Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 98

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

63
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 98', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 98

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø chÝn m−¬i t¸m H− Tróc trë vÒ cung Linh Thøu D− bµ bµ trá hßn nói phÝa T©y B¾c gi÷a ®¸m m©y mï nãi: - Th−a chñ nh©n! §ã lµ nói Phiªu DiÔu. Ngän nói nµy quanh n¨m tuyÕt phñ. §øng ®»ng xa tr«ng nh− cã nh− kh«ng nªn gäi lµ nói Phiªu DiÔu. H− Tróc nãi : - Tõ ®©y tíi ®ã e r»ng cßn xa l¾m! Chóng ta ®Õn sím lóc nµo hay lóc Êy. VËy b©y giê ¨n xong råi ph¶i lªn ®−êng ngay. QuÇn n÷ ®ång thanh ®¸p: - D¹! §a t¹ chñ nh©n cã d¹ quan hoµi ®Õn bän n« tú bé Qu©n Thiªn. C¬m n−íc xong ®oµn ng−êi l¹i lªn ®−êng. V× ®i gÊp qu¸ nªn däc ®−êng chÕt mÊt kh¸ nhiÒu l¹c ®µ. Sau hai h«m ®i suèt ngµy ®ªm míi ®Õn ch©n nói Phiªu DiÔu, th× trêi võa r¹ng ®«ng. Phï MÉn Nghi hai tay b−ng mét vËt n¨m s¾c rùc rì khom l−ng kÝnh cÈn d©ng lªn H− Tróc nãi: - N« tú vông vÒ, xin chñ nh©n mÆc thö. H− Tróc lÊy lµm kú hái: - C¸i g× ®©y? Råi ®ãn lÊy më ra xem th× ra mét tÊm tr−êng bµo. ¸o tr−êng bµo nµy ®· lµm b»ng mét thø gÊm ®o¹n rÊt tèt. C¸c mµu s¾c xanh ®á tr¾ng vµng ®èi nhau tr«ng rÊt ®Ñp m¾t vµ ®−êng kim mòi chØ tá ra lµ mét tay thî khÐo. Nguyªn Phï MÉn Nghi c¾t tõng miÕng v¶i trªn ¸o cña quÇn n÷ ghÐp l¹i vµ kh©u thµnh tÊm tr−êng bµo nµy. H− Tróc võa kinh ng¹c võa mõng rì nãi: - Ngo¹i hiÖu Phï c« n−¬ng lµ "ThÇn Ch©m" thùc ®· kh«ng ngoa. Ngåi trªn l−ng l¹c ®µ ch¹y nhanh lµ thÕ mµ vÉn may ®−îc tÊm ¸o rÊt thanh nh·. Nãi råi, H− Tróc cëi bá ¸o thÇy tu mÆc tr−êng bµo vµo. Dµi, ng¾n, réng, hÑp rÊt võa vÆn kh«ng chç nµo chª ®−îc. §−êng viÒn l¹i b»ng da b¸o cµng t¨ng thªm phÇn sang träng. Nh÷ng da nµy còng c¾t ë ¸o cña bän phô n÷. Tôc ng÷ cã c©u: "Ng−êi tèt vÒ lôa, lóa tèt vÒ ph©n" thËt lµ ®óng vËy. H− Tróc tuy t−íng m¹o xÊu xa, song mÆc bé ¸o hoa lÖ, tr«ng còng oai ®¸o ®Ó. QuÇn n÷ ng¾m nh×n chñ nh©n mét l¸t råi næi tiÕng reo mõng. Lóc nµy ®oµn ng−êi ®· ®i ®Õn ®Çu ®−êng lªn nói. Trong khi ®i ®−êng, Tr×nh Thanh S−¬ng nãi cho quÇn n÷ hay lµ bän c−êng ®Þch ®· ®¸nh lªn ®Õn ngän §oµn Hoµ. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Nói Phiªu DiÔu cã tÊt c¶ m−êi t¸m ngän cùc kú hiÓm trë, th× m−êi ba ngän ®· bÞ bän ®Þch chiÕm ®ãng. QuÇn n÷ bé Qu©n Thiªn bÞ tö th−¬ng ®Õn qu¸ nöa, t×nh thÕ cùc kú nguy hiÓm. Th¹ch tÈu tay cÇm ®ao, lín tiÕng h«: - ChÝn bé ë nói Phiªu DiÔu th× t¸m bé h¹ s¬n chØ cßn mét bé ë l¹i thñ thµnh. Qu©n giÆc c−íp thõa lóc v¾ng ng−êi ®Õn tËp kÝch. ThËt lµ loµi v« sØ. Xin chñ nh©n h¹ lÖnh cho toµn thÓ thuéc h¹ x«ng lªn nói cïng qu©n trém c−íp quyÕt mét trËn tö chiÕn. D− bµ nãi: - Th¹ch muéi chí nªn nãng n¶y. ThÕ ®Þch qu¸ lín, bé Qu©n Thiªn dùa vµo thÕ nói hiÓm trë míi chèng gi÷ ®−îc d− tr¨m ngµy. B©y giê chóng ta ë ch©n nói. §Þch nh©n trë thµnh thÕ "ph¶n kh¸ch vi chñ". Chóng ë trªn cao ®¸nh xuèng