intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 98

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
59
lượt xem
13
download

Lục mạch thần kiếm - tập 98

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 98', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 98

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø chÝn m−¬i t¸m H− Tróc trë vÒ cung Linh Thøu D− bµ bµ trá hßn nói phÝa T©y B¾c gi÷a ®¸m m©y mï nãi: - Th−a chñ nh©n! §ã lµ nói Phiªu DiÔu. Ngän nói nµy quanh n¨m tuyÕt phñ. §øng ®»ng xa tr«ng nh− cã nh− kh«ng nªn gäi lµ nói Phiªu DiÔu. H− Tróc nãi : - Tõ ®©y tíi ®ã e r»ng cßn xa l¾m! Chóng ta ®Õn sím lóc nµo hay lóc Êy. VËy b©y giê ¨n xong råi ph¶i lªn ®−êng ngay. QuÇn n÷ ®ång thanh ®¸p: - D¹! §a t¹ chñ nh©n cã d¹ quan hoµi ®Õn bän n« tú bé Qu©n Thiªn. C¬m n−íc xong ®oµn ng−êi l¹i lªn ®−êng. V× ®i gÊp qu¸ nªn däc ®−êng chÕt mÊt kh¸ nhiÒu l¹c ®µ. Sau hai h«m ®i suèt ngµy ®ªm míi ®Õn ch©n nói Phiªu DiÔu, th× trêi võa r¹ng ®«ng. Phï MÉn Nghi hai tay b−ng mét vËt n¨m s¾c rùc rì khom l−ng kÝnh cÈn d©ng lªn H− Tróc nãi: - N« tú vông vÒ, xin chñ nh©n mÆc thö. H− Tróc lÊy lµm kú hái: - C¸i g× ®©y? Råi ®ãn lÊy më ra xem th× ra mét tÊm tr−êng bµo. ¸o tr−êng bµo nµy ®· lµm b»ng mét thø gÊm ®o¹n rÊt tèt. C¸c mµu s¾c xanh ®á tr¾ng vµng ®èi nhau tr«ng rÊt ®Ñp m¾t vµ ®−êng kim mòi chØ tá ra lµ mét tay thî khÐo. Nguyªn Phï MÉn Nghi c¾t tõng miÕng v¶i trªn ¸o cña quÇn n÷ ghÐp l¹i vµ kh©u thµnh tÊm tr−êng bµo nµy. H− Tróc võa kinh ng¹c võa mõng rì nãi: - Ngo¹i hiÖu Phï c« n−¬ng lµ "ThÇn Ch©m" thùc ®· kh«ng ngoa. Ngåi trªn l−ng l¹c ®µ ch¹y nhanh lµ thÕ mµ vÉn may ®−îc tÊm ¸o rÊt thanh nh·. Nãi råi, H− Tróc cëi bá ¸o thÇy tu mÆc tr−êng bµo vµo. Dµi, ng¾n, réng, hÑp rÊt võa vÆn kh«ng chç nµo chª ®−îc. §−êng viÒn l¹i b»ng da b¸o cµng t¨ng thªm phÇn sang träng. Nh÷ng da nµy còng c¾t ë ¸o cña bän phô n÷. Tôc ng÷ cã c©u: "Ng−êi tèt vÒ lôa, lóa tèt vÒ ph©n" thËt lµ ®óng vËy. H− Tróc tuy t−íng m¹o xÊu xa, song mÆc bé ¸o hoa lÖ, tr«ng còng oai ®¸o ®Ó. QuÇn n÷ ng¾m nh×n chñ nh©n mét l¸t råi næi tiÕng reo mõng. Lóc nµy ®oµn ng−êi ®· ®i ®Õn ®Çu ®−êng lªn nói. Trong khi ®i ®−êng, Tr×nh Thanh S−¬ng nãi cho quÇn n÷ hay lµ bän c−êng ®Þch ®· ®¸nh lªn ®Õn ngän §oµn Hoµ. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Nói Phiªu DiÔu cã tÊt c¶ m−êi t¸m ngän cùc kú hiÓm trë, th× m−êi ba ngän ®· bÞ bän ®Þch chiÕm ®ãng. QuÇn n÷ bé Qu©n Thiªn bÞ tö th−¬ng ®Õn qu¸ nöa, t×nh thÕ cùc kú nguy hiÓm. Th¹ch tÈu tay cÇm ®ao, lín tiÕng h«: - ChÝn bé ë nói Phiªu DiÔu th× t¸m bé h¹ s¬n chØ cßn mét bé ë l¹i thñ thµnh. Qu©n giÆc c−íp thõa lóc v¾ng ng−êi ®Õn tËp kÝch. ThËt lµ loµi v« sØ. Xin chñ nh©n h¹ lÖnh cho toµn thÓ thuéc h¹ x«ng lªn nói cïng qu©n trém c−íp quyÕt mét trËn tö chiÕn. D− bµ nãi: - Th¹ch muéi chí nªn nãng n¶y. ThÕ ®Þch qu¸ lín, bé Qu©n Thiªn dùa vµo thÕ nói hiÓm trë míi chèng gi÷ ®−îc d− tr¨m ngµy. B©y giê chóng ta ë ch©n nói. §Þch nh©n trë thµnh thÕ "ph¶n kh¸ch vi