c¹nh th× cßn khæ n·o, ng−êi kh«ng cÇu c¹nh míi yªn vui". Tuy H− Tróc chØ ®äc kinh chø kh«ng niÖm PhËt, nh−ng pho "NhËp ®¹o tø hµnh kinh" nhµ s− ®· thuéc lßng, ®äc tr¬n nh− ch¸o. C©u nµo còng bao hµm ý nghÜa b¸c kh−íc lêi nãi cña §ång Mç. §ång Mç vèn tÝnh ngang ng¹nh hiÕu th¾ng. MÊy chôc n¨m trêi hÔ mô ®· më miÖng c©u nµo lµ ai còng ph¶i nghe, kh«ng mét ng−êi nµo d¸m c·i l¹i. Trong ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o thiÕu chi kú nh©n dÞ sÜ còng nh÷ng tay ngang ng−îc kiªu ng¹o, mµ ng−êi nµo còng coi mô nh− mét vÞ thiªn thÇn. B÷a nay mô bÞ mét vÞ tiÓu hoµ th−îng dïng lêi kinh biÖn b¸c, khiÕn mô cøng häng kh«ng biÕt nãi sao. Mô tøc qu¸ d¬ tay ph¶i lªn nh»m ®¸nh vµo ®Ønh ®Çu H− Tróc. Nh−ng tay mô ch−a ®Ëp xuèng tíi huyÖt "B¸ch Héi", ®ét nhiªn mô nghÜ thÇm: - NÕu ph¶i ®Ëp chÕt tªn tiÓu hoµ th−îng nµy, tÊt y cho ta lµ ^^^ lý. Ta pahØ lµm cho y biÕt lµ y tr¸i míi ®−îc. Mô liÒn thu tay vÒ ngåi yªn lÆng råi ch¨m chó ®iÒu d−ìng c«ng lùc. Mét lóc sau, mô b−íc lªn mét bùc ®¸ ®Èy cöa ®i ra, bÎ mét cµnh c©y lµm gËy chèng råi ®i th¼ng vµo ngù viªn. HiÖn nµy c«ng lùc §ång Mç ®· tiÕn bé l¾m råi. Tuy mô côt mét ch©n mµ th©n ph¸p vÉn ^^^ nh− chiÕc l¸. Bèn ngù tiÒn thÞ vÖ ch¼ng mét ai hay biÕt. §ång Mç vµo ngù viªn b¾t hai con h¹c tr¾ng vµ hai con c«ng quay vÒ kho chøa n−íc ®¸. H− Tróc nghe râ mô ra ®i, råi lóc quay vÒ l¹i cã tiÕng chim kªu xµo x¹c n÷a. H− Tróc niÖm mÊy tiÕng A di ®µ PhËt. Y kh«ng biÕt lµm thÕ nµo ®µnh bá mÆc kÖ mô. H«m sau trong kho n−íc ®¸ tèi om ngµy còng nh− ®ªm, nh−ng §ång Mç thÊy ch©n khÝ nhén nh¹o, biÕt lµ giê luyÖn c«ng ®· tíi, l¹i c¾n cæ con h¹c tr¾ng ®Ó hót m¸u. Mô luyÖn xong m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" toan c¾n cæ nèt con h¹c kia. H− Tróc nghe tiÕng h¹c kªu, liÒn cÊt lêi khuyªn gi¶i: - Cßn con nµy tiÒn bèi ®Ó mai mµ dïng, hµ tÊt ph¶i giÕt chÕt mét sinh m¹ng? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung §ång Mç c−êi ®¸p: - Ta cã lßng tèt muèn giÕt cho ng−¬i ¨n. H− Tróc c¶ kinh nãi: - Kh«ng kh«ng! Ch¼ng khi nµo tiÓu t¨ng l¹i ¨n thÞt. §ång Mç gi¬ tay tr¸i ra n¾m lÊy c»m y. H− Tróc kh«ng kh¸ng cù ®−îc ®µnh ph¶i h¸ miÖng ra. §ång Mç dèc ng−îc con h¹c tr¾ng lªn cho tiÕt h¹c ch¶y hÕt vµo miÖng y. H− Tróc thÊy mét dßng m¸u nãng tu«n vµo cæ m×nh, cè g¾ng phong to¶ cæ häng, nh−ng ®· bÞ ®iÓm huyÖt kh«ng lµm sao ®−îc. Nhµ s− võa c¨m tøc võa bån chån. Hai dßng lÖ nãng hæi trµo ra khoÐ m¾t. §ång Mç dèc hÕt tiÕt h¹c vµo miÖng H− Tróc råi, liÒn ®Ó tay lªn huyÖt "Linh §µi" sau l−ng nhµ s− ®Ó gióp y vËn chuyÓn ch©n khÝ. Mô l¹i ®iÓm hai huyÖt "Quan Nguyªn" vµ "Thiªn §ét" ®Ó nhµ s− kh«ng cßn c¸ch nµo möa ra ®−îc n÷a. Mô c−êi h× h× nãi: - TiÓu hoµ th−îng! Giíi luËt cña nhµ PhËt kh«ng ®−îc ¨n mÆn, thÕ lµ ng−¬i ph¸ giíi råi ph¶i kh«ng? NhÊt giíi ®· ph¸ råi th× ph¸ lu«n nhÞ giíi n÷a còng ch¼ng hÒ chi. Hõ! Trªn ®êi ai ®· chèng ®èi ta th× ta chèng ®èi l¹i cho ®Õn cïng. Ta quyÕt lµm cho nhµ ng−¬i kh«ng thµnh hoµ th−îng ®−îc. H− Tróc võa c¨m tøc võa ®au khæ kh«ng nãi lªn lêi. §ång Mç l¹i nãi mãc: - Kinh PhËt ®· nãi: "Cßn cÇu c¹nh lµ cßn khæ n·o, ng−êi kh«ng cÇu c¹nh míi yªn vui". Ng−¬i mét lßng cè gi÷ PhËt ph¸p thÕ lµ cã cÇu c¹nh råi ®ã. CÇu kh«ng ®−îc trong lßng ®au khæ. ChØ nªn yªn t©m mµ chøa ®ùng, mÆc cho t×nh thÕ biÕn chuyÓn. PhËt giíi theo ®−îc th× theo, kh«ng theo ®−îc th× th«i. ThÕ míi lµ v« cÇu. Ha! Ha! © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2