thÊp... T×nh thÕ nµy bÊt lîi cho chóng ta. Th¹ch tÈu nãi: - Theo ý kiÕn D− bµ th× nªn lµm thÕ nµo? Chóng ta hÊp tÊp vÒ ®©y ch¼ng lÏ ngåi nh×n chÞ em bé Qu©n Thiªn bÞ ®Þch tiªu diÖt? D− bµ c−êi ®¸p: - Cã lý nµo kh«ng ®¸nh ®−îc. Nh−ng chóng ta im lÆng lªn nói khiÕn ®Þch nh©n chËm biÕt ®−îc chõng nµo hay chõng Êy. H− Tróc gËt ®Çu nãi: - KÕ ho¹ch cña D− bµ rÊt hay, chóng ta nªn y theo ®ã mµ hµnh sù. H− Tróc ®· lªn tiÕng nh− vËy, dÜn nhiªn kh«ng cßn ai d¸m ph¶n ®èi n÷a. Ng−êi t¸m bé chia thµnh hµng ngò lÆng lÏ lªn nói. Lóc trÌo non, khinh c«ng ai hay ai dë thÊy râ ngay. H− Tróc thÊy D− bµ, Th¹ch tÈu, Phï MÉn Nghi, mÊy vÞ thñ l·nh tuy phËn n÷ l−u mµ th©n ph¸p mau lÑ dÞ th−êng th× nghÜ bông: - Qu¶ nhiªn d−íi tr−íng t−íng giái kh«ng cã qu©n hÌn. Bän thuéc h¹ cña s− b¸ ®Òu lµ nh÷ng tay cã b¶n l·nh kh«ng võa. C¸c n¬i hiÓm yÕu ®Òu cã g−¬m gÉy ®ao côt cïng ®¸ tan c©y gÉy, chøng minh lóc ®Þch nh©n ®i qua ®· tõng x¶y ra nh÷ng cuéc chiÕn ®Êu khñng khiÕp. §i qua ngän §o¹n Hån, ®Ønh ThÊt Tróc, khe B¸ch Tr−îng tíi TiÕp Thiªn KiÒu th× thÊy mét c©y cÇu b»ng xÝch s¾t ch¨n gi÷a hai v¸ch nói cao chãt vãt ®· bÞ ®Þch nh©n dïng b¶o ®ao chÆt ®øt. Kho¶ng c¸ch réng ®Õn n¨m tr−îng khã lßng nh¶y qua ®−îc. QuÇn n÷ nh×n nhau kinh h·i nghÜ thÇm: - Kh«ng khÐo th× bän chÞ em bé Qu©n Thiªn ®Òu bÞ chÕt hÕt d−íi tay bän ph¶n lo¹n råi. Ta nªn biÕt TiÕp Thiªn KiÒu nµy lµ ngâ giao th«ng duy nhÊt ®i ®Õn mÊy n¬i hiÓm yÕu nh− B¸ch Tr−îng cña Tiªn SÇu. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung TiÕp Thiªn KiÒu tuy nãi lµ mét c©y cÇu song thùc ra chØ lµ mét sîi d©y xÝch s¾t gi¨ng ngang qua mét c¸i vùc th¼m s©u mu«n tr−îng. §¸y vùc toµn ®¸ tai mÌo lëm chëm. Nh÷ng ng−êi ®i ®Õn cung Linh Thøu ph¶i lµ h¹ng b¶n l·nh cao siªu, khinh c«ng ®Õn bùc th−îng thÆng. Muèn nh¶y qua bê bªn kia vùc th¼m chØ ®¸p ch©n vµo d©y s¾t råi b¨ng m×nh l−ít qua mét c¸ch nhÑ nhµng ch¼ng khã kh¨n g×. Lóc Tr×nh Thanh S−¬ng xuèng nói th× ®Þch nh©n míi tÊn c«ng tíi §o¹n Hån Nhai cßn c¸ch TiÕp Thiªn KiÒu kh¸ xa vµ chÞ em bé Qu©n Thiªn ®· chuÈn bÞ ph¸i ng−êi canh gi÷ c©y cÇu nµy rÊt nghiªm ngÆt. Hä chê s½n hÔ bän ®Þch ®¸nh ®Õn n¬i lµ më æ kho¸ ë gi÷a sîi d©y xÝch s¾t t¸ch rêi lµm hai ®o¹n rít xuèng mçi bªn mét nöa. Khe nói nµy réng chõng n¨m tr−îng. Tuy kh«ng réng kh«ng hÑp nh−ng kh«ng cã d©y xÝch gi¨ng ngang ®Ó lµm ®iÓm tùa ®¹p ch©n xuèng th× dï nh÷ng tay b¶n l·nh nghiªng trêi còng kh«ng thÓ nh¶y qua ®−îc. Lóc nµy hä thÊy d©y xÝch gi¨ng ngang lµm cÇu bÞ chÆt ®øt th× râ rµng lµ bÞ ®Þch nh©n ph¸ ho¹i. Ch¾c ®Þch nh©n tÊn c«ng mét c¸ch ®ét ngét nªn bän phô n÷ bé Qu©n Thiªn kh«ng kÞp më kho¸. Th¹ch tÈu vung thanh LiÔu diÖp ®ao rÝt lªn veo vÐo la: - D− bµ bµ! Mau nghÜ c¸ch nµo ®Ó qua khe nói nµy. TÝnh mô rÊt nãng n¶y, khi gÆp mét vÊn ®Ò nan gi¶i, kh«ng chÞu b×nh tÜnh suy nghÜ mµ chØ la ho¶ng rèi rÝt. D− bµ bµ nãi: - Hõ! B©y giê biÕt lµm thÕ nµo ®Ó sang qua bªn kia ®−îc? ThËt lµ mét viÖc khã gi¶i quyÕt. Ch−a døt lêi, bçng nghe