chñ". Chóng ë trªn cao ®¸nh xuèng thÊp... T×nh thÕ nµy bÊt lîi cho chóng ta. Th¹ch tÈu nãi: - Theo ý kiÕn D− bµ th× nªn lµm thÕ nµo? Chóng ta hÊp tÊp vÒ ®©y ch¼ng lÏ ngåi nh×n chÞ em bé Qu©n Thiªn bÞ ®Þch tiªu diÖt? D− bµ c−êi ®¸p: - Cã lý nµo kh«ng ®¸nh ®−îc. Nh−ng chóng ta im lÆng lªn nói khiÕn ®Þch nh©n chËm biÕt ®−îc chõng nµo hay chõng Êy. H− Tróc gËt ®Çu nãi: - KÕ ho¹ch cña D− bµ rÊt hay, chóng ta nªn y theo ®ã mµ hµnh sù. H− Tróc ®· lªn tiÕng nh− vËy, dÜn nhiªn kh«ng cßn ai d¸m ph¶n ®èi n÷a. Ng−êi t¸m bé chia thµnh hµng ngò lÆng lÏ lªn nói. Lóc trÌo non, khinh c«ng ai hay ai dë thÊy râ ngay. H− Tróc thÊy D− bµ, Th¹ch tÈu, Phï MÉn Nghi, mÊy vÞ thñ l·nh tuy phËn n÷ l−u mµ th©n ph¸p mau lÑ dÞ th−êng th× nghÜ bông: - Qu¶ nhiªn d−íi tr−íng t−íng giái kh«ng cã qu©n hÌn. Bän thuéc h¹ cña s− b¸ ®Òu lµ nh÷ng tay cã b¶n l·nh kh«ng võa. C¸c n¬i hiÓm yÕu ®Òu cã g−¬m gÉy ®ao côt cïng ®¸ tan c©y gÉy, chøng minh lóc ®Þch nh©n ®i qua ®· tõng x¶y ra nh÷ng cuéc chiÕn ®Êu khñng khiÕp. §i qua ngän §o¹n Hån, ®Ønh ThÊt Tróc, khe B¸ch Tr−îng tíi TiÕp Thiªn KiÒu th× thÊy mét c©y cÇu b»ng xÝch s¾t ch¨n gi÷a hai v¸ch nói cao chãt vãt ®· bÞ ®Þch nh©n dïng b¶o ®ao chÆt ®øt. Kho¶ng c¸ch réng ®Õn n¨m tr−îng khã lßng nh¶y qua ®−îc. QuÇn n÷ nh×n nhau kinh h·i nghÜ thÇm: - Kh«ng khÐo th× bän chÞ em bé Qu©n Thiªn ®Òu bÞ chÕt hÕt d−íi tay bän ph¶n lo¹n råi. Ta nªn biÕt TiÕp Thiªn KiÒu nµy lµ ngâ giao th«ng duy nhÊt ®i ®Õn mÊy n¬i hiÓm yÕu nh− B¸ch Tr−îng cña Tiªn SÇu. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung TiÕp Thiªn KiÒu tuy nãi lµ mét c©y cÇu song thùc ra chØ lµ mét sîi d©y xÝch s¾t gi¨ng ngang qua mét c¸i vùc th¼m s©u mu«n tr−îng. §¸y vùc toµn ®¸ tai mÌo lëm chëm. Nh÷ng ng−êi ®i ®Õn cung Linh Thøu ph¶i lµ h¹ng b¶n l·nh cao siªu, khinh c«ng ®Õn bùc th−îng thÆng. Muèn nh¶y qua bê bªn kia vùc th¼m chØ ®¸p ch©n vµo d©y s¾t råi b¨ng m×nh l−ít qua mét c¸ch nhÑ nhµng ch¼ng khã kh¨n g×. Lóc Tr×nh Thanh S−¬ng xuèng nói th× ®Þch nh©n míi tÊn c«ng tíi §o¹n Hån Nhai cßn c¸ch TiÕp Thiªn KiÒu kh¸ xa vµ chÞ em bé Qu©n Thiªn ®· chuÈn bÞ ph¸i ng−êi canh gi÷ c©y cÇu nµy rÊt nghiªm ngÆt. Hä chê s½n hÔ bän ®Þch ®¸nh ®Õn n¬i lµ më æ kho¸ ë gi÷a sîi d©y xÝch s¾t t¸ch rêi lµm hai ®o¹n rít xuèng mçi bªn mét nöa. Khe nói nµy réng chõng n¨m tr−îng. Tuy kh«ng réng kh«ng hÑp nh−ng kh«ng cã d©y xÝch gi¨ng ngang ®Ó lµm ®iÓm tùa ®¹p ch©n xuèng th× dï nh÷ng tay b¶n l·nh nghiªng trêi còng kh«ng thÓ nh¶y qua ®−îc. Lóc nµy hä thÊy d©y xÝch gi¨ng ngang lµm cÇu bÞ chÆt ®øt th× râ rµng lµ bÞ ®Þch nh©n ph¸ ho¹i. Ch¾c ®Þch nh©n tÊn c«ng mét c¸ch ®ét ngét nªn bän phô n÷ bé Qu©n Thiªn kh«ng kÞp më kho¸. Th¹ch tÈu vung thanh LiÔu diÖp ®ao rÝt lªn veo vÐo la: - D− bµ bµ! Mau nghÜ c¸ch nµo ®Ó qua khe nói nµy. TÝnh mô rÊt nãng n¶y, khi gÆp mét vÊn ®Ò nan gi¶i, kh«ng chÞu b×nh tÜnh suy nghÜ mµ chØ la ho¶ng rèi rÝt. D− bµ bµ nãi: - Hõ! B©y giê biÕt lµm thÕ nµo ®Ó sang qua bªn kia ®−îc? ThËt lµ mét viÖc khã gi¶i quyÕt. Ch−a