intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 99

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
60
lượt xem
13
download

Lục mạch thần kiếm - tập 99

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 99', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 99

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø chÝn m−¬i chÝn Cung Linh Thøu quÇn hµo g©y lén Ng−êi võa liÖng tr¸i tïng cøu thiÕu n÷ ¸o vµng chÝnh lµ H− Tróc. Y thÊy mäi ng−êi ngê lµ quû thÇn th× kh«ng khái c−êi thÇm. Nh−ng b¶n tÝnh y trung thùc kh«ng muèn b−ng bÝt ai, liÒn lªn tiÕng: - §ång Mç qu¶ nhiªn ®· qua ®êi råi. C¸c vÞ bÊt tÊt ph¶i kinh nghi. H− Tróc l¹i thÊy g· bÐo þ vÉn tiÕp tôc nghiÕn ngÊu c¾n ng−êi em th× nghÜ bông: - ë ®©y tËp trung biÕt bao anh hïng h¶o h¸n, ch¼ng lÏ thùc kh«ng mét ng−êi nµo ph¸ gi¶i ®−îc "Sinh tö phï" −? M×nh ch¼ng muèn khoe tµi lµm chi. Nh−ng hä kh«ng chÞu ra mÆt cøu m¹ng cho hai ng−êi ®ã th× m×nh ph¶i ra tay vËy. Y nghÜ thÕ råi ®øng dËy ch¹y ®Õn bªn vai hai g· kia, gi¬ tay ra vç vµo l−ng ng−êi bÐo. C¸i vç tay nµy lµ c«ng phu "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng" ®Ó ph¸ gi¶i "Sinh tö phï". Mét luång khÝ ®iÒu hoµ thÊm vµo trong ng−êi g· bÐo þ, lËp tøc "Sinh tö phï" trong ng−êi g· bÞ tiªu tan. G· bÐo þ bu«ng hai tay ra ngåi dËy thë hæn hÓn, vÎ mÆt buån rÇu nãi: - HiÒn ®Ö ¬i! HiÒn ®Ö lµm sao vËy? Ai ®· lµm hiÒn ®Ö bÞ th−¬ng tµn nhÉn ®Õn thÕ? HiÒn ®Ö nãi mau ®i ®Ó ca ca b¸o thï röa hËn cho. G· kia thÊy anh tinh thÇn tØnh t¸o th× trong bông mõng thÇm quªn c¶ ®au ®ín, hái lu«n: - Ca ca khái råi −? Ca ca khái råi −? H− Tróc l¹i gi¬ tay ra vç vµo vai bän phô n÷ ¸o vµng hái: - Ph¶i ch¨ng c¸c vÞ lµ ng−êi bé Qu©n Thiªn? C¸c bé D−¬ng Thiªn, Chu Thiªn, HiÖu Thiªn... ®Òu ®· vÒ tíi bªn kia. C¸c vÞ ë ®©y cã d©y s¾t ®¸nh thµnh lßi tãi hay lµ d©y s¾t to còng ®−îc. Chóng ta ra ®ã lµm cÇu ®ãn hä vÒ ®·. H− Tróc ®−a tay ®Õn ai lµ ng−êi ®ã ®−îc gi¶i khai huyÖt ®¹o ngay. Ta nªn biÕt r»ng ng−êi kh¸c mµ muèn gi¶i huyÖt ®¹o cho ai th× cÇn biÕt tr−íc huyÖt ®¹o nµo bÞ phong to¶ míi gi¶i khai ®−îc. Nh−ng H− Tróc chØ vç vµo vai mçi ng−êi mé c¸i lµ B¾c Minh ch©n khÝ trong lßng bµn tay y liÒn khai th«ng hÕt c¸c huyÖt ®¹o bÊt cø ë ®©u, nªn bän phô n÷ trong bé Qu©n Thiªn bÊt luËn hä bÞ phong to¶ huyÖt ®¹o nµo còng chØ trong mét c¸i vç tay lµ gi¶i khai hÕt, kh«ng cßn chç nµo trë ng¹i. QuÇn n÷ võa kinh h·i võa mõng thÇm, lôc tôc ®øng dËy nãi: - §a t¹ t«n gi¸ ®· cøu cho. Ch¶ d¸m nµo, xin t«n gi¸ cho biÕt quý ®¹i danh? MÊy c« nhá tuæi tÝnh nãng võa ch¹y th¼ng ra cöa lín võa nãi: - Mau mau ®i tiÕp øng cho c¸c chÞ em tr−íc råi sÏ quay vÒ cïng bän ph¶n tÆc quyÕt mét trËn tö chiÕn. