Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 99

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

65
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 99', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 99

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø chÝn m−¬i chÝn Cung Linh Thøu quÇn hµo g©y lén Ng−êi võa liÖng tr¸i tïng cøu thiÕu n÷ ¸o vµng chÝnh lµ H− Tróc. Y thÊy mäi ng−êi ngê lµ quû thÇn th× kh«ng khái c−êi thÇm. Nh−ng b¶n tÝnh y trung thùc kh«ng muèn b−ng bÝt ai, liÒn lªn tiÕng: - §ång Mç qu¶ nhiªn ®· qua ®êi råi. C¸c vÞ bÊt tÊt ph¶i kinh nghi. H− Tróc l¹i thÊy g· bÐo þ vÉn tiÕp tôc nghiÕn ngÊu c¾n ng−êi em th× nghÜ bông: - ë ®©y tËp trung biÕt bao anh hïng h¶o h¸n, ch¼ng lÏ thùc kh«ng mét ng−êi nµo ph¸ gi¶i ®−îc "Sinh tö phï" −? M×nh ch¼ng muèn khoe tµi lµm chi. Nh−ng hä kh«ng chÞu ra mÆt cøu m¹ng cho hai ng−êi ®ã th× m×nh ph¶i ra tay vËy. Y nghÜ thÕ råi ®øng dËy ch¹y ®Õn bªn vai hai g· kia, gi¬ tay ra vç vµo l−ng ng−êi bÐo. C¸i vç tay nµy lµ c«ng phu "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" ®Ó ph¸ gi¶i "Sinh tö phï". Mét luång khÝ ®iÒu hoµ thÊm vµo trong ng−êi g· bÐo þ, lËp tøc "Sinh tö phï" trong ng−êi g· bÞ tiªu tan. G· bÐo þ bu«ng hai tay ra ngåi dËy thë hæn hÓn, vÎ mÆt buån rÇu nãi: - HiÒn ®Ö ¬i! HiÒn ®Ö lµm sao vËy? Ai ®· lµm hiÒn ®Ö bÞ th−¬ng tµn nhÉn ®Õn thÕ? HiÒn ®Ö nãi mau ®i ®Ó ca ca b¸o thï röa hËn cho. G· kia thÊy anh tinh thÇn tØnh t¸o th× trong bông mõng thÇm quªn c¶ ®au ®ín, hái lu«n: - Ca ca khái råi −? Ca ca khái råi −? H− Tróc l¹i gi¬ tay ra vç vµo vai bän phô n÷ ¸o vµng hái: - Ph¶i ch¨ng c¸c vÞ lµ ng−êi bé Qu©n Thiªn? C¸c bé D−¬ng Thiªn, Chu Thiªn, HiÖu Thiªn... ®Òu ®· vÒ tíi bªn kia. C¸c vÞ ë ®©y cã d©y s¾t ®¸nh thµnh lßi tãi hay lµ d©y s¾t to còng ®−îc. Chóng ta ra ®ã lµm cÇu ®ãn hä vÒ ®·. H− Tróc ®−a tay ®Õn ai lµ ng−êi ®ã ®−îc gi¶i khai huyÖt ®¹o ngay. Ta nªn biÕt r»ng ng−êi kh¸c mµ muèn gi¶i huyÖt ®¹o cho ai th× cÇn biÕt tr−íc huyÖt ®¹o nµo bÞ phong to¶ míi gi¶i khai ®−îc. Nh−ng H− Tróc chØ vç vµo vai mçi ng−êi mé c¸i lµ B¾c Minh ch©n khÝ trong lßng bµn tay y liÒn khai th«ng hÕt c¸c huyÖt ®¹o bÊt cø ë ®©u, nªn bän phô n÷ trong bé Qu©n Thiªn bÊt luËn hä bÞ phong to¶ huyÖt ®¹o nµo còng chØ trong mét c¸i vç tay lµ gi¶i khai hÕt, kh«ng cßn chç nµo trë ng¹i. QuÇn n÷ võa kinh h·i võa mõng thÇm, lôc tôc ®øng dËy nãi: - §a t¹ t«n gi¸ ®· cøu cho. Ch¶ d¸m nµo, xin t«n gi¸ cho biÕt quý ®¹i danh? MÊy c« nhá tuæi tÝnh nãng võa ch¹y th¼ng ra cöa lín võa nãi: - Mau mau ®i tiÕp øng cho c¸c chÞ em tr−íc råi sÏ quay vÒ cïng bän ph¶n tÆc quyÕt mét trËn tö chiÕn. