Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục Tiểu Phụng - tập 7

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

185
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục tiểu phụng - tập 7', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục Tiểu Phụng - tập 7

 1. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long HOÀ I THÖÙ BAÛ Y GIÖÕ NGÖÔØ I ROÀ I LAÏ I ÑUOÅ I NGÖÔØ I NGAY Thöôïng Quan Ñan Phuïng cuùi ñaàu xuoáng nghe chaøng noùi. Hoài laâu naøng nheï buoâng tieáng thôû daøi noùi : -Tieän thieáp baûn taâm ñònh tôùi ñaây... Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Baây giôø thì sao ? Thöôïng Quan Ñan Phuïng ngaäp ngöøng ñaùp : -Baây giôø thì... tieän thieáp laïi muoán ñi. Boãng naøng ngöûng ñaàu leân ngöng thaàn nhìn Luïc Tieåu Phuïng. Maét naøng loä veû raát phöùc taïp, laïi ra chieàu maâu thuaãn, khoâng hieåu naøng oaùn traùch hay naøng thöông tieác ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi noùi : -Coâng chuùa tin laø taïi haï ñoái vôùi Tuyeát Nhi... coù... Thöôïng Quan Ñan Phuïng ñöa ngoùn tay leân bòt mieäng chaøng, caát gioïng oân nhu : -Tieän thieáp bieát coâng töû khoâng phaûi... nhöng ñeâm nay... ñeâm nay tieän thieáp khoâng theå löu laïi ñaây ñöôïc. Baát luaän laø ai gaëp caûnh beõ baøng naøy cuõng cuït höùng heát moïi ñieàu. Luïc Tieåu Phuïng dó nhieân ñaõ hieåu yù naøng lieàn buoâng tay ra. Thöôïng Quan Ñan Phuïng nhìn chaøng ñoät nhieân nhoùn goùt hoân vaøo maët chaøng kheõ noùi : -Coâng töû neân bieát raèng tieän thieáp khoâng muoán ñi. Luïc Tieåu Phuïng mæm cöôøi ñaùp : -Baây giôø Coâng chuùa neân ñi laø hôn. Khoâng thì taïi haï... Thöôïng Quan Ñan Phuïng khoâng chôø chaøng noùi heát lôøi ñaõ luøi laïi. Naøng cöôøi noùi : -Tieän thieáp caûnh caùo coâng töû : Con tieåu nha ñaàu ñoù ñuùng laø moät con tieåu yeâu tinh. Laàn sau Coâng töû coøn chaïm traùn thò thì boû ñi ngay laø hôn. Tieän thieáp aên phaûi daám chua seõ caén ngöôøi ñoù. Ñeâm caøng khuya caøng tòch mòch. Moïi vaät trong trôøi ñaát ñeàu yeân tónh vaø hoøa bình. Nhöng loøng ngöôøi chöa chaéc ñaõ yeân tónh. 90 Typed by Lö Haû i http://hello. to/kimdung
 2. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Saùng ngaøy. Vöøng thaùi döông chieáu khí noùng vaøo nhöõng taûng ñaù xanh laùt treân ñöôøng phoá. Hai beân ñöôøng coøn nhieàu nhaø vaø cöûa tieäm chöa môû. Nhöõng ngöôøi ôû thaønh thò thöôøng nguû tröa chöù khoâng daäy cuøng luùc vôùi maët trôøi moïc. Luïc Tieåu Phuïng vaø Hoa Maõn Laâu ñang ñöùng treân taûng ñaù xanh. Ñan Phuïng coâng chuùa duøng hoa töôi trang hoaøng coå xe ngöïa ñöa chaân hai ngöôøi ra ñi roài môùi trôû goùt quay veà. Hoa Maõn Laâu ñoät nhieân cöôøi noùi : -Tieåu ñeä xem chöøng coâng töû chaúng sôùm thì muoän cuõng bò naøng caén moät mieáng. Luïc Tieåu Phuïng trôïn maét leân nhìn gaõ roài baät cöôøi noùi : -Con ngöôøi ñoù tai thính hôn tai thoû, laàn sau ta phaûi ñeà phoøng môùi ñöôïc. Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi hoûi : -Con tieåu yeâu tinh maø coâng chuùa noùi ñoù phaûi chaêng laø coâ em cuûa Thöôïng Quan Phi Yeán ? Luïc Tieåu Phuïng nhaên nhoù cöôøi ñaùp : -Haïng tieåu yeâu tinh nhö vaäy, baát luaän ôû ñaâu cuõng khoù tìm ñöôïc ngöôøi thöù hai. Hoa Maõn Laâu traàm ngaâm roài khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Tuyeát Nhi coù tìm thaáy thö thö cuûa thò khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Döôøng nhö chöa thì phaûi... Vöøa roài taïi haï queân khoâng hoûi... Thöôïng Quan Ñan Phuïng. Thöôøng khi naøng bieát con chim eùn kia bay tôùi phöông naøo. Hoa Maõn Laâu laïi cöôøi noùi : -Coâng töû ñöøng hoûi laø hôn. Coâng töû maø hoûi ñeán khoâng chöøng laïi bò y caén moät mieáng. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Taïi haï khoâng hoûi, nhöng Tuyeát Nhi thì neân hoûi laém. Hoa Maõn Laâu noùi : -Xem chöøng thò chöa hoûi ra ñöôïc. Tuy treân moâi gaõ vaãn loä nuï cöôøi, song neùt maët khoâng che daáu noåi moái lo aâu. Luïc Tieåu Phuïng traàm ngaâm hoûi : -Huynh ñaøi coù bieát Thöôïng Quan Phi Yeán bao nhieâu tuoåi khoâng ? Hoa Maõn Laâu ñaùp : -Y noùi laø tuoåi con deâ. Naêm nay vöøa möôøi taùm caùi xuaân xanh. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Coâ gaùi möôøi taùm tuoåi maø sao laïi coù em hai möôi tuoåi ? Hoa Maõn Laâu cöôøi ñaùp : 91 Typed by Lö Haû i http://hello. to/kimdung
 3. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Caùi ñoù caàn phaûi coi tình hình môùi bieát ñöôïc. Luïc Tieåu Phuïng söûng soát hoûi : -Coi tình hình gì ? Hoa Maõn Laâu ñaùp ; -Con ngöôøi thoâng minh nhö coâng töû taát phaûi hoûi ra ñöôïc caâu chuyeän ngôù ngaån naøy. Coâ gaùi möôøi taùm tuoåi naøo laïi khoâng coù em gaùi hai möôi tuoåi ? Coâ em hai möôi tuoåi khoâng chöøng coù theå sinh con taùm möôi tuoåi. Luïc Tieåu Phuïng kheõ ñaäp vaøo vai Hoa Maõn Laâu vöøa cöôøi vöøa noùi : -Coâ chò hai möôi tuoåi chaúng theå c où em hai chuïc tuoåi thì Thöôïng Quan Phi Yeán cuõng chaúng coù vieäc gì xaûy ra. Hoa Maõn Laâu “ uûa “ moät tieáng chöù khoâng noùi gì. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi : -Khoâng chöøng Tuyeát Nhi ñaõ bieát thö thö thò ôû ñaâu roài. Thò coá yù noùi vaäy ñeå haêm taïi haï. Baây giôø taïi haï môùi bieát thò noùi khoâng theå tin moät caâu naøo. Hoa Maõn Laâu cöôøi xoøa töïa hoà khoâng muoán thaûo luaän chuyeän naøy nöõa. Ñoät nhieân gaõ hoûi sang vaán ñeà khaùc : -Coâng töû muoán ñi kieám ngöôøi ? Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu ñaùp : -Taây Moân Xuy Tuyeát döôøng nhö khoâng ôû ñaây, taïi haï muoán ñi kieám ngöôøi khaùc. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Coâng töû kieám ai ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Huynh ñaøi ít ra ngoaøi coù leõ khoâng bieát hai nhaân vaät kyø quaùi. Moät ngöôøi treân hieåu thieân vaên, döôùi bieát ñòa lyù. Nhöõng vieäc kyø quaùi töø xöa ñeán nay y ñeàu hieåu ñöôïc ñoâi chuùt. Coøn ngöôøi nöõa baûn laõnh caøng gheâ gôùm hôn. Baát luaän ai ñöa ra vaán ñeà kyø quaùi khoù khaên ñeán ñaâu, y cuõng coù caùch giaûi quyeát giuøm. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Phaûi chaêng laø Ñaïi Thoâng, Ñaïi Trí. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Huynh ñaøi cuõng bieát boïn hoï ö ? Hoa Maõn Laâu höõng hôø ñaùp : -Tieåu ñeä tuy laø keû ñui maét, nhöng ñöôïc caùi khoâng ñieác tai. Luïc Tieåu Phuïng gaät ñaàu noùi : -Laém luùc taïi haï mong huynh ñaøi ñieác caû tai nöõa hay hôn. 92 Typed by Lö Haû i http://hello. to/kimdung