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Råi chóng quay l¹i vÉy tay t¹ ¬n H− Tróc. H− Tróc ch¾p tay nãi: - Kh«ng d¸m! Kh«ng d¸m! T¹i h¹ cã ®øc tµi g× d¸m nhËn lêi t¹ ¬n cña c¸c vÞ. Ng−êi cøu c¸c vÞ lµ mét cao nh©n kh¸c ®· m−în tay t¹i h¹ mµ th«i. ý H− Tróc muèn nãi: - Néi lùc cïng vâ c«ng cña t¹i h¹ ®· ®−îc ba vÞ s− tr−ëng truyÒn thô cho th× ng−êi cøu bän nµy chÝnh lµ §ång Mç. QuÇn hµo trong nhµ ®¹i s¶nh thÊy H− Tróc chØ gi¬ tay mét c¸i lµ gi¶i huyÖt ®−îc cho quÇn n÷, thËt lµ mét thñ ph¸p kú diÖu, hä ch−a tõng m¾t thÊy tai nghe bao giê. Hä nh×n H− Tróc thÊy t−íng m¹o y ch¼ng cã g× ®Æc biÖt mµ tuæi l¹i cßn non, quyÕt kh«ng thÓ nµo y cã c«ng lùc cao th©m ®Õn mùc ®ã. Hä nghe y nãi lµ cã cao nh©n kh¸c m−în tay y ®Ó cøu bän kia th× tin ch¾c lµ §ång Mç ®· trë vÒ cung Linh Thøu. ¤ l·o ®¹i ®· gÇn gòi H− Tróc mÊy ngµy trªn ®Ønh nói tuyÕt, b©y giê tuy nhµ s− ®· ®Ó tãc dµi, ¨n vËn lèi kh¸c nh−ng y võa më miÖng nãi h¾n nhËn ra ngay. H¾n nh¶y xæ ngay ®Õn bªn c¹nh H− Tróc n¾m lÊy huyÖt m¹ch m«n bªn tay ph¶i, qu¸t hái: - TiÓu hßa th−îng! §ång... §ång Mç ®· vÒ ®©y råi ph¶i kh«ng? H− Tróc ®¸p: - ¤ tiªn sinh! Chç da bông tiªn sinh bÞ th−¬ng ®· khái ch−a? HiÖn giê t¹i h¹ kh«ng ph¶i lµ ®Ö tö nhµ PhËt n÷a. Hìi ¬i! Nh¾c ®Õn chuyÖn ®· qua khiÕn cho l−¬ng t©m t¹i h¹ kh«ng khái bÏ bµng. H− Tróc nãi ®Õn ®©y bÊt gi¸c thÑn ®á mÆt lªn. Nh−ng v× mÆt y ®· tr¸t bïn lem luèc nªn ng−êi ngoµi kh«ng tr«ng thÊy. ¤ l·o ®¹i ®· n¾m ®−îc huyÖt m¹ch m«n H− Tróc, ch¾c r»ng y kh«ng cã c¸ch nµo ph¶n kh¸ng h¾n liÒn vËn thªm hai thµnh néi lùc. H¾n muèn lµm cho H− Tróc ®au ®Õn kh«ng chÞu næi ph¶i më miÖng van xin vµ nghÜ r»ng §ång Mç rÊt c−ng g· tiÓu hoµ th−îng nµy, b©y giê m×nh ®· n¾m ®−îc tay g· th× cÇn ph¶i gi÷ cho chÆt ®Ó lµm con tin, vµ nh− vËy §ång Mç cã muèn giÕt m×nh sÏ l©m vµo t×nh tr¹ng "nÐm chuét sî vì ®å" Ngê ®©u ¤ l·o ®¹i vËn thªm hai thµnh néi lùc mµ H− Tróc vÉn th¶n nhiªn nh− kh«ng. Néi lùc cña h¾n phãng ra kh¸c nµo hßn ®¸ nÐm xuèng biÓn c¶ ch¼ng thÊy t¨m tÝch ®©u c¶. ¤ l·o ®¹i trong lßng kinh h·i, kh«ng d¸ thóc ®Èy néi lùc n÷a, nh−ng vÉn kh«ng chÞu bu«ng tay. QuÇn hµo lµ nh÷ng ng−êi biÕt nhiÒu hiÓu réng, võa thÊy ¤ l·o ®¹i n¾m tróng bé vÞ huyÖt m¹ch m«n cña H− Tróc biÕt ngay y ®· bÞ kiÒm chÕ th× dï b¶n l·nh y cã cao th©m h¬n ¤ l·o ®¹i còng kh«ng tµi nµo kh¸ng cù ®−îc mµ ch¼ng kh¸c g× c¸ n»m trªn trèc thít, chÞu ®Ó mÆc cho ¤ l·o ®¹i muèn b¨m muèn bæ thÕ nµo tuú ý. Nh−ng hä l¹i nghÜ r»ng: - NÕu g· tiÓu tö nµy qu¶ lµ mét tay cao thñ phi th−êng th× quyÕt kh«ng ®Õn nçi ®Ó cho ng−êi ta kiÒm chÕ mét c¸ch dÔ dµng nh− thÕ ®−îc. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Råi hä nhèn nh¸o ch©u vµo hái: - Th»ng lái kia! Mi lµ ai? ë ®©u ®Õn ®©y? - Tªn hä mi lµ ai? §å ®Ö ai? - Ai ph¸i mi ®Õn ®©y? Cã ph¶i §ång Mç kh«ng? Mô ta cßn sèng hay chÕt? H− Tróc tr¶ lêi tõng c©u mét, vÎ mÆt rÊt khiªm cung: - T¹i h¹ ®¹o hiÖu lµ H− Tróc Tö. §ång Mç ®· qua ®êi råi. Di thÓ ng−êi ®· ®em vÒ bªn kia TiÕp Thiªn KiÒu. Cßn s− m«n t¹i h¹... Hìi «i!... Nãi ra cµng thªm hæ thÑn! T¹i h¹ ®· lÇm lì mÊt råi, kh«ng tiÖn tr×nh bµy. NÕu c¸c vÞ kh«ng tin mµ muèn chiªm ng−ìng di dung cña §ång Mç l·o tiÒn bèi th× xin chê l¸t n÷a sÏ thÊy. T¹i h¹ së dÜ ®Õn ®©y lµ ®Ó lo liÖu viÖc mai t¸ng cho ng−êi. PhÇn lín c¸c vÞ ®©y bé thuéc cò cña l·o nh©n gia, t¹i h¹ xin khuyªn c¸c vÞ kh«ng nªn ®Ó t©m ®Õn mèi thï ngµy tr−íc vµ nªn phôc lËy tr−íc linh vÞ ng−êi ®Ó xo¸ bá nh÷ng thï hËn cò h¸ ch¼ng hay l¾m ru? H− Tróc võa nãi võa hæ thÑn, l¹i võa th−¬ng c¶m. C©u nä ch¼ng dÝnh víi c©u kia, giäng nãi ra vÎ ng−îng ngïng. Sau cïng lµ mÊy c©u thØnh nguyÖn. QuÇn hµo thÊy H− Tróc nãi huyªn thuyªn d−êng nh− t©m thÇn kh«ng tØnh t¸o, nªn trong lßng hä bít nao nóng liÒn gië thãi cuång ng¹o. Cã ng−êi to¸c miÖng ra mµ chöi m¾ng: - Th»ng lái con! Mi lµ c¸i th¸ g× d¸m b¶o bän ta cói ®Çu l¹y tr−íc linh vÞ con ¸c tÆc? - MÑ kiÕp, con mô ¸c tÆc ®ã chÕt nh− thÕ nµo? C¸i ch©n nµy ph¶i ch¨ng lµ cña h¾n? H− Tróc b×nh tÜnh ®¸p: - C¸c vÞ muèn tr¶ mèi th©m cõu víi §ång Mç, nh−ng ng−êi ®· t¹ thÕ råi, c¸c vÞ cßn «m hËn lµm chi vµ chØ thèt ra nh÷ng tiÕng mô "¸c tÆc" thËt khã nghe. ¤ tiªn sinh nãi ®óng ®ã, §ång Mç qu¶ ®· chÕt vÒ tay bµ em g¸i lµ Lý Thu Thuû. Khóc ch©n nµy ®óng lµ di thÓ l·o nh©n gia. Hìi «i! §êi ng−êi nh− mét giÊc m¬, nh− h¹t s−¬ng ban mai. L·o nh©n gia dï vâ c«ng lÖch ®Êt nghiªng trêi, rèt cuéc còng c«ng t¸n khÝ tuyÖt, kh«ng tr¸nh khái ho¸ thµnh hoµng thæ. A di ®µ PhËt! Ng· PhËt tõ bi! Xin tiÕp dÉn cho §ång Mç sím trë vÒ câi T©y ph−¬ng cùc l¹c thÕ giíi! QuÇn hµo nghe H− Tróc nãi thao thao bÊt tuyÖt, biÕt r»ng §ång Mç thùc ®· chÕt råi. §ét nhiªn cã ng−êi hái: - Lóc §ång Mç l©m tö mi cã ë bªn c¹nh mô kh«ng? H− Tróc ®¸p: - §óng råi! MÊy th¸ng trêi nay t¹i h¹ lu«n lu«n phôc dÞch bªn m×nh l·o nh©n gia. QuÇn hµo ®−a m¾t nh×n nhau vµ cïng ®uæi theo mét ý nghÜ chung: - Nh÷ng b¶o quyÕt ®Ó ph¸ gi¶i "Sinh tö phï" kh«ng chõng ë trong m×nh th»ng lái nµy. Bçng thÊy bãng xanh thÊp tho¸ng, mét ng−êi ®Õn bªn c¹nh H− Tróc, n¾m lÊy huyÖt m¹ch m«n ë tay tr¸i y. ¤ l·o ®¹i còng c¶m thÊy sau cæ m×nh cã mét luång khÝ m¸t r−îi. Mét l−ìi kiÕm ®· kÒ cæ h¾n råi vµ cã ng−êi lªn giäng s¾c bÐn dâng d¹c nãi: - ¤ l·o ®¹i! Bu«ng tha y ra ngay! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ¤ l·o ®¹i võa tr«ng thÊy ng−êi l¹ n¾m tay tr¸i H− Tróc, th× t−ëng r»ng ®ång bän víi m×nh ra tay. Lóc l·o ph¸t gi¸c ra ng−êi ®Õn uy hiÕp m×nh, toan phãng ch−ëng che th©n th× ®· chËm mÊt råi. Mét khi g−¬m ®· kÒ cæ, h¾n chØ cßn c¸ch chê chÕt. Bçng l¹i nghe ng−êi ®øng phÝa sau d»n giäng nãi: - Ng−¬i kh«ng bu«ng tha g· th× ta chÐm chÕt ng−¬i lËp tøc. ¤ l·o ®¹i hèt ho¶ng bu«ng tay H− Tróc ra, nh¶y bæ vÒ phÝa tr−íc mÊy c¸i råi quay l¹i nãi: - Ch©u Nhai song qu¸i! ¤ mç quyÕt kh«ng quªn vô h«m nay ®©u! H¸n tö cÇm kiÕm uy hiÕp ¤ l·o ®¹i nhe r¨ng c−êi nãi: - ¤ l·o ®¹i! BÊt luËn ng−¬i muèn sao th× Ch©u Nhai song nghÜa còng xin thõa tiÕp. Trªn chèn giang hå ng−êi ta g¸n cho hai g· nµy c¸i ngo¹i hiÖu lµ Ch©u Nhai song qu¸i. Nh−ng chóng l¹i tù x−ng lµ Ch©u Nhai song nghÜa. §¹i qu¸i n¾m huyÖt m¹ch H− Tróc, cßn nhÞ qu¸i sôc t×m trong tói ¸o y. H− Tróc lÈm bÈm : - C¸c ng−¬i t×m g× vËy? Trong ng−êi ta ch¼ng cã mét vËt chi ®¸ng gi¸ hÕt. NhÞ qu¸i thß tay vµo trong bäc, y mãc hÕt ra th× vËt thø nhÊt lµ bøc ho¹ mµ V« Nhai Tö ®· trao cho y. Lóc nhÞ qu¸i më cuèn trôc ra coi th× mÊy tr¨m con m¾t ®æ dån vµo nhßm ngã. Bøc ho¹ tuy ®· bÞ §ång Mç di ch©n lªn, sau l¹i bÞ −ít ë trong nhµ hÇm n−íc ®¸, song ng−êi mü n÷ trong bøc ho¹ vÉn cßn t−¬i ®Ñp linh ®éng, tùa hå ®ang ë trong bøc ho¹ b−íc ®i. NÐt ®an thanh thËt ®Ñp ®Õn mùc xuÊt thÇn nhËp ho¸. Mäi ng−êi võa nhßm thÊy mü nh©n bøc ho¹, lËp tøc l¹i ngã sang V−¬ng Ngäc YÕn. Cã ng−êi nãi: - å! Cã kÎ la lªn: - ói chµ! Hä ®Òu ra vÎ ng¹c nhiªn hoÆc tá ý c¨m hËn hay khinh miÖt. ChØ cã §oµn Dù, Mé Dung Phôc cïng V−¬ng Ngäc YÕn ®ång thêi la lªn mét tiÕng: - ña! Cïng trong mét tiÕng "ña" mµ ý nghÜ trong ba ng−êi nµy mçi ng−êi mét kh¸c. Lóc quÇn hµo võa nh×n thÊy bøc ho¹ ch©n dung ng−êi mü n÷ th× t−ëng lµ mét bøc tranh s¬n thuû hoÆc bøc b¶n ®å mét ®Þa ph−¬ng nµo, nªn hä khao kh¸t dßm xem hoÆc gi¶ nã cã dÝnh lÝu g× ®Õn nh÷ng bÝ quyÕt ph¸ gi¶i "Sinh tö phï" hay cã nãi g× vÒ linh d−îc ch¨ng? Ngê ®©u nã chØ lµ bøc ho¹ vÏ ch©n dung V−¬ng Ngäc YÕn, nªn hä bËt ra nh÷ng tiÕng thÊt väng. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung NhÞ qu¸i liÖng bøc ho¹ xuèng ®Êt råi l¹i lôc t×m trong ng−êi H− Tróc. Sau cïng chóng l«i ra ®−îc mét tê ®iÖp v¨n cña chïa ThiÕu L©m cÊp cho y trong lÔ thÕ ph¸t, mét Ýt b¹c vôn, mÊy n¾m l−¬ng kh«, mét ®«i bÝt tÊt v¶i. Chóng xem ®i xem l¹i m·i mµ ch¼ng cã chót chi dÝnh lÝu ®Õn "Sinh tö phï" c¶. V−¬ng Ngäc YÕn thÊy H− Tróc cÊt trong ng−êi bøc ch©n dung cña m×nh th× lÊy lµm kinh dÞ thÑn thß, mÆt mµy ®á ®Õn mang tai. Nµng tù hái: - Ch¼ng lÏ... ®¹o nh©n nµy ngµy thÕ cê bÝ hiÓm míi gÆp m×nh mét lÇn còng gièng nh− anh chµng hä §oµn ®· ®Ó ý ®Õn m×nh mµ ghi nhí vµo t©m kh¶m −? Kh«ng th× sao l¹i vÏ ch©n t−íng m×nh ®Ó giÊu trong ng−êi y nh− vËy? §oµn Dù l¹i nghÜ: - V−¬ng c« n−¬ng lµ mét vÞ thÇn tiªn ho¸ th©n, t− dung tuyÖt thÕ, ®· khiÕn cho vÞ tiÓu s− phô nµy ®iªn ®¶o thÇn hån ch¼ng cã chi lµ l¹. Hìi «i! §¸ng tiÕc lµ m×nh kh«ng cã nÐt bót linh ho¹t gièng nh− vÞ tiÓu s− phô nµy. NÕu