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Råi chóng quay l¹i vÉy tay t¹ ¬n H− Tróc. H− Tróc ch¾p tay nãi: - Kh«ng d¸m! Kh«ng d¸m! T¹i h¹ cã ®øc tµi g× d¸m nhËn lêi t¹ ¬n cña c¸c vÞ. Ng−êi cøu c¸c vÞ lµ mét cao nh©n kh¸c ®· m−în tay t¹i h¹ mµ th«i. ý H− Tróc muèn nãi: - Néi lùc cïng vâ c«ng cña t¹i h¹ ®· ®−îc ba vÞ s− tr−ëng truyÒn thô cho th× ng−êi cøu bän nµy chÝnh lµ §ång Mç. QuÇn hµo trong nhµ ®¹i s¶nh thÊy H− Tróc chØ gi¬ tay mét c¸i lµ gi¶i huyÖt ®−îc cho quÇn n÷, thËt lµ mét thñ ph¸p kú diÖu, hä ch−a tõng m¾t thÊy tai nghe bao giê. Hä nh×n H− Tróc thÊy t−íng m¹o y ch¼ng cã g× ®Æc biÖt mµ tuæi l¹i cßn non, quyÕt kh«ng thÓ nµo y cã c«ng lùc cao th©m ®Õn mùc ®ã. Hä nghe y nãi lµ cã cao nh©n kh¸c m−în tay y ®Ó cøu bän kia th× tin ch¾c lµ §ång Mç ®· trë vÒ cung Linh Thøu. ¤ l·o ®¹i ®· gÇn gòi H− Tróc mÊy ngµy trªn ®Ønh nói tuyÕt, b©y giê tuy nhµ s− ®· ®Ó tãc dµi, ¨n vËn lèi kh¸c nh−ng y võa më miÖng nãi h¾n nhËn ra ngay. H¾n nh¶y xæ ngay ®Õn bªn c¹nh H− Tróc n¾m lÊy huyÖt m¹ch m«n bªn tay ph¶i, qu¸t hái: - TiÓu hßa th−îng! §ång... §ång Mç ®· vÒ ®©y råi ph¶i kh«ng? H− Tróc ®¸p: - ¤ tiªn sinh! Chç da bông tiªn sinh bÞ th−¬ng ®· khái ch−a? HiÖn giê t¹i h¹ kh«ng ph¶i lµ ®Ö tö nhµ PhËt n÷a. Hìi ¬i! Nh¾c ®Õn chuyÖn ®· qua khiÕn cho l−¬ng t©m t¹i h¹ kh«ng khái bÏ bµng. H− Tróc nãi ®Õn ®©y bÊt gi¸c thÑn ®á mÆt lªn. Nh−ng v× mÆt y ®· tr¸t bïn lem luèc nªn ng−êi ngoµi kh«ng tr«ng thÊy. ¤ l·o ®¹i ®· n¾m ®−îc huyÖt m¹ch m«n H− Tróc, ch¾c r»ng y kh«ng cã c¸ch nµo ph¶n kh¸ng h¾n liÒn vËn thªm hai thµnh néi lùc. H¾n muèn lµm cho H− Tróc ®au ®Õn kh«ng chÞu næi ph¶i më miÖng van xin vµ nghÜ r»ng §ång Mç rÊt c−ng g· tiÓu hoµ th−îng nµy, b©y giê m×nh ®· n¾m ®−îc tay g· th× cÇn ph¶i gi÷ cho chÆt ®Ó lµm con tin, vµ nh− vËy §ång Mç cã muèn giÕt m×nh sÏ l©m vµo t×nh tr¹ng "nÐm chuét sî vì ®å" Ngê ®©u ¤ l·o ®¹i vËn thªm hai thµnh néi lùc mµ H− Tróc vÉn th¶n nhiªn nh− kh«ng. Néi lùc cña h¾n phãng ra kh¸c nµo hßn ®¸ nÐm xuèng biÓn c¶ ch¼ng thÊy t¨m tÝch ®©u c¶. ¤ l·o ®¹i trong lßng kinh h·i, kh«ng d¸ thóc ®Èy néi lùc n÷a, nh−ng vÉn kh«ng chÞu bu«ng tay. QuÇn hµo lµ nh÷ng ng−êi biÕt nhiÒu hiÓu réng, võa thÊy ¤ l·o ®¹i n¾m tróng bé vÞ huyÖt m¹ch m«n cña H− Tróc biÕt ngay y ®· bÞ kiÒm chÕ th× dï b¶n l·nh y cã cao th©m h¬n ¤ l·o ®¹i còng kh«ng tµi nµo kh¸ng cù ®−îc mµ ch¼ng kh¸c g× c¸ n»m trªn trèc thít, chÞu ®Ó mÆc cho ¤ l·o ®¹i muèn b¨m muèn bæ thÕ nµo tuú ý. Nh−ng hä l¹i nghÜ r»ng: - NÕu g· tiÓu tö nµy qu¶ lµ mét tay cao thñ phi th−êng th× quyÕt kh«ng ®Õn nçi ®Ó cho ng−êi ta kiÒm chÕ mét c¸ch dÔ dµng nh− thÕ ®−îc. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Råi hä nhèn nh¸o ch©u vµo hái: - Th»ng lái kia! Mi lµ ai? ë ®©u ®Õn ®©y? - Tªn hä mi lµ ai? §å ®Ö ai? - Ai ph¸i mi ®Õn ®©y? Cã ph¶i §ång Mç kh«ng? Mô ta cßn sèng hay chÕt? H− Tróc tr¶ lêi tõng c©u mét, vÎ mÆt rÊt khiªm cung: - T¹i h¹ ®¹o hiÖu lµ H− Tróc Tö. §ång Mç ®· qua ®êi råi. Di thÓ ng−êi ®· ®em vÒ bªn kia TiÕp Thiªn KiÒu. Cßn s− m«n t¹i h¹... Hìi «i!... Nãi ra cµng thªm hæ thÑn! T¹i h¹ ®· lÇm lì mÊt råi, kh«ng tiÖn tr×nh bµy. NÕu c¸c vÞ kh«ng tin mµ muèn chiªm ng−ìng di dung cña §ång Mç l·o tiÒn bèi th× xin chê l¸t n÷a sÏ thÊy. T¹i h¹ së dÜ ®Õn ®©y lµ ®Ó lo liÖu viÖc mai t¸ng cho ng−êi. PhÇn lín c¸c vÞ ®©y bé thuéc cò cña l·o nh©n gia, t¹i h¹ xin khuyªn c¸c vÞ kh«ng nªn ®Ó t©m ®Õn mèi thï ngµy tr−íc vµ nªn phôc lËy tr−íc linh vÞ ng−êi ®Ó xo¸ bá nh÷ng thï hËn cò h¸ ch¼ng hay l¾m ru? H− Tróc võa nãi võa hæ thÑn, l¹i võa th−¬ng c¶m. C©u nä ch¼ng dÝnh víi c©u kia, giäng nãi ra vÎ ng−îng ngïng. Sau cïng lµ mÊy c©u thØnh nguyÖn. QuÇn hµo thÊy H− Tróc nãi huyªn thuyªn d−êng nh− t©m thÇn kh«ng tØnh t¸o, nªn trong lßng hä bít nao nóng liÒn gië thãi cuång ng¹o. Cã ng−êi to¸c miÖng ra mµ chöi m¾ng: - Th»ng lái con! Mi lµ c¸i th¸ g× d¸m b¶o bän ta cói ®Çu l¹y tr−íc linh vÞ con ¸c tÆc? - MÑ kiÕp, con mô ¸c tÆc ®ã chÕt nh− thÕ nµo? C¸i ch©n nµy ph¶i ch¨ng lµ cña h¾n? H− Tróc b×nh tÜnh ®¸p: - C¸c vÞ muèn tr¶ mèi th©m cõu víi §ång Mç, nh−ng ng−êi ®· t¹ thÕ råi, c¸c vÞ cßn «m hËn lµm chi vµ chØ thèt ra nh÷ng tiÕng mô "¸c tÆc" thËt khã nghe. ¤ tiªn sinh nãi ®óng ®ã, §ång Mç qu¶ ®· chÕt vÒ tay bµ em g¸i lµ Lý Thu Thuû. Khóc ch©n nµy ®óng lµ di thÓ l·o nh©n gia. Hìi «i! §êi ng−êi nh− mét giÊc m¬, nh− h¹t s−¬ng ban mai. L·o nh©n gia dï vâ c«ng lÖch ®Êt nghiªng trêi, rèt cuéc còng c«ng t¸n khÝ tuyÖt, kh«ng tr¸nh khái ho¸ thµnh hoµng thæ. A di ®µ PhËt! Ng· PhËt tõ bi! Xin tiÕp dÉn cho §ång Mç sím trë vÒ câi T©y ph−¬ng cùc l¹c thÕ giíi! QuÇn hµo nghe H− Tróc nãi thao thao bÊt tuyÖt, biÕt r»ng §ång Mç thùc ®· chÕt råi. §ét nhiªn cã ng−êi hái: - Lóc §ång Mç l©m tö mi cã ë bªn c¹nh mô kh«ng? H− Tróc ®¸p: - §óng råi! MÊy th¸ng trêi nay t¹i h¹ lu«n lu«n phôc dÞch bªn m×nh l·o nh©n gia. QuÇn hµo ®−a m¾t nh×n nhau vµ cïng ®uæi theo mét ý nghÜ chung: - Nh÷ng b¶o quyÕt ®Ó ph¸ gi¶i "Sinh tö phï" kh«ng chõng ë trong m×nh th»ng lái nµy. Bçng thÊy bãng xanh thÊp tho¸ng, mét ng−êi ®Õn bªn c¹nh H− Tróc, n¾m lÊy huyÖt m¹ch m«n ë tay tr¸i y. ¤ l·o ®¹i còng c¶m thÊy sau cæ m×nh cã mét luång khÝ m¸t r−îi. Mét l−ìi kiÕm ®· kÒ cæ h¾n råi vµ cã ng−êi lªn giäng s¾c bÐn dâng d¹c nãi: - ¤ l·o ®¹i! Bu«ng tha y ra ngay! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ¤ l·o ®¹i võa tr«ng thÊy ng−êi l¹ n¾m tay tr¸i H− Tróc, th× t−ëng r»ng ®ång bän víi m×nh ra tay. Lóc l·o ph¸t gi¸c ra ng−êi ®Õn uy hiÕp m×nh, toan phãng ch−ëng che th©n th× ®· chËm mÊt råi. Mét khi g−¬m ®· kÒ cæ, h¾n chØ cßn c¸ch chê chÕt. Bçng l¹i nghe ng−êi ®øng phÝa sau d»n giäng nãi: - Ng−¬i kh«ng bu«ng tha g· th× ta chÐm chÕt ng−¬i lËp tøc. ¤ l·o ®¹i hèt ho¶ng bu«ng tay H− Tróc ra, nh¶y bæ vÒ phÝa tr−íc mÊy c¸i råi quay l¹i nãi: - Ch©u Nhai song qu¸i! ¤ mç quyÕt kh«ng quªn vô h«m nay ®©u! H¸n tö cÇm kiÕm uy hiÕp ¤ l·o ®¹i nhe r¨ng c−êi nãi: - ¤ l·o ®¹i! BÊt luËn ng−¬i muèn sao th× Ch©u Nhai song nghÜa còng xin thõa tiÕp. Trªn chèn giang hå ng−êi ta g¸n cho hai g· nµy c¸i ngo¹i hiÖu lµ Ch©u Nhai song qu¸i. Nh−ng chóng l¹i tù x−ng lµ Ch©u Nhai song nghÜa. §¹i qu¸i n¾m huyÖt m¹ch H− Tróc, cßn nhÞ qu¸i sôc t×m trong tói ¸o y. H− Tróc lÈm bÈm : - C¸c ng−¬i t×m g× vËy? Trong ng−êi ta ch¼ng cã mét vËt chi ®¸ng gi¸ hÕt. NhÞ qu¸i thß tay vµo trong bäc, y mãc hÕt ra th× vËt thø nhÊt lµ bøc ho¹ mµ V« Nhai Tö ®· trao cho y. Lóc nhÞ qu¸i më cuèn trôc ra coi th× mÊy tr¨m con m¾t ®æ dån vµo nhßm ngã. Bøc ho¹ tuy ®· bÞ §ång Mç di ch©n lªn, sau l¹i bÞ −ít ë trong nhµ hÇm n−íc ®¸, song ng−êi mü n÷ trong bøc ho¹ vÉn cßn t−¬i ®Ñp linh ®éng, tùa hå ®ang ë trong bøc ho¹ b−íc ®i. NÐt ®an thanh thËt ®Ñp ®Õn mùc xuÊt thÇn nhËp ho¸. Mäi ng−êi võa nhßm thÊy mü nh©n bøc ho¹, lËp tøc l¹i ngã sang V−¬ng Ngäc YÕn. Cã ng−êi nãi: - å! Cã kÎ la lªn: - ói chµ! Hä ®Òu ra vÎ ng¹c nhiªn hoÆc tá ý c¨m hËn hay khinh miÖt. ChØ cã §oµn Dù, Mé Dung Phôc cïng V−¬ng Ngäc YÕn ®ång thêi la lªn mét tiÕng: - ña! Cïng trong mét tiÕng "ña" mµ ý nghÜ trong ba ng−êi nµy mçi ng−êi mét kh¸c. Lóc quÇn hµo võa nh×n thÊy bøc ho¹ ch©n dung ng−êi mü n÷ th× t−ëng lµ mét bøc tranh s¬n thuû hoÆc bøc b¶n ®å mét ®Þa ph−¬ng nµo, nªn hä khao kh¸t dßm xem hoÆc gi¶ nã cã dÝnh lÝu g× ®Õn nh÷ng bÝ quyÕt ph¸ gi¶i "Sinh tö phï" hay cã nãi g× vÒ linh d−îc ch¨ng? Ngê ®©u nã chØ lµ bøc ho¹ vÏ ch©n dung V−¬ng Ngäc YÕn, nªn hä bËt ra nh÷ng tiÕng thÊt väng. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung NhÞ qu¸i liÖng bøc ho¹ xuèng ®Êt råi l¹i lôc t×m trong ng−êi H− Tróc. Sau cïng chóng l«i ra ®−îc mét tê ®iÖp v¨n cña chïa ThiÕu L©m cÊp cho y trong lÔ thÕ ph¸t, mét Ýt b¹c vôn, mÊy n¾m l−¬ng kh«, mét ®«i bÝt tÊt v¶i. Chóng xem ®i xem l¹i m·i mµ ch¼ng cã chót chi dÝnh lÝu ®Õn "Sinh tö phï" c¶. V−¬ng Ngäc YÕn thÊy H− Tróc cÊt trong ng−êi bøc ch©n dung cña m×nh th× lÊy lµm kinh dÞ thÑn thß, mÆt mµy ®á ®Õn mang tai. Nµng tù hái: - Ch¼ng lÏ... ®¹o nh©n nµy ngµy thÕ cê bÝ hiÓm míi gÆp m×nh mét lÇn còng gièng nh− anh chµng hä §oµn ®· ®Ó ý ®Õn m×nh mµ ghi nhí vµo t©m kh¶m −? Kh«ng th× sao l¹i vÏ ch©n t−íng m×nh ®Ó giÊu trong ng−êi y nh− vËy? §oµn Dù l¹i nghÜ: - V−¬ng c« n−¬ng lµ mét vÞ thÇn tiªn ho¸ th©n, t− dung tuyÖt thÕ, ®· khiÕn cho vÞ tiÓu s− phô nµy ®iªn ®¶o thÇn hån ch¼ng cã chi lµ l¹. Hìi «i! §¸ng tiÕc lµ m×nh kh«ng cã nÐt bót linh ho¹t gièng nh− vÞ tiÓu s− phô nµy. NÕu kh«ng th× m×nh còng ho¹ mét bøc ch©n