 4. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Hai ngöôøi ñi tôùi maùi hieân maùt meû aâm u, boãng thaáy moät nhaø sö cuùi ñaàu kheùp neùp ñi tôùi. Nhaø sö naøy maët vuoâng tai lôùn, ñaày veû phuùc töôùng nhöng maëc aùo vöøa raùch vöøa nhô nhôùp, chaân ñi giaøy gaàn thuûng heát ñeá. Luïc Tieåu Phuïng ñon ñaû ra ñoùn chaøo ; -Laõo thöïc hoøa thöôïng ! Hoøa thöôïng maïnh gioûi a. Nhaø sö chaát phaùc ngoù thaáy chaøng cuõng cöôøi hoûi : -Gaàn ñaây thí chuû ñaõ bieán thaønh chaát phaùc chöa ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Chôø bao giôø hoøa thöông khoâng chaát phaùc nöõa, taïi haï môùi chaát phaùc. Moãi laàn nhaø sö gaëp chaøng laø döôøng nhö chæ coøn ñöôøng cöôøi tröø. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi hoûi : -Böõa nay coi boä hoøa thöôïng ra chieàu hôùn hôû, phaûi chaêng coù ñieàu chi hoan hyû ? Nhaø sö chaát phaùc nhaên nhoù cöôøi ñaùp : -Nhaø sö chaát phaùc thì laøm gì coù hyû söï, chæ baïn treû khoâng chaát phaùc môùi laém chuyeän vui möøng. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Nhöng ñaëc bieät böõa nay döôøng nhö ra ngoaøi theå leä ñoù. Nhaø sö chaát phaùc chau maøy thôû daøi ñaùp : -Böõa nay quaû ra ngoaøi leä ñoù thöïc. Coi veû maët nhaø sö, baát luaän laø ai cuõng nhaän ra y muoán cho Luïc Tieåu Phuïng ñöøng hoûi han gì nöõa. Nhöng khoán noãi Luïc Tieåu Phuïng muoán chôi khaêm caøng vaën hoûi : -Taïi sao vaäy ? Hoøa thöôïng chaát phaùc nhaên maët, mieäng aáp uùng : -Vì... vì baàn taêng vöøa laøm moät vieäc khoâng chaát phaùc. Nhaø sö khoâng muoán noùi ra, nhöng khoâng noùi khoâng ñöôïc vì baûn tính chaát phaùc. Luïc Tieåu Phuïng laáy laøm kyø laïi hoûi : -Hoøa thöôïng cuõng laøm vieäc khoâng chaát phaùc ö ? Laõo thöïc hoøa thöôïng ñaùp : -Ñaây chæ laø laàn thöù nhaát trong ñôøi baàn taêng. Luïc Tieåu Phuïng raát laáy laøm höùng thuù, haï thaáp gioïng xuoáng hoûi : -Hoøa thöôïng laøm chuyeän gì maø khoâng chaát phaùc ? Nhaø sö chaát phaùc hôi ñoû maët leân, ngaäp ngöøng ñaùp : -Baàn taêng vöøa ñi kieám AÂu Döông. 93 Typed by Lö Haû i http://hello. to/kimdung
 5. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -AÂu Döông laø ai ? Nhaø sö chaát phaùc doøm ngoù chaøng baèng veû maët raát kyø quaùi, töïa hoà coù daùng vui möøng maø laïi ra chieàu raát ñoàng tình vôùi chaøng. Nhaø sö laéc ñaàu hoûi laïi : -Taïi sao AÂu Döông maø thí chuû cuõng khoâng hay ? Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Taïi sao taïi haï phaûi bieát y ? Nhaø sö chaát phaùc beõn leõn ñaùp : -Vì AÂu Döông ñoù laø AÂu Döông Tình. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -AÂu Döông Tình laø nhaân vaät theá naøo ? Nhaø sö chaát phaùc caøng ñoû maët hôn aáp uùng ñaùp : -Y laø... laø... laø moät kyõ nöõ... raát noåi danh. Nhaø sö phaûi heát söùc môùi noùi xong caâu naøy. Luïc Tieåu Phuïng cô hoà khoâng nhòn noåi muoán nhaûy boå leân, chaøng khoâng bao giôø ngôø tôùi nhaø sö chaát phaùc laïi ñi kieám kyõ nöõ. Nhöng trong loøngchaøng tuy vöøa kinh dò vöøa töùc cöôøi, maø ngoaøi maët raùng giöõ thaûn nhieân khoâng loä veû gì, höõng hôø noùi : -Thuïc ra caùi ñoù chaúng coù chi kyø dò, chuyeän naøy raát thoâng thöôøng. Nhaø sö chaát phaùc giaät mình hoûi : -Chuyeän naøy maø cuõng thoâng thöôøng thoâi ö ? Luïc Tieåu Phuïng nghieâm nghò ñaùp : -Hoøa thöôïng ñaõ khoâng coù vôï lôùn, laïi cuõng khoâng vôï