phÝa sau nói ®èi diÖn næi lªn ró thª th¶m vµ ®óng lµ thanh ©m phô n÷. QuÇn n÷ m¸u nãng nh− s«i lªn biÕt ngay lµ mÊy chÞ em Qu©n Thiªn ®· m¾c tay ®éc thñ. Chóng hËn m×nh kh«ng thÓ ch¾p c¸nh ®Ó bay qua khe nói vÒ cung Linh Thøu cïng ®Þch nh©n quyÕt mét trËn tö chiÕn. Ai nÊy ®Òu lín tiÕng m¾ng chöi rÊt lµ huyªn n¸o, nh−ng ch¼ng biÕt lµm c¸ch nµo ®Ó sang bªn khe Thiªn HiÓm nµy. H− Tróc sùc nhí ®Õn lóc Lý Thu Thuû tû ®Êu cïng §ång Mç ®· truyÒn cho m×nh mét chiªu mÖnh danh lµ "TÇn liÔu xu©n yÕn". Tuy chiªu thøc nµy nghe cã vÎ ªm ®Òm, nh−ng lóc biÓu diÔn th× uy lùc l¹i m¹nh v« cïng! §ång Mç còng khã mµ chèng ®èi ®−îc. H− Tróc liÒn nhÈm l¹i cho thuéc chiªu thøc "TÇn liÔu xu©n yÕn" råi nh×n xuèng khe Thiªn HiÓm gi÷a hai v¸ch nói. Y trï tÝnh mét lóc thÊy cã thÓ nh¶y qua ®−îc liÒn nãi: - Th¹ch tÈu! Th¹ch tÈu cho ta m−în binh khÝ mét chót. Th¹ch tÈu "d¹" mét tiÕng, trë ®u«i thanh LiÔu diÖp ®ao kÝnh cÈn ®−a cho H− Tróc. H− Tróc ®ãn lÊy ®ao cÇm trong tay, vËn ®éng B¾c Minh ch©n khÝ chuyÓn qua thanh LiÔu diÖp ®ao, xong cæ tay y rung mét c¸i. Mét tiÕng "ch¸t" vang lªn! §Çu d©y s¾t g¾n liÒn vµo v¸ch nói phÝa bªn nµy ®· bÞ chÆt ®øt. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung L−ìi LiÔu diÖp ®ao võa máng võa nhá, s¾c bÐn phi th−êng. Nã kh«ng ph¶i lµ mét thanh b¶o ®ao, nh−ng H− Tróc vËn ch©n khÝ vµo th× chÆt s¾t dÔ nh− chÆt tre. H− Tróc tr¶ ®ao l¹i cho Th¹ch tÈu råi cÇm lÊy ®o¹n d©y s¾t ®Ò khÝ nh¶y vät ®i. QuÇn n÷ kh«ng ngê chñ nh©n c¶ gan ®Õn thÕ liÒn cÊt tiÕng la ho¶ng. Bän D− bµ, Phï MÉn Nghi còng kªu lªn: - Th−a chñ nh©n! Kh«ng ®−îc ®©u! Nh−ng tiÕng h« ch−a døt th× H− Tróc ®· nh¶y ®Õn qu·ng gi÷a khe nói, ch©n khÝ trong ng−êi y liÒn chuyÓn ®éng, y ®ang l¬ löng trªn kh«ng lén ng−êi mét c¸i ®· bay qua gÇn ®Õn bê bªn kia. Nh−ng ®ét nhiªn y h¹ m×nh xuèng vung sîi d©y s¾t ra chiªu "TÇn liÔu xu©n yÕn" lµ quÊn ngay ®−îc nöa ®o¹n d©y xÝch ®ang tßn teng v¸ch nói bªn kia. Råi y m−în ®µ vät ng−êi lªn mét vßng ®· ®øng yªn trªn bê vùc th¼m. H− Tróc quay l¹i nãi: - C¸c ng−¬i h·y nghØ mét lóc, ®Ó ta ®i do th¸m t×nh h×nh xem sao ®·. Bän D− bµ bµ ®· thÊy khinh c«ng cña chñ nh©n ®· ®Õn ®é xuÊt thÇn nhËp ho¸, ®Òu b¸i phôc v« cïng. Chóng ®ång thanh ®¸p: - Xin chñ nh©n cÈn thËn, v× bän yªu ma kia rÊt nhiÒu quû kÕ. H− Tróc ch¹y ®Õn phÝa sau nói võa ph¸t ra tiÕng ró. Khi ch¹y ®Õn mét qu·ng ®−êng hÑp th× thÊy x¸c chÕt hai ng−êi ®µn bµ n»m l¨n ra ®Êt, ®Çu l×a khái m×nh, m¸u t−¬i ë cæ cßn ®ang ch¶y r−¬m r−ím. H− Tróc ch¾p tay niÖm: - A di ®µ PhËt! Téi nghiÖp! H− Tróc l¹i ®Õn bªn hai x¸c chÕt niÖm mét bµi kinh "V·ng sinh thÇn chó" råi theo ®−êng nhá ch¹y lªn ®Ønh nói. Y ch¹y rÊt mau. Cµng lªn cao s−¬ng tr¾ng cµng dµy ®Æc bao phñ quanh m×nh. §i kh«ng ®Çy nöa giê th× ®Õn ®Ønh nói Phiªu DiÔu. Gi÷a ®¸m m©y mï, H− Tróc phãng tÇm m¾t ra th× toµn lµ nh÷ng c©y tïng to lín cao ngÊt trêi, nh−ng tuyÖt kh«ng nghe thÊy mét tiÕng ng−êi. H− Tróc trÇm ng©m tù hái: - Ch¼ng lÏ quÇn n÷ bé Qu©n Thiªn ®Òu bÞ giÕt s¹ch c¶ råi −? H− Tróc ®i vµo trong rõng tïng, th× thÊy n¬i ®©y ®−êng lãt ®¸ xanh, phiÕn nµo còng dµi ®Õn t¸m th−íc, réng chõng ba th−íc, thËt lµ tÒ chØnh. KÓ vÒ th¹ch liÖu, tuy nói ®¸ cung cÊp thõa th·i nh−ng ®Ïo gät s¾p ®Æt cho thµnh mét con ®−êng to lín nh½n nhôi th× thËt lµ mét c«ng tr×nh vÜ ®¹i, c¨n cø trªn thùc tÕ th× bän thuéc h¹ §ång Mç kh«ng thÓ nµo lµm næi. Con ®−êng lín lãt ®¸ xanh nµy dµi chõng hai dÆm. §i hÕt ®−êng ®ã th× thÊy mét toµ th¹ch b¶o to lín xuÊt hiÖn. Hai bªn cæng cã kh¾c hai chim thøu (chim bô c¾t) cao ®Õn h¬n hai tr−îng, má nhän, m«ng lín. H×nh d¸ng rÊt oai phong lÉm liÖt. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung C¸nh cæng nöa khÐp nöa më, nh−ng vÉn kh«ng thÊy mét bãng ng−êi. H− Tróc tõ tõ tiÕn vµo, ®i xuyªn qua hai líp ®Ønh ®iÖn bçng nghe cã ng−êi lín tiÕng qu¸t hái: - Con n÷ tÆc ®ã cÊt giÊu b¶o vËt n¬i ®©u? Bän mi cã chÞu cung khai kh«ng? Mét thanh ©m phô n÷ m¾ng l¹i: - Qu©n chã m¸ nµy! ViÖc ®· x¶y ra nh− vËy, ch¼ng lÏ chóng ta cßn mong sèng n÷a sao? Nh÷ng tham väng cña bän mi biÕn thµnh giÊc m¬ mÊt råi. L¹i cã tiÕng ®µn «ng hái: - V©n huynh! Cã viÖc g× chóng ta h·y cø «n tån, hµ tÊt ph¶i nãng n¶y! V©n huynh ®èi xö víi phô n÷ nh− vËy h¸ ch¼ng v« lý th¸i qu¸? H− Tróc nhËn ra lêi khuyªn gi¶i ®ã lµ thanh ©m cña §oµn c«ng tö, ng−êi n−íc §¹i Lý. Håi ¤ l·o ®¹i muèn s¸t h¹i §ång Mç, còng chØ cã vÞ c«ng tö hä §oµn nµy nãi lªn lêi ch¸nh trùc khuyªn can, cßn kh«ng mét ai hÐ r¨ng. H− Tróc nghÜ bông: - VÞ c«ng tö nµy d−êng nh− kh«ng biÕt vâ c«ng, song khÝ ph¸ch anh hïng, ®Çy lßng nghÜa hiÖp h¬n nh÷ng tay cao thñ vâ häc nhiÒu, khiÕn cho m×nh ph¶i béi phôc. Bçng l¹i nghe tiÕng g· hä V©n nãi: - Chµ chµ! Bän nha ®Çu quû qu¸i nµy muèn chÕt th× dÔ l¾m! Nh−ng trong thiªn h¹ ®©u cã chuyÖn chÕt dÔ dµng thÕ ®−îc? §éng ^^^ V©n cña ta cã m−êi b¶y h×nh ph¹t kú dÞ. §Ó råi ta cho bän mi nÕm qua tõng thø mét ®Æng biÕt mïi. Ta nghe nãi trªn ®éng H¾c Th¹ch ®¶o Phôc Sa còng cã nhiÒu h×nh ph¹t l¹ lïng cßn lîi h¹i h¬n ®éng ^^^ V©n ta. VËy quý ®éng còng nªn ra oai cho anh em coi ®Ó më réng tÇm m¾t. Nh÷ng tiÕng hoan h« vang lªn rÇm trêi. Cã ng−êi nãi: - B©y giê chóng ta më cuéc thi ®ua thö xem ®¶o nµo, ®éng nµo cã nh÷ng c¸ch h×nh ph¹t hiÖu nghiÖm h¬n hÕt? Nghe tiÕng nãi Çm Çm ®ñ biÕt bän nµy rÊt ®«ng cã ®Õn h»ng mÊy tr¨m ng−êi. TiÕng la ã, tiÕng reo hß rÊt lµ huyªn n¸o d−êng nh− muèn chäc thñng mµng tai. H− Tróc muèn t×m chç khe hë ®Ó dßm vµo, nh−ng toµ ®¹i l·nh nµy toµn lµ ®¸ lín x©y nªn dµy khÝt, kh«ng mét kÏ hë. H− Tróc ngÉm nghÜ mét l¸t råi bèc ®Êt bïn tr¸t lªn mÆt. MÆt mòi ch©n tay rÊt d¬ d¸y, y ngang nhiªn tiÕn vµo s¶nh ®−êng. TÊt c¶ bµn ghÕ trong toµ ®¹i l·nh ®Òu cã ng−êi ngåi la liÖt, qu¸ ph©n nöa kh«ng ®ñ chç ph¶i ngåi xuèng ®Êt. Cã ng−êi ®i l¹i tung t¨ng, c−êi c−êi nãi nãi. ThËt lµ c¸ mÌ mét løa kh«ng kÎ cÇm ®Çu. Ai muèn lµm g× th× lµm. Gi÷a s¶nh ®−êng h¬n hai chôc phô n÷ ¸o vµng ngåi d−íi ®Êt kh«ng nhóc nhÝch. Râ rµng lµ chóng ®· bÞ ®iÓm huyÖt. Qu¸ nöa sè ng−êi trong ®¸m phô n÷ nµy m×nh ®Çy vÕt m¸u loang læ. Chóng bÞ th−¬ng rÊt nÆng vµ ch¾c lµ bän thuéc h¹ bé Qu©n Thiªn. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Trong nhµ kh¸ch ®ang nhèn nh¸o, H− Tróc khoa ch©n b−íc vµo trong cöa. Cã mÊy ng−êi ®−a m¾t nh×n y, nh−ng thÊy y kh«ng ph¶i ®µn bµ th× biÕt ngay y kh«ng ph¶i lµ ng−êi cña cung Linh Thøu vµ cho lµ mét tªn ®Ö tö cña ®éng chóa hay ®¶o chóa nµo ®ã ch¼ng ai thÌm ®Ó ý lµm chi. H− Tróc ngåi xuèng ng−ìng cöa, phãng tÇm m¾t nh×n ra bèn phÝa th× thÊy ¤ l·o ®¹i ®ang ngåi trªn ghÕ Th¸i s− ë mÐ T©y, vÎ mÆt tiÒu tuþ, nh−ng cÆp m¾t vÉn lé ra nh÷ng tia s¸ng hung d÷. Mét g· h¸n tö to lín tay cÇm mét c©y b× tiªn (roi da) ®øng bªn bän phô n÷, miÖng kh«ng ngít hÇm hÌ qu¸t m¾ng ®Ó bøc b¸ch bän nµy ph¶i cung khai n¬i cÊt dÊu b¶o vËt cña §ång Mç, nh−ng quÇn n÷ th× chÞu chÕt chí kh«ng chÞu nãi. ¤ l·o ®¹i bçng lªn tiÕng: - Bän nha ®Çu nµy ®· chÕt ®Õn n¬i mµ cßn gan lú. Ta nãi cho bän ng−¬i hay: §ång Mç ®· bÞ s− muéi h¾n lµ Lý Thu Thuû giÕt chÕt råi, chÝnh m¾t ta tr«ng thÊy, ch¼ng lÏ ta g¹t bän mi hay sao? Bän mi nªn hµng phôc sím ®i lµ h¬n. Chóng ta nhÊt ®Þnh kh«ng lµm khã dÔ bän mi ®©u. Mét ng−êi ®µn bµ ®øng tuæi mÆc ¸o vµng thÐt lªn: - Mi ®õng nãi l¸o! Gi¸o chñ ta vâ c«ng c¸i thÕ, l¹i luyÖn thµnh mét tÊm th©n s¾t thÐp, cßn ai lµm g× ®−îc n÷a? Bän mi muèn ®o¹t b¶o quyÕt ®Ó ho¸ gi¶i "Sinh tö phï", ta e r»ng hy väng ®ã chØ lµ mét giÊc m¬ kh«ng bao giê thµnh sù thËt. §õng nãi gi¸o chñ bän ta vÉn b×nh yªn v« sù mµ chØ chèc l¸t ng−êi sÏ quay trë vÒ trõng trÞ bän mi vÒ téi ph¶n nghÞch. Dï ng−êi cã quy tiªn ch¨ng n÷a th× bän mi kh«ng ai ho¸ gi¶i "Sinh tö phï" cho vµ chØ trong vßng mét n¨m sÏ ph¶i rªn xiÕt, chÞu ®ùng nh÷ng h×nh ph¹t khæ së cho ®Õn chÕt. ¤ l·o ®¹i h÷ng hê ®¸p: - §−îc l¾m, bän mi kh«ng tin th× h·y xem mét vËt nµy. H¾n døt lêi, ®−a tay rót mét c¸i bäc nhá më ra, râ rµng lµ mét c¸i ch©n ng−êi. H− Tróc cïng bän phô n÷ nhËn ra c¸i ch©n vµ chiÕc hµi cña §ång Mç, bÊt gi¸c la lªn mét tiÕng: - ói chao! ¤ l·o ®¹i nãi: - Lý Thu Thuû l¹i ®em §ång Mç chÆt lµm t¸m khóc qu¨ng ra nhiÒu n¬i d−íi khe nói. ¤ mç tiÖn tay l−îm ®−îc mét khóc ch©n nµy. Bän ng−¬i nh×n kü l¹i xem lµ thùc hay lµ gi¶? QuÇn n÷ bé Qu©n Thiªn sím tèi ë víi §ång Mç, dÜ nhiªn nhËn ®−îc ®óng ®ã lµ ch©n tr¸i cña bµ ta th× biÕt r»ng lêi ¤ l·o ®¹i ch¼ng ph¶i sai ngoa, bÊt gi¸c ®Òu khãc rèng lªn. Bän ®éng chóa, ®¶o chóa thÊy vËy sung s−íng qu¸, nh¶y lªn reo hß nãi: - Con giÆc giµ ®ã chÕt råi! Thùc lµ tuyÖt diÖu! Cã ng−êi nãi: - Tõ nay vßm trêi trong s¸ng, bèn bÒ yªn vui! Chóng ta b¾t ®Çu sèng trong c¶nh tù do nhµn h¹. ¤ l·o ®¹i! Ng−¬i thËt gan giµ ma mäi! Cã tin ®éng trêi hay nh− thÕ mµ kh«ng nãi cho chóng ta biÕt. Bän ta ph¶i ph¹t ng−¬i ba chÐn r−îu lín! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Nh−ng l¹i cã ng−êi la lªn b»ng mét giäng thª l−¬ng: - Mô ®ã chÕt råi −? ThÕ th× "Sinh tö phï" trong ng−êi chóng ta. Hìi «i! Trªn ®êi kh«ng cã ng−êi ph¸ gi¶i ®−îc... §ét nhiªn trong ®¸m ®«ng cã ng−êi thÐt lªn nh− tiÕng hæ gÇm chã sña, thanh ©m cùc kú khñng khiÕp. Mäi ng−êi võa nghe ®Õn thanh ©m nµy, ®Òu c¶ kinh thÊt s¾c. Trong nhµ ®¹i s¶nh, trõ tiÕng kªu gµo cña g· ®ã nh− con m·nh thó bÞ th−¬ng, tuyÖt kh«ng cã tiÕng ®éng nµo kh¸c. G· lµ mét ng−êi bÐo chïn bÐo chôt n»m l¨n lén d−íi ®Êt. Hai tay hÕt cµo mÆt l¹i xÐ ¸o tr−íc ngùc ®Ó hë ®¸m l«ng rËm ®en s×. Hai tay g· cµo ngùc tùa hå nh− ®Ó mãc ruét gan ra. Tay g·, mÆt g·, ngùc g· ch¶y m¸u t−¬i ®á lßm. G· bÐo þ mçi lóc l¹i cµo m¹nh h¬n. TiÕng la mçi lóc mét thªm ghª rîn t−ëng chõng nh− thÊy ma quû, cø giËt lïi hoµi. MÊy ng−êi th× thÇm b¶o nhau: - Bïa sinh tö ®ßi m¹ng ®Õn n¬i råi! H− Tróc tuy ®· tróng ph¶i "Sinh tö phï", nh−ng ch¼ng bao l©u ®−îc §ång Mç truyÒn phÐp ho¸ gi¶i, nªn y ch−a tr¶i qua nh÷ng c¬n c¬n ®au khæ nh− ®øt gan ruét nµy. B©y giê y thÊy t×nh tr¹ng g· bÐo mËp mµ kh«ng khái kinh t©m ®éng ph¸ch. Y hiÓu ra r»ng së dÜ bän ®éng chóa ®¶o chóa mµ khiÕp h·i §ång Mç qu¸ ®Õn thÕ còng chØ v× bµ ®· cÊy "Sinh tö phï" vµo trong ng−êi hä. Trong kho¶nh kh¾c, kh¾p m×nh g· bÐo þ quÇn ¸o r¸ch m−íp, chç nµo còng cã dÊu mãng tay cµo rÊt s©u vµo da thÞt ch¶y m¸u ®Çm ®×a. §ét nhiªn trong ®¸m ®«ng cã mét ng−êi ch¹y ra nãi: - Ca ca! Ca ca h·y b×nh tÜnh l¹i mét chót ®Ó ®Ö ®iÓm huyÖt ®¹o cho yªn l¹i råi chóng ta sÏ t×m ph−¬ng ®iÒu trÞ. G· bÐo trîn hai m¾t lªn tùa hå kh«ng nghe thÊy. G· võa nãi t−íng m¹o còng gièng g· bÐo y nh− ®óc nh−ng nhá tuæi h¬n vµ ng−êi kh«ng mËp. Tr«ng t−íng mÆt ai còng biÕt hai g· lµ anh em ruét. G· nµy l¹i gÇn bªn g· bÐo þ vÎ mÆt ®Çy sî h·i vµ thËn träng. Cßn c¸ch chõng ba th−íc g· ®ét nhiªn phãng ra ®iÓm huyÖt "Kiªn TØnh" g· bÐo þ. G· bÐo þ nÐ ng−êi ®i ®Ó tr¸nh, ®ång thêi xoay tay l¹i «m chÆt lÊy g· kia, h¸ miÖng ra c¾n vµo mÆt khiÕn g· èm ph¶i la lªn: - Ca ca! Bu«ng tay ra! §Ö ®©y mµ! Nh−ng g· bÐo þ th©n trÝ ®· mª man nh− ng−êi ®iªn, vÉn c¾n lo¹n lªn. G· èm cè gi·y dôa mµ kh«ng sao tho¸t ra ®−îc. G· bÞ anh c¾n ®øt mÊy miÕng thÞt trªn mÆt, m¸u ch¶y ®Çm ®×a, kªu gµo rÊt th¶m thiÕt. §oµn Dù thÊy vËy quay l¹i nãi víi V−¬ng Ngäc YÕn: - V−¬ng c« n−¬ng! Chóng ta ph¶i l¹i cøu hä chø? V−¬ng Ngäc YÕn nhÝu cÆp l«ng mµy xinh ®Ñp ®¸p: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Ng−êi ®ã ph¸t ®iªn råi, søc m¹nh v« cïng vµ coi kh«ng ra lÒ lèi vâ c«ng nµo c¶, ta ®µnh chÞu th«i. §oµn Dù quay sang hái Mé Dung Phôc: - Mé Dung huynh! Nhµ Mé Dung cã kü thuËt "gËy «ng ®Ëp l−ng «ng", vËy cã thÓ dïng c¸i bÖnh cña y ®Ó ch÷a cho y ®−îc kh«ng? Mé Dung Phôc cã vÎ kh«ng vui ch−a kÞp tr¶ lêi th× Bao BÊt §ång ®· lªn tiÕng ®¶ kÝch §oµn Dù: - Ng−¬i b¶o c«ng tö häc c¸i bÖnh chã ®iªn cña h¾n l¹i c¾n h¾n mét miÕng ch¨ng? §oµn Dù lé vÎ b¨n kho¨n ®¸p: - C¸i ®ã ®Ö nãi kh«ng hîp lý, Bao huynh miÔn tr¸ch cho! §oµn Dù l¹i ®Õn gÇn bªn g· bÐo þ nãi: - T«n huynh! Ng−êi nµy lµ em ruét t«n huynh mau bu«ng y ra. G· bÐo þ hai tay cµng