døt lêi, bçng nghe phÝa sau nói ®èi diÖn næi lªn ró thª th¶m vµ ®óng lµ thanh ©m phô n÷. QuÇn n÷ m¸u nãng nh− s«i lªn biÕt ngay lµ mÊy chÞ em Qu©n Thiªn ®· m¾c tay ®éc thñ. Chóng hËn m×nh kh«ng thÓ ch¾p c¸nh ®Ó bay qua khe nói vÒ cung Linh Thøu cïng ®Þch nh©n quyÕt mét trËn tö chiÕn. Ai nÊy ®Òu lín tiÕng m¾ng chöi rÊt lµ huyªn n¸o, nh−ng ch¼ng biÕt lµm c¸ch nµo ®Ó sang bªn khe Thiªn HiÓm nµy. H− Tróc sùc nhí ®Õn lóc Lý Thu Thuû tû ®Êu cïng §ång Mç ®· truyÒn cho m×nh mét chiªu mÖnh danh lµ "TÇn liÔu xu©n yÕn". Tuy chiªu thøc nµy nghe cã vÎ ªm ®Òm, nh−ng lóc biÓu diÔn th× uy lùc l¹i m¹nh v« cïng! §ång Mç còng khã mµ chèng ®èi ®−îc. H− Tróc liÒn nhÈm l¹i cho thuéc chiªu thøc "TÇn liÔu xu©n yÕn" råi nh×n xuèng khe Thiªn HiÓm gi÷a hai v¸ch nói. Y trï tÝnh mét lóc thÊy cã thÓ nh¶y qua ®−îc liÒn nãi: - Th¹ch tÈu! Th¹ch tÈu cho ta m−în binh khÝ mét chót. Th¹ch tÈu "d¹" mét tiÕng, trë ®u«i thanh LiÔu diÖp ®ao kÝnh cÈn ®−a cho H− Tróc. H− Tróc ®ãn lÊy ®ao cÇm trong tay, vËn ®éng B¾c Minh ch©n khÝ chuyÓn qua thanh LiÔu diÖp ®ao, xong cæ tay y rung mét c¸i. Mét tiÕng "ch¸t" vang lªn! §Çu d©y s¾t g¾n liÒn vµo v¸ch nói phÝa bªn nµy ®· bÞ chÆt ®øt. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung L−ìi LiÔu diÖp ®ao võa máng võa nhá, s¾c bÐn phi th−êng. Nã kh«ng ph¶i lµ mét thanh b¶o ®ao, nh−ng H− Tróc vËn ch©n khÝ vµo th× chÆt s¾t dÔ nh− chÆt tre. H− Tróc tr¶ ®ao l¹i cho Th¹ch tÈu råi cÇm lÊy ®o¹n d©y s¾t ®Ò khÝ nh¶y vät ®i. QuÇn n÷ kh«ng ngê chñ nh©n c¶ gan ®Õn thÕ liÒn cÊt tiÕng la ho¶ng. Bän D− bµ, Phï MÉn Nghi còng kªu lªn: - Th−a chñ nh©n! Kh«ng ®−îc ®©u! Nh−ng tiÕng h« ch−a døt th× H− Tróc ®· nh¶y ®Õn qu·ng gi÷a khe nói, ch©n khÝ trong ng−êi y liÒn chuyÓn ®éng, y ®ang l¬ löng trªn kh«ng lén ng−êi mét c¸i ®· bay qua gÇn ®Õn bê bªn kia. Nh−ng ®ét nhiªn y h¹ m×nh xuèng vung sîi d©y s¾t ra chiªu "TÇn liÔu xu©n yÕn" lµ quÊn ngay ®−îc nöa ®o¹n d©y xÝch ®ang tßn teng v¸ch nói bªn kia. Råi y m−în ®µ vät ng−êi lªn mét vßng ®· ®øng yªn trªn bê vùc th¼m. H− Tróc quay l¹i nãi: - C¸c ng−¬i h·y nghØ mét lóc, ®Ó ta ®i do th¸m t×nh h×nh xem sao ®·. Bän D− bµ bµ ®· thÊy khinh c«ng cña chñ nh©n ®· ®Õn ®é xuÊt thÇn nhËp ho¸, ®Òu b¸i phôc v« cïng. Chóng ®ång thanh ®¸p: - Xin chñ nh©n cÈn thËn, v× bän yªu ma kia rÊt nhiÒu quû kÕ. H− Tróc ch¹y ®Õn phÝa sau nói võa ph¸t ra tiÕng ró. Khi ch¹y ®Õn mét qu·ng ®−êng hÑp th× thÊy x¸c chÕt hai ng−êi ®µn bµ n»m l¨n ra ®Êt, ®Çu l×a khái m×nh, m¸u t−¬i ë cæ cßn ®ang ch¶y r−¬m r−ím. H− Tróc ch¾p tay niÖm: - A di ®µ PhËt! Téi nghiÖp! H− Tróc l¹i ®Õn bªn hai x¸c chÕt niÖm mét bµi kinh "V·ng sinh thÇn chó" råi theo ®−êng nhá ch¹y lªn ®Ønh nói. Y ch¹y rÊt mau. Cµng lªn cao s−¬ng tr¾ng cµng dµy ®Æc bao phñ quanh m×nh. §i kh«ng ®Çy nöa giê th× ®Õn ®Ønh nói Phiªu DiÔu. Gi÷a ®¸m m©y mï, H− Tróc phãng tÇm m¾t ra th× toµn lµ nh÷ng c©y tïng to lín cao ngÊt trêi, nh−ng tuyÖt kh«ng nghe thÊy mét tiÕng ng−êi. H− Tróc trÇm ng©m tù hái: - Ch¼ng lÏ quÇn n÷ bé Qu©n