nhoû. Maø taám thaân khoûe maïnh muoán ñi kieám aû kyõ nöõ cuõng khoâng ñöôïc thì ngöôøi ta laøm theá naøo ? Chaúng leõ laïi ñi kieám ni coâ ? Nhaø sö chaát phaùc nghe noùi ngaån ngöôøi ra. Luïc Tieåu Phuïng noùi tieáp : -Huoáng chi cao taêng vaø danh kyõ chaúng nhöõng caân ñoái maø coøn coù moái lieân quan maät thieát vôùi nhau. Nhaø sö chaát phaùc khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Quan heä ôû choã naøo ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : 94 Typed by Lö Haû i http://hello. to/kimdung
 6. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Cao taêng laøm hoøa thöôïng moät ngaøy, goõ chuoâng moät ngaøy. Danh kyõ laøm chuoâng moät ngaøy cuõng va chaïm vôùi hoøa thöôïng moät ngaøy... moái quan heä nhö vaäy maø baûo laø khoâng maät thieát ö ? Chaøng chöa noùi heát lôøi, chính mình cuõng khoâng nhòn ñöôïc phaûi oâm buïng maø cöôøi. Nhaø sö chaát phaùc theïn quaù ñöùng trô ra hoài laâu môùi buoâng tieáng thôû daøi, mieäng laåm baåm : -A Di Ñaø Phaät ! Taïi sao ñeâm qua tieåu taêng ñaõ gaëp Toân laõo gia, böõa nay laïi chaïm traùn Luïc Tieåu Phuïng. Luïc Tieåu Phuïng ñoät nhieân döøng tieáng cöôøi, voäi hoûi ; -Hoøa thöôïng ñaõ gaëp Toân laõo gia ö ? Y ôû ñaâu ? Taïi haï ñang muoán kieám y. Nhaø sö chaát phaùc döôøng nhö khoâng nghe thaáy chaøng hoûi, mieäng vaãn laåm baåm : -A Di Ñaø phaät ! Nhöõng vieäc toài baïi khoâng theå laøm ñöôïc. Ñeä töû thaät ñaùng cheát ! Xin ñöùc Boà Taùt phaït ñeä töû phaûi boø xuoáng maø trôû veà. Nhaø sö nieäm roài, ñoät nhieân phuïc xuoáng ñaát roài boø ñi thaät. Luïc Tieåu Phuïng ñaønh nhìn nhaø sö maø cöôøi chöù chaúng coøn caùch naøo khaùc. Hoa Maõn Laâu khoâng nhòn ñöôïc hoûi : -Nhaø sö boø thaät ö ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi nhaên nhoù cöôøi ñaùp : -Con ngöôøi ñoù neáu baûo boø möôøi daëm thì chaúng khi naøo y boø chín daëm röôõi ñaõ boû cuoäc, vì y laø nhaø sö chaát phaùc. Hoa Maõn Laâu cöôøi noùi : -Theá thì y chaúng nhöõng laø nhaø sö chaát phaùc maø coøn laø nhaø sö ñieân khuøng. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Neáu y giaû ñieân giaû daïi thì taâm thaàn y laïi saùng suoát hôn ai heát. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Toân laõo gia laø ai vaäy ? Ñeà caäp ñeán Toân laõo gia, Luïc Tieåu Phuïng höùng chí ñaùp : -Vò Toân laõo gia ñoù neân ñoåi laø Toân con ruøa thì phaûi hôn. Hoa Maõn Laâu baät cöôøi hoûi : -Taïi sao laïi neân goïi teân nhö vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì laõo thöôøng noùi : Nhöõng ngaøy khoâng coù tieàn tuy laø con chaùu loaøi ruøa, nhöng khi saün tieàn laïi laøm ñaïi laõo gia. Laõo ôû hoï Toân neân ngöôøi ta keâu baèng Toân laõo gia. Hoa Maõn Laâu hoûi : 95 Typed by Lö Haû i http://hello. to/kimdung
 7. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Coâng töû quen bieát thaät laém quaùi vaät. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -May maø trong möôøi caùi quaùi vaät ñöôïc ñeán chín caùi khoâng ñeán noãi laøm cho ngöôøi ta phaûi böïc mình. Toân laõo gia naøy laïi caøng ñôõ chaùn. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Coâng töû ñònh kieám Ñaïi Thoâng, Ñaïi Trí, hay laø kieám Toân laõo gia ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ñaïi Thoâng, Ñaïi Trí cuõng laø hai caùi quaùi vaät, tröôùc nay chöa moät ai gaëp hoï, cuõng chaúng coù ngöôøi naøo bieát roõ haønh tung. Ngoaøi Toân laõo gia khoâng moät nhaân vaät naøo tìm thaáy hoï. Hoa Maõn Laâu noùi : -Khoâng ngôø baûn laõnh Toân laõo gia chaúng phaûi haïng taàm thöôøng. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Laõo naøy töø thuôû nhoû ñaõ côø baïc, röôïu cheø, ñó ñieám, aên chôi laõng maïn. Suoát ñôøi khoâng laøm ñöôïc moät vieäc ñöùng ñaén vaø cuõng chaúng coù baûn laõnh gì. Hay noùi cho ñuùng hôn laø coù baûn laõnh aên chôi caû nöõa ñôøi ngöôøi. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Taïi sao laõo ñöôïc nhö vaäy ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì baát luaän laø ai muoán kieám Ñaïi Thoâng, Ñaïi trí cuõng ñeàu do laõo ñi caùc nôi chuoäc veà. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Chuoäc veà ö ? Laøm sao maø phaûi chuoäc ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Boïn naøy xaøi tieàn döõ quaù neân khoâng bao giôø laøm ñöôïc “ Ñaïi laõo gia “ laáy ba ngaøy ñaõ bieán thaønh con chaùu loaøi ruøa. Hoï khoâng coù tieàn traû nôï roài ñem mình gaùn vaøo ñoù chôø ngöôøi khaùc ñeán chuoäc. Hoï cöù sinh hoaït nhö vaäy keùo daøi ñaõ möôøi maáy naêm. Taïi haï muoán khoâng phuïc cuõng khoâng ñöôïc. Hoa Maõn Laâu cöôøi noùi : -Boïn ngöôøi naøy chaúng nhöõng coù baûn laõnh maø coøn nhieàu phöôùc khí nöõa. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Ñuùng theá thaät. Neáu hoï khoâng coù phöôùc khí thì chæ khoâng ñaày nöûa naêm ñaõ phaùt ñieân maát. Hoa Maõn Laâu hoûi : 96 Typed by Lö Haû i http://hello. to/kimdung
 8. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Baây giôø coâng töû ñònh ñi ñaâu chuoäc veà ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Dó nhieân taïi haï phaûi ñi kieám AÂu Döông tröôùc. Hoa Maõn Laâu hoûi : -AÂu Döông naøo ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ñeán AÂu Döông maø huynh ñaøi cuõng khoâng bieát ö ? AÂu Döông ñoù laø AÂu Döông Tình. Trong Di Tinh vieän ngöôøi ta ñaët AÂu Döông Tình leân ñaàu. Theo lôøi ñoàn thì caùi baûn laõnh gioûi nhaát cuûa AÂu Döông Tình laø ñoái vôùi ai cuõng vaäy. Baát luaän nhaø sö hay ngöôøi troïc ñaàu, chæ caàn coù tieàn laø ñöôïc thò coi laøm nhaân vaät khaû aùi nhaát thieân haï. Nguyeân moät baûn laõnh naøy ñaõ ñuû roài. Huoáng chi ngöôøi thò laïi deã coi. Nöôùc da traéng noõn. Toùc ñen vaø möôït. Mieäng cöôøi maù luùm ñoàng tieàn, caëp maét thò caøng laøm cho ngöôøi ta ñieân ñaûo thaàn hoàn thì duø coù phaûi ñeå vaøo bao nhieâu baïc leân ngöôøi thò cuõng khoâng oan. Hieän giôø AÂu Döông Tình ñang doøm ngoù Luïc Tieåu Phuïng, nôû nuï cöôøi raát meâ ly. Thò ngaém nghía boä raâu cuûa Luïc Tieåu Phuïng töïa hoà suoát ñôøi chöa thaáy chaøng trai anh tuaán naøo coù boä raâu duyeân daùng nhö vaäy. Nuï cöôøi ngon ngoït hôn, AÂu Döông Tình noùi : -Döôøng nhö töôùng coâng chöa tôùi ñaây laàn naøo thì phaûi ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ñuùng laø taïi haï chöa tôùi ñaây. AÂu Döông Tình hoûi : -Töôùng coâng ñeán ñaây ñeå kieám tieän thieáp ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Ngöôøi maø taïi haï muoán kieám thöù nhaát töùc laø coâ nöông ? AÂu Döông Tình cuùi ñaàu xuoáng kheõ hoûi : -Töôùng coâng noùi nhö vaäy chaúng leõ chuùng ta quaû coù duyeân nôï vôùi nhau ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Nhaát ñònh laø theá. AÂu Döông Tình ñöa ñaåy caëp soùng thu hoûi : -Nhöng sao töôùng coâng laïi bieát nôi ñaây coù tieän thieáp ? 97 Typed by Lö Haû i http://hello. to/kimdung