kh«ng th× m×nh còng ho¹ mét bøc ch©n dung V−¬ng c« n−¬ng ®Ó sau khi chia tay m×nh sím h«m chiªm ng−ìng còng v¬i ®−îc mèi sÇu t−¬ng t−. Lóc Ch©u Nhai nhÞ qu¸i lôc t×m trong ng−êi H− Tróc, quÇn hµo sî hai g· lÇn ®−îc b¶o quyÕt hoÆc linh ®an sÏ chiÕm lµm cña riªng, nªn ai còng hÇm hÇm nh×n chóng. NÕu khi hä thÊy hai ng−êi t×m ®−îc vËt g× kh¸c l¹ lµ lËp tøc nh¶y xæ l¹i c−íp giùt vµ nh− thÕ tÊt sÏ sinh ra mét cuéc hçn chiÕn. Ngê ®©u hai ng−êi lôc t×m m·i mµ ch¼ng thÊy vËt chi n÷a. Ch©u Nhai ®¹i qu¸i tøc m×nh lín tiÕng m¾ng: - Th»ng lái thèi tha nµy! Lóc con mô ¸c tÆc kia s¾p chÕt ®· b¶o víi mi nh÷ng g×? H− Tróc ®¸p: - Ng−¬i hái §ång Mç lóc s¾p chÕt ®· nãi g× víi ta −? Hõ! L·o nh©n gia chØ nãi cã hai c©u: "Kh«ng ph¶i h¾n! Kh«ng ph¶i h¾n! Ha ha! Ha ha!" Råi l·o nh©n gia c−êi lªn ba tiÕng mµ t¾t thë. QuÇn hµo ch¼ng hiÓu c©u H− Tróc nãi ra lµm sao. C©u nãi "Kh«ng ph¶i h¾n!" vµ ba tiÕng c−êi "Ha ha" lµ nghÜa g×? Nh÷ng ng−êi nãng tÝnh c¶ tiÕng m¾ng nhiÕc om sßm. §¹i qu¸i nãi: - MÑ kiÕp! C¸i g× mµ kh«ng ph¶i h¾n víi ph¶i h¾n? Mô ¸c tÆc cßn nãi g× n÷a kh«ng? H− Tróc ®¸p: - Tiªn sinh ¬i! Tiªn sinh nãi tíi §ång Mç l·o nh©n gia th× lêi lÏ nªn kÝnh cÈn mét chót. §õng cã bu«ng lêi tho¸ m¹ ng−êi ®· qu¸ cè nh− vËy! §¹i qu¸i tr−íc nay giÕt ng−êi kh«ng gím tay võa nghe H− Tróc ra ®iÒu gi¸o huÊn m×nh th× næi giËn ®ïng ®ïng, gi¬ tay tr¸i lªn ®Ëp xuèng ®Ønh ®Çu y qu¸t m¾ng: - Th»ng giÆc non thèi tha nµy! Ta thÝch chöi m¾ng mô ¸c tÆc ®ã th× ®· sao? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Ph¸t ch−ëng ®Ëp xuèng ®Çu H− Tróc cßn c¸ch n¨m s¸u tÊc th× ®ét nhiªn ¸nh hµn quang lÊp lo¸ng. Mét thanh tr−êng kiÕm ®−a ngang ra trªn ®Ønh ®Çu H− Tróc, l−ìi kiÕm quay ng−îc lªn. Ch©u Nhai ®¹i qu¸i nÕu tiÕp tôc gi¸ng tay xuèng th× ch−a tróng vµo ®Çu H− Tróc, bµn tay h¾n ®· bÞ l−ìi kiÕm s¾c bÐn hít ®øt råi. H¾n kinh h·i véi thu ch−ëng vÒ. Nh−ng thu véi qu¸ ng−êi bÞ hÊt ngöa vÒ ®»ng sau lïi l¹i lu«n ba b−íc. Lóc h¾n bËt ngöa ra, thuËn tay bu«ng lu«n cæ tay H− Tróc. Nh−ng h¾n cßn c¶m thÊy lßng bµn tay tr¸i ngÊm ngÇm tª r¸t. H¾n gi¬ bµn tay lªn coi th× thÊy mét v¹ch kiÕm nhá s−ít qua ®· r−ím m¸u. H¾n võa kinh h·i võa tøc giËn nghÜ thÇm: - NÕu m×nh kh«ng thu lÑ tay vÒ chØ chËm nöa ph©n lµ ®øt mÊt bµn tay råi! H¾n trõng m¾t nh×n ng−êi phãng kiÕm ra th× thÊy ng−êi nµy lµ mét l·o giµ tuæi tr¹c n¨m m−¬i m×nh mÆc ¸o xanh, r©u dµi phÊt ph¬, mÆt mòi thanh tó. Ch©u Nhai ®¹i qu¸i nhËn ra l·o nµy kh«ng ph¶i lµ mét nh©n vËt trong ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o. BÊt B×nh ®¹o nh©n ®· gäi l·o lµ KiÕm ThÇn. Chiªu kiÕm võa råi l·o phãng ra mau lÑ phi th−êng l¹i ®óng ph−¬ng vÞ th× ®ñ biÕt vÒ kiÕm thuËt l·o ®· ®Õn møc siªu quÇn. Ch©u Nhai ®¹i qu¸i cßn nhí l¹i b÷a tr−íc khi ®¶o chóa ®¶o KiÕm Ng− võa dêi khái bän chóng bá ®i mµ chØ trong kho¶nh kh¾c ®· bÞ l·o KiÕm ThÇn nµy chÆt ®Çu. Nªn tuy h¾n nãng n¶y mµ kh«ng d¸m g©y chuyÖn víi con ng−êi kiÕm thuËt ghª gím ®ã. H¾n hái: - C¸c h¹ ra tay lµm cho t¹i h¹ bÞ th−¬ng lµ cã ý g×? L·o kia tñm tØm c−êi ®¸p: - HÕt th¶y mäi ng−êi ®©y ®Òu tr«ng vµo miÖng g· ®ã nãi ra c¸ch ho¸ gi¶i "Sinh tö phï", thÕ mµ l·o huynh ®ét nhiªn nãng tÝnh muèn giÕt g· ®i, khi bïa "Sinh tö" trong m×nh c¸c anh em ph¸t t¸c ®ßi m¹ng th× sao? Ch©u Nhai ®¹i qu¸i cøng l−ìi, chØ Êp óng: - C¸i ®ã... C¸i ®ã... KiÕm ThÇn bøc b¸ch §¹i qu¸i ph¶i lïi ra. Khuûu tay kh«ng biÕt v« t×nh hay h÷u ý l¹i thóc vµo b¶ vai NhÞ qu¸i. NhÞ qu¸i bÞ c¸i thóc, ®øng kh«ng v÷ng lo¹ng cho¹ng lïi l¹i bèn b−íc. trong ng−êi khÝ huyÕt nhén nh¹o c¶ lªn, suýt n÷a g· bÞ tÐ nhµo. G· ®øng v÷ng l¹i ®−îc nh−ng còng kh«ng d¸m ra mÆt g©y gæ. KiÕm ThÇn nh×n H− Tróc «n tån hái: - TiÓu huynh ®Ö! Lóc §ång Mç l©m tö ngoµi c©u "kh«ng ph¶i h¾n" vµ mÊy tiÕng c−êi lín, bµ ta cßn nãi g× n÷a kh«ng? H− Tróc ®ét nhiªn ®á mÆt lªn ra chiÒu bÏn lÏn, rôt rÌ cói ®Çu xuèng, vÎ mÆt s−îng sïng nh− kÎ gian bÞ ng−êi b¾t ®−îc qu¶ tang. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Nguyªn H− Tróc nghÜ tíi c©u nãi cña §ång Mç: "Ng−¬i ®−a bøc ho¹ ®Ó chÝnh tay ta xÐ vôn nã ra th× ta míi kh«ng lo g× n÷a vµ ta sÏ chØ ®iÓm cho ng−¬i ®i t×m vÞ c« n−¬ng trong méng". Y cã ngê ®©u khi §ång Mç nh×n kü bøc ho¹ liÒn ph¸t gi¸c ra mü nh©n trong tranh kh«ng ph¶i lµ Lý Thu Thuû th× võa buån c−êi l¹i võa th−¬ng c¶m råi nh¾m m¾t l¹i kh«ng nh×n n÷a. H− Tróc nghÜ r»ng: - §ång Mç qua ®êi mét c¸ch ®ét ngét th× t«ng tÝch vÞ c« n−¬ng trong méng kia kh¾p thiªn h¹ ch¼ng cßn ng−êi thø hai nµo biÕt n÷a. Vµ y cho r»ng kiÕp nµy kh«ng cßn dÞp nµo ®Ó gÆp l¹i nµng. H− Tróc nghÜ tíi ®ã th× kh«ng khái ngÈn ng¬ nh− ng−êi mÊt hån. L·o kia thÊy H− Tróc ra chiÒu kh¸c l¹ th× cho lµ trong lßng y cã ®iÒu g× rÊt bÝ mËt, liÒn niÒm në nãi: - TiÓu huynh ®Ö! §ång Mç ®· nãi víi tiÓu huynh ®Ö ®iÒu chi? TiÓu huynh ®Ö cø nãi ra cho anh em biÕt. Tr¸c mç ch¼ng nh÷ng kh«ng lµm khã dÔ g× ®Õn tiÓu huynh ®Ö mµ cßn t×m c¸ch gi¶i quyÕt nh÷ng nçi khã kh¨n dïm cho tiÓu huynh ®Ö n÷a. H− Tróc mÆt ®á bõng lªn l¾c ®Çu nãi: - ChuyÖn nÇy t¹i h¹ kh«ng thÓ nµo nãi ra ®−îc. KiÕm thÇn hä Tr¸c hái: - T¹i sao mµ tiÓu huynh ®Ö kh«ng nãi ®−îc? H− Tróc ®¸p: - ViÖc nµy nãi ra... trêi ¬i! T¹i h¹ kh«ng nãi ®−îc, dï c¸c h¹ cã giÕt còng ®µnh chÞu chø kh«ng d¸m hë m«i. L·o hä Tr¸c l¹i hái: - TiÓu huynh ®Ö kh«ng nãi thËt −? H− Tróc c−¬ng quyÕt ®¸p: - Kh«ng nãi. L·o hä Tr¸c trè m¾t nh×n H− Tróc håi l©u th× thÊy vÎ mÆt y rÊt c−¬ng quyÕt. "So¹t" mét tiÕng, thanh tr−êng kiÕm ®· rót ra khái vá. ¸nh hµo quang lÊp lo¸ng, kiÕm phong rÝt lªn veo vÐo. Mäi