Thiªn ®Òu bÞ giÕt s¹ch c¶ råi −? H− Tróc ®i vµo trong rõng tïng, th× thÊy n¬i ®©y ®−êng lãt ®¸ xanh, phiÕn nµo còng dµi ®Õn t¸m th−íc, réng chõng ba th−íc, thËt lµ tÒ chØnh. KÓ vÒ th¹ch liÖu, tuy nói ®¸ cung cÊp thõa th·i nh−ng ®Ïo gät s¾p ®Æt cho thµnh mét con ®−êng to lín nh½n nhôi th× thËt lµ mét c«ng tr×nh vÜ ®¹i, c¨n cø trªn thùc tÕ th× bän thuéc h¹ §ång Mç kh«ng thÓ nµo lµm næi. Con ®−êng lín lãt ®¸ xanh nµy dµi chõng hai dÆm. §i hÕt ®−êng ®ã th× thÊy mét toµ th¹ch b¶o to lín xuÊt hiÖn. Hai bªn cæng cã kh¾c hai chim thøu (chim bô c¾t) cao ®Õn h¬n hai tr−îng, má nhän, m«ng lín. H×nh d¸ng rÊt oai phong lÉm liÖt. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung C¸nh cæng nöa khÐp nöa më, nh−ng vÉn kh«ng thÊy mét bãng ng−êi. H− Tróc tõ tõ tiÕn vµo, ®i xuyªn qua hai líp ®Ønh ®iÖn bçng nghe cã ng−êi lín tiÕng qu¸t hái: - Con n÷ tÆc ®ã cÊt giÊu b¶o vËt n¬i ®©u? Bän mi cã chÞu cung khai kh«ng? Mét thanh ©m phô n÷ m¾ng l¹i: - Qu©n chã m¸ nµy! ViÖc ®· x¶y ra nh− vËy, ch¼ng lÏ chóng ta cßn mong sèng n÷a sao? Nh÷ng tham väng cña bän mi biÕn thµnh giÊc m¬ mÊt råi. L¹i cã tiÕng ®µn «ng hái: - V©n huynh! Cã viÖc g× chóng ta h·y cø «n tån, hµ tÊt ph¶i nãng n¶y! V©n huynh ®èi xö víi phô n÷ nh− vËy h¸ ch¼ng v« lý th¸i qu¸? H− Tróc nhËn ra lêi khuyªn gi¶i ®ã lµ thanh ©m cña §oµn c«ng tö, ng−êi n−íc §¹i Lý. Håi ¤ l·o ®¹i muèn s¸t h¹i §ång Mç, còng chØ cã vÞ c«ng tö hä §oµn nµy nãi lªn lêi ch¸nh trùc khuyªn can, cßn kh«ng mét ai hÐ r¨ng. H− Tróc nghÜ bông: - VÞ c«ng tö nµy d−êng nh− kh«ng biÕt vâ c«ng, song khÝ ph¸ch anh hïng, ®Çy lßng nghÜa hiÖp h¬n nh÷ng tay cao thñ vâ häc nhiÒu, khiÕn cho m×nh ph¶i béi phôc. Bçng l¹i nghe tiÕng g· hä V©n nãi: - Chµ chµ! Bän nha ®Çu quû qu¸i nµy muèn chÕt th× dÔ l¾m! Nh−ng trong thiªn h¹ ®©u cã chuyÖn chÕt dÔ dµng thÕ ®−îc? §éng ^^^ V©n cña ta cã m−êi b¶y h×nh ph¹t kú dÞ. §Ó råi ta cho bän mi nÕm qua tõng thø mét ®Æng biÕt mïi. Ta nghe nãi trªn ®éng H¾c Th¹ch ®¶o Phôc Sa còng cã nhiÒu h×nh ph¹t l¹ lïng cßn lîi h¹i h¬n ®éng ^^^ V©n ta. VËy quý ®éng còng nªn ra oai cho anh em coi ®Ó më réng tÇm m¾t. Nh÷ng tiÕng hoan h« vang lªn rÇm trêi. Cã ng−êi nãi: - B©y giê chóng ta më cuéc thi ®ua thö xem ®¶o nµo, ®éng nµo cã nh÷ng c¸ch h×nh ph¹t hiÖu nghiÖm h¬n hÕt? Nghe tiÕng nãi Çm Çm ®ñ biÕt bän nµy rÊt ®«ng cã ®Õn h»ng mÊy tr¨m ng−êi. TiÕng la ã, tiÕng reo hß rÊt lµ huyªn n¸o d−êng nh− muèn chäc thñng mµng tai. H− Tróc muèn t×m chç khe hë ®Ó dßm vµo, nh−ng toµ ®¹i l·nh nµy toµn lµ ®¸ lín x©y nªn dµy khÝt, kh«ng mét kÏ hë. H− Tróc ngÉm nghÜ mét l¸t råi bèc ®Êt bïn tr¸t lªn mÆt. MÆt mòi ch©n tay rÊt d¬ d¸y, y ngang nhiªn tiÕn vµo s¶nh ®−êng. TÊt c¶ bµn ghÕ trong toµ ®¹i l·nh ®Òu cã ng−êi ngåi la liÖt, qu¸ ph©n nöa kh«ng ®ñ chç ph¶i ngåi xuèng ®Êt. Cã ng−êi ®i l¹i tung t¨ng, c−êi c−êi nãi nãi. ThËt lµ c¸ mÌ mét løa kh«ng kÎ cÇm ®Çu. Ai muèn lµm g× th× lµm. Gi÷a s¶nh ®−êng h¬n hai chôc phô n÷ ¸o vµng ngåi d−íi ®Êt kh«ng nhóc nhÝch. Râ rµng lµ chóng ®· bÞ ®iÓm huyÖt. Qu¸ nöa sè ng−êi trong ®¸m phô n÷ nµy m×nh ®Çy vÕt m¸u loang læ. Chóng bÞ th−¬ng rÊt nÆng vµ ch¾c lµ bän thuéc h¹ bé Qu©n Thiªn. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Trong nhµ kh¸ch ®ang nhèn nh¸o, H− Tróc khoa ch©n b−íc vµo trong cöa. Cã mÊy ng−êi ®−a m¾t nh×n y, nh−ng thÊy y kh«ng ph¶i ®µn bµ th× biÕt ngay y kh«ng ph¶i lµ ng−êi cña cung Linh Thøu vµ cho lµ mét tªn ®Ö tö cña ®éng chóa hay ®¶o chóa nµo ®ã ch¼ng ai thÌm ®Ó ý lµm chi. H− Tróc ngåi xuèng ng−ìng cöa, phãng tÇm m¾t nh×n ra bèn phÝa th× thÊy ¤ l·o ®¹i ®ang ngåi trªn ghÕ Th¸i s− ë mÐ T©y, vÎ mÆt tiÒu tuþ, nh−ng cÆp m¾t vÉn lé ra nh÷ng tia s¸ng hung d÷. Mét g· h¸n tö to lín tay cÇm mét c©y b× tiªn (roi da) ®øng bªn bän phô n÷, miÖng kh«ng ngít hÇm hÌ qu¸t m¾ng ®Ó bøc b¸ch bän nµy ph¶i cung khai n¬i cÊt dÊu b¶o vËt cña §ång Mç, nh−ng quÇn n÷ th× chÞu chÕt chí kh«ng chÞu nãi. ¤ l·o ®¹i bçng lªn tiÕng: - Bän nha ®Çu nµy ®· chÕt ®Õn n¬i mµ cßn gan lú. Ta nãi cho bän ng−¬i hay: §ång Mç ®· bÞ s− muéi h¾n lµ Lý Thu Thuû giÕt chÕt råi, chÝnh m¾t ta tr«ng thÊy, ch¼ng lÏ ta g¹t bän mi hay sao? Bän mi nªn hµng phôc sím ®i lµ h¬n. Chóng ta nhÊt ®Þnh kh«ng lµm khã dÔ bän mi ®©u. Mét ng−êi ®µn bµ ®øng tuæi mÆc ¸o vµng thÐt lªn: - Mi ®õng nãi l¸o! Gi¸o chñ ta vâ c«ng c¸i thÕ, l¹i luyÖn thµnh mét tÊm th©n s¾t thÐp, cßn ai lµm g× ®−îc n÷a? Bän mi muèn ®o¹t b¶o quyÕt ®Ó ho¸ gi¶i "Sinh tö phï", ta e r»ng hy väng ®ã chØ lµ mét giÊc m¬ kh«ng bao giê thµnh sù thËt. §õng nãi gi¸o chñ bän ta vÉn b×nh yªn v« sù mµ chØ chèc l¸t ng−êi sÏ quay trë vÒ trõng trÞ bän mi vÒ téi ph¶n nghÞch. Dï ng−êi cã quy tiªn ch¨ng n÷a th× bän mi kh«ng ai ho¸ gi¶i "Sinh tö phï" cho vµ chØ trong vßng mét n¨m sÏ ph¶i rªn xiÕt, chÞu ®ùng nh÷ng h×nh ph¹t khæ së cho ®Õn chÕt. ¤ l·o ®¹i h÷ng hê ®¸p: - §−îc l¾m, bän mi kh«ng tin th× h·y xem mét vËt nµy. H¾n døt lêi, ®−a tay rót mét c¸i bäc nhá më ra, râ rµng lµ mét c¸i ch©n ng−êi. H− Tróc cïng bän phô n÷ nhËn ra c¸i ch©n vµ chiÕc hµi cña §ång Mç, bÊt gi¸c la lªn mét tiÕng: - ói chao! ¤ l·o ®¹i nãi: - Lý Thu Thuû l¹i ®em §ång Mç chÆt lµm t¸m khóc qu¨ng ra nhiÒu n¬i d−íi khe nói. ¤ mç tiÖn tay l−îm ®−îc mét khóc ch©n nµy. Bän ng−¬i nh×n kü l¹i xem lµ thùc hay lµ gi¶? QuÇn n÷ bé Qu©n Thiªn sím tèi ë víi §ång Mç, dÜ nhiªn nhËn ®−îc ®óng ®ã lµ ch©n tr¸i cña bµ ta th× biÕt r»ng lêi ¤ l·o ®¹i ch¼ng ph¶i sai ngoa, bÊt gi¸c ®Òu khãc rèng lªn. Bän ®éng chóa, ®¶o chóa thÊy vËy sung s−íng qu¸, nh¶y lªn reo hß nãi: - Con giÆc giµ ®ã chÕt råi! Thùc lµ tuyÖt diÖu! Cã ng−êi nãi: - Tõ nay vßm trêi trong s¸ng, bèn bÒ yªn vui! Chóng ta b¾t ®Çu sèng trong c¶nh tù do nhµn h¹. ¤ l·o ®¹i! Ng−¬i thËt gan giµ ma mäi! Cã tin ®éng trêi hay nh− thÕ mµ kh«ng nãi cho chóng ta biÕt. Bän ta ph¶i ph¹t ng−¬i ba chÐn r−îu lín! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Nh−ng l¹i cã ng−êi la lªn b»ng mét giäng thª l−¬ng: - Mô ®ã chÕt råi −? ThÕ th× "Sinh tö phï" trong ng−êi chóng ta. Hìi «i! Trªn ®êi kh«ng cã ng−êi ph¸ gi¶i ®−îc... §ét nhiªn trong ®¸m ®«ng cã ng−êi thÐt lªn nh− tiÕng hæ gÇm chã sña, thanh ©m cùc kú khñng khiÕp. Mäi ng−êi võa nghe ®Õn thanh ©m nµy, ®Òu c¶ kinh thÊt s¾c. Trong nhµ ®¹i s¶nh, trõ tiÕng kªu gµo cña g· ®ã nh− con m·nh thó bÞ th−¬ng, tuyÖt kh«ng cã tiÕng ®éng nµo kh¸c. G· lµ mét ng−êi bÐo chïn bÐo chôt n»m l¨n lén d−íi ®Êt. Hai tay hÕt cµo mÆt l¹i xÐ ¸o tr−íc ngùc ®Ó hë ®¸m l«ng rËm ®en s×. Hai tay g· cµo ngùc tùa hå nh− ®Ó mãc ruét gan ra. Tay g·, mÆt g·, ngùc g· ch¶y m¸u t−¬i ®á lßm. G· bÐo þ mçi lóc l¹i cµo m¹nh h¬n. TiÕng la mçi lóc mét thªm ghª rîn t−ëng chõng nh− thÊy ma quû, cø giËt lïi hoµi. MÊy ng−êi th× thÇm b¶o nhau: - Bïa sinh tö ®ßi m¹ng ®Õn n¬i råi! H− Tróc tuy ®· tróng ph¶i "Sinh tö phï", nh−ng ch¼ng bao l©u ®−îc §ång Mç truyÒn phÐp ho¸ gi¶i, nªn y ch−a tr¶i qua nh÷ng c¬n c¬n ®au khæ nh− ®øt gan ruét nµy. B©y giê y thÊy t×nh tr¹ng g· bÐo mËp mµ kh«ng khái kinh t©m ®éng ph¸ch. Y hiÓu ra r»ng së dÜ bän ®éng chóa ®¶o chóa mµ khiÕp h·i §ång Mç qu¸ ®Õn thÕ còng chØ v× bµ ®· cÊy "Sinh tö phï" vµo trong ng−êi hä. Trong kho¶nh kh¾c, kh¾p m×nh g· bÐo þ quÇn ¸o r¸ch m−íp, chç nµo còng cã dÊu mãng tay cµo rÊt s©u vµo da thÞt ch¶y m¸u ®Çm ®×a. §ét nhiªn trong ®¸m ®«ng cã mét ng−êi ch¹y ra nãi: - Ca ca! Ca ca h·y b×nh tÜnh l¹i mét chót ®Ó ®Ö ®iÓm huyÖt ®¹o cho yªn l¹i råi chóng ta sÏ t×m ph−¬ng ®iÒu trÞ. G· bÐo trîn hai m¾t lªn tùa hå kh«ng nghe thÊy. G· võa nãi t−íng m¹o còng gièng g· bÐo y nh− ®óc nh−ng nhá tuæi h¬n vµ ng−êi kh«ng mËp. Tr«ng t−íng mÆt ai còng biÕt hai g· lµ anh em ruét. G· nµy l¹i gÇn bªn g· bÐo þ vÎ mÆt ®Çy sî h·i vµ thËn träng. Cßn c¸ch chõng ba th−íc g· ®ét nhiªn phãng ra ®iÓm huyÖt "Kiªn TØnh" g· bÐo þ. G· bÐo þ nÐ ng−êi ®i ®Ó tr¸nh, ®ång thêi xoay tay l¹i «m chÆt lÊy g· kia, h¸ miÖng ra c¾n vµo mÆt khiÕn g· èm ph¶i la lªn: - Ca ca! Bu«ng tay ra! §Ö ®©y mµ! Nh−ng g· bÐo þ th©n trÝ ®· mª man nh− ng−êi ®iªn, vÉn c¾n lo¹n lªn. G· èm cè gi·y dôa mµ kh«ng sao tho¸t ra ®−îc. G· bÞ anh c¾n ®øt mÊy miÕng thÞt trªn mÆt, m¸u ch¶y ®Çm ®×a, kªu gµo rÊt th¶m thiÕt. §oµn Dù thÊy vËy quay l¹i nãi víi V−¬ng Ngäc YÕn: - V−¬ng c« n−¬ng! Chóng ta ph¶i l¹i cøu hä chø? V−¬ng Ngäc YÕn nhÝu cÆp l«ng mµy xinh ®Ñp ®¸p: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Ng−êi ®ã ph¸t ®iªn råi, søc m¹nh v« cïng vµ coi kh«ng ra lÒ lèi vâ c«ng nµo c¶, ta ®µnh chÞu th«i. §oµn Dù quay sang hái Mé Dung Phôc: - Mé Dung huynh! Nhµ Mé Dung cã kü thuËt "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng", vËy cã thÓ dïng c¸i bÖnh cña y ®Ó ch÷a cho y ®−îc kh«ng? Mé Dung Phôc cã vÎ kh«ng vui ch−a kÞp tr¶ lêi th× Bao BÊt §ång ®· lªn tiÕng ®¶ kÝch §oµn Dù: - Ng−¬i b¶o c«ng tö häc c¸i bÖnh chã ®iªn cña h¾n l¹i c¾n h¾n mét miÕng ch¨ng? §oµn Dù lé vÎ b¨n kho¨n ®¸p: - C¸i ®ã ®Ö nãi kh«ng hîp lý, Bao huynh miÔn tr¸ch cho! §oµn Dù l¹i ®Õn gÇn bªn g· bÐo þ nãi: - T«n huynh! Ng−êi nµy lµ em ruét t«n huynh mau bu«ng y ra. G· bÐo þ hai tay cµng gh× chÆt