 9. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Saùng sôùm hoâm nay moät vò thaàn tieân baùo moäng noùi laø chuùng ta ñaõ coù moät ñoaïn nhaân duyeân töø taùm traêm naêm tröôùc. AÂu Döông Tình kinh nghi cöôøi hoûi : -Thaät theá ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Khoâng sai moät ly. Vò thaàn tieân ñoù laø moät nhaø sö coi boä raát chaát phaùc, chính laõo nhaân gia cuõng ñeán ñaây kieám coâ nöông. AÂu Döông Tình vaãn khoâng thay ñoåi saéc maët mæm cöôøi noùi : -Ñeâm qua quaû coù nhaø sö ñeán ñaây. Tieän thieáp naèm nguû treân giöôøng, nhaø sö ngoài coi suoát ñeâm. Tieän thieáp cöù töôûng nhaø sö coù taät gì, ai ngôø laïi laø moät baäc thaàn tieân. Thò ngoài leân ñuøi Luïc Tieåu Phuïng, kheõ vuoát ñoâi ria meùp cuûa chaøng roài caén moâi chaøng cöôøi noùi : -Nhöng caùi ñoù töôùng coâng chôù coù hoïc nhaø sö kia. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Taïi haï khoâng phaûi laø thaàn tieân. AÂu Döông Tình ngoaïm vaøo tai Luïc Tieåu Phuïng cöôøi khaønh khaïch noùi : -Thöïc ra laøm thaàn tieân cuõng chaúng thuù gì, tieän thieáp chæ mong töôùng coâng laøm baïn höõu môùi caûm thaáy khoan khoaùi hôn laø töôùng coâng laøm thaàn tieân. Hoa Maõn Laâu vaãn mæm cöôøi, laëng leõ ngoài xa hôn moät chuùt. Döôøng nhö gaõ khoâng muoán maøn kòch naøy dieãn laâu nöõa, lieàn leân tieáng : -Boïn taïi haï muoán kieám Toân laõo gia, nhaát ñònh coâ nöông bieát y ôû ñaâu ? AÂu Döông Tình ñaùp : -Toân laõo gia ö ? Tieän thieáp nghe noùi y vaãn ôû trong vieän Tieâu Töông ngay beân caïnh vaø ñang chôø ngöôøi ñeán chuoäc. Töôùng coâng böôùc ra laø ngoù thaáy Tieâu töông vieän ngay. Thò muoán Hoa Maõn Laâu ra ñi cho sôùm. Nhöng Luïc Tieåu Phuïng ñaõ ñaåy thò ra, ñöùng daäy. AÂu Döông Tình chau maøy hoûi : -Töôùng coâng cuõng muoán ñi ö ? Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi ñaùp : -Taïi haï khoâng muoán ñi nhöng khoâng ñi khoâng ñöôïc. AÂu Döông Tình hoûi : -Töôùng coâng ñi chuoäc Toân laõo gia ö ? Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Khoâng phaûi taïi haï ñi chuoäc ma sang baàu baïn vôùi y ñeå chôø ngöôøi ñeán chuoäc. 98 Typed by Lö Haû i http://hello. to/kimdung
 10. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long Chaøng nhaên nhoù cöôøi voã vaøo löng noùi tieáp : -Tình thöïc baây giôø trong mình boïn taïi haï khoâng coøn ñuû tieàn mua moät taám baùnh lôùn. AÂu Döông Tình tuy vaãn cöôøi, nhöng nuï cöôøi ñaõ bieán ñoåi. Nuï cöôøi giaû naøy ai coi cuõng bieát laø khoâng neân ngoài laïi nöõa. Luïc Tieåu Phuïng laøm boä khoâng muoán ra, laïi cöôøi noùi : -Nhöng chuùng ta ñaõ coù duyeân vôùi nhau thì taïi haï ñi laøm sao ñöôïc ? Taïi haï ñeå moät mình oâng baïn... AÂu Döông Tình laäp töùc ngaét lôøi : -Chuùng ta ñaõ coù duyeân vôùi nhau thì sôùm muoän gì cuõng ôû vôùi nhau. Hieän giôø töôùng coâng haõy ñi kieám y quaùch. Tieän thieáp... tieän thieáp ñoät nhieân caûm thaáy khoù chòu... ñau buïng maát roài. Luïc Tieåu Phuïng chaïy ra, ñoùn ngoïn gioù ñoâng thoåi vaøo maët. Chaøng hít moät hôi chaân khí mæm cöôøi noùi : -Huynh ñaøi muoán thoaùt khoûi tay moät nöõ nhaân thì bieän phaùp hay nhaát laø ñeå cho thò töï noùi ra mình ñau buïng. Moät chaøng trai saønh soûi ít ra cuõng bieát ñöôïc vaøi bieän phaùp laøm cho nöõ nhaân ñau buïng. Hoa Maõn Laâu höõng hôø ñaùp : -Tieåu ñeä vaãn bieát coâng töû raát nhieàu bieän phaùp, nhöng maõi ñeán böõa nay tieåu ñeä môùi hieåu coâng töû hoaøn toaøn khoâng phaûi laø ngöôøi quaân töû. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Taïi sao vaäy ? Hoa Maõn Laâu ñaùp : -Coâng töû bieát roõ y laø haïng ngöôøi naøo, taïi sao coøn laät taåy hoï. Luïc Tieåu Phuïng ñaùp : -Vì taïi haï khoâng thích con ngöôøi giaû doái. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Nhöng thò chaúng theå khoâng giaû doái vì thò coøn muoán soáng. Neáu thò ñoái vôùi ai cuõng chaân tình thì soáng ôû ñaây theá naøo ñöôïc ? Gaõ mæm cöôøi noùi tieáp : -Coâng töû ñaày ñuû nghóa khí, ñaày ñuû tình baèng höõu, coù theå goïi laø hieäp khaùch ñöôïc, nhöng vaãn coøn moät taät xaáu raát lôùn. Luïc Tieåu Phuïng : -Taät xaáu gì ? Hoa Maõn Laâu ñaùp : 99 Typed by Lö Haû i http://hello. to/kimdung
 11. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Treân ñôøi coù nhieàu ngöôøi tuy raát khaû oá, ñaùng khinh bæ, nhöng haønh ñoäng cuûa boïn hoï thöôøng laø chuyeän baát ñaéc dó. Caùi taät xaáu cuûa coâng töû laø tröôùc nay khoâng theå taát cho ngöôøi. Luïc Tieåu Phuïng nhìn gaõ moät luùc laâu roài nheï buoâng tieáng thôû daøi noùi : -Laém luùc thaät taïi haï khoâng muoán ñi vôùi huynh ñaøi. Hoa Maõn Laâu “ uûa “ leân moät tieáng. Luïc Tieåu Phuïng laïi noùi : -Vì taïi haï nhaän ra mình coù loãi, so vôùi huynh ñaøi chæ laø moät teân ma buøn. Hoa Maõn Laâu cöôøi ñaùp : -Con ngöôøi ñaõ töï bieát mình laø ma buøn thì haõy coøn thuoác chöõa. Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Taïi haï laø moät teân ma buøn, maø laø haïng ma buøn lôùn nhaát thieân haï. Caû traêm ngöôøi ma buøn khoù kieám ñöôïc moät nhö taïi haï. Hai gnöôøi tieán vaøo vieän Tieâu Töông, boãng nghe coù ngöôøi treân laàu la lôùn. Hoa Maõn Laâu hoûi : -Coù phaûi Toân laõo gia khoâng ? Luïc Tieåu Phuïng cöôøi ñaùp : -Ñuùng roài ! Baây giôø chæ mong y ñöøng say quaù, coøn coù theå ñöùng leân ñöôïc. Toân laõo gia tuy khoâng ñöùng noåi, nhöng may coøn ngoài daäy ñöôïc. Haén ngoài thaéng thaén trong coå xe ngöïa do Luïc Tieåu Phuïng möôùn roài ñöa ñeán. Haén trôïn maét nhìn Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Duø ngöôi coù gaáp ñi kieám hai laõo quaùi vaät kia thì ít ra cuõng phaûi môøi ta ñi uoáng m oät böõa röôïu ñaõ. Luïc Tieåu Phuïng thôû daøi hoûi : -Taïi haï raát laáy laøm kyø laø nhöõng ngöôøi ñoù ñaõ bieát roõ laõo tuùi roãng, sao coøn môøi ñi uoáng röôïu ? Toân laõo gia toeùt mieäng cöôøi ñaùp : -Vì hoï bieát roõ chaúng sôùm thì muoän seõ coù oan gia ñeán cöùu ta. Thaät khoâng ai ngôø caùi ñaàu haén laïi nhoû hôn heát moïi ngöôøi. Ai chöa ngoù thaáy ngöôøi haénkhoù maø töôûng töôïng con ngöôøi ñaõ gaày nhom laïi beù nhoû ñeán theá, vaäy maø töông ñoái caùi ñaàu lôùn quaù ! Luïc Tieåu Phuïng noùi : -Coi boä laõo theá naøy lieäu coù ñi kieám hoï ngay ñöôïc khoâng ? Toân laõo gia ngaïo ngheã ñaùp : 100 Typed by Lö Haû i http://hello. to/kimdung