ng−êi nh×n thÊy thanh tr−êng kiÕm r¹ch xuèng chiÕc bµn b¸t tiªn thµnh ra ch÷ "TØnh". V¹ch ch÷ "TØnh" th× ch¼ng lÊy g× lµm kú, mµ kú ë chç chÆt ra thµnh nh÷ng miÕng vu«ng v¾n b»ng nhau kh«ng sai mét chót nµo, tùa hå nh− ng−êi lÊy th−íc ®o v¹ch råi míi c¾t. QuÇn hµo ®Òu lµ nh÷ng tay biÕt ng−êi biÕt cña, thÊy KiÕm ThÇn træ tuyÖt kü liÒn cÊt tiÕng hoan h« rÇm rÜ. Trong ®¸m ®éng chóa, ®¶o chóa còng cã t¸m chÝn tay së tr−êng vÒ kiÕm, nh−ng hä tù biÕt kiÕm thuËt cña m×nh cßn kÐm KiÕm ThÇn rÊt xa, kh«ng khái tù thÑn. V−¬ng Ngäc YÕn nhÑ nhµng hái: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - §−êng Chu c«ng kiÕm nµy lµ mét tuyÖt kü cña ph¸i NhÊt Tù TuÖ KiÕm M«n ë KiÕm D−¬ng thuéc tØnh Phóc KiÕn. L·o tiÒn bèi hä Tr¸c ®©y ngo¹i hiÖu KiÕm ThÇn th× ch¾c ®¹i danh lµ Tr¸c BÊt Phµm, ch−ëng m«n ph¸i NhÊt Tù TuÖ KiÕm. Thanh ©m nµng nãi rÊt râ rµng tuy quÇn hµo ®ang reo hß còng nghe tiÕng liÒn quay l¹i ch¨m chó nh×n KiÕm ThÇn. TÊt c¶ mäi ng−êi trong ®¹i s¶nh ®Òu yªn lÆng. L·o hä Tr¸c c−êi ha h¶ nãi: - Nh·n lùc c« n−¬ng ®©y giái thiÖt! Kh«ng nh÷ng biÕt râ m«n ph¸i l·o phu mµ cßn gäi ®−îc tªn kiÕm chiªu vµ danh tù cña l·o phu n÷a. QuÇn hµo nghÜ thÇm: - Tr−íc nay ch−a tõng nghe ai nãi ë Phóc KiÕn cã ph¸i NhÊt Tù TuÖ KiÕm bao giê. L·o nµy kiÕm thuËt tinh diÖu ®Õn thÕ th× m«n ph¸i l·o tiÕng t¨m lõng lÉy giang hå míi ph¶i, thÕ mµ sao kh«ng cã ai biÕt? Mäi ng−êi cßn ®ang suy nghÜ th× Tr¸c BÊt Phµm thë dµi nãi: - §¸ng buån thay, danh hiÖu ch−ëng m«n nh©n cña l·o phu chØ tr¬ mét m×nh chø kh«ng cã thuéc h¹! Ph¸i NhÊt Tù TuÖ KiÕm cña l·o phu c¶ ba ®êi míi ®−îc s¸u m−¬i hai ng−êi nh−ng ba m−¬i ba n¨m tr−íc ®©y l¹i bÞ Thiªn S¬n §ång Mç giÕt s¹ch. Mäi ng−êi nghe nãi run lªn, nh×n nhau b»ng con m¾t kinh ng¹c råi lÈm bÈm: - TÐ ra l·o nµy ®Õn cung Linh Thøu ®Ó b¸o mèi thï lín cho s− m«n. Bçng Tr¸c BÊt Phµm rung tr−êng kiÕm lªn nh×n H− Tróc nãi: - TiÓu huynh ®Ö! MÊy chiªu kiÕm ph¸p nµy ta muèn truyÒn cho tiÓu huynh ®Ö. TiÓu huynh ®Ö tÝnh sao? Tr¸c BÊt Phµm võa døt lêi th× nÐt mÆt quÇn hïng ®Òu lé vÎ kinh ng¹c. Ta nªn biÕt r»ng trong vâ l©m mµ cã ®−îc mét tuyÖt thÕ vâ c«ng nµo ®Òu do c¬ duyªn héi ngé. NÕu may m¾n ®−îc cao nh©n rñ lßng th−¬ng yªu truyÒn thô cho mét vµi chiªu thøc th× chung th©n h−ëng thô còng kh«ng hÕt. TiÕng t¨m lõng lÉy trong thiªn h¹, tÝnh m¹ng ®−îc b¶o ®¶m ®Òu do ®ã mµ ra. Nh−ng lßng ng−êi trªn chèn giang hå, nhiÒu kÎ hiÓm ¸c th©m ®éc, khi luyÖn ®−îc cao chiªu råi th−êng quay l¹i ®¸nh tr¶ thÇy kh«ng ph¶i lµ Ýt. V× thÕ mµ t×m ®−îc ng−êi truyÒn nghÖ ch¼ng ph¶i dÔ dµng. KiÕm thuËt Tr¸c BÊt Phµm ®· ®Õn chç xuÊt quû nhËp thÇn ai còng biÕt râ. ThÕ mµ l·o chÞu truyÒn thô cho H− Tróc th× ch¾c lµ l·o biÕt lêi di ng«n cña §ång Mç cã liªn quan ®Õn "Sinh tö