gh× chÆt h¬n. C¶ hai anh em tiÕp tôc ró lªn nh− m·nh thó gÇm rÐo. G· ®¹i h¸n hä V©n tóm lÊy mét c« g¸i ¸o vµng hái: - Nh÷ng ng−êi trong ®¹i s¶nh nµy qu¸ ph©n nöa bÞ tróng "Sinh tö phï" cña mô ma ®Çu lïn, b©y giê cã mÆt c¶ ®©y vµ ch¼ng mÊy chèc sÏ ai nÊy ®Òu næi c¬n ®iªn. MÊy tr¨m c¸i miÖng sÏ c¾n bän mi n¸t ra, mi cã sî kh«ng? C« g¸i liÕc m¾t nh×n g· bÐo þ, vÎ sî h·i lé ra ngoµi mÆt. G· ®¹i h¸n hä V©n liÒn dÞu giäng nãi: - B©y giê th× §ång Mç chÕt råi. Ng−¬i cho bän ta biÕt chç giÊu bÝ lôc ®Ó cøu ch÷a cho mäi ng−êi. TÊt ai còng ph¶i c¸m ¬n vµ kh«ng lµm khã dÔ ®Õn ng−¬i n÷a. C« g¸i ®¸p: - Ch¼ng ph¶i ta kh«ng chÞu nãi, thùc t×nh ch¼ng ai biÕt hÕt. Gi¸o chñ ta lµm viÖc g× kh«ng bao giê cho bän n« tú chóng ta ®−îc tr«ng thÊy. Mé Dung Phôc së dÜ ®i theo bän ¤ l·o ®¹i lªn nói, muèn gióp hä mét tay ®Ó lµm ¬n lµ cã ý muèn thu phôc bän dÞ nh©n nµy ®Ó ngµy sau dïng vµo c«ng cuéc khëi nghÜa phôc quèc. Y nghÜ r»ng m×nh cã ¬n víi hä th× m×nh cÇn ®Õn chØ h« lªn mét tiÕng lµ sÏ ®−îc nh÷ng tay anh hµo ba m−¬i s¸u ®éng b¶y m−¬i hai ®¶o næi lªn h−ëng øng thµnh mét c¸nh qu©n rÊt hïng m¹nh. Nh−ng b©y giê y thÊy §ång Mç tuy chÕt råi mµ "Sinh tö phï" cÊy vµo ng−êi bän nµy kh«ng cã c¸ch nµo gi¶i trõ ®−îc. Y t−ëng "Sinh tö phï" lµ mét chÊt kÞch ®éc kh«ng thÓ ®em vâ c«ng ra mµ ho¸ t¸n ®−îc. NÕu bän hä chÕt s¹ch th× cuéc m−u ®å ®¹i sù cña m×nh chuyÕn nµy sÏ thµnh mét tr−êng xu©n méng. Y tá vÎ ch¸n n¶n, nh×n §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng D· Cµn l¾c ®Çu. C¶ ba ng−êi ®Òu v« kÕ kh¶ thi... §¹i h¸n hä V©n cùc kú thÊt väng, l¹i c¶m thÊy "Sinh tö phï" trong ng−êi m×nh lµm cho huyÖt ®¹o b¾t ®Çu ngÊm ngÇm tª nhøc, tùa hå cã triÖu chøng s¾p ph¸t t¸c. G· võa nãng n¶y võa tøc giËn mµ né khÝ kh«ng tiÕt ra ®−îc, liÒn qu¸t lªn: - §−îc l¾m! Mi ®· kh«ng nãi th× ta ph¶i ®Ëp chÕt qu©n nha ®Çu thèi tha nµy råi sÏ liÖu sau. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Nãi xong g· vung c©y tr−êng tiÔn lªn ®¸nh "vÐo" mét tiÕng, nh»m quËt xuèng ®Çu thiÕu n÷. §−êng lùc ®¹o chiªu nµy cùc kú m·nh liÖt, nÕu chiªu nµy mµ y ®Ëp xuèng tróng th× ®Çu ãc thiÕu n÷ ph¶i tan n¸t. BÊt th×nh l×nh nghe ®¸nh "vï" mét tiÕng. Mét thø ¸m khÝ tõ ngoµi cöa b¾n vµo bøc t−êng ®¸ ®èi diÖn. ¸m khÝ ®Ëp vµo t−êng råi v¨ng ng−îc l¹i tróng vµo l−ng thiÕu n÷. ThiÕu n÷ bÞ ¸m khÝ thóc vµo b¾n xa h¬n tr−îng. C©y tr−êng tiªn cña g· hä V©n ®Ëp xuèng phiÕn ®¸ xanh ®¸nh "sÇm" mét tiÕng. §¸ vì vôn bay tø tung. BiÕn cè nµy diÔn ra trong chíp m¾t. Ch¼ng ai nh×n râ ng−êi nµo ®· phãng ¸m khÝ, mµ chØ nh×n thÊy d−íi ®Êt cã mét tr¸i cÇu trßn s¾c vµng l¨n l«ng lèc. Nh×n kü ra th× lµ mét tr¸i c©y tïng. Ai nÊy c¶ kinh thÊt s¾c la thÇm: - Ng−êi nµy dïng mét tr¸i tïng nhá xÝu mµ ®Èy ®−îc th©n ng−êi thiÕu n÷ ra xa h¬n tr−îng. Kü thuËt nÐm ¸m khÝ dÜ nhiªn lµ diÖu cùc, mµ néi lùc l¹i cµng ghª gím h¬n! Kh«ng hiÓu lµ ng−êi nµo. ¤ l·o ®¹i sùc nhí ra ®iÒu g× la ho¶ng: - §ång Mç! §©y lµ thñ ®o¹n cña §ång Mç! Nguyªn ngµy Lý Thu