h¬n. C¶ hai anh em tiÕp tôc ró lªn nh− m·nh thó gÇm rÐo. G· ®¹i h¸n hä V©n tóm lÊy mét c« g¸i ¸o vµng hái: - Nh÷ng ng−êi trong ®¹i s¶nh nµy qu¸ ph©n nöa bÞ tróng "Sinh tö phï" cña mô ma ®Çu lïn, b©y giê cã mÆt c¶ ®©y vµ ch¼ng mÊy chèc sÏ ai nÊy ®Òu næi c¬n ®iªn. MÊy tr¨m c¸i miÖng sÏ c¾n bän mi n¸t ra, mi cã sî kh«ng? C« g¸i liÕc m¾t nh×n g· bÐo þ, vÎ sî h·i lé ra ngoµi mÆt. G· ®¹i h¸n hä V©n liÒn dÞu giäng nãi: - B©y giê th× §ång Mç chÕt råi. Ng−¬i cho bän ta biÕt chç giÊu bÝ lôc ®Ó cøu ch÷a cho mäi ng−êi. TÊt ai còng ph¶i c¸m ¬n vµ kh«ng lµm khã dÔ ®Õn ng−¬i n÷a. C« g¸i ®¸p: - Ch¼ng ph¶i ta kh«ng chÞu nãi, thùc t×nh ch¼ng ai biÕt hÕt. Gi¸o chñ ta lµm viÖc g× kh«ng bao giê cho bän n« tú chóng ta ®−îc tr«ng thÊy. Mé Dung Phôc së dÜ ®i theo bän ¤ l·o ®¹i lªn nói, muèn gióp hä mét tay ®Ó lµm ¬n lµ cã ý muèn thu phôc bän dÞ nh©n nµy ®Ó ngµy sau dïng vµo c«ng cuéc khëi nghÜa phôc quèc. Y nghÜ r»ng m×nh cã ¬n víi hä th× m×nh cÇn ®Õn chØ h« lªn mét tiÕng lµ sÏ ®−îc nh÷ng tay anh hµo ba m−¬i s¸u ®éng b¶y m−¬i hai ®¶o næi lªn h−ëng øng thµnh mét c¸nh qu©n rÊt hïng m¹nh. Nh−ng b©y giê y thÊy §ång Mç tuy chÕt råi mµ "Sinh tö phï" cÊy vµo ng−êi bän nµy kh«ng cã c¸ch nµo gi¶i trõ ®−îc. Y t−ëng "Sinh tö phï" lµ mét chÊt kÞch ®éc kh«ng thÓ ®em vâ c«ng ra mµ ho¸ t¸n ®−îc. NÕu bän hä chÕt s¹ch th× cuéc m−u ®å ®¹i sù cña m×nh chuyÕn nµy sÏ thµnh mét tr−êng xu©n méng. Y tá vÎ ch¸n n¶n, nh×n §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng D· Cµn l¾c ®Çu. C¶ ba ng−êi ®Òu v« kÕ kh¶ thi... §¹i h¸n hä V©n cùc kú thÊt väng, l¹i c¶m thÊy "Sinh tö phï" trong ng−êi m×nh lµm cho huyÖt ®¹o b¾t ®Çu ngÊm ngÇm tª nhøc, tùa hå cã triÖu chøng s¾p ph¸t t¸c. G· võa nãng n¶y võa tøc giËn mµ né khÝ kh«ng tiÕt ra ®−îc, liÒn qu¸t lªn: - §−îc l¾m! Mi ®· kh«ng nãi th× ta ph¶i ®Ëp chÕt qu©n nha ®Çu thèi tha nµy råi sÏ liÖu sau. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Nãi xong g· vung c©y tr−êng tiÔn lªn ®¸nh "vÐo" mét tiÕng, nh»m quËt xuèng ®Çu thiÕu n÷. §−êng lùc ®¹o chiªu nµy cùc kú m·nh liÖt, nÕu chiªu nµy mµ y ®Ëp xuèng tróng th× ®Çu ãc thiÕu n÷ ph¶i tan n¸t. BÊt th×nh l×nh nghe ®¸nh "vï" mét tiÕng. Mét thø ¸m khÝ tõ ngoµi cöa b¾n vµo bøc t−êng ®¸ ®èi diÖn. ¸m khÝ ®Ëp vµo t−êng råi v¨ng ng−îc l¹i tróng vµo l−ng thiÕu n÷. ThiÕu n÷ bÞ ¸m khÝ thóc vµo b¾n xa h¬n tr−îng. C©y tr−êng tiªn cña g· hä V©n ®Ëp xuèng phiÕn ®¸ xanh ®¸nh "sÇm" mét tiÕng. §¸ vì vôn bay tø tung. BiÕn cè nµy diÔn ra trong chíp m¾t. Ch¼ng ai nh×n râ ng−êi nµo ®· phãng ¸m khÝ, mµ chØ nh×n thÊy d−íi ®Êt cã mét tr¸i cÇu trßn s¾c vµng l¨n l«ng lèc. Nh×n kü ra th× lµ mét tr¸i c©y tïng. Ai nÊy c¶ kinh thÊt s¾c la thÇm: - Ng−êi nµy dïng mét tr¸i tïng nhá xÝu mµ ®Èy ®−îc th©n ng−êi thiÕu n÷ ra xa h¬n tr−îng. Kü thuËt nÐm ¸m khÝ dÜ nhiªn lµ diÖu cùc, mµ néi lùc l¹i cµng ghª gím h¬n! Kh«ng hiÓu lµ ng−êi nµo. ¤ l·o ®¹i sùc nhí ra ®iÒu g× la ho¶ng: - §ång Mç! §©y lµ thñ ®o¹n cña §ång Mç! Nguyªn ngµy Lý Thu Thuû chÐm ®øt ch©n