 12. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long -Dó nhieân laø ñöôïc. Baát luaän hai caùi quaùi vaät ñoù coå quaùi ñeán ñaâu, ta vaãn laø moät vò khaéc tinh cuûa chuùng... Nhöng tröôùc khi ñi phaûi chòu nghe öôùc phaùp tam chöông ñaõ. Luïc Tieåu Phuïng giuïc : -Laõo noùi ñi ! Toân laõo gia ñaùp : -Moãi moät vaán ñeà laø naêm chuïc laïng vaø phaûi laø baïc neùn ñaày ñuû. Khi tôùi nôi caùc ngöôi phaûi ñöùng ngoaøi chôø ta. Coù ñieàu gì muoán hoûi cuõng chæ ñöùng ngoaøi leân tieáng. Luïc Tieåu Phuïng cöôøi hoûi : -Taïi haï khoâng sao hieåu ñöôïc vì leõ gì nhöõng ngöôøi naøy tröôùc nay khoâng muoán thaáy maët ai ? Toân laõo gia cöôøi ñaùp : -Vì hoï bieát treân ñôøi naøy, ngoaøi ta ra, coøn toaøn laø haïng ma buøn ñaùng gheùt. Khoâng ngôø teân ma buøn lôùn nhaát thieân haï laïi laø ta. Trong hang nuùi toái om, cöûa ñoäng raát nhoû. Baát luaän laø ai cuõng phaûi boø raïp xuoáng môùi chui vaøo ñöôïc. Toân laõo gia boø vaøo. Luïc Tieåu Phuïng vaø Hoa Maõn Laâu chôø ôû beân ngoaøi laâu quaù. Luïc Tieåu Phuïng ñaõ noùng ruoät. Hoa Maõn Laâu mæm cöôøi noùi : -Tieåu ñeä bieát coâng töû ñang boàn choàn trong daï, sao coâng töû khoâng ngaém phong caûnh ñeïp nôi ñaây ? Caû côn gioù thoaûng cuõng laøm cho ngöôøi ta khoan khoaùi. Ngöôøi naøo coù phöôùc môùi ñöôïc döøng laïi ôû choán naøy. Luïc Tieåu Phuïng hoûi : -Sao huynh ñaøi bieát nôi ñaây phong caûnh ñeïp ? Hoa Maõn Laâu ñaùp : -Tuy tieåu ñeä khoâng nhìn thaáy, nhöng taâm thaàn lónh hoäi ñöôïc. Vì theá tieåu ñeä töøng noùi ngöôøi coù maét maø khoâng chòu nhìn ñôøøi môùi ñuùng laø keû ñui muø. Luïc Tieåu Phuïng khoâng bieát noùi theá naøo. Giöõa luùc aáy, thanh aâm cuûa Toân laõo gia töø trong sôn ñoäng voïng ra : -Baây giôø baét ñaàu hoûi ñöôïc roài. Ñónh baïc thöù nhaát naëng naêm möôi laïng laäp töùc lieäng vaøo. Vaán ñeà thöù nhaát laø : -Naêm chuïc naêm tröôùc treân ñôøi ñaõ coù Kim Baèng Vöông Trieàu phaûi khoâng ? Sau moät luùc, thanh aâm traàm traàm cuûa laõo caát leân ñaùp : -Kim Baèng Vöông Trieàu laø moät Quoác gia raát nhoû ôû phía cöïc nam. Nöôùc naøy coù phong tuïc ñaëc bieät laø ngöôøi cuøng hoï laáy nhau ñöôïc. Nhöõng ngöôøi caàm quyeàn trong 101 Typed by Lö Haû i http://hello. to/kimdung
 13. Luïc Tieåu Phuïng Nguyeân taùc : Coå Long trieàu phaàn lôùn ôû hoï Thöôïng Quan. Vöông trieàu naøy coå kính maø giaøu coù, nhöng naêm chuïc naêm tröôùc ñaõ tan naùt roài. Theo lôøi ñoàn thì gioøng doõi vöông toäc löu vong vaøo ñaát Trung Nguyeân. Luïc Tieåu Phuïng thôû phaøo moät caùi ra chieàu thoûa maõn veà ñaùp aùn naøy. Chaøng laïi lieäng moät ñónh baïc vaøo ñeå hoûi ñeán vaán ñeà thöù hai : -Ngoaøi gioøng doõi vöông toäc, nhöõng ñaïi thaàn trong trieàu hoài baáy giôø coøn coù ngöôøi naøo troán ra ñöôïc khoâng ? Thanh aâm khaøn khaøn ñaùp : -Nghe ñoàn coù boán ngöôøi chòu Vöông meänh baûo veä cho vöông töû ñoâng du. Trong boïn naøy moät ngöôøi cuõng thuoäc vöông toäc, teân goïi Thöôïng Quan Caån. Coøn ba ngöôøi laø ñaïi töôùng quaân Bình Ñoäc Haïc, Tö khoâng Thöôïng Quan Moäc vaø Noäi khoá Nghieâm Laäp Baûn. Vaán ñeà naøy coøn ñöôïc boå sung : -Quan cheá cuûa Kim Baèng Vöông Trieàu khoâng khaùc thôøi Haùn, Ñöôøng cuûa chuùng ta maáy tyù. 102 Typed by Lö Haû i http://hello. to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2