phï". H− Tróc ch−a kÞp tr¶ lêi th× thèt nhiªn cã thanh ©m l¹nh lïng hái: - Tr¸c tiªn sinh! Tiªn sinh còng bÞ tróng "Sinh tö phï" råi ch¨ng? Tr¸c BÊt Phµm quay ®Çu nh×n l¹i th× lµ mét ®¹o nh©n trung niªn liÒn hái l¹i: - Sao ®¹o tr−ëng l¹i hái c©u nµy? §¹o nh©n kia ®¸p: - NÕu Tr¸c tiªn sinh kh«ng tróng ph¶i "Sinh tö phï" th× sao l¹i dïng thiªn ph−¬ng b¸ch kÕ ®Ó t×m thuËt ph¸ gi¶i thø bïa ®éc ®ã? Gi¶ tû Tr¸c tiªn sinh l¹i cã dông ý kiÒm chÕ chóng ta th× c¸c anh em ba m−¬i s¸u ®éng, b¶y m−¬i hai ®¶o võa tho¸t khái ®Çm rång l¹i Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung sa n¬i hang cäp. BÇn ®¹o e r»ng ch¼ng ai chÞu cam t©m ®Êy. Tr¸c tiªn sinh tuy kiÕm ph¸p th«ng thÇn, song nÕu tiªn sinh muèn dån chóng ta vµo thÕ bÝ th× hÕt th¶y anh em ta ®©y ®µnh ph¶i quyÕt mét trËn sinh tö cïng tiªn sinh vËy! §¹o nh©n nãi lêi lÏ tuy ch¼ng cao ng¹o nh−ng còng kh«ng chÞu thÊp hÌn. Nh÷ng c©u nµy tùa hå ®· nãi huþch toÑt chç dông t©m cña Tr¸c BÊt Phµm, thËt lµ nh÷ng c©u nãi s¾c bÐn ra chiÒu uy hiÕp dån Tr¸c BÊt Phµm vµo b−íc ®−êng cïng. Trong quÇn hµo lËp tøc cã mÊy chôc ng−êi hïa theo: - Lêi nãi cña XuÊt TrÇn ®¹o tr−ëng ®¶o T−îng Tuþ rÊt hîp ý ta. - Th»ng lái kia! §ång Mç cã di ng«n g× ng−¬i h·y nãi mau, nÕu kh«ng th× bän ta nh¶y ïa vµo ^^^ x¸c ng−¬i ra! Tr¸c BÊt Phµm l¹i móa c©y tr−êng kiÕm ph¸t ra nh÷ng tiÕng vï vï råi nãi: - TiÓu huynh ®Ö bÊt tÊt ph¶i kinh. Ng−¬i ®· ë bªn m×nh l·o phu, thö coi hä cã ®éng ®Õn ®−îc sîi l«ng ch©n cña ng−¬i kh«ng? Lêi di ng«n cña §ång Mç, tiÓu huynh ®Ö chØ nãi víi mét m×nh l·o phu mµ th«i, nÕu ®Ó ng−êi thø ba nghe ®−îc th× l·o phu kh«ng truyÒn kiÕm ph¸p nµy cho tiÓu huynh ®Ö ®©u. H− Tróc l¾c ®Çu ®¸p: - Nh÷ng lêi di ng«n cña §ång Mç chØ liªn quan ®Õn mét m×nh t¹i h¹ mµ th«i. C¸c vÞ dï cã biÕt còng ch¼ng Ých g×. H¬n n÷a dï sao mÆc lßng, t¹i h¹ nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ tiÕt lé ®−îc. KiÕm ph¸p cña c¸c h¹ dï tuyÖt diÖu ®Õn ®©u, t¹i h¹ còng kh«ng muèn häc. QuÇn hµo ®ång thanh hoan h« rÇm trêi: - Ph¶i l¾m! Ph¶i l¾m! ThËt lµ mét chó bÐ cã khÝ ph¸ch! KiÕm ph¸p l·o dï giái, nh−ng häc ®Ó lµm g×? Ha ha! - Mét vÞ tiÓu c« n−¬ng xinh ®Ñp tha th−ít còng nãi huþch toÑt ra ®−îc kiÕm chiªu cña l·o Êy th× lÊy chi lµm kú dÞ hiÕm cã! L¹i cã ng−êi nãi: - VÞ c« n−¬ng kia ®· biÕt lai lÞch kiÕm ph¸p, tÊt lµ cã b¶n lÜnh ph¸ gi¶i thÕ kiÕm ®ã. TiÓu huynh ®Ö! NÕu tiÓu huynh ®Ö muèn b¸i s− th× b¸i vÞ tiÓu c« n−¬ng cßn h¬n. Võa råi V−¬ng Ngäc YÕn nãi to¹c lai lÞch m«n ph¸i Tr¸c BÊt Phµm lµm l·o c¨m giËn. B©y giê l¹i nghe bän nµy giÌm pha th× kh«ng thÓ chèi ®−îc... L·o liÕc m¾t nh×n V−¬ng Ngäc YÕn vµ chØ thÊy nµng nh×n Mé Dung Phôc xuÊt thÇn, ch¼ng thÌm ®Ó ý g× ®Õn ai. © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2