tr¸i §ång Mç, ¤ l·o ®¹i nÊp ë phÝa sau t¶ng ®¸ lín ®−îc chÝnh m¾t «ng tr«ng thÊy. Sau H− Tróc câng mô bÞ ®¸nh rít xuèng vùc th¼m tr¨m tr−îng. ¤ l·o ®¹i cho lµ hai ng−êi ®· n¸t ra nh− c¸m råi. L·o liÒn bäc khóc ch©n cña §ång Mç vµo tÊm v¶i dÇu ®eo bªn m×nh. Tuy h¾n ®o¸n ra lµ §ång Mç chÕt råi nh−ng ch−a ®−îc tËn m¾t tr«ng thÊy t×nh tr¹ng lóc mô chÕt ra sao nªn vÉn cßn b¨n kho¨n trong d¹. Lóc nµy h¾n thÊy cã ng−êi dïng thñ ph¸p nÐm tr¸i tïng mét c¸ch tuyÖt diÖu ®Ó cøu thiÕu n÷ ¸o vµng th× h¾n nghÜ ngay ®Õn §ång Mç ®· vÒ råi. Ta nªn biÕt r»ng h«m ë trªn ®Ønh nói tuyÕt, H− Tróc ®· dïng tr¸i tïng ®Ó liÖng vµo bông ¤ l·o ®¹i, thñ ph¸p ®ã lµ §ång Mç truyÒn cho ¤ l·o ®¹i ®· bÞ nÕm mïi ®au khæ. B©y giê h¾n thÊy ng−êi liÖng tr¸i tïng trong nhµ ®¹i s¶nh, tr¸ch nµo h¾n ch¼ng hån vÝa lªn m©y. Mäi ng−êi nghe ¤ l·o ®¹i la "§ång Mç" ®Òu nh×n ra ngoµi. Trong toµ ®¹i s¶nh vang lªn nh÷ng tiÕng binh khÝ "sét so¹t", "choang cho¶ng", "leng keng". MÊy tr¨m ng−êi rót binh khÝ ph¸t ra tiÕng vang ën g¸y. Mäi ng−êi cÇm binh khÝ trong tay råi ®ång thêi lïi l¹i. Mé Dung Phôc tr¸i l¹i, hiªn ngang tiÕn ra hai b−íc ®øng gÇn cöa ngã ra xem §ång Mç h×nh thï thÕ nµo. Thùc t×nh h«m tr−íc y cïng §inh Xu©n Thu, §ång Mç ®· ®Èy qua ®Èy l¹i H− Tróc ®ang câng §ång Mç, y ®· tõng thÊy mÆt mô råi. Nh−ng kh«ng ai ngê mét c« g¸i ®Ñp hoa xu©n chõng ®é m−êi t¸m, m−êi chÝn tuæi mµ sao lµm cho bän ma ®Çu nghÜ tíi khiÕp vÝa kinh hån. §oµn Dù véi ®øng ra tr−íc ®Ó ch¾n cho V−¬ng Ngäc YÕn v× chµng sî nµng bÞ ng−êi ®¸nh tróng trong cuéc Èu ®¶ s¾p x¶y ra. V−¬ng Ngäc YÕn l¹i kªu lªn: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - BiÓu ca! Ph¶i cÈn thËn ®ã! Mäi ng−êi ch¨m chó nh×n ra ngoµi cöa håi l©u mµ ch¼ng thÊy ®éng tÜnh g×. Bao BÊt §ång lªn tiÕng tr−íc: - §ång mç mç! NÕu ng−¬i thÊy chóng ta lµ bän kh¸ch bÊt lÞch sù th× sao kh«ng xuÊt hiÖn ®¸nh ®i? Håi l©u ngoµi cöa vÉn im lÆng kh«ng mét tiÕng ph¶n øng. Phong Ba ¸c còng nãi: - Ph¶i l¾m! §Ó Phong mç lÜnh gi¸o §ång Mç chiªu ®Çu. Phong mç biÕt r»ng b¶n l·nh kÐm cái nh−ng còng ®¸nh ch¬i ®−îc mét ®ßn. C¸i tÝnh hiÕu chiÕn cña Phong mç dï chÕt còng kh«ng söa ®æi ®−îc. G· nãi xong l¹ng ng−êi ®i mét c¸i, móa tÝt c©y ®¬n ®ao ®Ó che tr−íc mÆt råi x«ng ra ngoµi cöa. Phong Ba ¸c tuy b¶n l·nh ch−a vµo bËc h¹ng nhÊt nh−ng b¶n tÝnh hiÕu chiÕn vµ søc m¹nh cña g· còng ghª gím. §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng D· Cµn, Bao BÊt §ång coi g· nh− t×nh ruét thÞt, biÕt râ g· kh«ng ph¶i lµ tay ®èi thñ cña §ång Mç liÒn nhÊt tÒ theo ra. Bän ®éng chóa, ®¶o chóa cã ng−êi khen bèn g· gan d¹, kiªu dòng, nh−ng cã ng−êi l¹i c−êi thÇm: - C¸c ng−¬i ch−a biÕt §ång Mç lîi h¹i thÕ nµo, nªn míi ng«ng cuång nh− vËy. L¸t n÷a sÏ biÕt th©n, dï cã hèi hËn còng muén råi. Bçng nghe thanh ©m Phong Ba ¸c vµ Bao BÊt §ång, mét g· lanh l¶nh, mét g· åm åm ®ang ë ngoµi cöa kªu §ång Mç khiªu chiÕn mµ thuû chung vÉn kh«ng cã tiÕng ®¸p l¹i. © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2