dung V−¬ng c« n−¬ng ®Ó sau khi chia tay m×nh sím h«m chiªm ng−ìng còng v¬i ®−îc mèi sÇu t−¬ng t−. Lóc Ch©u Nhai nhÞ qu¸i lôc t×m trong ng−êi H− Tróc, quÇn hµo sî hai g· lÇn ®−îc b¶o quyÕt hoÆc linh ®an sÏ chiÕm lµm cña riªng, nªn ai còng hÇm hÇm nh×n chóng. NÕu khi hä thÊy hai ng−êi t×m ®−îc vËt g× kh¸c l¹ lµ lËp tøc nh¶y xæ l¹i c−íp giùt vµ nh− thÕ tÊt sÏ sinh ra mét cuéc hçn chiÕn. Ngê ®©u hai ng−êi lôc t×m m·i mµ ch¼ng thÊy vËt chi n÷a. Ch©u Nhai ®¹i qu¸i tøc m×nh lín tiÕng m¾ng: - Th»ng lái thèi tha nµy! Lóc con mô ¸c tÆc kia s¾p chÕt ®· b¶o víi mi nh÷ng g×? H− Tróc ®¸p: - Ng−¬i hái §ång Mç lóc s¾p chÕt ®· nãi g× víi ta −? Hõ! L·o nh©n gia chØ nãi cã hai c©u: "Kh«ng ph¶i h¾n! Kh«ng ph¶i h¾n! Ha ha! Ha ha!" Råi l·o nh©n gia c−êi lªn ba tiÕng mµ t¾t thë. QuÇn hµo ch¼ng hiÓu c©u H− Tróc nãi ra lµm sao. C©u nãi "Kh«ng ph¶i h¾n!" vµ ba tiÕng c−êi "Ha ha" lµ nghÜa g×? Nh÷ng ng−êi nãng tÝnh c¶ tiÕng m¾ng nhiÕc om sßm. §¹i qu¸i nãi: - MÑ kiÕp! C¸i g× mµ kh«ng ph¶i h¾n víi ph¶i h¾n? Mô ¸c tÆc cßn nãi g× n÷a kh«ng? H− Tróc ®¸p: - Tiªn sinh ¬i! Tiªn sinh nãi tíi §ång Mç l·o nh©n gia th× lêi lÏ nªn kÝnh cÈn mét chót. §õng cã bu«ng lêi tho¸ m¹ ng−êi ®· qu¸ cè nh− vËy! §¹i qu¸i tr−íc nay giÕt ng−êi kh«ng gím tay võa nghe H− Tróc ra ®iÒu gi¸o huÊn m×nh th× næi giËn ®ïng ®ïng, gi¬ tay tr¸i lªn ®Ëp xuèng ®Ønh ®Çu y qu¸t m¾ng: - Th»ng giÆc non thèi tha nµy! Ta thÝch chöi m¾ng mô ¸c tÆc ®ã th× ®· sao? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Ph¸t ch−ëng ®Ëp xuèng ®Çu H− Tróc cßn c¸ch n¨m s¸u tÊc th× ®ét nhiªn ¸nh hµn quang lÊp lo¸ng. Mét thanh tr−êng kiÕm ®−a ngang ra trªn ®Ønh ®Çu H− Tróc, l−ìi kiÕm quay ng−îc lªn. Ch©u Nhai ®¹i qu¸i nÕu tiÕp tôc gi¸ng tay xuèng th× ch−a tróng vµo ®Çu H− Tróc, bµn tay h¾n ®· bÞ l−ìi kiÕm s¾c bÐn hít ®øt råi. H¾n kinh h·i véi thu ch−ëng vÒ. Nh−ng thu véi qu¸ ng−êi bÞ hÊt ngöa vÒ ®»ng sau lïi l¹i lu«n ba b−íc. Lóc h¾n bËt ngöa ra, thuËn tay bu«ng lu«n cæ tay H− Tróc. Nh−ng h¾n cßn c¶m thÊy lßng bµn tay tr¸i ngÊm ngÇm tª r¸t. H¾n gi¬ bµn tay lªn coi th× thÊy mét v¹ch kiÕm nhá s−ít qua ®· r−ím m¸u. H¾n võa kinh h·i võa tøc giËn nghÜ thÇm: - NÕu m×nh kh«ng thu lÑ tay vÒ chØ chËm nöa ph©n lµ ®øt mÊt bµn tay råi! H¾n trõng m¾t nh×n ng−êi phãng kiÕm ra th× thÊy ng−êi nµy lµ mét l·o giµ tuæi tr¹c n¨m m−¬i m×nh mÆc ¸o xanh, r©u dµi phÊt ph¬, mÆt mòi thanh tó. Ch©u Nhai ®¹i qu¸i nhËn ra l·o nµy kh«ng ph¶i lµ mét nh©n vËt trong ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o. BÊt B×nh ®¹o nh©n ®· gäi l·o lµ KiÕm ThÇn. Chiªu kiÕm võa råi l·o phãng ra mau lÑ phi th−êng l¹i ®óng ph−¬ng vÞ th× ®ñ biÕt vÒ kiÕm thuËt l·o ®· ®Õn møc siªu quÇn. Ch©u Nhai ®¹i qu¸i cßn nhí l¹i b÷a tr−íc khi ®¶o chóa ®¶o KiÕm Ng− võa dêi