Thuû chÐm ®øt ch©n tr¸i §ång Mç, ¤ l·o ®¹i nÊp ë phÝa sau t¶ng ®¸ lín ®−îc chÝnh m¾t «ng tr«ng thÊy. Sau H− Tróc câng mô bÞ ®¸nh rít xuèng vùc th¼m tr¨m tr−îng. ¤ l·o ®¹i cho lµ hai ng−êi ®· n¸t ra nh− c¸m råi. L·o liÒn bäc khóc ch©n cña §ång Mç vµo tÊm v¶i dÇu ®eo bªn m×nh. Tuy h¾n ®o¸n ra lµ §ång Mç chÕt råi nh−ng ch−a ®−îc tËn m¾t tr«ng thÊy t×nh tr¹ng lóc mô chÕt ra sao nªn vÉn cßn b¨n kho¨n trong d¹. Lóc nµy h¾n thÊy cã ng−êi dïng thñ ph¸p nÐm tr¸i tïng mét c¸ch tuyÖt diÖu ®Ó cøu thiÕu n÷ ¸o vµng th× h¾n nghÜ ngay ®Õn §ång Mç ®· vÒ råi. Ta nªn biÕt r»ng h«m ë trªn ®Ønh nói tuyÕt, H− Tróc ®· dïng tr¸i tïng ®Ó liÖng vµo bông ¤ l·o ®¹i, thñ ph¸p ®ã lµ §ång Mç truyÒn cho ¤ l·o ®¹i ®· bÞ nÕm mïi ®au khæ. B©y giê h¾n thÊy ng−êi liÖng tr¸i tïng trong nhµ ®¹i s¶nh, tr¸ch nµo h¾n ch¼ng hån vÝa lªn m©y. Mäi ng−êi nghe ¤ l·o ®¹i la "§ång Mç" ®Òu nh×n ra ngoµi. Trong toµ ®¹i s¶nh vang lªn nh÷ng tiÕng binh khÝ "sét so¹t", "choang cho¶ng", "leng keng". MÊy tr¨m ng−êi rót binh khÝ ph¸t ra tiÕng vang ën g¸y. Mäi ng−êi cÇm binh khÝ trong tay råi ®ång thêi lïi l¹i. Mé Dung Phôc tr¸i l¹i, hiªn ngang tiÕn ra hai b−íc ®øng gÇn cöa ngã ra xem §ång Mç h×nh thï thÕ nµo. Thùc t×nh h«m tr−íc y cïng §inh Xu©n Thu, §ång Mç ®· ®Èy qua ®Èy l¹i H− Tróc ®ang câng §ång Mç, y ®· tõng thÊy mÆt mô råi. Nh−ng kh«ng ai ngê mét c« g¸i ®Ñp hoa xu©n chõng ®é m−êi t¸m, m−êi chÝn tuæi mµ sao lµm cho bän ma ®Çu nghÜ tíi khiÕp vÝa kinh hån. §oµn Dù véi ®øng ra tr−íc ®Ó ch¾n cho V−¬ng Ngäc YÕn v× chµng sî nµng bÞ ng−êi ®¸nh tróng trong cuéc Èu ®¶ s¾p x¶y ra. V−¬ng Ngäc YÕn l¹i kªu lªn: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - BiÓu ca! Ph¶i cÈn thËn ®ã! Mäi ng−êi ch¨m chó nh×n ra ngoµi cöa håi l©u mµ ch¼ng thÊy ®éng tÜnh g×. Bao BÊt §ång lªn tiÕng tr−íc: - §ång mç mç! NÕu ng−¬i thÊy chóng ta lµ bän kh¸ch bÊt lÞch sù th× sao kh«ng xuÊt hiÖn ®¸nh ®i? Håi l©u ngoµi cöa vÉn im lÆng kh«ng mét tiÕng ph¶n øng. Phong Ba ¸c còng nãi: - Ph¶i l¾m! §Ó Phong mç lÜnh gi¸o §ång Mç chiªu ®Çu. Phong mç biÕt r»ng b¶n l·nh kÐm cái nh−ng còng ®¸nh ch¬i ®−îc mét ®ßn. C¸i tÝnh hiÕu chiÕn cña Phong mç dï chÕt còng kh«ng söa ®æi ®−îc. G· nãi xong l¹ng ng−êi ®i mét c¸i, móa tÝt c©y ®¬n ®ao ®Ó che tr−íc mÆt råi x«ng ra ngoµi cöa. Phong Ba ¸c tuy b¶n l·nh ch−a vµo bËc h¹ng nhÊt nh−ng b¶n tÝnh hiÕu chiÕn vµ søc m¹nh cña g· còng ghª gím. §Æng B¸ch Xuyªn, C«ng D· Cµn, Bao BÊt §ång coi g· nh− t×nh ruét thÞt, biÕt râ g· kh«ng ph¶i lµ tay ®èi thñ cña §ång Mç liÒn nhÊt tÒ theo ra. Bän ®éng chóa, ®¶o chóa cã ng−êi khen bèn g· gan d¹, kiªu dòng, nh−ng cã ng−êi l¹i c−êi thÇm: - C¸c ng−¬i ch−a biÕt §ång Mç lîi h¹i thÕ nµo, nªn míi ng«ng cuång nh− vËy. L¸t n÷a sÏ biÕt th©n, dï cã hèi hËn còng muén råi. Bçng nghe thanh ©m Phong Ba ¸c vµ Bao BÊt §ång, mét g· lanh l¶nh, mét g· åm åm ®ang ë ngoµi cöa kªu §ång Mç khiªu chiÕn mµ thuû chung vÉn kh«ng cã tiÕng ®¸p l¹i. © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2