khái bän chóng bá ®i mµ chØ trong kho¶nh kh¾c ®· bÞ l·o KiÕm ThÇn nµy chÆt ®Çu. Nªn tuy h¾n nãng n¶y mµ kh«ng d¸m g©y chuyÖn víi con ng−êi kiÕm thuËt ghª gím ®ã. H¾n hái: - C¸c h¹ ra tay lµm cho t¹i h¹ bÞ th−¬ng lµ cã ý g×? L·o kia tñm tØm c−êi ®¸p: - HÕt th¶y mäi ng−êi ®©y ®Òu tr«ng vµo miÖng g· ®ã nãi ra c¸ch ho¸ gi¶i "Sinh tö phï", thÕ mµ l·o huynh ®ét nhiªn nãng tÝnh muèn giÕt g· ®i, khi bïa "Sinh tö" trong m×nh c¸c anh em ph¸t t¸c ®ßi m¹ng th× sao? Ch©u Nhai ®¹i qu¸i cøng l−ìi, chØ Êp óng: - C¸i ®ã... C¸i ®ã... KiÕm ThÇn bøc b¸ch §¹i qu¸i ph¶i lïi ra. Khuûu tay kh«ng biÕt v« t×nh hay h÷u ý l¹i thóc vµo b¶ vai NhÞ qu¸i. NhÞ qu¸i bÞ c¸i thóc, ®øng kh«ng v÷ng lo¹ng cho¹ng lïi l¹i bèn b−íc. trong ng−êi khÝ huyÕt nhén nh¹o c¶ lªn, suýt n÷a g· bÞ tÐ nhµo. G· ®øng v÷ng l¹i ®−îc nh−ng còng kh«ng d¸m ra mÆt g©y gæ. KiÕm ThÇn nh×n H− Tróc «n tån hái: - TiÓu huynh ®Ö! Lóc §ång Mç l©m tö ngoµi c©u "kh«ng ph¶i h¾n" vµ mÊy tiÕng c−êi lín, bµ ta cßn nãi g× n÷a kh«ng? H− Tróc ®ét nhiªn ®á mÆt lªn ra chiÒu bÏn lÏn, rôt rÌ cói ®Çu xuèng, vÎ mÆt s−îng sïng nh− kÎ gian bÞ ng−êi b¾t ®−îc qu¶ tang. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Nguyªn H− Tróc nghÜ tíi c©u nãi cña §ång Mç: "Ng−¬i ®−a bøc ho¹ ®Ó chÝnh tay ta xÐ vôn nã ra th× ta míi kh«ng lo g× n÷a vµ ta sÏ chØ ®iÓm cho ng−¬i ®i t×m vÞ c« n−¬ng trong méng". Y cã ngê ®©u khi §ång Mç nh×n kü bøc ho¹ liÒn ph¸t gi¸c ra mü nh©n trong tranh kh«ng ph¶i lµ Lý Thu Thuû th× võa buån c−êi l¹i võa th−¬ng c¶m råi nh¾m m¾t l¹i kh«ng nh×n n÷a. H− Tróc nghÜ r»ng: - §ång Mç qua ®êi mét c¸ch ®ét ngét th× t«ng tÝch vÞ c« n−¬ng trong méng kia kh¾p thiªn h¹ ch¼ng cßn ng−êi thø hai nµo biÕt n÷a. Vµ y cho r»ng kiÕp nµy kh«ng cßn dÞp nµo ®Ó gÆp l¹i nµng. H− Tróc nghÜ tíi ®ã th× kh«ng khái ngÈn ng¬ nh− ng−êi mÊt hån. L·o kia thÊy H− Tróc ra chiÒu kh¸c l¹ th× cho lµ trong lßng y cã ®iÒu g× rÊt bÝ mËt, liÒn niÒm në nãi: - TiÓu huynh ®Ö! §ång Mç ®· nãi víi tiÓu huynh ®Ö ®iÒu chi? TiÓu huynh ®Ö cø nãi ra cho anh em biÕt. Tr¸c mç ch¼ng nh÷ng kh«ng lµm khã dÔ g× ®Õn tiÓu huynh ®Ö mµ cßn t×m c¸ch gi¶i quyÕt nh÷ng nçi khã kh¨n dïm cho tiÓu huynh ®Ö n÷a. H− Tróc mÆt ®á bõng lªn l¾c ®Çu nãi: - ChuyÖn nÇy t¹i h¹ kh«ng thÓ nµo nãi ra ®−îc. KiÕm thÇn hä Tr¸c hái: - T¹i sao mµ tiÓu huynh ®Ö kh«ng nãi ®−îc? H− Tróc ®¸p: - ViÖc nµy nãi ra... trêi ¬i! T¹i h¹ kh«ng nãi ®−îc, dï c¸c h¹ cã giÕt còng ®µnh chÞu chø kh«ng d¸m hë m«i. L·o hä Tr¸c l¹i hái: - TiÓu huynh ®Ö kh«ng nãi thËt −? H− Tróc c−¬ng quyÕt ®¸p: - Kh«ng nãi. L·o hä Tr¸c trè m¾t nh×n H− Tróc håi l©u th× thÊy vÎ mÆt y rÊt c−¬ng quyÕt. "So¹t" mét tiÕng, thanh tr−êng kiÕm ®· rót ra khái vá. ¸nh hµo quang lÊp lo¸ng, kiÕm phong rÝt lªn veo vÐo. Mäi ng−êi nh×n thÊy thanh tr−êng kiÕm r¹ch xuèng chiÕc bµn b¸t tiªn thµnh ra ch÷ "TØnh". V¹ch ch÷ "TØnh" th× ch¼ng lÊy g× lµm kú, mµ kú ë chç chÆt ra thµnh nh÷ng miÕng vu«ng v¾n b»ng nhau kh«ng sai mét chót nµo, tùa hå nh− ng−êi lÊy th−íc ®o v¹ch råi míi c¾t. QuÇn hµo ®Òu lµ nh÷ng tay biÕt ng−êi biÕt cña, thÊy KiÕm ThÇn træ tuyÖt kü liÒn cÊt tiÕng hoan h« rÇm rÜ. Trong ®¸m ®éng chóa, ®¶o chóa còng cã t¸m chÝn tay së tr−êng vÒ kiÕm, nh−ng hä tù biÕt kiÕm thuËt cña m×nh cßn kÐm KiÕm ThÇn rÊt xa, kh«ng khái tù thÑn. V−¬ng Ngäc YÕn nhÑ nhµng hái: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - §−êng Chu c«ng kiÕm nµy lµ mét tuyÖt kü cña ph¸i NhÊt Tù TuÖ KiÕm M«n ë KiÕm D−¬ng thuéc tØnh Phóc KiÕn. L·o tiÒn bèi hä Tr¸c ®©y ngo¹i hiÖu KiÕm ThÇn th× ch¾c ®¹i danh lµ Tr¸c BÊt Phµm, ch−ëng m«n ph¸i NhÊt Tù TuÖ KiÕm. Thanh ©m nµng nãi rÊt râ rµng tuy quÇn hµo ®ang reo hß còng nghe tiÕng liÒn quay l¹i ch¨m chó nh×n KiÕm ThÇn. TÊt c¶ mäi ng−êi trong ®¹i s¶nh ®Òu yªn lÆng. L·o hä Tr¸c c−êi ha h¶ nãi: - Nh·n lùc c« n−¬ng ®©y giái thiÖt! Kh«ng nh÷ng biÕt râ m«n ph¸i l·o phu mµ cßn gäi ®−îc tªn kiÕm chiªu vµ danh tù cña l·o phu n÷a. QuÇn hµo nghÜ thÇm: - Tr−íc nay ch−a tõng nghe ai nãi ë Phóc KiÕn cã ph¸i NhÊt Tù TuÖ KiÕm bao giê. L·o nµy kiÕm thuËt tinh diÖu ®Õn thÕ th× m«n ph¸i l·o tiÕng t¨m lõng lÉy giang hå míi ph¶i, thÕ mµ sao kh«ng cã ai biÕt? Mäi ng−êi cßn ®ang suy nghÜ th× Tr¸c BÊt Phµm thë dµi nãi: - §¸ng buån thay, danh hiÖu ch−ëng m«n nh©n cña l·o phu chØ tr¬ mét m×nh chø kh«ng cã thuéc h¹! Ph¸i NhÊt Tù TuÖ KiÕm cña l·o phu c¶ ba ®êi míi ®−îc s¸u m−¬i hai ng−êi nh−ng ba m−¬i ba n¨m tr−íc ®©y l¹i bÞ Thiªn S¬n §ång Mç giÕt s¹ch. Mäi ng−êi nghe nãi run lªn, nh×n nhau b»ng con m¾t kinh ng¹c råi lÈm bÈm: - TÐ ra l·o nµy ®Õn cung Linh Thøu ®Ó b¸o mèi thï lín cho s− m«n. Bçng Tr¸c BÊt Phµm rung tr−êng kiÕm lªn nh×n H− Tróc nãi: - TiÓu huynh ®Ö! MÊy chiªu kiÕm ph¸p nµy ta muèn truyÒn cho tiÓu huynh ®Ö. TiÓu huynh ®Ö tÝnh sao? Tr¸c BÊt Phµm võa døt lêi th× nÐt mÆt quÇn hïng ®Òu lé vÎ kinh ng¹c. Ta nªn biÕt r»ng trong vâ l©m mµ cã ®−îc mét tuyÖt thÕ vâ c«ng nµo ®Òu do c¬ duyªn héi ngé. NÕu may m¾n ®−îc cao nh©n rñ lßng th−¬ng yªu truyÒn thô cho mét vµi chiªu thøc th× chung th©n h−ëng thô còng kh«ng hÕt. TiÕng t¨m lõng lÉy trong thiªn h¹, tÝnh m¹ng ®−îc b¶o ®¶m ®Òu do ®ã mµ ra. Nh−ng lßng ng−êi trªn chèn giang hå, nhiÒu kÎ hiÓm ¸c th©m ®éc, khi luyÖn ®−îc cao chiªu råi th−êng quay l¹i ®¸nh tr¶ thÇy kh«ng ph¶i lµ Ýt. V× thÕ mµ t×m ®−îc ng−êi truyÒn nghÖ ch¼ng ph¶i dÔ dµng. KiÕm thuËt Tr¸c BÊt Phµm ®· ®Õn chç xuÊt quû nhËp thÇn ai còng biÕt râ. ThÕ mµ l·o chÞu truyÒn thô cho H− Tróc th× ch¾c lµ l·o biÕt lêi di ng«n cña §ång Mç cã liªn quan ®Õn "Sinh tö phï". H− Tróc ch−a kÞp tr¶ lêi th× thèt nhiªn cã thanh ©m l¹nh lïng hái: - Tr¸c tiªn sinh! Tiªn sinh còng bÞ tróng "Sinh tö phï" råi ch¨ng? Tr¸c BÊt Phµm quay ®Çu nh×n l¹i th× lµ mét ®¹o nh©n trung niªn liÒn hái l¹i: - Sao ®¹o tr−ëng l¹i hái c©u nµy? §¹o nh©n kia ®¸p: - NÕu Tr¸c tiªn sinh kh«ng tróng ph¶i "Sinh tö phï" th× sao l¹i dïng thiªn ph−¬ng b¸ch kÕ ®Ó t×m thuËt ph¸ gi¶i thø bïa ®éc ®ã? Gi¶ tû Tr¸c tiªn sinh l¹i cã dông ý kiÒm chÕ chóng ta th× c¸c anh em ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o võa tho¸t khái ®Çm rång l¹i Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung sa n¬i hang cäp. BÇn ®¹o e r»ng ch¼ng ai chÞu cam t©m ®Êy. Tr¸c tiªn sinh tuy kiÕm ph¸p th«ng thÇn, song nÕu tiªn sinh muèn dån chóng ta vµo thÕ bÝ th× hÕt th¶y anh em ta ®©y ®µnh ph¶i quyÕt mét trËn sinh tö cïng tiªn sinh vËy! §¹o nh©n nãi lêi lÏ tuy ch¼ng cao ng¹o nh−ng còng kh«ng chÞu thÊp hÌn. Nh÷ng c©u nµy tùa hå ®· nãi huþch toÑt chç dông t©m cña Tr¸c BÊt Phµm, thËt lµ nh÷ng c©u nãi s¾c bÐn ra chiÒu uy hiÕp dån Tr¸c BÊt Phµm vµo b−íc ®−êng cïng. Trong quÇn hµo lËp tøc cã mÊy chôc ng−êi hïa theo: - Lêi nãi cña XuÊt TrÇn ®¹o tr−ëng ®¶o T−îng Tuþ rÊt hîp ý ta. - Th»ng lái kia! §ång Mç cã di ng«n g× ng−¬i h·y nãi mau, nÕu kh«ng th× bän ta nh¶y ïa vµo ^^^ x¸c ng−¬i ra! Tr¸c BÊt Phµm l¹i móa c©y tr−êng kiÕm ph¸t ra nh÷ng tiÕng vï vï råi nãi: - TiÓu huynh ®Ö bÊt tÊt ph¶i kinh. Ng−¬i ®· ë bªn m×nh l·o phu, thö coi hä cã ®éng ®Õn ®−îc sîi l«ng ch©n cña ng−¬i kh«ng? Lêi di ng«n cña §ång Mç, tiÓu huynh ®Ö chØ nãi víi mét m×nh l·o phu mµ th«i, nÕu ®Ó ng−êi thø ba nghe ®−îc th× l·o phu kh«ng truyÒn kiÕm ph¸p nµy cho tiÓu huynh ®Ö ®©u. H− Tróc l¾c ®Çu ®¸p: - Nh÷ng lêi di ng«n cña §ång Mç chØ liªn quan ®Õn mét m×nh t¹i h¹ mµ th«i. C¸c vÞ dï cã biÕt còng ch¼ng Ých g×. H¬n n÷a dï sao mÆc lßng, t¹i h¹ nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ tiÕt lé ®−îc. KiÕm ph¸p cña c¸c h¹ dï tuyÖt diÖu ®Õn ®©u, t¹i h¹ còng kh«ng muèn häc. QuÇn hµo ®ång thanh hoan h« rÇm trêi: - Ph¶i l¾m! Ph¶i l¾m! ThËt lµ mét chó bÐ cã khÝ ph¸ch! KiÕm ph¸p l·o dï giái, nh−ng häc ®Ó lµm g×? Ha ha! - Mét vÞ tiÓu c« n−¬ng xinh ®Ñp tha th−ít còng nãi huþch toÑt ra ®−îc kiÕm chiªu cña l·o Êy th× lÊy chi lµm kú dÞ hiÕm cã! L¹i cã ng−êi nãi: - VÞ c« n−¬ng kia ®· biÕt lai lÞch kiÕm ph¸p, tÊt lµ cã b¶n lÜnh ph¸ gi¶i thÕ kiÕm ®ã. TiÓu huynh ®Ö! NÕu tiÓu huynh ®Ö muèn b¸i s− th× b¸i vÞ tiÓu c« n−¬ng cßn h¬n. Võa råi V−¬ng Ngäc YÕn nãi to¹c lai lÞch m«n ph¸i Tr¸c BÊt Phµm lµm l·o c¨m giËn. B©y giê l¹i nghe bän nµy giÌm pha th× kh«ng thÓ chèi ®−îc... L·o liÕc m¾t nh×n V−¬ng Ngäc YÕn vµ chØ thÊy nµng nh×n Mé Dung Phôc xuÊt thÇn, ch¼ng thÌm ®Ó ý g× ®Õn ai. © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2